Skip to main content

Full text of "Najveći hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski riječnik .."

See other formats


IjP j ppipgpii l ^Mw^i ^ ^^^^ ^ 
'Mm Mm ":'■■■'• 5 I .'•' B!is!iDiiaF:f 

■•'-SJrcK^Ji;: •:^..:■^^';:^'li•i:m!t»HlSl'':^i^l^iiE:X'r1r?^ STANDARD 

CROATIAN-ENGLISH 

AND 

ENGLISH-CROATIAN 

DICTIONARY 

With correct pronunciation and 

APPENDIX 

of special dictionar}'^ of birds, poultry, animals, insects, butterflies, fishes, snakes, 

reptiles, aquatic animals, gems and precious stones, minerals, ores, herbs, 

flowers, grasses, grain, trees, fruits, vegetables, christian names, 

the names of the countries. States of United States of 

America, cardinal and ordinal numbers etc. — 

ALSO 

population of the United States, Census, of 1910, by states, countries, cities, 
towns, boroughs, villages and population of the largest cities in the world. Franck A. BiDgadek, 

Attorney at Law. Published by 
Croatian Bookstore Joseph Marohnich 

Pittsburgh, Pa. NAJVECI 

HRVATSKOENQLESKl 

— I — 

ENQLESkOHRVATSKI 

RIJECNIK 

S tocnim izgovorom svake rijeci uz \ !*,/^ 

DODATAK ' 

posebnog rijecnika ptica i peradi, zivotinja, kukaca i leptira, riba, zmija i gmazova, 

vodozemaca, dragog kamenja, rada i rudaca, biljka, cvijeca, trava, zitarica, 

drveca, voca i povrca, krstnih imena, imena zemalja, te drzava 

Sjedinjenih Drzava, glavnih i rednih brojeva i t. d. 

NA KONCU 

engleskog rijecnika nalazi se potpunipopis pucanstva sviju mjesta i gradova 
u Americi, kao i popis pucanstva najvecih gradova na svijetu. — Prire^#^^ 

Francis A/^pgadek, 

odvjetnik. Tiskala i izdala 
Hrvatska knjizara Josip Marohnic 

Pittsburgh, Pa. 


PREDGOVOR Kod sastavljanja ovoga rijecnika imao sam 
na umu veliki broj Hrvata, Srba i Slovenaca, 
kojima je stalo do tocnog pisanja i izgovora, 
kao i znacenja engleskih rijeci, pa objelodanju- 
juci ovo svrseno djelo cinim to sa uvjerenjem, 
da ce se istim postici zeljena svrha. Ovo je 
najpotpuniji i najbolji hrvatsko-engleski rijecnik 
do sada objelodaiijai; Oni, koji zele tocno go- 
voriti i pisati hrvatski i engleski, trebati ce da 
se tim rijecnikom neprestano sluze. 

Ja ni najmanje ne zalim ogromnog truda 
kao ni osobnih zrtva, koje je taj posao zahtije- 
vao, jer sam si svijestan, da ce isti biti od ne- 
procjenive vrijednosti svim Hrvatima, Srbima i 
Slovencima i to tim vise, sto ce biti od jednake 
vrijednosti jednima i drugima, jer su jedan na- 
rod sa tri imena, koji se sluzi jednim jezikom. 

Pittsburgh, Pa., ozujka, 1917. PREFACE In the preparation of this dictionary I have 
had in mind the great number of Croatians, 
Serbians and Slovenians who are interested in 
the correct spelling, pronunciation and meaning 
of English words, and in presenting the finished 
work I do so confident, that it will meet their 
expectations. It is the most coplete and thorough 
Croatian-English dictionary thus far published. 
Its constant use is a necessity to all those who 
are striving to speak and write the Croatian and 
English languages correctly. 

I feel amply justified for the great amount 
of labor involved, as well as personal sacrifice 
in the work, in the consciousness that it will be 
of inestimable value to all Croatians, Serbians 
and Slovenians — one nation though having 
three names, but with one language, — and 
will be of equal value to all of them. Francis A. Bogadek. Copyright 1917 by 
Joseph Marohliich All rights reserved. Prestampavanje zabranjeno. TUMAC K IZQOVORU. Kod priredjivanja ovoga rijeSnika nu2no je, 
da so uz engleske rijeSi naznaCi njihov izgovor. Za 
to6no oznaCenje izgovora potrebito je, da se rabe sta- 
noviti znakevi, koji pokazuju, kako se rijeci izgova- 
raju, odnosno naglaSuju, tako, da 6e biti lahko svako- 
mu, pa i pocetniku u engleskom jeziku, izgovarati en- 
gle.ske rijeci, kada se jednom s tim znakovima upozna. 
Kod ovog naseg djela mi smo nastojali da usvoji- 
mo sto manje znakova, i one, koje usvojisnio, drzimo 
neophodno nnznim. Preporucamo stoga svima, koji 6e 
se slnziti ovim rijecnikom, da ne zale truda odmah u 
pocetku proufSiti „tumac k izgovoru", jer 6e im tada 
biti shvatljiv izgovor svake rijeci. Izgovor rijeci sta- 
vismo u zaporke uz pojedinu englesku rijec. 

2i izgovara se dugo a: father (fador), otac; guard 
(gard), straza. 

a izgovara se kratko a: dusk (dask), sumrak; 
duck (dak), patka. 

a izgovara se glas izmedju ae, naginju6i malko 
vise glasu a: careful (kareful), oprezan; man 
(man) J fovjek. 

it izgovara se dug! glas izmedju ae, naginjudi vi§e 
glasu a: care (k§,r), briga; air (§,r), zrak. 

a izgovara se glas izmedju ao, naginjudi vi§e k 
glasu o: talk (tak), govoriti, saw (sa), pila. 

M igovara se dugi glas izmedju ao, naginju^i vi§e 
glasu o: awl (al), silo; haul (hal), vu6i. 

a izgovara se kratki glas izmedju ao, naginjuCi 
vise glasu o: warden (ua'rdn), nadziratelj; 
wart (ua'rt), bradavica. 

! izgovara se dugi i: dean (din), dekan; keenness 
(kl'nes), o§troumnost. izgovara se kratko i: 
pill (pil), pilula. 

izgovara se dugo 
(bon), kost. pistol (pistal), samokres; 
i: old (old), star; bone Q Izgovara se kratko *: conceit (kgnsi't), umiSlje- 
nost; concede (. msi'd), dopustiti. 

6 izgovara se glas Izm. Iju oe, naginju<5i vige glasu 
e: her (h5r), njez^.i, nju; never (ne'v6r), ni- 
kada. 

u izgovara se dugo u: fool (ful), luda; soon (sun), 
skoro, brzo. 

u izgovara se kratko u: full (ful), pun; put (put), 
staviti, smjestiti. 

ay izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
mouse (ma'us), mi§; louse (la'us), u§. 

ou izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
goat (go'ut), koza. 

ya izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
wise (ua'jz), mudar; wine ua'jn), vino. 

y© izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
away (aue'j), daleko. 

yi izgovaraju se oba samoglasnika spojno i brzo: 
window (ui'ndo), prczor. 

uu izgovaraju se spojno i brzo tako, da prvi y viSe 
vise zvuSi kao v: wool (uu'l), vuna; wound 
(Liu'nd), rana. 

th u mnogim rijecima vise zvuci kao na§ d, na pH- 
mjer, then, this, breathe, pa smo u izgovoru 
takove rijeci oznacili ovako: den, dis, brid. 
U drugim opet rijeCima th vi§e zvuci kao na§ 
t, kao n. pr. thin, through, breath, pa im za 
to stavismo izgovor: tin, tru, bret. To5an iz- 
govor rijeci, u kojima se nalazi th, dobije se, 
ako se kod izgovaranja slova t vrSak jezika 
stavi medju gornje i doljnje zube. 

U rijeCima kao pardon, evil, zadnja slova n, I, ne 
smiju se u izgovoru izricati odijeljeno od pre- 
djagnjeg suglasnika d, v, ved zajedno i ti§e, 
kao pardn, ivl. 

Samoglasnici, iza kojih se nalazi naglasak, to j^st 
znak ' imadu se naglasiti. English Alphabet. Engleska alfabeta. A, 


a 


(ej) 


N, 


n 


(en) 


B, 


b 


(bi) 


O, 


o 


(o) 


c. 


c 


(si) 


P. 


P 


(pi) 


D, 


d 


(di) 


Q, 


q 


(kju) 


E. 


e 


(i) 


R, 


r 


(ar) 


F, 


f 


(ef) 


S, 


s 


(es) 


G, 


s 


(d2i) 


T, 


t 


(ti) 


H, 


h 


(hej6) 


u. 


u 


(ju) 


I, 


i 


(aj) 


V, 


V 


(vi) 


J. 


J 


(dzej) 


w, 


w 


(da'bl ju) 


K, 


k 


(kej) 


X, 


X 


(eks) 


L. 


1 


(el) 


Y, 


y 


iWi) 


M, 


m 


(em) 


z, 


z 


(21). Abbreviation. Kratice. 

n. — noun, imenica 

pron. — pronoun, zamjenica 

a. — adjective, pridjev 

V. — verb; glagol 

adv. — adverb, prislov 

conj. — conjuction, veznik 

prep. — preposition, prijedlog 

interj. — interjection, usklik 

num. — numeral, broj. PRONUNCIATION 

OF CROATIAN ALPHABET FOR ENGLISH STUDENTS. IZGOVOR HRVATSKE ALFABETE ZA ENGLESKE UCENIKE. The Croatian alphabet consist of 26 letters: 
a, b, c, 5, 6, d, e, f, &, h, i, j, k, 1, m, 
n, o, p, r, s, s, t, u, v, z, 2. — The letters 
q, w, X, and y do not exist in this language. In 
words of foreign origin, which contain these letters, 
they are expressed by their equivalent: kvadrant for 
quadrant, Aleksander for Alexander. 

The letters of the Croatian alphabet are divided 
into vowels (samoglasnici) and consonants (suglas- 
nici). 

Vowels and their pronunciation, 
a is pronounced as a in far 
e is pronounced as e in set 
i is pronounced as i in lip 
o is pronounced as o in score 
u is pronounc^ed as oo in foot, or u in put 

Consonants and their pronunciation: 
b is pronounced as b in ball 
c is pronounced as ts in its c 


is 


6 


is 


d 


is 


f 


is 


g 


is 


h 


is 


J 


is 


k 


is 


1 


is 


m 


is 


n 


is 


P 


is 


p 


is 


s 


is 


& 


is 


t 


is 


V 


is 


z 


is 


z 


is pronounced as ch in church 

pronounced as ch in Greenwich 

pronounced as d in door 

pronounced as f in fan 

pronounced as g in gold 

pronounced as h in hit 

pronounced as y in yellow 

pronounced as k in keel or c in catcher 

pronounced as 1 in love 

pronounced as m in mother 

pronounced as n in no 

pronounced as p in pitcher 

pronounced as r in run, but always trilled 

pronounced as s in strike 

pronounced as sh in short 

pronounced as t in turn 

pronounced as v in valid 

pronounced as z in zeal 

pronounced as z in azure, as s in pleasure, 

or usual, as g in rouge. ^•: HRVATSKO-ENGLESKI RIJECNIK CROATIAN-ENGLISH DICTIONARY KAZALO HRVATSKO-ENGLESKOG RUECNIKA. Strana: 

Uv^od. tumac k izgovoru itd 1-9 

HijeSnik od A do Z. 10-212 

Ptice i perad 214-215 

^ivotiiije . 215-216 

Kukci i leptiri . . 216-217 

Ribe 217-218 

Zmije i gmazovi 218 

Vodozemci 218 

Drago kamenje < . . 218-219 

Rude i rfidane 219 

Biljke 219-221 Strana: 

Cvije^e 221-222 

Trave i Zitarice 222 

Drvede 223 

Vode 223-224 

Povnie 224 

Xrsttia imena 224-226 

Imena zemal ja 226-227 

Drzave Sjedin jenih Dr^ava 227 

Glavni i rediii brojevl 227-228 

Cetiri godisn je doba, mjeseci, dani itd 228 TISKARSKE POaBJEgKE 

Hrvatskp-Engleskog Rijecnika. Strana 12 Bifternica (skoljka), mjesto pearl, mora 

biti: pearl oyster 
Strana IZ Fludnja, mjesto lowdness, mora biti: 

mistake, 
Strana 18 Cankoliz, mjesto spunger pi§e se: sponger. 
Strana 20 CuCati, mjesto pearch, pi§e se: perch. 
Strana 20 Cukunbaba i cukundjed, citaj Sukunbaba 

i Sukundjed. 
Strana 20 Cugnuti, Cutati, citaj: Cusnuti, Cutati. 
Strana 32 Gradski vjecnik, pise se: gradski vije<5nik. 
Strana, 33 Grohot, mjesto chuckle, mora biti: loud 

laughter. 
xStrana 34 Gurav, mjesto croocked, pise se: crooked. 
Strana 34 Gusiti, mjesto chocke, pi§e se: choke. 
Strana 37 Iscijelivati, pise se: iscjelivati. 
Strana 37 Is5a§iti, isdeznuti, tiskano dva puta. 
Strana 41 Izgled spolj§ani, mora biti: izgled spo- 

l.ia§ni. 
Strana 42 Iznuditi, mjesto coaxs, mora biti: coax. 
Strana 45 Jedared, mjesto all of a sudden, mora biti: 

once. 
Strana 46 Jela, mjesto fir, mora biti,: pine. 
Strana 48 Katram, mora biti: Katran. 
*=?trana 49 Kesega, mora biti: Kesiga. 
Strana 50 Kljun, mjesto beack, pige se: beak. Strana 51 Koceljast, mjesto aluminus, pi§e se: alu- 
minous. 
Strana 54 Kovrgast, mjesto curley, pise se: curly. 
Strana 61 Ljubavnik, Ijubovca, mjesto sweethart, 

pise se; sweetheart. 
Strana 7i Muktas, mjesto spunger, pi§e se: sponger: 
t?.trana 114 Poklisaorstvo, mjesto ambassy, pise se: 

embass5^ 
Strana 126 predavati, tiskano dva put. 
Strana 132 Pripasak, mjesto detestation, pi§e se: 

devastation. 
Strana 142 Raskotiti se, mjesto bread, pi§e se: breed. 
Strana 146 Rijesiti zagone-tku, mjesto unridle, mora 

biti: unriddle. 
Strana 159 Smola pcstolarska, mjesto gobbler wax, 

mora biti: cobbler wax. 
Strana tC3 Starodrevan, mjesto indent, mora biti: 

anci©?7t. 
Strana 17S Tudj, mjesto foreig, mora biti: foreign. 
Strana 182 Ulak, mjesto courrier, mora biti: courier. 
Strana 199 Zagorje, mjesto coutry, mora biti country. 
Strana 21 i Noj zelandski, mjesto apterijx, mora biti: 

apterix. 
Strana 218 Zmija Ijutica mjesto addler, mora biti: 

adder. TISKARSKE POGRJEgKE 

Englesko-HrVatskog Rijednika. Strana 11 Burlesque, mjesto lakardija, 5itaj: la- 

krdija. 
Strana 96 Membership, zna6i: Clanstvo." 
Strana 143 Rosebud, mjosto run2ni pupoljak, mora 

biti: vuzin pupoljak. Strana 144 Mjesto Reggedly, mora biti: Ruggedly, 
Strana 156 Slumber, mjesto spasavanje, mora biti: 

spavanje. 
«trana 160 Speculation, mudrovanje, spekulacija. 
Strana 171 Table, izgovara se: (tejbl) A, conj. and (and), but (bat) 

Abeceda, n. alphabet (a'lfabet) 

Adet, obidaj, n. custom (ka'st§.m), use (jus), habit 

(ha'bit) 
Adjektiv, pridjev, n. adjective (&*d2ektiv) 
Adresa, naslov, n. address (a'dres) 
Adresar, Sematizam, n. directory (dire'ktori), book 

of addresses, n. (by'k av S,'dreses) 
Adresat, n. addressee (&'drisi') 
Adut (kod igre karata), n. trump (tramp) 
Advenat, n. advent (S-'dvent) 
Advokat, odvjetnik, n. attorney (&t5'mi), lawyer 

(lo'jer), advocate (S.'dvoket) 
Afrika, n. Africa (§,'frika) 
Afrikanac, n. African (§,'frikan) 
Afrikanski, a. African (&'frik§,n) 
Aga, n. Turkish chief officer (to'rkiS 5if a'fisor) 
Agencija, n. agency (e'jdzensi) 
Agent, posredovatelj, n. agent (e'jd2ent) 
Ajde, ajte, idi, idite, v. imp. go (go) 
Ajdemo, v. imp. let us go (le'tas go') 
Akademija, n. academy (aka'dimi) 
Akcija, dionica, n. share (§§,r), stock (stak) 
Ako conj. if (if), providing (prova'jding) 
Ako ne, conj. if not (i'f na't) 

Ako take, conj. if so (i'f so') 

Akoprem, premda, conj. although (aldo'u), though 

(do'u) 
Akov, vedro, n. pail (pejl), bucket (b§.'ket), barrel 

(b&'rel) 
Akvizicija, steCevina, n. acquisition (d.'ku|zi'gan) 
Alarm, n. alarm (ala'rm) 

Alat, orudje, n, tools (tuls), instruments (i'nstrumenc) 
Alem, dijamant, n. diamond Cda'jmond) 
Alfabet, azbuka, slovar, abeceda, n. alphabet (S.'lfabet) 
All, conj. but (bat) 

Aiuminij, glinik, n. aluminium (H'lumi'niam) 
Aman, inter j. pardon (pardn), mercy (mS'rsi) 
Ambar, Sltniea, n. granary (gr&'nari) 
Ambra, jantar, n. amber (§.'mb6r) 
Amtti, (znaSi: tako neka bude), interj. amen (e'jme'n) 
Amtrika, n. America (&me'rika) 
Amerikanac, n. American (&me'rik&n) 
Amerikantkiy a. American <&me'rik&n> 
Amnettija, oproStenje, n. amnesty (&'mne8ti) Amo, ovamo, adv. here (hir), over here (o'v6r hi'r); 

hither (hi'dOr) 
Amo dolje, adv. below here (bilo' hi'r), down here 

(di-'un hi'r) 
Amo gore, adv. up here (a'p hi'r), above here (5,bs,'v 

hi'r) 
Amo tamo, here and there (hi'r Und de'r), to-and-fro 

(tu'-dnd-fro') 
Anal, Ijetopis, n. annals (a'nals) 
Ananas (vo6e), n. pine-apple (pa'jn §.'pl) ' 
Anarhija, bezvladje, n. anarchy (a'narki) 
Anarhist, n. anarchist (a'narkist) 
Anatomija, dovjekoznanstvo, n. anatomy (an§.'temi) 
Aneksija, pripojenje, n. annexation (a'nekse'jSan) 
Anektirati, pripojiti, v. to annex (tu ane'ks) 
Angjeo, n. angel (e'jndzel) 

Angjeo cuvar, n. guardian angel (ga'rdi^n e'jnd2el) 
Angjeo osvetnik, n. avenging angel (ave*nd2ing 

e'jndzel) 

Angurija, n. water-melon (u§.'d5r-me'l§,n) 

Apelirati, prizvati, v. to appeal (tu &pi'l) 

Apostol, n. apostle (§,pa'sl) 

Apostolski, a. apostolic (a'pasta'lik) 

Arab, n. Arabian (Sre'jbi&n) 

Arabija, n. Arabia (§,re'jbia) 

Arak (papira), n. sheet (§It) 

Arapska guma, n. arable gum (&r&'bik g3,'m) 

Arapski, a. Arabic (Sr^'bik) 

Arenda, zakup, n. rent (rent) 

Arhitekti graditelj, n. architect (a'rkite'kt) 

Aristokraclja, plemstvo, n. aristocracy (5,*rista'kr&si> 

AriS (drvo), n. larch (lar6) 

Arkandjeo, n. archangel (a'rke'jndSel) 

Arkiv, n. archivea (a'rkajvz) 

Arkivar, n. archivist (a'rkivist) 

Armenac, n. Armenian (armi'ni&n) 

Armani ja, n. Armenia (arml'nia) 

Armenski a,. Armenian (armi'ni§,n) ^ 

Arsenal, brodogradiliSte, n. arsenal (a'rsinal) 

Aafalt, n.'asphalt (&'sfi.lt) 

Ariin, lakat (stara mjera), n. yard (jard) 

ASikovanje, n. flirt (fl5rt) 

Aiikovati, v. to flirt (tu fl5'rt), to spoon (tu spa'n) 

AtlantiSkl Ocean, n. Atlantic Ocean (&tl&'ntik Q'\}9an> 

Atlas (vrst svile), n. satin (sS^'tin) 

Atlas (zemljovid), n. atlas (k'tlka), map (m&p) Atula 

Atula, okvir krova, n. cornice (ko'rnis) 
Australac, n. Australian (astre'jli&n) 
Australija, n. Australia (astre'jlia) 
Australskiy a. Australian (astre'jli&n) 
Austrijai n. Austria (a'stria) 
Austrijanac, n. Austrian (a'stri&n) 
Austrtjskii a. Austrian (a'stri&n) — 10 — BaS B A vet, straSilo, n. goblin (ga'blin) 

Aviija, dvor, dvoriste, n. yard (jard), court yard (ko'rt 

ja'rd) 
Azija, n. Asia (e'jSa) 
Azijat, n. Asian (e'j§§,n) 
Azijski, a. Asiatic (e'j2i§.'tik) 

Aidajai zmaj, n. dragon (dra'gan), hydra (ha'^jdra) 
Azdaja morska, n. sea dragon (si' dra'gan) Baba, n. grandmother (gra'ndma'dor), old woman (o'ld 

uu'man) 
Babac, n. walnut (ua'lnat) 
Babajko, n. grandfather (gra'ndfa'dor) 
Babica, prlmalja, n. midwife (mi'dua'jf) 
Bablnje, n. childbed (Sa'jldbed) 
Baburica, n. gallnut (ga'lnat) 
Bacanje, nabacivanje, n. throwing (trQ'uing) 
Bacati, baciti, v. to throw (tu tro'u), to toss (tu ta's), 

to fling (tu fli'ng) 
Bacva, n. cask (kask) 
Bacvar, n. cooper (ku'por) 
Bacvarstvoy n. cooperage (ku'poredz) 
Bacvica, n. barrel (barl), keg (keg) 
Bad, n. cliff (klif) 
Badanj, n. tub (tab) 

Badati, bosti, v. to stab (tu sta'b), to piercfe (tu pi'rs) 
Badava, adv. free (fri), gratis (gre'jtis), for nothing 

(for na'ting) 
Badava, uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 
Badem, grkis, mendula (drvo) n. almond (a'mand) 
Badnjak, badnja vecer, n. Christmas Eve (kri'smas 

rv) 
Bagav, a. lame (lejm) 
Baglama (od vratiju), n. hinge (hindz) 
Bagra, pasmina, n. race (rejs) 
Bagrema, n. acacia (ake'jgS,) 

Bahat, ponosit, a. haughty (hE'ti), proud (pra'ud) 
Bahatost, oholost, n. haughtiness (ha'tines) 
Bajac, n. magician (madzi'san) 
Bajan, a. magic (ma'dzik) 

Bajka, basna, izmisljotina, n. myth (mit), fable (fejbl) 
Bajni, a. magic (ma'dzik), stupendous (stjupe'ndas) 
Bajoslovlje, n. mythology (mita'lodzi) 
Baka, n. old woman (o'ld uu'man), grandmother 

(gra'ndma'dor) 
Bakaiar, n. cod fish (ka'd fi's) 
Bakar, n. copper (ka'por 
Bakija, luc, n. torch (tor6) 
Bakonja, n. a man of high standing (a ma'n av ha'J- 

sta'nding) 
Bakren, a. copp^ (ka'por) ^^ 

Bakreni rudokop, n. copper mine (ka'por ma^'^) 
Bakrorez, n. copper- engraving (ka'por-engica'jvlng) Bakrorezac, n. copper- engraver (ka'por-engre'jvor) 

Baksis, napojnica, n. tip (tip) 

Bala (od nosa), n. mucus (mju'kas), snot (snat) 

Balav, a. snotty (sna'ti) 

Baiavacy n. snot-nose (sna't-no'z) 

Balcak (drzalo od sablje, maca), n. hilt (hilt) 

Balega, n. dung (dang) 

Baliti, sliniti, v. to snot (tu sna't) 

Balvan, n. beam (bim) 

Balzam, n. balm (bam), embalming fluid (embalming 

flu'id) 
Balzam irati, v. to embalm (tu emba'm) 
Ban, n. ban (ban) (a title of the governor of Croatia) 
Banbadava, adv. absolutely gratis (a'psoljutli gre'jtis), 

just for nothins? (dza'st for na'ting) 
Banka, n. bank (bank) 
Bankir, n. banker (ba'nkor) 
Banknota, n. bank-note (ba'nk-no't), paper-money 

(pe'jpor-ma'ni) 
Bankrot, stecaj, n. bankruptcy (ba'nkrapsi), insolvency 

(insa'lvensi) 
Banuti, v. to rush in (tu ra's i'n) 
Bar, barem, conj. at least (at li'st) 
Bara, mo6vara, n. marsh (mars), marshy ground 

(ma'rgi gra'und), morass (mora's) 
Baratati, v. to handle (tu ha'ndl) 
Barbar, divljak, n. barbarian (barbe'jrian) 
Barbarstvo, divljactvo, barbarluk, n. barbarity (barba'- 

riti) 
Barbir, brijac, n. barber (ba'rbor) 
Baril, n. barrel (ba'rel) 

Barjak, zastava, n. flag (flag), pennant (pe'nant) 
Barjaktar, n. standard bearer (sta'ndord ba'ror) 
Barka, ladja, n. boat (bo'ut), bark (bark), barge 

(bard2) 
Barkaca, n. lighter (la'jtor) 
Barsun, n. velvet (ve'lvet) 
Baronija, n. baronetcy (ba'roneci) 
Barun, baron n. baron (ba'ran) 
Barunica, n. baroness (ba'ranes) 
Barut, pugdani prah, n. gun powder (ga'n pQ,'ud5r) 
Barutana, n. powder mill (pa'udor mi'l) 
Basati, lutati, v. to wander (tu ua'ndor) 
Basna, bajka, n. myth (mit), fable (fejbl) 
Bas, upravo, adv. just (d2ast), exactly (egza,'ktli) BaiCa 11 - Bezuman Basca, vrt, n. garden (gardn) 

BaScovan, vrtlar, n. gardener (ga'rdnSr) 

Bastina, n. inheritance (inhe'ritans) 

Bastinica, n. heiress (e'res) 

Bastinik, n. heir (5-r), legatee (le'gati'), bereficiary 

(be'nifi'Sieri) 
Bastiniti, v. to inherit (tu inhe'rit) 
Bat, kladivac, n. hammer (ha'mor), sledge (sled2> 
Bataky boca (kod peradi), n. shank (§dnk) 
Batina, toljaga, n. club (klab) 
Batinati, v. to cudgel (tu ka'dzel) 
Batok, suha riba, n. dry fish (dra'j fi'g) 
Baviti se, zanimati se, v. to occupy oneself (tu a'kjupaj 

ua'nseif) 
Bazga, bazag, n. elder (e'ldor) 

Bazgovina, n. elderberry (e'ldorberi) 
Bazdar, n. gauger (ge'jdzor) 

Bazdariti, v. to gauge (tu ge'jdz) 

Becar, n. bum (bam) 

Becati, v. to bleat (tu bll't) 

Beciti, buljiti, v. to gaze (tu ge'jz) 

Bedak, luda, n. fool (ful) 

Bedast, a. stupid (stju'pid) 

Bedastoca, n. foolishness (fu'lisnes), stupidity (stju- 

pi'diti) 
Bedem, n. bulwark (bu'luark), rampart (ra'mpart) 
Bedevija, kobila^ n. mare (mar) 
Bedrenica, n. anthrax (a'ntraks) 
BeJro, n. thigh (taj) 

Beknuti (ko ovca), v. to bleat (tu bli't) 
Belgija, n. Belgium (be'ldziam) 
Beigijanac, n. Belgian (be'ldzian) 
Belgijski, a. Belgian (be'ldzian) 

Bena, n. blockhead (bla'khe'd) simpleton (si'mpltqn) 
Benaviti, v. to twaddle (tu tua'dl) 
Bencin (ulje), n. benzine (be'nzin) 
Berac, n. vintager (vi'ntedzor) 
Berba, n. vintage (vi'ntedz) 
Berivo, n. salary (sa'lari) 
Bermet (vino), n. vermuth (vo'rmut) 
Besan, n. sleeplessness (sli'plesnes) 
Besavjestan, a. conscienceless (ka'nsensles) 
Bescjen, a. priceless (pra'jsles) 
Bescutan, a. insensible (inse'nsibl) 
Bescastan, a. dishonorable (disa'norabl) 
Bescustven, a. insensible ''inse'nsibl) ; apathetic 

(a'pate'tik)- 
Besjeda, rijec, n. word (uo'rd) 
Besjeda, zabava, n. concert (ka'nsort), entertainment 

(e'ntorte'jnment) 
Besjedltl, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu t§.'k) 
Beskonacan, a. endless (e'ndles) 
Beskonacnosty n. infinity (infi'niti) 
Beskoristan, a. useless (ju'sles) 
Beskrajan a. infinite (i'nfinit) ; boundless 

(ba'undles) 
Beskrajnost, n. infinity (infi'niti), endlessness 

(e'ndlesnes) 
Besku6nik, n. homeless person (ho'mles pS'rsn) Beskvasan, a. unleavened (a'nle'vend) 

B'esmislica, n. nonsense (na'nsens) 

Besmrtan, a. immortal (imo'rtal) 

Besmrtnost, n. immortality (i'morta'liti) 

Besplatan, a. free (fri); gratuitous (gratju*it§-s) 

Besposlen, a. idle (ajdl) 

Besposlenosty n. idleness (a'jdlnes) 

Besposlica, n. idler (a'jdlSr), loafer (lo'\if5r), idleness^ 

(a'jdlnes) 
Besposlicar, n. vagrant (ve'jgrant) 
Bespravan, a. lawless (la'les) 
Bespravnost, n. outlawry (a'utla'ri) 
Besprijekoran, a. blameless (ble'jmles) 
Besprijekornost, n. blamelessness (ble'jmlesnes) 
Besprimjeran, a. unprecedented (a'npre'side*nted> 
Bespristran, a. impartial (impa'rSal); unbiased 

(a'nba'est) 
Bespristranost, n. impartiality (impa'rgi^'liti) 
Besraman, a. shameless (ge'jmles) 
Besramnosty n. shamelessness (se'jmlesnes) 
Besvijestan, a. unconscious (a'nka*n<5as) 
Besvijestnost, n. unconsciousness (a'nka'n6asn«s> 
Bes, supljinice od koze, n. pore (por) 
Besika, koljevka, n. cradle (krejdl) 
Bez, prep, without (uida'ut) 
Bezakonje, n. lawlessness (la'lesnes) 
Bezazlen, a. innocent (i'nosent), harmless (ha'rmles> 
Bezazlenost, n. innocence (i'nosens) 
Bezbozan, a. godless (ga'dles) 

Bezboznica, n. a godless woman (e ga'dles uu'man) 
Bezboznik, n. a godless man (e ga'dles ma'n) 
Bezbrizan, a. unconcerned (a'nkonso'rnd), careless 

(ka'rles) 
Bezbriznosty n. carelessness (ka'rlesnes) 
Bezbrojan, a. innumerable (inju'morabl) 
Bezbrojnost, n. innumerableness (inju'morablnes) 
Bezdan, ponor, n. chasm (kazm), abyss (abi's) • 
Bezdusan, a. heartless (ha'rtles), cruel (kru'el) 
Bezdusnost, n. heartlessness (ha'rtlesnes), cruelty 

(cru'elti) 
Bez dvojbe, adv. doubtless (da'utles), without doubt 

(uida'ut da'ut) 
Bezimen, a. anonymous (ana'nimas) 
Beznadan, a. hopeless (ho'ples) 
Bezobrazan a. arrogant (a'rogant), impudent (i'mpju- 

dent), mean (min) 
Bezobraznost, n. meanness (mi'nes), impudence (i'm- 

pjudens) 
Bezobzirariy a. inconsiderate (i'nkonsi'doret), reckless 

(re'kles) • 

Bezobzirce, adv. without consideration (uida'ut konsi'r 

dere'jgan), regardless (riga'rdles) , ;: 3, : 1 

Bezocan, a. saucy (sa'si) ^^ = 

Bezrazlozan, a. groundless (g:ra'undl€lf>" 
Bezrodan, a. steril (ste'ril), barren- ^M' fen") 

.Bezrodnost, n. sterility (sterl'litiX barrenfess 

(ba'rnes) 
Bezuman, a. irrational (ira'gahsil), hbnsfehsical (na'n- 
se'nsikal), absurd (S-pSo'rd) ' ' B Bezumlje - 12 - Blagodariti Bezumlje, ludost, n. nonsense (na'nsens), foolishness 

(fu'liSnes), absurdity (&ps(5'rditi) 
iBezumnost, bezumlje, n. irrationality (ir&'fi&n&'Utl) 

foolishness (fu'liines) 

^^Bezuspjesan, a. unsuccessful (a'ns5kse*sful) 
^BezuspjeSnost, n. unsuccessfulness (a*ns6kse*sfulnes) 

Bezuvjetan, a. unconditional (a'nkgndi'Sanal) 

"Bezuvjetno, adv. unconditionally (a'nkgndi'ganali) 
frBozvjarac, n. atheist (e*Jtiist) 

Bezvjeran, a. incredulous (inkre'djulas) ; faithless 

(fe'jtles) 
^ezvjerje, n. incredulity (i'nkredju'liti) ; faithlessness 

(fe'jtlesnes) 
<Bezviadac, n. anarchist (d,'narkist) 

Bezvladje, n. anarchy (4'narki) 

BezenstvOy be6arstvo, n. bachelorhood (ba'5el6rhud) 
^ezivotan, a. lifeless (la'jfles) 

Bibati st, v. to surge (tu so'rg) 

Bibavica, n. surf (s6rf) 
^Biber, n. pepper (pe'por) 

Bibernjaca, n. pepper-box (pe'p5r-ba'ks) 
•Biblija,' sveto pismo, n. bible (bajbl) 
^Biblioteka, knjiznica, n. library (la'jbrari) 
'Bi6e, n. being (bing), entity (e'ntiti) 

Bic, n. whip (hui'p) 

-Bicevanje, n. whipping (harping), flogging (flagging) 
Bicevati, v. to whip (tu hui'p), to flog (tu fla'g) 
•Bijeda, nevolja, n. misery (mi'zori), calamity (kaia,*- 

miti) 
Bijedan, a. miserable (mi'zSrabl) 
^Bijedniky n. wretch (reC) 
eijeg, n. flight (flajt); run (r^n) 
Bijef, a. white (hua'jt) 
Bijeli dan, n. day-light (de'j-la'jt) 
Bijeliti, V. to whiten (tu hu9,'jtn) 
^ijeliti, pobjeliti, v. to white-wash (tu hy§.'jty§,'g), to 

bleach (tu birC) 
®ijes, bjesno<5a, n. rage (rejdz), fury (fju'ri), madness 

(m&'dnes) 
©ijesan, a. mad (m4d), raging (re'Jd2ing), furious 

(f ju'rias) 
Bik, n. bull (byl) 

Bilina, n. plant (pl&nt); herb (6rb) 
Bilinar, n. botanist (ba't&nist) 
Bilinstvo, n. herbage (o'rbed^ ili h5*rbed2) 
Bilinstvo, n. (nauka o bilju) botany (ba't&nl) 
Biljac, n. cover (ca'vSr). blanket (bl&'nket) 
Biljard, n. billiard table (bi'ljard te'jbl) 
Bi I je, n. herbage (o'rbed2) 
Biljeg, n. stamp (st^mp) 
Biljegovati, v. to stamp (tu sta'mp) 
Biljeika, n. note (ne'ut) mark (mark) 
Biljeiiti, v. to note (tu ng'ut) 
Biljeinik, n. notary (n6*t&ri) 
Biijka, bilina, n. plant (pl§,nt), herb (6rb) 
Bilo, dihavica, n. pulse (Pi-ls) 
Bira6, n. elector (ile'ktOr) 
Biraliite, n. polling-place (po'ling-ple'js) 
Biranj«, n. choice (Coja), selection (sile'kiaii) 
Biranj«, Izbor, n. election (ile'kSan) B irate I j, n. chooser (du'zor; 

Birati, v. to choose (tu CQ'z), to select (tu sile'kt), to 

elect (tu ile'kt) 
Birsa, n. lees (lis); dregs (dregz); sediment 

(se'diment) 
Birta^y n. saloon-keeper (s^lu'n-ki'por), inn-keeper 

(i'n-ki'por) 

Birtija, krdma, n. tavern (t&'vdrn), inn (in), saloon 

(salQ'n) 
Bisage, n. traveling bag (tra'veling hk*g), knapsack 

(na'psa'k) 
Biser, n. pearl (p6rl) 

Bisernicar n. pearl (p6rl) 
Biskup, n. bishop (bi'Sap) 
Biskupija, n. diocese (da'j§,sis) 
Bistar, a. clear (klir), bright (brajt) 
Bistrenje, n. elucidation (llju'side*j§an) 
Bistrina, n. brightness (bra'jtnes); limpidity 

(limpi'diti) 
Bistriti, V. to clear (tu cli'r) 
Bistroca, n. clearness (kli'rnes) 
Bistrouman a. clear-headed (kli'r-he'ded), clever (kle'- 

vor) 
Bitan, a. substantial (supst&*n6al) ; essential 

(ese*n<5al) 
Bitanga, n. loafer (Ig'ufdr) 

Biti, jesam, v. to be (tu bi'), to exist (tu egzi'st) 
Biti, tu<5i, V. to beat (tu bi't) 

Bitisati, V. to subsist (tu s5psi'st) » 

Bitka, n. batUe (batl), fight (fajt) 

Bititott, n. substance (sa'pstens), essence (e'sens) 

Bivanjei n. being <bing), existence (egzi'stens) 

Bivol, n. buffalo (ba'falo*) 

Bivsi, a. former (fo'rmer), past (past) 

Bivsi predsjedhik, n. Ex-President (eks- pre'zident) 

Bjecva, darapa, n. sock (sak), stocking (sta'king) 

Bjegunac, n. runaway (ra'naue'j), fugitive (fju'd2itiv) 

Bjegunac (vojske), n. deserter (diz5'rtor) 

Bjelanco (jajeta) n. white of an egg (hua'jt av an e'g) 

Bleiina, n. whiteness (hua'jtnes) 

Bjelkast, a. whitish (hu§,'jti§) 

Bjelodano, a. evident (e'vident) , 

BJelokost (slonova), n. ivory (a'jvori) 

Bjeloliky a. of white complexion (av hua'jt 

komple'kSan) 
Bjesniti, v. to rage (tu re'jdz) 
BJesnoda, (pasja), n. rabies (re'bii'z) 
BjesomuSnik, n. madman (m^'dma'n) 
Bjesomugnost, n. madness (m5.'dnes) 
Bjezanje, n. flight (flajt) 
Bjeiati, v. to flee (tu fli'), to run (tu ra'n) 
Blag, a. mild (ma'eld), meek (mik), gentle (d2entl) 
Blagajna Seljezna, n. safe (sejf), 
Blagajna, imovina, n. treasury (tr©*2uri) 
Blagaj'nik, n. cashier (k&'Si'r), treasurer (tre'2ur6r) 
Blagdan, n. holiday (ha'lidej) 

BiagOy imovina, n. treasure (tre'2ur), wealth (Ufi'lt) 
Blago, stoka n. cattle (kd.tl) 

Btagodaran, a. thankful (t&'nkful), grateful (gre'jtful) 
Blagodariti, v. to thank (tu tS.'nk) Blagodat — IS — BojaSUiv 1: Blagodat, n. benefit (be'nifit), welfare (yg'lf&'r) 

BlagosloVy n. blessing (ble'sing) 

Blagosloven, a. blessed (ble'sed i blest) 

Biagosloviti, v. to bless (tu ble's) 

Biagosty dobrota, n. goodness (gu'dnes) 

Biagostanje, n. weal (uil), welfare (i}§*lf&'r), prospe- 
rity (pra'spe'riti) 

Biagotvoran, a. beneficent (bene'fisent) 

Blagotvornost, n. beneficence (bine'fisens) 

Blagovaonica, n. diningr-room (da'jning- ru'm), refecto- 
ry (rife'ktori) 

Biagovati, jesti, v. to eat (tu ft) 

Blagovati, (o podne), v. to dine (tu da'jn) 

BlagovatI, (u vecer), v. to isup (tu sa*p) 

Blagovijest, n. annunciation (ana'nsie'jSan) 

Biagovjesnik, n. evangelist (iva'nd^elist) 

Bianja, n. plane (plejn) 

Blanjati, v. to plane (tu ple'jn) 

Blatan, a. dirty (dS'rti), muddy (ma'di) 

Blatiti, V. to make dirty (tu me'jk do'rti), to soil (tu 

so'el) 
Blato, n. mud (mad) 
Biazina, n. mattress (ma'tres) 
Blazina, (perina), n. feather-bed (fe'dSrbed) 
Blazinja, n. bolster (bo'lstor) 
Biazniti, v. to rave (tu re'jv) 
Blazen, a. blessed (ble'sed) 

Blazenstvo, n. blessedness (ble'sednes), felicity (feli'siti) 
Blaziti, V. to soften (tu sa'fn), to soothe (tu su't), to 

mitigate (tu mi'tigejt) 
Blebetalo, n. chatterer (ca'toror) 
Blebetanje, n. blabbing (bia'bing) 
Blebetati, v. to blab (tu bla'b), to jabber (tu d2a*b6r) 

to prattle (tu pra*tl) 
Blebetav, a. loquacious (lokue'jsas) 
Blebetusa, n. blabber (bl§,*bor) 
Blejati, v. to bleat (tu bli't) 
Blijed, a. pale (pejl) 
Biijediti, v. to pale (tu pe'jl) 
Blijedoca, n. paleness (pe'jlnes) 
Blistanje, n. sparkling (spa'rkling), glittering 

(gli'toring) 
Blistati se, v. to glitter (tu gli'tOr) 
Blitva, cikla, n. beet (bit) 
Bliz, a. near (nir), close (klo'us) 
Blizanac, n. twin (tui'n) 
Blizanci, dvojci, n. twins (tyrns) 
Blizanica, n. twin-sister (tui'n-srstSr) 
Blizina, n. vicinity (visi'niti), nearness (ni'rnes) 
Blizu, adv. i prep, near (nir), close (klo'us), near 

by (ni'r-ba'j) 
Blize, comp. nearer (ni'r5r), closer (klg'usor) 
Bliiiti se, v. to near to (tu ni'r tu'); to approach 

(tu apro'ii5) 
Bliznji, a. near-by (ni'r-ba'j); — n. neighbor 

(ne'jbSr) 
BIjesak, strijela n. lightning (la'jtning) 
BIjeskavica, n. heat-lightning (hl't-la'jtning) BIjesnuti, v. to flash (tu fl&'S) 

BIjutav, a. stale (§tejl), unsavoury (a'nse'jvCrl) 

Bljuvanj«, n. vomiting (va'miting) 

BIjuvati, V. to vomit (tu va'mit) 

Bluditiy V. to go astray (tu go* dstre'j) 

Bluditi, V. to wander (tu y§,'nd5r), to rave (tu rejv)« 

Bludnica, n. whore (hor); concubine (ka'nkjubajn) 

prostitute (pra'stitjut) 
Bludniky n. lecher (le'56r), whoremonger (ho'rma'n*- 

gor) 
Bludnja, n. lewdness (Iju'dnes) 
Bludnosty n. lewdness (Iju'dnes) 
Biudoboly n. venereal disease (vini'rial dizi'z) 

Bluna, n. blockhead (bla'khe'd) 

Bo, jerbo, conj. because (biko'z) 

Bob, n. kidney bean (ki'dni bi'n) 

Boca,^ flasa n. bottle (batl), flask (fldsk) 

Bockati, v. to tease (tu ti'z) 

Bociti se, prepirati se, v. to quarrel (tu kua'rel), to* 

contend (tu konte'nd) 
Bod, bajuneta, n. bayonet (be'jonet) 
Bodac, (bolest), n. side-stitches (sa*j-sti'5iz) 
Bodez, stilet, n. poniard (pa'njord), dagger (da'g6r> 
Bodka, bodilica, n. lance (lans) 
Bodljika, n. prickle (prikl) . 
Bodljikav, a. prickly (pri'kli) 
Bodriti, v. to encourage (tu enko'redz) 
Bog, n. God (gad) 

Bogac, siromah, n. beggar (be'gor) ' 
Bogalj, kljast, n. cripple (kripl) 
Begat, a. rich (ri5), wealthy (ue'lti) 
Bogatiti se, v. to become rich (tu beka'm ri'C> 
Bogatstvo, n. riches (ri'cez), wealth (ue'lt) 
Boginje, erne kczice, n. small pox (sma'l pa*ks> 
Bogobojan, a. God fearful (ga'd fi'rful) 
Bogojavljenje, (tri kralja), n. Epiphany (ipi'fani> 
Bogoljubnost, n. piety (pa'iti) 
Bogomolja, n. church (S6r6), temple (tempi) 
Bogomoljan, a. pious (pa'jas) 
Bogorodica, n. mother of God (ma'dor av Ga'd> 
Bogoslov, n. theologian (ti'olo'dzian) 
Bogosiovlje, n. theology (tia'lodgi) 
Bogosluzje, n. religious service (reli'dJas s6*rvis>^ 

worship (uQ'rSip) 
Boj, bitka, n. battle (batl), fight (fajt) 
Boja, farba, n. color (ka'lSr), hue (hju), tint (tint> 
Boja (vodena), n, water color (ua'd^r ka'lSr) 
Boja (uljena), n. oil color (o'el ka'lor) 
Boja (za bojadisanje ku<5a itd.), n. paint (pejnt) 
Boja (za bojadisanje odijela), n. dye (daj) 
Boja Ilea, n. complexion (kgmple'kgan) 
Bojadisati (robu), v. to dye (tu da'j) 
Bojadisati (ino), v. to paint (tu pe'jnt) 
Bojadisar (robe), n. dyer (da'jor) 
Bojadisar, soboslikar, n. painter (pe'jntSr) 
Bojati se, plaSiti se, v. to be afraid (tu bi afre'Jd), to 

fear (tu fi'r) 
Bojazan, n. fear (fir) 
Bojazljiv, a. timid (ti'mld) Bbja21Jivost ^ 14 — I Brdovit Bojazljivost, n. timidity (timi'diti) 

Bojiste, n. battle field (ba'tl fl'Id). 

Sojnik, ratnik, n. warrior (ya,'ri(5r) 

Sojno polje, n. battle field (b&'tl fi'ld) 

Bok, n. flank (fl&nk), loin (lojn) 

8ok, pas, n. hip (hip), side (sajd) 

fiokobolja, n. lumbago (lambe'jgo), pain in the loins 

(pe'jn in di lo'jns) 
Qoly muka, n. pain (pejn), ache (ejk) 
Golest, n. sickness (si'knes), disease (dizi'z) 
Bolest bubrezna, n. kidney disease (ki'dni dizi'z) 
Bolest na jetrima, n. liver disease (li'vfir dizi'z) 
Bolest nutarnja, n. interior disease (inti'ri5r dizi'z) 
Bolest plu6iju, n. lung disease (la'ng dizi'z) 
Bolest posasna, n. epidemic disease (e'pide'mik 

dizi'z) 
Bolest priljepSiva, n. contagious disease (konte'j- 

d2as dizi'z) 
Bolest srcana, n. heart trouble (ha'rt tra'bl) 
Bolest (ulozi), kostobolja, n. rheumatism (ru'matizm) 
Bolest vanjska, n. exterior disease (exti'rior dizi'z) 
Bolest spolna, n. venerial disease (vini'rial dizi'z) 
Bolest vodena, vodenica, n. dropsy (dra'psi) 
Bolestan, a. sick (sik). ill (il) 

Bolestnik, n. patient (pe^jsent), sick man (si'k ma'n) 
Bolezljiv, a. sickly (si'kli), infirm (info'rm) 
Bolitiy V. to ache (tu e'jk), to hurt (tu hS'rt) 
Bolnica, n. hospital (ha'spital) ; infirmary 

(infor'mari) 
Bolnicar, n. nurse (nors) 
Bolnicarka, n. nurse (n5rs) 
80 1 no, adv. painfully (pe'Jnfuli) 
Bolovanje, n. pain (pejn); sickness (si'knes) 
Bomba, n. bomb (bam) 
Bor, (drvo) n. fir (f6r) 

Borac, n. fighter (fa'jtor); boxer (ba'ksor) 
Boravak, n. residence (re'zidens); abode (abo'd) 
Boraviste, n. dwelling (due'ling); home (hom) 
Boravitiy v. to stay (tu ste'j) ; to dwell (tu due'l) ; 

to reside (tu riza'jd); to live (tu li'v) 
Borba, n. strife (strajf), struggle (str§,gl) 
Boriliste, n. ring (ring), ^rena (ari'na 
Borovica, n. juniper (dzu'nipor) 
Borovicka (rakija), n. gin (d2in) 
Bos, bosonog, a. bare-footed (ba'r-fu'ted) 
Bosiljak, n. sweet basil (sui't ba'zil) 
Bosna, n. Bosnia (bo'snia) 
Bosanac, n. Bosnian (bo'snian) 
Bosanskii a. Bosnian (bo'snian) 

Bosti, ubosti, v. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) 
Bozanstven, a. divine (diva'jn) 
Bozanstvo, n. divinity (divi'niti) 
Bozica, n. goddess (ga'des) 
Bozic, n. Christmas (kri'smas) 

Bozicno drvce, n. Christmas tree (kri'smas tri') 
Bozji, a. of God (av ga'd), divine (diva'jn) 
Braca, n. brothers (bra'd5rs), brethren (bre'dren) 
Bracni, a. matrimonial (ma'trimo'nial), nuptial (na'- 
p§al) Brada, n. beard (bird) 

Brada, podbradak, n. chin (6in) 

Bradat, a. bearded (bi'rded) 

Bradavica (na sisama), n. nipple (nipl) 

Bradavica, n. wart (ua'rt) 

Bradva, sjekirica, n. hatchet (ha'cet) 

Brak, zenitba, n. matrimony (ma'trimoni), marriage 

(ma*rid2), wedlock (ue'dlak) 
Brakolomac, n. adulterer (ada'ltoror) 
Brakolomstvo, n. adultery (ada'ltori) 
Brana, n. harrow (ha'ro) 
Branati, v. to harrow (tu ha'ro) 
Branitelj, (branid) n. defender (dife'ndor), advocate 

(a'dvoket) 
Branitelj (na sudu) n. attorney (ato'rni), lawyer 

(lo'jor) 

Bran it i, v. to defend (tu dife'nd), to advocate (tu 
a'dvokejt) 

Braniti se, v. to defend oneself (tu dife'nd ua'nse'lf) 

Braniti se (od udarca), v. to ward off (tu ua'rd a'f), 
to parry (tu pa'ri) 

Branik, n. rampart (ra'mpart) 

Branje, n. vintage (vi'nted2) 

Branjenik, n. client (kla'ent) 

Bran jug (ptica) n. field-fare (fi'ld-fa'r) 

Brasancevo (Tjelovo), n. Corpus Christi (ko'rpas 
kris'ti) 

Brasnar, n. meal-man (mi'1-ma'n) 

Brasnav, mucan, a. mealy (mi'li) 

Brasno, melja, n. flour (fla'ur) 

Brat, n. brother (bra'dor) 

Bratac, n. little brother (li'tl bra'dor) 

Brati, pobirati, v. to gather (tu ga'dor), to pick (tu 
pi'k) 

Bratic, n. cousin (kazn) 

Bratimiti se, v. to fraternize (tu fra'tornajz) 
Bratinstvo, n. brotherhood (bra'dorhud) 

Bratoubojstvo, n. fratricide (fra'trisajd) 

Bratovstina, n. sodality (soda'liti) 

Bratski, a. brotherly (bra'dorli), fraternal (frato'rnal) 

Bratstvo, n. brotherhood (bra'dorhud), fraternity 
(frato'rniti) 

Bratuced, n. cousin (kazn) 

Brav, ovan, n. wether (ue'dor) 

Brava, kljuCanica, n. lock (lak) 

Bravar, n. locksmith (la'ksmi't) 

Bravarstvo, n. locksmithing (la'ksmi'ting) 

Bravetina, n. mutton (matn) 

Brazda, n. furrow (fo'ro) 

Brazda, crta, linija, n. line (lajn) 

Brazgotina, n. scar (skar) 

Brbija, brbljavac, n. gossiper (ga'sipor), blabber 

(bla'bor) 
Brbljanje, n. loquacity (lokua'siti) 
BrbljatI, v. to gossip (tu ga'sip), to blab (tu bla'b), 

to chatter (tu Ca'tor) 
Brdjanin, n. mountaineer (ma'untini'r) 
Brdo, gora, n. mountain (ma'untin), mount (ma'unt) 
Brdovit, a. i adv. hilly (hi'li) Bregovit ^ IB »- Bujad B Bregovit, a. hilly (hi'li) ; mountainous (m§,'yntinas> 
Breme, n. load (lo'ud), burden (bordn) 

Brenak, skrga, n. gill (gil) 
Breskva, n. peach (pi5) 
Brest, brijest, n. elm (elm) 
Brestovina, n. elm-wood (e'lm-uu'd) 
Breza, n. birch (b5r5) 
Brezuljak, n. hill (hil) 
Brid, n. edge (edz) 
Brig a, skrb, n. care (kar) 
Brijac, n. barber (ba'rbor), shaver (§e*jv6r) 
Brijacnica, n. barber-shop (ba'rbor-§a'p) 
^rijati, brijati se, v. to shave (tu §e'jv) 
Brijeg, brdo, n. hill (hil), mountain (ma'untin) 
Brijeg< (rieke), n. bank (bank) 
Brinuti se, v. to take care of (tu te'jk k^'r a*v) 
Brisalo, gumija, n. eraser (ire'Jsor) 
Brisati, otrti, v. to wipe (tu ua'jp) 
Brisati, radirati, v. to erase (tu ire'js) 
Britak, a. sharp (§a'rp) 
Britva, n. razor (re'jzor) 

Britva (sjegurnosti) n. safety-razor (se'jfti-re'jzOr) 
Brizan, a. careful (ka'rful) 
Brizljivost, n. carefulness (kS,'rfulnes) 
Brk, n. mustache (masta's) 
Brnjica, n. muzzle (mazl) 
Brod (u op<5e), n. ship (sip) 

Brod na jedra, n. sail vessel (se'jl ve'sl) 

Brod na paru, n. steamship (sti'mSi'p), steamer (stf- 

mor) 

Brod prevozilac, n. ferry-boat (fe'ri-bg'ut) 

Brod ratni, n. man-of-war (ma*n-av-u§L'r), warship 

(ua'rsip) 
Brod za putnike, n.passenger steamer (pa'sendJor 

sti'mor) 
Brod za robu, n. freight steamer (fre'jt stl'mOr) 
Brodar, n. sailor (se'jlQr) 
Brodarstvo, n. navigation (na'vige'jsan) 
Broditi, jedriti, v. to sail (tu se'jl), to navigate (tu 

na'vigejt) 
Brodogradiliste, n. ship -yard (§i'p-ja'rd) 
Brodogradnja, n. ship-building (§i*p-bi'lding) 
Brodostanica, n. dock (dak), pier (pir) 
Brodovlje, n. fleet (flit) 
Broj, n. number (na'mbor) 
Brojan, a. numerous (nju'moras) 
Bro Janice, (6islo), n. rosary (ro'zari) 
Brojenje, n. counting (ka'unting) 
Brojiti, V. to count (tu ka'unt), to enumerate (tu 

inju'morejt) 

Brojka, n. number (na'mbSr); figure (fi'gjur) 

Brojnik, n. numerator (nju'm6re*jt8r) 

Brsnat, a. bristly (bri'sli) * 

Brstica, mladica, n. sprig (sprig), shoot of a plant 

(§u't av e pla'nt) 
Brstiti, V. to gnaw (tu na') 
Brsljan, n. ivy (a'jvi) 

Brujati, v. to hum (tu ha'm), to buzz (tu b§,'z) 
Bruka, sramota, n. shame (§ejm) 
Brukvica, 5avli<5, n. tack (t§<k) Brunda, n. mouth-harp (m§.*\|t-ha*rp) 

Brundati, v. to hum (tu h§,'m) 

Brus, n. grindstone (gra'jndsto'n), whetstone (hug't- 

sto'n) 
Brusar, n. grinder (gra'jndor) 

Brusiti, v. to grind (tu gra'jnd), to sharpen (tu Sa'rpn) 
Brv, n. cross piece (kr^'spi's), small bridge (smai 

bri'd2) 
Brvno, greda, n. beam (bim), joist (d2ojst) 
Brz, a. swift (sui'ft), quick (kyi'k), rapid (ra'pid), 

fast (fast) 
Brzanje, n. hurry (ho'ri) 

Brzati, v. to hurry (tu ho'ri), to hasten (tu he'jsn) 
Brzina, n. speed (spid), velocity (vila'siti), swiftness 

(syi'ftnes), rapidity (r&pi'diti), haste (hejst) 
Brzo, hitro, adv. quickly (kyi'kli) 
Brzojav, n. telegraph (te'ligraf) 
Brzojaviti, v. to telegraph (tu te'ligr&f), to wire (tu 

ua'§r) 
Brzojavka, n. telegram te'ligram) 
Brzojavljad, n. telegraph operator (te'ligraf a'pere'jtdr) 
Brzonog, a. fleet-foot (fli't-fu't) 
Brzopis, n. stenography (stena'grafi) 
Brzopisac, n. stenographer (stena'grafSr) 
Brzovlak, n. express-train (ekspre's-tre'jn) 
Buba, svilac, n. silk- worm (si'lkuo'rm) 
Bubanj, n. drum (dram) 
Bubanj (u§ni). n. ear drum (i'r dra'm), tympanum 

(ti'mpanam) 

Bubnjar, n. drummer (dra'mor) 

Bubnjati, v. to drum (tu dra'm) . 

Bubreg, n. kidney (ki'dni) 

Bubreznjak, n. reins (rejnz), loins (lojns) 

Bucan, a. noisy (no'jzi), boisterous (bo'jsteras) 

Buciti, V. to make noise (tu me'jk no'jz) 

Bud, makar, conj. even (i'ven), even if (i'ven i'f) 

Budala, n. fool (ful), dunce (dans), blockhead 
(bla'khe'd) 

Budalast, n. silly (si'li) 

Budalastina, n. foolishness (fu'liSnes) 

Budilica (ura) n. alarm clock (ala'rm kla'k) 

Buditi, V. to wake (tu ue'jk) 

Buduc, po§to, conj. because (biko'z), since (sine) 

Buduc da, buduCi, conj. whereas (hu§,'r§,'z) 

Buduci, a. next (nekst), ensuing (ensju'ing), future 
(fju'dur) 

Buducnost, n. future (fju'<5ur) 

Budza, toljaga, n. cudgel (ka'd^el), stick (stik) 

Budzak, kut n. corner (kor'nor), nook (nuk) 

Bugacica, n. blotter (bla'dor) 

Buganac, n. chilblain (6i*lblen) 

Bugar, n. Bulgarian (bulge'jri&n) 

Bugarska, n. Bulgaria (bulge' jriS.) 

Bugarskf, a. Bulgarian (bulge*jri4n) 

Buha, n. flea (fli) 

Buhara, zatvor, n. lock-up (la'ka'p), jail (d2ejl), pri- 
son (prlzn) 

Bujad, n. brake (brejk) B Bujan - 16 - Cijeplti Bujan, a. copious (k6*pias), luxuriant (lagzu*ri&nt) 

Bujica, n. torrent (taYent) 

Bujnost, n. bushiness (bn'Sines); luxuriousness 

(lagzu'riasnes) 
Buka, n. noise (noJz)» roar (rfi'yr), rage (rejd2) 
Buknuti, v. to break out (tu bre'jk s-'yt), to flare up 

(tu fl&'r ft'p) 
Bukovina (Suma), n. beech-wood (bi'$-i}\j*d) 
Bukovina (zemlja), n. Bukowina (buko'vln&) 
Buktiti, V. to blaze (tu ble'jz), to flare (tu fla,*r), to 

flaunt (tu fla'nt) 
Bukva (drvo), n. beech (biC) 
Bukvan, ij. dunce (dans) 
Bula, n. bull (bul) 
Bulazniti, v. to rave (tu re*jv) 
Buljiti, V. to gaze (tu ge'jz) 
Bumbaca, igla, n. pin (pin) 

Bumbaca (sjegurnosti), n. safety-pin (se'jfti-pi'n) 
Bumbar, n. humble-bee (ha*mbl-bi') 
Buna, n. disturbance (disto'rbens), uproar (a'pro'r) 
Buna (pobuna) n. rebellion (ribe'ljan), insurrection 

(i*ns5re*k§an), revolt (rivo'lt), riot (ra*jat) 
Bunar, studenac, n. well (u§'l), cistern (si'storn) 
Buncati, v. to stammer (tu stS,'m6r) 
Bunda, n. furcoat (fo'rko'ut) 
Bundeva, n. gourd (gord), pumpkin (pa'mpkin) Bunika, n. hen-bane (he'nbe'jn) 

Buniite, n. sweepings (syi'pings), dust heap (dft'st 

hi'p) ^ 

Bun iter j, n. disturber (dist5'rbar) 
Buniti, poremetiti, v. to disturb (tu dista'rb), to stir 

(tu st5'r) 
Buniti, pobuniti, v. to rebel (tu ribe'l), to incite (tu 

insa'jt), to revolt (tu riva'lt) 
Buntovnik, n. rebel (re'bel), rioter (ra'jotSr) 
Bura, vihor, n. storm (storm), hurricane (hS'rike'Jn) 
Buran, a. stormy (sto'rmi) 
Bure, ba5va, n. barrel (ba'rel), cask (k§,sk) 
Burence, n. small barrel (smS-'l b5.'rel), flrkin (f6'rkin> 
Burmut, n. snuff tobacco (sna'f toba'ko) 
Burmutica, n. snuff box (sna'f ba'ks) 
Burza, n. Exchange (eks5e'jnd2) 
Burza (za vrijednostne papire) n. Stock i3xchange» 

(sta'k eks5e'jnd2) 
Burza (za proizvode), n. Produce Exchange (pra'djus« 

eksCe'jndz) 
Bus, n. turf (torf), sod (sad) 
Busen, n. sod (sad), turf (t5rf) 
Busija, zasjeda, n. ambush (a'mbuS), ambuscade 

(a'mbaske'jd) 

But, butina, n. ham (ham) 

Buturnica, zatvor, n. lockup (la'ka'p), prison (prizn> 

Buzdovan, n. bludgeon (bla'dzan) Caklenje, n. gloss (glas) 

Cakiina, n. enamel (ina'mel) 

Cakliti, v. to shine (tu Sa'jn), to glisten (tu glfsn), to 

sparkle (tu spa'rkl) 
Capa, pandza, n. paw (p§-), claw (klS.) 
Capati, V. to paw (tu pa') 
Car, n. emperor (e'mporor), czar (zar) 
Carevic, n. crown prince (kra'un pri*nc) 
Carevina, n. empire (e'mpa'er) 
Carica, n. empress (e'mpres), czarina (zari'na) 
Carina, n. duty (dju'ti), custom (ka'stam) 
Carinar, n. custom officer (ka'stam a'fisSr) 
Carinara, n. custom house (ka'stam ha'us) 
Carski, a. imperial (impi'rial) 
Carski dvor, n. imperial palace (impi'rial p&'lUs) 
Carstvo, n. empire (e'mpa'er) 
Ceduija, n. ticket (ti'ket), billet (bi'let) 
Cement, n. cement (sime'nt) 
Cent, (novae), n. cent (sent) 
Centa, n. hundred-weight (ha'ndred-ye'jt) 
Ceriti s-e, kesiti se, v. to grin (tu gri'n), to giggle 

(tu gi'gl) 
Cerost, flaStar, n. plaster (pl§.'st6r) 
Cesta, put, drum, n. road (rQ'yd), way (\l§'j) 
Cica, sisa, n. teat (tit), breast (brest) 
Cica, Ijuta zima, n. fierce cold (ffrs ko'ld), severe cold 

(siv'ir kold) 
Cigan,-ica, n. gipsy (dSi'psi) Cigance, n. young gipsy (ja'ng dzi'psi) 

Cigara, n. cigar (siga'r) 

Cigia, opeka, n. brick (brik) 

Ciglana, n. brick yard (bri'k Ja'rd), brick kiln (bri'k 

ki'l) 
Ciglar, n. brick-burner (bri'kbo'rnor) 
Cigli, jedini, a. the only one (di o'nli ua'n) 
Ciglozidar, n. brick - layer (bri'kle'jSr) 
Cijediti, procijediti v. to strain (tu stre'jn), to filter 

(tu fi'ltar) 
Cijel, a. whole (hoi), entire (enta'er), complete (kom- 

pli't) 
Cijeliti, V. to heal (tu hl'l) 

Cijena, n. price (prajs), rate (rejt), charge (5ard2) 
Cijenik, n. price list (pra'js li'st), catalogue (ka'tala'g> 
Cijcniti, v. to price (tu pra'js), to estimate (tu e'sti- 

mejt), to charge (tu 5a'rd2) 

Cijeniti, po8tivati, v. to esteem (tu esti'm), to appre^ 

ciate (tu apri'Siejt) 
Cijenjenje, n. estimation (e'stime'jSan) 
Cijep, mlatilo, n. flail (flejl) 
Cijepak, n. splinter (spli'ntOr), shiver (Si'vSr) 
Cijepati, sje6i, v. to chop (tu 5a'p), to^ split (tu splftH 

to cut (tu ka't) 
Cijep iti begin je, v. to vaccinate (tu va'ksinejt) 
Cijepiti stabla, v. to inoculate (tu hiai'kjulejt), to 

graft (tu gr&'ft) Cijepljenje - 17 — Gvrkutatl Cijepljenje boginja, n. vaccination (v&'ksine'jSan) 
Cijepljenje stabla, biljke, n. inoculation (ina'kjule'j- 

§an), grafting (gr&'ftlng) 
Cijev, n. pipe (pajp), tube (tjub), funnel (fa'nel) 
Cijev puSke, n. barrel (bSxl) 
Cika, vika, n. scream (skrim), outcry (a*utkra*j) 
Cikia, n. red beet (re'd bl't) 
Ciknuti, v. to cry out (tu kra'j %.'Mt) 
Ciknuti, V. to sour (tu sa'ur), to become sour (tu bi- 

ka'm sa'ur) 
Cilindar od lampe, n. chimney (Ci'mni) 
Cilj, n. aim (ejm); goal (go'ul) 
Ciljati, V. to aim (tu e'Jm) 
Cimer, naslov, n. sign (sajn) 
Cio, a. whole (hoi), entire (enta'er) 
Cipela, n. shoe (§u) 
Cipresa, n. cypress (sa'jpres) 

Civilna, javna sluzba, n. civil service (si'vil sd'rvis) 
Civilna zenitba, n. civil marriage (si'vil m§.'rid2) 
Civiini, javni, a. civil (si'vil) 
Cjedllo, n. strainer (stre*jn5r), filter (fi'ltSr) 
Cjedioniky.n. strainer (stre'jnSr); colander (ka*16nd5r) 
Cjelina, n. whole (hoi); integrity (inte'griti) 
Cjelivati, v. to kiss (tu ki's), to buss (tu ba*s) 
Cjeiokupan, potpun, a. entire (enta'er), complete 

(kompli't) 
Cjelov, poljubac, n. kiss (kis) 
Cjenkanje, n. bargaining (ba'rgening), cheapening 

(Si'pning) 

Cjenkati se, v. to higgle (tu hi'gl), to bargain (tu 

ba'rgen), to cheapen (tu 5i'pn) 
Cjenoca, n. cheapness (Ci'pnes) 
Cjepanica, n. log (lag) 
Cjepanje, n. chopping (5a'ping) 
CJepkati se, v. to split (tu spli't) 
Cmok, glasni poljubac, n. smack (smak), hearty kiss 

(ha'rti ki's) 
Cokia, zastavka, n. brake (brejk) 
Cokotati, V. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu Si*- 

vor), to quiver (tu kui'vSr) 
Coprija, n. witchcraft (ui'Ckra'ft) 

Coprnica, vjeStica, n. witch (ui'5), sorceress (so'rsere*) 
Crijep, glijebac, n. tile (ta'el), roof -tile (ru'f ta'el) 
Crijeva, n. bowels (ba'uels), entrails (entre'jlz), inte - 

stines (inte'stins) 
Crijevoboija, n. colic (ka'lik) 
Crkavati, v to croak (tu kro'uk) 
Crknuti, v. to croak (tu krg'uk) 
Crkva, n. church (56r5) 
Crkvena klupa, n. church pew (66'r6 pju') 
Crkvenjak, n. sexton (se'kstan) 
Cm, a. black (blS,k) 
Crnac, niger, n. negro (ni'gro), colored man (ka'lGrd 

m&'n) 

Crnagora, n. Montenegro (mo'ntlne'jgro) 
Crni glasi, n. sad news (s&'d nju'z) Crnica, n. colored womaft (ka*19rd uu*m§,n), negress 
(nfgres) 

CrnilOy tinta, n. ink (ink) 

Crnilo za cipele, n. shoe t»lacking (Su'bl&'king) 

Crni nd| n. blackness (blS,'knes) 

Crniti, pocrniti, v. to blacken (tu blS-'kn) 

Crnkast, a. blackish (bl&'kiS) 

Crnogorac, n. Montenegrin (ma'ntinegrinT 

Crnogorski, a. Montenegrian (ma'ntine'gren) 

Crnokos, a. dark-haired (da*rk-h§.'rd) 

Crnomanjast, a. of dark complexion (av da'rk kam-~ 

ple'kgan) 
Crnook, a. black-eyed (bla'ka'jd) 
Crta, linija, n. line (lajn) 
Crtac, n. draughtsman (dra'fcman) 
Crtalo, lineal, n. ruler (ru'lSr) 
Crtati,'v. to rule (tu ru'l), to line (tu la'jn) 
Crtica, n. sketch (ske5) 
Crv, n. worm (uo'rm), vermin (vo'rmin) 
Crven, a. red (red) "** 

Crven, (bolest), n. scarlet fever (ska'rlet fi'vor) 
Crvendac, ptica, n. robin (ra'bin), red fig picker (re'd 

fi'g pi'kSr) 

Crveniti, v. to redden (tu re'dn) 
Crven kast, a. reddish (re'di§) 
Crveno more, n. Red Sea (re'd si') 
Crvljiv, a. wormy (uo'rmi) 

Crvotoc n. worm-eatenness (u5'rm-rtnes), worm-hole 
(uo'rm-ho'l) 

Cubaljka, nihaljka, n. swing (sui'ng) 

Cubati se, V. to swing (tu sui'ng) 

Cukar, n. sugar (§u'g6r) 

Cupkati, V. to hop (tu ha'p), to jump (tu dza'mp) 

Cura, djevojka, n. maid (mejd), girl (gorl) 

Cura, slugavka, n. maid-servant (me'jd-s5'rvant), 

servant girl (sor'vant go'rl) 
Curica, n. little maid (li'tl me'jd), little girl (li'tl gS'rl) 
Curiti, V. to run (tu ra'n), to flow (tu flo'u), to leak (tu 

irk), to drip (tu dri'p), to trickle (tu tri'kl) 
CvastI, V. to blossom (tu bla'sam), to bloom (tu 

blu'm) 
Cvijece, n. flowers (fla'uors) 
Cvijet, n. flower (fla'uor) 
Cviliti, plakatl, v. to cry (tu kra'j), to weep (tu nfp) 

to whine (tu hu^^'ju) 
Cvjetaca, n. cauliflower (ka'lifla'u8r) 
Cvjetati, v. to blossom (tu bla'sam); to bloom (tu 

blu'm) 
Cvjetna nedelja, n. Palm Sunday (pS'm sa'ndi) 
Cvjetnjak, (umjetni) n. hot house (ha't ha'ys) 
Cvjetnjak, n. flower-garden (fla*y6r-ga'rdn) 
CvrSak, n. cricket (kri'ket) 
Cvrk, n. twitter (tyi'tSr), chirp (CSrp) 

Cvrkutanjo, n. twittering (ti|i't5ring), chirping (C5'r- 
Ping) 

Cvpkutati, V. to twitter (tu tyl'tdr), to chirp (tu eO'rp) (5abar — 18 — Cestlt Cabar, n. tub (tab) 

Cabrica, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

6acak, sitni kamen, n. gravel (gra'vel) 

6a6kalica, n. tooth-pick (tu't pi'k) 

6ackati, v. to poke (tu po'k), to pick (tu pi'k) 

Cadj, cadja, n. soot (sut) 

6adjav, a. sooty (su'ti) 

Cadjaviti, v. to soot (tu su't) 

Cador, gator, n. tent (tent) 

Cagrljati, v. to clapper (tu kla'pbr), to rattle (tu 

ra'tl) 
6agrtaljka, n. rattle (rati) 
"Caj, n. tea (ti) 
^ajnik, n. tea-pot (ti'-pa't) 
^ak, eak do, adv. till (til), until (anti'l), up to (a'p 

tu') 
dakija, klin, n. hook (huk) 

Cakljice (za robu), n. hook and eye (hu'k knd a*j) 
Cc lakati, v. to roar (tu ro'r), to rage (tu re'jd2) 
Cam (drvo), n. fir (for), fir-tree (fo'rtri') 
Cama, n. tediousness (ti'diasnes) 
Camac, ladja, n. boat (bo'ut), skiff (skif) 
Camac za spasavanje, n. life-boat (la'jf-bQ'ut) 
Cam it i, v. to languish (tu lS<*nguis) 
Cankoliz, n. spunger (spa'nd25r) 
Capija, n. heron (he'ran) 

Car, n. charm (5arm). magic art (ma.'d2ik a'rt) 
Caranje, n. magic (ma'd2ik), witchcraft (ui'Ckr&'ft) 
« arapa, n. stocking (sta'king) 
Carapar, n. hosier (ho'zir^ 
Csratati, v. to quack (tu kua'k) 
Carati, v. to practice magic (tu pra'ktis ma'dSik) 
Cardak, n .watch-tower (ua'5ta'uor), block-house 

(bla'k-ha'ys) 
Carkanje, n. skirmishing (sk5'rmi§ing) 
Carkati, v. to stir (tu sto'r), to poke (tu p5'k) 
darlatan, n. quack (kuH'k). mountebank (m8.»untib&nk) 
Caroban, a. magic (ma,'d2ik) 
Caroban, dra2estan, a. charming (5a'rming), lovely 

(la'vli) 
Carobija, n. witchcraft (ui'ekra'ft) 
Carobnica, n. sorceress (so'rseres) 
Carobnjak, n. magician (madzi'San) 
Cas, (minuta), n. minute (mi'nit) 
6as, 5asak, n. moment (mo*ment), second (se'kdnd) 
6asiti, v. to tarry (tu t&'ri), to delay (tu dile'j) 
Casni, a. honorable (a'n6rabl) 
6asnictvo, n. officers (a'fis5rs) 
dasnik, n. officer (a'fis5r) 
Casopis, n. periodical (pi'ria'dikal), magazine (m&'gS,- 

zi'n) 
Casovit, a. instantaneous (i'nstante'jnias), momenta- 
ry (ma'menteri) 
Cast, n. honor (a'nbr) Castan, a. honorable (a'nSrabl) 

Castiti, v. to honor (tu a'nSr) 

Castiti, gostiti, v. to treat (tu tri't) 

Castohlepan, a. ambitious (ambi'gas) 

Castohleplje, n. ambition (&mbi'§an) 

Casa, n. glass (glas), tumbler (ta'mblor) 

Cascenje, n. treating (tri'ting) 

Cavao, n. nail (nejl) 

Cavka, n. jack-daw (d2§,'k-da'), jay (d2ej) 

Cavlic, brukvica, n. tack (t^k) 

Cavrija, n. chatter (5S,'t6r) 

Cavrljanje, n. chatting (ea'ting) 

Cavrljati, v. to chat (tu 5&'t), to chatter (tu 6§.'t5r) 

Cavrljuga, §eva, n. lark (lark) 

Cecati, CuCiti, v. to perch (tu p5'r5) 

Cedan, a. modest (ma'dest) 

Cedar, n. cedar (si'dor) 

6ednost, n. modesty (ma'desti) 

Cede, dijete, n. infant (i'nf§,nt), baby (be'jbi) 

Cedokradac, n. kidnaper (ki'dn§,'p5r) 

6edomor, n. infanticide (infa'ntisajd) 

Cegrtaljka, n. rattler (ra'tlor) 

Cegrtusa (zmija), n. rattle snake (rS,*tlsne*jk) 

6eh, n. Bohemian (bohrmj§,n) 

Cekanje, n. awaiting (aue'jting) 

Cekaonica, n. waiting room (ue'jting ru*m) 

Cekati, do5ekati, v. to wait (tu u§'jt), to await (tu 

au§*jt) 
Cekic, kladivac, n. hammer (ha'mSr) 

Cekinja, n. bristle (brisl) 

Celik, ocal, n. steel (stil) 

Celjad, n. domestic servants (dome'stik s5'rvanc), in- 
mates (i'nmejc) 

Celjade, n. person (porsn) 

Celjust, n. chin-bone (Ci'nbo'n), jaw-bone (d2a'b5*n). 
cheek bone (Ci'kbo'n) 

Celjust, n. jaw (dza) 

Celo, n. forhead (fa'red) 

Cemer, n. affliction (a,fli'kgan) ; sadness (s5.'dnes; 

Cemeran, a. afflicted (afli'kted) 

Cemin, n. jasmine (d2S,'smin) 

Cempres, n. cypress (sa'jpres) 

Cemu, zasto, pron. why (hua,'j), whatfore (hua'tfo'r), 
for what reason (for hua't ri'zn) 

Cep, n. stopper (sta'por), cork (kork) 

Cerupati, v. to pluck (tu pla'k) 

6esanj, Cegnjak, n. garlic (ga'rlik) 

Cesanje, n. scratching (skra'6ing) 

Cesati, V. to scratch (tu skr3-'e), to scrape (tu skre'jp) 

Cesma, n. fountain (fa'yntin) 

6est, a. frequent (fri'kuent) 

6est, dio, n. part (part), share (S&r) 

Cestica, n. particle (pa'rtikl) 

Cestimice, adv. partly (pa'rtli) 

destit, a. respectable (rispe'ktabl) - Cestitanje - |9 Covjeeji Sestitanje, n. congratulation (kongra'fijule'jSan) 
Cestitati, v. to congratulate (tu kongra*6julejt) 
Cestitar, n. congratulation book (kgngra'6ule'j§an 

bu'k) 
Cestitka, n. congratulation (kongra'6jule'j§an) 
Cestitost, n. honesty (a'nesti) 
Cesto, adv. often (afn), frequently (fri'kuentli) 
Cestokrat, adv. many times (me'ni ta'jmz) 
Cesvina, n. holm-oak (ho'm-o'uk) 
Ccsalj, n. comb (kom) 
CeSka, n. Bohemia (bohi'mia) 
CeSki, a. Bohemian (bohi'mjan) 
Cesljanje, n. combing (ko'ming) 
Cesljar,-ica, n. hair-dresser (ha'rdre'sor) 
Cesljati, v. to comb (tu ko'm) 
Cesljuga, n. thistle (tisl) 
Cesljugar, n. gold-finch (go'ld-fi'na) 
6esnjak, n. garlic (ga'rlik) 
Ceta, n. troop (trup) 
Cetiri, num. four (for) 
Cetka, kef a, n. brush (bra§) 
Cetkar, n. brushmaker (bra'sme'jkor) 
Cetovati, v. to wage battle (tu ue'jd^ ba'tl) 
Cetovodja, n. commander (koma'ndor) 
Cetrdeset, num. forty (fo'rti) 
Cetrdeseti, num. fortieth (fo'rtiet) 
Cotrnaest, num. fourteen (fo'rti'n) 
Cetrnaest dana, n. forthnight (fo'rtna'jt) 
Cetrnaesti, num. forteenth (fo'rti'nt) 
Cetverokuty n. quadrate (kua'dret), square (skua'r) 
Cetverostruk, num. fourfold (fo'rfo'ld) 
Cetvorka, n. quadrille (kuadri'l ili kadri'l) 
Cetvorni, a. square (skua'r) 
Cetvoronog, a. fourfooted (for'fu'ted) 
Cotvrt, n. quarter (kua'rtor) 
Cetvrtak, n. Thursday (to'rzdi) 
Cetvrti, num. fourth (fort) 
Cetvrtina, n. quarter (kua'rtor); one fourth (ua'n 

fo'rt) 
Cevrljuga, prepelica, n. quail (kue'jl) 
Ceznuce, n. languishment (la'nguisment) 
Ceznuti, v. to long (tu la'ng), to yearn (tu jo'rn) 
Ceznja, n. longing (la'nging), ardent desire (a'rdent 

diza'er), aspiration (a'spire'jsan) 
Cibuk, kamiz. n, pipe-tube (pa'jptju'b), stem (stem') 
Cica, stric, n. uncle (ankl) 
Cica zima, n. severe winter (sivi'r ui'ntor) 
Cicak, n. burdock (bo'rdak) 
Clfut, eivut, n. jew (dzu), hebrew (hi'bru) 
Cifutka, n. Jewess (dzu'es) 
. Cifutski, a. Jewish (dzu'is) 
Ciga (riba), n. sturgeon (sto'rdzajn) 
Ciji, od koga, pron. whose (htiz) 
Cijati (perje), v. to slit (tu sli't) 
Cijigod, od koga god, pron. whose-ever (huze'vor) 
Cil, a. vigorous (vi'goras), powerful (pa'uerful) 
Cilost, n. strength (strengt); vigor (vi'gor) 
Cim prije, adv. as soon as possible (az su*n k*z pa*- 

sibl) 
6in, n. act (akt), fact (fakt), deed (did) Cinbenik, n. factor (fH'ktor) 

Cinltelj, n. doer (du'or); perpetrator (po'rpetre'Jtor) 

Ciniti, V. to do (tu du'), to make (tu me'jk), to act (tu 

a'kt), to perform (tu pSrfo'rm) 
Ciniti se, v. to seem (tu si'm), to appear (tu api'r) 
Cinjenica, n. fact (fakt) 
Cinovnik, n. officer (a'fisor), official (ofi'gal), clerk 

(klork) 
CInovnistvo, n. clerkship (klo'rksip) 
Cipka (vezivo), n. lace (lejs) 
Cipkar, n. lace-maker (le'jsme'jkor) 
Cir, n. ulcer (a'lsor), tumor (tju'mor), abcess (§,'psee) 

boil (bo'el) 
Cislo, brojanice, n. rosary (ro'zari) 
Cist, a. clean (klin), pure (pjur) 
Cist, nevin, neduSan, a. innocent (i'nosent), pure 

(pjur) 
Cist dohodak, n. net proceeds (ne't pro'si'dz) 
Cista Srieda, n. Ash- Wednesday (a'§-ue'nzdi) 
Cistilac, n. cleaner (kll'nor) 
Cistiliste, n. pu.gatory (po'rgatori) 
Cistiti, V. to clean (tu kli'n), to purge (tu p5'rd2), to 

purify (tu pju'rifaj), to cleanse (tu kli'nz) 
Cisto, sasma, adv. quite (kua'jt), through (tru) 
Cistoca, n. cleanliness (kli'nlines), neatness (ni'tnes) 
Citaiac, n. reader (ri'dor) 
Citanje, n. reading (ri'ding) 
Citanka, n. reader (ri'dor) 

Citanka (pocetna), n. first reader (fo'rst ri'ddr) 
Citaonica, n. reading room (ri'ding ru'm) 
Citatelj, citateljica, n. reader (ri'dor) 
Citati, V. to read (tu ri'd) 
Citav, a. whole (hoi), complete (kompli't) 
Citljiv, a. legible (le'dzibl) 
Citljivost, n. legibleness (le'dMblnes) 
Civija, n. screw (skru) 
Cizma, n. boot (but) 
Clan, n. member (me'mbor) 

Clan crkve, n. church member (5o'r5 me'mbor) 
Clanak (u knjigi ili novini), n. article (a'rtikl) ' 
Claaak, glezanj, n. ankle (ankl) 
Clanak, zglob, n. knuckle (nakl) 
Clanarina, n. membership fee (me'mbSrSip fi'). 

premium Cpri'mjam) 
Clanstvo, n. membership (me'mborgip) 
Coban, pastir, n. herdsman i,h6'rdzman), shepherd 

(ge'pord) 
Cobanica, ri. herdsmaid (ho'rdzme'jd), shepherdess 

(se'pordes) 
Coha, n. cloth (klat) 
Cokolada, n. chocolate (Sa'klet) 
Cokot, vinova loza, n. vine (vajn) 
Coper svinja, n. herd of swine (h5'rd av sya'jn) 
Coper, eorda, n. herd (hord) 
Cerba, juha, n. soup (sup) 
Covjecan, a. humane (hjume'jn) 
Cevjecanski, a. humane (hjume'jn) 
Covjecanstvo, n. humanity (hjuma'niti), mankind 

(ma'nkajnd) 
Cevjecji, a. human (hju'man) CovjeCnost *- ICK — ^ 6utllivost 6ovJ6cno8ty n. humaneness (hjume'jnes) 

6ovjek, n. man (mUn), person (pSrsn) 

dovjekoljub, n. philanthropist (fila'ntropist) 

dovjekotjubivost, n. philanthropy (fila'ntropi) 

6ovjekoslovIje, n. anthropology (a'ntropa'lodSi) 

drokanje, n. scribbling (skri'bling) 

Crckati, v. to scribble (tu skri'bl) 

ducanje, n. crouching (kra'uCing) . 

ducati, V. to pearch (tu p5'r6), to crouch (tu kra'uC), 

to squat (tu skuSl't) 
Cudak, n. funny person (fa'ni po'rsn) 
Cudarr, a. marvellous (ma'rvelas), strange (strejndS), 

queer (kui'r), singular (si'ngjulor), odd (ad) 
6uditi se, v. to wonder (tu \ia'nd5r), to be surprised 

(tu bi sOrpra'jzd) 
Cudnovat, a. strange (strejndS), odd (ad), whimsical 

(hui'msikal) 
Cudo, n. wonder (ua'ndor), miracle (mi'rakl) 
Cudotvorac, n. worker of miracles (uo'rkor av mi'ra- 

kls) 
Cudotvoran, a. miraculous (mira'kjulas) 
Cudoviste, n. wonder (ua'ndor); miracle (mi'rakl) 

prodigy (pra'didzi) 
Cukumbaba, prababa, n. great grandmother (gre'jt 

gra'ndma'dor) 
Cukumdjed, pradjed, n. great grandfather (gre'jt 

gra'ndfa'dor) 
Cun, ladja, n. skiff (skif), boat (bo'ut) 
Cunac, n. bowsprit (ba'usprit) Cunjy n. canoe (kanu*) 

Cupa, n. tuft (taft), lock (lak) 

Cupati, V. to pull (tu pu'l), to pluck (tu pla'k) 

Cupav, a. uncombed (a'nk5*md), shaggy (§a*gi) 

Custvo, n. sense (sens), feeling (fi'ling), sensation 

(se'nze'jSan) 
Cuti, V. to hear (tu hfr) 
Cutura, n. flagon (fla'gon), small wooden flask (sm§,l 

uu'dn fla'sk) 
Cuvar, n. watchman (ua'cman), guardian (ga'rdian) 

custodian (kusto'dian), keeper (ki'por) 
Cuvarica, n. female guard (fi'mejl ga'rd) 
Cuvati, V. to watch (tu ua'6), to guard (tu ga'rd) 
Cuvati se, biti na oprezu, v. to beware of (tu biuS,*r 

a'v), to guard from (tu ga'rd fro'm), to look out 

(tu lu'k a'ut) 
Cuven, a. wellknown (ue'lno'un), famous (fe'jmas) 
Cuvenje, n. hear-say (hi'r-se'j) 
Cuvstvcn, a. sensitive (se'nsitiv) 
Cuvstvenost, n. sensitiveness (se'nsitivnes) 
Cuvstvo, n. feeling (fi'ling) 
Cvarak, ocvirak, n. crackling (kra'kling) 
Cvor, uzao, n. knot (nat), knob (nab) 
Cvorak (ptica), n. starling (sta'rling) 
Cvornat, a. knotty (na'ti) 
Cvrcak, n. cricket (kri'ket) 
Cvrcati, v. to chirp (tu co'rp) - 
Cvrst, a. fast (fast), firm (form), solid (sa'li), stout 

(sta'ut) 
Cvrstoca, n. tenacity (tina'siti) ; solidness (sa'lidnes) Caca, otac, n. father (fa'dor), papa (pa'pa) 

6ela, <5elavost, n. bald head (ba'ld he'd) 

Celav, a. bald (ba'ld) 

Celaviti, v. to get bald-headed (tu ge't ba'ld-he'ded) 

Celavost, n. baldness (ba'ldnes) 

Cciija, sobica, n. cell (sel) 

Cemer, pas, n. belt (belt), money-belt (ma'ni be'lt) 

CiTm, sag, n. carpet (ka'rpet), rug (rag) 

Cirilica, n. old Slavic type (o'ld slS-vik ta*jp) 

Ciriz, postolaiska smola, n. cobbler wax (ka'blor 

u§,'ks) 
Corav, jednook, a. one-eyed (ua'na'jd) 
£orda, n. sabre (se'jbor) 
6osa8tf golobradac, n. beardless (bi'rdles) 
Co8o, n. lackbeard (la'kbfrd) 
Cosak, ugao, n. corner (ko'rnor) 
Cuba, n. tuft (taft) 
6u6enje, n. crouching (kra'ia5ing) 
Cud, narav, n. temper (te*mpor), humor (hju'm5r), 

whim (hufm), nature (ne'j6ur) 
Cudljiv, a. freakish (fri'kis), whimsical (hyi'msikal) 
Cudljivost, n. capriciousness (kaprfSasnes) 
Cudoredan, a. moral (mo'ral) 

Cudorednost, n, morality (mora'liti), morals (mo'ralz) 
Cuh (daiak), n. breeze (briz) Cula, n. club (klab) 

Culiti usi, V. to prick up one's ears (tu pri'k a'p ua'ns 

frs) 
Cuma, cuperak, n. cluster (kla'stor) 
Cuprija, most, n. bridge (bridz) 
Cuskija. poluga, n. lever (li'vor), pulley (pu'li) 
Cusa, rilo, n. snout (sna'ut) 
Cuska, n. slap (sl§,p) 
Cuskati, V. to slap (tu sla'p) 
Cusnuti, V. to slap (tu sla'p) 
Cutati, gutjeti, v. to keep quiet (tu ki'p kua'et), to 

hush (tu ha'g) 
Cutiio, n. sense (sens) 
uu.i.i, osjecati, v. to feel (tu fi'l) 
Cutke, adv. quietly (kua'etli) 
Cutke, adv. taciturnly (t&'sitornli) ; silently 

(sa'jlentli) 

Cutljiv, a. sensitive (se'nsiti\); sensible (se'nsibl) 
Cutljiv, mu5aljiv, a. taciturn (ta*sit6rn), silent (sa*j- 

lent) 
Cutljivost, muCaljivost, n. taciturnity (t§,*sit5'rniti) ; 

silence (sa'jlens) 
Cutljivost, osjetljlvost, n. sensitiveness (se'nsitivnes), 

touchiness (t§.*6ines) Da - 21 - Despotizam D Da, conj. if (if), that (dat), in order (in o'rdor) 

Da, jest, adv. yes (jes) 

Dabar, n. beaver (bi'vor) 

Daca, n. tax (t4ks), impost (i'mpo'st), tribute (tri'bjut) 

Dadilja, dojilja, n. nurse (nors), wet-nurse (ug't nbrs) 

Dah, duh, n. breath (bret), respiration (re' spire* jSan) 

Dahnutij v. to breathe (tu bri'd) 

Dahtati, disati, v. to breathe (tu bri'd) 

Dakako, dabome, adv. of course (avko'rs), indeed 

(indi'd) 
Dakle daklem, adv. then (den), now (na'y), 

consequently (ka'nsikuentli) 

Daiecina, n. distance (di'std^ns) 

Daiek, a. far (far), distant (di'stant), remote (rimo't) 

Daleko, adv. far (far) 

Dalekovidan, a. long-sigrhted (la'ngsa'jted), far-sighted 

(fa'rsa'jted) 
Dalekozor, n. spying-glass (spa*ingla's), telescope (te*- 

liskop) 

Da ii, inter, whether (hue'dor), if (if), as if (a'z i'f) 
Dalje, adv. farther (fa'rdor), further (f o'rdor) 
Daljina, n. distance (di'stans) 
Daljni, a. later (le'jtor) ; next (nekst) ; subsequent 

(sa'psikuent) ; succeeding (soksi'ding) 
Dalmacija, n. Dalmatia (d§,lnie'jSia) 
Dalmatinac, n. Dalmatian (dS,lme'jgian) 
Dalmatinski, a. Dalmatian (dalme'jSian) 
Dan, n. day (dej) 

Danak, n. duty (du'ti), tribute (tri'bjut) 
Danas, adv. to-day (tude'j) 
Danasnji, a. modern (ma'dorn), of this day (av dis'- 

de'j), to-day's (tude'js) 
Danguba, n. loss of time (la's av ta'jm) 
Dangubiti, v. to lose time (tu lu'z ta'jm), to be idle (tu 

bi a'jdl) 
Danica, zvijezda jutarnja, n. morning star (mo'rning 

sta'r) 
Daniti se, svitati, v. to dawn (tu d§,'n) 
Danju, adv. by day time (baj de'jta'jm) 
Danomice, adv. daily (de'jli) 
Dapace, prep, even (i'ven) 
Dar, poklon, n. present (pre'zent), donation (done'j- 

§an), gift (gift) 
Dar (uma), n. talent (ta'lent), gift (gift) 
Darezijiv, a. t>enevolent (bene'volent), charitable (6a'- 

ritabl) 
Darezijivost, n. charity (Ca'riti) 
Darivatiy v. to present (tu prize'nt) 
Darmar, zbrka, n. confusion (konfju'2an) 
Darmariti, pobrkati, r. to confuse (tu kgnfju'z) 
Darovatelj, n. donor (do'nor), donator (done'jtor) 
Darovati, v. to donate (tu do'ne'jt), to present (tu pri- 
ze'nt), to make a present (tu me'jk e pre'zent) 
Darovit, a. talented (ta'lented), gifted (gi'fted) Darovnina, n. present (pre'zent), gift (gift), donation 

(do'ne'jgan) 
Daska, n. board (bord), plank (plank) 
Dascara, koliba, n. hut (hat), barrack (ba'rak) 
Dati, davati, v. to give (tu gi'v), to offer (tu a'for) 
Datuija, n. date (dejt) 
Datum, n. date (dejt) 
Davac, davalac, n. giver (gi'vor) 
Davanje, n. giving (gi'ving), donating (done'jting) 
Daviti, v. to choke (tu So'uk), to trottle (tu tra'tl), to 

strangle (tu stra'ngl) 
Davni, a. ancient (e'jnSint), past (past) 
Davnina, n. antiquity (anti'kuiti), ancient times 

(e'jneint ta'jmz) 
Davno, adv. long time ago (la'ng ta'jm ago'), long ago 

(la'ng ago') 
Davorija, n. Heroic song (hiro'ik sa'ng) 
Dazd, kisa, n. rain (rejn) 
Dazditi, v. to rain (tu re'jn) 
Dazdovit, a. rainy (re'jni) 

Deb (ptica), n. hoople (htipl), pewet (pi'uet) 
Debeo^ a. thick (tik), big (big), corpulent (ko'rpjulent) 
Debijast^ a. rather thick (ra'dor ti'k) 
Debljati, v. to thicken (tu tl'kn), to fatten (tu f&'tn) 
Debljina, n. thickness (ti'knes), fatness (fa'tnes) 
Deblo, n. trunk (trank) 
Decko, n. lad (lad); boy (boj) 
Dedak, bluna n. block-head (bla'khe'd) 
DeIatl,raditi,v.to work (tu uo'rk), to labor (tu le'jbdr) 
Delavac, radnik, n. workingman (uo'rkingman), labo- 
rer (le'jboror) 
Delija, junak, n. warrior (ua'rjor), hero (hi'ro) 
Denjak, svezanj, n. bundle (ba'ndl) 

Deracina, n. fleecing (fll'sing) ; skinning (ski'ning) 
Derati, v. to skin (tu ski'n), to flay (tu fls'j), to tear 

(tu ta'r), to rip (tu ri'p) 
Derati se, v. to blubber (tu bla'bor) 

Dervisi n. dervish (do'rviS) 

Deset, num. ten (ten) 

Deseterostruk, a. tenfold (te'nfo'ld) 

Deseti, num. tenth (tent) 

Desetica (kod karata), n. ten spot (te'n spa't) 

Desetina, n, tenth part (te'nt pa'rt), tithe (ta'jd), 

tenth (tent) 
Des^tnik, h. corporal (ko'rporal) 
Desiti, V. to be (tu bi'), to meet (tu mi't) 
Desiti se, biti polag, v. to be present (tu bi pre'zent) 
Desiti se, dogoditi se, v. to happen (tu hap'n), to 

occur (tu Q-kd'r)*" 

Desna strana broda, starboard (sta'rbo'rd) 

Desnt, a. right (rajt) 

Desnr (zubno meso) n. gum {g%.m) 

Desnica, n. right hand (ra'jt h^'nd) 

Despot, tiranin, n. despot (de' spat), tyrant (ta'jr&nt) 

Despotizann, samovlada, n. despotism (de'spotizm) D Despotski — 22 - Djelo Despotski, a. despotic (despa'tik), despotical (despa'- 

tikal), arbitrary (a'rbitrari) 
Deva, kamela, n. camel (ka'mel) 
Devedeset, num. ninety (na'jnti) 
Devedeseti, ninetieth (na'jntiet) 
Devet, num. nine (najn) 
Oeveterac, n. nonagon (na'nagan) 
Deveterostruk, num. ninefold (na'jnfold) 
Deveti, num. ninth (najnt) 

Devetica (kod karata), n. nine spot (na'jnspa't) 
Deveti na, n. ninth part (na'jnt pa'rt) 
Devetnaest, num. nineteen (na'jnti'n) 
Devetnaesti, num. nineteenth (na'jnti'nt) 
Dezmekast, a. thick and short (ti'k and so'rt) 
Dican, a. glorious (glo'rias), laudable (la'dabl) 
Dicenje, n. glorification (glo'rifike'jgan) 
Dicitl se, v. to be proud (tu bi pra'ud), to be haughty 

(tu bi ha'ti) 
Dici, podidi, v. to rise (tu ra'jz), to arise (tu ara'jz) 
Dici se, v. to arise (tu ara'jz), to rise (tu ra'jz) 
DignutI, dici, v. to lift (tu li'ft), to pick up (tu pi'ka'p) 
Dignuti se, v. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge'ta'p) 
Dihanje, n. breathing (bri'ding) 
Dfhati, disati, v. to breathe (tu bri'd) 
Dijamant, n. diamond (da'jmond) 
Dijel, dio, n. deal (dil), part (part), share (sar) 
Dijelak, n. share (sar) 

Dijelldba, n. division (divi'zan), partition (parti'san) 
Dijelitelj, n. divisor (diva'jzor), divider (diva'jdor) 
Dijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to share (tu sa'r) 
Dijeliti se, v. to part (tu pa'rt); to partition (tu 

parti'san) 
DIjeljenje, n. division (divi'zan), partition (parti'gan), 

distribution (di'stribju'san) 
Dijeta (u hrani) n. diet (^a'et) 
Dijete, n. child (ca'eld) 
Dika, ponoa, n. pride (prajd), haughtiness (ha'tines), 

glory (glo'ri) 
Dika, Ijubovca, n. sweet-heart (sui'tha'rt) 
DIkIa, djevojka, n. maid (mejd) 
Dikobraz, n. porcupine (po'rkjupajn) 
Diljem, adv. throughout (tru'a'ut) ; all over (a'l 

o'vor) 
Dim, n. smoke (smok) 
Dimiti, v. to smoke (tu smo'k) 
Dimiti se, v. to smoke (tu smo'k), to be smoking (tu 

bi smo'king) to fume (tu fju'm) 
Dimijiv, a. smoky (smo'ki), obscure (apskju'r) 
Dimnjacar, n. chimney-sweeper (ci'mni sui'por) 
Dimnjak, n. chimney (ci'mni) 
Dindusmanin, n. archfiend (a'rCfl'nd) 

Dinja, n. gantaloupe (ka'ntalap) 

Dio, dijel, n. deal (dil), part (part), share (§ar) 

Dioba, n. division (divi'zan), partition (parti' §an) 

Dionica, akcija, n. share (§ar) 

Dionicar, n. share-holder (§S,'rho'ld5r) 

Dionicarsko drustvo, n. joint-stock company (d2o'jnt- 

sta'k ka'mpani) 
Dionik, n. participant (parti'sipant) 
Diple, mjegine, n. bag pipe (ba'gpa'jp) DiratI, v. to touch (tu ta'C), to feel (tu fi'l) 
Dirkati v. to tease (tu ti'z), to irritate (tu i'ritejt) 
Dirljiv, a. touching (ta'Cing), pathetic (pate'tic), 

moving (mu'ving) 
Dirljivo, adv. pathetically (pate'tikali) 
Disanje, n. breathing (bri'ding) 
Disati, V. to breathe (tu bri'd) 
Div, gorostas, n. giant (dza'ant) 
Diva, divotica, n. belle (bel), beauty (bju'ti) 
Divan, a. beautiful (bju'tiful), wonderful (ua'ndorful) 

admirable (a'dmirabl) 
Divan, razgovor, n. conversation (ka'nvorse'jgan) 
Diviti se, v.. to wonder (tu ua'ndor), to admire (tu ad- 
ma' er) 
Divljaci, n. savages (sa'vadzes) ; barbarians (bar- 

be'jrians) 
Divljac, n. game (gejm), venison (ve'nizn) 
Divljak, n. savage (sa'vadz) 
Divljaka, divlja jabuka, n. wild apple (ua'eld a'pl), 

crab (krab) 
Divljastvo, n. wildness (ua'jldnes), savageness (sa'va- 

dznes) 
Diviji, a. wild (ua'eld) 
Diviji predjel, n. wilderness (ui'ldornes) 
Divokoza, n. chamois (Sa'mi) 
Divota, n. wonder (ua'ndor); beauty (bju'ti), splendor 

(sple'ndor) 
Divotan, a. superb (sjupo'rb) 
Divski, a. gigantic (dza'jga'ntik) 
Dizaijka, n. lifter (li'ftor) ; elevator (e'live'jtor) 
Dizati, V. to lift (tu li'ft); to raise (tu re'jz) ; to 

elevate (tu e'levejt) 
Dizati se, v. to rise (tu ra'jz); to arise (tu &ra'jz) 
Dizdar, gradski vratar, n. gate-watcher (ge'jt ua'cor) 
Djak, n. student (stju'dent), pupil (pju'pil) 
Djakon, n. deacon (dikn) 
Djakonija, n. deaconry (di'knri), deaconship (di'kn- 

§ip) 
Djakon isanje, n. banquetting (ba'nkueting), merry life 

(me'rila'jf) 
Djakonisati, castiti, v. to entertain (tu e'ntorte'jn), to 

treat (tu tri't) 
Djavo, vrag, n. devil (devl), satan (se'jtan) 
Djavolce, n. hobgoblin (ha'bga'blin) 
Djavoiski, a. devilish (de'vlis) 
Djeca, n. children (ei'ldren) 
Djecak, n. boy (boj), lad (lad) 
Djecja soba, n. nursery (no'rsori) 
Djecurlija, n. kids (kidz) 
Djed, babo, n. grandfather (gra'ndfa'dor) 
Djedovina, n. fatherland (fa'dorlS-'nd) ; country 

(ka'ntri) ; homestead (ho'mste'd) 
Djelaonica, n. work-shop (uo'rksa'p) 
Djelatnost, n. activity (akti'viti) 

Djelidba, n. division (divi'zan); partition (pa'rti^gan) 
DJeliv, a. divisible (divi'zibl) 
Djelkati, v. to carve (tu ka'rv) 
Djelo, posao, n. work (uo'rk) Bjelo -^23 ^ ^dodljavaa^ n Djeloi 5in, n. deed (did), act (akt) 

Djelokrug, n. scope (skop); .lurisdiction (d2u'ris- 

di'kSan) 
Djeiomice, djelomiCno, adv. partially (pa'rSali), 

partly (pa'rtli) 
Djelovanje, n. effectiveness (efe'ktivnes), activeness 

(a'ktivnes), efficiency (efi'sensi) 
Djelovati, v. to work (tu uo'rk), to act (tu a'kt), to o- 

perate (tu a'perejt) 
Djetao (ptica), n. wood-pecker (uu'dpe'kor) 
Djetelina, n. clover (klo'vor) 
Djetence, djetesce, n. child (Sa'eld), baby <'be*jbi), 

infant (i'nfant) 
Djeti6, n. trade assistant (tre'jd asi'st§.nt) 
Djetinjast, a. childish (5a'jldi§) 

Djetinski, a. childlike (ca'jldlajk), childish (5a'jldi§) 
Djetinstvo, n. childhood (Ca'jldhud) 
Djeva, djevojka, n. maid (mejd), maiden (mejdn), girl 

(gorl) 

Djever, n. groomsman (grQ'mzman) 
Djeverusa, n. bride-maid (bra'jdme'jd) 
Djevica, n. virgin (vo'rdzin), maiden mejdn) 
Djevica Marija, n. Virgin Mary (v5'rdzin ma'ri) 
Djevicanstvo, n. virginity (vordzi'niti) ; innocence 

(i'nosens) 
Djevojacki, a. maidenly (me'jdnli) 

Djevojastvo, n. girlhood (go'rlhud) 

Djevojce, n lass (las); lassie (la'si) 

Djevojcica, n. girl (gorl), lass (las) 

Djevojka, n. girl (gorl), maiden (mejdn) 

Djipati, V. to leap (tu li'p), to hop (tu ha'p), to cavort 

(tu kavo'rt) 
Djubre, govno, n. manure (manju'r), dung (dang) 
Djubriti, v. to manure (tu manju'r) 
Djumbir, n. ginger (dzi'ndzor) 
Djurdjlca, h. lily of the valley (li'li av di va'li) 
Diaka, n. hair (har) 
DIakav, a. hairy (ha'ri) 

DIakavost, n. hairiness (ha'rines) 

DIan (ruke), n. palm (pam) 

Dlijeto, n. chisel (gizl) 

Dne, dana, date (dejt), of the date (a'v di de'jt) 

Dnevnica, n. day-wages (de'jue'jdzes), perdiem (p8r- 

da'em) 
Dnevnicar, n. day-laborer (de'jle'jborSr) 
Dnevnik, (zapisci) n. diary (da'eri) 
Dnevnik, n. day book (de'jbu'k), journal (d26'rnal) 
Dnevnik (novina), n. daily (de'jli), daily newspaper 

(de'jli nju'spe*jp6r) 
Dnevno, svaki dan, adv. daily (de'jli) 
Dno, n. bottom (ba'tam) 

Do, dok, conj. to (tu), till (til), until (anti'l) 
Doha, n. time (tajm), period (pi'riad), age (ejd2) 
Doha godine, n. season (sizn) 
Dobacivati, dobaciti, v. to throw to (tu tro'u tu*) 
Doban, a. mature (madu'r) 
Debar, a. good (gud) 
Dobava, n. supply (sopla'j) 
Dobaviti v. to procure (tu prokju*r), to acquire (tu 

akya'er), to purvey (tu pSrve'J) Dobavljac, n, supplier (sSpla'er), purveyer (p5rve*jor) . 

Debit, dobitak n. gain (gejn), profit (pra'flt) 

Dobiti, V. to get (tu ge't), to win (tu ufn), to gain (tu 

ge'jn), to obtain (tu opte'jn) 
Dobitnik, n. winner (ui'nor), gainer (ge'jnbr) 
Dobjeci, dobjegati, v. to flee to (tu fli' tu'), to run to 

(tu ra'n tu') 
Dobjeglica, n. refugee (re'fjud2i') 
Dobrac, n. measles (mizlz) 
Dobre volje, a. cheerful (di'rful) 
Dobricina, n. kind fellow (ka'jnd fa'lo), good fellow 

(gu'd fa'lo) 
Dobro, adv. well (ue'l), all - right (a'lra'jt) 
Dobro, posjed, n. estate (este'jt), property (pra'porti) 
Dobrocinitelj, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Dobrocinitl, v. to do well (tu du' ue'l), to do right (tu 

du* ra'jt) 
DobrocinstvG, n. kindness (ka'jndnes), benevolence 

bine'volens) 
Dobrocud, n. kind disposition (ka'jnd d^'spozi'san) 
Dobrocudan, a. good natured (gu'dne'jdurd; 
Dobrodosao, ^. welcome (ue'lkam) 
Dobrodoslica, n. welcome (ue'lkam) 
Dobrostiv, a. kind (kajnd) 
Dobrostivost, n. kindness (ka'jndnes) 
Dobrota, n. kindness (ka'jndnes)), goodness (gu'dnes) 
Dobrotvor, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Dobrotvoran, a. charitable (Sa'ritabl) 
Dobrotvoriti, v. to confer a benefit (tu konf«Tr e be'- 

nefit) 
Dobrotvorno druztvo, n. benevolent society (bine'vo- 

lent sosa'eti) 
Dobrovoljac, n. volunteer (va'lanti'r) 
Dobrovofjan, a. willing (ui'ling) 
Dobrovoljnost, n. willingness (ui'lingnes)) 
Dobrozeiiti, v. to wish well (tu ui's ue'l) 

Dockan, a. late (lejt) 

Docniti, zakasniti, v. to come late (tu ka'm le'jt), *> be 

late (tu bi le'jt), to dally (tu da'li), to linger (tu 

li'ngor), to delay (tu dile'j) 
Docno, adv. late (lejt); lately (le'jtli) 
Docvasti, V. to blossom up (tu bla'sam a'p) 
Docek, n. reception (rise'pgan) 
Docekati, v. to await (tu aue'jt), to get (tu ge*t) 
Docekivati, v. to expect (tu ekspe'kt), to await (tu 

a\ie'jt) 
Docepati, uhvatiti, v. to seize (tu si'z), to capture (tu 

ka'pdur), to grasp (tu gra'sp) 
Docepati se, v. to get to (tu ge't tu') 
DoSetak, n. end (end); finish (fi'niS) 
Do6im, adv. while (hua'el), whereas (hu§*ra'z) 
Docuti, V. to learn (tu 16'rn)), to hear (tu hi'r) 
Doci, V. to come (tu ka'm), to arrive (tu Sxa'Jv) 
Dodatak, n. addition (§,di'§an), supplement (sa'pliment) 

appendix (ape'ndiks) 
Dodavatiy v. to add to (tu a'd tu') 
Dodijati, v. to tire (tu t^'er), to irk (tu 6'rk) 
Dodijavanje, n, tediousness (ti'diasnes) Dodir — ti Doplsivanje Dodir, n. touch (tg-C), contact (ka'nt&'kt) 

Dodirljiv, a. touchy (tSTCi) 
Dodirljivost, n. touchiness (ta'Sihes) 

Dodirniiti, v. to touch (tu ta.'C), to feel (tu fll) 
Doduie, adv. of course (a'vkS'rs) 

Dogadjajy n. event (ive'nt), occurrence (akd'rens) 
Dogadjati se, v. to happen (tu hS.'pn) to occur (tu 

ak5*r) 
Dogazitiy v. to wade to (tu yg'jd tu*) 
Doglasiti, dojavitl, v. to inform (tu info'rm) 
Doglaitvanje, n. information (i'nforme'jSan) 
Doglavnik, n. adjutant (^'dSutant) 
Dog led, n. prospect (pra'spekt), outlook C&'utliik), 

view (vju) 
Dognati, dotjerati, v. to drive to (tu dra'jv tu') 
Dogoditi se, v. to happen (tu h&'pn) 
Dogoniti, v. to drive to (tu dra'jv tu') 
Dogorjeti, v. to burn up (tu bS'rn a'p) 

DogotavIjaS, n. finisher (fi'niS5r), accomplisher 
(aka'mpliser) 

Dogotavijati, dogotoviti, v. to end (tu e'nd), to finish 

(tu fi'niS), to complete (tu kompli't) 
Dogotovljen, a. finished (fi'niSt), ended (e'nded), 

accomplished (S,ka'mpli§t) 
Dogovarati se, v. to confer (tu kanf6*r), to bespeak 

(tu bispi'k) 
Dogovor, n. conference (ka'nfSrens) 

Dogovoriti se, v. to agree (tu Hgri') 

Dograditi, v. to build up (tu bi'ld a'p) 

Dohadjati, dolaziti v. to visit (tu vi'zit), to call (tu 

ka'l) 
Dohitati, V. to come (tu ka'm) 
Dohodak, n. income (i'nkam), proceeds (pro'sfdz) 
Dohriiti, v. to come to (tu ka'm tu') 
Dohvatiti, v. to reach (tu ri'e), to seize (tu si'z) 
Doista, zaista, adv. really (ri'&li), indeed (indi'd) 
Dojakosni, a. recent (ri'sent), late (lejt) 
Dojasiti, v. to ride to (tu ra'jd tu') 
Dojaviti, V. to inform (tu info'rm) 
Dojence, n. suckling baby (sa'kling be'jbi) 
Dojilja, bajla, n. wetnurse (\i§'tn5'rs) 

Dojiti, V. to nurse (tu nS'rs), to suckle (tu s§.'kl) 
Dojitiy muzti, v. to milk (tu mi'lk) 
Dojka, sisa, n. teat (tit), breast (br§st) 
Dok, conj. till (til), until (anti'l) 
Dokaz, n. proof (pruf), evidence (e'videns) 
Dokazati, v. to prove (tu pru'v), to demonstrate (tu 
dema'nstrejt) 

Dokaziv, a. declarable (diklS,'rabl), provable (pru'- 

vabl), demonstrable (dema'nstrabl) 
Dokazivati, razjasnlti, v. to explain (tu eksple'jn) 
Dokgod, doklegod, conj. till (til), as long as (az la'ng&'z) 
Doklatiti se, v. to tramp to (tu trS,'mp tu') 
Dokle, doklem, conj. till (til), until (anti'l), how long 

(hi,'u la'ng) 

Dokoian, a. at leisure (&t IfSur) 

Dokolica, n. leisure (ll'Sur), ease (Iz) 

DokonSati, v. to end (tu e'nd). to finish (tu fi'nii), to 

conclude (tu konklju'd) 
DokraJSiti, v. to bring to an end (tu bri'ng tu en e'nd) DokuSiti, V. to reach (tu ri'C), to perceive (tu pSrsI'v) 

Dolagivati se, v. to flatter (tu fl&'t6r) 

Doiaz, dolazak, n. arrival (Sxa'jval), coming (ka'ming) 

Dolaziti, prispjeti, v. to come (tu ka'm), to arrive (tu 
&ra' jv) 

Dolaznik, n. comer (ka'm5r) 

Dole, dolje, adv. down (da'yn) 

Dole ni2e, adv* down below (da'un bil5') 

Doletiti, V. to fly to (tu fla'j tu') 

Doll, izim, osim, prep, except (ekse'pt) 

Dollkovati, pristajati, v. to fit (tu fl't) 

Dolina, n. valley (v§,'li), dale (dejl) 

Doliti, doljevati, v. to fill up (tu fl'l a'p), to pour in 

(tu p5'r i'n) 
Doljni, a. lower (lo'^Or) 

Dom, n. home (h5m), homestead (hS'mste'd) 
Doma, adv. at home (^t h5'm) 
Doma6i, a. domestic (dome'stik), home-made 

(ho'me'jd) 
Doma6i, ukutfanin, n. inmate (i'nme'jt) 
Doma6ica, n. housewife (hi,'usui,j'f), hostess (ho'stes) 
Doma6in, n. host (hQst) 
Domahivati, v. to wave hand (tu ue'jv h&'nd), to 

beckon (tu be'kn) 
Domamiti, v. to allure (tu aiju'r) 
^ Domamljenje, n. allurement (alju'rment), enticement 

(enta'jsment) 

Domasaj, n. reach (ri5) 

Domasiti, v. to reach (tu ri'5), to pass (tu p&'s) 

Dometati, v. to add (tu §.*d) 

Domiriti, dovrSiti, v. to complete (tu kompli't) 

Domisliti se, v. to recollect (tu re'kole'kt), to devise 

(tu diva'jz) 
Domisljat, a. ingenuous (ind2e'njuas) ; witty (yl'tl) 
Domiiljatost, n. ingenuity (i'nd2enju'iti), wit (yit) 
Domobranstvo, priCuva n. militia (mili'Sa) 
Domorodac, n. country-man (ka'ntrim§,n), native 

(ne'jtiv) 
Domovina, n. country (ka'ntri), native land (ne'jtiv 

l§.'nd), fatherland (fa'd6ria,'nd) 
Domovnica, n. certificate of origin (s5rti'fiket av 

a'ridSin) 
Donasati, v. to bring (tu bri'ng), to carry (tu k&'ri), 

to convey (tu konve'j) 
Donde, do onde, adv. until there (anti'l d§'r) 
Donekle, adv. to a certain extent (tu e s5'rtn ekste'nt) 
Donesti, donijeti, v. to bring (tu bri'ng), to fetch (tu 

fe'C), to convey (tu konve'j) 
DoneSen, a. brought (brat) 
Donosilac, n. bearer (bS,'r5r) 
Donositi, v. to carry (tu k&'ri), to bring (tu bri'ng) 
Dopadanje, n. pleasure (ple'2ur), enjoyment (endio'j- 

ment) 
Dopadati, militl se, v. to please (tu pllz'), to like (tu 

la'jk) 
Doplrati, v. to arrive at (tu &ra'jv &t), to reach (tu 

rl'5) 
Dopis, plsmo, n. letter (le't5r) 
Dopit, n. communication (kamiju'nlke'jSan) 
Dopisivanjs, n. correspondence (ko'respa'ndens) Dopisivati 25 — DoYOZ Dopisivati, v. to correspond (tu ko'respa'nd) 
Dopisnica, n. post-card (po'stka'rd), postal card 

(po'stal ka'rd) 
Dopisniki n. correspondent (ko'respa'ndent) 

Dopitati, n. to award (tu ayo'rd) 
Doptatiti, V. to pay on (tu pe'j a'n) 

Doplestiy V. to knit up (tu ni't a'p) 

Dopiivatiy v. to swim to (tu sui'm tu') 

Doploviti, V. to arrive in port (tu ara'jv in por't) 

Dopratiti, v. to accompany to (tu &ka*mpanl tu') 

Dopremitiy v. to bring (tu bri'ng) 

Doprijeti, v. to reach (tu ri'5) 

Doprlnjeti, v. to contribute (tu kontri'bjut) 

Dopuniti, v. to fill up (tu fi'l a'p) 

Dopunjak, n. addition (adi'San); supplement 

(sa'pliment) 
Dopust, n. permit (po'rmit ili pormi't), vacation (ve- 

ke'jSan) 
Dopustiti, dopustati, v. to permit (tu pormi't), to 

allow (tu ala'u) 
Dopustenje, n. permission (pormi'san) 
Dorasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
Dorat, n. bay-horse (be'j-ho'rs) 
Dorucak, zajutrak, n. lunch (l§.n5) 
Do saday adv. till now (til na'u), until now (anti'l 

n§.'u), heretofore (hi'rtufo'r) 
Dosada, n. weariness (ui'rines), tediousness (ti'dias- 

nes) 
Dosadan, a. tedious (ti'dias), tiresome (ta'ersam) 
Dosadasnji, a. previous (pri'vias) 
Dosadjivati, v. to weary (tu ui'ri), to molest (tu mo- 

le'st), to annoy (tu ano'j) 
Dosfe6i, dosegnutiy v. to reach (tu ri'5); to pass (tu 

pa's) 
Doseliti se, v. to immigrate (tu i'migrejt), to settle (tu 

se'tl) 
Doseijenicki otok (u Americi). n. Ellis Island (e'lis 

a'jland) 
Doseljeniky n. immigrant (i'migr&nt) 
Doseljivanje, n. immigration (i'mlgre'jSan) 
Dosjetiti se, v. to remember (tu rime'mbor), to recol- 
lect (tu re'kole'kt), to recall (tu rika'l) 
Dosjetka, n. wit (ui't), joke (d^o'uk) 
Dosjetijiv, a. witty (ui'ti) 

Dosjetljivac, n. a witty person (e ui'ti pd'rsn) 
Doskakati, v. to hop to (tu ha'p tu') 
Doskocica, n. wit (yi't) trick (trik) 
Doskoditi, V. to prevent (tu prive'nt) 
Doskora, adv. soon (sun) 
Dosljedan, a. consistent (konsi'stent) 
Dosljednosty n. consistency (konsi'stensi) 
Doslovan, a. literal (li'tSral) 
Dosluziti, V. to serve up (tu s5'rv a'p) 
Dosmrtan, a. lifelong (la'jfia'ng) 
Dospijeti, na vrijeme do<5i, v. to come in time (tu ka'm 

in ta'jm) 

DospijevatI, v. to grow ripe (tu gr^'y ra'jp) 
Do8pij<evati, (o mjenici) v. to expire (tu ekspa'er) 
Dosplo^ (uzorio) a- ripe (ra'jp) Dospjela, (mjenica) a. due (dju), payable (pe'jabl) 

Dosta, dostatno, adv. enough (ina'f), plenty (ple'nti) 

bostajati, v. to be sufficient (tu bi sufi'Sent) 

Dostatari; a. sufficient (sufi'gent) 

Dostatnost, n. sufficiency (sufi'Sensi) 

Dostava, n. delivery (deli'vSri) 

Dostaviti, v. to deliver (tu deli'vor) 

Dostaviti, (sudbeni poziv) v. to serve a summons (tu 

so'rv e sa'mons) 
Dostavljacy n. deliverer (deli'vOror) 
Dostavljac brzojava, n. messenger boy (me*send2Qr 

bo'j) 
Dostavljac listova, n. letter carrier (le'tor ka'ri5r) 
Dosti6i, dostignuti, v. to overtake (tu o'vSrte'jk) 
Dostojan, a. worthy (uSr'di), deserving (dizor'ving) 
Dostojanstven, a. dignified (di'gnifajd), honorable 

(a'norabl) 

Dostojanstven ik, n. dignitary (di'gniteri) 
Dostojanstvo, n. dignity (di'gnlti) 

Dostojati s-e, v. to deign (tu de'jn) 

Dosuditi, V. to sentence (tu se'ntens) ; to give (tu 

gi'v), to adjudge (tu add2a'd2) 
Dosljak, n. comer (ka'mor), new comer (nju'ka'mSr) 
Dosuljati se, v. to come stealthily (tu ka'm ste'ltili) 
Dotaciy dotaknuti, v. to touch (tu ta*6), to feel (tu fi'l) 
Dotepenac, n. bum (bam) 
Doticaj, n. contact (ka'nt&'kt), touch (taC) 
Dotican, a. respective (rispe'ktiv), he (hi) 
Doticnik, n. the one (dl y§.*n) 
Doticno, adv. rather (ra'd5r), or (or) 
Dotjecati, v. to be sufficient (tu bi sufi'Sent) 
Dotjerati, v. to drive to (tu dra'jv tu'); to reach (tu 

ri'6) 
Dotjerivati, v. to lead to (tu li'd tu') 

Dotle, (do toga mjesta) a. thus far (da's fa'r) 

Dotrcati, v. to run to (tu ra'n tu') 

DotucI, V. to kill (tu ki'l) 

DoturatI, v. to roll (tu ro'l) 

Doturati s-e, v. to come (tu ka'm); to arrive (tu 

ara'jv) 
Dousnik, n. eavesdropper (fvzdra'por) ; informer 

(info'rm5r) 
Dovabiti, v. to allure (tu alju'r), to entice (tu enta'js) 
Dovaljati, v. to roll (tu ro'l) 
Dovazati, v. to import (tu impo'rt) 
Devest!, V. to lead to (tu li'd tu'), to bring (tu bri'ng) 
Dovikati, dovikivati, v. to call (tu k§.'l) 
Doviknuti, v. to exclaim (tu ekskle'jm); to tell 

(tu te'l) 
Dovinuti se, v. to contrive (tu kontra'jv), to devise 

<tu diva'jz), to plan (tu pla'n), to accomplish (tu 

aka'mpliS), to reach (tu ri'6) 
Dovlaciti, v. to drag to (tu drk*g tu') 
Dovie, do ovde, adv. till here (ti'l hi'r), until now 

(anti'l n§,'y) 
Do vol j an, a. sufficient (suffi'Sent) 
Do vol j no, adv. enough (ina'f), plenty (ple'nti) 
Dovoljnost, n. sufficiency (sufi'Sensi) 
Dovoz, n. import (i'mport) ^ Dovratak - 26 - DruStvo Dovrataky n. post (post), stake (stejk) 

Dovrebati, v. to obtain by lying in wait (tu opte'jn 

baj la'ing- in ue'jt) 
Dovrsiti, v. to complete (tu kompli't), to terminate 

(tu to'rminejt), to end (tu e*nd) 
DWuci, V. to tow to (tu to'u tu') 
Dovuci se, v. to come near (tu ka'm ni'r), to approach 

(tu apro'ud) 
Dozivati, v. to call (tu ka*l) 
Doziogrditi, v. to tire (tu ta*er) 
Doznaciteljy n. consignor (ka'nsino'r) 
Doznaciti, v. to assign (tu asa'jn), to set (tu se't) 
Doznacnica, n. order (o'rdor) 
Doznacnica (postanska),. n. postal money-order 

(po'stal ma'ni-o'rdor) 
Doznapnica novcana, n. money-order (ma'ni-o'rdor) 
Doznaka, n. consignment (konsa'jnment) 
Doznati, v. to learn (tu lo'rn) 
Dozrelost, n. maturity (maCu'riti) ; ripeness 

(ra'jpnes) 
* Dozreti, v. to ripen (tu ra'jpn) ; to mature (tu 

madu'r) 
DozriOy a. mature (maCu'r) ; ripe (rajp) 
Dozvati, V. to call in (tu ka'l i'n) 

Dozvola, n. permission (pormi'san), license (la'jsens) 
Dozvoliti, V. to permit (tu pormi't), to allow (tu ala'u) 
Dozeti, V. to reap up (tu ri'p a'p) 
Dozivjetiy v. to live to see (tu Tiv tu si') 
Drac, n. weed (ui'd) 
Draca, n. thorn-bush (to'rn-bu'§) 
Drag, a. dear (dir), beloved (bela'ved) 

Draga, Ijubovnica, n. sweet-heart (sui't-ha'rt) 
Drage volje, adv. willingly (ui'lingli), with pleasure 

(ui't ple'zur) 
Drag! kamen, (dragulj), n. jewel (d2u'el) 
Dragiy Ijubovnik, n. sweet-heart (sui't-ha'rt), lover 

(lQ,'v6r) 
Dragocjen, a. precious (pre'sas) 
Dragoljuby n. cress (kres) 

Dragost, n. sweetness (sui'tnes), delight (dila'jt) 
Dragostan, a. pleasant (ple'zant) 
Dragovoljno, adv. voluntarily (va'lante'rili) 
Dragulj, n. precious stone (pre'gas sto'n), diamond 

(da'jmond) 
Draguljar, n. jeweler (dzu'elor) 
Drapati, v. to tear (tu ta'r), to rip (tu ri'p), to rend 

(tu re'nd) 
D rap at I se, Cesati se, v. to scratch (tu skr4'5) 
Drazba, n. auction (a'k§an) 
Drazbar, n. auctioneer (a'kSani'r) 
Drazest, n. gracefulness (gre'jsfulnes), loveliness 

(la'vlines) 
Drazestan, a. graceful (gre'jsful), lovely (la'vli) 
Drazica, n. cove (ko'uv) 
Draziio, n. stimulant (sti'mjulant) 
Draziti, v. to stimulate (tu sti'mjulejt) 
Draziti, srditi, v. to tease (tu ti'z), to irritate (tu 

i'ritejt) 
Drazijivy a. irritable (i'ritabl) 
Drecati, v. to cry (tu kra'j), to blubber (tu bla'bSr) Drek, n. shit (§it) ; dung (dang) 

Dremljiv, a. sleepy (sli'pi), dozy (do'zi), drowsy 

(dra'uzi) 
Drenjina, drenjula, n. cornel (ko'rnel) 
Drenovaca, n. cornel wood (ko'rnel uu'd) 
Drevan, a. ancient (e'jnCint), antique (anti'k) 
Drevnost, n. olden times (o'ldn ta'jms) 
Drhtalica, n. jelly (d2e'li) 
Drhtati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 

gi'vor) 

Drhtavlca, n. shiver (si'vor) 

Drickanje, n. purge (p6'rd2) 

DriSkati, v. to purge (tu p5'rd2) 

Drijem, n. doze (do'uz) 

Drijemati, v. to slumber (tu sla'mbor), to nap (tu 

na'p), to doze (tu do'z) 
Drijen, n. cornel-tree (ko'rnel -tri') 
Drljaca, n. harrow (ha'ro) 
Drijati, v. to harrow (tu ha'ro) 
Drljav, a. blear-eyed (bli'ra'jd) 

Drfjiti, V. to bare (tu bar), to strip off (tu stri'p a'f) 
Drmati, v. to shake (tu ge'jk), to toss (tu ta's) 

Drob, n. entrails (entre'jlz) intestines (inte'stins) 

Droban, a. thin (tin), little (litl) 

Drobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Drobiz, n. cash (ka§); change (6ejndz) 

Drobljenje, n. crumbling (kra'mbling) 

Drolja, n. drab (drab) 

DrombuIJa, bmdica, n. mouth-harp (ma'utha'rp) 

Dronjak, krpa, n. rag (rag), flap (flap) 

Dronjav, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tSrd) 

Drop, dropa, n. after- wine (a'fterua'jn), wine husks 

(ua'jnha'sks), grape-skins (grep'-skinz) 
Dropija, n. trap (trap) 
Dropovica, (rakija), n. grape-brandy (gre'jp-bra'ndi)^ 

threster (tre'stor) 
Droptinai n. crumb (kram) 
Drotar, n. wire-worker (ua'er-uo'rkSr) 
Drozd, n. trush (tra§) 

Drpati, derati, v. to skin (tu ski'n), to tear (tu ta'r) 
Drskost, n. insolence (i'nsolens) ; arrogance 

(a'rogans) 
Drskati, v. to bait (tu be'jt) 
Drug, - arica, n. chum (^a'm), companion (kompa'- 

njan) 
Drug u poslu, n. partner (pa'rtnor) 
Drugacije, drukCije, adv. otherwise (a'dorua'jz) 
Drugdje, adv. elsewhere (e'lshua'r) 
Drugi put, num. other time (a'dor ta'jm), next time 

(ne'kst ta'jm) 
Drugi, num. second (se'kond) 
Drugi, pron. other (a'dor), another (ana'dor) 
Drugovanje, n. dissociating (&so'sie'jting), company 

(ka'mpani) 
Drugovati, v. to associate (tu aso'giejt) 
Drum, cesta, n. road (ro*ud), highway (ha'jue'j) 
Drustven, a. social (so'sal) 
Druitvenost, n. sociability (s6'g§<bi'liti) 
Drultvo, n. society (sosa*iti); association 

(as6*§ie'j§an) DruStvo — 27 — Bufimanin D Drustvo (trgovacko), n. partnership (par'tnSrSip), 
company (ka'mpani), corporation (ko'rpore'jgan) 

Drustvo potporno, n. benevolent association (bene'vo- 
lent aso'gie'jsan) 

Druzevan, a. sociable (so*§abl) 

Druzica, n. consort (ka'nsort) ; companion 

(kompa'njan) 
Druzina, n. inmates (i'nmejc) ; servants (so'rvanc) 
Druziti se, (spolno) v. to have intercourse (tu ha'v 

fntCrkors) 
Druziti se, v.* to associate (tu aso'siejt) 
Drvar, n. wood cutter (uu'dka'tor) 
Drvarstvo, n. lumber-business (la'mbor-bi'znis) 
Drvece, n. trees (triz) 
Drven, a wooden (uu'dn) 
Drveni ugljen, n. char-coal (Ca'rko'l) 
Drvenina, n, wooden-ware (uu'dn-ua'r) 
Drvljanik, n. wood-pile (uu'dpa'el) 

Drvo (rezano), n. wood (uu'd) 

Drvo, stablo, n. tree (tri') 

Drvo (za gradnju), n. timber (ti'mbor), lumber (la'm- 

b6r) 
Drvo, (za gorivo) n. firewood (fa'eruu'd) 
Drvodjelac, n. wood-worker (uu'duo'rkor) 

Drvored, n. alley (a'li) 

Drvorez, n. wood-engraving (uu'dengre'jving) 

Drvorezac, n. wood-engraver (uu'dengre'jvor) 
Drzak, a. arrogant (a'rogant) ; insolent (i'nsolent) 

bold (bold) 
Drzniky n. insolent man (i'nsolent ma'n) 
Drznuti, v. to jolt (tu dza'lt) 
Drzovit, a. insolent (i'nsolent) 

Drzovitost, n. boldnes (bo'ldnes), insolence (i'nsolens) 
Drzak, n. handle (handl), holder (ho'ldor) 
Drzalo, drzalica, n. pen-holder (pe'nho'ldor) 

Drzanje, n. holding (holding) ; behavior (bihe'jvjor) 
Drzati, v. to hold (tu ho'ld) 

Drzati se, v. to hold (tu ho'ld) 

Drzati se cesa, v. to stick to (tu sti'k tu') 

Drzati govor, v. to deliver a speech (tu deli'vor e spi'6) 

Drzava, n. state (stejt), commonwealth (ka'mon- 

ue'lt) 
Drzavijan, n. citizen (si'tizen) 
Drzavijanstvo, n. citizenship (si'tizengip) 
Drzavni, a. state (stejt) 
Drzavnik, n. statesman (ste'jcman) 
Dub, hrast, n. oak (o'uk), oak-tree (o'uktri') 

Dubac, n. gouge (ga'ud2) 

Dubina, dubljina, n. depth (dept), deepness (di'pnes) 

Dubiti, V. to hollow (tu ha'16), to excavate (tu e'kska- 

vejt) 
Dubok, a. deep (dip) 
Dubokouman, a. learned (lo'rned) 
Dubrava, n. oak-wood (o'uk-uu'd) 
Ducan, n. store (stor) 

Ducandzija, n. store-keeper (sto'rki'por) 
Ducanski stol n. counter (ka'untor) 
Dud, murva, n. mulberry tree (ma'lberi trf) 
Dude, mjegine, n. bag-pipe (ba'gpa'jp) 
Duduk, frula, n. flute (flut) Dug, n. debt (debt) 

Duga, bozji pas, n. rainbow (re'jnbo'u) 

Duga, du^ica, n. stave (stejv) 

Dugacak, a. long (lang) 

Dugme od ko§ulje, manSeta, n. stud (st§,d) 

Dugme, gumb, n. button (batn) 

Dugocasan, a. lonesome (iQ'unsam) 
Dugocasiti, v. to while away (tu hua'el aue'j) 
Dugokos, a. long-haired (la'ngha'rd) 
Dugoljast, a. longish (la'ngiS) 

Dugotrajan, a. durable (dju'rabl), lasting (la'sting) 
Dugovati, v. to owe (tu o'u), to be indebted (tu bi in-- 
de'ted) 

Dugovina, n. debt (det), indebtedness (inde'tednes), 

debit (de'bit) 
Dugovina, (u knjigovodstvu) n. liabilities (la'ebilitisX. 
Dugovjecan, a. longeval (landzi'val) 
Dugovjecnost, n. longevity (land2e'viti) 
Duh, n. spirit (spi'rit) 
Duha, miris, n. odor (o'dor), smell (smel) 
Duhalo, mjeh, n. bellows (be'las) 
Duhan, n. tobacco (toba'ko) 

Duhandzija, n. inveterate smoker (inve'toret smo'kor> 
Duhankesa, n. tobacco pouch (toba'ko pa'uS) 
Duhovit, a. witty (ui'ti), ingenious (ind^'njas) 

Duhovitost, n. wit (ui't) ; ingenuity (i'nd2enju'iti) 
Duhovni, a. spiritual (spi'riCual), intellectual (i'ntele'-. 

kdual) 
Duhovnik, n. priest (prist), clergyman (kl6'rd2iman),. 

currate (kju'ret) 
Duhovo n. Low Sunday (lo'u sa'nde) 
Duljina, duzina, n. length (lengt) 
Duljiti, V. to lengthen (tu le'ngten) 
Dumaca, tijesno, n. strait (strejt) 
Dunav, n. Danube (da'njub) 
Dunja, n. quince (kui'ns) 
Dunuti, duvati, v. to blow (tu blo'u) 
Dupe, zadka, n. back (bak),arse (^s) 
Dupin, n. dolphin (da'lfin) 

Dupke, upravno, adv. upright (a'pra'jt), erect (ire'kt), 
Dupfi, a. double (dabl) 
Dupiir, n. wax-candle (ua'kska'ndl) 
Duplis, duga, n. stave (stejv) 
Dupije, n. cave (kejv) 
Dupsti, V. to cave (tu ke'jv) 
Dupsti, V. to hollow out (tu ha'lo a'ut) 
Dupsti dlijetom, v. to chisel (tu 6i'zl) 
Durbin, n. telescope (te'liskop) 
Durnuti, v. to bump (tu ba'mp) 
Dusa, n. soul (so'ul), mind (majnd), spirit (spi'rit) 
Dusek, jastuk, n. pillow (pi'lo) 
Dusevan, a. spiritual (spi'ridual) 

Dusevan, (pravedan) a. conscientious (ka'nSie'nSas)^ 
Dusevnost, n. conscientiousness (ka'nSie'nSasnee) 
Dusevnost, n. intellectuality (i'ntele'k6ua'liti) 
Dusik, n. nitrogen (na'jtrodSen) 
Dusiti, V. to suffocate (tu sa'fokejt), to choke (tu 

co'uk) 
Dusmanin, n. foe (fQ'\i), enemy (e'nimi), fiend 

(find) D DuSnik 28 — Evolucija E Dusnik, n. windpipe (tii'ndpa'jp) 

Ousni dan, n. All souls* day (a*l s5*ls de'j) 

Duvan n. vidi duhan 

Duvar, stijena, n. wall (ua'l) 

Duvna, n. nun (nan) 

Oui, uzduS, prep, along (ala'ng) 

Duzariy a. indebted (inde'ted) 

Ouzina, n. vidi duljina 

Duzniky n. debtor (de'to'r) 

Duznost, n. duty (dju'ti), obligation (a'blige'jsan 

Dva, num. two (tu) 

Ovadeset, num. twenty (tue'ntl), score (skor) 

iDvadeseti, num. twentieth (tue'ntiet) 

Dvakrat, dvaput, num. twice (tua'js), two times (tu* 

ta'jms) 
Dvanaest, n. twelve (tiie*Iv) 
Dvanaestiy num. twelfth (tue'Ift) 
DVije nedjelje, n. fortnight (fo*rtnajt) 
Ovjesto, num. two hundred (tu* ha'ndred) 
1>voboj, n. duel (dju'el) 
Dvocjepak, n. double tread (da'bl tre'd) 
Ovocjevka n. double barrelled gun (da'bl b&'reld ga*n) 
Dvojba, sumnja, n. doubt (da*ut), ambiguity (a'mbi- 
gju*iti) 

Ovojben, a. doubtful (di-'utfyl), suspicious (s6spi'§as), 

ambiguous (ambi'gjuas) 
Ovojciy blizanci, n. twins (tui'ns) 
Dvojenje, n. disjoining (disd2o*jning), separating (se'- 

pare'jting), parting (pa'rting) 

Dvojica, n. pair (par), two (tu) 

Ovojiti, sumnjati, v. to doubt (tu da'ut), to suspect 
(tu sSspe*kt) Dvojiti se, djeliti se, v. to part (tu pa'rt) 
Dvokatan, a. two story (tu* sto*ri) 

Dvokatnica, n. two story building (tu* sto*ri bi*lding) 
Dvolican, a. ambiguous (ambi'gjuas), equivocal 

(ikui'vokal), double-dealing (dabl-di'ling) 
Dvollcnost, n. ambiguity (a'mbigju'iti), equivocation 
(ikui'voke'j§an) - 

Dvopjev, n. duet (dju'et) 

Dvor, dvori§te, n. yard (jard), court (kort) 

Dvorana, n. hall (hal) 

Dvorba, n. attendance (ate'ndans) 

Dvoredan, a. double-lined (da'bl-la'jnd) 

Dvorenje, n. service (so'rvis) 

Dvoriste, n. yard (jard) 

Dvoriti, v. to serve (tu so'rv), to wait on (tu ue*jt a*n), 

to attend (tu at'end) 
Dvorkinja, n. maid servant (me'jdso'rvant), waitress 

(ue'jtres) 

Dvostruk, num. double (dabl), twofold (tu'fo'ld) 

Dvouman, a. ambiguous (ambi'gjuas) 

Dvoumiti, dvojiti, v. to doubt (tu da'ut) 

Dvoumnost, n. ambiguity (a'mbigju'iti) 

Dvozivac, n. amphibian (amfi'bian) 

Dzabe, badava, adv. gratis (gre'jtis), free of charge 

(fri' av da'rd^), gratuitously (gratju'itasli) 
Dzak, vre<5a, n. sack (sak) 
Dzep, n. pocket (pa'ket) 
Dzepokradica, n. pickpocket (pi'kpa'ket) 
Dzigerica (jetra), liver (li'vSr) 
Dzorast, suh, a. lean (lin), meager (mi'gor) €, ej, inter j. hallo (halo*), sayr (sej) 
Egavy a. crooked (kru'ked) 
Egipat, n. Egypt (i*d2ipt) 
Egipatski, a. Egyptian (id2i*pgS.n) 
Ekser, 6avao, n. nail (nejl) 
Elasticiteta, n. elasticity (e'lasti*siti) 
Elastican, a. elastic (ila'stik) 
Eiefant/ slon, n. elephant (e'lifant) 
Elektrican, n. electric (ile'ktrik) 
eiektricar, n. electrician (i*lektri*§an) 

Efektrika n. electric (ile'ktrik) electricity (e'lektri*siti) 
Elektrikom usmrtiti, v. to electrocute (tu ele'ktrokjut) 
Elektrizirati, v. to electrify (tu ile'ktrifaj), to electrize 

(tu ile'ktrajz) 
Elemenat, n. element (e'liment) 
Cnciklapedija, rijednik, n. encyclopedia (ensa'jklopi*- 

dia) Enerzija, ustrajnost, n. energy (e'nordzi) 
Engleska, n. England (i'ngland) 
Engleski, a. English (i*ngli§) 
Englez, n. Englishman (i*ngli§m§,n) 
.Eno, eto, evo, interj. see (si), here (hir), there (der), 

lo (15) 
Epoha, doba, n. epoch (e'pak), period (pi'riad), era (i'ra) 
Erendisatiy blanjati, v. to plane (tu ple'jn) 
Eto, inter j. vidi eno 
Europa, n. Europe (ju'rap) 
Europejac, n. European (Ju*ropi*an) 
Europejski, a. European (ju'ropi'an) 
Evangel ista, n. evangelist (iva'ndzelist) 
Evangjelje, n. gospel (ga'spel) 
Evo me, here I am (hi'r aj a'm) 
Evo, interj. vidi eno 
Evolucija, razvoj, n. evolution (e'volju'San) Fabriciran — 29 — Gantiti a Fabriciran, a. manufactured (ma'njufa'kCurd), fabri- 
cated (fa'brike'jted) 

Fabrika, tvornica, n. factory (fa'ktori), manufactory 
(ma'njufa'ktori) 

Fabrikant, tvornicar, n. manufacturer (ma'njufa'kdu- 
ror) 

Fajda, korist, n. profit (pra'fit), utility (juti'liti) 

Fakat, cinjenica, n. fact (fakt) 

Fakticno, adv. in fact (in fa'kt), really (ri'ali) 

Faktor, cinbenik, n. factor (fa'ktor) 

Faktura, (racun) n. invoice (i'nvo'js) 

Fala, hvala, n. thanks (tanks) 

Falinga, pogrjeska, n. fault (fait), error (e'ror), mis- 
take (miste'jk) 

Faliti, (nedostajati) v. to miss (tu mi's), to be wan- 
ting (tu bi ua'nting) 

Faliti, pogrjesiti, v. to make a mistake (tu me'jk e 
miste'jk), to err (tu o'r) 

Faija, rupica na puski,topu, n. touch hole (ta'cho'l) 

Familija, obitelj, n. family (fa'mili) 

Fanatik, n. fanatic (fana'tik) 

Fantazija, masta, n. fancy (fa'nsi), imagination (ima'- 
dzine'jsan) 

Farba, n. vidi boja 

Fazan, (gnjetao) n. pheasant (fe'zant) 

Fazolj svjezi, n. string bean (stri'ngbi'n) 

Fazolj suhi, n. bean (bin) 

Fela, vrst, n. sort (sort), kind (kajnd) 

Felar (fenjer), n. lantern (la'ntorn) 

Fertun, pregaca, n. apron (e'jpran) 

Fic-firic, n. fop (fap) ; coxcomb (ka'ksko'm) 

Ficukati, v. to whistle (tu hui'sl) 

Fijaker, kocija, n. hack (hak), cab (kab), hackney 

(ha'kni), coach (ko'uc) 
Flleki, n. tripe (trajp) 
Fin, a. fine (fajn) 

Financija, n. finance (fina'ns) 
Fino6a, n. fineness (fa'jnes) Firanga, zastor, n. curtain (k5rtn) 

Fisek, naboj, n. cartridge (ka'rtrid^) 

Figekluk, n. cartridge-belt (ka'rtridg be'lt) 

Fiskal, odvjetnik, n. attorney (^.toTni), lawyer (lo'jer> 

Fitilj, stjen, n. wick (ui'k) 

Flasa, boca, n. bottle (batl), flask (flask) 

Forintaca, n. florin (fla'rin) 

Format, oblik, n. form (form), shape (§ejp) 

Fosfor, sumpor, n. sulphur (sa'lfor) 

Frak, n. frock coat (fra'k kQ'yt) 

Franak, francuzki novae, n. franc (frank) 

Franceska, n. France (frans) 

Franceski, a. French (fren5) 

Francez, n. Frenchman (fre'nCman) 

Franjevac, n. Franciscan (fransi'skan) 

Franko, poStarina plaCena, adv. post-paid (po'st-pe'jd> 

Fras, kr5, n. spasm (spazm), convulsion (konva'l§an> 

Fratar, n. friar (fra'er) 

Frcati, v. to spatter (tu spa'tor) 

Frfija, n. tattler (ta'tlor) 

Frfljati, v. to tattle (tu ta'tl) 

Frigan, przen, a. fried (frajd) 

Frigati, prziti, v. to fry (tu fra'j) 

Frizak, a. fresh (fres) 

Frkati, v. to twist (tu tui'st) 

Frtafj, cetvrt, n. quarter (kua'rtor) 

Frula, svirala, n. flute (flut) 

Fuckalica, n. whistle (hui'sl) 

Fuckati, v. to whistle (tu hui'sl) 

Fudra, podstava, n. lining (la'jning) 

Fuka, zvizdanje, n. hissing (hi'sing) 

Fukara, n. bum (bam) 

Fu karat i, zvizdati, v. to hiss (tu hfs), to whistle (tu* 

hui'sl) 
Funta, n. pound (pa'und) 
Furuna, ciglana, n. brick kiln (bri'k ki'l) 

Futac, n. hoopoe (hu'pou) 

Futavac (ptica), n. lapwing (la'puing) G Ga, njega, pron. him (him) 

Gace, n. drawers (dra'ers), under-pants (a'ndorp&'nc) 

Gad, n. disgust (disga'st), repugnance (ripa'gnans) 

Gadan, a. nauseous (na'sias), dirty (do'rti) 

Gaditi se, v. to be disgusted with (tu bi disga'sted ui't) 

Gadjati, v. to aim (tu e'jm) 

Gaj, n. grove (grov) 

Gajba, (krletka) n. cage (kejdi) 

Gaj das, n. bagpiper (b§,'gpa'jp6r) 

Gajde, n. bagpipe (ba'gpa'jp) 

Gaj it i, V. to cultivate (tu ka'ltivejt) 

Gajtan, uzica n. string (string), cord (kord), lace (les) 

Gakati, kokodakati, v. to cackle (tu k§.*kl) Galama, n. noise (nojz) 

Galamiti, v. to yell (tu je'l), to scream (tu skrrm> 

Galeb (ptica), n. sea-gull (si'ga'l) 

Galica, n. vitriol (vi'trial) 

Galija, n. galley (gli'li) 

Galijas, robijag, n. galley slave (ga'Ii sle'jv) 

Gamad, n. worms (uS'rms), vermin (vS'rmln) 

Gamziti, v. to creep (tu krl'p), to crawl (tu kr^l) 

Ganjati, v. to pursue (tu p5rsju'), to persecute (tu 

p5'rsekjut) 
Ganu6e. n. emotion (imQ*\i§an), agitation (S,'d2ite'JSan> 
Ganuti, v. to move (tu mQ'v), to touch (tu tg.6), to» 

excite (tu eksa'jt) G Ganutljiv — 30 — Glavni Ganutljiv, a. pathetic (pate'tik), touching (ta'6ing), 

moving (mti'ving) 
<3ianutIjivo8ty n. emotion (imo'ugan) 
"Garav, a. swarthy (sua'rti) dusky (da'ski) 
<3argaca, n. carding- comb (ka*rding-ko'm) 
•Gargasati, (vunu) v. to card wool (tu ka'rd u\i'l) 
Gariste, n. place of fire (ple'js q.v fa'er) 
•Gasilac, n. fireman (fa'erman), extinguisher (eksti'n- 

guiSor) 
<3asiti, (vapno), v. to slake lime (tu sle'Jk la'jm) 
Gasiti (zedju) v. to quench (tu kue'ng), to stifle (tu 

sta'jfl) 
'Gasiti (vatru), v. to extinguish (tu eksti'ngui§) 
'Gat, n. dam (dam), dike (dajk) 

*Gatalac,-ica, n. fortune-teller (fo'rCun te'lor), sooth- 
sayer (su'tse'or) 
"Gatanje, n. divination (di'vine'jsan) 
^Gatati, v. to tell fortune (tu te'l fo'rdun), to soothsay 

(tu su'tsej) 
'Gatka, basna, n. fable (fejbl), myth (mit) 
'Gavariy n. a rich man (e ri'6 ma'n) 
'Gavrariy n. raven (rejvn) 
^Gazda, n. host (host), landlord (la'ndlo'rd) 
Gazdarica, n. hostess (ho'stes), house- wife (ha'us- 

ua'jf), house keeper (ha'uski'por) 
Gaziti, V. to tread (tu tre'd), to trample (tu tra'mpl), 

to wade (tu ue'jd) 
<Gdje, adv. where (hue'r) 
Gdjegodj, adv. anywhere (e'nihue'r) 
iGdjekada, adv. sometimes (sa'mta'jms), once in a 

while (ua'ns in e hua'el) 

Gdjekoji, pron. some (sam) 

<adje mu drago, adv. wherever (huere'vor), anywhere 

(e'nihue'r) 
Gdjesto, pron. anything (e'niting) 
General, n. general (dxe'neral) 
General no, opdenito, adv. generally (dze'nerali) 
Geografija (25emljopis), n. geography (dzia'grafi) 
Geologija (nauka o zemlji), n. geology (d2ia'lad2i) 
Geometar, mjernik, n. geometer (dzia'mitor) 

^eometrija (mjerstvo), n. geometry (dzia'fetri) 

Geslo, n. motto (ma'to) 

Gibak, a. pliable (pla'ebl), flexible (fle'ksibl) 

•Gibalje, stake, n. stilt (stilt), crutches (kra'des) 

Gibanica, n. pie (paj) 

Gibanje, micanje, n. movement (mu'vment), circula- 
tion (so'rkjule'jsan), motion (mo'usan) 

Gibati se, v. to move (tu mu'v) 

Gibljivost, vitkost, n. pliability (pla'ebi'liti), flexibility 
(fle'ksibi'lity) 

<9limnazija, n. gymnasium (dzimne'jziam), academy 
(3,ka*dimi), college (ka'led2) 

Ginuti, eamiti, v. to languish (tu la'nguig) 

Ginuti, pogibati, v. to perish (tu pe'rig) 

Clinuti, umirati, v. to waste away (to ue'jst aue'j), to 
pine (tu pa'jn), to wither (tu yi'dSr) 

«Ginutiy 2udjeti, v. to long for (tu l§,'ng fo'r), to desire 
(tu diza'er) Gipkost, a. flexibility (fle'ksibi'liti), pliability (pla'e- 
bi'liti) 
Gizda, ponos, n. pride (prajd) 
Gizdati se, v. to be proud (tu bi pra'ud) 
Gizdav, a. haughty (ha'ti), proud (pra'ud) 
Gizdelin, n. dandy (da'ndi) 
Gjon, podplat, n. sole (s51) 
Gjubre, n. manure (manju'r) 

Gjulad, topovsko zrnje, n. cannon balls (ka'nan ba'ls) 
Gjurgjica, n. lily of the valley (li'li av di va'li) 
Glad n. hunger (ha'ngor), starvation (sta'rve'jsan) 

Glad nestagica n. famine (fS,*min), starving (sta'rving) 

Gladak, a. smooth (smut) 

Gladan, a. hungry (ha'ngri) 

Gladcalo, pegla, n. flat-iron (fla't a'jorn) 

Gladilica, n. hone (hon) 

Gladiti, V. to smooth (tu smu't), to caress (tu kare's) 

Gladiti, peglati, v. to iron (tu a'jorn), to press (tu 

pre's) 
Gladovati, v. to starve (tu sta'rv), to hunger (tu 

ha'ngor) 
Glagolj, n. verb (vorb) 
Glas, n. sound (sa'und), voice (vojs) 
Glas, glasina, novost, n. news (njuz), rumor (ru'mor) 
Glas (glazbe), n. tune (tjun) 
Glas brzojava, n. message (me'sedz) 
Glas (kod izbora), n. vote (vo'ut) 
Glas (postenja), n. reputation (re'pjute'jsan) 
Glasan, a. audible (a'dibl), distinct (disti'nkt), aloud 

(ala'ud), loud (la'ud) 
Glasilo (novina), n. organ (o'rgan) 
Glasiti, V. to announce (tu ana'uns) 
Glasitj, stimati glazbala, v. to tune (tu tju'n) 
Glasnik, glasonoSa, n. messenger (me'sendzor), herald 

(he'rald) 
Glasnoca, n, loudness (la'udnes) 
Glasovati, v. to vote (tu vo'ut) 
Glasovir, n. piano (pia'no) 
Glasovirac, n. pianist (pia'nist) 
Glasovit, a. famous (fe'jmas), noted (no'ted), renowned 

(rina'und) 
Glasovitost, n. celebrity (sile'briti), renown (rina'un) 
Glasovnica (izborna) n. ballot (ba'lat) 

Glava, n. head (hgd) 

Glava (pisma), n. heading (he'ding) 

Glavan, a. main (mejn), principal (pri'nsipal), car- 
dinal (ka'rdinal) 

Glavar, n. chief (5if) 

Glavarlna, n. pool tax (pu'l ta'ks) 

Glavica, n. knoll (nol) 

Glavina (u to5ka), n. hub (hab) 

Glavna crkva, n. cathedral (kati'dral) 

Glavna knjiga, n. ledger (le'dzor) 

Glavna stvar, n. main thing (me'jn ti'ng), principal 
thing (pri'ncipal ti'ng) 

Glavni grad, n. capital <ka'pital), metropolis (mitra'- 
polis) 

Glavni postarski ured, n. general post-office (d2e'n5- 
ral po'st a'fis) Glavni - 31 - Gomila G <]|lavni Stan, (ured) n. headquarters (he'dkya'rtOrs) 
Clavnica, n. capital (ka'pital) 
iaiavnicar, n. capitalist (k§,'pitalist) 
Glavno, adv. main thing (me'jn ti'ng) 
Glavno zastupstvo, n. general agency (dze'noral ej'- 

dzensi) 
davoboija, n. headache (lie'de'jk) 
Glazba, n. music (mju'zik) 
Glazbaioy n. instrument (i'nstrument) 
'Glazbenik, n. musician (mjuzi'San) 
'Gle, interj. look (luk), lo (o), behold (biho'ld) 
Gfedalac, n. spectator (spe'kte'jtor) 
Gledati, v. to look (tu lu'k) 

Glede, pogledom na, prep, as to (a'z tu'), in regard 

to (in riga'rd tu') 
Glediste, n. view (vju), standpoint (stil'ndpo'jnt) 
Gledja, n. glazing (gle'jzing) 
Glezanj, zglob, n. ankle (a'nkl) 
Glib, n. mire (ma'er), mud (mad) 
Glibav, a. miry (ma'jri) 
Glina, n. clay (klej) 
Glista, n. maw- worm (ma'- worm) 
Glistomor n. worm-seed (u5'rm sl'd) 
Gljiva, n. mushroom (ma'gru'm) 
Globa, n. fine (fajn) 

Giobiti, V. to fine (tu fa'jn), to extort (tu eksto'rt) 
Glodanje, n. gnawing (na'ing), nibbling (ni'bling) 

Glodati, V. to gnaw (tu na'), to nibble (tu ni'bl), to 
munch (tu ma'nS) 

Glodavac, n. rodent (ro'dent) ; gnawer (na'or) 
Glog, n. haw-thorn (ha'to'rn) 

Gloziti se, prepirati se, v. to quarrel (tu kud'rel) 
Gluh, a. deaf (daf) 

Gluha nedeija, n. Passion Sunday (pa'san sa'nde) 
Gluhoca, n. deafness (da'fnes) 

Gluhonijem, a. deaf and dumb (da'f and da'm), 

deaf-mute (daf-mjut) 
Gluma, igrokaz, n. play (plej), drama (dra'ma) 
Giumac, n. actor (a'ktor) 
Giumica, n. actress (a'ktres) 
Glumiste, n. theatre (ti'ator) 

Glumiti, V. to act (tu a'kt), to perform (tu porfo'rm) 
Glup, benast a. stupid (stju'pid), foolish (fu'lig), silly 

(si'li) 

Glupan, n., dunce (dans) 

Glupost n. foolishness (fu'lisnes), stupidity (stjupi'diti) 
Glusiti, V. to deafen (tu da'fn) 

Gnijezditi, v. to nest (tu ne'st), to nestle (tu ne'sl) 
Gnijezdo, n. nest (nest) 
Gnjat, n. shin-bone (si'n-bo'n) 

Gnjaviti, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu skul'z), 
to torment (tu torme'nt) 

Gnjeciti, v .to knead (tu nl'd), to maul (tu mE'l), 

to crush (tu kra§) 
Gnjesti, v. to press (tu pre's) 
Gnjetao, fazan, n. pheasant (fe'zant) 
Gnjev, srSba, n. anger (§,'ng6r), wrath (rat) 
Gnjevan, a. angry (5.'ngri), wrathful (r&'tful) Gnjeviti, v. to anger (tu a'ngor) 

Gnjeviti se, srditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 

Gnjevljiv a. quick tempered (kui'k te'mp5rd) 

Gnjida, n. nit (nit) 

Gnjidav, a. nitty (ni'ti) 

Gnjidavac, n. a nitty fellow (e ni'ti fa'lo) 

Gnjila, n. potter's clay (pa'tors kle'j) 

Gnjiliti v. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifaj) 

Gnjilo, a. rotten (ratn) 

Gnjilost, gnjilez, n. rotteness (ra'tnes) 

Gnjurac, n. diver (da'jvor) 

Gnjuriti, v. to dive (tu da'jv) 

Gnjus, n. dirt (dort), filth (filt) 

Gnjusan, a. dirty (do'rti), filthy (fi'lti) 

Gnjusno, adv. filthily (fi'ltili) 

Gnjusoba, n. filthiness (fi'ltines), nastiness (n5,'stines) 

Gnjusiti so, v. nauseate (na'Siejt) 

Gnoj, n. dung (dang) 

Gnoj rane, n. matter (ma'tor), pus (pas) 

Gnojan, a. purulent (pju'rulent) 

Gnojiti, V. to fester (tu fe'stor), to manure (tu 

manju'r) 
Go, gola, a. naked (ne'jked), nude (njud) 
Goba, n. hunchback (ha'nSba'k) 
God, rodjendan n. birth-day (bo'rtde'j) 

God im ice, adv. every year (e'veri ji'r) 

Godina, n. .year (jlr) 

Godina prestupna n. leap-year (li'pji'r) 

Godisnje doba, n. season (sizn) 

Godlsnji, a. yearly (ji'rli), annual (a'njual) 

Godisnjica, n. anniversary (a'nivo'rseri) 

Goditi, V. to please (tu plfz) 

Gojan, a. plump (plamp), fat (fat) 

Gojence, n. foster-child (fa'stor Ca'eld) 

Gojenje, n. rearing (ri'ring), fostering (fa'storing) 

Gojidba, n. cultivation (ka'ltive'jsan) 

Gojiiiste, n. nursery (no'rsori) 

Gojitelj, n. fosterer (fa'st5r5r) 

Gojiti, V. to cultivate (tu kaltivejt) 

Gojiti, V. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa*st5r) 

Gol a. bare (bar), naked (ne'jked) 

Golem, a. big (big), colossal (kola'sal), gigantic 

(dza'jgan'tik), enormous (ino'rmas) 
Golijen, n. shin (§in) 
Golobrad, a. smooth-faced (smu*tfe'jst) 
Go log lav, a. bare-headed (ba'rhe'ded) 
Galonog, a. barefoot (b§.'rfu't) 

Goloruk, a. barehanded (ba'rha'nded) 
Golotinja, n. nakedness (ne'jkednes) 
Golub, n. pigeon (pi'dzan) 
Golubica, n. dove (dav) 
Golublnjak, n. pigeon-coop (pi'd2anku'p) 
Gombalac, n. gymnast (d^i'mnast) 
Gombaliste, n gymnasium (d2imne'jziam) 
Gombanje, n. gymnastics (d^imna'stiks) 
Gombar, n. button-maker (ba'tnme'jkSr) 
Gombasnioa, n. pin (pin) 
Gombati se, v. to exercise (tu e'ksSrsajz) 
Gomila n. heap (hip) G Gomilati 32 — Graja Gomilati, v. to mass (tu mS.*s); to accumulate (tu 

^ju'mjulejt) 
Gomoijy n. bulb (bg-lb) 
Goncina, ko5ija§, n. driver (dra'jvSr) 
Gonetati, v. to gruess (tu ge*s),to puzzle out (tu.pa'zla'ut) 
Goniti V. to drive (tu dra'jv), to chase (tu Ce'Js) 
Gora, n. mount (ma*unt), mountain (ma'untin), hill (hil) 
Gora Kalvarska, n. Mount of Calvary (ma'unt av 

k§.'lvari) 
Gora maslinova, n. Mount Olive (ma'ynt a*liv) 
Gorak, a. bitter (bi'tSr) 

Gordost, n. superbness (sup5'rbnes) 
Gore, adv. up (ap), above (aba'v) 

Gori, comp. worse (yo'rs) 

Goriti, gorjeti, v. to burn (tu b6*rn) 

Gorivo, n. fuel (fju'el)) 

Gorkost, n. bitterness (bi'tornes) 

Gorljiv, a. zealous (ze*las) 

Gorljivost n. zeal (zll) 

Gornji, a. upper (a'por) 

Gornji kaput^ n. overcoat (o'vorko'ut) 

Goropad, n. vehemence (ve'himens), impetuosity (im- 
pe'<5ua'siti) 

Goropadan, a. vehement (ve'himent), impetuous 
(Impe'duas) 

Gorostasy div, n. giant (dza'ent) 

Gorostasan, a. gigantic (dza'jga'ntik) 

Gorovit, a. mountainous (ma'untinas) 

Goruciy part, burning (bo'rning) 

Gorusica, n. mustard (ma'stord) 

Goso, n. proprietor (propra'etor) 

Gospoda, n. gentlemen (d2e'ntlmen), sirs (aSrs) 

Gospodar, n. master (ma'stor), lord (lord) 

Gospodarenje, n. house-keeping (ha'us-ki'ping), eco- 
nomy (ika'nomi) 

Gospodarica, n. mistress (mi'stres), house-keeper 
(ha'uski'por) — 

Gospodariti, (upravljati) v. to manage (tu ma'nadz) 
Gospodariti v. to keep house (tu ki'p ha'us), to eco- 
nomize (tu ika'nomajz) 
Gospodarskif a. economic (i'kona'mik) ; economical 
(i*kona'mikal) 

Gospodarstvo, n. economy (ika'nomi); economics 

(i'kona'miks) 
Gospodin, n. sir (sor), mister (mi'stor) 
Gospodja, n. mistress (mi'stres), madam rma'dam), 

Mrs. (mi'sis) 

Gospodjica, n. Miss (mis), young lady (ja'ng le'jdi) 

Gospodovati, v. to lord (tu 16'rd); to dominate (tu 
da'minejt) 

Gospodski, a. lordly (lo'rdli) 

Gospodstvoy n. lordship (lo'rdSip) 

Gost, n. guest (gest) 

Gostba, n. banquet (ba'nkugt), feast (fist) 

Gostiona, n. inn (in), restaurant (re'storant), saloon 
(salG'n) 

Gostioni^ar, n. inn-keeper (i'nki'pSr), restaurant-kee- 
per (re'storant ki'pdr), saloon-keeper (s&lG'n 
krp6r) Gostiti, V. to treat (tu tri't) 
Gostoljubiv, a. hospitable (ha'spitabl) 
Gostoijubivosti gostoljublje, n. hospitality (ha'spit&'liti) 

Gotov, a. ready (re'di), finished (fi'niSt) 

Gotovina, novae n. cash (kag) 

Gotoviti, V. to prepare (tu pripa'r) 

Gotoviti 80 V. to get ready (tu ge't re'di) 

Gotovo, skoro adv. nearly (ni'rli), pretty near (pri'ti 

ni'r) 
Goveda, n. cattle (katl) 

Govedar, n. neat-herd (ni't-ho'rd) 
Govedina, n. beef (bif) 
Govedja juha, n. broth (brat) 
Govnast, a. filthy (fi'lti), dirty (do'rti) 
Govno, n. dirt (dort), dung (dang),filth (filt) 
Govnovalj, n. stink-beetle (sti'nkbi'tl), 
Govor, n. speech (spi6), oration (ore'jgan) 
Govorenje, n. conversation (ka'nvorse'jSan) 
Govoriti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu ta'k) 
Govornica, tribuna, n. tribune (tri'bjun), platform 

(pla'tform) 
Govornicki, a. oratorical (a'rato'rikal) 
Govornik, n. speaker (spi'kor), orator (o'rator) 
GovornistvOy n. oratory (a'ratori) 
Gozba, n. banquet (ba'nkuet), feast (fist) 
Gozbovanje, n. feasting (fi'sting) 
Grab, grabovo stable, n. beech-tree (bi'S tri') 
Graba, n. ditch (dig) 
Grabar, n. hornbeam (ho'rnbi'm) 
Grabez, n. robbery (ra'bori), rapine (ra'pin) 
Grabezijiv, a. rapacious (rape'jsas) 
Grabezljivac, n. robber (ra'bor), highwayman (ha'j- 

ue'jma'n) 
Grabezljivost, n. rapacity (rapa'siti) 
Grabiti (grabljama) v. to rake (tu re'jk) 
Grabiti, v. to grab (tu gra'b), to snatch (tu sn§,'6), to 

seize (tu si'z) 
Grablje, n. rake (rejk) 
Grad, n. city (si'ti), town (ta'un) 
Grad, (tuCa) n. hail (hejl) 

Graditelj, n. builder (bi'ldor), architect (a'rkitekt) 
Graditr, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt) 
Gradivo, n. material (mati'rial) 
Gradjanin, n. citizen (si'tizen) 
Gradjanska parnica, n. civil suit - case (si'vil su't, - 

ke'js) 
Gradjansko pravo, n. citizenship (si'tizenSi'p), civil 

rights (si'vil ra'jc) 

Gradjanstvo, n. citizenship (si'tizenSip) 

Gradnja, n. construction (kgnstra'kSan) 

Grdnja, n. scold (skold) 

Gradonacelnik, n. mayor (me'j6r) 

Gradski, a. municipal (mjuni'sipal) 

Gradski kotar, n. ward (ya'rd) 

Gradsko pogiavarstvo, n. magistrate (m3,'d21stret> 

Gradski vje6nik, n. councilman (ki.'i|nsilm§ii) 

Grab, n. bean (bin) 

Grahorica, n. vetch (ve6) 

Graja, buka, n. clamor (kle'jmdr), rumor (ru'mOr) Graktiati — 33 — Groznica ^ Graktati, graknuti, regetati, v. to croak (tu kro'uk) 

GramatiSar, n. grammarian (grame'jrian) 

Gramatika, slovnica, n. grammar (gra'mar) 

Gramatikaini, a. grammatical (gra'ma'tikal) 

Gramziti v. to covet (tu ka'vet) 

Grana, n. branch (branC), bough (ba'u) 

Granadir, n. grenadier (gre'nedl'r) 

Granata, n. bomb-shell (ba'mSe'l) 

Granat, a. branchy (bra*n6i), full of boughs (fu'l av 

ba'uz) 
Grancica, n. twig (tui'g), sprig (sprig) 
Granica, n. border (bo*rd6r), frontier (fra*ntir) 
Granicar, n. frontiers-man (fra'ntirsma'n) 
Granlciti, v. to border (tu bo'rdor) 

Granje, n. branches (bra*n5es), sprigs (sprigz) 

Grasak, n. pea (pi) 

Grb, n. coat of arms (ko'ut av a*rms) 

Grba, (izbocina) n. hunch (han6), hump (hamp) 

Grbav, a. hunch-backed (ha*n6ba*kt) 

Grbavac, n. hunch-back (ha'nSba'k) 

Grc, krc, n. cramp (kramp) 

Green, a. wrinkled (rinkld) 

Grciti, V. to shrink (tu sri'nk), to wrinkle (tu ri'nkl) 

Grcka, n. Greece (gris) 

Grcki, a. Greek (grik) 

Grcko-istocni, a. greek orthodox (gri'ko'rtodaks) 

Grd, a. ugly (a'gli) 

Grditi, v. to scold (tu sko'ld), to abuse (tu abju'z), 

to revile (tu riva'el) 
Grdoba, n. ugliness (a'glines) 
Grdobstina, n. monstrosity (manstra'siti) 
Greben, n. cliff (klif) 
Greben, n. curry-comb (ko*riko*m) 

Greben, (pod morem) n. reef (rif) 
Grebenar, n. carder (ka'rdor) 

Grebenati, v. to card (tu ka*rd) 
Gredai balvan, n. beam (bim), joist (d2ojst) 
Gredica, n. small beam (sma'l bi'm) 
Gredom, uz put, adv. by the way (ba'j di y§*j), in pass- 
ing (in pa'sing) 
Grepsti, v. to scratch (tu skra'6) 
Grgec, (riba) n. perch (p6r6) 
Grgljanje, n. gargling (ga'rgling) 
Grgljati, v. to gargle tu ga'rgl) 
Grgotati, v. to gargle (tu ga'rgl) 
Grijac, n. fireman (fa'ermdn) 
Grijaonica, n. warming pan (uS,'rming pa'n) 

Grijati, v. to warm (tu yR'rm), to heat (tu hit) 

Grijeh, n. sin (sin) 

Grijeh smrtni, n. mortal sin (mo'rtal si'n) 

Grijehota, n. pity (pi*ti) 

Grijehotan, a pitiful (pi'tiful) 

Grijesan, a. sinful (si'nfyl) 

Grije§iti, v. to sin (tu si'n) 

Grijeska, n. mistake (miste'jk); blunder (bla'nddr) 

Grijeinicai n, sinner (si'n5r) 

Grijeinik, n. sinner (si'nOr) 

Grimiz, n. purple (pSrpl) 
Grinja, n. mite (majt) 
Grinta, n. scab (sk&b) Grintav, a. scabby (sk&*bi) 
Griskati, v. to bait (tu be'jt) 
Gristi V. to bite (tu ba*jt) 

Griva, n. mane (mejn), horsehair (ho'rsha'r) 

Griz, n. bite (bajt) 

Griza, n. colic (ka'lik), grip (grip) 

Grk, n. Greek (grIk) 

Grk, a. bitter (bi'tSr) 

Grkljan, n. wind-pipe (ufndpa'jp) 

Grlica, v. turtle-dove (to'rtlda'v) 

Grliti, V. to embrace (tu embre'js), to hug (tu hg/g) 

Grljak, (od staklenke) n. neck of a botle (ne'k av e 

ba'tl) 
Grijenje, n. hugging (h§,'ging) 
Grlo, n. throat (tro'ut) 

Grioboija, n. tonsillitis (ta'nsila'jtie) 

Grm, zbun, n. bush (bu§), shrub (grab) 

Grmiti, v. to thunder (tu ta*ndor) 

Grmljavina, h. thunder (ta'ndSr) 

Grnuti, nasrnuti, v. to rush upon (tu ra'§ apa'n) 

Grnuti, v. to scrap together (tu skra'p tuge'd5r) 

Grob, n. grave (grejv) 

Grobar, n. grave digger (gre'jvdi'gor) 

Groblje, n. grave yard (gre'jvja'rd), cemetery (si'me- 
tori) 

Groblje crkveno, n. church yard (5o*r5ja'rd) 

Groblje ob6insko, n. parish- cemetery (pa'ri§ si'metori) 

Grobni kamen, n. tomb-stone (tu'msto'n) 

Grobnicai raka, n. tomb (tum) 

Grobnica podzemna, n. catacomb (ka'takom) 

Grof, n. count (ka'unt) 

Grofica, n. countess (ka*untes) 

Grofovija, n. county (ka'unti), earldom (6'rldam) 

Grohot, n. chuckle (cakl) 

Grohotati se, v. to chuckle (tu 5a'kl) 

Groktati, v. to grunt (tu gr§,'nt) 

Grom, n. thunder-bolt (ta'ndSr bo'lt) 

Gromaca, n. mass (mas), bulk (balk) 

Gromotan, n. bulky (b§.1ki) 

Gromovniky n. thunderer (ta'ndoror) 

Gromovod, n. lightning rod (la'jtning ra'd) 

Gronutiy strmoglaviti, v. to precipitate (tu prisi'pitejt) 

Grosicar, sensal, n. broker (bro'kOr) 

Grosicariti, v. to act as broker (tu a'kt az bro'kSr) 

Groza, n. horror (ha'rSr), terror (te'rSr), dread (dred) 

Grozan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), dread- 
ful (dre'dful) 

Grozd, n. cluster (kla'stor), bunch (baii5) 

Grozd grozd jay n. cluster of grapes (kla'stdr av 

gre'jps), bunch of grapes (bg.'n5 av gre*jps) 
Grozdoyice od oka, n. tunicle of the eye (tju'nikl av 

di a*j) « 

Groziti se, v. to threaten (tu tre'tn), to menace (tu 

me*nes) 
Groziti, zgraSati, v. to shudder (tu Sa'd6r> 
Groznica, n. fever (fi'vor) 
Groznica, sa2arnica, n. inflammatory fever (inflS.'- 

matori fi'vCr) 
Groznica vrudica, n. burning fever (bS'rnlng fi'vSr) a Groznica ^ 34 Hajduk H Guliti, V. to skin (tu ski'n), to flay (tu fle'j) 
Guljenje, n. skinnii^ (ski'ning), extortion (eksto'r- 

San) 
Guma, gumija, n. gum (gam), rubber (ra*b5r) 
Gumb, puce, n. button (batn), knob (nab) 
Gumbasnicay n. pin (pin) 

Gumija za brisanje n. eraser (ire*js5r), rubber (ra'b6r) 
Gumma, n. cable (kejbl) 
Gumnoy n. trashing floor (tr^'ging flo'r), barn-floor 

(barn* -f lor) 
Gunguia, n. tumult (tju'malt), uproar (a'prS'r), brawl 

(bral), riot (ra'jat) 
Gunj, pokrivaC, n. blanket (bl^'nket), cover (ka'vSr) 
Gunja, dunja, n. quince (kui'ns) 
Gurati, rivati, v. to push (tu pu*§) 

Gurav, a.croock©d (kru'ked), hunch-backed (ha'n5ba'kt) 

Gurnuti, v. tu push on (tu pu'§ a'n) 

Gusaky n. gander (ga'ndor) 

Gusar, morski razbojnik, n. pirate (pa'jret) 

Gusarstvo, n. piracy (pa'jresi) 

Gusjenica, n. caterpillar (ka'tSrpi'Ior) 

Guska, n. goose (gus) 

Guske, n. pi. geese (gis) 

Guslac, n. violinist (va'joli'nist) 

Guslati, V. to fiddle (tu fi'dl), to play violin (tu ple'j 

va'jolin) 
Gusle, n. violin (va'jolin), fiddle (fidl) 
Gusnuti, V. to coagulate (tu koa'gjulejt) ; to thicken 

(tu ti'ken); to curdle (tu ko'rdl) 
Gust, a. thick (tik), dense (dens) 

Gustocay n. density (de'nsiti) 

Gusa, (u 5ovjeka) n. goitre (go'jtbr) 

Gusa, (u ptica) n. craw (kra), crop (krap) 

Guscara, n. thicket (ti'ket) 

Guscica, n. gosling (ga*zling) 

Gusitiy v.to chocke(tu So'uk),to suffocate (tu sa'fokejt) 
Gusoboija, n. angina (andza'jna) 
Guster, n. lizard (li*z6rd) 

Gusteri (bolest) n. inflammation of the tonsils (i*- 
flame'jgan a'v di ta'nsils), tonsillitis (tansila'jtis) 

Gutacy n. swallow (sua'lo) 

Gutati, V. to swallow (tu sua'lo) 

Guzica, n. arse (as), back (bak) 

Guzno crijevo, guzicnjak, n. rectum (re'ktam) 

Guz, n. serpent (so'rpent) 

Guzva, n. ruffle (rafl) 

GuzvatI, V. to ruffle (tu ra*fl) 

Gvozden, a. iron (a'jarn) 

Gvozdeni okovi n. pi. iron cuffs (a'jarn ka'fs) 

Gvozdenik, n. iron-mine (a'jorn-ma'jn) 

Gvozdoteky n. magnet (ma'gnet) 

Gvozdj'e, 2eljezo, n. iron a'jarn) Groznica, zimica. n. ague fever (e'jgju fi'v5r) 
Groznica zu5na, n. bilious fever (bi'ljas fiv6r) 
Groznica 2uta, n. yellow fever (je'lo fi'vSr) 
Groznicav, a. feverish (fi'vSriS) 
Grozota, n. dreadfulness (dre'dfulnes) ; horror 

(ha'ror) 
Grozdje, n. grapes (grejps) 

Grozdjice, n. currant (ko'rant), raisins (rejzns) 
Groznja, n. threat (tret), menace (me'nes) 
Grtati, v. to scrape (tu skre'jp), to gather (tu ga'ddr) 
Grub, a. coarse (kors), rough (raf), rude (rud) 
Grubijan, n, rough fellow (ra'f, fa'lo), clown (kl§,*i|n) 
Grubijanstvo, neotesanost, n. coarseness (kO'rsnes), 

roughness (ra'fnes) 
Grud, prsa, n. bosom (bu'zam) 
Gruda, n. lump (lamp) 
Gruda snjega, n. snow-ball (sno'u b§,'l) 
Gruda zemlje, n. clod of earth (kla'd av 6*rt) 
Grudati se, v. to throw snow-balls (tu tro'u sno'u 

ba'ls) 

Grudobran, n. parapet (pa'rapet) 

Gruj, morski ugor, n. conger seal (ka'ngSrsi'l) 

Grunt, posjed, n. real estate (ri'al este'jt), realty (ri'- 

alti) 
Gruntovnica, n. recorders-office (riko'rdors a'fis) 
Grusati se, v. to curdle (tu ko'rdl) 
Grusevina, n. curds (kordz) 
Gruvanje, n. roaring (ro'ring) 
' Gruz, savurna, n. ballast (ba'last) 
Guba ovcja, n. rot (rat) 
Guba, n. leprosy (le'prosi) 
Gubac, n. snout (sna'ut) 
Gubav, a. leprous (le'pras) 
Guba vac, n. leper (le'por) 

Gubica, n. muzzle (mazl) 

Gubitak, n. loss (las) 

Gubiti, V. to lose (tu lu'z) 

Gubiti boju, v. to fade (tu fe'jd), to lose color (tu ICl'z 

ka'lor) 
Gucati, gucnuti, v. to swallow (tu sua'lo) 
Gudac, gajdag, n. fiddler (fi'dl5r), bagpiper (b&'g- 

pa'jp5r) 

Gudalo n. fiddle-bow (fi'dlbo'u) fiddlestick (fi'dlsti'k) 
Guditi, guslati, v. to fiddle (tu fi'dl), to play violin (tu 
ple'j va'jolin) 

Gudura, n. ravine (ravi'n), strait (strejt), pass (p§.s) 
Gugut, gugutanje, n. cooing (ku'ing) 
Guja, zmijA, n. snake (snejk) 
Gujavica, n. belly- worm (be'li u5'rm) 

Guka, (zlata) n. nugget (na'get) 
Gukati, V. to coo (tu ku*) 

Gulikoza, n. skinner (ski'nor) i-i Hajanje, n. concern (konso'rn) 
Hajatiy v. to concern (tu konso'rn) 

Hajda, heljda, heljdino braSno, n. buck- wheat (bQ.*k- 
hyi't) Hajde, imp. go (go) 
Hajdemoy imp. let us go (le'tasgo') 
Hajduky n. robber (ra'bSr), brigand (bri'gand), high- 
wayman (ha'jue'jm§,*n) Hajdustvo ^35- Hranjiv Hajdustvo, n. brigandage (bri'gandedz) 

Hajka, n. posse (pa'si), chase (Sejs) 

Hajkac, n. chaser (ce'jsor) 

Hajkati, v. to chase (tu ce'js) 

Haklati, kackati, n. to crochet (tu krose') 

Halabuka, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 

Halat, alat n. tools (tuls), instruments (i'nstrumenc) 

Haijina, odijelo, n. dress (dres), suit (sut), garment 
(ga'rment) 

Ham za konje, n. horse collar (ho'rs ka'ler), harness 
(ha'rnes) 

Ham za kocije, n. trappings (tra'pingz) 

Haps, zatvor, n. lockup (la'kap), jail (d^ejl) 

Hapsiti, V. to arrest (tu are'st) 

Hapsenik. n. prisoner (pri'znor) 

Harac, n. booty (bu'ti), spoil (spo'el), plunder (pla'ndor) 
Haraciti, harati v. to plunder (tu pla'ndSr) 

Haractija, n. plunderer (pla'ndoror) 

Harambasa, n. brigand chief (bri'gand ci'f) 

Haran, a. grateful (gre'jtful) 

Harati, v. to devastate (tu de'vastejt), to plunder (tu 

pla'ndor) 
Harciti, potrositi, v. to consume (tu konzu'm) 
Harcljiv, a. lavish (la'vis), wasteful (ue'jstful) 
Harfa, n. harp (harp) 
Haringa, n. herring (he'ring) 
Harmonika, n. accordion (ako'rdian) 
Harnost, n. gratitude (gra'titju'd) 
Hartija, papir, n. paper (pe'jpor) 
Hasna, korist, n. use (jus), profit (pra'fit), 

advantage (adva'ntedz) 
Hasniti, koristiti, v. to be of use (tu bl av ju's) 
Hasniti si, koristovati se, v. to profit (tu pra'fit) 
Hasnovit, a. useful (ju'sful), profitable (pra'fitabl) 

Hasnovitost, n. usefulness (ju'sfulnes), profit (pra'fit) 
Hasura, rogozina, n. mat (mat) 

Hatar, podrucje, n. district (di'strikt). territory (te'- 
ritori) 

He, hej, intj. hello (helo') 
Hijena, n. Hyena (hai'na) 
HHjada, num. thousand (ta'uzend) 

Himba, n. falsehood (fa'lshu'd), deceit (disl't), malice 

(ma'lis) 
Himben, a. false (fals), deceitful (disi'tful) 

malicious (mali'sas) 
Himna, hvalospjev, n. hymn (him) 
Hiniti, simulirati. v. to feign (tu fe'Jn) 
Hip, casak, n. moment (mo'ment) 
Hir, n. whim (hui'm), caprice (kapri's) 
Hirovit, a capricious (kapri'sas) 
Hitac, n. shot (sat), gun shot (ga'n §a't) 
Hitar, a. quick (kui'k), rapid (ra'pid), swift (sui'ft) 
Hitati, bacati, v. to throw (tu tro'u) 
Hitjeti, V. to hurry (tu ho'ri) 
Hitnja, zurba, n. haste (hejst), hurry (ho'ri), speed 

(spid) 
Hitrina, brzina, n. speed (spid), velocity (vila'siti), 

rapidity (rapi'diti) 
Hitroprsti6, n. pickpocket (pi*kpa'ket) 
Hitrost, n. celerity (sile'riti) ; swiftness (sui'ftnes) HIace, n. pants (pane), trousers (tra'uzSrs) 

HIacice (do koljena), n. knee-pants (ni'pa'nc), bree- 
ches (bri'Sez) 

HIad, hladovina, n. shade (§ejd) 

Hladan, a. cool (kul), chilly (6hi'li) 

HIadetina, n. jelly (dze'li) 

HIadionica, ledenica, n. ice-box (a'jsba'ks), refri- 
gerator (rifri'dzore'jtor) 

HIaditi, v. to cool (tu ku'l) 

HIadnjeti, v. to grow cold (tu gro'u ko'ld) 

Hladnokrvan, a. cool-blooded (ku'lbla'ded) 

Hiadno pice, n. cool drink (ku'l dri'nk), refreshment 
(rifre'sment) 

HIadnoca, n. coolness (ku'lnes), chilliness (di'Iines) 
HIadovina, n. shade (sejd) ; coolness (ku'lnes) 
Hlap, izhlapljenje, n. transpiration (tra'nspire'jgan), 

evaporation (iva'pore'jsan) 
HIapiti, V. to transpire (tu tra'nspa'er), to evaporate 

(tu iva'porejt) 
HIepiti, zudjeti, v. to desire (tu diza'er), to long (tu la'ng) 
Hiepnja, 6eznja, n. ardent desire (a'rdent diza'er) 
HI job, n. bread (bred), loaf (lo'uf) 

HIjebac, n. loaf of bread (lo'uf av bre'd) 

Hmelj, n, hop (hap) 

Hobotnica, n. polyp fish (pa'lipfi'S) 

Hod, n. walk (ua'k), gait (gejt) 

Hoditi, i6i, v. to walk (tu ua'k), to go (tu go*) 

Hodnik, n. hallway (ha'lue'j), corridor (ka'ridor), 

passage (pa'sedz) 
Hodocasnik, n. pilgrim (pi'lgrim) 
Hodocasce, n. pilgrimage (pi'lgrimedz) 
Hoduija, n. stilt (stilt) 
Holandeski, a. Dutch (da5) 
Holandez n. Dutchman (da*5man) 

Holandija, n, Holland (ha'land) X 

Hostija, ostija, n. wafer (ue'jfor) 
Hostija pricesna, n. consecrated wafer (ka'nsikrejted 

ue'jfor), host (host) 
Hotimice, adv. purposely (po'rposli) 
Hotjeti, htjeti, v. to want (tu ua'nt), to will (tu ui'I), 

to intend (tu inte'nd) 
Hrabar, a. courageous (kore'jdzas), plucky (pla'ki), 

brave (brejv), bold (bold) 
Hrabrost, n. courage (ko'redz), pluck (plak), fortitude 
(fo'rtitjud). bravery (bre'jvori) 

Hrakati, v. to hawk (tu ha'k) 

Hram, n. temple (te*mpl) 

Hramanje, n. lameness (le'jmnes) 

Hramati, sepati, v. to limp (tu li'mp), to hobble (tu 

ha'bl) 
Hrana, n. food (fud) 

Hrana jednostavna, n. plain food (ple'jn fu'd) 
Hrana lagana, n. light food (la'jt fu'd) 
Hrana krijepka, n. rich food (ri'c fu'd), nourishing 

food (no'riging fu'd) 
Hranitelj, n. feeder (fl'dor) 
Hraniti, v. to nourish (tu n6'ri§), to feed (tu fi'd) 

Hranjenica, n. foster-daughter (fa'stor dE'tar) 
Hranjenik, n. foster-son (fl'stSr sa'n) 
Hranjiv, a. nourishing (n5'ri§ing) H Hranjivost — 36 Igrarija Hranjivost, n. nourishment (n5'ri§ment) 

Hrapav, a. hoarse (hors) 

Hrapavost, n. hoarseness (ho'rsnes) 

Hrast, n. oak (g'uk), oak-tree (o'uktri') 

Hrastovina, n. oak-wood (o'ukuu*d) 

Hrbat, n. back (ba'k) 

Hrcak, n. hamster (ha'mstSr) 

Hrdja, rdja, n. rust (rast)) 

Hrdjav, a. rusty (ra'sti) 

Hrdjavac, n. bad man (ba'd ma'n) 

Hren, kren, n. horse radish (ho'rsra'diS) 

Hrid, greben, n. rock (rak), reef (rlf) 

Hripavac (kaSalj), n. whooping-cough (hu'pinka'f) 

Hristos, Krist, n. Christ (krajst) 

Hriscanin, n. christian ( kri'sSan; 

Hriscanstvo, n. Christianity (krisca'niti ili krisScia'- 
niti) 

Hrka, n, snore (snor) 

Hrkanje, n. snoring (sno'ring; 

Hrkati, v. to snore (tu sno'r) 

Hrliti, V. to flee (tu fli'), to hurry (tu ho'ri), to hasten 

(tu he'jsn) 
Hrom, a. lame (lejm) 
Hromac, sepavac, n. hobbler (ha'blor) 
Hromost, n. lameness (le'jmnes) 
Hrpa, gomila, n. pile (pa'el), heap (hip) 
Hrpten, a. vertebral (vo'rtibral) ; spinal (spa'jnal) 
Hrptenica, n. backbone (ba'kbo'n) 
Hrpten jaca, n. spine (spajn), backbone (ba'kbo'n) 
Hrptenjaca, n. spinal marrow (spa'jnal ma'ro) 
Hrskati, v. to gnash (tu na's) 
Hrskavica, n. gristle (grisl) 
Hrt, n. greyhound (gre'jha'und) 
Hrust, n. cock-chafer (ka'kce'jfor) 
Hrvac, n, wrestler (re'slor) 

Hrvanje, n. wrestling (re'sling), struggle (stragl) 
Hrvat,-ica, n. Croatian (kroe'jgen), Croat (kro'at) Hrvati se, v. to wrestle (tu re'sl), to struggle (tu 

stra'gl) 
Hrvatska, n. Croatia (kroe*jSia) 
Hrvatski, a. Croatian (kroe'jSen) 
Hrzanje, n. neighing (ne'ing) 
Hrzati, v. to neigh (tu ne*j) 
Htjeti, V. to be willing (tu bi ui'ling) 
Hud, a. bad (bad), bitter (bi'tor) 
Hudoba, n. demon (di'man) 
Hudoban, a. demoniacal (de'mona'ekal) 
Hujiti, V. to roar (tu ro'r) 
Hukati, V. to blow (tu blo'u) 

Hulja, n. scoundrel (ska'undrel); villain (vi'len) 
Huliti, rugati se, v. to mock (tu ma'k), to revile (tu 

riva'el) 
Hum, bre^uljak, n. hill (hil), hillock (hi'lak) 
Humak grobni, n. tumulus (tju'mulas) 
Hunjavica, n. catarrh (kata'r), cold (kold) 
Hupnuti, graknuti, v. to bounce (tu ba'uns) 
Huskanje llsda, n. bustle (basl) 
Huskati, draziti, v. to incite (tu insa'jt) 
Hvala, n. thanks (tanks) 

Hvalevrijedan, a. praiseworthy (pre'jzuo'rdi) 
Hvalisanje, n. boasting (bo'usting), bragging (bra'- 

ging) 
Hvalisati se, v. to boast (tu bo'ust), to brag (tu bra'g) 
Hvalisavac, n. boaster (bo'ustor), braggard (bra'gord) 
Hvaliti, V. to praise (tu pre'jz), to laud (tu la'd) 
Hvaljen, a. praised (prejzd) 
Hvaljen Isus, interj. Jesus be praised (dzi'zus bi 

pre'jzd) 
Hvalospjev, n. hymn (him) 
Hvastati se, v. to brag (tu bra'g) 
Hvastavac, n. braggart (bra'gort) 
Hvat, n. fathom (fa'dam) 
Hvatanje, n. catch (kac), capture (ka'pcor) 
Hvatati, v. to catch (tu ka'c), to capture (tu ka'pcor) 
Hvoja, n. sprig (sprig); bough (ba'u) I, conj. and (and), too (tu), also (a'lso) 

Ibrik (za kuhanje kave), n. coffe pot (ka'fipat) 

Ibrisim, svilena nit, n. silk thread (si'lk tre'd) 

I6i, hoditi, v. to go (tu go'), to walk (tu ua'k) 

lei dolje, V. to descend (tu dise'nd), to go down (tu go' 

da'un) 
I6i gore, v. to go up (tu go' a'p), to ascend (tu ase'nd) 
lei pjeske, v. to go by foot (tu go' baj fu't) 
fci spavati, v. to go to bed (tu go' tu be'd) 
lei u susret, v. to go to meet (tu go' tu mi't) 
Ideja, n. idea (a'jdi^,) 
Idjirot, (bilina), n. calamus (ka'lamas) 
Idol, predmet obo^avanja, n. idol (a'jdal) 

Iduci, a. next (nekst), ensuing (ensu'ing) 
Igalo, morska obala, n. sea shore (si'So'r) 
igda, adv. when (hu§'n), ever (e*v5r) 
Jgdje, adv. anywhere (e'nihue'r) Igia, n. needle (nidi) 

Igia pietaca, n. knitting needle (ni'ting ni'dl) 

Igia sjevernica, n. compass needle (ka'mpas ni'dl) 

(gla sivaca, n. sewing needle (so'uing ni'dl) 

(gla za vlasi, n. hair-pin (ha'rpi'n) 

Igljenjak, n. needle cushion (ni'dlku'gan) 

jgo, jaram, n. yoke (jok) 

fgra, n. play (plej), game (gejm) 

Igra, pies, n. dance (dans) 

Igra6, n. player (ple'jor) 

Igrac za novce, n. gambler (ga'mblor) 

Igracka, n. toy (toj), play-thing (ple'jti'ng) 

Igraonica, kartaSnica, n. gambling house (ga'mbling 

ha'us) 
Igraiiste, n. play-ground (ple'j-gra'und) 
Igraonica, plesaonlca, n. dancing hall (d^'nsing ha'l) 
Igrarija, n. trifle (trajfl) Igrati 37 - Iskazati Igrati, v. to play (tu ple'j) 

Igrati na novae, v. to gamble (tu ga'mbl) 

Igrokaz, n. drama (dra'ma) ; play (plej) 

IJodan, pron. any one (e'niua'n) 

Ikad, adv. ever (e'vor) 

Ikako, makar kako, adv. however (ha'ue'vor) 

Ikoji, pron. anybody (e'niba'di), some one (sam ^a'n) 
Ikoliko, adv. anything at all (e'nitingata'l) 

Ikona, n. icon (a'jkon), holy picture (ho'li pi'k6ur) 

Ikra, (mrijest), n. roe (ro'u), spawn (span) 

Ikras, n. spawner (spa'nor) 

Hi, jali, conj. or (or) 

llovaca, n. clay (klej) 

Imanje, n. estate (iste'jt), possession (poze'San), 

property (pra'porti) 
Imati, V. to have (tu ha'v), to possess (tu poze's), to 

own (tu o'un) 
Ime, n. name (ne'jm) 
I me i prezime, name and surname (ne'jm and so'r- 

ne'jm) 
Imela, n. mistletoe (mi'zlto'u) 
Imendan, n. names-day (ne'jmzde'j) 
imenica u gramatici, n. noun (na'un) 
Imenik, n. roll (rol); register (re'dzistor), list of 

names (li'st av ne'jmz) 
I men jak, n. names sake (ne'jmse'jk) 
Imenovanje, n. nomination (na'mine'jsan), appoint- 
ment (apo'jntment) 
Imenovati, v. to appoint (tu apo'jnt), to nominate (tu 

na'minejt), to name (tu ne'jm) 
Imenovati, zvati po imenu, v. to call by name (tu ka'l 

baj ne'jm) 
Imetak, n. estate (iste'jt), property (pra'porti) 
Imetak nepokretni, n. real estate-property (ri'al is- 
te'jt, - pra'porti), immovable (imu'vabl) 
Imetak pokretni, n. personal property (pQ'rsonal 

pra'porti), movable (mu'vabl) 
imovina, n. possession (poze'gan), estate (iste'jt) 
Imovni, a. proprietary (propra'iteri) 
Imucan, a. rich (ri5), wealthy (u§'lti) 
Inace, adv. else (els), otherwise (a'dorua'jz) 
Inako, adv. otherwise (a'dorua'jz) 
Indija, n. India (i'ndia) 
Indijanac, n. Indian (i'ndi&n) 
Indljanski, indijski, a. Indian (i*ndii,n) 
Ini, pron. the other (di a'dor) 
I no, pron. other (a'dSr) 

Inokosan, a. single (singl), unique (juni'k) 
Inokrajan, a foreign (fa'ren), outlandish (a'utla'ndig) 
Inostran, a. foreign (fa'ren), strange (strejnd2) 
Inostranac, n. stranger (stre'Jnd26r), foreigner (fa're- 
nor) 

Inovjerac, n. person of different religion (po'rsn av 

di'forent rili'd^an) 
InozemaC, n. alien (e'jljen); foreigner (fa'renor) 
Inozemstvo, n. foreign lands (fo'ren landz) 
IntoS, fijaker, n. hack (hak), cab (kab) 

'nilnir, n. engineer (i'nd2ini'r) 
lole, adv. only a little (o'nli e li'tl). Ipak, prep, however (h§,'ug'v6r), nevertheless (ne'vor- 
deles), though (do'u) 

Irac, n. Irishman (a'eriSman) 
Ironija, poruga, n. irony (a'jrani) 

Irska, n. Ireland (a'erland) 

Irski, a. Irish (a'eriS) 

Iscljediti, v. to drain out (tu dre'jn Q.'ut) 

Iscijediti, v. to press out (tu pre's a'ut) 

Iscijelivati se, v. to kiss up (tu ki's a'p) 

Iscijeliti, v. to heal up (tu hi'l a'p) 

Iscijepati, v. to split up (tu spli't a'p) 

Iscrpiti, V. to exhaust (tu egza'st) 

Iscuriti, V. to drip out (tu dri'p a'ut), to run out (tu 

ran a'ut) 
Iscasiti, V. to sprain (tu spre'jn) 
Iscasiti, V. to dislocate (tu di'slokejt), to sprain (tu 

spre'jn) 

Iscesati, v. to scratch out (tu skra'6 a'ut) 

Iscesljati, v. to comb out (tu ko'm a'ut) 

Isceznuti, v. to disappeor (tu di'sapi'r) 

Isceznuti, v. to disappear (tu di'sapi'r), to vanish (tu 

va'niS) 
Iscibukati, v. to beat out (tu bi't a'ut) 

Iscistiti, v. to clean, out (tu kll'n a'ut) 
Iscitati, V. to read to end (tu ri'd tu e'nd) 

Iscupati, V. to pull out (tu pu'l §,'ut) 
I set Jen ik, n. emigrant (e'migrant) 

Iseliti 86 (iz zemlje), v. to emigrate (tu e'migrejt) 
Iseliti (iz stana), v. to move (tu mu'v) 
Iseljivanje, n. emigration (e'migre'jsan) 

Isfuckati, V. to whistle out (tu hui'sl a'ut) 

Ishladiti, v. to cool off (tu ku'l a'f) 

Ishlapiti, V. to evaporate (tu iv^'porejt) 

I shod, izla^, n. exit (e'ksit) 

Ishod sunca, n. sun rise (sa'nra'jz) 

Ishoditi, izvojgtiti, v. to acquire (tu akua'er), to ob- 
tain (tu opte'jn) 

Isijati, V. to sift (tu si'ft) 

Isisati, V. to suck out (tu sa'k a'ut) 

Isjeckati, isjeci, v. to chop (tu ca'p) ; to mince (tu 
mi'ns) 

Isjecak (u racunstvu), n. sector (se'ktor) 

Isjecak (drva), n. chop (Cap) 

Isje6i, V. to cut up (tu ka't a'p) 

Iskanje, zahtjevanje, n. request (rlku§'st), demand 
(dima'nd), desire (diza'er) 

Iskapaii, iscuriti, v. to trickle out (tu tri'kl a'ut) 

Iskapati, kopati, v. to dig (tu di'g) 

Iskapiti, ispiti, v. to drink out (tu dri'nk a'ut) 

Iskasljati, v. to cough up (tu ka'f a'p) 

Iskati, zahtijevati, v. to request (tu rikug'st), to de- 
mand (tu dim§,'nd), to desire (tu diza'er) 

Iskati, tra^iti, v. to search (tu so'ra) 

Iskaz, n. statement (ste'jtment) 

Iskaz pismeni, n. written statement (ri'ten ste'jtment) 
Iskaz usmeni, n. verbal statement (vo'rbal ste'jtment) 
Iskaz zaprisegnuti, n. sworn statement (suo'rn ste'jt- 
ment) 
Iskazati, v. to declare (tu dikla'r), to depose (tu di- 
po'uz) Iskazati se — 38 — Ispovijedati Iskazati se, v. to prove one's identity (tu prti'v 

ua'ns ajde'ntiti) 
Iskazati se, (odlikovati se) v. to distinguish one's 

self (tu disti'nguig uanse'lf) 
Iskaznica, n. certificate of identification (sorti'fiket 

av ajde'ntifike'jsan) 
Iskidati, v. to piece up (tu pi's a'p), to take down (tu 

te'jk da'un) 
Isklseliti se, v. to get sour (tu ge't sa'ur) 
Iskititi, V, to decorate (tu de'korejt) 
Isklijati, V. to shoot forth (tu su't fo'rt), to sprout (tu 

spr§-'\it), to germinate (tu dzo'rminejt) 
Iskljuciti, V. to exclude (tu eksklju'd), to expel (tu 

ekspe'l) 
Iskljuciv, a. exclusive (eksklju'siv) 
Iskljuvati, V. to peck out (tu pe'k a'ut) 
Iskljucenje, n. exclusion (eksklju'zan) ; expulsion 

(ekspa'lSan) 
Iskomadati, v. to piece up (tu pi's a'p) 
iskocitiy -v. to jump out (tu dza'mp a'ut) 
Iskop, izkopina, n. excavation (e'kskave'j§an) 
Iskopati se, v. to pull oneself out (tu pu'l uanse'lf 

a'ut) 
Iskopati, iskopavati, v. to dig out (tu di'g a'ut), to 

excavate (tu e'kskave'jt), to exhume (tu ekshju'm) 
Iskopniti, v. to thaw up (tu ta' a'p) 
Iskorjeniti, v. to eradicate (tu ira'dikejt), to root out 

(tu rut a'ut) 
Iskorjeniti, unistiti, v. to exterminate (tu eksto'rminejt) 

Iskovati, V. to forge out (tu fo'rdz a'ut) 

Iskra, n. spark (spark) 

Iskrcanje, n. landing (la'nding), disembarking (di'sem- 

ba'rking) 
Iskrcaliste, n. landing place (la'nding ple'js), wharf 

(hua'rf), slip (slip), dock (dak) 

Iskrcati, istovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud) 
Iskrcati se, v. to land (tu la'nd), to disembark (tu 

di'semba'rk) 
iskrciti, v. to root out (tu ru't a'ut), to clear land (tu 

kli'r la'nd) 
Iskren, a. frank (frank), sincere (sinsi'r) 

Iskren prijatelj, n. sincere friend (sinsi'r frend) 
Iskrenost, n. sincereness (sinsi'rnes), sincerity (sin- 

se'riti) 
IskrenutI, v. to upset (tu a'pse't) 
Iskrhati, v. to crumble (tu kra'mbl) 
Iskriviti, v. to bend (tu be'nd), to curve (tu ko'rv) 
Iskriviti, falsificirati, v. to forge (tu fo'rd2) 
Iskrivljen, a. curved (korvd), bent (bent) 

iskrizati, v. to cross (tu kra's) 

Iskrojiti, V. to cut out the cloth (tu ka't a'ut di kla't) 

Iskrpati, v. to patch up (tu pa'6 a'p) 

IskrvavIti, v. to bleed out (tu bli'd a'ut) 

Iskup, n. rescue (re'skju) ; redemption (ride'mpgan) 

Iskupiti, V. to redeem (tu ridi'm) 

Iskupiteij, n. redeemer (ridi'mor) 

Iskusan, a. experienced (ekspi'rienst) 

Iskusiti, V. to experience (tu ekspi'riens) 
IskustvOy n. experience (ekspi'riens) Iskusati, V. to try out (tu tra'j a'ut); to test (tu te'st) 
Iskusavanje, n. temptation (te'mpte'jsan), probation 

(pro'be'jgan) 
Iskusavati, v. to tempt (tu te'mpt), to experiment (tu 

ekspe'riment) 
Iskusenik samostanski, n. novice (na'vis) 
Iskvariti, v. to spoil (tu spo'el), to ruin (tu ru'in) 
Iskvarenost, n. corruptness (kora'ptness), depravity 

(dipra'viti) 
Isluziti, V. to serve out (tu so'rv a'ut) 
Ismijati, v. to deride (tu dira'jd) ; to jeer (tu dzl'r) 
fsmjehavati, v. to laugh at (tu la'f a't), to ridicule (tu 

ri'dikjul) 
Ispadati, ispasti, v. to fall out (tu fa'l a'ut) 
Ispaliti, V. to fire (tu fa'er), to discharge (tu dis5a'r- 

d2), to burn (tu bo'rn) 
Isparati, v. to tear out (tu ta'r a'ut) 
Ispariti, v. to evaporate (tu iva'porejt) 
Isparivati, v. to evaporate (tu iva'porejt) 
Ispasti, V. to fall out (tu fa'l a'ut) 
Ispeci, V. to roast (tu ro'yst), to fry (tu fra'j) 
Ispeci kruh, v. to bake bread (tu be'jk bre'd) 
Ispeci meso, v. to roast meat (tu ro'yst mi't) 
Ispijatj, ispiti, v. to drink out (tu dri'nk a'ut) 

Ispipati, V. to feel out (tu fi'l a'ut) 

Ispirati, v. to rinse (tu ri'ns) 

Ispis grunta, n. abstract of title (a'pstra'kt a'v ta'jtl) 

Ispis, prepis, n. copy (ka'pi) 

Isplsati, prepisati, v. to copy (tu ka'pi) 

Ispit, n. examination (igza'mine'jgan) 

Ispitati, V. to inquire (tu inkua'er), to question (tu 
kue's6an) 

Ispitavaiac, n. examiner (igza'minor), questioner 
(kue'sCanor) 

Ispitavati, v. to examine (tu igza'min) 

Ispitkivati, v. to quiz (tu kui'z) 

Ispjevati, v. to compose a poem (tu kampoz' e po'um) 

Isplacen, a. paid (pejd), settled (setld) 

Isplacivati se, v. to pay (tu pe'j), to be paying (tu bi 
pe'ing) 

Isplahnuti, v. to rinse (tu ri'ns) 

Ispiakati s-e, v. to weep (tu ui'p) 

Isplata, n. disbursement (disbo'rsment) 

Isplatiti, V. to pay off (tu pe'j a'f) 

Isplesti, V. to knit (tu ni't) 

Isplesti se, v. to untangle (tu a'nta'ngl) ; to disen- 
tangle (tu di'sent§,'ngl) 

Isplivati, V. to swim out (tu sui'm a'ut), to float (tu 
flQ'ut) 

Ispljunuti, ispljuvati, v. to spit out (tu spi't a'ut), 
to expectorate (tu ekspe'ktorejt) 

Ispljuskati, V. to slap (tu sla'p) 

Ispod, prep, below (bilo'), beneath (bini't), under (a'n- 

dor), underneath (a'nddrni't) 

isporediti, v. to arrange (tu ^re'jnd2), to adjust (tu 
adza'st) 

Isposlovati, V. to accomplish (tu aka'mplig), to procure 
(tu prokju'r) 

Ispovijedati, v. to confess (tu kanfe's) Ispovjed - 30 - Istrijanac Ispovjed, n. confession (kanfe'San) 
Ispovjedaonica, n. confessional (kanfe*§anal) 
fspovjednik, n. confessor (kanfe'sQr) 

Isprasiti, v. to dust out (tu da'st a'yt) 

Isprati, V. to wash off (tu ua*§ a*f) 

Ispratiti, v. to escort (tu esko'rt), to accompany (tu 

aka'mpani) 
isprava, povelja, n. deed (did), document (da'kju- 

ment), diploma (diplo'ma) 
Ispravaky n. correction (kore'ksan), amendment 
(ame'ndment), rectification (re'ktifike*J§an) 
Ispravan, a. correct (kore'kt);* exact (egza*kt) 
Ispravdati, pobijediti, v. to win (tu ui'n) 
Ispr^vitiy V. to correct (tu kore'kt), to amend (tu 

ame'nd), to straighten (tu stre'jtn), to rectify (tu 
re'ktifaj) 
Ispravljatiy v. to correct (tu kore*kt) 
Ispravno, adv. right (rajt), alright (a*lra*jt), O. K. 

(o'ke') 
Isprazniti, v. to empty (tu e'mpti), to evacuate (tu 

iva'kjuejt), to vacate (tu ve'jke'jt) 
Ispraznost, n. vanity (va'niti) 

Ispraznjivanjey n. evacuation (iva'kjue'jSan), vaca- 
ting (ve'jke'jting), emptying (e'mptiing) 
Isprebijati, v. to cudgel (tu ka'dzel), to batter (tu 

ba'tor) 
Ispreci, v. to unyoke (tu-a'njo*k), to unharness (tu 

a'nha'rnes) 
Ispred, prep, afore (afb*r), before (bifo'r), in front 

(in fro'nt) 
Ispredati, v. to spin out (tu sp*in §,*ut) 
Ispregnuti, v. to unharness (tu a'nha'rnes) 
Ispremijesati, v. to intermix (tu i'ntQrmi'ks) 
Ispricati, ispripovijedati, v. to tell (tu te'l), to relate 

(tu rile'jt) 
Ispricati, v. to excuse (tu ekskju'z), to pardon (tu 

pa'rdn) 
Ispricljiv, a. excusable (ekskju'zabl), pardonable 

(pa'rdonabl) 
Isprika, n. excuse (ekskju's) 
Isprosijecati, v. to cut up (tu ka't a'p) 
Isprositi, V. to obtain (tu opte'jn) 
Isprositi djevojku, v. to woo (tu uu') 
Isprskati, v. to spatter (tu spa'tor) 
Ispruziti, V. to stretch (tu stre'e) ; to extend (tu 

ekste'nd), to expand (tu ekspa'nd) 
Ispruziti se, v. to stretch oneself (tu stre'g uanse'lf) 
Isprva, adv. at first (at fO'rst) 

Ispsovati, V. to chide (tu ca'jd), to scold (tu sk5'ld) 
Ispucati, V. to crack (tu kra'k), to burst (tu bS'rst) 
Ispuci, ispuknuti, v. to fire (tu fa'er), to discharge (tu 

disaa*rdz), to burst out (tu bo'rst §,*\it) 
Ispuhati, V. to blow out (tu bio' a'ut) 
Ispuniti, V. to fulfil (tu fulfi'l), to fill out (tu fi'l g.'yt) 
Ispupcen, a. budded (ba'ded) 

Ispustiti, ispugtati, v. to let out (tu le't a'ut). to omit 
(tu omi't) 

(spusiti, V. to finish smoking (tu fi'niS sm5'king) 
Ispuzati, V. to creep out (tu kri'p §,'yt) Istakati, v. to pour out (tu pb'r a'ut) 

Istaknutiy v. to accentuate (tu ^kse'nduejt), to put 
special force (tu pu't spe'Sal fo'rs), to point out 
(tu po'jnt a'ut), to emphasize (tu e'mfasajz) 

Istanjiti, v. to thin (tu ti'n), to rarify (tu r5,*rifaj), to* 
dilute (tu dilju't) 

Istaviti, V. to heave off (tu hi'v a'f) 
Isteci, V. to run off (tu ra'n a'f), to elapse (tu ila'ps> 
Istegnuti, v. to strech (tu stre'c), to extend (tu eks- 
te'nd), to expand (tu ekspa'nd) 

Istesan, a. hewn (hjun) 

Istesatl, V. to hew out (tu hju' a'ut) 

Isti, pron. the same (di se'jm) 

Isticati, V. vidi istaknuti 

Istina, n. truth (trut), veracity (vera'siti) 

Istinit, a. true (tru), truthful (tru'tful), real (ri'al) 

Istinitost, n. truthfulness (tru'tfulnes) ; sincerity 

(sinse'riti) 
Istinski, a. truthful (tru'tful), sincere (sinsi'r), candid 

(ka'ndid) 
Istiskavati, istisnuti, v. to press out (tu pre's a'ut) 
Istiva, lula, n. sea-foam pipe (si' fo'um pa'jp) 
Istjerati, v. to expel (tu ekspe'l), to drive out (tu 

dra'jv Q,'\it) 
Isto, pron. same (sejm) 
Isto tako, adv. likewise (la'jkua'jz) 

Istociti, V. to empty (tu e'mpti), to pour out (tu pp'r 

a'ut) 
Istocni, a. eastern (i'storn), easterly (i'storli) 
Istocna polutka, n. Eastern Hemisphere (i'storn he'- 

misfir) 

Istocnjak, n. oriental (6'rie'ntal) 

Istodoban, a. contemporaneous (konte'mpore'jnias), 

simultaneous (sa'jmalte'jnias) 
Istodobno, adv. at the same time (a't di se'jm ta'jm), 

simultaneously (sa'jmalte'jniasli) 
Istok, n. east (1st) 
Istom, tek, adv. but (bat), providing (prova'jding), 

only (o'nli) 
Istopis, n. fac-simile (faksi'mili) 
Istopiti, V. to melt (tu me'lt) 
Istovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud), to dump (tu 

da'mp), to discharge (tu disSa'rdz) 
Istovjetan, jedan te isti, a. identical (ajde'ntikal) 
Istovjetiti, V. to identify (tu ajde'ntifaj) 
istovjetnost, n. identity (ajde'ntiti) 
Istra, n. Istria (i'stria) 
Istraga, n. investigation (inve'stige'j§an) 
Istrajati, v. to hold out (tu ho'ld a'ut), to endure (tu 

endju'r), to last (tu la'st) 
rstraziti, v. to search (tu so'r6), to investigate 

(tu inve'stigejt) 
Istrazna porotaj n. grand jury (gra'nd dzu'ri) 
Istrazivatelj, n. inquisitor (inkui'zitar), investigator 

(inve'stige'jtor) 
Istrazijiv, a. inqusitional (in'kuizi'Sanal) 
Istrcati, v. to run out (tu ra'n a'\it) 
1st rest I, V. to shake off (tu ge'jk a'f) 
Istrgati, v. to pluck out (tu pl§,'k a'yt) 
Istrijanac, n. Istrian (i'stri&n) Istrijebiti — 40 — Izdaleka l8trijebiti„ utamaniti, v. to exterminate (tu ekstd'r- 

minejt) 
Istrgnuti, v. to tear out (tu ta'r a*ut) 
Istroseriy a. worn out (UQ'rn Q.*\it) 
Istrositi, V. to exhaust (tu egza'st), to wear out (tu 

ua*r a'ut) 
IstrugatI, v. to scrap out (tu skr4*p a*ut) 
Istrunuti, v. to rot (tu ra't), to decay (tu dike'j) 
IstucI, V. to pound (tu p§.*und), to beat (tu bi't), 

to lick (tu li'k) 
Istumaciti, v. to explain (tu eksple'jn) ■> 

Istupiti, V. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 
Isturatiy v. to push out (tu pu'S g^'ut) 
Istup^ n. stepping" out (ste'ping a'ut), quitting (ku|'t- 

ing) 
Istupiti, V. to step out (tu ste'p a'ut), to quit (tu kui't) 
Isukati, V. to wring out*(tu ri'ng a*yt) 
Isus, n. Jesus (dzi'zus) 
IsusovaCy n. Jesuit (d^e'zjuit) 
Hsusiti, V. to dry out (tu dra'j %.*ut) 
fsusitiy V. to smoke up (tu sm5'k a'p) 
l§arati, v. to variegate (tu ve'jriige'jt), to color (tu 

ka'lor) 

Isetati, V. to walk out (tu yi,'k a'yt) 

Isibati, V. to flog (tu fl§,'g), to whip tu hufp) 

I span, nadziratelj, n. overseer (o'vorsi'r, ili o'vSr- 

si'or) 
Ista, pron. anything (e'niti'ng) 

litetitiy V. to ruin (tu ru'in), to spoil (tu spo'el), to 
damage (tu da*madz) 

Italija, Talijanska, n. Italy (i'tali) 

\ take daije, and so forth (a'nd so* fo'rt) 

Itko, pron. whoever (hu*e*v6r) 

Iver, iverje, n. chip (Cip), splinters (spli'ntSrs) 

Ivancica (cvijet), n. daisy (de'jzi) 

Ivanje, n. Midsummer (mi'dsa'm5r) 

Iz, prep, from (from), of (av), out off (a'ut a'f) 

Iza, prep, after (4*ft5r), afterwards (§.*ft5ru8'rdz) 

Izabran, a. selected (sile'kted> elected (ile'kted), 

chosen (eg'uzn) 

Izabraniky n. choice (5ojs); elect (ile'kt) 

izabrati, v. to select (tu sile'kt), to choose (tu 6Q*z), 

to pick out (tu pi'k %,'^t) 
Iza6i, v. to go out (tu go* a'yt), to leave (tu ll'v) 
Izagnati v. to drive out (tu dra'jv a'ljt), to expel (tu 

ekspe'l), to banish (tu ba'ni§), to ostracize (tu a'- 

strasajz) 

Izagnanik, n. exile (e'ksa'el) 

izasuti, V. to pour out (tu p5*r §.'t}t), to empty (tu 
e'mpti) 

Izaslanik, n. delegate (de'liget), deputy (de'pjuti) 

lza<8latf, V. to send out (tu se'nd §.'ut), to emit (tu 

Imi't) 
Iza to^a, after that (a'ft6r d3,'t) 
Izaziv, n. provocation (pra'voke'jSan) 
Izazivac, n. provoker (prov6*k6r) 

Jseazivati v. to provoke (tu provS'k), to defy (tu difa'j) 
Izazvati, V. to call out (tu ki.*l Q,*Ut) 
izazvati (na mejdan), v. to challenge (tu d&'lend2) Izba, soba, n. room (rum), cell (sel) 

Izbaciti, v. to throw out (tu tro'u a'ut), to reject (tu 
rid2e'kt) 

Izba5en a. thrown out (thro'un a'yt), rejected (rid2e'k- 
ted) 

Izbastinitiy v. to disinherit (tu di'sinhe'rit) 

Izbava, n. redemption (ride'mpSan) 

IzbavitelJ, n. saver (se'jv5r), rescuer (re'skjuor) 

Izbavitelj, spasitelj, n. Savior (se'jvjSr) 

Izbaviti, v. to save (tu se'jv), to rescue (tu re'skju), 

te redeem (tu ridi'm), to deliver (tu dili'vor) 
Izbeciti, v. to tear open (tu tll'r o'pn) 
Izbijati, V. to drive out (tu dra'jv a'ut) 
Izbira5, n, selector (sile'ktOr) 
Izbirak, ostatak, n. remainder (rime'jndor) 

Izbirati, v. to pick out (tu pi'k a'ut), to choose (tu 
Sti'z) 

Izbistriti, v. to clear (tu kli'r), to clarify (tu kl^'rifaj) 

Izbitiy V. to drive out (tu dra'jv a'ut) 
izbjeci, V. to escape (tu iske'jp) 

Izbjegavatiy v. to avoid (tu avo'jd), to shun (tu §a'n) 
Izbjegnuti, V. to escape (tu iske'jp), to avoid (tu 
avo'jd) 

Izblebotati, v. to blab out (tu bla'b 9,'ut) 

Izbliza, adv. from near (from ni'r), near by (ni'r ba'j), 

close (klos) 
Izbljuvak, n. expectoration (ekspe'ktore'jSan), vomit 

(va'mit) 

Izbljuvati, V. to throw out (tu tro'u a'yt), to vomit (tu 
va'mit) 

Izbljuvati 86, V. to vomit (tu va'mit) ; to puke (tu 
pju'k) 

Izbor (po 2elji), n. choice (Cojs), alternative (altS'r- 

nativ) 
Izbor, n. election (ile'kSan) 

Izborna listina, n. election list (ile'kSan li'st), ballot 
(b&'lat) 

Izbornik, n. elector (ile'ktSr), voter (vo'tor) 
Izbosti, V. to prick out (tu pri'k §.'ut), to stab (tu 

sta'b) 
Izbrajati, v. to count (tu ka'unt) 
Izbrbljati, v. to blurt out (tu blo'rt a'ut) 
Izbrisati, v. to wipe out (tu \ii.'jp a'ut), to erase (tu 

ire'js) 

Izbrojiti, V. to enumerate (tu inju'mSrejt) 

Izbrojba, n. enumeration (inju'm5re'j§an) 

Izbuljiti se, V. to stare at (tu st§,'r a't) 

Izbusiti, V. to perforate (tu po'rforejt) 

Izdahnuti, v. to breathe out (tu bri'd a'yt), to expire 

(tu ekspa'er) 
Izdahnu6©, n. expiration (e'kspire'jian) 
Izdaja, n. treason (trizn), betrayal (bitre'jal) 
Izdajica, n. traitor (tre'jtdr), betrayer (bitre'jSr) 
Izdajnica, n. traitress (tre'jtres) 
Izdajni5ki, a. treacherous (tre'CSras) 
Izdajstvo, n. betrayal (bitre'al) ; treachery (tre'aSri) ; 

treason (trizn) 

Izdaleka, adv. from far (from fa'r), from a distance 
(from e di'st&ns) Izdanje - 41 - Izlika. Izdanje, naklada, n. edition <'edi'san), issue (i'sju) 
izdasan, a. munificent (mjunw fisent), productive (pro- 

da'ktiv) 
Izdatak, n. disbursement (disbo'rsment) 
izdati; V. to betray (tu bitre'j) 
Izdati (novae), v. to expend (tu ekspend), to pay out 

(tu pe'j a'ut) 
Izdavatelj, nakladnik, n. publisher (pa'bli§or) 

IzdavatI, v. to give out (tu gi'v a'ut), to spend (tu 

spe'nd) . 

Izdavna, adv. long- ago (la'ng ago') 
Izderati v. to rend (tu re'nd), to tear up (tu ta'r a'p), 

to rip (tu ri'p) 
Izdisati, v. to breathe out (tu bri'd a'ut), to expire (tu 

ekspa'er) 
Izdrljati, v. to scrawl up (tu skra'l a'p) 
Izdrmati, v. to shake up (tu se'jk a'p) 

izdrobitiy v. to crumble (tu kra'mbl) 

Izdrpati, v. to tatter (tu ta'tor), to tear up (tu ta'r a'p) 

Izdrzavati, v. to support (tu sopo'rt) 

Izdubljen, a. hewn (hjun) 

Izdupsti, V. to hew (tu hju'), to hollow out (tu ha'lo 

a'yt) 
Izgara, pozuda, zutica, n. jaundice (d^a'ndis) 

Izgarati, v. to burn (tu bo'rn) ; to char (tu 5a'r) 
Izgarav, a. jaundiced (dza'ndist) 

Izgaziti, v. to tread down (tu tre'd da*un) 
Izgaziti, (vodu) v. to wade out (tu ue'jd a'ut) 
izginuti, v. to disappear (tu di'sapi'r), to vanish (tu 

va'nis) 
izgladitiy v. to smooth up (tu smu't a'p), to polish up 

(tu pa'lig a'p) 

fzgladnjeti, v. to starve out (tu sta'rv a'ut) 
Izgled, n. view (vju), prospect (pra'spekt) 

Izgled (spoljgani), appearance (§.pi'rans) 
Izgledanje, izgled, n. appearance (api'rans) 
Izgledati, v. to appear (tu api'r), to look (tu lu'k) 
Izglodatiy v. to gnaw up (tu na'a'p) 

Izgmizati, v. to crawl out (tu kra'l a'ut), to emerge 
(tu imo'rdz)- 

Izgnati, v. to banish (tu ba'nig), to drive out (tu dra'Jv 

a'ut) 
Izgnjeciti, v. to squash (tu skua'g), to press (tu pre*s), 

to squeeze (tu skui'z) 
Izgnjusiti, zamazati, v. to soil (tu so'el) 

Izgon, n. banishment (ba'nigment), expulsion (ekspa*l- 
§an) 

Izgoniti, v. to banish (tu ba'nis), to expel (tu ekspe'l) 

Izgorio, a. burnt (bornt) 

Izgorjeti, v. to burn out (tu bo'rn a'ut) 

Izgorelina, n. charcoal (Ca'rko'l) 

Jzgovarati, v. to pronounce (tu prona'uns) 

Izgovarati se, v. to excuse (tu ekskju'z) 

Izgovor, n. pronunciation (prona*nsie'j§an) 

Izgovor, izprika, n. excuse (ekskju'z), evasion (ive'j- 

2an), subterfuge (sa'pt6rfjud2) 
Izgovoriti, v. to pronounce (tu prona,'yns), to ex- 
press (tu ekspre's) 
Izgrditi, V. to chide (tu 6a' jd), to scold (tu skS'ld) Izgredy n. row (ra'u) 

Izgrednik, n. rowdy (ra'udi) 

Izgrepstiy v. to scratch out (tu skr&'<5 a*i|t) 

Izgrijati, v. to warm up (tu uM-'rm a*p) 

Izgristi, v. to bite (tu ba'jt), to chew (tu 6u') 

Izgrliti, v. to hug (tu ha'g), to embrace (tu embre'js> 

Izgrnuti, v. to pile up (tu pa'el a'p) 

Izgubiti, v. to lose (tu lu'z) 

Izgubiti se v. to get lost (tu ge't l§,'st) 

Izgubljen, a. lost (iRst) 

Izguliti, V. to skin (tu ski'n), to flay (tu fle'j) 

Izgurati v. to push out (tu pu's a'ut) 
izguzvati, v. to ruffle up (tu ra'fl a'p) 

Izici, V. to step out (tu ste'p a'ut), to go out (tu go' 

a'ut), to leave (tu li'v) 
Izigran, a. played out (ple'jd a'ut), to get stung (tu 

ge't sta'ng) 
Izigrati, v. to play out (tu ple'j a'ut) 
Izigrati (kod karata) v. to be on the lead (tu bi a'n d^ 

ll'd) 
Izim, osim, prep, except (ekse'pt), beside (bisa'jd) 
izjadatiy v. to complain (tu komple'Jn) 
rzjahati, v. to take a ride (tu te'jk e raj'd) 
Izjaloviti, V. to frustrate (tu fra'strejt); to defeat 

(tu difi't) 
Izjaloviti se, v. to fail (tu fe'jl) 
Izjarmiti, v. unyoke (a'njo'k) 
Izjasniti, v. to enlighten (tu enla'jtn), to explain (tu 

eksple'jn) 

Izjasnjenje, n. enlightenment (enla'jtnment) 

Izjaukati se, v. to cease weeping (tu si*s ui'ping) 
Izjava, n. declaration (de'klare'jSan), statement (ste'jt- 

ment) 
Izjava neodvisnosti, n. declaration of independence 

(de'klare'jgan av i'ndipe'ndens) 
Izjaviti, V. to declare (tu dikla'r), to state (tu ste'jt) 
Izjednaciti, v. to even (tu ev'en), to make even (tu 

me'jk i'ven), to straighten out (tu stre'jtn §.'yt) 
Izjelica, po2deruh, n. glutton (glatn) 
Izjesti, V. to eat up (tu i't a'p) 

Izjesti, V. to eat out (tu I't a'ut), to corrode (tu kar5'd> 

fzjuriti, V. to drive out (tu dra'jv a'ut) 

Izlagati, v. to expose (tu ekspo'z) 

Izrajati se, v. to bark out (tu ba'rk a'ut) 

Izlanuti, v. to slip out (tu sli'p a'ut) 

fziaz, n. exit (e'ksit) 

Izlazak biblijski, n. Exodus (e'ksodas) 

Izraziti, V. to go out (tu go' a'ut), to leave (tu II'v)^, 

to depart (tu dipa'rt) 
Izle6i, V. to brood (tu brQ'd), to breed (tu brfd), 

to hatch (tu hi,'5) 
Izfemanje, n. trashing (tr&'Sing) 

Izlemati, v. to trash (tu tr&'§), to cudgel (tu ka*d2el> 
Izlet, n. excursion (ekskS'rSan), outing (Q.'uting) 
Izletjeti, V. to fly out (tu fla'j a'ut) 
Izlijeciti, v. to cure (tu kju'r) 
Izlije5iti (ranu), v. to heal (tu hri) 
rzlijeciti se, v. to get cured (tu ge't kjti'rd) 
Izlijevati, v. to pour out (tu p5*r s.'^t) 
rzh'ka, n. pretense (prite'ns), pretext (prrtekst> Izlistatl 42 Izobijestiti »e Izlistatl, V. to leaf (tu li'f) 

Izlisan, a. superfluous (sjupd'rfljues) 

Izliti, V. to pour out (tu po'r a'ut) 

Izlizan, a. threadbare (tre'db§,*r) 
Izlizati, V. to lick off (tu li'k a'f) 
Izlizati se (o suknu), v. to whet off (tu hue't a'f) 
Izljeciv, a. curable (kju'rabl) 
Izljevy n. vent (vent), effusion (ifju'2an) 
Izljubiti, V. to buss (tu ba's) 
Izlog, n. show case (§q'u ke'js) 
Izlomiti, V. to break (tu bre'jk), to fracture (tu trk'- 

kcur) 
Izlozba^ n. exposition (e'kspozi'san), exhibition (e'ks- 

hibi'gan) 

izloiiti, V. to exhibit (tu ekshi'bit), to expose ( tu esk- 
po'z) 

Izloziteij, n. exhibiter (ekshi'bitor) 

Izluciti, V. to separate (tu se'parejt) 

Izlukaviti, v. to outwit (tu a'utui't) 

izlupatiy V. to thrash out (tu tra'§ a'ljt) 

Izmaci, v. to slip away (tu sli'p aue'j) 

fzmaglica (kiSica), n. drizzle (drizl) 

fzmalena, adv. since childhood (si'ns Sa'jldhud) 

Izmaknuti, v. to get away (tu ge't au§'j), to slip away 

(tu sli'p aue'j), to escape (tu eske'jp) 
Izmamlti, v. to entice (tu enta'js), to defraud (tu di- 

fra'd) 
Izmazati, v. to grease (tu gri'z) 
Izmedju, prep, among (ama'ng), between (betyi'n) 
Izmestiy v. to sweep out (tu sui'p Q-'ut) 
Izmet, n. cast away (ka'st aue'j), outcast (a'utkast) 
fzmetati, v. to sweep (tu sufp) 
Izmetnuti, v. to cast out (tu ka'st a'ut) 
Izmicati, v. to retreat (tu ritri't), to draw away (tu 

dra'aue'j> 
^Izmjenice, adv. by turns (baj t(5'rns) 
Izmijeniti, v. to change (tu ce'jndz), to exchange (tu 

eksCe'jnd^), to alternate (tu a'ltornejt ili altor'- 

nejt) 
llzmisljotina, n. fabrication (fa'brike'jsan) ; falsehood 

(fa'lshu'd) 
Izmjena, n. exchange (eks(5e'jnd2) 
'Izmjeriti, v. to measure out (tu me'zur §.'yt), to sur^rej' 

(tu sorve'j) 

IzmjesitI, v. to knead out (tu ni'd Q-'ut) 
Izmjesati, v. to mix up (tu mi'ks a'p) 
Lzmjesan, a. mixed (mikst) 
Izmititi, V. to crawl forth (tu krU'l fo'rt) 
Izmira (u ra5unu) n. payment (pe'jment), settlement 

(se'tlment) 
Izmiriti, v. to pay up (tu pe'j §,'p), to settle up (tu se'tl 

a'p) 
Izmisiiti, v. to invent (tu inve'nt), to device (tu di- 
va* js) 
Uzmisljen, a. invented (inve'nted), fictitious (fikti'sas)^ 
fabricated (fa'brike'jted) 

Izmiiljotina, n. invention (inve'nCan), fiction (fi'k- 
gan) 

Izmiti, T. to rinse out (tu ri*ns s'yt) Izmiatiti, v. to thrash out (tu tra'S a'ut) 

Izmociti, V. to soak (tu so'uk); to drench (tu dre'ne); 

to souse (tu sa'us) 
Izmoliti, V. to pray (tu pre'j) 
Izmoritiy v. to tire out (tu ta'er a'ut) 
Izmrcvariti, v. to batter up (tu ba'tSr a'p) 
Izmrljati, v. to soil up (tu so'el a'p) 

Izmrsavitiy v. to get meager (tu ge't mi'gor) 
Izmrviti, v. to crumble up (tu kra'mbl a'p) 
Izmuciti, V. to torment (tu torme'nt), to jade (tu 

d^e'jd), to tire out (tu ta'er a'ut), to cloud (tu 
kla'ud), to darken (tu da'rkn), to sully (tu sa'li) 

Izmudriti, v. to devise (tu diva'jz); to invent (tu 

inve'nt) 
Izmustiy V. to milk out (tu mi'lk a'ut) 
Izna6i, v. to find out (tu fa'jnd a'ut), to discover (tu 

diska'vor) 
\znadf prep, over (o'vor), beyond (bija'nd) 
fznajmiti, v. to let (tu le't), to rent (tu re'nt), to 

borrow (tu ba'ro) 
iznajprije, adv. in the beginning (i'n di bigi'ning), at 

first (at fo'rst) 
Iznasasce, n. invention (inve'ndan) 
Iznasati, v. to bring out (tu bri'ng a'lit) ; to carry 

out (tu ka'ri a'ut) 
iznebiii, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Iznebuha, adv. suddenly (sa'denli) 
Iznemoci, v. to weaken (tu ui'kn), to become feeble 

(tu bika'm fi'bl), to faint (tu fe'jnt), to exhaust 

(tu egz^'st) 
Iznemogao, a. weakened (ui'kend) 
Iznemoglost, n. weakness (ui'knes), feebleness (fi'bl- 

nes), debility (dibi'liti), infirmity (info'rmiti) 
iznenada, adv. unexpectedly (a'nekspe'ktedli), sud- 
denly (sa'denli) • 
Iznenaditi, v. to surprise (tu s5rpra'jz), to disappoint 

(tu di'sapo'jnt) 
Iznenadjen, a. surprised (sorpra'jzd), disappointed 

(di'sapo'jnted) 
Iznenadjenje, n. surprise (^orpra'jz) - 
iznesti, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Iznevjeriti, v. to betray (tu bitre'j) 

IznicatI, izni6i, v. to shoot forth (tu gu't fo'rt), to bud 
out (tu ba'd a'ut) 

Iznijeti, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt), to bring 
out (tu bri'ng a'ut), to bring up (tu bri'ng a'p) 

Izniknutiy v. to sprout (tu spra'ut) 
Izniman, a. exceptional (ekse'pganal) 
Iznimka, n. exception (ekse'pgan) 
Iznimno, adv. exceptionally (ekse'pganali) 
iznos, n. amount (ama'unt), allowance ala'uans) 
Iznositi, V. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 

Iznova, adv. anew (anju'), over again (o'vor age'n), 
afresh (afre'§) 

Iznuditi, v. to procure (tu prokju'r), to coaxs (tu 

ko'yks) 
Iznutra, adv. within (yidi'n) 
Izobiije, n. abundance (aba'ndens) 
Izobijestiti se, v to get swelledhead (tu ge't sue'ldhe'd) iBobrazen — 43 — Izvjestiti Izobrafen, a. accomplished (aka'mpliSt), civilized 

(si'vilajzd), educated (e'dzjuke'jted) 
Izobrazenost, izobrazba, n. civilization (si'vilize'jSan), 

education (e'dzuke'jSan), culture (ka'ieur) 
Izokola, adv. all around (§-'1 ara'und) 
Izopacen, a. ill-bred (i'lbre'd), ill-behaved (I'lbihe'jvd) 
Izopacenost, n. naughtiness (na'tines), ill-behavior 

(i'lbihe'jvj5r) 
Izopaciti se, v. to become bad (tu bika'm ba'd) 
lzop61ti, V. to excommunicate (tu e'kskomju*nikejt), 

to exlude (tu ekslju'd) 
Izorati, v. to plough up (tu pla'u a'p) 
Izostati, V. to stay out (tu ste'j a'ut), to fail to come 

(tu fe'jl tu ka'm) 
Izostaviti, v. to leave out (tu ll'v Q-'ut), to omit (tu 

omi't) 
Izostriti, V. to sharpen (tu sa'rpn) 
Izracunati, v. to count up (tu ka'ijnt a'p), to calculate 

(tu ka'lkulejt) 
Izraditi, v. to work out (tu uo'rk a'ut), to elaborate (tu 

il5,^borejt) 
Izraniti, v. to wound (tu uu'nd) ; to bruise (tu bru'z) 
Izrasti, v. to grow up (tu gro' a'p) 
izravnati, v. to straighten (tu stre'jtn), to even (tu 

i'ven) 
Izraz, n. expression (ekspre'San) 
Izraziti, v. to express (tu ekspre's) 
tizraziti, a. explicit (ekspli'sit) ; clear (kllr) 
Izreci, v. to pronounce (tu prona'uns), to utter (tu 

a'tor) 
•Izredjati, v. to place in a row (tu ple'js in e ro'u), 

to arrange (tu are'jndz) 
Izreka, n. sentence (se'ntens), expression (ekspre'gan) 
Izrekom, adv. explicit (ekspli'sit) 
Izresetati, v. to sift through (tu si'ft tru') 
Izrezak, n. clipping (kli'ping) 
Izrezati, v. to cut off (tu ka't a'f), to carve (tu ka'rv), 

to clip (tu kli'p) 
Izribati, v. to scrub out (tu skra'b a'ut) 
■Izricati, v. to express (tu ekspre's); to pronounce 

(tu prona'uns) 
Izricno, adv. expressly (ekspre'sli) 
Izrigati, v. to disgorge (tu disgo'rdS) 
Izrinuti, v. to push out (tu pu'§ a'ut) 
Izrod, n. degenerate (didze'noret) 
Izroditi se, v. to degenerate (tu didze'nSrejt) 
'Izroditi se, v. to grow out (tu gro'u a'ut) 
'Izrok, n. notice (no'tis) 
IzroEiti, V. to bedew (tu bidju') 
Izrucba, n. delivery (deli'vori), consignment (konsa'jn- 

ment) 
'Izruciti, V. to deliver (tu deli'v5r), to consign (tu kon- 

sa'jn) 
Izpucitelj, n. deliverer (deli'vorGr), consignor (ka'n- 

sino'r) 
Izruziti, v. to abuse (tu abju'z), to scold (tu sko'ld) 
Izuciti, V. to learn (tu lo'rn) 
Izum, n. invention (Inve'nCan) 
izumirati, v. to die away (tu da'j aye'j) Izumitelj, n. inventor (inve'ntbr) 

Izumiti, V. to invent (tu inve'nt) 

Izumrijeti, v. to die out (tu da'j a'ut) 

Izumrii, a. extinct (eksti'nkt) 

Izust, adv. by heart (by ha'rt); verbatim (v5rb^'tim) 

Izustiti, V. to pronounce (tu prona'uns), to utter (tu 

a'tor) 
Izuti. izuvati, v. to unshoe (tu a'nSu'), to put off one's 

shoes (tu pu't a'f u§-'ns §u'z) 
Izuvac, n. boot-jack (bu'td2a'k) 

Izuzetaky n. exception (ekse'psan) 

Izuzeti, V. to except (tu ekse'pt) 

Izvabiti, v. to entice (tu enta'js), to coax (tu kQ'uks) 

Izvadak, n. extract (e'kstra'kt) 

Izvaditi, v. to take out (tu te'jk a'ut), to extract (tu 

ekstra'kt) 
Izvaliti, V. to tip over (tu ti'p o'v5r) 
Izvaljati, v. to roll out (tu ro'l a'ut) 
Izvan, osim, prep, besides (bisa'jdz), except (ekse'pt) 
Izvana, adv. outside (a'utsa'jd), outward (a'utudrd), 

outer (a'utor), exterior (eksti'rior) 
Izvanredan, a. special (spe'Sal), extraordinary leks- 

tro'rdineri) 

Izvarati, v. to deceive (tu disi'v), to cheat (tu Ci't), to 
defraud (tu difra'd) 

Izvazatiy v. to haul by wagon (tu ha'l baj ua'jgen) 
Izvediv, a. performable (porfo'rmabl) 

Izvedivost, n. execution (e'ksikju'^an), possibility 

(pa'sibi'liti) 
Izvedriti, v. to clear up (tu kli'r a'p) 
Izvesti, V. to carry out (tu ka'ri a'ut), to perform (tu 

porfo'rm), to execute (tu e'ksikjut) 
Izvesti, V. to export (tu ekspo'rt) 
Izvesti se, v. to take a ride (tu te'jk e ra'jd) 
Izvid, n. inspection (inspe'ksan) 
Izviditi, V. to inquire (tu inkua'er), to examine (tu 

igza'min) 
Izvijac, vadivijak, n. screw-driver (skru'-dra'jv5r) 
Izvijati, V. to unscrew (tu a'nskru') 
Izvijestiti, v. to report (tu ripo'rt), to inform (tu in- 

fo'rm) 
Izvikati, v. to outcry (tu a'utkra'j), to proclaim loudly 

(tu prokle'jm la'udli) 
Izviniti, v. to bend (tu be'nd) 
Izyinuti, oprostiti, v. to pardon (tu pa'rdn), to excuse 

(tu ekskju'z) 

Izvirati, v. to spring (tu spri'ng), to shoot up (tu Su*t 
a'p), to shoot out (tu Su't a'ut), to shoot forth (tu 
Su't fo'rt) 

Izvise, odvi§e, adv. in excess (in ekse's), too much (tu' 
ma'c) 

Izvjedfjiv a. inquisitive (inktji'zitiv), curious (kju'rias) 
Izvjedljivost, a. inquisitiveness (inkui'zitivnes) 
Izvjesiti, V. to hang (tu ha'ng) 
Izvjesnosty n. certainty (so'rtenti) 
Izvjestan, a. certain (so'rten) 
Izvjestitelj, n. reporter (ripo'rtSr) 

Izvjestiti, V. to report (tu ripo'rt), to inform (tu im- 
form) IzvjeSati 44 — Jamac Izvjesati, v. to hang out (tu ha'ng §.*ut), to hang up 

(tu h^*ng %.*p) 
Izvjes6e, izvjeStaj, n. report (ripo'rt), statement 

(ste'jtment) 
Izvjeibati, v. to train (tu tre'jn); to discipline (tu 

di'siplin) 
Izvjezbati se, v. to learn (tu lo'rn) 
izvlaciti, V. to draw out (tu dra* a'ut), to pull out (tu 

pu'l a'ut) 

Izvlastiti, V. to dispossess (tu di'spoze's) 

Izvod, n. inference (i'nforens), deduction (dida'kgan) 

Izvoditi, V, to.cairy out (tu ka'ri a*ut), to infer (tu in- 

fo'r) 
Izvojevati, v. to win (tu ui'n) 
Izvolitiy V. to please (tu pli'z) 
Izvor, vrelo, n. well (ue'l), spring (spring) 
Izvor (6ina), n. origin (a'rid^in), source (sors) 
Izvornik, n. origin (a*rid2in); source (sors) 
Izvoran, a. original (ori'dzinal), primitive (pri'mitiv) 
Izvoz^ n. export (e'ksport), exportation (e'ksporte'jSan) 
Izvozitiy V. to export (tu ekspo'rt) 
Izvradanje, n. turning over (tS'rning o'v6r), inverting 

(inv5*rting) Izvracati, v. to turn over (tu tS'rn o'vor), to invert (tu 

invo'rt) 
Izvrh, povrh, prep, above (aba'v), besides (bisa*Jdz> 
Izvrh, vige, adv. more than (mo'r da'n) 
Izvrnuti, v. to throw over (tu tro'u o'vor), to tip over 

(tu ti'p o'vor) 

Izvrstan, a. excellent (e'kselent), first rate (fo'rst 

re'jt) • 

Izvrsavati, v. to perform (tu porfo'rm), to execute (tu» 

e'ksekjut) 
Izvrsba, n. performance (porfo'rmans), execution 

(e'ksekju'san) 

Izvrsitelj, n. performer (porfo'rmSr), executor (egze'- 
kjutor) 

Izvrsiti, V. to perform (tu porfo'rm) ; to execute (tu 

e'ksekjut) 
Izvrtati, v. to bore out (tu bo'r a'yt) 
Izvrviti, V. to stream up (tu stri'm a'p), to flow up (tu 

flo'u a'p) 
\zvu6if V. to draw out (tu drS,' a'ut), to pull out (tu 

pu'l a'ut) 
Izvizdati, V. to hiss (tu hi's) 
Izimati, v. to wring out (tu ri'ng a'yt) 4a, pron. I (aj) 

ia isti, ja sam, pron. I myself (a'j majse'lf) 
Jabian, n. poplar (pa'plSr) 
• 4abucica, gljot, n. adams-apple (§,'dams §,'pl) 
Jabucica, rajCica, paradajs, n. tomato (tome'jto) 
Jabucnjak, n. apple-orchard (§.'pl o'rCSrd) 
Jabuka, n. apple (a'pl) 

Jabucnjaca, n. apple-cider (a'pl sa'jdor) 
Jacati se, v. to grow strong (tu gro'u str^'ng) 

Jacatiy V. to strengthen (tu stre'ngten) 
Jacanje, n. growing strong (gro'uing str§,'ng) 

strengthening (stre'ngtening) 
Jacmen, je6am, n. barley (ba'rli) 
J ad, jed, srSba, n. anger (a,'ng6r), ire (a'er) 
fad, muka, nevolja, n. sorrow (sa'ro), misery (mi'zSri), 

poverty (pa'vorti), grief (grif) 

Jadan, a. miserable (mi'zSrabl), woeful (^Q'uful), 
sorrowful (sa'rouful) 

ladnik, n. the poor (di pu'r), the unfortunate (di 
a*nfo'r(5unet), wretch (re6) 

Jadlkovanje, n. lamentation (la'mente'jSan), woefulness 
(uo'yfulnes), sorrowfulness (sa'royfulnes) 

Jadikovati, v. to wail (tu ye'jl), to lament (tu l&me'nt) 

Jadikovka pjesma, n. doleful ditty (do'lful di'ti) 

Jadljiv, a. angry (a'ngri), wrathful (ra'tful) 

Jaganjac, jagnje, n. lamb (l&m) 

Jaganjce, n. lambkin (la'mkin), yeanling (ji'nling) 

Jaglac, n. primrose (pra'jmrS'z) 

Jag ma, n. rush (r§,§) 

Jagmiti se, V. to struggle (tu stra'gl), to scramble (tu 
skrS,'mbl) Jagnje, n. lamb (l^m) 

Jagnjetina, n. lamb-meat (la'm-mi't) 

Jagoda (u op6e)„ n. berry (be'ri) 

Jagoda, n. strawberry (stra'beri) 

Jagodica, n. dimple (dimpl) 

Jagodice, n. cheeks (diks) 

J abac, n. rider (ra'jdor) 

Jahaci konj, n. riding horse (ra'jding ho'rs), saddle 

horse (sa'dl ho'rs) 
Jahaliste, n. riding camp (ra'jding k§-'mp) 
Jahati, V. to ride (tu ra'jd) 
Jajast, a. egg shaped (e'g §e'jpt), oval (6'val) 
Jaj'e, jajce, n. egg (eg) 

» aje, bjelanac, n. white of an egg (h\jg,'Jt ^^ ®^ ^*S> 
Jaje, muda, n. testicle (te'stikl) 
Jaj> (2utanjak) n. yolk (jolk ill j6k), yelk (jelk> 
Jajolik, a. oval (5'val) 
Jak, a. sCrong (string), robust (roba'st) 
Jako, vrlo, veoma, adv. very (ve'ri), much (mag);. 

greatly (gre'jtli) 
Jakost, n. strength (strengt), vigor (vi'gSr), force 

(fors) 
Jakostan, a. strong (string), powerful (pg.*uerful> 
JakosnjI, a. present (pre'zent), actual (a'kajual) 
J a I, n. envy (e'nvi) 
Jalan, a. envious (e'nvias) 
Jalov, a. sterile (ste'ril), barren (bk*ren) 
Jalovac, odrezanik, n. eunuch (ju'nak) 
Jalovost, n. sterility (steri'liti), berreness (b&'renes> 
Jama, n. ditch (diC), pit (pit) 
Jamac, jemac, n, bondsman (ba'ndzm&n) Jama6no — 45 Jednako Jamacno, adv. certainly (so'rtenli), surely (§u'rli) 
Jamcevina, n. bond (band), bail (bejl), surety (Su'reti) 
Jamciti, v. to guarantee (tu ga'ranti') 
J arnica pod pazuhom^ n. arm pit (a'rmpi't), arm hole 

(a'rm ho'l) 
Jamstvo n. guarantee (ga'ranti'); security (sikju'riti) ; 

pledge (pledz) 
Janus, n. anise (a'nis) 
Janje, n. vidi jagnje 

Janjicar, n. Turkish soldier (tor'kiS so*ld2(5r) 
Jantar, n. amber (a'mbor) 
Jao, jao meni, inter j. alas! (ala's), woe to me! (uq'u tu 

mi') 
Japa, japica, otac, n. dad (dad), father (fa' dor) 
Japan, n. Japan (dzapa'n) 
Japanac, n. Japanese (dza'panfz) 
Japanski, a. Japanese (d2a'pani'z) 
Jar, zar, n. ardor (a'rdQr) 

Jarac, n. buck goat (ba'k go'ut), he-goat (hi*-go'\it) 
Jarak, n. ditch (dicS), pit (pit), trench (trend) 

Jaram, igo. n. yoke (jo'uk) 

Jarboi, n. mast (mast) 

Jarcevina, n. buck-meat (ba'k mi't), mutton (matn) 

Jarcic, kozli<5, n. kid (kid) 
Jare, n. he-goat (hi' go'ut) 
Jarebicay n. partridge (pa'rtrid2) 
Jarki, a. ardent (a'rdent) 
Jarost, sr5ba, n. anger (k'ng'or) 

Jaruga, n. water-slough (ua'dor-sl^'u), hollow (ha*lo) 
Jaruziti, v. to dredge (tu dre'd2) 

Jasan^ a. clear (kllr), distinct (disti'nkt), plain (plejn), 
evident (e'vident) 

Jasen, n. ash tree (a'§ tri') 

Jasenovina, n. ash wood (§.'§ uu'd) 

Jasika, n. asp (asp) 

Jasikpvina, n. asp-wood (S-'sp uu'd) 

Jasle, n. crib (krib) 

Jasnoca, n. clearness (kli'rnes), distinctness (disti'nkt- 

nes) 
Jasnost, n. distinctness (disti'nktnes), brightness 

(bra'jtnes) 
J asp is, n. jasper (d2§,'sp5r) 
Jastog, lobster (la'pstor) 
Jastreb, n. hawk (h^-k) 

Jastuk, vanjkuS n. pillow (pi'lo), cushion (ku'San) 
Jatagan, veliki no2,, n. cutlass (ka'tlas) 

Jatiti, V. to flock (tu fla'k) 

Jato, n. flock (flak), flight (flajt) 

J atom ice, adv. in flocks (in fla*ks) 

Jauk, narlcanje n. woe (uo'e),> sorrow (sa'rS) 

Jaukanje, n. wail (ue'jl) 

Jaukati, v. to wail (tu ue'jl), to lament (tu l&me'nt) 

J a van, a. public (pa'blik)^ opeii (o'pen), notorious (no- 

to'rias) 
Javiti, V. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana*uns) 
Javiti se, v. to report (tu ripo'rt), to announce (tu &- 

na'uns) 
Javno, adv. in public (In pQ-'blik), openl> vo'penli), 

publiGly (pa'blikli) Javnost, n. publicity (pabli'siti), notoriety (no'tora'iti) 
Javor, n. maple (mejpl), maple tree (me'jpl tri*) 

Javorika, n. maple (mejpl) 

Javorovina, n. maple- wood (me'jpl uu'd) 

Jaz, n. abyss (abi's), dam (dam) 

Jazavac, n. badger (ba'dz(3r) 

Jaziti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to derive (tu dira'jv) 

Jecalo, n. stammerer (sta'moror), stutterer (sta'tc)- 

ror) 
Jecati, mucati, v. to stammer (tu sta'mor), to stutter 

(tu sta'tor) 
Jecati, naricati, v. to whine (tu hua'jn), to whimper 

(tu hui'mpor), to sob (tu sab) 
Jecav, a. stammering (sta'moring) 
Jecam, jacmen, n. barley (ba'rli) 

Jeciti, V. to clang (tu kla'ng) 

Jed, n. gall (gal) 

Jedak, a. biting (ba'jting) 

Jedan, num. one (ua'n) 

Jedan, jedini, pron. only one (o'nli ua'n) 

Jedan, neki, pron. certain (so'rten), some one (sa'm- 

ua'n) 
Jedan, sam, pron. single (singl), alone (alo'n) 
Jedan, srdit, a. angry (a'ngri) 
Jedan za drugin\ adv. one by one .(ua'n baj ua'n), one 

after another (ua'n a'f tor ana'dor) 
Jedanaest, num. eleven (ile'vn) 
Jedanaesti, num. eleventh (ile'vent) 
Jedanput, num. once (ua'ns) 

Jedanput, nekada, adv. once upon a time (ua'ns apa'n 

e ta'jm) 
Jedar, a. solid (sa'lid), strong (string) 
Jedared, adv. all of a sudden (a'l av e sa'dn), at onc« 

(at ua'ns) 
Jedenje, n. eating (i'ting) 
Jedinac, n. the only son (dl o'nli sa'n) 
Jedini, a. the only one (di o'nli ua'n), sole (sol) 
Jedinica, n. the only daughter (di o'nli d^'tdr) 
Jedinica (u raCunu), n. unit (ju'nit) 
Jedincat, a. single (singl) 
Jediniti se, v. to unite (tu juna'jt) 
Jed i no, adv. only (o'nli), but (bat), solely (so'U) 
Jedinstven, n. common (ka'mon) 
Jedinstvo, ujedinjenje, n. union (ju'njan), unity 

(ju'niti), consolidation (konsa'lide'jSan) 
Jedinstvo, sloga, n. harmony (ha'rmoni), concord 

(ka'nkord) 
Jediti, V. to vex (tu ve'ks), to fret (tu fre't), to offend 

(tu ofe'nd) 
Jediti se, v. to be vexed (tu bi ve'kst), to be angry 

(tu bi a'ngri) 
Jedijiv, a. violent (va'jolent), irritable (i'ritabl) 
Jednacenje, n. balance (ba'lans), compensation (ka'm- 

pense'jsan) 
Jednaciti, v. to even (tu i'ven), to straighten (tu 

stre'jtn), to equalize (tu i'kualajz), to resemble 

(tu rize'mbl) 
Jednak, a. equal (i'kual), similar (si'milor) 
Jednako, neprestano, adv. continually (konti'njuali) Jednakost — 46 Jiitro Jednakost, n. equality (ikua'liti), conformity (konfo*r- 

miti) 
Jednina, (u gramatici) n. singular (si'ngjulOr) 
Jednjak, n. gullet (ga'let) 
Jednodusan, a. unanimous (juna'nimas) 
Jednoglasan, a. unanimous (jun§.*nimas) 
Jednoglasno, jedno glasice, adv. by acclamation (baj 

a'kl§.me'jsan) 
Jednoglasnost, n. unanimity (ju'nani'miti) 
Jednoimen, a. of one name (av ua'n ne'jm) 
Jednoiicnost, n. monotony (mona'tonl) 
Jednollcke, adv. at the same time (a't di se'jm ta'jm), 

simultaneously (sa'jmalte'jniasli) 
Jed nol lean, a. monotonous (mona'tanas) 
Jednolik, a. similar (si'milor), resembling (rize'm- 

bling), identical (ajde'ntikal) 
Jednom, adv. once (ua'ns), at one time (at ua'n ta'jm), 

once upon a time (ua'ns apa'n e ta'jm) 

Jednomisljenik, n. follower (fa'loor) 

Jednostavan, a. plain (plejn), simple (simpl), mere 

(mir) 
Jednostavnost n. simplicity (simpli'siti) 
Jednostran, a. unilateral (ju'nila'toral) ; one-sided 

(ua'n-sa'jded) 
Jednostranost, n. one-sidedness (uQ-'nsa'jdednes) 
Jednovlada, n. monarchy (ma'narki) 
Jednozenstvo, n. monogamy (mona'g^mi) 
Jedrenjaca, n. sailing vessel (se'jling ve'sl). sailing 

boat (se'jling bo'ut) 

Jedrilo, n. mast (mast) 

Jedriti, v. to sail (tu se'jl) 

Jedro, n. sail (sejl) 

Jedva, adv. hardly (ha'rdli), scarcely (ska,'rgli), 

barely (ba'rli) 
Jeftin, a. cheap (eip) 
Jeftinoca, n. cheapness 'Ci'pnes) 
Jeguija, ugor, n. eel (II) 
Jek, jeka, n. echo (e'ko) 
Jeknuti, v. to echo (tu e'ko) 

Jektika, suha bolest, n. consumption (kQnsa'mpSan) 
Jela, n. fir (f^r) 
Jelen, n. stag (stUg), deer (dir) 
Jelen mladi, n. fawn (f§,n) 
Je 11? is it? (i'zit) 
Jelo, n. food (fud), meal (mil), eating (i'ting), eatables 

(i'tablz) 
Jelovina, n. fir-wood (fO'ruii'd) 
Jelsa, n. alder (a'ld6r) 
Jendek, jarak, n. ditch (diC), pit (pit) 
Jenjati, v. to abate (tu §-be*jt) 

Jer, zasto? conj. why (hua'j), what for (hya't fo*r) 
Jer, jerbo, conj. because (bika'z) 
Jesam, v. I am (a'ja'm) 
Jesen, n. autumn (§,'tam), fall (fS-l) 
Jesenas, adv. this fall (di's fa'l) 
Jesetra (riba), n. sturgeon (st»'rd2an) 
Jest, prep, yes 
Jestan, a. positive (pa'zitiv) Jesti, V. to eat (tu I't) 

Jestiv£|, a. eatables (i'tablz) 

Jestivo, n. food (fud) 

Jestvenik, n. menu (me'nju), bill of fare (bi'l av fa'r> 

Jestvina, n. dish (di§) 

Jetra, n. liver (li'vor) 

Jetrenka, n. liver-wort (li'vor uS'rt) 

Jetrva, svogorica, n. sister-in-law (si'stor i» !&'> 

Jevrejin, n. Hebrew (hi'bru) 

Jevrejka, n. Hebress (hi'bres) 

Jeza, groza, n. shudder (sa'dor), horror (ha'ir6r> 

Jezan, a. horrid (ha'rid) 

Jezero, n. lake (lejk) 

Jezgra, n. kernel (ko'rnel), stone (ston), Quintessencef 

(kuinte'sens) 
Jezgrovit, a. concise (konsa'jz) 
Jezgrovitost, n. conciseness (konsa'jsnes) 
Jezican, a. talkative (ta'kativ), loquacious (lokue'jsas> 
Jezik, n. tongue (tang) 
Jezik, govor, n. language (la'nguadz) 
Jezikosiovlje, n. philology (fila'lodzi) 
Jezikoslovac, n. linguist (li'ngyjst) 
Jezuit, n. Jesuit (dze'zjuit) 

Jez, n. porcupine (po'rkjupajn), hedge-hog Chedi-kag> 
Jeziti se, v. to shudder (tu sa'dor) 
Jogunjast, a. capricious (kapri'sas) 
Joha, n. alder (a'ldtJr) 

Joj! inter j. alas (ala's), woe to me! (uo'u tu mi') 
J ok! inter j. no (no), by no means (baj no' mrns) 
Jorgan, poplun, n. blanket (bla'nket) 
Jorgovan, n. lilac (la'jlak) 

Jos, joste, adv. yet (jet), more (mor), still (stil) 
Jcsic, n. little alder-tree (li'tl a'ld5r tri*) 
Jucer, adv. yesterday (je'stordi) 
Jucerasnji, a. yesterday's (je'stSrdis), of yesterday 

(av je'stSrdi) 
Jug, vjetar, n. southern-wind (sa'dorn ui'nd) 
Jugoistok, n. South-east (S§,'ut-i*st) 
Jugoslaven, n. South-Slav (sa'ut-sla'v) 
Jugovina, n. thawing weather (ta'ing u§'d6r> 

Jugozapad, n. South-west sa'ut-ue'st) 
Juha, Corba, n. soup (sup), broth (brat) 

Junac, n. bullock (bu'lak), steer (stir) 

Junacki, a. heroic (hiro'ik), valiant (va'ljant) 

Junak, n. hero (hi'ro), champion (ca'mpian) 

Junastvo, n. heroism (hi'roizm), bravery (bre'jv6ri> 

Junica, n. heifer (he'for) 

Jur, ve6, adv. already (§-lre'di) 

Juris, n. assault (asSl'lt), charge (5ard2), attack 

(at§,'k) 
Jurisati, v. to assault (tu asa'lt), to charge (tu 6a'rd3^> 

to attack (tu §.ta'k) 
Juriti, V. to run quick (tu ra'n kui'k) 
Jurve, jamaCno, adv. indeed (indi'd), of course (av 

ko'rs) 
Jutrenja, rana molitva, n. matin (m^'tin), morniBg 

service (mo'rning so'rvis) 
Jutro, n. morning (mo'rning) Jutro 

Jutro, ral, n. acre (e'jkOr) 

Jutros, adv. this morning (di's mo'rning) 

Jutrosnji, a. of this morning (av di's mo'rning) K — 47 — Kanula Juzina^ n. lunch (lan5), supper (sapSr) 
Juzni, a. southern (sa'dorn) 
Juznjak, n. south-wind (sa*ut-ui'nd) K K, prep, to (tu), at (at) 

Kabanica, n. cloak (klo'uk), overcoat (o'vorkoiit) 

Kabao, 5abar, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

Kabao, za pranje, n. wash-tub (ua's ta'b) 

Kabar^ n. sparrow hawk (spa'ro ha'k) 

Kabast, a. expansive (ekspa'nsiv) 

Kabina, n. cabin (ka'bin), state room (ste'jtru'm) 

Kablic, n. pail (pejl), bucket (ba'ket) 

Kabljar (baCvar), n. cooper (ku'por) 

Kaca, n. vat (vat), tub (tab) 

Kaca, zmija, n. snake (snejk) 

Kaciga (zidarska zlica), n. trowel (tra'uel) 

Kad, conj. when (hue'n), if (if) 

Kadar, a. capable (ke'jpabl) 

Kadgod, kadagod, adv. whenever (hue'ne'vor) 

Kadifa, barsun, n. chenille (Sini'l), velvet (ve'lvet) 

Kadionik, kadilnica, n. censer (se'nsor) 

Kaditi, v. to smoke (tu smo'k), to fumigate (tu fju'- 

migejt), to burn (tu bo'rn) 
Kadkad, kad i kad, kadsto, adv. sometimes (sa'm- 

ta'jms), occasionally (oke'jganall), once in a while 

(ua'ns in e hua'el) 
Kafa, kava, n. coffee (ka'fi) 
Kafana, n. coffee house (ka'fi ha'us), cafe (ka'fe') 

Kais, remen. n. strap (strap) 

Kaisar, lihvar, n. usurer (ju'zur5r), money-shark 

(ma'ni sa'rk) 
Kajanje, n. repentance (ripe'ntans), regret (rigre't), 
Kajati se, v. to repent (tu ripe'nt), to regret (tu 

rigre't) 
Kajgana, n. pan-cake (pa'n-ke'jk), omelet (a'milet ill 

a'mlet) 
Kajmak, skorup, n. cream (krim) 
Kajsija, n. apricot (e'jprikat) 
Kakav, pron. what kind (hua't ka'jnd) 
Kakavgod, a. any kind (e'nika'jnd) 
Kako, adv. how (ha'u) 
Kakogod, kako mu drago, adv. however (hi,'ue'v5r), 

anyway (e'niue'j) 
Kakvoca, n. quality (kua'liti) 
Kal, blato, n. dirt (dort), mud (mad) 
Kala^ kositer, n. tin (tin) 
Kalamar, n. cuttle-fish (ka'tl fi'g), devil fish (de'vl 

fi'§) 

Kalamar, tintarnica, n. ink stand (i'nk st§,*nd) 

Kalamiti, v. to graft (tu gra'ft) 

Kalendar, koledar, n. almanac (8,*lmS,n5.k), calendar 

(k§,'iend5r) 
Kalez, n. chalice (6S,'lis) 
Kalfa, n. journey-man (d25*rni m&'n) 
Kaliti, V. to temper (tu te*mp6r) 
Kaljav, a. dirty (d5*rti), muddy (ma'dlj Kaljuza, n. slough (sla'u), puddle (padl) 

Kaljuzav, a. sloughy (sla'ui) 

Kalugjer, n. monk (mank) 

Kalup, n. form (form), frame (frejm), pattern (p&*- 

t5rn), cast (kast) 
Kalup za cipele, n. boot tree (bu't tri'), last (list) 
Kamat, dobit, n. interest (i'ntorest) 
Kamat, lihva, n. usury (ju'2uri) 
Kamatnjak, n. rate of interest (re'jt av i'ntorest) 
Kamen, n. stone (ston) 
Kamen, sitni, gljunak, n. gravel (gra'vel) 
Kamenac (bolest), n. gall-stone (ga*l-st5'n) 
Kam8nci6, n. pebble (pebl) 
Kamenica, ostriga, n. oyster (o'jstor) 

Kamen ik, n. quarry (kuS-'ri) 

Kamenit, a. stony (sto'ni) 

Kameniti se, v. to petrify (tu pe'trifaj) 

Kamenje, n. stones (stons) 

Kamcnoklesar, n. stone-cutter (st5'n kQ,'t6r) 

Kamenolom, n. quarry (kua'ri), stone pit (st5*n pVty 

Kamenolomac, n. quarrj^man (kua'riman), stone 

breaker (sto'n bre'jkor) 
Kamenopis, n. lithography (lita*grafi) 
Kamenopisac, n. litographer (lita'grafor) 
Kamenotisak, n. litography (lita'grafi) 
Kamenovati, v. to stone (tu sto'n) 
Kameo, n. cameo (ka'mio) 
Kamfor, n. camphor (ka'mfOr) 
Kamforovo ulje, n. camphorated oil (ka'mfore'Jted* 

Q'el) 
Kamila, deva, n. camel (k§,'mel) 
Kami I ice, n. camomile (ka'momael) 
Kamis, n. pipe-tube (pa'jptju'b), stem (stem) 
Kamo, adv. where (hug'r), where to, (hyg'r tu'y 
Kamovrt parni, n. steam drill (sti'm dri'l) 

Kanada, n. Canada (ka'nada) 

Kanadski, a. Canadian (k&'ne'jdlan) 

Kanai, prokop, n. canal (kana'l) 

Kanape, n. sofa (so'fa) 

Kanarinac, n. canary bird (kane'jri bo'rd) ^ 

Kancelarija, n. office (a'fis) 

Kandldat, n. candidate (k§,'ndidet) 

Kandilo, svje^njak, n. candlestick (kS.'ndl-Rti'k) 

Kandzija, n. whip (hui'p) 

Kanela, cimet, n. cinnamon (si'n§,man) 

Kaniti, v. to intend (tu inte'nd) 

Kaniti se, v. to give up (tu gi'v a*p), to let go (iw 

le't go') 
Kano, adv. as (az) 

Kanonik, n. canon (k&'nan) 
Kanula, pamuk, n. cotton (katn) Kap — 48 Kecelja Kap, kaplja, n. drop (drap) 

Kap, bolest, n. apoplexy (a'pople'ksi) 

Kapa^ n. cap (kap) 

Kapak, n. cover (ka'vor) 

tKapak (na prozoru), n. shutter (sa'tor) 

4Capak (o5ni). n. eyelid (a'jll'd) 

Kapara, n. deposit (dipa'zit), earnest money (o'rnest 

ma*ni), hand money (ha'nd ma'ni) 
Kapati, v. to drip (tu dri'p) 
Kapavac (bolest), n. clap (klap), gonorrhea 

(gonore*a) 
4<apavica, streha, n. eaves (ivz) 
Kapelnik, n. band-master (ba'nd-ma'stor) 
Kapetan, n. captain (ka'ptin) 
Kapetanija, n. captainship (ka'ptinsip) 
Kapija, n. door (dor)^ gate (gejt) 
Kapljica, n. droplet (dra'plet) 
Kapucin, n. capuchin (kapusi'n) 
Kapula, crveni luk, n. onion (a'njan) 
Kaput, n. coat (ko'ut) 
Kar, ukor, n. reprimand (re'primand), reproach (ri- 

pro'u5) 
«Karanf ilj, klinCac, n. carnation (karne'jSan), 
>Karati, v. to reprimand (tu re'prima'nd), to scold (tu 

sko'ld) 
Karfijol, n. cauliflower (k§-'lifla'uor) 
Karika, n. ring (ring), link (link) 
4<arisik narodnih pjesama, n. selection of national 

songs (sile'kSan av na'ganal sa'ngz) 
Karta, n. card (kard) 

Karta, dopisnica, n. postal card (po'stal ka'rd) 
Karta, posjetnica, n. visiting card (vi'ziting ka'rd) 
Karta poslovna, n. business card (bi'znis ka'rd) 
Karta vozna, n. ticket (ti'ket) 
Kartaza igru, n. playing card (ple'ing ka'rd) 
tCartanje, n. game of cards (ge'jm av ka'rdz) 
Kartas od zanata, n. gambler (ga'mblor) 
4<artati se, v. to play at cards (tu ple'j at ka'rdz) 
4<artun, lepenka, n. paste-board (pe'jst-bo'rd) 
Karuba, roz5i<5, n. carrot (ka'rat) 
Karuca, koCija, n. carriage (ka*rid2), coach (ko'uC), 

cab (kab) 
Kas, n. trot (trat) 

Kasa, blagajnica, n. safe (sejf), vault (vMJt) 
Kasan, a. late (lejt) 
Kasanje, n. trotting (tra'ting) 

^asarnat n. barracks (ba'raks) 
Kasati, v. to trot (tu tra't) 
Kasnije, comp. later (le'jtor) 
Kasniti, v. to delay (tu dile'j) 
Kasno, adv. late (lejt) 
Kaia, n. mush (m^S), 
Kasalj, n. cough (kEf) 
Kasicar, n. spoon -maker (spu'n me'jkOr) 
Kasika, 21ica, n. spoon (spun), ladle (lejdl) 
Kasljanje, n. coughing (kR'fing) 
KaSIjati, v. to cough (tu k^'f) 
«KaSnjenje, n. delaying (4ile*ing) Kastar, a. harsh (bars), sour (sa'ur) 

Kastiga, kazna, n. punishment (pa'nisment) 

Kastigati v. to punish (tu pa'nis) 

Kastriti (drvece),,v. to trim (tu tri'm), to prune (tu 

pru'n) 
Kat, strop, n. floor (flor), story (sto'ri) 
Katanac, lokot, n. padlock (pa'dla'k) 
Katar, koliba, n. cot (kat), cottage (ka'tedz) 
Katarka, jarbol, n. mast (mast) 
Katedrala, stolna crkva, n. cathedral (kati'dral) 
Kateheta, vjerou5itelj, n. catechist (ka'tikist), teacher 

of religion (ti'cor av rili'dzan), Sunday school 

teacher (sa'ndi sku'l ti'cor) 
Katekizam, n. catechism (ka'tikizm) 
Katkad, prep, sometimes (sa'mta*jms) 
Katolicki, a. catholic (ka'tolik) 
Katoiik, n. catholic (ka'tolik) 
Katram, n. tar (tar) 
Kaurin, nevjernik, n. infidel (i'nfidel) 
Kava, n. coffee (ka'fi) 

Kavana, n. coffee house (ka'fi ha'us), cafe (ka'fe') 
Kavez, krletka, n, cage (kejdz) 
Kavga, svadja, n. quarrel (kua'rel), dispute (dis- 

pju't) 
Kazaliste, gledaliste, n. theater (ti'ator) 
Kazalistna loza, n. box (baks) 

Kazalistna svlacionica, n. green room (gri'n ru'm) 
Kazalistne slike, n. stage scenery (ste'jdz si'nori) 
Kazalistni podtavnjak, n. gallery (ga'lori) 
Kazalistni prvi balkon, n. dress circle (dre's so'rkl) 
Kazalistni saptalac, n. prompter (pra'mtor) 
Kazalistni ured, n. theater office (ti'ator a'fis) 
Kazalistni zaslonci, kulise, n. wings (ui'ngz) 
Kazalistni zastor, n. curtain (kortn) 
Kazalistne pozoriste, n. stage (stejdz) 
Kazalistno prizemlje, n. pit (pit), orchestra 

(o'rkestra) 
Kazaljka (na uri), n. hand (hand), dial (da'el) 
Kazalo, n. index (i'ndeks) 

Kazati, re6i, v. to say (tu se'j), to tell (tu te'l) 
Kazivac, n. narrator (na'rator) 
Kazivati, v. to relate (tu rile'jt) 
Kazna, n. punishment (pa'nigment) 
Kazniona, n. penitentiary (pe'nite'n(5eri) 
Kazniona, popraviliSte, n. reformatory (rifo'rmatori), 

house of correction (ha'us av kore'kgan) 
Kazniti, v. to punish (tu pa'nig) 
Kaza, cimer, n. sign (sajn) 
Kaziprst, n. fore-finger (fo'rfi'ngor) 
Kaiiput, n. sign-post (sa'jn-po'st), mark (markj, 

guide (gajd) 
Kaznjenik, n. convict (ka'nvikt) 
Kaznjenik dozivotni, n. life convict (la'jfka'nvikt) 
Kaznjiv, a. punishable (pa'nisabl) 
Kci, k6er, n. daughter (da'tor) ^ 

Keba, peri§, n. pocket knife (pa'ketna'jf) 
Kebanje, n. lurking (lo'rking) 
Kebati, vrebati, v. to lurk (tu 16'rk) 
Kec (u kartama), n. ace (ejs) 
Kecelja, pregaCa, n. apron (e'jpran) KeSiga — 49 — Klepac Keciga (riba), n. sturgeon (sto'rdzan) 

Kedar, cedar, n. cedar (si'dor) 

Kefa, cetka, n. brush (bras) 

Kefar, n. brush-maker (bra'g-me'jkor) 

Kefati, v. to brush (tu bra'g) 

Kelj, n. curly cabbage (ko'rli ka'bedz) 

Kelje, n. paste (pejst), glue (glu) 

Keljiti, V. to paste (tu pe'jst), to glue (tu glu') 

Kemija, n. chemistry (ke'mistri) 

Kemijske tvari, n. chemicals (ke'mikals) 

Kepec, patuljak, n. dwarf (dua'rf), pigmy (pi'gmi) 

Kerebeciti se, kociti se, v. to flaunt (tu fla'nt) 

Kesa, n. bag (bag), purse (pors) 

Kesega (riba), n. white-fish (hua'jt fi's) 

Kesiti se, v. to grin (tu gri'n) 

Kesizub, n. grinner (gri'nor) 

Kesten, kostanj, n. chestnut (ce'snat) 

Kestenje, n. chestnuts (ce'snac) 

Kevktati, reziti, v. to yelp (tu je'lp) 

Kicos, n. dandy (da'ndi) 

Kicica, zglob, n. ankle (ankl) 

Kicma, hrptenjaca, n. spine (spajn), back-bone (ba'k- 

bo'n) 
Kicen, a. adorned (ado'rnd) 
Kicenje, n. trimming (trimming), adorning (Mo'rning), 

decorating (de'kore'jting) 

Kicenost, n. adornment (ado'rnment) 

Kidati, v. to tear apart (tu ta'r apa'rt) 

Kldisati, v. to attempt to commit suicide (tu ate'mpt 

tu komi't su'isajd) 
Kihanje, n. sneezing (sni'zing) 
Kihati, v. to sneeze (tu sni'z) 
Kihavica, n. catarrh (kata'r) 
Kijaca, palica, n. club (klab) 

Klla, proder, n. hernia (ho'rnia), rupture (ra'p6ur) 
Kilav, a. ruptured (ra'p6urd), hernial (ho'rnial) 
Kimati (glavom), v. to nod (tu na'd) 
Kinenje, izmu5enje, n. harassing (ha'rasing) 
Kineskl (kitajski) a. Chinese (5a*jni'z) 
Kinez, n. Chinaman (ca'jnaman) 
Kinin (lijek za groznicu), n. quinine (kua'jna'jn) 
Kiniti, muciti, v. to harass (tu ha'ras) 
Kiniti se, v. to drudge (tu dra'd2) 
Kinovina (stablo), n. Peruvian tree (poru'viantri*) 
Kip, n. statue (sta*du) 
Kipar, n. sculptor (ska'lptor) 
Kiparstvo, n. sculpture (ska'lp<5ur) 

Kipiti, kipljeti, v. to seethe (tu si't), to boil (tu bo'el) 
Kirldzija, kirijas, n, teamster (tfmstor), truckman 

(tra'kman) 
Kirija, vozarina, n. fare (far) 
Kis, kisik, n. oxide (a'ksid, ili a'ksajd) 
Kiseii krastavciy n. pickled cucumbers (pl'kld kju'- 

ka'mbdrs) 
Kiselica, n. sour sup (sa'ur sa'p), sorrel (sa'rel) 
Kiseii na, n. sourness (sa'urnes), acid (a'sid), tart 

(tart) 
Kiseljak, n. sorrel (sa'rel) 
Kiselo miijeko, n. sour milk (sa'ur milk) Kiseio zeije, n. sourkrout (sa'urkra'ut) 

Kiselost, n. sourness (sa'urnes), acidity (asi'diti) 

Kiseo, a. sour (sa'ur), acid (a'sid), tart (tart) 

Kisik, n. oxygen (a'ksidzen) 

Kisnuti, v. to get wet (tu ge't ue't) 

Kist, n. paint brush (pe'jnt bra's) 

Kisa, dazd, n. rain (rejn) 

Kisa prsavica, n. drizzle (drizl) 

Kisiti, V. to rain (tu re'jn) 

Kisobran, n. umbrella (ambre'la) 

Kisovit, a. rainy (re'jni) 

Kit, n. whale (hue'jl) 

Kita, n. bunch (banc) 

Kita cvijeca, n. bunch of flowers (ba'nC av fJa'uors), 

bouquet (buke'j), nosegay (no'uzge'j) 
Kitaj, n. China (Sa'jna) 
Kitajac, (kinez) n. Chinaman (Sa'jnaman), Chinee 

(ca'jni') 
Kitar, n. whaler (hue'jlor) 
Kitica, pram, n. tassel (tasl) 
Kititi, V. to adorn (tu ado'rn), to decorate (tu de'ko- 

rejt) 
Kitnicarka, n. milliner (mi'linor) 
Kitnicarstvo, n. millinery (mi'lineri) 
Kivan a. bent upon (be'nt apa'n), angry at (a'ngri k't) 
Klacina, n. lime-kiln (la'jm-ki'l) 
Klada, n. block (blak), log (lag) 

Kladara, n. log-house (la'g-ha'us) 

Kladenac, studenac, n. fountain (fa'untin), source 

(sgrs) 
Kladiti se, v. to bet (tu be't) 
K lad i vac, cekic, n. hammer (ha'mor) 
Kladivo, n. sledge hammer (sle'dz-ha'mor) 
Klak, n. lime (lajm) 
Klanac, n. strait (strejt), narrow passage (na'ro pa*- 

sedz) 
Klanjanje, n. bow (ba'u), reverence (re'vorens) 
Klanjati se, v. to bow (tu ba'u), to revere (tu rivi'r) 
Klanje, n. slaughter (sia'tor), butchering (bu'5oring) 
Kiaonica, n. slaughter-house (sia'torha'us) 
Klapa, tlapnja, n. illusion (ilju'zan), fancy (fa'nsi) 
Klas, n. ear (ir) 
Klasati, v. to shoot (tu gu't) 
Kiasican, a. classic (kla'sik) 
Klastriti, v, to lop (tu la'p) 
Klatariti se, v. to loaf (tu lo'uf) 

Klatei, n. tramp (tra'mp), loafer (lo'ufor) 
Kfati, V. to slaughter (tu sla'tor), to butcher (tu 

bu'<5or) 
Kiatiti se, v. to ramble (tu ra'mbl) 
Klatno, n. bell-clapper (be'l-kla'por) 
Klavir, glasovir, n. piano (pia'no) 
Klecati, v. to reel (tu ri'l), to totter (tu ta'tSr) 
Kiecanje, n. kneeling (ni'ling) 
Kiecaonica, n. kneeling bench (ni'ling be'n5) 
Klecati, v. to kneel (tu ni'l) 
Kleka, smreka, n. juniper (pu'nipSr) 
Kieknuti, v. to kneel down (tu ni'l da*un) 
Klen, n. maple tree (me'Jpl tri') 
Klepac, n. scythe-hammer (sa'jt-hU'mar) K Klepetalo 50 Ko Klepetalo, n. rattle (rati) 
Klepetati, v. to rattle (tu r§.'tl) 
Kler, sve6enstvo, n. clergy (klo'rdzi) 
Klesar, n. stone cutter (sto'n ka'tor) 
Klesarsivo, n. ^tone-masonry (sto'n-me'jsanri) 
Klesati, V. to cut (tu ka't) 

Klesta, kljegta, n. pinchers (pi'nears), nippers (ni'- 

i)urs) 

Klet, proklet a. cursed (ko'rsed) 
Kleti, V. to swear (tu sue'r), to curse (tu ko'rs) 
Kletva, n. curse (kors) 
Kletva, zakletva, n. oath (o'ut) 

Kleveta, n. calumny (ka'lamni), slander (sla'ndor), li- 
bel (la'jbel) 

Klevetati, v. to calumniate (tu kala'mniejt) 
Klevetnik, n. calumniator (kala'mnie'jtor), slanderer 

(sla'ndoror) 
Klica, n. sprout (spra'ut), shoot (§ut), bud (bad) 
Kllca (bolesti), n. germ (d26rm) 
Klicati, klijati, v. to bud (tu ba'd), to sprout (tu 

spra'ut), to shoot (tu sy't) 

Klija (riba), n. bleak (blik) 

Klijesta, n. vidi klesta 

Klijestice, n. tweezers (tufzOrs) 

Klijet, izbica, n. cabin (ka'bin), cell (sel) 

Klik, poklik, n. joy-shout (dzo'j sa'ut) 

Kliknuti, V. to exlaim (tu ekskle'jm), to shout of joy 
(tu ga'ut av dza'j) 

Klima, podneblje, n. climate (kla'jmet) 

Klimanje, n. nodding- (na'ding), beckoning (be'kning) 

Klimati, v. to nod (tu na'd), to beckon (tu be'kn) 

Klin, klinac, n. wedge (ue'dz) 

Klinac, n. peg (peg), pin (pin), spike (spajk) 

Klinast, a. wedge-shaped (ue'd2se'jpt) 

Klincac, n. carnation (ka'rne'jsan) 

Klincic, g?vroful, n. clove (klov) 

Klip zita, n. ear (ir) 

Klip (kukuruzni), n. corn-cob (ko'rn-ka'b) 

Klipan, n. blockhead (bla'khe'd) 

Klistir, n. clyster (kli'stor) 

Klisura, n. cliff (klif) 

Klizak, a. slippery (sli'pori) 

Klizaliste, n. skating-ground (ske'jding gra'ynd) 

Klizaljka, n. skate (skejt) 

Klizati, V. to slide (tu sla'jd) 

Kljakav, a. crippled (kripld) • 

Kljakavac, n. cripple (kripl) 

Kljestice, n. tweezers (tufzors) 

Kljuc, n. key (ki) 

Kijuc (u glazbi), n. key note (ki' no't) 

Kijucanica, n. lock (lak), latch (laC), bolt (bolt) 

Kljucanica (luknja, rupa), n. keyhole (ki'ho'l) 

Kljucanje, n. bubbling (ba'bling) 

Kljucar, n. housekeeper (ha'uski'pQr), steward 

(stju'Srd) 
Kljucati, V. to bubble (tu ba'bl), to boil up (tu bo'el 

Kljucic, n. small key (sm§.'l ki') 
Kljucovjes, n. key-ring (kl'ri'ng) 
Kljukati, nadjevati, v. to stuff (tu stg,'f) Kljun, n. beack (bik), bill (bil) 

Kljuna, n. mattock (ma'tak) 

Kljunat, a. beaked (bikt) 

Kljuse, n. jade (dzejd), old pluck (6'ld pla'k), hors© 
(hors), nag (na^) x 

Kljuvati, V. to peck (tu pe'k), to pick (tu pi'l«) 

Klobucar, sesirdzija, n. hatter (ha'tor) 

Klobuk, segir, n. hat (hat) 

Klobuk, cilinder, n. silk hat (si'lk ha't), plug hat 
(pla'g ha't) 

Klobuk mekani, n. soft hat (sa'ft ha't) 

Klobuk slamnati, n. straw hat (stra' ha't) 

Klobuk tvrdi, n. stiff hat (sti'f h5,'t), derby (do'rbi) 

Klocati, V. to gasp (tu ga'sp) 

Klokac, n. bladder-nut tree (bla'dorna't tri') 

Klokocevina, n. bladder-nut (bla'dorna't) 

Klokot, n. noise (nojz), bustle (basl) 

Kloniti, maniti, v. to avoid (tu avo'jd), to shun (tu 

ga'n) 
Klonulost, n. dejection (did2e'ksan) 
Klonut, a. disheartened (disha'rtend) 
Klonuti, V. to dishearten (tu disha'rtn), to lose €ou> 
^ rage (tu lu'z ko'rodz) 
Klopac, n. bubble (babl), blister (bli'stor) 
Klopiti, udriti, v. to hit (tu hi't), to strike (tu stra'jk) 

Klopotati, V. to make noise (tu me'jk no'jz), to blus- 
ter (tu bla'stor) 

Klub, klubske prostorije, n. club (klab) 

Klupa, n. bench (bene), settee (seti') 

Klupa u crkvi, n. pew (pju) 

Klupko konca, n. ball of thread (bS-'l av tre'd) 

Klupko, smotak, n. clue (klju), ball (bai) 

Kmet, - ica, n. land tenant (la'nd te'nant) 

Kneginja, n. princess (pri'nses) 

Knez, knjaz, n. prince (prins) 

Knezevina, n. principality (pri'nsipa'liti) 

Knjiga, n. book (buk) 

Knjiga dnevna, n. diary (da'jari) 

Knjiga glavna, n. ledger (le'd^or) 

Knjiga molitvena, n. prayer book (pre'5r bu'k> 

Knjiga namirna, n. receipt book (risi't bu'k) 
Knjiga pocetnica, n. first reader (fo'rst ri'd5r), primer 
(pra'jmor) 

Knjiga, zapisnik, n. record book (re'kSrd bu'k)^ 

register (re'dzistor) 
Knjigotiskar, n. book printer (bu'k pri*nt(5r) 
Knjigoveza, n. book binder (bu'kba'jndor) 
Knjigovodja, n. bookkeeper (bu'ki'por) 
Knjizak papira, n. quire (kua'er) 
Knjizar, n. book seller (by'k se*15r) 
Knjizara, n. book store (bu'ksto'r) 
Knjizarstvo, n. book-trade (by'k-tre'jd> 
Knjizevan, a. literary (li'toreri) 
Knjlievnik, n. writer (ra'jtor), author (a'tor> 
Knjizevnost, n. literature (H'toradur) 
Knjiznica, n. library (la'jbrari) 

Knjiznica pudka, n. public library (p^'blik la'jbr&rS) 
Knjiznicar, n. librarian (lajbra'rian) 
Ko, tko, pron. who (hu) Kob — 51 — Komarac Kob, udes, n. fate (fejt), destiny (de'stini) 
Kobac, jastreb, n. sparrow-hawk (spa'ro hSL'k) 
Koban, a. fatal (fe'jtal) 
Kobasica, n. sausage (s§,'sedz) 
Kobasicar, n. sausage maker (sa'sed2 me'jkor) 
Kobeija, cijev, n. tube (tjub), cylinder (si'lindOr) 
Kobeljati, v. to welter (tu ue'ltor), to roll (tu ro'l) 
Kobila, n. mare (mar) 

Kobilica, skakavac, n. grasshopper (gra'sha'por) 
Kobiti, V. to anticipate (tu anti'sipejt) 
Kobni slucaj, n. catastrophe (k^ta'strofi), fatality 
(fat5.'liti) 

Kobnost, n. fatality (fata'liti) 

Kocelj, n. alum (a'lam) 

Koceljast, a. aluminus (alju'minas) 

Kocka, n. die (daj), cube (kjub) 

Kockast, a. dice-shaped (da'js ge'jpt) 

Kockati se, v. to shake dice (tu se'jk da*js) 

Kocke, n. dice (dajs) 

Kocija, n. carriage (ka'ridz) 

KoSijas, n. driver (dra'jvor) 

Kociti se, v. to get chesty (tu ge't Ce'sti), to stiffen 

(tu sti'fn) 
Kocoperiti, v. to resist (tu rizi'st) 
Kod, prep, by (baj), at (at) 
Kod ku6e, adv. at home (at ho'm) 
Koga, pron. whom (hum) 
Kogod, tkogod, pron. whoever (hu*e'vor) 
Koja, pron. who (hu) 
Koje, pron. what (hua't), which (hui'C) 
Koje gdje, adv. here and there (hi'r and de'r) 
^- Kojekad, adv. sometimes (sa'mta'jms) 
Kojekakav, a. any kind (e'ni ka'jnd) 
Kojekako, adv. however (ha'ue'vKr) 
Kojesta, adv. whatever (hua'te'vOr), anything (e*ni- 

ting) 
Koji, pron. who (hu') 

Kojigod, pron. whoever (hu'e'vor), any one (e'nl ua'n) 
Koka, kok©§, n. hen (hen) 
Kokodakanje, n. cackling (ka'kling) 
Kokodakati, v. to cackle (tu ka'kl) 
Kokos, n. cocoa (ko'ko) 
Kokosov orah, n. cocoa nut (ko'ko na't) 
Kokosovac, n. cocoa (k5'ko) 
Kokosovo ulje, n. cocoa-nut oil (ko'ko-nat o*el) 
Kokos, n. hen (hen) 
Kokosar, n. poulterer (po'ltorcJr) 
Kokosnjak, n. chicken-coop (Ci'ken ku'p) 
Kokot, n. rooster (ru'stor), cock (kak) 
Kokot puske, n. trigger (tri'gOr) 
Kola, n. wagon (ua'gan), truck (trak), cart (kart) 
Kolac, n. pole (pol) 
Kolac, n. cake (kejk) 
Kolacar, n. cake baker (ke'jk be'jkCr) 
Kolajna, n. medal (me'dal) 
Kolan, potprug, n. saddle girth (sa'dl gO'rt) 
Kolanje, n. spreading (spreading); circulation 

(sb'rkjule'jSan) Kolar, n. wheelwright (hui'lra'jt), cartWright (ka'rt- 

ra'jt) 
Kolarnica, n. wheelwright shop (hui'lra'jt §a'p) 
Kolati, v. to circulate (tu sS'rkjulejf) 
Kolcak, manica, n. muff (maf) 
Kolci6, n. pivot (pi'vat) 
Kolebanje, n. tattering (ta'toring) ; hesitation (he'zi- 

te'jgan) 

Kolebati, v. to stagger (tu st3,'g(5r), to hesitate (tu 
he'zitejt) 

Koleda, a. Slavic goddes of time (sla'vik ga'des av 
ta'jm) 

Koledar, kalendar, n. almanac (a'lmanak), calendar 

(ka'lendor) 
Koleso, n. wheel (hui'l) 

Koiiba, n. hut (hat), cabin (ka'bin), shanty (sa'nti> 
Koiibica, n. small hut (sm§.'l ha't)^ shanty 

(ga'nti) 

Koiica, taeke, n. wheel-barrow (hui'l b§,'ro) 
Kolica za djecu, n. gocart (go'ka'rt) 
Kolicina, n. quantity (kua'ntiti) 
Kolika, n. colic (ka'lik) 

Koliko, adv. how much (ha'u ma'c), how many (ha'u 
me'ni) 

Kolikogod, adv. any amount (e'ni ama'unt), any 
quantity (e'ni qua'ntiti) 

Kolir, ovratnik, n. collar (ka'lor) 

Koljenica, n. knee cap (ni'ka'p) 

Koljeno, n. knee (ni) 

Koljeno, rod, pokoljenje, n. generation (dze'nore'j§an) 

Koljevka, n. cradle (krejdl) 

Kolnica, n. coach-house (ko'uS ha'us) 

Kolnik, n. carriage-road (ka'ridz-ro'd) 

Kolo, n. wheel (hui'l) 

Kolo, pies, n. hay dance (he'j da'ns) 

Kolobar, n. circle (sorkl) 

Kolodvor, n. depot (di'po), station (ste'jgan) 

Kofomaz, n. axle grease (a'ksl gri'z) 

Kolomija, n. wheel-track (hui'l-tra'k) 

Kolonija, naseobina, n. colony (ka'loni) 

Koloplet, n. turning-wheel to'rning hui'l) 

Kolosut, n. potters-wheel (pa'tors hui'l) 

Kolotecina, n. wagon- track (ua'gan-tra'k) 

Koloturka, n. turnstile (to'rnsta'el) 

Kolovodja, n. leader (li'dor)) conducter (konda'ktor) 

Kolovodja bune, n. ring leader (ri'ngli'dor) 

Kolovoz, n. August (a'gast) 

Kolovrat, n. spinning wheel (spi'ning hui'l) 

Koludrica, opatica, n. nun (nan) 

Kolum, obru6 kola, n. tire (ta'er) 

Kolumba (od broda), n. keel (kil) 

Kolut, n. discus (di'skas), disc (disk) 

Kom, n. husk (hask) 

Kom, komina, n. leavings (li'vings) 

Komad, n. piece (pis) 

Komadati, v. to piece up (tu pFs a'p) 

Komadic, n. a little piece (e li'tl pi's), a bit (e bi't) 

Komarac, n. mosquito (maski'to) K Kome 52 Korice Kome, komu, pron. whom (hum), to whom (tu hu'm) 
Komedija, vesela igra, n. comedy (ka'midi) 

Komedijas, n. comedian (komi'dian) 
Komesar, n. commissioner (komi'ganor) 

Komesanje, n. mix-up (mi'ks-a'p) 

Komesati, v. to stir (tu sto*r), to move (tu mu'v) 

Komican, a. comic (ka'mik) 

Komicar, n. comedian (komi'dian), actor (a'lUor) 

Kominjati, v. to husk (tu ha'sk) 

Komonika, n. mothwort (ma'tuo'rt) 

Komora, n. room (rum), cabin (ka'bin) 

Komora trgovacka, n. chamber of commerce (6e*jm- 

bor av ka'mors) 
Komoracy n. fennel (fe'nel) 
Komorica (za hranu), n. pantry (pa'ntri) 
Komorkinja, sobarica, n. chamber maid (ce'jmbor 

me'jd) I i 

Komornik (na dvoru), n. chamberlain (ee'jmbSrlln) 
Komostra, n. pot hook (pa't huk), pot hanger (pa't 

h^'ngSr) 
Komovica, n. brandy-wine (bra'ndiua'jn) 
Komsija, n. neighbor (ne'jbor) 

Komsiluk, susjedstvo, n. neighborhood (ne'jborhu'd) 
Komusati, v. to husk (tu ha'sk) 
Komuska, n. husk (ha'sk) 
KonaCf nit, n. thread (tred) 
Konac, svrsetak, n. end (end), finish (fi'nis) 

Konacan, a. final (fa'jnal) 

Konaciti, v. to sleep for the night (to sli'p for di 

na'jt) 
Konacno, adv. finally (fa'jnali), at last (&t l&'at) 
Konacnost, n. finality (fina'liti) 
Konaky preno6i§te, n. night quarters (na'jtkua'rtSrs), 

night -lodging (na'jt-la'd2ing) 
Koncerty n. concert (ka'nsort) 
Koncan, a. of tread (av tre'd) 
Koncati, stikati, v. to embroider (tu embro'jdSr) 
Kondir, casa, n. cup (kap), goblet (ga'blet) 
Konj, n. horse (hors) 

Konj dugorep, n. switch tail horse (sui'dte'jl ho'rs) 
Konj jahaci, n. saddle horse (sa'dl ho'rs) 
Konj kratkorep, n. bob tail horse (ba'b te'jl ho'rs) 
Konj pastuh, n. stud horse (sta'd ho'rs) 
Konj postojac, n. balky horse (b§.'ki ho'rs) 
Konj teretni, n. draft horse (dr5,'ft ho'rs) 
Konj trkaliitni, n. race hdrse (re'js ho'rs) 
Konjak, n. brandy (brandi) 
Konjanictvo, n. cavalry (k§,'v§.lri), mounted troops 

(ma'unted tru'ps) 
Konjanik, n. rider (ra'Jdor), trooper (tru'pSr) 
Kohjetina, n. horse flesh (ho'rs fle'S), horse meat 

(ho'rs mi't) 
Konjic, n. little horse (li'tl ho'rs), pony (po'ny) 
Konjokradica n. horse thief (ho'rs ti'f), rustler (ra's- 

lor) 
Konjska cuba, n. forlock (fo'rla'k) 
Konjska griya, n. horse mane (ho'rs me'jn) 

Konjska struna, n. horse hair (ho'rs h&'r) 
Konjski kamen, n. prussic acid (pru'slk &'sid) 

Konjski rep, n. horse tail (ho'rs te'jl) Konjski rep (trava), n. horse tail grass (ho'rs te'jl 

gra's) 
Konjusar, n. hostler (ha'slor), groom (grum) 
Konjusnica, n. horse stable (ho'rs ste'jbl) 
Konoba, podrum, n. cellar (se'lor) 
Konobar, posluznik, n. waiter (ue'jtSr) 
Konobar na brodu, n. steward (stju'ord) 
Konobar privatni, n. butler (ba'tlor) 
Konobarica, n, waitress (ue'jtres) 
Konop, uze, n. rope (rop) 

Konop- od konoplje, n. hemp rope (he'mp ro'p) 
Konop, od zice, n. wire rope (ua'er ro'p) 
Konopar, uzar, n. rope maker (ro'p me'jkor) 
Konop I ja, n. hemp (hemp) 

. Konop I jar ka, n. linnet (li'net) 
Konoplje sjeme, n. hemp seed (he'mp sl'd), flax seed 

(fla'ks si'd) 
Konopljika, n.hemp - stalk (he'mp sta'k) 
Konopljiste, n. hemp field (he'mp fi'ld) 
Konvencija, sabor, zbor, n. convention (konve'n<5an) 
Konzul, n. consul (ka'nsol) 
Konzularni, a. consular (ka'nsulor) 
Konzulaty n. consulate (ka'nsulet) 
Kopac, n. digger (di'gor) 
Kopanja, korito, n. trough (traf) 
Kopanje, n. digging (di'ging), hoeing (ho'ing) 
Kopar, n. dill (dil) 

Kopati, V. to dig (tu di'g), to hoe (tu ho'u) 
Kopca, n. buckle (bakl) 

Kopcati, V. to button up (tu ba'tn a'p) 

Kopcica, muzak, n. hook (huk) 

Kopcica, n clasp (klasp) 

Kopiie, n. bastard (ba'stord) 

Kopitast, a. hoof -shaped (hu'f Se'jpt) 

Kopitoy n. hoof (huf) 

Kopljanik, n. lancer (la'nsor) 

Koplje, n. lance (lans), pike (pajk) 

Kopnjeti, v. to thaw (tu ta') 

Kopno, n. land (land), continent (ka'ntinent) 

Koprcati, v. to kick (tu ki'k), to writhe (tu ra'jt), 

to sprawl (tu spr^'l) 
Koprena, n. veil (vejl) 
Koprenica, n. crape (krejp) 
Kopriva, n. nettle (netl) 
Kopun, n. capon (kejpn, ili ke'jpan) 

Kora (kruha), n. crust (krast) 
Kora od stabia, n. bark (bark) 
Kora sira, dinje, n. rind (rajnd) 
Kora od vo($a, n. peel (pil) 
Korab, ladja, n. vessel (vesl) 

Koraba, n. colerape (ko'lre'jp) 

Koracati, v. to pace (tu pe'js) 

Koraciti, v. to stride (tu stra'jd), to step (tu ste'p) 

Koracnicay n. march (mar6) 

Korak, n. step (step), pace (pejs) 

Koralj, n. coral (ka'ral) 

Korbac, biC, n. whip (hui'p) 

Keren, korjen, n. root (rut) 

Korica, n. crust (krs.st) 

Korice od knjigoi n. covers (ka'vOrs) Korice — 53 Kov6eg Korice od noza, n. sheath (Sit), case (kejs) 
Korice od sablje, n. scabbard (ska'bord) 

Korist, n. utility (juti'liti), profit (pra'fit), benefit 

(be'nefit) 
Koristan, a. useful (ju'sful), advantageous (a'dvan- 

te'jdzas) 
Koristiti, v. to be of use (tu* bi av ju's), to benefit 

(tu be'nefit) 
Koristoljubiv, a. selfish (se'lfiS), interested (i'nt6- 

rested) 
Koristoljubivost, n. selfishness (se'lfiSnes) 
Koritar, n. trough-maker (tra'f me'jkOr) 
Koritast, a. trough-shaped (tra'f Se'jpt) 
Koriti, V. to censure (tu se'nSur), to scold (tu sko'ld) 
Korito, n. trough (traf) 

Korito od ladje, n. frame of vessel (fre*jm av ve'sl) . 
Korito od rljeke, n. river bed (ri'vor bed) 
Korizma, n. Lent (lent) 
Korjen, n. root (rut) 
Korjenast, a. root-shaped (ru't §e'jpt) 
Korjen it, a. firm (form), steadfast (ste'df§,'st), radical 

(ra'dikal) 

Korjenitosty n. steadfastness (ste*df§,*stnes) 
Kormaniti, v. to steer (tu sti'r) 

Kormilar, n. helmsman (he'lmsm§,n), steersman 

(strrzmS,n), pilot (pa'jlat) 
Kormilo, n. helm (helm), rudder (ra'dor) 
Kornjaca, n. turtle (tortl) 
Korota, n. mourning (mo'rning) 
Korov, n. weed (ufd) 
Korovan, a. weedy (ui'di) 
Korpa, ko§, n. basket (ba'sket) 

Koruska, n. Carinthia (kari'ntia) 

Koruskiy a. Carinthian (karfnti§,n) 

Kos, a. oblique (abli'k), sloping (slo'ping) 

Kos, n. blackbird (bla'kbo'rd), thrush (traJ) 

Kosa, n. scythe (sajt) 

Kosa, vlasi, n. hair (har) 

Kosac, n. mower (mo'uor) 

Kosat, a. long haired (la'ng ha'rd) 

Kosati, v. to mince (tu mi'ns) 

Kosijer, srp, n. sickle (sikl) 

Kositar, n. tin (tin), pewter (pju*t(5r) 

Kositba, n. mowing (mQ'uing) 
Kositi, V. to mow (tu mQ'u) 

Kositi se, v. to be against (tu bi ^ge'nst) 
Kositlar, n. tinner (ti'nor), pewterer <p3u*t(5r6r) 
Kositren, a. tinny (ti'ni) 
Kosmat, a. hairy (ha'ri) 

Kosnuti se, v. to take to heart (tu te'jk tu ha'rt) 
Kost, n. bone (bon) , 

Kost goljenica, n. shin bone (Si'n b5'n) 

Kost hrptena, n. back bone (b§.*k bS'n), spinal bone 

(spa'jnal bo'n) 
Kost obrazna, n. cheek bone (Cfk b6*n) 
Kost od koljena, n. knee cap (nf ka'p) 
Kost od lakta, n. crazy bone (kre'jzi b5*n) 
Kost od zatiljka, n. collar bone (ka'lSr b6*n) 
Kost pro6elna, n. frontal bone (fro'ntal b5'n) 
Kost prsna, n. breast boiie (bre*st bd'n) Kost sionova, n. ivory (a'jvori) 

Kost vilicna, n. jaw bone (d23.' bo'n) 

Kostanjy kesten, n, chestnut (Se'snat) 

Kostanjeva boja, n. chestnut color (5e*snat ka*15r) 

Kostoboija, n. gout (ga'ut), rheumatism (ru'matizm) 

Kostoboljan, a, paralytic (pa'rali'tik) 

Kostrijesiti, v. to bristle (tu bri'sl) 

Kostur, n. skeleton (ske'letan) 

Kos, koSara, n. basket (b§.*sket) 

Kosarica, n. small basket (sma'l ba'sket), hand basket 

(ha'nd ba'sket) 
Kosarac, n. basket-maker (b§.'sket me'jkSr) 
Koscast, a. bony (bo'ni), osseous (a'sias) 
Koscica, n, stone (ston), kernel (k5'rnel) 
Kos6ani gar, n. ivory black (a'jvori bla'k) 
Kosnica, n. bee-hive (bi* ha'jv) 
Kosta, hrana, n. board (bo'rd) 
Kostac, n. clinch (klinC) 
Kostunjak, n. stone-nut (sto'n na't) 
Kostunjav, a. hard as a stone (ha'rd az a sto'n) 
Kostura, n. fish bone (fi'§ bo'n) 
Kosuija, n. shirt (sort) 

Kosuija doljnja, n. under shirt (a'ndor so'rt) 
Kosuija gornja, n. top shirt (ta'p So'rt) 
Kosuija spavaca, n. night gown (na'jt ga'un), night 

shirt (na'jt so'rt) 
Kosuija zenska, n. chemise (Simi'z) 
Kosuijar, n. shirt maker (go'rt me'jkor) 
Kosuta, n. female deer (fi'mejl di'r), hind (ha'jnd) 
Kot, n. brood (brud), hatch (ha6) 
Kotac, n. pig sty (pi'g sta'j), pig pen (pi'g pe'n) 
Kotac, n. wheel (hui'l) 
Kotao, 11. kettle (ketl) 
Kotao strojevni, n. boiler (bo'jlor) 
Kotap, n. district (di'strikt) 
Kotarica, n. small basket (sm^'l b&'sket) 
Kotarski sud, n* district court (di'strikt ko'rt) 
Kotiti, V. to brood (tu bru'd), to hatch (tu ha'5) 
Kotlar, n. brazier (bre'jzOr), coppersmith (ka'pSr- 

smit) 
Kotljenica, n. pan (pan) 
Kotlokrp, n. tinner (ti'n5r) 

Kotrijanje, n. rolling (ro'ling), rumbling (ra'mbling) 
Kotur, n. wheel (hyl'l), trundle (trandl), wax taper 

(yH'ks te'jpSr) 
Koturai, n. cyclist (sa'jklist) 
Koturati, v. to roll (tu ro'l), to wheel (tu hui'l) 
Koturi6, n. roll- wheel (ro'l hyi'l), caster wheel (k&*s- 

tgr hyl'l) 
Kotva, sidro, n. anchor (a'nkor) 
Kov, n. metal (me'lal) 
Kov, dugevna sprema, n. stamp (st§,mp) 
Kovac, n. blacksmith (bl§.'ksmi't) 
Kova6ina, n. iron-filing (a'jarn fa'jling) 
Kovacnica, n. blacksmith - shop (blU'ksmi't §a'p) 
Kovan, a. forged (forded) 
Kovano ieijezo, n. wrought iron (ra't a'jam> 
Kovatip V. to forge Ctu fo*rd2) 
KovSeg ructil, n. satchel (sS^'del) K Kov5eg — 54 ~ Krepati Kovceg putni, n. suit case (su't ke'js) 

Kovceg teretni, n. trunk (trank) 

Kovina, n. metal (me'tal), brass (brS.s) 

Kovnica, n. mint plant (mi'nt pl§,'nt) 

Kovrcast, a. curley (k5'rlt), frizzly (fri'zli) 

KovrSasta glava, n. curley head (ko'rll he'd) 

Kovrcati, v. to curl (tu korl*) 

Kovrcilo, n. curling- iron (ko'rling: a'Jarn), curling 

tongs (ko'rling ta'ngz) 
Koza, n. goat (go'ut) 
Kozar, n. goatherd (go'utho'rd) 
Kozetina, n. goat-flesh (go'ut fle'g) 
Kozice, boginje, n. small pox (sma'l pa'ks) 
Kozicav, a. pock-marked (pa'k ma'rkt), pocky (pa'ki) 
Kozina, n. goat skin (go'ut ski'n) 
Kozjak, jarac, n. buck-goat (ba'k go'ut) 
Kozlic, n. kid (kid) 
Koza, n. leather (le'dor) 
Koza covjecja, n. skin (skin) 
Koza zivotinjska, n. hide (hajd) 
Koza strojena, n. leather (le'dor) 
Koza nestrojena, n. pelt (pelt), hide (hajd) 

Kozan, a. leathern (le'dSrn) 

Kozar, strojbar, n. tanner (ta'nor) 

Kozarna, n. tannery (ta'nori) 

Kozica, n. membrane (me'mbre'jn) 

Kozica (posve tanka), n. film (film) 

Kozuh, n. fur coat (fo'r ko'ut) 

Kozuhar, n. furrier (fo'rior) 

Krabuija, n. mask (mask) 

Krabuijiti, v. to masquerade (ma'skore'jd) 

Krabuljni pies, n. masquerade ball (ma'skore'jd bll'l) 

Kracun, zavorak, n. bolt (bolt) 

Kracenje, n. shortening (so'rtning) 

Kradlkesa, n. pick-pocket (pi'kpa'ket) 

Kradja, n. theft (teft), robbery ra'bori) 

Kradljiv, a. thievish (ti'vis) . ; 

Kradljivac, - vka, n. thief (tif), robber. (ra'bor) 

Kradomice, adv. thievishly (ti'viSli), stealthily (^te'l- 

tili) 
Kraj, konac, n. end (end), border (bo'rder) 
Kraj, zemlja, n. country (ka'ntri), region (ri'dSan) 
Krajcaras, n. pedler (pe'dl5r) 
Krajina, n. border (bo'rdor), frontier (fra'ntir) 
Krajisnik, n. frontiers- man (fra'ntirzm§,'n) 
Kraj it i, medjaSiti, v. to border (tu bo'rd5r) 
Krajnji, skrajni, a. extreme (ekstri'm), utmost (a*t- 

mo'st) 

Krak, n. a long leg (e la'ng le'g), shank (§ank) 
Kralj, n. king (king) 

Kraljevati, v. to reign (tu re'jn), to lord (tu lo'rd) 

Kraljevic, n. crown prince (kra'un pri'ns) 

Kraljevlna, n. kingdom (ki'ngdam) 

Kraljevna, n. princess (pri'nses) 

Kraljevski, a. royal (ro'jal), kingly (ki'ngli) 

Kraljica, n. queen (kui'n) 

Kraljoubojica, n. regicide (re'dzisajd) 

Kramar, n. trader (tre'jdSr), shop-keeper (Sa'p kfp5r) 

Kramp, n. pick (pik), pickax (pi'k&'ks) Kranjac, n. Carniolian (karnjo'li3,n) 

Kranjska, n. Carniola (karnjo'la) 

Kranjski, a. Carniolian (karnjo'li^n) 

Kras, n. beauty (bju'ti) 

Kras> ures n. ornament (o'rnament) 

Krasan, a. nice (najs), beautiful (bju'tiful), splendid 

(sple'ndid) 
Krasiti, v. to decorate (tu de'korejt), to adorn (tu 

ado'rn) 
Krasopis, n. caligraphy (kali'grafi) 
Krasota, n. beauty (bju'ti) 
KrasotJca, n. beauty (bju'ti), belle (bel) 
Krasta, grinta, n. sore (sor), scab (skab) 

Krastav, a full of sores (fu'l av so'rs), scabby (sk§.'bi) 

Krastavac, n. cucumber (kju'ka'mbor), pickle (pikl) 

Krasti, v. to steal (tu sti'l) 

krasuljak. n. daisy (de'jzi) 

Kratak, a. short (sort), brief (brif) 

Kratica, n. abbreviation (abri'vie'jgan) 

Kratiti, nedozvolitl^ protiviti se, v. to object (tu ob- 

d2e*kt), to oppose (tu opo'z) 
Kratiti, nedozvoliti, v. to refuse (tu rifju'z) 
Kratkoca, n. brevity (bre'viti) ; shortness (§o'rtnes) 
Kratkotrajan, a. of short duration (av So'rt djure»jgan) 
Kratkouman, a. weak-minded (ui'k ma'jnded) 

Kratkovidan, a. short-sighted (§o'rt sa'jted) 

Krava, n. cow (ka'u) 

Krava muzara, n. milk cow (mi'lk ka'u) 

Kravar, n. cowherd (ka'uho'rd) 

Kravata, ovratnik, n. necktie (ne'kta'j) 

Kravina, kravlja koza, n. cow-hide (ka'u ha'jd) 

Krcat, n, loaded (lo'ded) 

Krcati, tovariti, v. to load (tu lo'ud) 

Krc, gre, n. cramp (kramp) 

Krcag, vrC. n. tankard (ta'nkord) 

KrcitI, V. to ram (tu ra'm), to root out (tu ru't a'yt), 

to clean (tu kli'n) 
Krcma, n. tavern (ta'vSrn), inn (in), saloon (salu'n) 
Krcmar, n. tavern keeper (ta'vorn ki'por), inn keeper 

(i'n ki'por), saloon keeper (salu'n ki^p5r) 
Krdo, n. herd (hord) 
Krdar, n. swineherd (sua'jnho'rd) 
Krec, vapno, n. lime (lajm) 
Krecana, n. limekiln (la'jmki'l) 
Krecar, n. lime-burner (la'jmbS'rnor) 
Krecast, a. limy (la'jmi) 
Krecati, v. to white-wash (tu hua*jtu§,'§) 
Krecenje, n. white-washing (hua'jtuR'Sing) 
Kreda, n. chalk (C^k) 
Kreda u prahu, n. whiting (hua'jting) 
Kreketati, v. to croak (tu kro'uk), to quack (tu ku&'k) 
Kreljut, n. wing (yi'ng) * 
Kreljutni vijak parobroda, n. screw propeller (skru*- 

prope'lOr) 
Kremen, n. flint stone (fli'nt sto'n) 
Kren, hren, n. horse radish (ho'rs ra'diS) 
Krenuti, v. to move (tu mu'v), to start (tu sta'rt) 
Krenuti na put, v. to leave (tu li'v) 
Krepak, a. solid (sa'lid), strong (Strang) 
Krepati, V. to croak (tu krg'yk) Krepost — 55 — KrpuSa Krepost, n. virtue (vo'rcu), power (p<a'uer) 
Krepostan, a. virtuous (vo'rduas), strong: (Strang) 
Kres, n. bonfire (ba'nfa'er) 

Kresati, v. to strike fire (tu stra'jk fa'er), to if?nite (tu 
igna'jt) 

Kresevo, n. skirmish (sk5'rmi§), battle (batl), encoun- 
ter (enka'untdr) 
Krestelica, n. jay bird (dze'j bo'rd) 
Kret, n. motion (mo'uSan) 
Kretac, n. motor (mo'tor) 

Kretati, v. to move (tu mu'v), to stir (tu sto'r) 
Kretnja, n. movement (mu'vment) 
Krevet, n. bed (bed) 

Krezub, n. tooth_g-ap (tu't-g^'p) 

Krezubast, a. gap-toothed (ga'p tu't) 

Krhak, a. brittle (britl) 

Krhkost, n. brittleness (bri'tlnes) 

Kricati, v. to scream (tu skri'm) 

Krijenje, n. hiding (ha'jding), concealing (konsi'ling) 

Krijepak, a. strong (Strang) 

Krijepiti, v. to invigorate (tu invi'gorejt) 

Krijepost, n. virtue (vo'rdu) 

Krijes, n. bonfire (ba'nfa'er) 

Krijesnica, n. glow-worm (glo'u-uo'rm) 

Krika, n. scream (skri'm) 

Kriknuti, V. to scream (tu skri'm), to exclaim (tu eks- 

kle'jm), to cry out (tu kra'j §,'ut) 
Krilat, a. winged (ui'ngd) 

KrUatica ptica, n. winged bird (ui'ngd bS'rd) 

Krilo, n. wing (ui'ng) 

Krilo, skut, n. lap (lap) 

Krinka, n. mask (mask), false face (f^'Is fe'js) 

Kriomcar, n. smuggler (sma'glor) 

Kriomcarenje, n. smuggling (sma*gling) 
Kriomcariti, v. to smuggle (tu sma'gl) 
Kriomcarska roba, n. contraband goods (ka'ntr^band 
gu'ds) 

Kriomice, adv. surreptitiously (so'repti'§asli) 

Kriska, n. slice (slajs) 

Kriti, V. to hide (tu ha'j^, to conceal (tu konsl'l) 

Kriv, (ne ravan) a. crooked (kru'ked) 

Kriv, kagnjiv, a. guilty (gi'lti) 

Krivac, n. offender (ofe'ndor) 

Krivi bog, n. idol (a'jdal) 

Krivica, n. injustice (i'ndza'stis) 

J<riviti, optuziti, n. to accuse (tu akju'z), to blame (tu 
ble'jm), to indict (tu inda'jt) 

Krivnja, n. guilt (gilt), blame (blejm) 

Krivo, adv. wrong (rang) 

Krivo imati, v. to be wrong (tu bi ra'ng) 

Krivobostvo, n. idolatry (ajda'letri) 

Krivogled, n. squint eyed (skyi'nt a'jd) 

Krivoklet, n. perjury (pQ'rdzuri), false oath (fa'ls o'ut) 

Krivokletnik, n. perjurer (po'rdzuror) 

Krivonog, n. bow legged (bo'u le'gd) 

Krivotvor, n. forger (fo'rdzor), conterfeiter (ka'untor- 
fi'tdr) 

Krivotvoriti, patvoriti, v. to forge (tu fo'rd^), to coun- 
terfeit (tu ka'untorfit) 

Krivovjerac, n. heretic (he'ritik) Krivovjerstvo, n. heresy (he'risi) 
Krivudatl, v. to wind (tu ua'jnd), to meander (tu 
mia'ndor) 

Krivuljast, a. winding (ua'jnding) 
Krizrna, potvrda, n. confirmation (ka*nforme'j§an) 
Kriz, krst, n. cross (kras), crucifix (kru'sifiks) 
Kriza, kiSmenica, n. back (bak) 
Krizanje, n. crossing (kra'sing) 

Krizar, n. crusader (kruse'jdor), knight of the cross 
(na'jt av di kra's) 

Krizar, pauk, n. cross spider (kra's spa'jdor) 
Krizati se, v. to make a sign of the cross (tu me'jk e 

sa'jn av di kra'9> 
Krizoboija, n. lumbago (la'mbe'jgo) 
Krizogied, n. crosseyed (kra'sa'jd) 
Krk, krhak, a. brittle (britl) 

Krkljati, v. to buzz (tu ba'z), to snort (tu sno'rt) 
Krkoca, n. brittleness (bri'tlnes) 
Krietka, n. cage (kejdz) 
Krma od broda, n. stern (storn) 
Krma za zivotinje, n. fodder (fa'dor) 
Krmaca, n. sow (sa'u) 
Krmak, n. hog (hag) 
Krmak mladi, n. pig (pig) 

Krmeljiv, a. blear-eyed (bli'ra'Jd) : 

Krmeljivost, n. blearedness (bli'rednes) 
Krmetina, n. pork (pork) 
Krmilo, n. helm (helm) 
Krmiti, v. to steer (tu sti'r) 
Krmiti (blago), v. to feed (tu fi'd) 
Krnja, n. notch (nac), shed (sed) 
Krnjav, a. notched (nact) 
Krnjiti, v. to mutilate (tu mju'tilejt) 

Krociti, v. to go (tu go'), to pace (tu pe'js) 

Kroj, n. cut (kat) 

Krojac, n. cutter (ka'tor) 

Krojac sivalac, n. tailor (te'jlor) 

Krojacica, n. dressmaker (dre'sme'jkSr), tailoress 

(te'jlores) 
Krojacnica, n. tailor shop (te'jlSr §a'p) 
Krojenje, n. cutting (ka'ting) 
Krojiti, V. to cut (tu ka't) 
Kropilo, n. sprinkler (spri'nklor) 
Kropiti, V. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Krotak, a. meek (mik), tame (tejm) 
Krotilac, n. tamer (te'jmor) 
Krotiti, V. to tame (tu te'jm) 
Krotkoca, n. tameness (te'jmnes) 
Krotkost, n. gentleness (dze'ntlnes) 
Krov, n. roof (ruf) 
Krov (od kola), n. tilt (tilt) 
Krovnjaca, n. hut (hat) 
Kroz, prep, through (tru) 
Krpa, n. patch (pac), rag (rag) 
Krpar, n. rag man (ra'g man) 
Krparija, n. patching (pa'cing) 

Krpati, v. to patch (tu pa'C), to mend (tu me'nd), to 
darn (tu da'rn) 

Krpetina, n. rag (rag) 

Krpusa, n. sheeptick (gi'ptfk) ^ Krsni 56 — Kuka Krsniy a. baptismal (ba'ptizmal) 

Krsni list, n. christening certificate (kri'sning s6rti'- 

fiket) 
Krsno ime, n. christian name (kri's5en ne'jm) 
Krst, n. cross (kr^s), crucifix (kru'sifiks) 
Krsta, n. spine (spajn), back bone (ba'k bo'n) 

Krstas, n. cruiser (kru'zSr), battleship (bS,'tl§ip) 
Krstionik, n. baptismal font (baptfzmal fa'nt) 
Krstitelj, n. baptizer (bapta'jzor) 
Krstiti, V. to baptize (tu bapta'jz), to christen (tu 

kri'sn) 
Krstoboija, n. lumbago (la'mbe'jgo) 
Krstonosa, n. cross bearer (kr§.*s ba'ror) 
Krs, n. rock (rak), cliff (klif) 

Krsan, a. cliffy (kli'fi) 

Krian (Covjek), a. sturdy (st6*rdi) 

Krscanin, n. christian (kri'scan) 

Krscanstvo, n. Christianity (kri's6ia'niti) 

Krsiti, V. to break (tu bre'jk), to violate (tu va'jolejt) 

Krstenica, krstni list, n. christening certificate (kri's- 

ning sorti'fiket) 
Krstenje, n. christening (kri'sning) 
Krt, krtica, n, mole (mol) 
Krticnjak, n. mole-hill (mo'l hi'l) 
Krug, n. circle (sorkl) 
Krugija, n. ball (bal) 
Krugija zemaljska, n. globe (glob) 
Krugljast, a. round (ra'und) 
Kruh, n. bread (bred) 

Kruh domaci, n. home-made bread (ho'm mejd bre'd) 
Kruh svjezi, n. fresh bread (fre's bre'd) 

Krumpir, n. potato (pote'jdo) 

Kruna, n. crown (kra'un) 

Krunica, Cislo, n. rosary (ro'zari) 

Krunitba, n. coronation (ka'rone'jgan) 

Krunovina, n. crown land (kra'un land) 

Krupa, krupnik, n. peeled barley (pi'ld ba'rli) 

Krupa, tuca, n. hail (hejl) 

Krupan, zrnat, a. coarse (kSrs), granulary (gr&'nju- 

leri) 
Krupan, velik, a. stout (sta'yt), big (big) 
Krupno (debelo), adv. coarsely (ko'rsli) 
Krupno, veliko, adv. grossly (gro'sli) 
Kruska, n. pear (par) 
Kruskovaca, n. pear-cider (pa'r sa'jdor) 
Krut, tvrd, a. solid (sa*lid), hard (hard), compact 

(ka'mpH'kt) 
Krut, pkrutan, a. cruel (kru*§l), severe Csivi'r), harsh 

(harS) 

Krutost, n. hardness (ha'rdnes) 
Kruzitiy v. to circle (tu so'rkl) 
Kruznica, n. circle (sorkl) 
Krv, n. blood (bl§,d) 

Krv pustiti, (metati kupice), v. to cup (tu ka'p) 
Krvarina (novae), n. blood-money (bla'd m§,'nl) 
Krvav, a. bloody (bl§,'di) 
Krvavica, n. blood sausage (bla'd s§,*sed2) 
Krvaviti, v. to bleed (tu bli'd) 
Krvna iila, n. blood vessel (bli,*d ve*sl) 
.Krvniky n. executioner (e*ksikju*g§,n5r) Krvolocan, a. blood-thirsty (bla'd to'rsti) 
Krvopija, n. blood sucker (bla'd sa'kor) 
Krvoprolice, n. blood shed (bla'd §e'd) 
Krvotok, n. hemorrhage (he'maredz) 
Krvovina (drvo), n. brazil wood (brazi'l uu'd) 
Krznar, n. furrier (fo'rior) 
Krzno, n. fur (for), pelt (pelt) 
Krza, divlja patka, n. teal (til) 
Krzljav, a. puny (pju'ni) 

Kubura, pistolj, n. pistol (pi'stal)^ gun (gan) 
Kuburan, a. miserable (mi'zorabl), scanty (ska'nti) 
Kuburiti, v. to live miserably (tu li'v mi*z(5rabli) 
Kucanje, n. knocking (na'king), beating (bi'ting), 

rapping (ra'ping) 
Kucanje srdca, bila, n. beating (bi'ting) 
Kucanje ure, n. ticking (ti'king) 
Kucati, V. to knock (tu na'k), to beat (tu bl't), to rap 

(tu rap), to tick (tu ti'k), to thump (tu ta'mp) 
Kucavica zila, n. artery (a'rteri) 
Kucak, n. dog (dag) 
Kucine, n. tow (to'u) 
Kuca, n. house (ha'us) 
Kucanin, n. inmate (i'nme'jt) 
Kucanstvo, n. household (ha'usho'ld) 
Kucar, n. peddler (pe'dlor) 
Kucariti, v. to peddle (tu pe'dl) 
Kucegazda, n. landlord (la'ndlo*rd) 
Kucevlastnik, n. house.owner (ha'us-o'unor) 
Kucica, koliba, n. cottage (ka'tedz) 
Kud, kuda, adv. where (hue'r), whither (hyi'd(5r> 
Kudagod, adv. wherever (hue'reVor) 
Kuda mu drago, adv. any where (e'nihye'r) 
Kudeija, n. hemp (hemp) 

Kudilac, n. reprimander (re'prim§,'nd6r) 
Kuditi, V. to censure (tu se'ngur), to blame (tu 

ble'jm), to reprimand (tu re'primS.nd) 
Kudnje vrijedan, a. blamable (ble'jmabl), blame- 
worthy (ble'jmu5'rdi) 

Kudrav, a. shaggy (§a*gi) , 

Kuga, n. pest (pest), plague (plejg) 

Kuglati se, v. to bowl (tu bo'l) 
Kugija, n. ball (bal) 

Kugljana, n, bowling alley (bo'uling It'll) 
Kugljanje, n. bowling (bo'ling) 
Kuhaca, n. ladle (lejdl) 
Kuhanje, n. cookery (ku'kori) 
Kuhano meso, n. boiled meat (bo'eld mi't) 
Kuhar, n. cook (kuk) 
Kuharica, n. cook (kuk) 

Kuharstvo, n. culinary science (kju'lineri sa'ens) 
Kuhati, V. to cook (tu ku'k), to boil (tu bo' el) 
Kuhinja, n. kitchen (ki'cen) 

Kuhinjsko posudje, n. cooking utensils (ku'king ju- 
te' nsils) 
Kuja, kueka, n. bitch (bid) 
Kuk, bedra, n. hip bone (hi'p b5'n) 
Kuka, kljuka, n. hook (huk) 

Kuka, dengelj, n. grappling hook (gr&*pling hy*k) 
Kuka, za gumbe, n. button hook (ba'tn h\j'k) Kukac — 57 — Kvrgast Kukac, n. insect (i'nsekt) 
Kukac, zanoktica, n. felon (fe'lan) 
Kukanje, n. lamentation (la'mente'jgan) 
Kukati, V. to moan (tu mo'un), to wail (tu ue'jl) 
Kukast, a. hooked (hukt) 
Kukavac (jadnik), n. wretch (reC) 
Kukavan, a. miserable (mi'zorabl) 
Kukavica, ptica, n. cuckoo (ku'ku) 
Kukavica, plasljivac, n. coward (ka'uord) 
Kukavno, adv. cowardly (ka'uordli) 
Kukica, n. small hook (sma'l hu'k) 
Kukurikanje, n. crowing- (kro'uing) 
Kukurikati, v. to crow (tu kro'u) 
Kukuruz, n. corn (korn) 
Kukuruziste, n. corn field (ko'rn fi'ld) 
Kukuruzna stabljika, n. corn stalk (ko'rn sta.'k) 
Kukuruznjakf n. corn bread (ko'rn bre'd) 
Kukuta, divlji pergin, n. helm lock (he'lm la'k) 
Kula, toranj, n. tower (ta'uor) 

Kulas (konj), n. mouse gray horse (ma'us gre'j ho'rs) 
Kulasast, a. mouse gray (ma'us gre'j) 
Kuleta, patrontag, n. cartridge box (ka'rtridz ba'ks) 
Kum kod krstenja, n. god father (ga'd fa'dor), spon- 
sor (spa'nsor) 
Kum kod zenitbe, n. grooms man (gru'mzman) 
Kuma kod krstenja, n. god mother (ga'd ma'dor) 
Kuma kod zenitbe, n. brides maid (bra'jdzme'jd) 
Kumce, n. god child (ga'd ca'eld) 
Kumir, n. idol (a'jdl), false deity (f^'ls di'iti) 

Kumirovati, v. to idolatrize (tu ajda'iatrajz) 
Kumirstvo, n. idolatry (ajda'latri) 

Kumovati, V. to be sponsor (tu bi spa'nsSr), to act as 

god father (tu a'kt az g-a'd fa'dor) 

Kumpanija, n. company (ka'mpani) 
Kumrija, gugutka, n. Indian turtle-dove (i'ndian to'rtl 
da'v) 

Kuna, kunica, n. marten (ma'rtn) 

Kunadra, n. flax flue (fla'ks flu') 

Kundak, n. gun-but (ga'n ba't) 

Kundrav, a. shaggy (sa'gi) 

Kundravost, n. shagginess (ga'gines) 

Kunic, n. rabbit (ra'bit) 

Kup, hrpa, n. heap (hip), pile (pa'el) 

Kupa, kupica, n. glass (glas), tumbler (ta'mblOr), 

Kupac, n. buyer (ba'jSr), purchaser (pe'rCesOr), 

vendee (ve'ndi') 
Kupaliste, n. bath house (b§.'t ha'us) 
Kupalo, n. bath tub (ba't ta'b) 
Kupaoc, n. bather (be'jdor) 

Kupaonica, n. bath (bat), bath-room (ba't ru'm) 
Kupaonica javna, n. public bath - house (p§,'blik ba't 

ha'us), natatorium (n^'tatc'riam) 
Kupelj, n. bath (b^t) 

Kupelj parna, n. turkish bath (to'rkiS b&'t) 
Kupica, n. small glass (sm^'l glS.'s) 

Kupice (za puStati krv), n. cuppingr-glaBses (ku'pinif- 

Sl3.'ses) 
Kupice metati, v. to cup (tu ka'p) Kupilac, sabirad, n. gatherer (ga'doror), collector (ko- 

le'ktor) 
Kupina, n. raspberry (ra'zberi) 

Kupinovo vino, n. raspberry wine (ra'zberi ua'jn) 
Kupiti, V. to buy (tu ba'j), to purchase (tu po'rCes) 
Kupiti, sabirati, v. to gather (tu ga'dor)^ to glean (tu 

gli'n) 
Kupijen, a. bought (bat) 
Kupovati, V. to buy (tu ba'j) 
Kupovni u^ovor, n. bill of sale (bi'l av se'jl) 
Kupovnina, n. purchase (pO'rCes), purchase-money 

(p5'rees-ma'ni) 
Kup us, zelje, n. cabbage (ka'b&dz) 
Kupus, glavica, n. head cabbage (he'd k&'bad2) 
Kupus kiseli, n. sourcrout (sa'ur kra'ut) 
Kuraz, n. courage (ko'redS) 
Kurdjeiica, n. tape (tejp) 
Kurjak, vuk, n. wolf (uu'lf) 
Kurje oko, n. corn (korn) 

Kurtalisati se, v. to get rid of (tu ge't ri'd a'v) 
Kurva, bludnica, n. prostitute (pra'stitjut), harlot 

(ha'rlat), whore (hor) 
Kus, n. bit (bit) 

Kus, okus n. taste (tejst), relish (re'lig) 
Kusan, a. tasteful (te'jstful) 

Kusast, a. curtailed (korte'jld) 

Kusatak, n. stump (stamp), end (end) 

Kus, n. sage (sejdz) 

Kusac, n. tempter (te'mptor), trier (tra'er), seducer 
sidju'sor) 

Kusanje, n. temptation (tempte'jsan), experiment 
(ekspe'riment), trying (tra'ing) 

Kusati, V. to try (tu tra'j), to taste (tu te'jst), to ex- 
periment (tu ekspe'riment), to tempt (tu te'mpt) 

Kusnja, n. trial (tra'el) 

Kustrav, a. disheveled (diSe'vld), shaggy (§a'gi) 

Kustravost, n. shagginess (sa'gines) 

Kut, n. corner (ko'rnor), nook (nuk) 

Kutija, n. box (baks) 

Kutlaca, n. scoop (skup) 

K utn jak, zub n. molar tooth (mS'ldr tu't) 

Kuverta na brodu, n. deck (dek) 

Kuverta, omot, n. envelope (e'nvelap) 

Kuzan, a. pestiferous (pesti'foras), contagious (kon- 
te'jdzas) 

Kuziste, n. pesthouse (pe'stha'us), lazaret (la'zare't) 

Kvaka, n. knob (nab) 

Kvar, n. loss (las), damage (da'm§<d2) 

Kvaran, a. damaged (da'madzd) 

Kvaritelj, n. spoiler (spo'jlOr) 

Kvariti, v. to spoil (tu spo'el), to damage (tu d§,'m§,d2) 

Kvas, n. sponge (spand2) 

Kvasac, pjenica, n. yeast (jlst) 

Kvasina, n. vinegar (vi'nigSr) 

Kvasiti, v. to wet (tu ue't) 

Kvatri, n. Ember weeks (e'mb5r ui'ks) 

Kvocati, v. to cluck (tu kl§'k) 

Kvo5ka, n. cluck -hen (kl§,'k.he'n), hen (hen) 

Kvrga, n. knot (n§,t). gnarl (narl) 

Kvrgast, a. knotty (na'ti), gnarly (na'rli) Labav 58 — Latlti se Labav, a. loose (lus) 
' Labrnjak, n. wolf fish (uu'lf fi'§), sea cat (si' ka't) 
Labud, n. swan (sua'n) 
La6ati, hvatati, v. to seize (tu si'z), to catch (tu ka'6), 

to grasp (tu gra'sp) 
Lacati se posia, v. to get busy (tu ge't bi'zi) 
Ladanje, n. rural district (ru'ral di'strikt), country 

(ka'ntri) 
Ladica, n. drawer (dra'er), till (til) 
Ladja, n. boat (bo'ut), vessel (vesl), ship (§ip) 
Ladja mostovna, n. pontoon (pantu'n) 
Ladja oklopnjaca, n. iron clad boat (a'jarn klad 

bo'ut) 
Ladja plosnata, n. flat boat (fla't bo'ut) 
Ladja postovna, n. mail boat (me'jl bo'ut) 
Ladja prevozna, n. ferry boat (fe'ri bo'ut) 
Ladja putnicka, n. passenger boat (pa'sendzor bo'ut) 
Ladja topovna, n. gun boat (ga'n bo'ut) 
Ladja tovarna, n. freight boat (fre'jt bo'ut) 
Lad jar, n. navigator (na'vige'jtor), sailor (se'jlor) 

skipper (ski'por) 
Ladjarina, n. boatage (bo'utedz) 
Ladjica, n. small boat (sma'l bo'ut) 
Ladjica (za tkanje), n. shuttle (satl) 
Lagan, a. light (lajt), easy (i'zi) 
Lagano, adv. easily (i'zili), lightly (la'jtli), slowly 

(slo'uli) 
Lagati, v. to lie (tu la'j) 

Lagav, bacva, n. cask (kask), barrel (ba'rel) 
Lagodan, a. agreeable (agri'abl), light (lajt) 
Lagodnost, n. pleasantness (ple'zantnes) 
Lagum, mina, n. blast (blast) 

Lagumski prah, n. blasting powder (bla'sting pa'ydSr) 
Labor, n. breeze (briz) 
Lajati, v. to bark (tu ba'rk) 
Lajav, brbljav, a. loquacious (lokue'jgas), garrulous 

(ga'rulas) 
Lajavac, n. blabber (bla'bor), termagant (to'rmagant) 
Lajavost, n. talkativeness (t&,'kMivnes) 
Lak, vidi lagan 
Lakat, n. elbow (e'lb5) 

Lakat (stara mjera), n. ell (el), yard (jard) 
Lakoca, n. lightness (la'jtnes), easiness (i'zines), 

facility (fasi'liti) 
Lakom, a. greedy (gri'di), covetous (ka'vetas) 
Lakomac, skrtica, n. miser (ma'jzor), niggard 

(ni'gord) 
Lakomac, pozderuh, n. glutton (glatn) 
Lakomiti se, v. to covet (tu ka'vet) 
Lakomost, n. greediness (gri'dines) 
Lakouman, a. thoughtless (ta'tles) 
Lakoumlje, n. thoughtlessness (ta'tlesnes) 
Lakoumnost, n. frivolity (frivo'liti) 
Lakovjeran, a. credulous (kre'djulas) 
Lakovjernost, n. credulity (kredju'liti) Lakrdija, n. comedy (ka'midi), farce (fars), fun 
(fan) 

Lakrdtjas, n. comedian (kami'dian), buffoon 
(bafQ'n) 

Laksati, v. to lighten (tu la'jtn), to facilitate (tu fa- 
si'litejt) 

Laloka, n. jaw (dza) 
Lam pa, vidi svjetiljka 
Lampreta (riba), n. lamprey (la'mpri) 
Lan, n. flax (flaks) 
. Lanao, n. chain (Cejn) 

Lanao od ure, n. watch-chain (ua*C-5e*jn) 
Lanak, n. oil-seed (o'el si'd) 

Lancenik, n. suspension-bridge (suspe'n^an bri'd2) 

Lancic, n. small chain (sma'l ce'jn) 

Landati, v. to loaf (tu lo'uf), to tramp (tu tr^'mp) 

Lane, n. young stag (ja'ng sta'g), fawn (fan) 

Lanen, a. linen (linen), flaxen (flaksn) 

Laneno sjeme, n. linseed (li'nsi'd) 

Laneno ulje, n. linseedoil (li'nsido'el) 

Lani, adv. last year (la'st ji'r) 

Laniste, n. flax- field (fla'ks fi'ld) 

Lanjacy n. buck (bak) 

Lanjski, a. of last year (av la'st ji'r) 

Lapacke (na kolima), n. hub (hab) 

Lapor (vrst kamena) n. marl (marl) 

Larma, buka, n. noise (nojz) 

Larmadzija, n. boisterous fellow (bo'jstoras fa'lo) 

Larmati, v. to make noise (tu me'jk no'jz), to brawl 
(tu bral) 

Lasa, vidi lasica 

Lasan, a. light (lajt), easy (i'zi) 

Lasast, a. weasel-like (ui'zl la'jk) 

Lasica, n. ferret (fe'ret), weasel (uI'zl) 

Lasica (riba), n. lamprey (la'mpri) 

Laskanje, n. flattery (fla'dori) 

Laskati, v. to flatter (tu fla'dor) 

Laskav, a. flattering (fla'doring) 

Laskavac, n. flatterer (fla'dorSr), cajoler (kad2o'16r) 

Lasno6a, n. easiness (i'zines) 

Lastan, a. comfortable (ka'mfortabl), convenient 

(konvi'nient) 
Lastavica, n. swallow (sua'lo) 
Last! lac, n. varnisher (va'rniSor) 
Lastilo, n. burnisher (bo'rniSor) 
Lastilo za cipele, n. shoe blacking (§u' bl§,'king) 
Lastiti, V. to varnish (tu va'rnig), to polish (tu pa'li§)„ 

to burnish (tu bS'rnig) 
Latak, n. cloth (klat), stuff (staf) 
Latica, n. flap (fl^p) 
Latica cvjetna, n. perianth (pe'ri^nt) 
Latinjanin, n. Latin (la'tin) 
Latin ka, n. Latin (la'tin) 
Latinski, a. Latin (l§,'tin) 
Latiti se, v. to start (tu sta'rt), to begin (tu blgi'n> Latiti se — 59 Lijen Latiti se posia, v. to get busy (tu ge't bi'zi) 

Lav, n. lion (la'jan) 

Lavez, n. barking (ba'rking) 

Lavica, n. lioness (la'janes) 

Lavic, n. young lion (ja'ng la'jan) 

Lazila (kod gradnje), n. scaffold (sk§,*fold) 

Laziti, i6i, v. to creep (tu kri'p), to crawl (tu kra'l), 

to go (tu go'), to walk (tu u^'k) 
Laz, n. lie (laj), falsehood (fa'lshud), untruth (a'n- 

tru't) 
Laza, n. liar (la'jor), boaster (bo'ustor) 
Lazac, n. liar (la'jor), swaggerer (su§.'gor5r) 
Lazan, a, lying (la'ing), false (fals) 
Lazltorba, n. liar (la'jor) 

Lazljiv, a. lying (la'ing), deceitful (disi'tful), cheat- 
ing (ci'ting), illusory (ilju'sori), fallacious (fale'j. 

sas) 
Lazljivac, n. liar (la'jor) 
Lazljivost, n. falsehood (fa'lshud), deceitfulness 

(disi'tfulnes), incorrectness (i'nkore'ktnes) 
Lebdjeti, v. to hover (tu ha'vor), to poise (tu po'jz) 
Leca, povrde, n. lentil (le'ntil) 

Leca (staklo na stroju za slikanje), n. lens (lenz) 
Leci, legnuti, v. to lay down (tu le'j da'un) 
Leci, kotiti v. to breed (tu brfd), to brood (tu bru'd), 

to hatch (tu ha'c) 
Led, n. ice (ajs) 
Led, tu6a, n. hail (hejl) 
Ledac, n. crystal (kri'stal) 
Leden, a. icy (a'jsi), of ice (av a'js) 
Ledenica (ormar sa ledom), n. refrigerator (rifri'dzo- 

re'jtor), ice-box (a'js-ba'ks), ice chest (a'js 5e'st) 
Ledenica (jama, podrum),'n. ice-house (a'js ha'us), 

ice pit (a'js pi't) 
Ledenica (svije(5a od leda), icicle (a'jsikl) 
Ledenik, ledeno brdo, n. glacier (gle'j§5r, ill gla'si5r) 
Ledenik na nioru, n. ice-berg (a'jsbSrg) 
Ledina, n. grass-plot (gra'spla't). pasture ground 

(pa'§(5ur gra'und), lawn (Ian) 
Leden jak (ormar), n. ice-box (a'js ba'ks), refrigerator 

(rifri'dzore'jtor) 
Lediste, n. freezing point (fri'zing po'jnt) 
Lediti, v. to ice (tu a'js) 
Lediti se, v. to freeze (tu fri'z) 
Ledja, n. back (bak) 
Lednik, n. glacier (gle'jsor, ili gla'sior) 
Legija, ceta od sto vojnika, n. legion (li'd2an) 
Leglo, n. brood (brud), hatch (ha5), covey (ka'vi), lair 

(lar) 
Legnuti, v. to lay down (tu le'j da'un) 
Leiek, n. lamentation (la'mente'jsan), crying (kra'ing) 
Leiekati, v. to lament (tu lame'nt) 
Lem, luCum, n. lute (Ijut), putty (pa'di) 
Lemati, v. to cudgel (tu ka'd^el), to thrash (tu tra.'§) 
Lemes, oralo, n. plough-share (pla'u §a'r) 
Lemun, n. lemon (le'man) 
Lepenka^ n. pasteboard (pe'jstbo'rd) 
Leptiza, n. fan (fan) , 

Leprsati, v. to flutter (tu fla'tor) Leptir, n. butterfly (b§.'d6rfla'j) 

Lesina (mrtvo tijelo) n. corpse (korps), cadaver 

(kUd^'vCr), carrion (k&'rian) 
Lesina (od zivotinje), n. carcass (ka'rkas) 
Lesinar, n. horse-kite (ho'rs-ka'jt) 
Let, n. flying (f la'ing), flight (flajt) 
Letak, letilist, n. pamphlet (p&'mflet) 
Letimice, adv. hurriedly (ho'ridli) 
Letjeti, v. to fly (tu fla'j) 
Letnjak, n. reel (ril) 
Letva, n. lath (l§-t) 
Leventa, n. wandering knight (ua'ndoring na'jt), 

tramp (tramp) 
Lezaj, n. lair (lar), place of rest (ple'js av re'st) 
Lezati, v. to lie (tu la'j), to be situated (tu bi si'Cju-j 

e'jted) 
Lezati u krevetu, v. to be In bed (tu bi in be'd) 
Lezecke, adv. lying (la'ing) 

Leziste, n. bed (bed), couch (ka'u5), camp (k&'mp) 
Li, conj. if (if), as if (az i'f) 
Lice, n. face (fejs) 
Lice, oblicje, n. feature (fi'Cur), countenance (ka*\in- 

tinans) 
Lice, osoba, n. person (porsn) 
Licemjerac, n. hypocrite (hi'pokrit) 
Licemjeran, a. hypocritic (hi'pokri'tik), hypocritical 

(hi'pokri'tikal) 
Licemjerstvo, n. hypocrisy (hipa'krisi) 
Lican, a. personal (po'rsonal) 
Licilac, n. painter (pe'jntor) 
Licina, uzica, n. bast (bast) 
Liciti, V. to paint (tu pe'jnt) 
Liciti, dolikovati, v. to fit (tu fi't), to become (tu bl* 

ka'm), to suit (tu su't) 
Liciti, sliciti, v. to resemble (tu rize'mbl)^ to be like 

(tu bi la'jk) 
Licno, adv. personally (po'rsonali) 
Licnost, n. personage (po'rsoned2) 
Liganj, sipa, n. cuttle-fish (ka'tl fi'§) 
Lih, adv. only (o'nli) 
Lihi, a. odd (ad) 

Lihi broj, n. odd number (a'd na'mbor) 
Lihva, n. usury (ju'zuri) 
Lihvar, n. usurer (ju'zuror) 

Lihvariti, v. to practice usury (tu pra'ktis ju*2uri> 
Lihvarski, a. usurious (ju2u'rias) 
Lija, n. fox (faks) 

Lijavica, proljev, n. diarrhea (da'jari'a) 
Lijecenje, n. healing (hi'ling), doctoring (da'kt5ring>, 

cure (kjur) 
Lijeciti, v. to cure (tu kju'r), to heal (tu hil) 
Lijecnik, n. physician (fizi'san), doctor (da'kt5r) 
Lijecnik, ranar, n. surgeon (s6'rd2an) 
Lijecnistvo, n. medicine (me'disin) 
Lijeha, n. bed (bed) 
Lijek, n. medicine (me'disin) 
Lijek za bljuvanje, n. emetic (imi'tik) 
Lijek za 51§<5enje, n. purgative (p5*rgativ> 
Li Jen, a. lazy (le'jzi), indolent (i'ndolent) liijenSina 60 - LjepSati A.ijencina, n. lazy-bones (le'jzi b5'ns), sluggard (sla'- 
g'drd) 

l.ijeniti se, v. to be lazy (tu bi le*jzi) 
Lijenost, n. laziness (le'jzines), idleness (a' j dines) 
.Lijep, a. beautiful (bju'tiful), handsome (ha'ncam), 
nice (najs) 

i.ijepak, n. glue (glu) 

Lljepiti, V. to lute (tu Iju't), to glue (tu glu'), to 

paste (tu pe'jst) 
Lljepiti se, v. to cling (tu kli'ng) 
Lijepo, adv. fine (fajn), nicely (na'jsli) 
Lijepost, n. beauty (bju'tl) 
l-ijer, liljan, n. lily (li'li) 
t.ijes, gradjevno drvo, n. lumber (la'mbSr), timber 

(ti'mbor) 
l.ijes, mrtvacki sanduk, n. coffin (ka'fin) 
Lijeska, lijeSnik, n. hazel-tree (he'jzl tri') 
Lijet, n. flight (flajt) 

Lijeva strana broda, n. larboard (la'rbo'rd) 
Lijevak, pirija, n. funnel (fa'nel) 
Lijevati, v. to pour (tu po'r) 
Lljevati suze, v. to shed tears (tu §e'd ti'rs) 
Lijevi, a. left (left) 

Lijevo, adv. to the left (tu di le'ft), on the left side 

(an di le'ft sa'jd) 
Lik, n. face (fejs), form (form), figure (fi'gjur), shape 

(§ejp) 
Lik, liCina, n. bast (bast) 
Liker, n. liquor (li'kor) 
Liljan, n. lily (li'li) 
Urn bijeli, n. tin-plate (ti'n-ple'jt) 

1.1 m crni, n. sheet-iron (§rt-a*jarn) 
Lima, turpija, n. file (fa'el) 
Limar, n. tinner (ti'nor) 

i.imati, v. to file (tu fa'el) 
Limen, a. tinny (ti'ni) 

l-imovina, n. tin-goods (ti'n-gti'dz) 
Limun, n. lemon (le'man) 
Limunada, n. lemonade (le'mane'jd) 
Linir, ravnalo, n. ruler (ru'lor) 
Linj, n. tench (tenc) 

l-injati se, v. to molt (tu mo*lt) 

Li pa, n. linden (li'nden), lime-tree (la'jm tri') 

Lipan (riba), n. grayling (gre'jling) 

Lipanj, n. June (dzun) 

'Lipov cvijet, n. blossom of a linden-tree (bla'sam av e 
li'nden tri') 

Lipovina, n. linden-wood (li'nden uu'd) 

Lipsati, v. to die (tu da'j), to perish (tu pe'ri§), to ex- 
pire (tu ekspa'er) 

t-ira (glazbalo), n. lyre (la'er) 

Lisa, n. blaze (blejz) 

Lisica, n. fox (faks) 

'^Lisicina, n. manacles (m^'nakls), handcuffs (h§.*nd- 
ka'fs) 

l.isnat, a. leafy (Iffi) 

Lisnica, n. pocket-book (pa'ketbuk) 

List (drveta), n. leaf (lif) 

iList, novina, n. paper (pe'jp5r), newspaper (nju'spe'j- 
pSr) List, pismo, n. letter (le'tor) 

List od noge, n. calf (kaf) 

List papira, n. sheet of paper (si't av pe'jpor) 

List (riba), n. plaice (plejs) 

Lislak, n. leaflet (li'flet) 

Listati u knjizi, v. to turn over the leaves (tu t5'rn 

o'vor di ll'vz) 
Listati (drve6e), v. to leaf (tu li'f) 
Listicarka, n. agaric (a'garik ili aga'rik) 
Listom, adv. at once (at ua'ns), Jnstantly (i'nstantli), 

all (al) 
Listonosa n. letter-carrier (le'tor k^'rior), mailman 

(me'jlman) 
ijstopad, n. October (okto'bor) 

Listozder (kukac), n. chrysomelidae (kri'some'lidi; 
Lisaj, n. lichen (la'jken) 
Lisaj (bolest), n. tetter (te'tor) 

Lisaj (na kozi), n. herpes (ho'rpes) 

Lisce, n. leaves (livz) 

Lisiti, V. to deprive (tu dipra'jv), to rob (tu ra'b) 

Litar, litra, n. liter (li'tor) 

LitI, vidi lijevati 
Litica, n. steep rock (sti'p ra'k) 
Litra, n. liter (li'tor) 
Liturgija, n. liturgy (li'tordzi) 
Livada, n. meadow (me'do), mead (mid) 
Livadarka (ptica), n. meadow lark (me'do la'rk) 
Livadarstvo, n. tillage (ti'ledz) 
Lizati, V. to lick (tu li'k), to lap (tu la'p) 
Lizavac, n. licker (li'kor), lapper (la'por) 
LJaga, mrlja, n. stain (stejn) 

Ljeciliste, n. hospital (ha'spital), medical establish- 
ment (me'dikal ista'blisment), sanitarium (sa'ni- 
te'jriam), sanatorium (sa'nato'riam) 
Ljeciv, a. curable (kju'rabl) 

Ljekar, n. physician (fizi'san), doctor (da'ktor) 
Ljekarije, n. medicines (me'disins), physic (fi'zik) 
Ljekarna, n. drug-store (dra'g sto'r), pharmacy (fa'r- 
masi) 

Ljekarnik, n. druggist (dra'gist), pharmacist (fa'rma- 
sist) ' 

Ljekarstvo, n. medicine (me'disin) 

Ljekovit, a. healing (hl'ling), sanative (sa'nativ) 

Ljekovitost, n. sanative power (sa'nativ pa*u8r), whole - 
someness (ho'lsamnes) 

Ljencariti, v. to idle (tu a'jdl) 

Ljeniv, a. idle (ajdl), lazy (le'jzi) 

Ljenivac, n. lazy-bones (le'jzi bo'ns), sluggard (sla'- 
gord) 

Ljepak, n. glue (glu), paste (pejst) 

Ljepenka, n. card-board (ka'rd bo'rd) ^ 

Ljepilo, n. glue (glu), gluten (glju'ten) 

Ljcpiv, a. sticky (sti'ki), glutinous (glju'tinas) 

Ljepoglasan, a. euphonic (jufa'nik) 

Ljepota, n. beauty (bju'ti), beautifulness (bju'tiful- 
nes), elegance (e'ligans), nicety (na'jsiti), neat- 
ness (ni'tnes) 

Ljepotica, n. beauty (bju'ti), belle (bel) 

Ljepsatiy.v. to beautify (tu bju'tifaj), to embellish (tu 
embe'liS) Ljepugast — 61 Ljuto Ljepusast, a. handsome (ha'ncam) 

LJesa, kecka, n. tress (tres) 

Ljesica (ruke ili noge), n. wrist (rist) 

Ljeskovac, n. hazel-grove (he'jzl gro'v) 

Ljeskovina, n. hazel-wood (he'jzl uu'd) 

Ljestve, n. step ladder (ste'p la'dor) 

Ljestvica (u glazbi), n. scale (skejl), gamut (ga'mat) 

Ljestvica (upla6ivanje po godinama), n. table of rates 

(te'jbl av re'jc) 
Ljesina, n. corpse (korps), cadaver (kada'vor) 
Ljesniky n. hazel-nut (he'jzl-na't) 
Ljestaky n. hazel-bush (he'jzl-bu'g) 
Ljestarka, n. heath-cock (hi't ka'k) 
Ljetina, n. crop (krap) 
Ljetnikovac, n. summer-residence (sa'mor re'zidens), 

villa (vi'la) 

Ljeto, godina, n. year (jir) 

Ljeto, n. summer (sa'mor) 

Ljetopis, n. annals (a'nalz), chronicle (kra'nikl) 

Ljetopisac, n. annalist (a'nalist) 

Ljetos, adv. this year (di's ji'r), this season (di's sf- 

zn), this summer (di's sa'mor) 
Ljetosnjl, a. of this summer (av di's sa'mor) 
Ljetovaiiste, n. summer-resort (sa'mor-rizo'rt) 
Ljetovati, v. to spend summer (tu spe'nd sa'mor) 
Ljevac, n. founder (fa'undor) 
Ljevak, n. left-handed (le'ft ha'nded) 
Ljevano zeljczo, n. cast-iron (ka'st-a'jarn) 
Ljevaonica, n. foundry (fa'undri) 
Ljevati zeljezo, v. to found (tu fa'und), to cast (tu 

ka'st) 

Ljevica, n. left hand (le'ft hand) 

Ljevoruk, a. left-handed (le'ft ha'nded) 

Ljiljak, sismis, n. bat (bat) 

Ljiljan, n. lily (li'li) 

Ljohav, a. sickly (si'kli) 

Ljosnuti, V. to tumble (tu ta'mbl), to fall (tu fa'l 

Ljuba, n. sweet-heart (sui't ha'rt) 

Ljubak, a. lovely (la'vli), delightful (dila'jtful), char- 
ming (ca'rming) 

Ljubakanje, n. caressing (kare'sing) 

Ljubakati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu 
fa'ndl) 

Ljubav, n. love (lav), affection (afe'kgan) 
Ljubav, usluga, n. favor (fe'jvor) 

Ljubavan, a. affectionate (afe'ksanet), loving (la'ving) 
Ljubavnik, Ijubavnica, n. sweetheart (sui'tha'rt) lover 
(la'vor), paramour (pa'ramur) 

Ljubezan, a. loving (la'ving), kind (kajnd), charming 
(Ca'rming) 

Ljubezljiv, a. kind (kajnd) 
Ljubezljivosty n. kindness (ka'jndnes) 
LJubica, n. violet (va'jolet) 

Ljubicast, a. purple (porpl), violet-like (va'jolet-la'Jk) 
Ljubicina (vrst karanfilja), n. gilly flower (dii'Mflg.'- 
uor) 

Ljubidrag (cviet) n. lark's heel (la'rks hi'l) 
Ljubimac, n. favorite (fe'jvorit), darling (da'rling) Ljubimac (trava), n. mignonette (mi'njane't) 
Ljubitelj, n. lover (la'vor), admirer (Mma'jrSr) 
Ljubitelj umjetnosti, n. lover of art (la'vor av a*rt> 
Ljubiti, V. to love (tu la'v), to admire (tu adma'er) 
Ljubiti, cjelivati, v. to kiss (tu ki'a), to caress (tu 

kare's) 
Ljubljenje, n. loving (la'ving), kissing (ki'sing), 

caressing (kare'sing) 
LJubomoran, a. jealous (dze'las) 
Ljubomornost, n. jealousy (d^e'lasi) 
Ljubopitan, a. curious (kju'rias), inquisitive (inkui'z- 

itiv) 
Ljubopitnost, n. inquisitiveness (inkui'zitivnes) 

Ljuborodan, a. affectionate (afe'kSanet), obliging (o-^ 

bla'jdzing) 
Ljubovca, n. sweethart (sui'tha'rt) 

Ljubovnik, n. lover (la'vor), sweethart (suftha'rt) 
LJucavina, n. heart-burning (ha'rt bo'rning) 

Ljudeskara, n. giant (dza'ent)^ a big man (e big m&'n)* 

Ljudi, n. men (men), people (pipl) 

Ljudozder, n. cannibal (ka'nibal), man eater (m§.'n« 

i'tor) 
Ljudski, a. human (hju'man), orderly (o'rd6rli), able^ 

(ejbl) 
Ljudstvo, n. mankind (ma'nka'jnd) 
Ljulj, n. darnel (da'rnel) 
Ljuljacka, n. swing (sui'ng) 
Ljuljaci stolac, n. rocking chair (ra'king 5a'r) 
Ljuljanje, n. swinging (sui'nging), rocking (ra'king> 
LJuljaska (za djecu), cradle (krejdl) 
Ljuljati, V. to swing (tu sui'ng), to rock (tu ra*k)' 
Ljupkost, n. loveliness (la'vlines) 
Ljuska, n. hull (hal), shell (§el), peel (pil) 
Ljuska (od ribe), n. scale (skejl) 
Ljuska naboja, n. cartridge shell (ka'rtridz §e*l) 
Ljuskav, a. scaly (ske'jli) 

LJuskavac^ n. crustaceous animal (kraste'jgas §,'nimal> 
Ljusnuti, ljosnuti, v. to fall (tu fa'l) 
Ljustiti, V. to peel (tu pi'l), to pare (tu pa'r), to scrape- 

(tu skre'jp), to shave (tu ge'jv) 
Ljustiti (drve<5e), v. to bark (tu ba'rk) 
Ljustiti (grasak), v. to shell (tu §e'l), to husk (tu 

ha'sk) 
Ljustiti (jabuke)^ v. to pare (tu p&*r) 
Ljustiti (naranCe), v. to peel (tu pi'l) 
Ljustura (riba), n. muscle-fish (ma'sl fi*§) 
Ljut, a. wild (ua'eld), angry (a'ngri), wrathful (r&'t- 

ful), bitter (bi'tor), harsh (har§) 
Ljutica, n. viper (va'jpor) 
Ljutika, n. shallot (ga'lat) 
Ljutina, n. anger (a'ngOr), wrath (rat), rage (rejd2>, 

violence (va'jolens) 
Ljutit, a. angry (a'ngri) 
Ljutiti, V. to fret (tu fre't), to vex (tu ve'ks), to anger 

(tu Si'ngoT) 
LJutiti se, v. to get angry (tu ge't ^*ngri) 
Ljutitost, n. anger (a'ngor) 
Ljuto, adv. badly (ba'dli), very (ve'ri), mightily 

(ma'jtili) Loboda — 62 — liula Xoboda (biljka) n. orach (a'ri,5) 

Lo6ika, §alata, n. lettuce (le'tis), salad (s§.'lad) 

Lo6kav, a. withered (urderd), faded (fe'jded) 
l.ogor, n. camp (kamp) 

Logoritiy v. to camp (tu k§,'mp) 

Loj, n. tallow (ta'16) 

Lojanica, n. tallow candle (ta'lo ka'ndl) 

Lojtre, vidi Ijestve 

Lokanje, n. immoderate drinking (ima'doret dri'nklng) 

Cokarda, zgambor, n. mackerel (mi,'k9rel), sucking 

fish (sa'king fi'§) 
Lokatiy V. to drink hard (tu dri'nk ha'rd), to tope (tu 

tQ'up) 
Lokot, n. padlock (pa'dla'k) 

Lokva, n. pond (pand), pool (pul), plash (pl§,§) 
Lokvanj, n. sea-weed (si'ui'd) 

t-ola, n. good-for-nothing fellow (gu'd for na*ting 

fa'16), scamp (skamp) 
Lom, n. burst (borst), break (brejk), breach (brI6), 

rupture (ra'p6ur) 
Lomaca, n. stake (stejk) 
Lomina, n. sea green plant (si' gri'n pl§,'nt) 
Lomitiy V. to break (tu bre'jk) 
i.omiv, loman, a. brittle (britl), frangible (fr&'nd2ibl), 

fragile (fre'jd^il) 
Lorn I Java, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 
t.onac, n. pot (pat) 

Loncopera, n. dish-washer (di'§ y§,'§or) 
Loncar, n. potter (pa'tor) 
Loncarska zemlja, n. pot clay (p§.'t kle'j) 
Loncic, n. pipkin (pi'pkin) 
Copar, n. ovenpeel (a*vnpi'l) 
Lopata, n. shovel (savl), spade (spejd) 
Lopatica na ledjima, n. shoulder blade (So'ldSr ble'jd) 
LopoCy morska ru2a, n. candock (ka'ndak) 
Lopov, n. rascal (ra'skal), scoundrel (ska'undrel), 

knave (nejv), rogue (rog) 
Lopovluk, lopovStina, n. knavish trick (ne'jviS tri'k), 

villainy (vi'leni) 
Lopovskiy a. knavish (ne'jvig), rascally (r4*skali) 
Lopta, n. ball (bRl) 
Loptanje, n. ball - game (b§,'l ge'jm) 
Loptati se, v. to play ball (tu ple'j ba'l) 
Lopuh, n. burdock (bo'rdak) 

'Los (sjeverni jelen), n. elk (elk), moose (mQs) 
Loses (riba), salmon (s§,'man) 
Los, a. bad (bad) 
Loia sreca, n. bad luck (b§.'d la'k), hard luck (ha'rd 

l§.'k) 
Lot, n. half an ounce (h&'lf &n Q.'yns) 
Lotra (u kola), n. cart-rack (ka'rt-r&'k) 
Lov, n. hunt (hant), chase (<5ejs) 
Lovac, n. hunter (ha'ntSr), huntsman (ha'ncman) 
Lovacki pasi n. hound (ha'und) 

t-ovacki rog, n. hunting-horn (hg.'ntlng-ho*rn) 
Lovica, n. huntress (ha'ntr'es) 
Lovina, n. game (ge'jm) 

Loviito, n. hunting.ground (ha'nting-gra'ynd) 
Coviti (lov), v. to hunt (tu ha'nt) Loviti, uhvatlti, v. to catch (tu k§.'6) 
Loviti ribe, v. to fish (tu fi'§) 

Loviti udicom, v. to angle (tu &*ngl) 

Lovka, stupica, n. trap (trap) 

Lovni, lovaSki, a. hunting (h§,'nting) 

Lovor, lovorika, n. laurel-tree (lii'rel tri') 

Lovorika, n. bay (bej) 

Lovorvijenac, n. trophy (tro'fi); crown of laurel 

(kra'un av la'rel) 
Lovostaj, n. close time (klo's ta'jm) 
Lovrata (riba), n. gilt-head (gi'lt he'd), gilt bream 

(gf It bri'm) 
Loza, n. vine (vajn) 
Loza, rod, n. generation (d2e'nore'j§an), family (fa'- 

mili), house (ha'us), blood (blad), kin (kin) 

Loza (muska, zenska), n. line (lajn) 

Lozinka, n. motto (ma'to), password (pa'suo'rd) 

Loza (u kazaligtu), n. box (baks) 

Loziti, V. to lay on (tu le'j a'n), to put on (tu pu't a'n) 

Loziti vatru, v. to heat (tu hi't) 

Loinica, n. bed-room (be'd ru'm) 

Lub, kora drveca, n. bark (bark) 

Lubanja, n. skull (skal) 

Lubenica, n. water-melon (ua'dor me'lan) 

Luckast, a. stupid (stju'pid), foolish (fu'lig), crazy 

(kre'jzi) 
Luc, n. light (lajt), candle (kandl) 
Luca, n. sun-beam (sa'n bi'm) 
Lucac, n. arch (ar6), arc (ark), bow (bo'u) 
Lucba, n. chemistry (ke'mistri) 
Lucbar, n. chemist (ke'mist) 
Luce, n. doll (dal), sweet-heart (sul't ha'rt) 
Luciti, V. to separate (tu se'parejt), to part (tu pa'rt) 
Lud, a. crazy (kre'jzi), mad (mad), insane (i'nse'jn) 
Luda, ludjak, n. crazy fellow (kre'jzi fa'lo), insane 

person (i'nse'jn p5'rsn) 
Ludilo, n. insanity (insa'niti), craziness (kre'jzines) 
Luditi, V. to be crazy (tu bi kre'jzi) 
Ludnica, n. insane asylum (i'nsejn asa'jlam) lunatic 

asylum (lu'natik asa'jlam) 
Ludorija, n. foolishness (fu'lisnes), folly (fa'li) 
Ludost, n. foolishness (fu'lisnes), madness (m§,'dnes), 

insanity (insa'niti) 
Ludovati, v. to act foolishly (tu a'kt fu'liSli) 
Lug, gaj, n. grove (grov), forest (fa'rest) 
Lug, luzina, n. lye (laj), buck (bak) 
Lugar, n. forester (fa'restor) 
Luk, CeSnjak, n. garlic (ga'rlik) 
Luk crveni, n. onion (a'njan) 
Luk mladi, n. green onion (gri'n a'njan) 
Luk purji, n. leek (lik) 
Luk (na streljici), n. bow (bo'u) 

Luka, n. port (port), harbor (ha'rbor), haven (hejvn) 
Lukav, a. sly (slaj), cunning (ka'ning), foxy (fa'ksi) 

Lukavac, n. fox (faks), a cunning fellow (e ka'ning 
f&'lo) 

Lukavstvo, n. slyness (sla'jnes), cunningness (ka'- 

ningnes) 
Luknja, n. hole (hoi) 
Lula, n. pipe (pajp) Lular 6 3 — Malahian M Luiar, n. pipe -maker (pa*jp me'jkSr) 
Lunta, n. gun (gan) 

Lupa, lupanje, n. thrashing (tra'sing), beating (bf- 

ting) 
Lupaca, n. scoundrel (ska'undrel), blackguard (bl^*- 

gard) 
Lupati, V. to thrash (tu tra's), to beat (tu bi't) 
Lupeski, a. villainous (vi'lenas), rascally (ra'skali) 
Liipestvo, n. villainy (vi'leni) 
Lupez, n. villain (vi'len), rascal (ra'skal) 
Lupija, breskva, n. peach (pi5) Lupina, n. shell (§el), hull (hal), husk (h§,sk), peel 

(pn) 
Lupiti, V. to peel (tu pi'l), to pare (tu p§,'r) 
Lupiti, udariti, v. to strike (tu stra'jk) 
Lusija, lug, n. lye (laj), buck (bak) 
Lutati, V. to roam (tu ro'm), to ramble (tu ra'mbl), 

to stroll (tu stro*l) 
Lutka, n. doll (dal) 
Lutnja, n. lute (Ijut) 
Lutrija, n. lottery (la'tori), lotto (la*to) 
Luzina, n. lye (laj), buck (bak) 
Luziti, V. to buck (tu ba'k), to soak in lye (tu so'uk in 

la'j) M Ma, conj. but (bat) 
^ Maca, mackica, n. kitten (kitn), pussy (pu'si) 
Macast, a. feline (fi'Iajn) 
Mecedonac, n. Macedonian (ma'sido'nian) 
Macedonija, n. Macedonia (ma'si'donia) 
Mecedonski, a. Macedonian (ma'sido'ni&n) 
Maciti, V. to litter (tu li'tor) 
Maciti se, omaciti se, v. to kitten (tu ki'tn) 
Mac, n. sword (sord), sabre ili saber (se'jbor) 
Macak, n. tomcat (ta'mka't) 
Mace, n. kitten (kitn) 
Macevalac, n. fencer (fe'nsor) 
Macevanje, n. fencing (fe'nsing) 
Macevati, v. to fence (tu fe'ns) 
Macka, n. cat (kat) 
Maceha, n. step -mother (ste'p ma'dor) 
Maci, maknuti, v. to move (tu mu'v), to remove (tu 

rimu'v), to stir (tu sto'r) 
Macuhica (cvie6e), n. pansy (pa'nzi) 
Madez, n. mole (mol) 
Magarac, n. ass (as), donkey (da'nki) 
Magarac diviji, n. wild ass (ua'eld a's) 
Magareci, a. ass-like (a's-la'jk), blockish (bla'kiS), 

stupid (stju'pid) 
Magarica, n. she-ass (§1* a's) 
Magazin, Casopis, n. magazine (ma'gazi'n) 
Magazin, skladi§te, n. warehouse (ua'rha'us), maga- 
zine (ma'gazi'n) 
Magistral, n. magistrate (ma'dzistret) 
Mag jar, n. Hungarian (hange'jri&n) 
Magjarska, n. Hungary (ha'ng§.ri) 
Magjarski, a. Hungarian (hange'jriS,n) 
Mag I a, n. fog (fag), mist (mist) 
Maglovit, a. foggy (fa'gi) 
Maglustina, n. thick fog (ti'k fa'g) 
Magnet, n. magnet (ma'gnet), loadstone. (lo*dst6'n) 
Mah, n. stroke (strok) 

Mah, morska trava, n. sea - weed (si' yi'd) 
Mahalica, lepeza, n. fan (tkn) 
Mahanica, n. thread-spindle (tre'd spi'ndl) 
Mahanje, n. waving (ue'jving) 
Mahati, v. to wave (tu u§'jv) Mahnit, a. foolish (fu'lis), mad (mad), crazy (kre'jzi) 

Mahnitati, v. to rage (tu re'jdz) 

Mahnitost, n. craziness (kre'jzines), madness (m^'d- 

nes) 
Mahnuti, v. to nod (tu na'd), to wave (tu ue'jv) 
Mahom, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'die- 

tli) 

Mahovina, n. moss (mas) 

Mahovinast, a. mossy (ma'si) 

Mahovnjak, vrsta losa, n. moose (mi3s) 

Mahuna, n. husk (hask), shell (sel), pod (pad) 

Mahunast, a. husked (haskt), shelly (ge'li) 

Majcica, n mother (ma'dor), beloved mother (bela'ved 

ma'dor) 
Majdan, n. mine (majn) 
Majka, n. mother (ma'dor) 
Majmun, n. monkey (ma'nki) 
Majmunast, a. monkey (ma'nki) 

Majmunisati, v. to ape (tu ej'p), to mimic (tu mi'mik) 
Majolika, vrc, n. pitcher (pi'dor) 
Majstor, n. master (ma'stor), handy craftsman (ha'n- 

dikra*fcman), artisan (a'rtizan) 
Majstorija, n. art (art), handicraft (ha'ndikr&ft), 

trade (trejd), master-piece (ma'stor pi's) 
Majstorije, n. tricks (triks) 
Majstorski, a. masterful (ma'storful), masterly (m3.*s- 

torli) 

Majstorstvo, n. mastership (ma'st6r§ip) 

Majur, n. farm (farm), dairy (de'jri) 

Mak, n. poppy (pa'pi) 

Mak u kartama, n. clubs (klabs) 

Makar, conj. even (i'ven). even if (i'ven i'f), although 

(a'ldo') 
Makaze, n. shears (§irz) 
Makazice, n. scissors (si'zorz) 
Makija, n. stain (stejn) 
Maknuti, v. to move (tu mu'v), to remove (tu ri- 

mQ'v) 

Makovaca, n. poppy-cake (pa*pl ke'jk) 
Malahan, a. little (Utl), small (smai), petty (pe'ti), 
diminutive (dimi'njutiv) M Malaksalost ~ 64 — Mastan Malaksaiost, n. weariness (ui'rines), fatigue (f§LtVg) 
Malaksati, v. to slacken (tu sla'kn), to relax (tu ri- 
la'ks), to yield (tu ji'ld) 

Malaksati, v. to weaken (tu ui'kn) 

Malen, a. little (litl), small (smMl) 

Malenkost, n. trifle (trajfl) 

Mali (djeearac), n. boy (boj), little-one (li'tl ya'n) 

Malina, n. raspberry (ra'zberi) 

Malinovina, n. raspberry- juice (ra'zberi-dzu's) 

Malinovaca, n. raspberry wine (ra'zberi ua'jn) 

Malj, n. mallet (ma'let), hammer (ha*m6r), beater 
(bi'tor) 

Maije, pahuljice, n. down (da'un), fluff (flaf) 

Maijusan, a. little (litl), puny (pju'n!) 

Malko, adv. a little (e li'tl) 

Malo, adv. little (litl), few (fju), soon (sun) 

Malo kad, adv. seldom (se'ldam) 

Malo ne, adv. almost (a'lmost) 

Malo po malo, adv. gradually (gra'dzjuali) 

Malo poslije, adv. a little after (e li'tl a'ft6r) 

Malo prije, adv. a little before (e li'tl bifo'r), a while 
ago (e hua'el ago*) 

Malo zatim, adv. soon after (sun a'ftor) 

Malobrojan, a. few (fju) 

Malodoban, a. minor (ma'jnor), under age (a'ndSr 
e'jdz) 

Malodobnik, n. minor (ma'jnor), infant (i*nfS,nt) 

Malodobnost, n. minority (majno'riti), infancy (i'n- 
fansi) 

Malodusan, a. pusillanimous (pju'sila'nimas), discoura- 
ged (disko'redSd) 

Malodusnosty n. pusillanimity (pju'silani'miti), des- 
pondency (dispa'ndensi) 

Malogradjanin, n. inhabitant of a small town (inha'- 
bitant av e sma'l ta'un) 

Malogradskl, a. provincial (provi'nSal) 

Maloljetan, a. minor (ma'jnor), under age (a'ndor 
e'jdz) 

Maiouvazavati, vidi omalova^iti 

Malovazan, a. insignificant (i'nsigni'fikant) 

Malovjecan, a. of short duration (av §o'rt djure'jSan) 

Malovjeran, a. weak in faith (ui'k in fe'jt) 

Malta, n. toll (tol) 

M altar, n. tollman (to'lman) 

Maltarina, n. toll (tol) 

Mama, n. mama (ma'ma), mother (ma'd5r) 

Mamac, mamilac, n. bait (bejt), lure (Ijur) 

Mamilac, n. enticer (enta'jsor) 

Mamiti, v. to allure (tu aijti'r), to decoy (tu diko'J), to 
attract (tu atra'kt) 

Mamljiv, a. alluring (alju'ring), attractive (atr^'ktiv) 

Mamuran, a. dizzy (di'zi), giddy (gi'dl), seedy (si'dl) 

Mamurluk, n. dizziness (di'zines) 

Mamuza, ostruga, n. spur (sp5r) 

Mamuzar, n. spur-maker (sp5*rme'jk6r) 

Mamuznica, n. spur-leather (sp6'rle'd5r) 

Mana, n. fault (fait), flaw (fia), defect (dffe'kt) 

Manastir, n. cloister (klo'jstSr), monastery (ma*n&st- 
6ri) Mandal, kracun, n. bolt (bolt) 

Manic, manji(5, n. eel-pout (i'l pa'ut) 

Manisanje, n. exposure (ekspo'zur), censure (se'n§ur> 

ManisatI, v. to expose (tu ekspo'z), to censure (tu 

se'nSur) 
Maniti, v. to leave alone (tu li'v alo'n) 
Manjak, n. deficit (de'fisit), gap (gap), deficiency 

(difi'§ensi) 
Manje, adv. less (les) 
Manjina, n. minority (majna'riti) 
Manjkati, v. to be wanting (tu bi wa'nting), to lack 

(tu'la'k) 
Manjkav, a. deficient (difi'gent), defective (dife'ktiv)^ 

faulty (fa'lti) 
Manjkavost, n. defectiveness (dife'ktivnes), incom- 
pleteness (i'nkompli'tnes) «• 
Mansete, n. cuffs (kafs) 
Mantija, reverenda, n. cassock (ka'sik) 
Mapa, zemljovidna karta, n. map (map) 
Mar, n. zeal (zil), assiduity (a'sidju'iti), care (k§,r), 

carefulness (ka'rfulnes) 
Manama, n. shawl (sal), kerchief (ko'rCif), bandana 

(banda'na) 
Maramica, rubac, n. handkerchief (ha'nkorcif) 
Maran, a. assiduous (asi'djuas), zealous (ze'las) 
Marela, kajsija, n. apricot (e'jprikat) 
Mariti, v. to care (tu ka'r), to concern (tu konso'rn) 
Marka, n. stamp (stamp) 
Markiz, n. marquis (ma'rkuis) 
Markizica, n. marchioness (ma'rganes) 
Marljlv, a. diligent (di'lid^ent), industrious (inda's- 

trias) 
Marljivost, n. diligence (di'lidSens), activity (akti'viti)^ 

industry (i'ndastri) 

Marse, n. domestic animal (dome'stik a'nimal) 
Mart, ozujak, n. March (marc) 
Marva, n. cattle (katl) 
»Marvinski, a. cattle-like (ka'tl la'jk), animal (&'ni- 

mal), bovine (bo'vajn) 
Masivan, a. massive (ma'siv) 

Maska, krinka, n. mask (mS,sk), disguise (disga'Jz) 
Maskara, krabulja, n. masker (ma'skor) 
Maslac, n. butter (ba'dSr) 
Maslacak, n. lions tooth (la'jans tu't), dandelion 

(da'ndila'jan) 
Maslenjak, n. butter-dish (ba'dor-di'S),. butter-pot 

(ba'dor pa't) 
Masllc, n. pint (pajnt) 
Mas Una, n. olive (a'liv) 

Masiinica, n. spurge-laurel (spo'rdz la'rel) ^ 

Maslinova gora, n. Mount Olivet (ma'unt a'livet) 
Maslinova grana, n. olive branch (a'liv bra.'n5) 
Maslinovo ulje, n. olive oil (a'liv o'el) 
Maslo, n. butter- drippings (bi.'d6r-dri'pingz> 
Mast, n. fat (fat), lard (lard), greasa (gris) 
Mast svinjska, n. lard (lard) 
Mast (za mazanje rana ltd.), n. salve (s5.v) 
Mastan, a. greasy (gri'zi), fat (fat) Mastika — 65 M Meso Mastika, mo§t, n. must (mast) 

Mastilac, n. dyer (da'jor) 

Mastilo, n. paint (pejnt), ink (ink) 

Mastionica, n. dye-house (da'j ha'us), dye-works (da*j 

uo'rks) 
Mastiti, V. to grease (tu gri'z) 
Mastiti, bojadisati, v. to dye (tu da'j) 
Masa, misa, n. mass (m&s) 
Masati se, v. to catch (tu k§,*a), to reach (tu ri'C), to 

seize (tu si'z) 
Masice, n. tongs (tangs), pincers (pi*ns6rz) 
Masina, stroj, n. machine (maSi'n) 
Masina (na paru), n. engine (e*nd2in) 
Masinista, strojovodja, n. engineer (e'nd^ini'r) 
Masiti se, v. to seize (tu si'z) 
Maskara, n. masker (m§,'sk6r) 
Maskarada, n. masquerade (ma'skore'jd) 
Masklin, n. mattock (ma'tak) 
Masljika, n. pepper-tree (pe'por tri') 
Masta, n. imagination (ima*d2ine'j§an), fancy (f&'nsi) 
Mastanje, n. imagination (imS.*dzine'j§an), whim 

(hui'm) 
Mastati, v. to fancy (tu fa'nsi), to imagine (tu im§,'- 

dzin) 
Mastati u bolesti, v. to rave (tu re'jv) 
Materinskl, a. motherly (ma'dSrli) 
Materlnstvo, n. motherhood (ma'dorhyd) 
Maternica, n. womb (uu'm), uterus (Ju'tiras) 
Maternicav, a. hysteric (histe'rik) 
Materoubojica, n. matricide (ma'trisajd) 
Mati, majka, n. mother (ma'dor) 
Matica (pcela), n. queen-bee (kui'n bi') 
Matica, matrikula, n. list (list), roll (rol) 
Matica, izvornik, n. original (ori'dzinal) 
Mator a. old (old), infirm (info'rm) 
Matoriti, v: to grow old (tu gro'u 6'ld) 
Matornjak, n. main water- works (me'jn ua'ddr yd'rks) 
Matovilac, n. common corn (ka'mSn ko'rn), common 

salad (ka'mon s§,*lad) 
Mavis (poslastica), n. snow-balls (sno'u b§,'Is) 
Maz, n. smear (smir), grease (gris) 
Mazalo, n. smearer (smi'rGr), dauber (da'b5r) 
Mazati, v. to smear (tu smi'r), to grease (tu grl'z), 

to daub (tu da'b) 
Mazga, n. mule (mjul) 
Mazgala, n. crowbar (kro'uba'r) 
Mazgalija, n. nonsense (na'nsens) 
Mazgov, n. jack-ass (dza'k a's) 

Maziti, V. to caress (tu kare's), to fondle (tu fa'ndl) 
Mazuranka, n. marjoram (ma'rdSoram) 
Ma, mene. pron. me (mi) 
Mecati, v. to bleat (tu bli't), to low (tu Iq'u) 
Mecava, n. snow-storm (sno'u sto'rm) 
Mecavica, n. stirring-pole (sto'ring p5'l) 
Med, n. honey (ha'ni) 

Medarica pcela, n. honey-bee (ha*ni-bi') 

Meden, a. honeyed (ha'nid), sweet as honey (syl't &z 

ha'ni) 
Medenjak, n. gingerbread (d21'nd25rbre*d) 
Medica, n. mead (mid) Medja, n. boundai'y (ba'underi), frontier (fra'ntir), 

limit (li'mit) 
Medjas (kamen), n. boundarystone (ba'ynderisto'n) 
Medjasiti, v. to border (tu bo'rd5r) 
Medjed, n. bear (bar) 

Medjed sjeverni, n. polar bear (po'lar b^'r) 
Medjed ica, n. she-bear (Si* ba'r) 
Medjiti, V. to adjoin (tu add^o'jn), to bound (tu 

ba'und) 
Medju, prep, between (bitui'n), among (^ma'ng) 
Medjudrzavna trgovina, n. interstate commerce (i'n- 

torstejt ka*m6rs) 
Medjunarodan, a, international (i'ntorna'Sanal) 
Medjusoban, a. mutual (mju'djual) 
Medjutim, adv. meanwhile (mi'nhua'el), in the mean 

time (in di mi'n ta'jm) 
Medljika, n. mildew (mi'ldju) 

Medovina, n. mead (mid) 

Mehak, vidi mekan 

Mehana, n. inn (in), tavern (ta'vorn) 

Mejdan, n. duel (dju'el), single combat (si'ng! ka'm- 

bat) 
Mejdan djeliti, v. to combat (tu ka'mbat) 
Mejdandzija, n. duelist (dju'elist) 

Mek, a. soft (saft), tender (te'ndSr), mellow (me'lo) 
Mek (o mesu), a. tender (te'ndor) 
Meka, blejanje ovaca, n. bleating (bli'ting) 
Meka, n. bait (bejt) 
Mekac, n. crumb (kram) 
Mekan, a. soft (saft), tender (te'ndor) 
Mekinjav, a. branny (bra'ni) 
Mekinje, n. bran (bran) 

Meknuti, v. to become soft (tu bika'm s§,'ft) 
Meko6a, n. mellowness (me'15nes), softness (sS.'ftnes) 
Mekog srca, a. soft-hearted (sa'ft ha'rted) 
Mekoputan, a. effeminate (efe'minet) 
Mekoputnost, n. effeminacy (efe'minasi) 
Meksikanac, n. Mexican (me'ksik^n) 
Meksikanski, a. Mexican (me*ksik§,n) 
Meksiko, n. Mexico (me'ksiko) 
Meksati, v. to soften (tu sa'fn) 
Melem, n plaster (plS,*st6r) vulnerary salve (va'lnOre- 

ri s§,*v), balm (bam) 

Melem od goruiice, n. mustard plaster (ma'stdrd 

.pl&'st5r) 
Meiez, n. twin (tui'n), mulatto (mjul4'to) 
Meljta, mort, n. mortar (mo'rtor) 
Mendula, badem, grklS, n. almond (a'mand) 
Mene, pron. me (mi) 
Meni, pron. to me (tu mf ) 
Merlin, n. carrot (k§.*rat) 
Mesan, a. of flesh (av fle'S) 

Mesar, n. butcher (bu'5(5r), meat dealer (mi't di'16r) 
Mesarna, n. butcher- shop (by*e5r-Sg.'p), meat market 

(mi't ma'rket) 
Mesnat, a. fleshy (fle'Si), carnal (ka'rnal) 
Mesnica, n. butcher-shop (bu*55r-Sa'p), meat-mar- 
ket (mi't ma'rket) 
Meso, n. flesh (fle'S) 
Meso (za jelo), n. meat (mlt) M Mesopust 66 — Ministar Mesopust, n. carnival (ka'rnival), shrove tide (Sr5*v 

ta'jd) 
Mesozder, n. carnivorous (karni'voras) 
Mesti, V. to sweep (tu sui'p) 

Mesetar, n. broker (bro'kor), middleman (mi*dlmS,n) 
Mesetarija, n. brokerage (bro'k6red2) 
M^setariti, v. to do business as a broker (tu du' bi'z- 

nis a'z e bro'kor) 
Mestar, n. master (ma'stor), mechanic (mekS,*nik) 
Mestrija, n. trade (trejd), handicraft (h§.'ndikr&*ft), 

profession (profe'gan), calling (ka*ling) 
Meta, cili, n. aim (ejm), scope (skop) 
Metak. n. shot (sat), cartridge (ka'rtridz) 
Metal, kovina, n. metal (me'tal) 
Metanj, n. shoot (Sut) 
MetatI, V. to put (tu pu't), to set (tu se't), to station 

(tu ste'jgan) 
Metat! se, v. to wrestle (tu re'sl) 
Metenje, n. sweeping (sui'ping) 
Meteor, zracna pojava, n. meteor (mi'tior) 
Meteorski, a. meteoric (mi'tia'rik) 
Meteorski kamen, n. meteorite (mi'tiGrajt) 
Metez, n. confusion (konfju'2an), maze (mejz) 
Metilj, n. maggot of sheep (ma'gat av gi'p) 
Metia, n. broom (bru'm), besom (bi'zam) 
Metlar, n. broom-maker (bru'm me'jkor) 

Metlica, n. small broom (sm^'l bru'm), brush (brg^'S) 

Metllka, n. wild mint (ua'eld mi'nt) 

Metlovina, n. common broom (ka'mon bru'm), broom 

corn (brti'm ko'rn) 
Metnuti, v. to put (tu pu't), to set (fu se't) 
Metvica, n. mint (mint) 

Metvica divija, n. wild mint (ua'eld mi'nt) 
Metvica paprena, n. peppermint (pe'pSrmint) 
Mezga, n. lymph (limf) 
Mezgra, n. sap (sap), marrow (ma'ro) 
Mezimac, n. darling (da'rling) 
Meinjar, crkvenjak, n. sexton (sekstn) 
Ml, pron. we (ui*) 

Mi, meni, pron. me (mi), to me (tu mi') 
Micanje, n. moving (mu'ving), motion (mO'San) 
Micati, V. to move (tu mu'v), to go (tu go*), to start 

(tu sta'rt) 
Mi6enje, n. bribery (bra'jbSri), graft (gr&ft) 
Mlg, n. nod (nad), wave (u§*jv), hint (hint) 
Miganje, n. nodding (na'ding), winking (ui'nklng) 
Migati s glavom, v. to nod (tu na'd) 
Migati s ocima, v. to wink (tu ui'nk) 
Migati s rukom, v. to beckon (tu be'kn) 
Migati u opce, v. to make a sign (tu me'jk e sa'jn) 
Migavac, n. shrewmouse (Sru'ma'us) 
Migavica, n. nictitating membrane (ni'ktite'jting 

me'mbre'jn) 
Mignuti, v. to wink (tu gi'nk), to nod (tu na'd), tu nic- 
Mijauk, n. mew (mju) 
Mijaukati, v. to mew (tu mju*) 

tate (tu ni'ktejt) 
Mijeh, n. bellows (be*las) 
Mijena mjeseca, n. lunation (Ijune'jSan), new moon 

(nju* mu'n) Mijenjanje, n. exchange (eks5e*jndz) 

Mijenjati, v. to change (tu 6e*jnd2), to exchange (tu 

eksCe'Jnd^) 
Mijesiti, v. to knead (tu ni'd) 

MijeSanje, n. mixture (mi'ksfiur), blending (ble'nding) 
Mijesati, v. to mix (tu mi'ks) 
Mijesati karte, v. to shuffle (tu ga'fl) 
Mijesati se, v. to be mixed (tu bi mi'kst), to meddle 

(tu me'dl), to mingle (tu mi'ngl) 
Mijesnice, n. bag-pipe (ba'gpa'jp) 
Miieni, a. dear (dir), graceful (gre'Jsful) 
Mili, a. dear (dIr), loving (la'ving), charming (Sa'r- 

ming) 
Mili Boze, inter j. good God! (gu'd ga'd) 
Milijun, num. million (mi'ljan) 
Milina, n. grace (grejs), pleasure (ple*2ur), delight 

(dila'jt) 
Militi se, v. to like (tu la'jk) to be fond of (tu bi fa'nd 

a'v) 
Milja, n. mile (ma'el) 

Milje, n. charm (5arm), attractiveness (atra'ktivnes) 
Miljokaz, n. mile -stone (ma'el sto'n), mile-post (ma'el 

po'st) 
Mlb, adv. agreeably (5.gri'abli), pleasantly (ple'zantli) 
Milodar, n. charity (Ca'riti) 
Milodarnik, n. benefactor (be'nifa'ktor) 
Miloduh, n. lovage (la'ved2) 
Miloglasan, a. harmonious (harmo'nias), melodious 

(milo'dias) 
Milokrvan, a. amiable (e'jmjebl), affable (a'fabl) 
Milopjev, n. melodious song (milo'dias sa'ng) 
MilQsrdan, a. merciful (mS'rsiful), charitable (5§.'ri- 

tabl) 
Milosrdje, n. mercy (m5'rsi), charity (C&'riti) 
Milosrdnica, n. sister of mercy (si'stor av mS'rsi) 
Mi lost, n. grace (grejs), mercy (mo'rsi), favor (fe'j- 

v6r) 
Milostan, a. graceful (gre'jsful), loving (la'ving), 

kind (kajnd) 
Milostinja, n. alms (amz), charity (Ca'riti) 
Milostivan, a. graceful (gre'jsful), kind (kajnd), mer- 
ciful (mo'rsiful) 
Mi Iota, n. loving charm (la*ving 6a'rm) 
Mifovanje, n. caressing (k§-re'sing), fondling (fa'nd- 

Hng) 
Milovati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu fa'ndl) 
Milovidan, a. pretty (pri'ti), graceful (gre'jsful) 
Milovka, n. steatite (sti'Majt), talc (t^lk) 
Milozvucan, a. melodious (milo'dias) 
Milozvuk, n. euphony (ju'foni), harmony (ha'rmoni) 
Mimo, prep, past (p§.st), along (ala'ng), by (baj), 

beside (bisa'jd), aside (Ssa'jd) 
Mimogred, adv. besides (blsa'jdz), more over (moro*- 

v6r) 
Mimoi6i, v. to pass by (tu p&'s ba*j), to go past (tu go' 

p§.'st) 
Mindjuse, nauSnice, n. earrings (I'rings) 
Ministar, n. minister (mi*nlst6r) 
Ministar financija (u Engl.), n. First Lord of the 

Treasury (fS'rst lo'rd av di tre'2url) Ministar — 67 MjeseSina M Ministar financija (u Americi), n. Secretary of the 
Treasury (se'kriteri av di tre'zuri) 

Ministar financija (u ostalim drzavama), n. Minister 
of Finance (mi'nistor av finans) 

Ministar za nutarnje poslove (u Americi), n. Secre- 
tary of the State (se'kriteri av ste'jt) 

Ministarstvo, n. ministry (mi'nistri) 

Ministarstvo vanjskih posala (u Engl.), n. Foreign 
office (fa'ren a'fis) 

Ministarstvo vanjskih posala (u Americi), n. State 
Department on foreign affairs (ste'jt dipa'rtment 
an fa'ren afa'rs) 

Ministarstvo vanjskih posala (u ostalim drzavama), 
n. Ministry on foreign affairs (mi'nistri an fa'- 
ren afa'rs) 

Minulost, n. past (past) 

Minuta, cas n. minute (mi'nit) 

Minuti, V. to pass away (tu pa's aue'j), to elapse (tu 
ila'ps) 

Mio, a. loving (la'ving), dear (dir), charming (ca'r- 
ming), kind (kajnd) 

Miomiris, n. fragrancy (fre'jgransi) 

Miomirisan, a. fragrant (fre'jgrant), odorous (o'doras) 

Mir, n. peace (pis), rest (rest), repose (ripo'z) 

Miran, a. quiet (kua'et), peaceful (pi'sful), still (stil) 

Miraz, n. dowry (da'uri), dower (da'uQr) 

Miris, n. fragrance (fre'jgrans), odor (o'dor) 

Mirisati, v. to smell (tu sme'l) 

Mirisav, mirisan, n. fragant (fre'jgrant), odorous 
(o'doras) 

Miritelj, n. pacificator (pasi'fike'jtor) 

Miriti, v. to quiet (tu kua'et), to calm (tu ka*m,) to 
appease (tu api'z), to set at ease (tu se't §,t Vz) 

Mirizma, n. perfume (po'rfjum ili porfju'm) 

Mirizmar, n. perfumer (porfju'mor) 

Mirnoca, n. stillness (sti'lnes), silence (sa'jlens), calm- 
ness (ka'mnes) 

Mirodija, n. spice (spajs), aromatic (a'roma'tik), gro- 
cery (gro'sori) 

Mirodijar, n. grocer (gro'sor) 

Mirodijav, a. spicy (spa'jsi), aromatic (a'roma'tik) 

Mirogoj, n. resting-place (re'sting ple'js) 

Miroljubiv, a. peaceable (pi'sabl) 

Miroljubivost, n. peaceableness (pi'sablnes), pacific 
disposition (pasi'fik di'spozi'san) 

Mirovati, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripo'z) 

Mirovina, n. pension (pe'nsan) 

Mirovni sudac, n. justice of the peace (dza'stis av di 

pi's) 
Mirozov, n. tattoo (tatu') 
Misa, n. mass (m§.s) 
Misa svecana, n. high mass (ha'j ma,'s) 
Misa tiha , n. low mass (lo'u ma's) 
Misao, n. thought (tat), idea (a'jdia) 
Misaon, a. thoughtful (t^'tful), considerate (konsi'dS- 

ret), contemplative (konte'mplativ) 
Misiraca, n. pumpkin (pa'mpkin) 
Misirka, n. turkey-hen (td'rki he*n) 
Mislilac, n. thinker (ti'nkSr) Misiiti, V. to think (tu ti'nk), to mean (tu mi'n), to 
suppose (tu supo'z), to imagine (tu ima'd^in) 

Misloslovlje, n. logic (la'd^ik) 

Misnik, n. priest (prist) 

Mistrija, n. mason's trowel (me'jsans tra'uel) 

Mis, n. mouse (ma'us) 

Misar (ptica), n. buzzard (ba'zord) 

Misevi, n. mice (majs) 

Misica, n. muscle (masl) 

Misicast, a. muscular (ma'skjulor) 

Misljenje, n. meaning (mi'ning), thought (t'at), opin- 
ion (opi'njan), mind (majnd), notion (no'uSan) 

Misolovka, n. mouse-trap (ma'us tra'p) 

Misomor, n. rats-bane (ra'c-be'jn) 

Miti, umivati, v. to wash (tu ua*§) 

Mitilac, n. grafter (gra'ftor) 

MItiti, V. to bribe (tu bra'jb) 

Mitnica, n. toll (tol), custom-house (ka'stam ha'us) 

Mitnik, n. grafter (gra'ftor) 

Mito, n. bribe (brajb), graft (graft) 

Mitra, n. miter (ma'jtor) 

Mjed, n. brass (bras), copper (ka'por) 

Mjeden, a. copper (ka'por), of copper (av ka'por) 

Mjehur, n. bladder (bla'dor) 

Mjehur (na kozi), n. blister (bli'stor) 

Mjenica, n. bill of exchange (bi'l av eksce'jndz), note 
(not), judgment note (dza'dzment no't) 

Mjenicna procjena, n. market price (ma'rket pra'js) 

Mjenicni tecaj, n. current rate (ko'rent re'jt) 

Mjenjac, n. broker (bro'kor), exchanger (eksce'jndzor) 

Mjenjacnica, n. exchange (eksce'jndz), money-ex- 
change (ma'ni eksCe'jndz) 

Mjera, n. measure (me'zur), portion (po'rgan), mete 
(mit), time (tajm) 

Mjerac, n. measurer (me'zuror), geometer (dzia- 
mitor), engineer (e'ndzini'r) 

Mjerenje, n. measurement (me'zurment) 

Mjerilo, n. measure (me'zur), scale (skejl) 

Mjerilo noVca, n. standard of coinage (sta'ndord av 
ko'jnedz) 

Mjeriti v. to measure (tu me'zur), to weigh (tu \ie'j), 

to mete (tu mi't) 
Mjernik, n. measurer (me'zuror), surveyor (s5rve'j6r), 

geometer (dzia'mitor) 
Mjerodavan, a. standard (sta'ndord), authoritative 

(ota'ritetiv), competent (ka'mpitent) 
Mjerov, n. bushel (bu'gel) 
Mjesec, n. month (mant) 
Mjesec mladi, n. new moon (nju' mu'n) 
Mjesec na nebu, n. moon (mun) 

Mjesec prvak, n. First quarter of the Moon (fC'rst 
kua'rtor av di mu'n) 

Mjesec puni, n. full moon (fu'l mu'n), plenilune (ple*- 

nilju'n) 

Mjesec, zadnja detvrt, n. Last quarter of the Moon 

(la'st (kua'rt5r av di mu'n) 
Mjesecarstvo, n. somnabulism (samna'mbulizm) 
Mjesecina, n. moonlight (mii'nlajt), moonshine (mu'n. 
§ajn) M Mjeseeni - 68 - Mnozenje ^jesecni, a. monthly (ma'ntli) 

Mjesecnik, n. monthly (m§.'ntli) 

Mjesecnjak, n. lunatic (lu'natik), somnambulist (sam- 
na'mbjulist), sleep- waker (sli'p-ua'kor) 

Mjesecno, adv. monthly (ma'ntli) 

Mjestan, a. local (16'kal) 

Mjestance, n. small place (sma'l ple'js) 

Mjestimice, adv. here and there (hi'r and da'r), spo- 
radically (spora'dikali) 

Mjesto, n. place (plejs), spot (spat), room (rum) 

Mjesto, kraj, n. region (ri'dzan) 

Mjesto, prep, for (for), instead of (inste'd a'v) 

Mjesavina, n. mixture (mi'kscur), medley (me'dli) 

Mjesina, n. leather bag (le'dor ba'g) 

Mjesnica, n. bag-pipe (ba'g pa'jp) 

Mjesovit, a. mixed (mikst), miscellaneous (mi'sile'j- 
nias) 

Mjestan in, n. inhabitant (inha'bitant), native (ne'jtiv) 

Mjestanski, a. domestic (dome'stik), native (ne'jtiv) 

Mlacan, a. luke-warm (Iju'kua'rm), tepid (te'pid) 

Mlacenica, n. butter-milk (ba'dormi'lk) 

Mlad, a. young (jang), new (nju), recent (ri'sent) 

Mlada, mladenka, n. bride (brajd) 

Mlada nedeija, n. first Sunday after lunation (fS'rst 
sa'ndi a'ftor Ijune'jSan) 

Mladenac, n. youth (jut), lad (lad) 

Mladenac, novo2enja, n. bridegroom (bra'jdgru'm) 

Mladehastvo, nezenstvo, n. celibacy (seli'basi) 

Mladenci, n. a young couple (e ja'ng ka'pl) 

Mladez, n. youth (jut), juvenility (dzu'vini'liti), young 
people (ja'ng pi'pl) 

Mladica, n. shoot (sut), sprig (sprig) 

Mladic, n. youth (jut), young man (ja'ng ma'n), boy 
(boj) 

Miadlka, n. sprout (spra'ut), shoot (sut) 

Mladina, perad, n. poultry (po'ltri) 

Mladiti, v. to make young (tu me'jk ja'ng) 

Mladiti zemlju, v. to loosen (tu lu'sn) 

Miadjak, n. new moon (nju' mu'n) 

Mladjan, a. juvenile (dzu'vinil), youthful (ju'tful) 

Mladji, a. younger (ja'ngor) 

Mlado Ijeto, n. New Year (nju' ji'r) 

Mladost, n. youth (jut) 

Mladovanje, n. brideship (bra'jdsi'p), youth (jut) 

Mladozenja, n. groom (grum), bridegroom «. bra'jd- 
gru'm) » 

Mlak, a. luke-warm (Iju'kua'rm), tepid (te'pid) 

Mlaka, n. puddle (padl) 

Mlakoca, n. lukewarmness (Iju'kua'rmnes), tepidity 
(tepi'diti) 

Mlat (valova), n. surf (sorf) 

Mlatac, n. thrasher (tra'sor) 

Mlatilo, n. flail (flejl), thrashing-machine (tra'ging 
maSi'n) 

Mlatiti, V. to thrash (tu tra'^), to beat (tu bi't) 

Mlatnja, n. thrashing time (tra'sing ta'jm) 

MlavitI, V. to strike (tu stra'jk), to beat (tu bi't) 

Miaz, n. jet (d2et) 

Miazovina, n. veined wood (ve'jnd yu'd) Mlijecac, n. milt (milt) 

Mlijecan, a. milky (mi'lki) 

Mlijeko, n. milk (milk) 

Mlin, n. mill (mil) 

Mlin na paru, n. steam-mill (sti'm mi'l) 

Mlin na vjetar, n. wind-mill (ui'nd mi'l) 

Mlin na vodu, n. water-mill (ua'dor mi'l) 

Mlinac, n. coffee-mill (ka'fi mi'l) 

Mlinar, n. miller (mi'lor) 

Mlinar, kukac, n. meal-worm (mi'l uo'rm) 

Mlinarija, n. miller's trade (mi'lors tre'jd) 

Mlinarina, n. miller's fee (mi'15rs fi') 

Mlincic, n. hand_mill (ha'nd mi'l) 

Mlinska keca, n. mill-hopper (mi'l ha'por) 

Mlinski kamen, n. mill-st ne (mi'l st5'n) 

MJinsko kolo, n. mill-wheel (mi'1-hui'l) 

Mlitav, a. drowsy • (dra'uzi), lazy (le'jzi), slow (slo'u), 
sleepy (sllpi) 

Mlitavost, n. laziness (le'jzines), slowness (slo'unes), 
inertia (ino'rsia) 

Mlitonja, n. weakling (ui'kling) 

Mlitva, n. knee-pan (nl' pa'n) 

Mljecika, n. littlegood (li'tlgud), spurge (spordz) 

Mljekar, n. milkmai Cmi'lkman) 

Mljekarica, n. milk-maid (mi'lkme'jd) 

Mljekarstvo, n. dairy (de'jri) 

Mljeti, V. to grind (tu gra'jnd) 

MIohav, a. flaggy (fla'gi), faint (fejnt), feeble (fibl) 

MIohavost, n. faintness (fe'jntnes), sleepines (sli'pi- 
nes) 

Mnijenje, n. opinion (opi'nian), mind (majnd), mean- 
ing (mi'ning) 

Mniti, V. to mean (tu mi'n), to mind (tu ma'jnd), to 
suppose (tu supo'z), to conjecture (tu kondze'kdur) 

Mnogi, a. many (me'ni) 

Mnogo, adv. much (mac), a great deal (e gre'jt di'l) 
plenty (ple'nti) 

Mnogo manje, adv. a great deal less (e gre'jt di'l le's) 

Mnogo puta, adv. many times (me'ni ta'jms) 

Mnogo vise, adv. a great deal more (e gre'jt di'l 
mo'r), much more (ma'6 mo'r) 

Mnogobrojan, a. numerous (nju'moras) 

Mnogobrojnost, n. multitude (ma'ltitjud), majority 
(madza'riti) 

Mnogogodisnji, a. of many years (av me'ni ji'rs) 

Mnogokratni, a. frequent (fri'kuent) 

Mnogostran, a. multilateral (ma'ltila'toral), many-si- 
ded (me'ni sa'jdcd) 

Mnogostran© naobr^zen covjek, n. polymath (pa'li. 
mat) 

Mnogostruc-rn, a. manifold (ma'nifold), frequent (fri- 
kuent) 

Mnogovrsnost, n. variety (v§.ra*eti) 

Mnogovr£t?n, a. various (ve'jrias), multifarious 
(ma'ltife'jrias) 

Mnogozerstvo, n. polygamy (poli'gami) 

Mnostvo, n. multitude (ma'ltitjud), crowd (kra'ud) 

Mnozenje, n. multiplication (ma'ltiplike'jgan), increase 
(i'nkri's), growth (gro'ut) Mnozina 69 — MoSni M Mnozina, n. multitude (ma'ltitjud), plural (plu'ral) 
Mnozitba, n. multiplication (ma'ltiplike'jsan) 
Mnozitelj, n. multiplicator (ma'ltiplike'jtor) 
Mnozitiy v. to increase (tu inkri's), to multiply (tu 

ma'ltiplaj) 
Moca, n. sauce (sas) 

Mociti, V. to wet (tu ue't), to moist (tu mo'jst) 
Mocnica, n. urinary canal (ju'rineri kana'l) 
Mocvara, n. swamp (sua'mp), bog (bag), fen (fen), 

marsh (mars) 
Mocvaran, a. boggy (ba'gi), marshy (ma'r§i) 
Mocvarni zrak, n. malaria (male'jria) 
Moc, n. power (pa'uor), strength (strengt), might 

(majt) 
Mocan, a. powerful (pa'uorful), strong (Strang), 

mighty (ma'jti) 
Moci, V. to be able (tu bi e'jbl), can (kan) 
Mochost, n. mightiness (ma'jtines) 
Moda, n. fashion (fa'san), vogue (vg'ug) 
Modar, a. blue (blu) 

Modrica^ n. blue mark (blu' ma'rk), wale (ue'jl) 
Modrikast, a. bluish (blu'is) 

Modrina, n. blueness blu'nes) ; azure (e'jzur) 
Mogranj, n. pomegranate (pa'mgra'net) 
Moguc, a. possible (pa'sibl), rich (ric), mighty 

(ma'jti), able (ejbl) 
Mogucnost, n. possibility (pa'sibi'liti), mightiness 

(ma'jtines) 

Mohuna, vidi mahuna 
Moj, pron. my (maj) 
Mokar, a. wet (ue't) 
Mokraca, n. urine (ju'rin) 

Mokrina, n. wetness (ue'tnes), moisture (mo'jsCur), 
humidity (hjumi'diti) 

Mokriti, v. to wet (tu ue't), to moisten (tu mo'jsn) 
Mokriti, pisati, v. to make water (tu me'jk ua'dor), to 

urinate (tu ju'rinejt) 
Molba, n. request (rikue'st), prayer (pre'jor), entreaty 

(entri'ti), petition (peti'san) 

Molbenica, n. petition (peti'san), application (a'pli- 

ke'jsan) 

Molitefj, n. petitioner (peti'sanor), applicant (4'pli- 

kant) 
Moliti, V. to pray (tu pre'j), to entreat (tu entri't), to 

ask for (tu a'sk fo'r), to implore (tu impl5'r) 
Moliti molbenicom, v. to petition (tu peti'san) 
Moliti se bogu, v. to pray (tu pre'j) 
Moiitva, n. prayer (pre'jor) 
Molitvenik, n. prayer-book (pre'jor bu'k) 
Moljac, n. moth (mat) 
Moljakati, v. to beg (tu be'g) 

Moijakati, prosjaciti, v. to beg alms (tu be'g a'mz) 
Momak, n. youth (jut), lad (lad), boy (boj) 
Momak, sluga, n. servant (so'rvant) 
Momcad, vojnicStvo, n. forces (fo'rses), troops (trups) 
Monncad na brodu, n. crew (kru) 
Momcad, mladi Ijudi, n. young people (ja'ng pi'pl) 
Monarhija, n. monarchy (ma'narki) 
Monark, n. monarch (ma'nark) Monastir, n. monastery (ma'nastori), convent (ka'n- 

vent) 
Mora, n. nightmare (na'jtma'r) 
Mora me dusi, I am oppressed by the nightmare (a'j 

am opre'st baj di na'jtma'r) 
Morac, n. turkey (to'rki) 
Morati, v. must (mast) 
More, n, sea (si), ocean (o'u§ani 
Moriti, umarati, v. to tire (tu ta'er), to jade (tu 

dze'jd) 
Moriti, ubiti, v. to kill (tu ki'l), to assassinate (tu 

asa'sinejt) 

Mornar, n. sailor (se'jlor), seaman (si'm^'n), mariner 

(ma'rinor) 
Mornarica, n. fleet (flit), marine (mari'n) 
Mornarica ratna, n. navy (ne'jvi) 

Mornarstvo, n. navy (ne'jvi), sea-affairs (si*. ktk*Ts) 
Morska djeva, n. mermaid (mo'rmejd) 
Morska kopriva, n. sea-nettle (si' ne'tl) 
Morska macka, n. cat-fish (ka't fi'g) 
Morska struja, n. current (ko'rent), tide (tajd) 
Morska seva, n. sea-lark (si' la'rk) 

Morska trava, n. sea-grass (si'gra's), sea-weed (si'- 

ufd) 
Morski brijeg, n. sea bank (si' ba'nk) 
Morski jez, n. porcupine-fish (po'rkjupajn fi'§) 
Morski kraj, n. sea coast (si' ko'st) 
Morski ledenjak, n. ice-berg (a'jsbo'rg) 
Morski pas, n. sea-dog (sl'd§-*g), shark (§ark) 
Morski ugor, n. sea-eel (sf i'l) 
Morski zaton, n. gulf (galf) 
Morski zmaj, n. sea-serpent (si' so'rpent), sea-monster 

(sr ma'nstor) 

Moruna, n. sturgeon (sto'rdzan) 

Most, n. bridge (brid2) 

Mostarina, n. bridge toll (bri'd2 to'l) 

Mosnja, n. bag (bag), purse (pors) 

Most, n. must (mast) 

Mostanica, n. foot-bridge (fu't bri'dz), path (p§,t) 

Motac, n. hand of a clock (ha'nd av e kla'k) 

Motanje, n. rolling (ro'ling), winding (ua'jnding) 

Motati, to wind (tu ua'jnd), to roll (tu rol), to reel 

(tu rl'l) 
Motika, n. hoe (ho'u) 
Motovilac, vidi matovilac 
Motovilo, n. reel (ril) 
Motrenje, n. observation (a'bzorve'jSan) 
Motritelj, n. observer (abzo'rvor) 
Motriti, V. to observe (tu abzd'rv), to look at (tu lu'k 

a't), to watch (tu u'aC) 
Mozak, n. brain (brejn), brains (brejns), marrow 

(ma'ro) 
Mozgati, v. to brood over (tu brQ'd 6'v6r), to rack 

one's brain about (tu ra'k ua'ns bre*jn §,ba*ut) 

Mozan, vidi mo2ni 

Mozda, adv. perhaps (porha'pa), may-be (me'jbi) 

Mozdina, n. marrow (m4*ro) 

Mozdjani, n. brains (brejns) 

Mozni, a. mighty (ma'jti) M Moznost — 70 — Muhobran Moznost, vidi mogudnost 

Mracak, n. duskiness (da'skines) 

Mracan, a. dark (dark), dim (dim), obscure (apskju'r) 

Mraciti se, v. to get dark (tu ge't da'rk) 

(Vlracnjastvo, n. obscurity (apskju'riti) ; ignorance 

(i'gnorans) 
IVIrak, n. darkness (da'rknes), obscuritj'- (apskju'riti) 
Mramor, n. marble t5fnarbl) 

Mramoran plocnik, n. marble-floor (ma'rbl flo'r) 
Mramorar, n. marble cutter (ma'rbl ka'tor) 
Mramorna ploca, n. marble slab (ma'rbl sla'b) 
Mramorni kip, n. marble statue (ma'rbl sta'6u) 
Mramornik, n. marble cave (ma'rbl ke'jv) 
Mrav, n. ant (ant) 
Mravinjak, n. ant-hill (a'nt hi'l) 
Mravojed, n. ant-eater (a'nt i'tor) 
Mraz, n. frost (frast) 

Mrazan, a. frosty (frR'sti) 

Mrcina, n. carcass (ka'rkas), carrion (ka'rian) 

Mrcvariti, v. to maltreat (tu ma'ltri't), to massacre (to 
ma'sakr), to butcher (tu bu'Cor), to torture (tu 
to'rcur) 

Mrca, mrcika, n. myrtle (mortl) 

Mrciti, V. to smirch (tu smo'rc), to blacken (tu 
bla'kn), to soil (tu so' el) 

Mrcnjak, n. myrtle-grove (mo'rtl gro'v) 

Mren (riba), n. barbel (barbl) 

Mrena (oka), n. retina (re'tina) 
Mreza, n. net (net) 

Mrgodast, a. morose (moro's), surly (so'rli) 
Mrgoditi se, v. to frown au fra'un), to be surly (tu bi 

so'rli) 
IVlrha, n. mare (mar), jade (dzejd) 
Mrijest, n. spawn (span) 
Mrijestiti, v. to spawn (tu spa'n) 
Mrijeti, v. to die (tu da'j) 
Mrk, a. darlc (dark), gloomy (glu'mi) 
IVIrko gledati, v. to look gloomy (tu lu'k glu'mi), to 

frown (tu fra'un) 
Mrkva, n. carrot (ka'rat) 
Mrija, n. spot (spat), stain (stejn) 
Mrljati, v. to blot (tu bla't), to blur (tu blo'r), to 

scrawl (tu skra.'l) * 

Mrljav, a. snotty (sna'ti), dirty (do'rti), soiled (so'eld) 
Mrmljati, v. to mutter (tu ma' tor), to grumble (tu 

gra'mbl), to murmur (tu mS'rmor) 
IVIrmor, n. grumbling (gra'mbling) 
MroZf n. river-horse (ri'vor ho'rs) 
Mrsan, a. carnal (ka'rnal), of flesh (av fle'g) 
Mrsitl, V to eat meat (tu I't mi't) 
Mrsav, n. meager (mi'gor), lean (lin) 

Mriaviti, v. to grow meager (tu gro'u mi'gSr) 

Mrsavost, n. meagerness (mfgSrnes) 

Mritati, v. to snarl (tu sna'rl), vo grumble (.tu 

gra'mbl), to murmur (tu mo'rmor) 
Mrstiti se, v. to frown (tu fra'un? 
Mrlav, a. dead (dad) 

Mrtvac, n. dead body (da'd ba'di), corpse (korps) 
Mrtvacka kola, n. hearse (h6rs) Mrtvacka roba, n. shroud (gra'ud) 

Mrtvacka soba, n. death-chamber (da*t 5e*jmb6r) 

Mrtvacki lijes, n. coffin (ka'fin), casket (k§,'sket) 

Mrtvacki odar, n. bier (bir) 

Mrtvacnica gradska, n. morgue (morg) 

Mrtvez, n. lethargy (le'tardzi) 

Mrtvi dan, du§ni dan, n. All Souls Day (a'l so'uls de'j) 

Mrtvilo, n. drowsiness (dra'uzines) 

Mrtvo puhalo, n. a man without energy (e ma'n 

uida'ut e'nordzi) 
Mrtvozornik, n. coroner (ka'ronor) 
Mrva, n. crumb (kram) 
Mrviti, V. to crumble (tu kra'mbl) 

Mrzak, a. hateful (he'jtfui^ odious (o'dias), abomi- 
nable (aba'minabl) 
Mrzao, a. cold (kold), cool (kul), chilly (ci'li) 
Mrzitelj, n. hater (he'jtor) 

Mrziti, V. to hate (tu he'jt), to detest (tu dite'st) 
Mrzlovoljast, a. ill-humored (i'l hju'mord), cranky 

(kra'nki) 
Mrznja, n. hate (hejt), detestation (de'teste'jsan) 
Mucati, V. to stutter (tu sta'tor), to stammer (tu 

sta'mor) 
Mucavac, n. stutterer (sta'torOr) 
Mucaljiv, a. taciturn (ta'sitorn) 
Mucaljivost, n. taciturnity (ta'sito'rniti) 
Mucan, a. difficult (di'fikalt), painful (pe'jnful), hard 

(hard) 
Mucan je, n. silence (sa'jlens) 
Mucati, V. to be silent (tu bi sa'jlent) 
Muce, adv. silently (sa'jlentli), secretly (si'kritli) 

Mucenik, n. martyr (ma'rtir) 
Mucenistvo, n. martyrdom (ma'rtirdom) 
Muciliste, n. torture-chamber (to*r6ur 5e'jmbor) 
Muciteij, n. tormentor (torme'ntor) 
Muciti, v.'to torment (tu torme'nt) to torture (tu to^r- 
<Sur), to force (tu fo'rs), to plague (tu ple'jg), to 
vex (tu ve'ks), to fag (tu fa*g) 
Muciti se, v. to toil (tu to'el), to suffer (tu sa'for) 
Mucke, adv. tacitly (ta'sitli), silently (sa'jlentli) 
Mucno, adv. heavily (ha'vili), with great pain (ui't 
gre'jt pe'jn), with difficulty (yi't di'fikaltl) 

Mucak, n. bad egg (ba'd e'g) 

Muckati, v. to shake (tu Se'jk), to toss (tu ta's) 

Mudar, a. wase (ua'jz), sage (sejdz) 

Mudrac, n. wise man (ua'jz ma'n), philosopher (fila'- 
sofor), sage (sejd^) 

Mudrijas, n. sciolist (sa'jlist), sophist (sa'fist) 

Mudro, adv. wisely (ua'jzli), prudently (pru'dentli) 

Mudrolija, n. subtlety (sa'tlti), sophism (sa'fizm) 

Mudroslovac, n. philosopher (fila'sofor) 

Mudrosiovlje, n. philosophy (fila'sofi) 

Mudrost, n. wisdom (ui'zdam) 

Mudrovati, v. to philosophize (tu fila'sofajz) 

Muha, n. fly (flaj) 

Muhaljka, n. fly flap (fla'j fla'p) 

Muhar, n. fennel (fe'nel) 

Muharnica, n. fly trap (fla'j tr§,'p) 

Muhobran, prozor, n. window-screen (ui'ndS skri'n) 

Muhobran, vrata, n. screen door (skri'n do'r) M Muk - 71 - NabuSiti N Muk, n, silence (sa'jlens) 

Muka, n. pain (pejn), suffering (sa'foring) 

Muka, mucenje, n. torture (to'r<5ur) 

Muka, braSno, n. flour (fla'ur) 

Mukanje, n. low (Iq'u), lowing (lo*uing) 

Mukao, a. hoarse (hors), silent (sa'jlent) 

Mukati, V. to low (tu lo'u), to roar (tu r5'r), to bellow 

(tu be'lo) 
Muklo, adv. silently (sa'jlentli) 
Mukom, adv. silently (sa'jlentli) 
Mukotrpan, a. suffering (sa*f(5ring) 
Mukotrpnost, n. suffering (sa'foring) 
Muktas, n. parasite (pa'rasajt), spunger (spa'nd25r) 

Mukte, adv. gratis (gre'jtis), free (fri), for nothing 

(for na'ting) 
lyiula, n. mule (mjul) 
MuiaCy n. jack-ass (dza'k a*s) 
Mulj, n. slime (slajm), mud (mad) 
IViuljid (riba), n. mud-fish (ma'd fi§) 
Mumija, n. mummy (ma'mi) 
Mumljati, v. to grumble (tu gra'mbl), to mutter (tu 

ma'tor) 
IVlunara, n. minaret (mi'naret) 
Munja, n. thunderbolt (ta'ndorbo'lt), lightning (la'jt- 

ning) 
Munjara, n. Power house (pa'uor ha'us) 
M un jevit, a. like lightning (la'jk la*jtning) 
Munjina, n. electricity (e'lektri'siti) 
Munjokaz, n. electroscope (ele'ktrosko'p) 
Munjovod, n. lightning rod (la'jtning ra'd) 
Muo, mul, n. dock (dak), pier (pir) 
IVlurva, n. mulberry (ma'lberi) 
Murvac, n. wild mulberry-tree (ua'eld ma'lberi tri') Musti, V. to milk (tu mi'lk) 

Musica, n. midge (mid2), gnat (nkt) 

Musice, n. whims (hui'ms), freaks (friks) 

Musicav, a. capricious (kapri'Sas), cranky (kra'nki> 

Muskarac, n, man (man), a male person (e me'jl 

po'rsn) 
Muski, a. male (mejl), masculine (ma'skjulin) 
Musmula, n. medlar (me'dl5r), medlar-tree (me'dl5r 

tri') 
Musterija, n. customer (ka'stamSr) 
Mustra, vidi uzorak 
Mustrati, vidi vje2bati 
Mutan, a. turbid (to'rbid), muddy (ma'di), dim (dim), 

cloudy (kla'udi), gloomy (glu'mi) 
Mutav, gluhoniem, a. deaf-and-dumb (de'fanda'm) 
Mutavac, n. deaf-mute (de*fmju*t) 
Mutikasa, n. mischief-maker (mi'sSif me'jkor), 

trouble-maker (tra'bl-me'jkor), marplot (ma'r- 

pla't) 
Mutiti, V. to disturb (tu disto'rb), tu confuse (tu 

konfju'z) 
Mutiti se, v. to get perplexed (tu ge't porple'kst) 
Mutlak, n. stupid fellow (stju'pid fa'lo) 
Muzej, n. museum (mjuzi'am) 
Muzlica, n. milk-tub (mi'lk ta'b) 
Muz, n. man (man) 
Muz (suprug), n. husband (ha'zband) 
Muzaca, n. country-woman (ka'ntri uu'man) 
Muzar, n. mortar (mo'rtor) 

Muzevan, a. manly (mS,'nli), valiant (va'ljant) 
Muzevnost, n. manliness (ma'nlines), manhood (ma*n- 

hu'd), virility (vajri'liti, ili viri'liti) 
Muzjak, n. male (mejl) N Na, prep, on (an), at (at), to (tu) 

Na! evo, inter j. here! (hir) 

N abaci van je, n. throwing (tro'uing) 

Nabacivati, v. to throw (tu tro'u) 

Nabadati, v. to pin up (tu pi'n a'p) 

Nabasati, v. to get to accidentally (tu ge't tu d'ksi- 

de'ntali) 
Nabaviti, v. to order (tu o'rdor), to procure (tu pro- 

kju'r), to purvey (tu po'rvi) 
Nabavljac, n. purveyor (p5rve'jQr) 
Nabijac, n. stamper (sta'mpor), rammer (ra'm5r) 
Nabijati, v. to hammer (tu ha'mbr), to knock at (tu 

na'k a't) 
Nabijati (cljenu), v. to bid (tu bi'd) 
Nabijati (pusku), v. to load (tu iQ'ud) 
Nabirati, praviti nabore, v. to wrinkle (tu ri*nkl) 
Nabiti, vidi nabijati 
Nabiizu, adv. near (nir) 
Nabod (bod), n. bayonet (be'jonet) 
Naboj, n. cartridge (ka'rtrid2) Naboj, bolest konja,n. wind-gall (ui'nd g§,'l) 

Nabor, n. wrinkle (ri'nkl), crease (kris) 

Nabosti koljem (opkoliti), v. to empale (tu empe'jl) 

Nabozan, a. religious (reli'd^as), pious (pa'jas), de- 
vout (diva'ut) 

Naboznost, n. piety (pa'eti) 

Nabrajanje, n. enumeration (enju'more'jgan) 

Nabrajati, v. to enumerate (tu enju'mSrejt) 

Nabran, naboran, a. wrinkled (rinkld) 

Nabrati, n. to reap (tu ri'p), to gather (tu g^'dor), to 
collect (tu kole'kt),, to fold (tu fo'ld) 

Nabreknuti, v. to bloat (tu blo'ut), to swell up (tu 
sue'l a'p) 

Nabrojiti, v. to count (tu kg-'unt) 

Nabrusiti, v. to whet (tu hue't), to sharpen (tu Sa'rpn) 

Nabrzo, adv. in a hurry (i'n e hS'ri) 

Nabuhnuti, v. to swell (tu su§*l) 

Nabujati, v. to swell (tu su§*l), to rise (tu ra'ja) 

Nabuna, n. instigation (i'nstige'jSan) 

Nabusiti, v. to perforate (tu p5*rforejt) N Nacifrati — 72 — Nadzirati Nacifrati, vidi nakititi 

Nacrn, a. blackish (bla*ki§) 

Nacrt, n. plan (plan), sketch (ske5) 

Macrtatiy v. to draw (tu drS,'), to sketch (tu ske*5), to 

design (tu diza'jn), to plan (tu pla'n) 
3^a5elniky n. mayor (me'jor), chief (cif) 
f^acelo, n. principle (pri'ncipl), maxim (m&'ksim) 
'Nacetak, n. commencement (kome'nsment) 
Naceti (baCvu), n. to tap (tu tap), to broach (tu 

bro'u6) 
(Naoin, n. manner (ma'nor), way (ue'j), method (me'- 

tad) 
ISIaciniti, v. to make (tu me'jk), to fix (tu fi'ks), to 

arrange (tu are'Jndz) 
Nacitan, a. well-read (ue'l re'd) 

Nacitanost, n. extensive reading (ekste'nsiv ri'ding) 
Naci, V. to find (tu fa'jnd), to invent (tu inve'nt) 
Naculiti usi, v. to prick up one*s ears (tu pri'k a'p 

ua'ns i'rs) 
Nadve, korito, n. trough (traf) 
Nad, nada, prep, over (5'v6r), above (S,ba'v) 
Nada sve, adv. above all (aba'v a'l) 
Nada, n. hope (hop), expectation (e'kspekte*j§an) 
Nadahnuce, n. inspiration (i'nspire'jSan) 
Nadahnuti, v. to inspire (tu inspa'er) 

Nadaleko, adv. extensively (ekste'nsivli) 
Nadalje, adv. further (fo'rdor), farther (fa*rd5r) 
Nadariti, v. to present with (tu prize'nt ui't) 
Nadati se, v. to hope (tu ho'p), to expect (tu ekspe'kt) 
Nadbiskup, n. archbishop (a*r6bi'gap) 

Nadbiskupija, n. archbishopric (a'rCbi'saprik) 
Nadbiti, v. to conquer (tu ka'nkor), to overcome (tu 

o'vorka'm) 
Nadgiasati, v. to outvote (tu a'utv5*t) 
Nadgled, n. inspection (inspe'kgan), survey (s5*rve), 

control^ (kbntro'l) 
Nadgledati, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 

sorve'j) 
Nadglednik, n. inspector (inspe'ktor), surveyor (s5r- 

ve'or), prefect (pri'fe'kt) 

Nadgroban, a. sepulchral (se'pulkral) 
Nadgrobnica, n. tombstone (tQ'msto'n) 
Nadici, nadignuti, v. to lift (tu li'ft), to heave (tu hl'v) 
Nadici se, v. to rise (tu ra'jz), to stand up (tu std,*nd 

a'p) 
Nadijevati imena, v. to call names (tu kSl'l ne*Jms) 
Nadimak, n. nickname (ni'kne'jm) 
Nadimatiy v. to swell (tu sue'l) 
Nadimiti, v. to smoke up (tu sm5'k a*p) 
Nadizati, v. to errect (tu ire*kt), to lift (tu U'ft) 
Nadjacati, v. to overcome (tu o'vSrka'm), to subdue (tu 

sabdju*) 
Nadjevak, n. nickname (ni*kne*jm) 
Nadjevati, v. to lard (tu la'rd), to stuff (tu sta'f) 
Nadjunaciti, v. to vanquish (tu va'nkyiS) 

Nadiaktica, n. arm (arm) 

Nadfezan, a. juridical (d2uri*dikal), competent (ka'm- 

pitent) 
Nadleznost, n. jurisdiction (dZu'rlsdi*kSan), competen- 
ce (ka'mpitens) Nadmasiti, v. to surpass (tu sorpa's), to excel (tu 

ekse'l) 
Nadmasnost, n. superiority (supi'ria'riti), superior 

strenght (supi'rior stre'ngt) 
Nadmetanje, n. contest (ka'ntest), rivalry (ra'jv5,Iri) 
Nadmetati se, natjecati se, v. to emulate (tu e'mju- 

lejt), to vie (tu va'j) 
Nadmudriti, v. to outwit (tu a'utui't), to overreach 

(tu o'vori'g), to dupe (tu dju'p) 
Nadmudrivanje, n. outwitting (a'utui'ting) 
Nadnaravan, a. supernatural (sju*porna'<5ural) 
Nadnica, n. day-wages (de'j ue'jd2es), per diem (p5r 

da'em) 
Nadnicar, n. day laborer (de'j le'jboror), hireling 

(ha'erling) 
Nadno, adv. below (bilo') 
Nado, ocjel, n. steel (stil) 

Nadoci, v. to come (tu ka'm), to arrive (tu ara'jv) 
Nadograditi, v. to build to (tu bi'ld tu') 
Nadojiti, v. to suckle (tu sa'kl), to nurse (tu nS'rs) 
Nadoknaditi, v. to restore (tu risto'r), to make good 

(tu me'jk gu'd), to reimburse (tu ri'imbo'rs), to 

make up (tu me'jk a'p) 
Nadometnuti, v. to add (tu a'd) 
Nadomjestiti, v. to make up (tu me'jk a'p) to replace 

(tu riple'js) 
Nadopuniti, v. to complete (tu kompli't), to fill up (tu 

fi'l a'p) 
Nadraziti, v. to excite (tu eksa'jt), to instigate (tu 

i'nstigejt), to stimulate (tu sti'mjulejt) 
Nadriljecnik, n. quack (kua'k) 
Nadripisar, n. scribbler (skri'blor) 
Nadrljati, v. to scribble (tu skri'bl) 
Nadrobiti, v. to crumb up (tu kra'm a'p) 
Nadsjati, v. to outshine (tu a'utgajn) 
Nadstojnica, n. abbess (a'bes) 
Nadstojnik, n. abbot (a'bat) 
Nadsumar, n. high -forester (ha'j fa'restor) 
Naducitelj n. head-master (ha'dma'stor), principal 

(pri'nsipal) 
Nadut, a. swollen (sug'ln), puffed up (pa'ft a'p), ha- 
ughty (ha'ti) 
Naduti se, v. to swell up (tu sue'l a'p), to puff up (tu 

pa'f a'p) 
Nadutost, n. haughtiness (ha'tiness) -* 

Naduvenost, n. haughtiness (h^'tines), pride (prajd) 
Nadvikati, v. to outroar (tu a'utro'r) 
Nadviriti se, v. to peep in (tu pl'p in) 
Nadvisiti, v. to surpass (tu sorpa's) 
Nadvladati, v. to overcome (tu o'vorka'm), to conquer 

(tu ka'nkor) 
Nadvojvoda, n. archduke (a'redju'k) 
Nadvojvodkinja, n. archduchess (a'rchda'Ces) 
Nadvornik, n. governor (ga'vSrnor), tutor (tu'tSr) 
Nadzemafjski, a. supernatural (sju*p5rn&'<5ural) 
Nadziratelj, n. supervisor (sju'p5rva*jz6r), inspector 

(inspe'ktSr), superintendent (sju*p5rlnte'ndent) 
Nadzirati, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 
sbrve'j), to control (tu kgntro'l) Nadzor 73 - Najednom N Nadzor, n. inspection (inspe'kSan), survey (so'rve' ili 

sorve'j) 
Nadzornik, n. superintendent (sju'porinte'ndent). 

comptroller (kantro'ldr), surveyor (s5rve*jor) 

Nadzornistvo, n. superintendency (sju*porint3'ndensi) 

Nadzlvjeti, v. to outlive (tu a'utli'v), to survive (tu 
sorva'jv) 

Nag, a. bare (bar), naked (ne'jked), nude (njud), un- 
covered (a'nka'vord) 

Nagadjati, v. to surmise (tu sorma'jz), to guess (tu 
ge's), to hit (tu hi't) 

Naganjati, v. to chase (tu Ce'js) 

Nagao, a. quick tempered (kui'k te'mpord), violent 

(va'jolent'), furious (fju'rias), hasty (he'jsti), rash 

(rag) 

NagaritI, v. to besmear with soot (tu bismi'r yi't sii't), 

to blacken (tu bla'kn) 
Nagibati, v. to bend (tu be'nd), to incline (tu inkla'jn) 
Nagibati se, v. to stoop (tu stu'p), to bow (tu ba'u) 
Naginjati, v. to incline (tu inkla'jn) 
Nagizdati, v. to decorate (tu de'kore'jt), to trim (tu 

tri'm), to attire (tu ata'er) 
Nagladovati, v. to starve (tu sta'rv) 
Naglasak, n. accent (a'ksent) 
Naglasak, izrazitost, n. emphasis (e'mfasls) 
Nagiasiti, v. to accent (tu akse'nt), to emphasize (tu 

e'mfasa'jz) 
Naglasivanje, n. accentuation (3,kse'ndjue'j§an) 
Naglavak, n. cap of the boot (ka'p av di bu't) 
Nagliti, v. to hurry (tu ho'ri), to hasten (tu he'jsn) 
Naglo, adv. hastily (he'jstili), hurriedly (ho'ridli), 

rashly (ra'sli) 
Naglost, n. haste (hejst), hurry (ho'ri), speed (spid), 

rashness (ra'snes) 
Nagluh, a. thick of hearing (ti'k av Wring) 
Nagnati, v. to drive (tu dra'jv), to compel (tu kom- 

pe'l), to necessitate (tu nese'sitejt) 
Nagnjesti, v. to stuff (tu sta'f) 
Nagnojiti, v. to manure (tu manju'r) 
Nagnuce, n. inclination (i'nkline'jgan) 
Nagnut, a. bent (bent), inclined (i'nkla'jnd) 
Nagnuti, v. to incline (tu inkla'jn), to bow (tu ba'u) 
Nagnuti se, v. to stoop (tu stu'p) 
Nagodba, n. agreement (agri'ment) 
Nagoditi se, v. to agree (tu agri'), to compromise (tu 

ka'mproma'jz), to even up (tu i'ven a'p) 
Nagomilati, v. to heap up (tu hi'p a'p), to accumulate 

(tu akju'mjulejt), to amass (tu ama's) 
Nagon, n. impulse (i'mpals), incitement (insa'jtment) 
Nagon zivotinjski, n. instinct (i'nstinkt) 
Nagost, n. nakedness (ne'jkednes), nudity (nju'diti), 

bareness (ba'rnes) 

Nagovarati, v. to coax (tu ko'uks), to entice (tu en- 

ta'js) 
Nagovjestlti, r. to signify (tu si'gnifaj), to intimate 

(tu i'ntimejt), to announce (tu ana'uns) 
Nagovor, n. accosting (aka'sting), persuasion (por- 

sue'jzan) Nagovoriti, v. to persuade (tu porsue'jd), to induce 

(tu indju's), to accost (tu aka'st) 
Nagrada, n. reward (riuo'rd), prize (prajz), compen- 
sation (ka'mpense'jgan) 
Nagraditi, v. to reward (tu riuS'rd), to compensate (tu 

ka'mpensejt) 
Nagrajsati, v. to run against (tu ra'n age'nst), to get 

in trouble (tu ge't in tra'bl) 
Nagrda, n. disfiguration (disfi'gjure'jgan), defacement 

(dife'jsment) 
Nagrdltl, v. to disfigure (tu disfi'gjur), to deface (tu 

dife'js) 
Nagrdjen, a. disfigured (disfi'gjurd), defaced (dife'jst) 
Nagristi, v. to bite on (tu ba'jt a'n) 
Nagrk, a. bitterish (bi'torig) 
Nagrkost, n. bitterishness (bi'tSrignes) 
Nagrnuti, v. to rake up (tu re'jk a'p), to heap up (tu 

hi'p a'p) 
Nagubac, brnjica, n. muzzle (mazl) 
Naguzvati, v. to rumple up (tu ra'mpl a*p) 
Naheren, nakriv, a. oblique (abli'k) 
Naherenost, n. obliquity (abli'kuiti) 
Nahero, adv. obliquely (abli'kli), askance (§.skS,'ns), 

sideways (sa'jdue'jz) 

Nahlada, n. cold (kold) 

Nahladiti se, v. to catch cold (tu kk'6 ko'ld) 
Nahod, n. foundling (fa'undling) 
Nahodiste, n. foundling home (fa'undling hO'm) 
Nahoditi, v. to find (tu fa'jnd) 

Nahod iti se, v. to be at (tu' bi a't), to be present (tu' 
bi pre'zent) 

Nahrance, n. foster-child (fa'stor Ca'eld) : 

Nahranitl, v. to satiate (tu se'jsiejt) i 

Nahrupiti, v. to rush (tu ra's) 

Nahuckati, v. to stir (tu sto'r) 

Naici, V. to meet (tu mi't), to find (tu fa'jnd) 

Naime, adv. namely (ne'jmli), that is (da't i'z), to-wit 

(tu' ui't) 
Naivan, a. ingenuous (indze'nuas), naive (na'i'v) 
Naivnost, n. ingenuousness (indze'nuasnes) 
Nalzmjence, adv. alternately (alto'rnetli), by turns (baj 

tG'rns) 
Naizust, adv. by heart (ba'j ha'rt) 
Najam (ku<5e), n. rent (rent), hire (ha'er) 
Najam, vidi posudba 
Najamnik, n. hireling (ha'erling) 
Najamnina, n. rent (rent) 
Najaviti, v. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana'uns), to inform (tu info'rm), to report (tu 

ripo'rt) 
Najaviti se, v. to report (tu ripo'rt), to make a call 

(tu me'jk e ka'l) 
Najbiizi, a. nearest (ni'rest), closest (kl5'zest), next 

(nekst), approximate (apra'ksimet) 

Najboiji, a. best (best), very-best (ve'ri be'st) 
Najediti, v. to make angry (tu me'jk a'ngri) 
Najednom, adv. at once (at ua*ns), immediately (imi*- 
dietli) N Naje2en 74 — Namigivanje Najezen, a. bristly (bri'sli) 

Najeiiti se, v. to bristle up (tu bri'sl a'p) 

Najme, vidi naime 

Najmitelj, n. tenant (te'nant) 

Najmiti, v. to rent (tu re'nt), to hire (tu ha'er), to 

loan (tu lo'un) 
Najposlije, adv. at last (at la'st), finally (fa'jndli) 
Najprije, adv. at first (at fo'rst), firstly (fo'rstli) 
Najvise, adv. mostly (mo'stli), at the most (a't di 

mo'st) 
NajvisI, a. supreme (suprl'm), highest (ha'jest), tal. 

lest (ta'lest) 

Najvoljeti, v. to like most (tu la'jk mo'st) 

Najzady vidi najposlije 

Nakaditi, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 

Nakan, a. determined (dito'rmind), resolute (re'zoljut) 

Nakana, n. intention (inte'n^an) 

Nakaniti, v. to intend (tu inte'nd) 

Nakaza, n. monster (ma'nstor) 

Nakazan, a. deformed (difo'rmd), monstrous (ma'ns- 

tras) 
Nakaziti, v. to misshape (tu' misse'jp), to deform (tu 

difo'rm), to disfigure (tu disfi'gjur) 
Nakiseo, a. sourish (sa'uris), tart (tart) 
Nakit, n. ornament (o'rnament), finery (fa'jnSri), 

attire (ata'er), jewels (dzu'els), decoration (de'ko- 
re'jgan) 
Nakititi, v. to adorn (tu ado'rn), to trim (tu tri'm), to 

attire (tu ata'er) 
Nakiada, n. stock (stak) 

Naklada (knjige), n. publication (pa'blike'jgan) 
Nakiadnik, n. publisher (pa'bligor) 
Nakladom, adv. published by (pa*bli§t ba'j) 
Naklapalo, n. chatterer (6a'toror), blabber (bl^'bor) 
Naklapati, v. to chatter (tu Sa'tor), to prate (tu pre'jt) 
Naklon, n. bow (ba'u), compliment (ka'mpliment) 
Nakloniti se, v. to bow (tu ba'ii) 
Naklonost, n. inclination (i'nkline'jsan), propension 

(prope'nsan) 
Naklonost, milost, n. grace (grejs), favor (fe'jvor) 
Naknada, n. indemnity (inde'mniti), reimbursement 

(ri'imbo'rsment) 
Naknadan, a. additional (adi'Sanal), supplementary 

(sa'plime'ntari) 
Naknaditi, vidi nadoknaditi 

Naknadiv, a. reparable (re'parabl) 

Naknadno, adv. afterwards (a'ftoruorc) 

Nakon^ prep, after (a'ftor) 

Nakovalo, n. anvil (a'nvil) 

Nakovati, v. to forge on (tu fo'rdz a'n) 

Nakraj, adv. at the end (a't di e'nd) 

Nakrasiti, v. to attire (tu ata'er), to ornament (tu 

o'rname'nt) 
Nakrcati, v. to load up (tu lo'ud a'p) 
Nakrenuti, nakretati, v. to turn (tu to'rn), to bend 

(tu be'nd) 
Nakretati, v. to turn (tu t5'rn) 
Nakriv, a. crooked (kru'ked) 

Nakriviti, v. to slope (tu slo'p), to croop (tu kru'k) 
Nakrivo, vidi nahero Nakuplli, v. to gather (tu ga'^dor), to collect (tu ko- 

le'kl) 
Nakupovati, v. to buy plenty (tu ba'j ple'nti) 
Nakvasitf, v. to soak (tu so'uk) 
Nalagati, (nalo^iti), v. to order (tu o'rd5r) 
Nalagati, (komu sto), v. to give orders (tu gi*v 

o'rdors) 
Naiazak, n. find (fajnd) 

Nalaziti, v. to meet (tu mi't), to find (tu fa'jnd) 
Nalaziti se, v. to be at (tu' bi a't), to be present (tu 

bi pre'zent) 
Nalaznik, n. finder (fa'jndSr) 
Naledjba, n. indorsement (indo'rsment) 
Naledjice, adv. on the back (a'n di ba'k) 
Naledjiti, v. to indorse (tu indo'rs) 
Naledjivac, n. endorser (endo'rs5r) 
Malet, n. rush (ra§), flush (flag) 
Naletjeti, v. to fly at (tu fla'j a't), to rush at (tu ra'§ 

a't) 
Nalican, a. resembling (rize'mbling), similar' (si'miiar), 

like (lajk) 
Naliciti, v. to resemble (tu rize'mbl), to be like (tu bi 

la'jk) 
Nalicje, n. back (bS^k), reverse (rivO'rs) 
NalijevatI, v. to pour into (tu po'r i'ntu) 
Nalik, vidi naliCan 
Nalikost, n. resemblance (rize'mblans), likeness 

(la'jknes) 
Naliti, vidi nalijevati 

Nalog, n. order (o'rdor), bidding (bi'ding) 
Nalog isplatni, uhitnica, n. warrant (u^'rant) 
Nalomiti, v. to break up a little (tu bre'Jk a'p e li'tl) 
Naloziti, v. to put on (tu pu't a'n), to apply to (tu 

apla'j tu*) 
Naloziti, dati nalog, v. to order (tu o'rdor), to bid (tu 

bi'd) 
Naloziti vatru, v. to heat (tu hi't) 
Naljutiti, V. to provoke (tu provo'k), to anger (tu 

a'ngor) 
Naljutiti se, v. to grow angry (tu grg'u ^'ngri) 
Nam, nama, pron. us (as), to us (tu a's) 
Namaci, v. to procure (tu prokju'r), to produce (tu 

prodju's) 
Namaci novae, v. to raise money (tu re'jz ma'ni) 
Namagliti, v. to cover with mist (tu ka'vor ui't mi'st) 
Namah, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'- 
dietli) 

Namaknuti, v. to procure (tu prokju'r) 

Nama ma, n. bait bejt) 

Namamiti, v. to allure (tu alju'r), to decoy (tu diko'j) 

Namastiti, v. to grease (tu griz') 

Namazati, v. to besmear (tu bismi'r) 

Namet, n. tax (taks), duty (dju'ti) 

Nametati, v. to throw at (tu tro'u a't), to put on (tu 

pu't a'n) 
Nametnik, n. intruder (intru'dor), obtruder (aptru'_ 

dor), spunger (spa'ndzor), parasite (pa'rasajt) 
Nametnuti se, v. to intrude (tu intru'd), to obtrude 

(tu aptru'd), to force on (tu fo'rs a'n) 
Namigivanje, n. flirting (flo'rting); ogling (6'gling) Namigivati — 75 — Napit N Namigivati, v. to make a sign to (tu me'jk e sa'jn tu') 
Namigivati okom v. to wink (tu uj'nk) 
Namigljiv, a. coquettish (koke'tis) 
Namigusa, n. coquette (koke't), flirt (flort) 
Namijeniti, v. to destine (tu de'stin), to design (tu 

diza'jn), to allot (tu ala't) 
Nam Ira, potvrda, n. receipt (risi't), voucher (vi.'u55r) 
Namireno, adv. paid up (pe'jd a'p), received (risi'vd) 
Namiriti, v. to pay (tu pe'j), to settle (tu se'tl) 
Namiriti se, v. to make a settlement (tu me'jk e se*- 

tlment) 
Namisao, n. purpose (por'pos), intention (inte*n6an), 

idea (a'jdia), thought (tat), notion (ng'uSan) 
Namisliti, v. to resolve (tu riza'lv), to determine (tu 

dito'rmin) 
Namisljen, a. intended (inte'nded) 
Namjena, n. intention (inte'ncan) 
Namjeniti, v. to leave (tu li'v) • 

Namjera, n. intention (inte'ncan), meaning (mi'ning) 
Namjeravati, v. to intend (tu inte'nd), to be about 

(tu' bi dba'ut) 
Namjerice, adv. intentionally (inte'nCanali) 
Namjeriti se, v. to meet by chance (tu mi't baj 5a'ns) 
Namjesnik, n. substitute (sa'pstitjut), sub-agent 
(sa'be'jdzent), successor (sokse'sor), appointee 
apo'jnti') 
Namjestiti, smjestiti, v. to place (tu ple'js) 
Namjestiti, srediti, v. tu put in order (tu pu't in 

o'rdor), to adjust (tu addza'st) 
Namjestiti, uposliti, v. to employ (tu emplo'j), to put 

to work (tu pu't to uo'rk) 
Namjesto, mjegte, prep, instead (inste'd), in place of 

(in ple'js a'v), in lieu of (in Iju' a'v) 
Namjestaj, n. arrangement (are'jndzment) 
Namjestaj ku<5ni, n. furnishing (fo'rnising) 
Namnoziti, v. to increase (tu inkri's), to augment (tu x 

agme'nt) 
Namociti, v. to soak (tu so'uk) 
Namotati, v. to roll up (tu ro'l a'p), to reel up (tu 

ri'i a'p) 
Namraciti se, v. to get dark (tu ge't da'rk), to darken 

(tu da'rkn) 
N am rgoditi se, v. to frown (tu fra'un) 
Namrgodjen, a. sour (sa'ur), gloomy (glu'mi), sullen 
(sa'len), cross (kras) 

Namrijeti, v. to entail (tu ente'jl) 

Namrstenost, n. ugliness (a'glines) 

Namrstiti se, v. to frown (tu fra'un) 

Namuciti, v. to torment (tu torme'nt), to excruciate 

(tu ekskru'siejt), to w^eary (tu ui'ri) 
Nanijeti, v. to bring (tu bri'ng) 
Nanisaniti, v. to aim at (tu e'jm a't) 
Nanizati, v. to string together (tu tri'ng tuge'dor) 
Nanj, pron. on him (a'n hi'm), at him (a't hi'm) 
Nanjusiti, v. to smell (tu sme'l), to be on the track 

(tu bi a'n di tra'k), to spot (tu spa't) 
Nanovo, adv. again (age'n), once more (ua'ns mo'r), 

anew (anju') 
Naoblaciti se, v. to cloud (tu kla'ud) Naobrazba, n. education (e'd^juke'jSan) 

Naobraziti, v. to educate (tu e'diuke'jt) 

Naobrazen, a. educated (e'dzukejted) 

Naocali, n. eyeglasses (a'jgla'ses), spectacles (spe'kta- 
kls) 

Naocarka (zmija), n. hooded snake (hii'ded sne'jk) 

Naocigled, adv. apparently (apa'rentli), visibly (vi'zi- 
bli), plainly (ple'jnli), evidently (e'videntli) 

Naocnik, n. monocle (ma'nokl) 

Naocnjaci, n. goggles (ga'glz) 

Naokolo, adv. round about (ra'und dba'ut) 

Naopako, adv. upside down (a'psa'jd da'yn), topsy- 
turvy (ta'psito'rvi) 

Naoruzanje, n. arming (a'rming) 

Naoruzati, v. to arm (tu a'rm) 

Naostren a. sharpened (sa'rpend) 

Naostriti, V. to sharpen (tu sa'rpn), to whet (tu hue't) 

Napadac, n. assailant (ase'jlant), aggressor (agre'sor) 

Napadaj, n. attack (ata'k), assault (as§.'lt), charge 
(ca'rdz) 

Napadati, v. to attack (tu ata'k), to assault (tu S,s3.'lt> 

Napadnik, n. tempter (te'mptor) 

Napajati, v. to drench (tu dre'nC), to steep (tu stl'p),. 

to water (tu ua'dor) 
Napaliti, v. to light (tu la'jt) 
Napamet, adv. by heart (ba'j ha'rt) 
Napasnik, n. tempter (te'mptor), devil (devl) 
Napast, n. temptation (te'mpte'j§an) 
Napastan, a. tempting (te'mpting), alluring (S,Iju'- 

ring) 
Napasti, navaliti, v. to attack (tu at5,'k), to assault 

(tu asa'lt) 

Napastovanje, n. temptation (te'mpte'jSan) 
Napastovati, v. to tempt (tu te'mpt) 
Napatiti, v. to torment (tu torme'nt), to distress (tu 
distre's) 

Napatiti se, v. to suffer (tu sa'for) 

Napeljati, vidi navesti 

Naperiti, v. to aim at (tu e'jm §-'t) 

Naperitj pusku, v. to point a gun at (tu po'jnt e ga'n 

a't) 
Naperiti topove, v. to level at (tu le'vl a't) 
Napet, a. tight (tajt), strained (strejnd) 
Napeti odnosaji, n. strained conditions (stre'jnd kon- 

di'sans) 
Napeti, v. to strain (tu stre'jn), to span (tu sp&'n),. 

to stretch (tu stre'5), to tighten (tu ta'jtn) 
Napetost, n. tension (te'nsan), strain (strejn) 
Napinjac, n. span-frame (spa'n fre'jm), stretcher 

(stre'cor) 
Napinjanje, n. exertion (egzo'rsan), straining (stre'jn- 

ing) 
Napinjati, v. to exert (tu egzo'rt), to strain (tu stre*jn> 
Nap (pat i, v. to feel out (tu fi'l a'ut) 
Napis, vidi natpis 
Napisan, a. written (ri'ten) 
Napisati, v. to write (tu ra'jt), to compose (tu kam- 

po'z) 
Napit, a. drunk (drank), intoxicated (irita*ksike*jtea> N Napitak — 76 — Naroditi Napitak, n. drink (drink), toast (to'ust) 
Napiti, nazdraviti, v. to toast (tu to'ust) 
Napiti se, v. to get drunk (tu ge't dra'nk) 
Napltnica, n. drinking song (dri'nking sa'ng) 
Napitnica, nazdravica, n. toast (to'ust) 
Napjev, n. air (ar), melody (me'ladi) 
Naplakati se, v. to weep (tu ui'p) 

Naplata, n. payment (pe'jment), settlement (se'tlment) 
Napiatak, n. jaunt (dzant) 

Naplatiti, v. to make good (tu me'jk gu'd), to indemni- 
fy (tu inde'mnifaj), to pay in full (tu pe*j in fu'l) 
Naplava, n. flood (flad) 
Naploditi, v. to fructify (tu fra'ktifaj), to fertilize 

(tu fo'rtilajz) 
NapoJ, n. drink (drink) 

Napojnica, n. tip (tip), gratuity (gratju'iti) 
Napokon, adv. finally (fa'jnali), at last (at 1^'st) 
Napoia, napolak, adv. in half (in ha'f) 
Napofje, adv. out (a'ut) 
Napolju, vidi vani 
Napomena, n. mention (me'n<5an) 
Napomenuti, v. to mention (tu me'n<3an), to remind 

(tu rima'jnd) 
Napor, n. exertion (egzo'rsan), effort (e'fort) 
Naporan, a, straining (stre'jning), exerting (egzo'r- 

ting) 
Naporedan, a. parallel (pa'ralel) 
Naporednica, n. parallel (pa'ralel) 
Naporedo, adv. together (tuge'dor), side by side (sa'jd 

baj sa'jd) 
fslapose, adv. especially (espe'sali) 
IMapovijed ^enitbena, n. banns of marriage (banz av 

ma'rid^) 
Maprann, prep, towards (tordz), opposite (a'pazit) 
Naprasan, a. sudden (sa'den) 

Naprasit, a. rough (raf), vehement (ve'himent), pas- 
sionate (pa'sanet) 
Naprasito, adv. violently (va'jolentli), vehemently 

(ve'himentli) 
Naprasitost, n. roughness (ra'fnes) 
Napravac, adv. straight -forward (stre'jt-fo'ruord), di- 
rectly (dlre'ktli) 
Mapraviti, v. to make (tu me'jk), to prepare (tu pri- 

pa'r) 
Maprecac, adv. straight-forwards (stre'jt-fo'ru5rd), 

immediately (imi'dietli) 
Napredy vidi naprijed 
Napredak, n. progress (pra'gres), advance (adva'ns), 

improvement (impru'vment) 
Napredan, a. progressive (progre'siv) 

Maprednjak, n. progressive (pro'gre'siv) 
Napredovanje, n. -progressing (progre'sing), advan- 
cing (adva'nsing) 
ISiapredovati, v. to progress (tu progress), to advance 
(tu 5,dva*ns) 

Napregnuti, (sile), v. to strain (tu stre'jn) 
Naprezati, v. to strain (tu stre'jn) 
Naprijed, adv. ahead (khk'd), forward (fo'ruord) 
Na primjer, for instance (for i'nst5<ns). for example 
(for egza'mpl) Naprosto, adv. absolutely (a'psoljutli), simply (si'mpll), 

merely (mi'rli) 
Naprotiv, adv. on the contrary (a'n di ka'ntrari) 
Naprsnjak, n. thimble (timbl) 
Naprtiti, v. to load on (tu lo'ud a'n) 
Naprvo, adv. ahead (aha'd), forwards (fo'ruordz) 
Napucen, a. populous (pa'pjulas), peopled (pipld) 
Napuciti, v. to people (tu pi'pl), to populate (tu pa*- 

pjulejt) 
Napucivati, putiti, v. to guide (tu ga'jd), to instruct 

(tu instra'kt) 
Napucivati na zio, v. to misguide (tu misga'jd) 
Napuhati, v. to puff up (tu pa'f a'p) 
Napuniti. v. to fill up (tu fi'l a*p) 
Napuniti do vrha, v. to brim (tu bri'm) 
Napustiti, v. to let go (tu le't go'), to desert (tu di- 

zo'rt), to abandon (tu aba'ndan) 
Napustenje, n. desertion (dizo'rSan), abandonment 

(aba'ndanment) 
Naputak, n. advice (adva'js). direction (dlre'kSan), 
Naputiti, V. to advise (tu adva'jz), to Instruct (tu 

instra'kt), to direct (tu dire'kt) 
Naputnica bankovna, n. bank-advice (b&'nk adva'js) 
Naputnica novcana, n. money-order (ma'ni o'rdSr) 
Naputnica trgovacka, n. assignment (asa'jnment) 
Naramak, n. bundle (ba'ndl), bunch (banC) 
Naramica, n. epaulet (e'pale't) * 

Naramnica, n. suspenders (sospe'ndors) 
Naranca, n. orange (a'rand2) 
Narancast, a. orange (a'randg) 
Narastak, n. increase (i'nkris), increment (i'nkii- 

ment) 
Narastao, a. grown up (gro'un a'p) 
Narasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
NarastaJ, n. generation (dze'nore'jSan) 
Narav, n. nature (ne'jCur) 
Naravan, a. natural (na'dural) 
Naravnati, v. to straighten (tu stre'jtn) 
Naravno, adv. naturally (na'curali), of course (af 

ko'rs) 
Naravoslovlje, n. physics (fi'ziks), natural philosophy 

(na'cural fila'zafi) 
Naredan, a. ensuing (ensu'ing) 
Naredba, n. order (o'rdor), command (koma'nd) 
Naredba, recept, n. prescription (preskri'pgan) 
Narediti, v. to order (tu o'rdor), to command (tu ko- 
ma'nd), to prescribe (tu priskra'jb) 
Naredjivati. v. to order (tu o'rdor), to file (tu fa' el) 
Naresitj, v. to adorn (tu ado'rn), to trim (tu tri'm) 
Narezati, v. to slice up (tu sla'js a'p) 
Naricati, v. to lament (tu lame'nt) 

Narinuti se, v. to obtrude (tu optru'd) 
Narjecje, n. dialect (da'elekt) 

Narocit, a. explicit (ekspli'sit), expressive (ekspre'- 
siv) 

Narocito, adv. expressly (ekspre'sli) 

Narod, n. people (pipl), nation (ne'jgan), population 

(pa'pjule'jSan) 
Narodan, a. national (na'sanal), popular (pa'pJulSr) 
Naroditi se, v. to be born (tu' bi bo'rn) Narodjenje — 77 Nastojati N Narodjenje, n. birth (bort) 

Narodnjak, n. patriot (pe'jtriat) 

Narodnost, n. nationality (na'sana'liti) 

Narodopis, n. history of nations (hi'stori av ne'jgans) 

Naramak (sto se na rukama moze prenesti), n. arm- 
full (a'rmful) 

Narucan, a. handy (ha'ndi) 

Narucba, narucbina, n. order (o'rdor) 

Naruciti, v. to order (tu o'rdor) 

Narucje, n. embrace (embre'js) 

Narucka, n. cuffs (leafs), manacle (ma'nakl) 

Narugati se, v. to ridicule (tu ri'dikjul), to mock (tu 
tna'k) 

Narukvica, n. bracelet (bre'jslet) 

N aru men iti, v. to paint (tu pe'jnt) 

Narusitelj, m disturber (disto*rb6r) 

Narusiti, v. to hurt (tu ho'rt), to impair (tu impa'r) 

Narusiti zakon, v. to violate the law (tu va'jolejt di 

la') 

Naruziti, v. to disgrace (tu disgre'js), to outrage (tu 

a'utredz) 
Nasad, n. planting (pla'rting), plantation (pla'nte'j- 

gan) 
Nasaditi, v. to plant (tu pl§,'nt) 
Nasad iti koga, vidi nasamariti 
Nasamariti, v. to impose upon (tu impo'z apa'n), to 

dupe (tu dju'p), to mystify (tu mi'stifaj) 
Nasamo, adv. alone (alo'n), solitarily (sa'lite'rili) 
Nasapunati, v to soap (tu so'up), to lather (tu 

la'dor) 
Naseliti, v. to settle (tu se'tl), to colonize (tu ka'la- 

najz) 
Naseljenik, n. settler (se'tlor), colonist (ka'lanist) 
Naseljenik davni, n. old settler (o'ld se'tlor), pioneer 

(pa'joni'r) 
Naseljivanje, n. colonization (ka'lanize'jsan) 
Naseobina, n. settlement (se'tlment), colony (ka'lani) 
Nasilan, a. violent (va'jolep.t), forcible (fo'rsibl), fierce 

(firs) 
Nasiiice, ad\^ forcibly (fo'rsibli) 
Nasiliti, v. to force (tu fo'is) 
Nasilje, n. despotism (de'spotizm) 
Nasilnik, n. despot (de'spat), tyrant (ta'jrant) 
Nasiinost, n. violent action (va'jolent a'ksan) 
Nasip, n. dam (dam), dike (dajk), rampart (ra'mpart) 
Nasi pat i, v. to strew on (tu stru' ili stro'u a'n) 
Nasititi, v. to satiate (tu se'jsiejt), to satisfy (tu sa'- 

tisfa'j) 
Nasjeci, v. to cut on (tu ka't a'n) 
Nasjeci drva, v. to cleave (tu kli'v) 
Nasjesti, nasukati, v. to strand (tu stra'nd), to run 

against (tu ra'n age'nst) 
Nasjesti, biti nasamaren, v. to be imposed upon (tu 

bi impo'zd apa'n), to get stung (tu ge*t sta'ng) 
Naskoiiti, v. to jump on (tu dza'mp a'n), to assault 

(tu asa'lt) 
Naskoro, adv. soon (sun) 
Nasiada, n. delight (dila'jt), pleasure (ple'^ur) Nasladan, a. pleasant (ple'zant); delightful (dila*jtful> 
Nasi ad iti, nasladjivati, v. to amuse (tu amju'z) 
Nasladiti se, nasladjivati se, v. to enjoy (tu end2o*j)^ 

to be delighted with (tu bi dila'jted ui't) 
Naslaga, n. layer (le'jor), bed (bed) 
Naslaga kamenja, n. stratum (stre'jtam) 
Naslagati, v. to pile up (tu pa'el a'p), to set up (tu se't 

a'p) 
Naslanjati, v. to lean upon (tu li'n apa'n), to lean Ott 

(tu li'n a'n), to lean against (tu li'n agenst) 
Naslijediti, v. to succeed (tu soksi'd), to inherit (tu 

inhe'rit) * 

Nasljedni, a. hereditary (here'diteri) 
Nasljednica, n. heiress (a'res) 
Nasljednik, n. heir (ar) 

Nasljednik prijestoljni, n. heir to the throne (k'r to 
di tr5'n) 

Nasijedno pravo, n. canons of descent (ka'nans av di-^ 

se'nt) 
Nasljedovati, v. to succeed (tu soksi'd) 
Nasljedstvo, n. inheritance (inhe'ritans), succession 

(sokse'san) 

Naslon, n. support (supo'rt), railing (re'jling) 
Nasioniti, vidi naslanjati 

Naslonjac, n. rocking-chair (ra'king-ca'r) 
Naslov, n. title (tajtl), caption ^ka'psan), address 
(a'dres), inscription (inskri'psan) 

Naslovni, a. titular (ti'tjulor) 

Naslovnik, n. addressee (a'dresi') 

Naslucivati, v. to anticipate (tu anti'sipejt), to feel 

(tu fi'l) 
Nasmijati se, v. to laugh (tu la'f), to smile (tu sma'el> 
Nasmjehivati se, v. to smile (tu sma'el) 
Nasmjesiti se, v. to smile (tu sma'el), to sneer (tu 

sni'r) 

Nasoliti, v. to salt (tu sa'lt), to pickle (tu pi'kl) 

Naspati se, naspavati se, v. to sleep enough (tu sli'p 
ina'f) 

Naspram, vidi naprama 

Nasrditi, v. to make angry (tu me'jk a'ngri), to exaspe- 
rate (tu egza'sporejt) 

Nasrditi se, v. to grow angry (tu gro'u a'ngri) 

Nasrnuti, v. to rush at (tu ra's a't) 

Nasrt', nasrtaj, n. sudden attack (sa'den ata'k) 

Nasrtac, n. aggressor (agreso'r) 

Nasrtanje, n. assault (Asa'lt) 

Nasrtljiv, a. quarrelsome (kua'relsam), brawling (brS,*- 
ling) 

Nastaniti, v. to settle at (tu se'tl a't) 
Nastava, n. education (e'dzjuke'jgan) 
Nastavak, n. continuation (konti'njue'jgan) 
Nastavati, v. to live (tu li'v), to reside (tu riza'jd) 
Nastaviti, v. to continue (tu konti'nju), to resume (tu* 

rizu'm), to proceed (tu prosi'd) 
Nastavnik, n. teacher (ti*56r) 
Nastojanje, n. endeavor (ende'vor) 
Nastojati, v. to endeavor (tu ende*v6r), to try (ta 

tra'j) N Nastrance 78 — Nayesti Nastrance, adv. sideways (sa'jdue'jz), sideward sa'jd- 

\jo*rd) 
NastranUy adv. aside (S,sa'jd) 
Nastroj, stroj, n. instrument (i'nstrument) 
Nastup, n. commencement (kome'nsment) 
Nastup bolesti, n. fit (fit) 

Nastup na putovanje, n. start for (sta'rt fo'r) 
Nastup sluzbe, n. entering (e'ntering) 
Nastupiti, v. to commence (tu kome'ns), to enter (tu 
'e'liCor), to set out (tu se't a'ut), to start (tu 

sta'rt) 
Nasukati se, v. to strand (tu stra'nd), to run ashore 

(tu ra'n a§o'r), to be wrecked (tu bl re'kt) 
N as up rot, adv. against (age'nst), contrary (ka'ntreri), 

opposite (a'pazit) 
Nasusret po6i, v. to encounter (tu enka'untor) 
Nasutiy V. to strew on (tu stru' ili stro'u a'n) 
Nas, pron. our (a'ur), ours (a'urs) 
Nasaliti se, v. to jest (tu dze'st), to joke (tu dzo'uk) 
Nasarati, v. to variegate (tu ve'jriigejt), to checker 

(tu ce'kor) 
Nasinac, n. our (a'ur), countryman (ka'ntrimS-n) 
Naikoditiy v. to harm (tu ha'rm), to damage (tu da'- 

madz), to injure (tu i'ndzur) 
Nastampati, v. to print (tu pri'nt), to imprint (tu 

impri'nt) 
Nasto, pron. what for (hua'tfo'r) 
Nataciy v. to set on (tu se't a'n) 
Natanko, adv. in detail (i'n dite'jl) 

Natapati, natopiti, v. to soak (tu so'uk) 
Nataste, adv. jejunely (dzidzu'nli) 
Nateg, n. lever (li'vor, ili le'v5r) 

Nategnuti, v. to pull on (tu pu'l a'n), to stretch (tu 
stre'<5) 

Natezati, v. to draw (tu drS.'), to strain (tu stre'jn), to 

strech (tu stre'C) 
Natezati se, v. to pull (tu pu'l) 
Natezavica, n. diarrhea (da'jari'a) 
Natlcati, v. to pin (tu pi'n), to infect (tu infe'kt) 
Natikaca, n. rubber-shoe (ra'b5r §u'), slipper (sli'pSr) 
N at i rati, vidi natrti 

Natiskati, v. to print (tu pri'nt), to imprint (tu im- 
pri'nt), to press (tu pre's) 
Natiskati, natrpati, v. to cram up (tu kra'm §,'p) 
Natisnuti, v. to press (tu pre's), to squeeze (tu sk\ji'z) 
Natjecanje, n. competition (ka'mpeti'San), race 

(rejs), contest (ka'ntest) 
Natjecatelj, n. competitor (kampe*tit6r) 
Natjecati se, v. to compete (tu kompi't), to contest (tu 

konte'st) 
Natjecaj, n. contest (ka'ntest) 

Natjerati, v. to force (tu fo'rs), to constrain (tu kgn- 
stre'jn), to drive (tu dra'jv), to press (tu pre's) 
Natociti, v. to fill up (tu fi'l i,'p) 
Natovariti, v. to load (tu lo'ud) 
Natpis, n. inscription (inskri'pSan) 
Natpis, cimer, n. sign (sajn) 

Natpis knjige, n. title (tajtl), heading (he'ding). 
caption (k&'pSan) Natpis pisma, n. address (5,'dres) 

Natra, n. loom (lUm) 

Natrag, adv. back (b§-k) 

Natraske, adv. backwards (b§,'ku6rdz) 

Natraznjak, n. reactionary (ria'kganeri), reactioner 
(ria'k§an5r) 

Natraznjastvo, n. reaction (ria'kSan) 

Natrgati, v. to pluck (tu pla'k), to gather (tu g&'dor) 

Natrpanost, n. overfilling (o'vorfi'ling) 

Natrpanost zeludca, n. surfeiting (so'rfiting) 

Natrpati, v. to cram (tu kra'm), to overfill (tu 
o'vorfi'l) 

Natrti, v. to rub (tu ra'b) 

Natucanje, n. intimation (i'ntime'jsan) 

Natucati, v. to intimate (tu i'ntimejt) ^ 

Natuci, V. to beat hard (tu bi't ha'rd) 

Natuknuti, v. to intimate (tu i'ntimejt) 

Naucan, a. learned (lo'rned). scientific (sa'enti'fik) 

Naucati, v. to teach (tu ti'c) 

Naucenjak, n. learned m8.n (lo'rned ma'n), scholar 
(ska'Ior) 

Naucitj se, v. to learn (tu lo'rn) 

Nauciti se, naviknuti, v. to get used to (tu ge't Ju'st 
tu'), to accustom (tu aka'stam), to become acqu- 
ainted (tu bika'm akue'jnted) 

Naucnik, n. apprentice (apre'ntis) 

Nauditi, vidi naSkoditi 

Nauk, nauka, n. instruction (instra'kgan) 

Nauka, znanost, n. science (sa'ens), doctrine 

(da'ktrin) 
Nauka, navika, n. habit (ha'bit), custom (ka'stam) 

Naukovina, skolarina, n. apprentice's fee (apre'ntis 
fi'), tuition (tui'san) 

Naum, n. intention (inte'ndan), plan (pUn), design 
(diza'jn) 

Nauman, a. intentional (inte'n^anal) 

Naumice, adv. vidi navlaS 

Naumiti, v. to intend (tu inte'nd), to plan (tu pi&'n) 

Naustice, adv. orally (o'rali), verbally (va'rbali), by 

word of mouth (baj uo'rd av ma'yt) 
Nausnica, n. ear-ring (I'r-ri'ng) 
Nauziti se, v. to enjoy (tu end^o'j) 
Navabiti, v. to allure (tu &lju'r) 
Navada, n. habit (ha'bit) 
Navadan, a. accustomed (&ka*stamd), in habit (in 

ha'bit), habitual (h5-bi'(5jual) 

Navaditi, vidi naviknuti 

Navadjati, navoditi, v. to cite (tu sa'jt), to quote (tu 

kuo'yt) 
Navadno, adv. usually (ju'2juali) 
Navala, n. rush (ra§), storm (storm), attack (&,t&'k), 

assault (asa'lt) 
Navala krvi, n. rush of the blood (ra'S av di h\^*6), 

congestion (kond2e'§6an) 
Navah'ti, v. to rush at (tu ra'S H't), to run on (tu rQ,*n 

a'n), to storm at (tu sto'rm &'t), to assault (tu 

asa'lt) 

Navaini, a. attacking (§.t§.'king) 

Navesti, v. to induce (tu indju's), to seduce (tu sidju's) Navesti — 79 — NedovjeCan N Navesti u govoru, v. to cite (tu sa'jt), to quote (tu 

kyg'ut) 
NaviJaiOy navijaljka, n. winder (ua'jndor) 
Navijanje, n. winding- (ya'jnding) 
Navijati, naviti, v. to wind up (tu ua'jnd a'p) 
Navijek, adv. forever (fore'vor), always (S,*liiejz) 
Navijestiti, v. to announce (tu ana'uns), to publish 

(tu pa'blig) 
Navika, n. habit (ha'bit) 

Navikao, naviknut, a. accustomed (aka'stamd) 

Naviknuti, v. to accustom (tu aka'stam) 

Naviknuti se, v. to gret used (tu ge't ju'st), to grow fa- 
miliar (tu gro'u fami'ljor) 

Navinuti, v. to wind up (tu ua'jnd a'p), to bend (tu 
be'nd) 

Navjescivanje, n. proclamation (pro'klame'jSan), pre- 
diction (predi'ksan) 

Navjescivatj, v. to announce (tu ana'uns) 

Navjescivati zarucene, v. to proclaim the banns (tu 
prokle'jm di ba'nz) 

Navjestaj, n. announcemenL (ana'unsment), procla- 
mation (pro'klame'jsan) 

Navjestenje Marijino, n. Annunciation-day (ana'nsi- 
e'j§an-de'j) 

Navlaciti, v. to drag (tu dra'g), to cover (tu ka^Cr), 
to overhaul (tu o'vorha'l) 

Naviaka, n. pillow case (pi'lo ke'js), pillow slip (pi'lo 
sli'p) 

lMavlast,-ice, adv. especially (espe'sali) 

Navlastito, adv. especially (espe'sali) 

Navlasy adv. intentionally (inte'n6anali), on purpose 

(an po'rpos), purposely (po'rposli) 
Navlasni, a. intentional (inte'n6anal) 
Navlaziti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Navod, n. citation (sa'jte'jSan), quotation (kuQ'te'J- 

§an), allegation (a'lige'jgan) 
Navodni, a. alleged (ale'dzd) 
Navojak, n. screw-head (skru'-he'd) 
Navratiti, v. to lead to (tu ll'd tu'), to bring to (tu 

bri'ng tu') 
Navratnik, n. necklace (ne'kles) 
Navrh, adv. on top (a'n ta'p) 

Navrnutiy v. to turn in (tu to'rn i'n) 

Navrsiti, v. to fulfill (tu fulfi'l), to pass (tu p&'s) 

Navuci, V. to overhaul (tu o'vorhS,'l) 

Nazady adv. back (bak), ago (ego') 

Nazadak, n. regress (ri'gres), retrogression (ri'trogre'- 
§an) 

Nazadan, a. retrograde (ri'trogre'jd), retrogressive 
(ri'trogre'siv) 

I^Jazadnjak, n. reactionary (ria'k§aneri) 

Nazadovanje, n. retrogression (ri'trogre'San) 

Nazadovati, v. to deteriorate (tu diti'riorejt), to dege- 
nerate (tu did^e'norejt), to retrograde (tu ri'tro- 
grejd) 

Nazdravica, n. toast (tQ'ust) 

Nazdrayiti, v. to drink to one's health (tu drl'nk tu 
ya'ns he'lt), to toast (tu tg'yst) 

Nazeb, n. cold (kold) Nazepsti, v. to catch cold (tu k§,'6 ko'ld) 
Nazidati, v. to build on (tu bi'ld a'n) 

Nazirati, v, to superintend (tu sju'p6rinte*nd) 

Naziv, n. denomination (dina'mine'jsan), name (nejm) 

Nazi vat i, v. to name (tu ne'jm), to call (tu kSl*!) 

Nazivlje, nazivoslovlje, n. terminology (to'rmina'lodii) 

Nazivnik, n. denominator (dina'mine'jtor) 

Nazlob, n. envy (e'nvi), grudge (gradz) 

Nazloban, a. malicious (mali'sas), envious (e'nvias) 

Naznaciti, v. to point out (tu po'jnt a'ut), to indicate 

(tu i'ndikejt), to state (tu ste'jt) 
Naznacivanje, n. indicating (i'ndikejting), pointing 

(po'jnting), denoting (dino'uting) 
Nazocan, a. present (pre'zent) 
Nazocnost, n. presence (pre'zens) 
Nazor, n. view (vju), meaning (mi'ning) 
Nazreti, nazrijevati, v. to see (tu si') 
Nazuban, a. hostile (ha'stil), refractory (rifra'ktori) 
Mazvati, vidi nazivati 
Nazigac, n. lighter (la'jtor) 
Nazigati, v. to light on (tu la'jt a'n) 
Nazuljen, a. callous (ka'las) 
Naztit, a. yellowish (je'Iouis) 
Nazvaliti, v. to bridle (tu bra'jdl) 
Ne, adv. no (no) 

Ne, nije tako, adv. no (no), it is not so (i't is na't so*) 
Nebesa, n. heaven (he'ven) 
Nebeski, a. heavenly (he'venli) 
NebeskI svod, n. sky (skaj) 
Neblagodaran, a. ungrateful (a'ngre'jtful) 
Neblagodarnost, n. ingratitude (ingra*ti6jud) 
Nebo, nebesa, n. heaven (he'ven) 
Nebo, raj, n. paradise (pa'radajz) 
Nebo, baldakin, n. canopy (ka'nopi) 
Nebo, nebce od ustiju, n. palate (pa'let) 
Nebojazan, a. fearless (fi'rles), undaunted (a'nda'n- 

ted) 
Nebojsa, rkac, n. fearless fellow (fi'rles f5,'lo) 
Nebojsa, ratni brod, n. dreadnought (dre'dna't) 
Nftbriga, n. indolence (i'ndolens) 
Nebrizan, a. indolent (i'ndolent), unconcerned (a'nkon- 

sornd) 
Nebrizfjivost, n. indolence (i'ndolens), carelessness 

(ka'rlesnes) 
Nebrojen, a. innumerable (inju'm5rabl) 
Necastiv, a. godless (ga'dles) 
Necastivi, n. devil (devl) 
Necedan, a. immodest (ima'dest), naughty (n^'tl), 

wicked (ui'ked) 

Necednost, n. immodesty (ima'desti), indiscretion 

(i'ndiskre'San) 
Necekaju6, part, without waiting (uida'ut u§'jting) 
Neciji, pron. some one's (sa'm ua'ns), any one's (e'nl 

ua'ns) 
Neclst, a. unclean (a'nkli'n), impure (impju'r) 
Necistoca, n. uncleanness (a'nkli'nes), Impurity (Im- 

pju'riti) 
Necitljiv, a. illegible (ile'dJibl) 
NecovjeSan, a. inhuman (inhju'm3,n), cruel (kru'el) N NeSovjeSnost 80 — NekadaSnji Necovjecnost, n. inhumanity (i'nhjuma'niti), cruelty 

(kru'elti) 
Necustven, a. insensible (inse'nsibl), indifferent (indi'- 

ferent) 
Necustvenost, n. insensibility (inse'nsibi'liti), indiffe- 
rence (indi'ferens) 
Necuven, a. unheard of (a'nhr>'rd a'f) 
Necaky n. nephew (ne'fju, ili ne'vju) 
Necakinja, n. niece (nis) 
Necudoredan, a. immoral (imo'ral) 
Necudorednost, n. immorality (i'mora'liti) 
Nedaleko, adv. not far of (na't fa*r a'f) 
Nedarovit, a. not gifted (na't gi'fted), not talented 

(na't ta'lented) 
Nedati, v. not to give (na't tu gi'v), to refuse (tu ri- 

fju'z) 
Nedavno, adv. not long: ago (na't la'ng ago'), lately 

(le'jtli) 
Nedjeliv, a. indivisible (i'ndivi'zibl) 
Nedjeija, n. Sunday (sa'ndi) 
Nedjeija, sedmica, n. week (ui'k) 
Nedjelo, n. misdeed (misdi'd), crime (krajm) 
Nedogledan, a. indefinite (inde'finit) 
Nedokuciv, a. inscrutable (inskru'tabl), unattainable 

(a'nate'jnabl) 
Nedolican, a. improper (i'mpra'por), unbecoming (a'n- 

bika'ming), indecent (indi'sent) 
Nedollcnost, n. indecency (indi'sensi), impropriety 

(i'mpropra'eti) 
Nedonosce, n. untimely birth (a'nta'jmli bo'rt) 
Nedopusten, a. illicit (ili'sit), prohibited (prohi'bited) 
Nedosezan, a. unattainable (a'nate'jnabl) 
Nedosljedan, a. inconsistent (i'nkonsi'stent) 
Nedosljednost, n. inconsistency (i'nkonsi'stensi) 
Nedostajati, v. to want (tu ua'nt), to be wanting (tu 

bi ua'nting), to be without (tu bi uida'ut), to lack 

(tu la'k) 
Nedostatak, n. want (ua'nt), lack (lak), deficiency (di- 

fi'sensi), defect (di'fe'kt) 
Nedostatan, a. deficient (difi'gent), incomplete (i'n- 

kompli't), defective (dife'ktiv) 
Nedostizan, a. unattainable (a'nate'jnabl), inacces- 
sible (i'nakse'sibl) 
Nedostojan a. unworthy (a'nuo'rdi), undeserving 

(a'ndiz6'rving) 
Nedostojnost, n. unworthiness (a'nuo'rdines) 
Nedovoljan, a. insufficient (i'nsufi'Sent) 
Nedozrelost, n. immaturity (i'm§-(5u'riti) 
Nedozreo^ a. not ripe (na't ra'jp), immature (i'mS.- 

(5u'r) 
Nedrag, a. disagreeable (di'sagri'abl) 
Neduh, n. asthma (a'sma, ili 5,'zma, ili §.'stma) 
Nedusljiv, a. asthmatic (asma'tik) 
Neduzan, a. innocent (i'nosent), guiltless (gi'ltles) 
Nedu^nost, n. innocence (i'nosens) 
Negda, adv. once (ua'ns), at one time (S-t ua*n ta'jm), 

some times (sa'm ta'jmz), once upon a time (ua'ns 

apa'n e ta'jm) 
Negdainje, adv. formerly (fo*rmerli), in olden times 

(in o'ldn ta'jmz) Negdasnji, a. former (fo'rm^3r), of old (av o'ld), late^ 

Uejt) 
Negdje, adv. somewhere (sa'mhuor), at some plac» 

(at sa'm ple'js) 

Negibivy a. immovable (imu'vabl) 

Nego, conj. as (az), than (dan), when (hue'n), but 

(bat), of course (av ko'rs), surely (gu'rli) 
Negodovanje, n. abhorence (abha'rens), abomination 

( aba'mine' jsan ) 
Negve, n. fetters (fe'tors), chains (5ejnz) 
Nehaj, n. indifference (indi'forens), carelessness (kd'r- 

lesnes) 
Nehajan, a. indifferent (indi'forent), careless (ka'rles) 
Nehaj nost, vidi nehaj 
Neharan, a. ungrateful (a'ngre'jtful) 
Neharnost, n. ingratitude (ingra'tidjud) 
Nehote, nehotice, adv. unwillingly (a*nui'lingli), invo- 
luntarily (i'nva'lante'rili) 
Nehotican, a. involuntary^ (i'nva'lanteri), undesigned 

(a'ndiza'jnd), without purpose (uida'ut po'rpos) 
Neimenlt, vidi bezimen 
Neiscrpljen, a. inexhaustod (i'negz§-'sted), not spent 

(na't spe'nt) 
Neiscrpljiv, a. inexhaustible (i'negza'stibl) 
Neiscrpljivost, n. inexhaustibility (i'negza'stibi'liti) 
Neiskren, a. insincere (i'nsinsi'r) 
Neiskrenost, n. insincerity (i'nsinse'riti) 
Neiskusan, a. inexperienced (i'nekspi'rienst), green 

(grin) 

Neiskustvo, n. Inexperience (i'nekspi'riens) 

Neistinit, a. untrue (a'ntru'), false (fals) 

Neistinitost, n. untruth (a'ntru't), falsehood (f§,*lshud) 

Neizberiv, a. ineligible (ine'lidzibl) 

Neizbjeziv, a. inevitable (ine'vitabl) 

Neizljeciv, a. incurable (inkju'rabl) 

Neizmjeran, a. immeasurable , (ime'zurabl), immense 

(i'me'ns), vast (vast) 
NelzmjernOy adv. immensely (ime'nsli) 
Neizmjernost, n. immensity (ime'nsiti), infinity (infi*- 

niti) 
Neizravan, a. indirect (i'ndire'kt) 
Neizravno, adv. indirectly (i'ndire'ktli) 
Neizvjesnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti), indefinite- 

ness (inde'finitnes) 
Neizvjestan, a. indefinite (inde'finit), uncertain (a'n- 

so'rten) 
Nejac, n. weaklings (ui'klings) 
Nejak, a. weak (ui'k) 
Nejasan^ a. indistinct (i'ndisti'nkt), obscure (aps- 

kju'r), vague (vejg) 
Nejasnost, nejasnoda, n. indistinctness (i'ndisti'nktnes) 
Nejednak, a. unequal (a'ni'kual), uneven (a'ni'ven) 
Nejednakost, n. inequality (inekua'liti) 
Nek, neka, interj. let (let), may (mej) 
Neka bude, interj. let it be (le't it bi'), may It be (me'j 

it bi'), Amen (e'jme'n) 
Nekad, nekada, adv. once (ua'ns), formerly (fo'rmerli) 
Nekadasnjiy a. former (fo'rmor), late (lejt), of old 

(av o'ld) Nekakav — 81 — Nepokoran N Nekakav, a. certain (so'rten), some (sam) 

Nekako, adv. somehow (sa'mha'u), in a certain way 
(in e so'rten ue'j) 

Nekamoy adv. somewhere (sa'mhuor) 

Neki, a. certain (so'rten), one (ua'n), some (sam) 

Nekoy vidi netko 

Nekoc, adv. once (ua'ns), once upon a time (ua'ns 
apa'n e ta'jm) 

Nekoiicina, n. several (se'voral) 

Nekoliko, pron. some (sam), a few (e fju') 

Nekretan, a. immovable (imu'vabl) 

Nekretnina, n. real estate (ri'el este'jt), immovable 
(imu'vabl) 

Nekriv, a. innocent (i'nosent), guiltless (gi'ltles) 

Nekrsten, a. unbaptized (a'nbapta'jzd) 

Nekudy adv. somewhere (sa'mhuor), somewhither 
(sa'mhui'dor) 

Nekuhan, a. uncooked (a'nku'kt), unboiled (a'nbo'eld) 

Nemalo, vidi skoro 

Neman, n. monster (ma'nstor) 

Nemar, n. indolence (i'ndolens), rtegligence (ne'gli- 
dzens) 

Nemaran, a. indolent (i'ndolent), careless (ka'rles), ne- 
gligent (ne'glidzentX 

Nemarnost, n. neglect (nigle'kt); negligence 
(ne'glidzens) 

Nemati, v. to lack (tu la'k), to want (tu ua'nt) 
Nemilice, adv. mercilessly (mo'rsilesli) 
Nemilosrdan, a. merciless (mo'rsiles) 
Nemilosrdje, n. mercilessness (mo'rsilesnes) 
N em i lost, n. disgrace (disgre'js) 

Nemilostiv, a. unkind (a'nka'jnd), ungracious (a'n- 
gre'jsas), merciless (mo'rsiles) 

Nemio, a. disagreeable (di'sagri'abl) 

Nemir, n. restlessness (re'slesnes), trouble (trabl), 

uneasiness (a'ni'zines) 
Nemiran, a. restless (re'sles), uneasy (a'ni'zi), unquiet 

(a'nkua'et) 
Nemlrnjak, n. restless fellow (re'sles fa'lo) 
Nemoc, n. weakness (ui'knes), impotence (i'mpotens) 
Nemoc, bolest, n. illness (i'lnes), disease (dizi'z) 
Nemoc, nesvjestica, n. fainting fit (fe'jnting fi't), 

swoon (suu'n) 
Nemocan, a. impotent (i'mpotent), weak (ui'k), feeble 

(fibl) 
Nemocan, bolestan, a. sick (sik), ill (il) 
Nemocnik,-ica, n. patient (pe'jsent) 
Nemogtic, a. impossible (impa'sibl) 
Nemogucnost, n. impossibility (impa'sibi'liti) 
Nemoj, nemojte, interj. do not (do* na't), don't 

(dont) 
Nenadan, a. unexpected (a'nekspe'kted), sudden 

(sadn) 
Nenadno, adv. unexpectedly (a'nekspe'ktedly), sudden- 
ly (sa'denli) 
Nenamiren, a. unpaid (a'npe'jd) 
Nenaravan, a. unnatural (a'na'Cural) 
Nenasit, izjelica, n. glutton (gla'tan) 
Nenavidan, a. envious (e'nvias) Nenavidjeti, v. to envy (tu e'nvi) 

Nenavidnost, n. envy (e'nvi) 

Neobican, a. unusual (a'nju'^jual), uncommon (a'nka*- 

mon), odd (ad) 

Neoblcnost, n. an unusual thing (an a'nju'2jual tfng) 

Neoboriv, a. irrefragable (ire'fr^dzabl), firm (form) 

Neobrijan, a. unshaved (a'nSe'jvd) 

Neobuzdan, a. unbridled (a'nbra'jdld), violent (va* jo- 
lent) 

Neocekivan, a. unexpected (a'nekspe'kted) 

Neocupan, a. unplucked (a^npla'kt) 

Neodlozan, a. immediate (imi'diet), not to be delayed 
(na't tu bi dile'jd) 

Neodlucan, a. undecided (a'ndisa'jded), irresolute 
(ire'zoljut) 

Neodobren, a. unratified (a'nra'tifajd), unconfirmed 
(a'nkonfo'rmd) 

Neodoljiv, a. irresistible (i'rezi'stibl) 
Neodredjen, a. indefinite (inde'finit) 
Neodvisan, a. independent (i'ndipe'ndent) 
Neodvisnost, n. independence (i'ndipe'ndens) 
Neogradjen, a. unfenced (a'nfe'nst) 
Neogranicen, a. unlimited (a'nli'mited), boundless 
(ba'undles) ^ 

Neophodan, a. indispensable (i'ndispe'nsabl) 
Neophodno nuzdan, a. indespensable (i'ndispe'nsabl) 
Neoprostiv, a. inexcusable (i'nekskju'zabl), unpardon- 
able (a'npa'rdopabl) 
Neoskvrnjen, a. spotless (spa'tles), immaculate (imd*- 

kjulet) 
Neosnovan, a. groundless (gra'undles), without foun- 
dation (uida'ut fa'unde'jsan), baseless (be*jsles) 
Neosporiv, a. indisputable (indi'spjutabl) 
Neosporivost, n. indisputableness (indi'spjutablnes) 
Neotesan, a. coarse (kors), rough (raf) 
Neotesanost, n. roughness (ra'fnes) 
Neozenjen, a. unmarried (a'nma'rid), single (singl) 
Neparni broj, n. odd number (a'd na'mbor) 
Nepazljiv, a. inattentive (i'nate'ntiv) 
Nepaznja, n. inattentiveness (i'nate'ntivnes) 
Nepisan, a. unwritten (a'nri'ten) 
Nepisan zakon, n. common law (ka'mon 1§,*) 
Nepismen. a. illiterate (ili'toret) 
Neplemenit, a. ignoble (igno'bl), base (bejs) 
Neplodan, a. sterile (st6'ril) 
Neplodnost, n. sterility (stSri'liti) 

Nepobitan, a. irrefutable (i'refju*tt»,bl) 

Nepobjediv, a. invincible (Invi'nsibl), unconquerable 

(a'nka'nkSrabl), impregnable (impre'gnabl) 
Nepodlozan, a. insubordinate (i'nsabo'rdinet) 
Nepodoba, n. monster (ma*nst6r) 
Nepodoban, a. unseemly (a*nsi'mli), indecent (indf- 

sent) 
Nepogoda, n. storm (storm), inclemency (inkle'mensi) 
Nepogodan, a. disagreeable (di'sagri'abl), inclement 

inkle'ment), stormy (sto'rmi) 
Nepogresiv, a. infallible (i'nfa.'Iibl) 
Nepokolebivy a. unshakeable (a'nge'Jkabl), firm 

(fSrm) 
Nepokoran, a. disobedient (di'sobi'dient) N Nepokornost — 82 — Nesnaira , Nepokornost, n. disobedience (di'sobf diens) 
Nepokretan, a. motionless (mo'uSanles), immovable 

(imu'vabl) 
Nepokretni zajam, n. mortgage (mo'rgedX) 
Nepokretno imanje, n. real estate (ri'el este'jt) 
Nepomican, a. motionless (mQ'uSanles), Immobile 

(imo'bil) 
Nepomicnost, n. immovablesness (imu'vablnes), 

immobility (i'mobi'liti) 

Nepomirljivy a. irreconcilable (i'rekonsa'jlabl) 
Neponasanje, n. misconduct (miska'ndakt) 
Nepopravljiv, a. incorrigible (inka'ridzibl) 
Nepopravljivbst, n. incorrigibleness (inka'ridziblnes) 
Neporeciv, a. irrevocable (ire'vokabl) 
Neporecivost, n. irrevocableness (ire'vokablnes) 
Neporocan, a. of unblemished character (av a'nble*- 

mist ka'raktor), honest (a'nest) 
Neporocnost, n. integrity (inte'griti) 
Neposlusan, a. disobedient (di'sobi'dient) 
Neposlusnost, n. disobedience (di'sobi'diens) 
Neposredan, a. immediate (imi'diet) 
Nepostojan, a. inconstant (inka'nstant), uncertain (a*n- 

so*rten) 
Nepostojnost, n. inconstancy (i'nka'nstansi) 
Neposten, a. dishonest (disa'nest) 
Nepostenje, n. dishonesty (disa'nesti) 
Nepovjerenje, n. mistrust (mistra'st) 
Nepovjerljiv, a. unreliable (a'nrila'ebl) 
Nepovoljan, a. disagreeable (di'sagri'abl), inclement 

(inkle'ment) 

Nepovrat, n. oblivion (obli'vjan) 

IMepovredlv, a. inviolable (inva'jolabl), invulnerable 

(inva'lnorabl) 
Nepoznat, a. unknown (a'no'un) 
Nepravda, n. injustice (i'ndza'stis) 
Nepravedan, a. unjust (a'ndza'st) 
Nepravedno, adv. unjustly (a'nd^a'sli) 

Nepravednost, n. injustice (i'ndza'stis) 

Nepravilan, a. irregular (ire'gjulor) 

Nepravilnost, n. irregularity (ire'gjula'riti) 

Nepravo, adv. unjustly (a'ndza'sli) 

IMepregledan, a. immense (ime'ns) 

Neprekidan, a. ceaseless (si'sles) 

Neprestan, a. incessant (inse'sant), continual (kontl*- 
njual) 

Ncprestano, adv. incessantly (inse'santly), continually 
(konti'njuali) 

Neprijatan, a. unfriendly (a'nfre'ndli), unpleasant 
(a'nple'zant) 

New-ijatelj, n. enemy (e'nimi), foe (fo'u) 

N^rijateijski, a. unfriendly (a'nfre'ndli) 

NeprijateljstvOy n. enmity (e'nmiti) 

Neprijaznost, n. unkindness (a'nka'jndnes) 

Neprilican, a. inconvenient (i'nkovi'nient), uncomfor- 
table (a'nka'mfortabl) 

Neprilika, n. embarrassment (emb&'r3,sment), ac- 
cident (a'ksident), trouble (trabl) 

Nepripoznati, v. to disaprove (tu di'sapru'v), to deny 
(tu dina'j) Nepristojan a. indecent (indi'sent), improper (impra*- 

por), unbecoming (a'nbika'ming), impolite (i'm- 
pola'jt) 

Nepristojnost, n. impoliteness (i'mpola'jtnes) 

Nepristran, a. impartial (impa'rSal), unprejudiced 
(a'npre'dSudist), unbiased (a'nba'est), fair (f&r) 

Nepristranost, n. impartiality (i'mparSa'liti) 

Nepristupan, a. inaccessible (i'nakse'sibl) 

Neprobavnost, n. indigestion (i'ndidze'sdan), dyspepsy 
(dlspe'psi) 

Neprohodan, a. impassable (impa'sabl) 

Nepromjenljiv, a. unchangeable (a'nCe'jndgabl), Inva- 
riable (inve'jriabl) 

Nepromocan, a. water-proof (ua'dor-pru'f), water 
tight (ua'dor ta'jt) 

Neproziran, a. opaque (ope'jk) 

Neprozirnost, n. opacity (opa'siti) 

Nerad, n. inactivity (i'nakti'viti), inaction (ina'kSan) 

Neradin, a. idle (ajdl) 

Nerad o, adv. unwilMngly (a'nui'lingli) 

NeradOst, n, reluctancy (rila'ktansi) 

Nerast, n. boar (bor) 

Nerazborit, a. imprudent (impru'dent) 

Nerazdjellv, a. indivisible (i'ndivi'zibl) 

Nerazdruziv, a. inseparable (inse'parabl) 

Nerazdruzivost, n. inseparableness (inse'parablnes) 

Nerazrjesiv, a. inseparable (inse'parabl) 

Nerazuman, a. imprudent (impru'dent), foolish (fu'liS) 

Nered, n. disorder (diso'rdor) 

Neredan, a. disorderly (diso'rdorli) 

Nerodica, n. failure of crops (fe'jljur av kra'ps) 

Nerodica, godina, n, sterile year (st5'ril ji'r), bad 
year (ba'd ji'r) 

NttBan, n. insomnity (insa'mniti), sleeplessness (sli'p- 
lesnes) 

Nesavjestan, a. unconscious (a'nka'ndas 
Nesebican^ a. unselfish (a'nse'lfig) 
Nesebicnost, n. unselfishness (a'nse'lfignes) 
Nesiguran, a, uncertain (a'ns5'rten), unsafe (a'nee'jf) 
Nesigurnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti) 
Neskladan, a. discordant (disko'rd§,nt), contradictory 
(ka'ntradi'ktori) 

Neskladnost, n. discord (di'skord) 
Neslagati se, v. to disagree (tu di'sagri') 
Neslan, a. unsalted (a'nsa'lted), insipid (insl'pid) 
Nesloga, n. disharmony (disha'rmoni), discord (di's- 
kord), dissension (dise'nSan) 

Neslozan, a. disagreeing (di'sagri'ing), inharmonious 

(i'nharmo'nias) 
Nesmiljen, a. merciless (mo'rsiles), cruel (kru'el) 
Nesmiljenost, n. mercilessness (mS'rsilesnes), cruelty 

(kru'elti) 
NesmisaOy n. nonsense (na'nsens), absurdity (&bs(5'r- 

diti) 

Nesmotren, a. incautious (ink§,'§as), indiscreet (i'ndis- 

kri't) 
Nesmotrenost, n. inconsiderateness (i'nkonsi'ddretnes) 
Nesnaga, n. uncleanness (a'nkli'nes), impurity (im- 

pju'riti) NesnaSan - 83 Nezahvalaji N Nesnazan, a. unclean (a'nkli'n), impure (impju'r) 
Nesnosan, a. intolerable ^inta*lorabl), unbearable 

(a'nba'rabl) 
Nesnosnost, n. intolerability (inta'lorabi'liti) 
NesnoSljivost, netrpljivost, n. intolerance (inta'lGrens) 
Nesporazumljenje, n. misunderstanding (misa'ndSr- 
stSt'nding) "^ 

Nespretan, a. unhandy (a'nha'ndi), awkward (§,'k- 

\i5rd) 
Nespretnost, n. awkwardness (a'kuo'rdnes), clumsi- 
ness (kla'mzines) 

Nesraman, a. shameless (se'jmles) 

Nesramnost, n. shamelessness (§e'jmlesnes) 

Nesreca, t^- misfortune (misfo'rcun), bad luck (ba'd 
la'k) 

Nesreca, nezgoda, n. disaster (diza'stor), accident 
(4'ksident) 

Nespecom, adv. by misfortune (baj misfo'rdun), un- 
fortunately (a'nfo'rcunetli) 

Nesretan, a. unlucky (a'nla'ki), unfortunate (a'nfo'r6u- 
net) 

Nesretnik, n. wretch (rec) 

Nestajatj, v. to vanish (tu va'nis), to disappear (tu 
di'sapi'r) 

Nestaian^ a. inconstant (inka'nstant), uncertain (a'n- 
so'rten) 

Nestalnost, n. uncertainty (a'nso'rtenti) 

Nestasan, a. petulant (pe'culant) 

Nestasica, n. want (ua'nt), destitution (de'stitju'San) 

Nesta§nost, n. wantonness (ua'ntanes) 
Nestatak, oskudica, n. want (ua'nt), lack (lak) 
Nestati, v. to vanish (tu va'nis), to disappear (tu di'- 

sapi'r) 
Nesti (jaja), n. to lay eg-gs (tu le'j e'grz) 
Nestrpljenje, n. impatience (impe'jsens) 
Nestrpljivp a. impatient (impe'jsent) 
Nestrpljivost, vidi nestrpljenje 
Nesudjen, a. undestined (a'nde'stind) 
Nesuglasan, a. disharmonious (di'sharmo'nias) 
Nesuglasje, n. disharmony (disha'rmoni) 
Nesvijesnost, n. senselessness (se'nslesnes), uncon- 
sciousness (a'nka'nSasnes) 
Nesvijesty n. swoon (suu'n) 
_Nesvijestan, a. senseless (se'nsles), unconscious (a'n- 
ka*nSas) 
Ne§to, pron. something: (sa'mting), a little (e Iftl) 
Nete6an, a. stale (stejl) ; tasteless (te'jstles) 
Netko, pron. someone (sa'mua'n) 
Netom, adv. scarcely (ska'rsli), hardly (ha'rdli), as 

soon as (Slz su'n 3,'z), lately (le'jtli) 
Netom sada, adv. just now (dSa'st na'u) 
Netopir, n. bat (bS.t) 
Neu6tiv, a. impolite (i'mpola'jt) 

Neugledan, a. disreputable (disre'pjutabl), discredit- 
able (diskre'ditabl) 
Neugodan, a. unpleasant (a'nple'zant), disagreeable 

(di's&gri'abl) 
Neugodnost, n. unpleasantness (a'nple'zantnes), dis- 
pleasure (disple'Jur) Neuk, a. ignorant (i'gnorant) 

Neukrotiv, a. untamable (a'nte'jmabl) 

Neuljudan, a. impolite (i'mpola'jt), uncivil (a'nsi'vil), 

indecent (indi'sent) 
Neuljudnost, n. impoliteness (i'mpola'jtnes). incivility 

(i'nsivi'liti) 

Neumjestan, a. out of place (a'ut av ple'js) 

Neumoijiv, a. inexorable (ine'ksorabl) 

Neumoran, a. indefatigable (i'ndifa'tigabl) 

Neumornost, n. tirelessness (ta'erlesnes) 

Neumrii, a. immortal (imo'rtal) 

Neumrlost, n. immortality (i'morta'liti) 

Neupucen, a. ignorant (i'gnorant) 

Neupucenost, n. ign( ranee (i'gnorans) 

Neuredan, a. inordinate (ino'rdinet), disorderly (diso'r- 

dorli) 
Neurednost, n. disorder (diso'rdor) 
Neuspjeh, n. unsuccess (a'nsokse's), failure Ue'jljur) 
Neuspjesan, a. unsuccessful (a'nsokse'sful) 
Neustavan, a. unconstitutional (a'nka'nstitju'Sanal) 
Neustrasiv, a. fearless (fi'rles), undaunted (a'nda'nted) 
Neustrpljiv, a. impatient (impe'jsent) 
Neustrpljivost, vidi nestrpljenje 
Nevaljanac, n. good-for-nothing fellow (gu'd for na'- 

ting fa'lo) 
Nevaljanost, n. badness (ba'dnes) 
Nevaljao, a. bad (bad) 
Neven, n. evergreen (e'vorgri'n) 

Neveseo, a. unhappy (a'nha'pi) ; sorrowful! (sa'rofyl) 
Nevidljiv, a. invisible (invi'zibl) 
Nevin, a. innocent (i'nosent) 
Nevinost, n. innocence (i'nosens) 
Nevjera, n. infidelity (i'nfide'liti), unfaithfulness (a'n- 

fe'jtfulnes) 
Nevjeran, a. faithless (fe'jtles), unfaithful (a'nfe'jtful), 

treacherous (tre'coras) 
Nevjernost, n. disloyalty (dislo'jalti); disobedience 

(di'sobi'diens) 
Nevjerojatan, a. incredible (inkre'dibl) • 

Nevjerojatnost, n. incredibility (inkre'dibi'liti) 
Nevjesta, mlada, n. bride (brajd) 
Nevjest, a. awkw^ard (S-'kuord) 
Nevoija, n. misery (mi'zori) 
Nevoljan, a. miserable (mi'zorabl) 
Nevoljno, adv. miserably (mi'zorabli) 
Nevrijedan, a. unworthy (a'nuo'rdi) 
Nevrijednost, n. unworthiness (a'nyO'rdines 
Nevrijeme, n. inclement weather (inkle'ment iie'd5r), 

storm (storm) 
Nezaborav, n. remembrance (rime'mbr§,ns), memory 

(me'mori) 
Nezaboravan, a. unforgetful (a'nforge'tful) 
Nezaboravljen, a. not to be forgotten (na't t« bi for- 

ga'tn), lasting (m'sting) 
Nezadovoljan, a. dissatisfied (disa'tisfajd) 
Nezadovoljstvo, n. discontentment (di'skonte'ntment) 
Nezadovoljstvo sa samim sobom, n. selfdissatisfactlon 

(se'lfdis§.'tisfS,*k§an), sadness (s&'dnes) 
Nezahvalan, a. ungrateful (a'ngre'jtful) N Nezahvalnost 84 ~ No Nezahvainost, n. ingratitude (ingra'ti6jud) 
Nezakonit, a. unlawful (a'nia'ful), illegal (ili'gal) 
Nezakonrto cedo, n. illegitimate child (I'ledM'timet 

Ca'eld), bastard (ba'stord) 
Nezakonitost, n. illegality (i'liga'liti) 
Nezavisaiiy a. independent (i'ndipe'ndent) 
Nezavisnosty n. independence (i'ndipe'ndens) 
Nezazoran, a. faultless (fa'ltles), blameless (ble'jmles) 
Nezdrav, a. unhealthy (a'nhe'lti) 
Nezdravosty n. unhealthiness (a'nhe'ltines) 
Nezgoda, n. accident (a'ksident), disaster (diza'st5r) 
Nezgodan, a. inconvenient (i'nkonvi'njent), awkward 

(a'kuord) 
Neznabostvo, n. paganism (pe'jganizm), heathenism 

(hi'denizm) 

Neznabozac, n. pagan (pe'jgan), heathen (hidn) 
Neznabozacki, a. heathenish (hi'deni§), godless (ga'd- 

les) 
Neznalica, n. ignoramus (i'gnore'jmas) 
Neznan, a. unknown (a'no'n) 
Neznanje, n. ignorance (i'gnorans) 
Neznatan, a. insignificant (i'nsigni'fikant), trifling 

(tra'jfling) 
Neznatnost, n. insignificance (i'nsigni'fikans) 
Nezrelost, n. immaturity (i'madu'riti) 
Nezreo, a. unripe (a'nra'jp), immature (i'madu'r) 
Nezvan, a. uncalled (a'nka'ld) 
Nezenja, n. bachelor (ba'celor) 
Nezenjstvo, n. bachelorhood (ba'celorhud) 
Nezenjstvo redovnika, n. celibacy (se'libasi) 
Ni, conj. neither (ni'dor), nor (nor) 
Ni ovo ni ono, neither this nor that (ni'dor di's nor 

da't) 
Nicati, V. to shoot (tu su't), to sprout itu spra'ut), to 

germinate (tu dzo'rminejt) 
Nicanje, n. sprouting (spra'uting), germinating 

(dzo'rminejting) 
Nicice, adv. on knees (an ni'x) 
Niciji, a. nobody's (no'ba'dis) 

Nigda, adv. never (ne'vor), at no time (at no' ta'jm) 
Nigdje, adv. nowhere (no'hijo'r) 

Nijecan, a. negative (ne'gativ) 

Nijedan, num. none (nan), no one (no' ua'n) 

Nijedan ni drugi, pron. neither of them (ni'dor a'v 

dem) 
Nijekanje, n. negation (nige'jgan), denial (dina' el), 

negative (ne'gativ) 
Nij«katl, v. to deny (tu dina'j), to negative (tu ne' 

gativ) 
Nijem, a. dumb (dam), mute (mjut) 
NiJemaCy n. German (dzo'rman) 
Nikad, adv. never (ne'vor) 
Nikakav, a. no (no) 
Nikako^ adv. nohow (no'ha'u), by no means (baj no* 

mfns) 
Niknuti, v. to shoot (tu §u't), to come out (tu ka'm 

a'yt) 
Nikoy nitko, pron. nobody (no'ba'di), no one (no u%.*n), 

none (nan) Nikudy adv. nowhere (no'huo'r), nowhither (no'hui'dSr) 
Nimalo, adv. not a bit (na't e bi't), not at all (na't 

ata'l) 
Niposto, adv. by no means (baj no' mVns), under no 

consideration (a'ndor no' konsi'dore'jSan) 
Nisan, n. target (ta'rget) 
NisanitI, v. to aim (to e'jm) 
Nista, pron. nothing (na'ting), naught (nat) 
Nista manje, adv. no less (no' le's) 
Nistarija, n. blackguard (bla'gord) 
Nistav, a. worthless (uo'rdles) 
Nistavilost, n. worthlessness (uo'rdlesnes) 
Nistetan, a. null (nal), void (vojd). of no force (av no* 

fo'rs) 
Nistetnost, n. nullity (na'iiti) ; nothingness (na'ting- 

nes) 
Nistica, n. naught (nat), cipher (sa'jfor), zero (zi*ro) 
Nistica, nistav covjek, n. dead-head (de'd he'd), a mere 

cipher (e mi'r sa'jfor) 
Nistitl, V. to destroy (tu distro'j); to annihilate <tu 

ani'hilejt) 
Nit, n. thread (tred) 
Niti, adv. neither (ni'dor), nor (nor) 
Niti najmanje, adv. not in the least (na't in di li'st) 
Nitko, vidi niko 

Nitkovic, n. a worthless fellow (e uo'rdles fa'lo) 
Niz, n. row (ro'u) file (fa' el) 
Nizak, a. low (lo'u) 

Nizati, V. to file (tu fa'el), to arrange (tu are*jnd2) 
Nizbrdo, adv. down-hill (da'un hi'l) 

Nizina, n. lowness (lo'unes) 

Nize, prep, under (a'ndor), beneath (bini't), lower 

(lo'uor) 
Nizl, a. lower (lo'uor) 
Njedra, n. bosom (bu'zam) 
Njedrast, a. high-breasted (ha'j bre'sted) 
Njega, n. care (l^ar), nursing (no'rsing), fostering 

(fa'storing) 
Njega, pron. him (him) 
Njegov, pron. his (hiz) 

Njegovati, v. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa'stor 
Njemacka, n. Germany (dzo'rmani) 
NJemacki, a. German (dzo'rman) 
Njemu, pron. him (him), to him (tu him) 
Njen, njezin, pron. her (hor), hers (hors) 
Njezan, a. tender (te'ndor), soft (saft), delicate (de'Ii 

ket) 
Njeznost, n. delicacy (de'likasi), tenderness (te'nd5i 

nes) 
Njihalka, n. swing (sui'ng) 
Njihati se, v. to swing (tu sui'ng) 
Njihov, pron. theirs (derz) 
Njima, pron. them (dem), to them (tu de'm) 
Njiva, n. field (fild), acre (e'jkor) 
Njoj, pron. her (hor), to her <tu hor) 
Njuh, n. scent (sent) 

Njusiti, V. to smell (tu sme'l) 
Njuska, n. snout (sna'ut) 
No, conj. but (bat) N No<5 — 85 — Obavijestiti Noc, n. night (najt) 
Nocas; adv. to-night (tu na'jt) 
Nocasnji, a. of this night (av di's na'jt) 
Nociste, n. night lodging (na'jt la'dzing) 

Nocitiy V. to pass the night (tu pa's di na'jt) 

Nocni, a. nightly (na'jtli) 

Nocn'ik, n. night-pot (na'jt-pa't) 

Nocno bdijenje, n. wake (ue'jk) 

Nocu, adv. by night (baj na'jt) 

Noga, n. foot (fut), leg (leg) 

Nogavica, n. leg (leg) 

Nogomet, n. football (fu'tba'l) 

Noj, n. ostrich (a'stric) 

Nokat, n. nail (nejl) 

Norveska, n. Norway (no'ruej) 

Norveski, a. Norwegian (norui'dzen) 

Norvezanin, n. Norwegian (norui'dzen) 

Nos, n. nose (no'uz) 

Nos kukast, n. aquiline nose (a'kuilin no'uz) 

Nos plosnjat, n. flat nose (fla't no'uz) 

Nos rimski, n. roman nose (ro'man no'uz) 

Nosat, a. long nosed (la'ng no'uzd) 

NosilaCy n. bearer (ba'ror), carrier (ka'rior) 

Nosilac pogrebni^ n. pall bearer (pa'l ba'ror) 

Nosiljka, n. litter (li'tor), stretcher (stre'6or) 

Nosina, n. a large nose (e la'rdz no'uz) 

Nositi, V. to carry (tu ka'ri), to bear (tu ba'r) 

Nosorog, n. rhinoceros (rajna'siras) 

Nosnja, n. costume (ka'stju'm), fashion (fa'San) 

Nov, a. new (nju) 

Novae, n. money (ma'ni) 

Novacenje, n. recruiting (rikru'ting) 

Novaciti, v. to enlist (tu enli'st), to recruit (tu ri- 

kru't) 
Novajlija, n. novice (na'vis), beginner (bigi'nSr), tyro 

(ta'jro), greenhorn (gri'iiho'rn) 

Novak, n. recruit (rikru't) Novcan, a. monetary (ma'niteri), pecuniary (pikju'- 

nieri) 
Novcar, n. banker (ba'nkor) cashier (ka'si'r) 
Novcara, n. bank (bank) 

Novcarka, n. pocketbook (pa'ketbuk), purse (pors) 
Novina, n. news-paper (nju'z-pe'jpor), news (njuz) 
Novinar, n. journalist (dzo'rnalist) 
Novinarstvo, n. journalism (dzo'rnalizm) 
Novine, n. newspaper (nju'zpe'jpor) 
Novost n. news (njuz), novelty (na'velti) 
Novotarija, n. novelty (na'velti) 
Novovjek, a. modern (ma'dorn) 
Novovjeki izumi, n. modern inventions (ma'dorn 

inve'n<5ans) 
Nozdrva, n. nostril (na'stril) 
Noz, n. knife (najf) 

Nozar, n. knifesmith (na'jfsmi't), cutler (ka'tlor) 
Nozica, n. footling (fu'tling) 
Nozice, skarice, n. scissors (si'zorz) 
Nozic, vidi peris 
Noznice, n. sheath (sit) 
Nu, conj. but (bat) 

Nuder, interj. do (du), go (go), well (ue'l) 
Nudilac, n. bidder (bi'dor), offerer (a'foror) 
NuditI, V. to offer (tu a'for), to proffer (tu pra'fSr) 
Nujan, a. melancholic (me'lanka'lik), sad (sad) 
Nujnost, n. melancholy (me'lankali) 
Nukati, V. to persuade (tu porsue'jd) 
Nukati, siliti, v. to force (tu fo'rs) 
Nutarnji, a. interior (inti'rjor) 
Nutarnjost, n. interior (inti'rior) 
Nuz, prep, along (ala'ng), alongside (ala'ngsa'jd) 
Nuzgred, adv. alongside (ala'ngsa'jd) 
Nuzljub, n. rival (ra'jval) 
Nuzljublje, n. rivalry (ra'jvalri) 
Nuzda, n. necessity (nise'siti) 

Nuzdan, a. necessary (ne'siseri), needful (ni'dful) 
Nuznik, n. night-pot (na'jt pa't) o O, prep, of (av), from (from), on (an), upon (apa'n), 
at (at), about (aba'ut) 

Oba, num. both (bg'ut) 

Obac'tf V. to go around (tu go' ara'und), to circumam- 
bulate (tu so'rkama'mbjulejt), to circumvent (tu 
so'rkamve'nt) 

Obad, konjska muha, n. horsefly (ho'rsfla'j), gadfly 
(ga'dfla'j) 

Obadva, num. both (bot) 

Obajan, a. enchanted (enca'nted) 

Obajanje, n. enchantment (enca'ntment) 

Obajati, v. to enchant (tu enca'nt) 

Obaia, n. shore (sor), coast (ko'ust), beach (bic), bank 

(bank) 
Obalitiy V. to throw down (tu tro'u da'yn), to cast 

down (tu ka'st da'un) 
Obamrijeti, v. to deaden (tu da'dn) 
Obamrlosty n. numbness (na'mnes) Obao, a. round (ra'und) 

Obarati, v. to fell (tu fe'l), to cut down (tu ka't da'iin) 

ObasipatI, v. to flood with (tu fla'd ui't), to svamp 

with (tu sua'mp ui't) 
Obasjati, v. to illuminate (tu ilju'minejt), to shine 

upon (tu ga'jn apa'n) 
Obasjavanje, n. illumination (ilju'mine'jgan), enlight- 
ening (enla'jtning) 
Obastrijeti, v. to spread (tu spre'd) 
Obasuti, V. to overcrowd (tu o'vorkra'ud), to pour 

upon (tu po'r apa'n), to overwhelm (tu o*v6r- 

hue'lm) 
ObavijatI, v. to wrap around (tu ra'p ara'und), to win^ 

(tu ua'jnd) 
Obavijen, a. wrapped up (ra'pt a'p) 
Obavijest, n. information (i'nforme'jsan) 
Obavijestiti, v. to inform (tu info'rm), to advise (tu 

adva'jz), to announce (tu an^'uns) ObaviJeSten 86 ~ Obk>«r ObavijeSten, a. informed (info'rmd), notified (no'ti- 

fajd) 
Obaviti, obavljati, v. to do (tu du*), to perform (tu 

porfo'rm), to dispose (tu dispo'z) 
Obaviti ranu, v. to dress a wound (tu dre's e uu'nd) 
Obavjesnik, n. announcer (ana'unsor) 
Obavjescenje, n. announciation (ana'unsie'jSan) 
Obavljacy n. performer (porfo'rmor), doer (du*5r) 
Obazirati se, v. to look back (tu lu'k ba'k), to look 

around (tu luk ara'und), to retrospect (tu ri'tro- 

spe'kt) 

Obdan, adv. during the day (dju'ring di de'j) 
Obdaren, a. rewarded (riuo'rded), gifted (gi'fted) 
Obdariti, v. to reward (tu riuo'rd), to present (tu pri- 
ze'nt) 

Obdrzatj, vidi odrzati 

Obecan, a. promised (pra'mist) 

Obecanje, n. promise (pra'mis) 

Obecati, v. to promise (tu pra'mis) 

Obelisk, n. obelisk (a'bilisk) 

Obescastitiy v. to dishonor (tu disa'nor), to disgrace (tu 

disgre'js), to wrong (tu r^'ng) 
Obescascen, a. dishonored (disa*n6rd) 
Obezbijediti, v. to secure (tu sikju'r), to assure (tu 

^gu'r), to provide (tu prova'jd) 
Obezbijedjen, a. assured (asu'rd) 
Obicaj, n. habit (habit), use (jus), custom (ka'stam), 

practice (pra'ktis), vogue (vo'ug) 

ObiSajan, a, customary (ka'stameri), usual (ju'^jual), 

common (ka'mon) 
Obicavati, v. to use (to ju'z), to be accustomed (tu' bi 

§,ka'stamd) 
Obicno, adv. habitually (habi'djuali), generally (d2e*- 

norali) 

Obici, v. to visit (tu vi'zit) 
Obijac, n. breaker (bre'jkor) 
Obijati, V. to break in (tu bre*jk i'n) 
Obijediti, v. to defame (tu dife'jm), to accuse falsely 
(tu akju'z fa'lsli) 

Obijeliti, v. to whiten (tu hua'jtn), to bleach (tu blfC) 
Obijeliti krecom, n. to whitewash (tu hua'jtua'g) 
Obijeliti zestom, v. to calcimine (tu ka'lsimajn) 
Obijeljen, a. white (hua'jt), whitened (hua'jtend) 
Obi jest, n. insolence (i'nsolans), arrogance (a'rogans) 
Obijestan, a. insolent (i'nsolent), arrogant (a'rogant) 
Obiknuti se, v. to get used (tu ge't ju'zd), to get 

accustomed (tu ge't aka'stamd), to familiarize 

(tu fami'ljorajz) 

Obilan, a. abundant (aba'nddnt), ample (ampl), rich 
(rid) 

Obilaziti, v. to go around (tu go' ara'und), to visit (tu 

vi'zit), to call (tu ka'I) 
Obiije, obilnost, n. abundance (aba*nd§.ns) 
Obiljeziti, v. to mark (tu ma'rk), to note (tu no'ut) 
Obiljezje, n. mark (mark) 
Obilovati, v. to abound (tu aba'und) 
Obirati, v. to pluck (tu pla'k), to gather (tu ga'dor) 
Obistinba, n. realization (ri'alize'jSan) Obistiniti, v. to realize (tu ri'alajz), to become true 
(tu bika'm tru') 

Obitavaliste, n. residence (re'zidens) 

Obitavati, v. to live (tu li'v), to reside (tu riza'jd) 

Obitelj, n. family (fa'mili) 

Obiteljski, a. family (fa'mili) 

Objam, n. circuit (so'rkjut), circumference (sQrka'mf5- 
rens) 

Objasniti, v. to explain (tu eksple'jn) 

Objasnjenje, n. explanation (e'ksplane'jgan) 

Objava, n. announcement (ana'unsment), advertise- 
ment (advG'rtizment) 

Objaviti, v. to announce (tu ana'uns), to notify (tu 
no'tifaj) 

Objavljivati, v. to advertise (tu a'dvortajz) 

Obje, num. both (bo'ut) 

Objed, ruCak, n. dinner (di'nor) 

Objeda, n. slander (sla'ndor) 

Objed jivati, v. to blame (tu ble'jm), to slander (tu 

sla'nddr) 
Objedbvati, v. to dine (tu da'jn), to eat dinner (tu i't 

di'n5r) 
Objelodaniti, v. to publish (tu pa'bliS), to manifest 

(tu ma'nifest), to reveal (tu rivi'l) 

Objerucke, adv. with both hands (uit bo'ut ha'ndz) 
Objesiti, v. to hang up (on) (tu h§,'ng a'p) (a'n) 
Objesen, a. hung up (ha'ng a'p) 
Objesenjak, n. gallows-bird (ga'las bo'rd) 
Oblacan, a. cloudy (kla'udi) 
Oblacionica, n. dressing-room (dre'sing-ru'm) 
Oblaciti, odijevati, v. to dress (tu dre's) 
Oblagati, v. to slander (tu sla'ndor), to defame (tu di- 
fe'jm) 
Oblak, n. cloud (kla'ud) 
Oblaka, n. dress (dres) 
Oblast, n. authority (ata'riti), jurisdiction (dzurisdi'- 

§an) 
Oblatiti, V. to soil (tu so'el) 
Obliciti, V. to resemble (tu rize'mbl) 
Oblicje, n. face (fejs), visage (vi'zedz), countenance 

(ka'untinans) 
Oblicje, oblik, n. form (form), shape (§ejp) 
Oblijediti, v. to turn pale (tu to'rn pe'jl), to grow pale 

(tu grg'u pe'jl) 
Oblijetati, v. to fly around (tu fla'j ara'und), tc ramble 

(tu ra'mbl) 
Oblik, n. form (form), shape (sejp), figure (fi'gjur), 
feature (fi'dur) 

Obiikosloylje, n. morphology (morfa'lod^i) 
Oblina, n. round (ra'und) 

Obliti, oblijevati, v. to deluge (tu de'ljud2) 
Oblizak, n. delicacy (de'likasi) 
Oblizati, v. to lick up (tu li'k a'p) 
Obliznji, a. next (nekst), near (nir) 
Obljetnica, n. anniversary (a'nivo'rsari) 
Obljubiti, V. to kiss heartily (tu ki's ha'rtiii) 
Obmana, n. illusion (ilju'zan) 
Obmaniti, v. to fascinate (tu fa'sinejt) 
Oblog, n. poultice (p5'ltis), plaster (pla'stbr) Oblok — S7 — Obrtnica Oblok, vidi prozor 

Obfoziti, V. to wrap in (tu ra'p i'n), to enclose (tu en- 

klg'uz), to cover (tu ka'vor), to coat with (tu 

ko'ut ui't), to poultice (tu po'ltis) 
Oblutak, n. pebblestone (pe'blsto'n) 
Obnasati (Cast), v. to hold office (tu ho'ld a'fis) 
Obnavijati, v. to renew (tu rinju'), to repeat (tu 

ripi't) 
Obnoc, adv. nightly (na'jtli), at night (at na'jt) 
Obnova, n. renev/al (rinju'al), renovation (re'nove'jSan) 
Obnoviti, v. to renew (tu rinju*), to improve (tu im- 

pru'v) 
Obody n. brim (brim) 
Obodac, nau§nice, n. earring (i'ri'ng) 
Obodrenje, n. encouragement (enko'redzment) 
Obodriti, v., to encourage (tu enk6'red2), to cheer up 

(tu ci'r a'p) 
Obogacenje, n. enrichment (enri'Cment) 
Obogatitiy v. to enrich (tu enri'c) 
Obogatiti se, v. to grow wealthy (tu gro'u ue'lti) 
Obojadisati, v. to dye (tu da'j), to paint (tu pe'jnt) 
Obojak, n. foot-rag (fu'tra'g) 
Oboje, n. both (bo'ut) 
Oboljeti, V. to get ill (tu ge't i'l), to become sick (tu 

bika'm si'k) 
Oborina vode, n. cataract (ka'tarakt) 
Oboritl, V. to throw down (tu tro'u da'un) 
Oboruzati, v. to arm (tu a'rm), to equip (tu ikui'p) 
Obostran, a. reciprocal (risa'jprokal), mutual (mju'- 

6jual) 
Obozavanje', n. worship (uo'rgip), adoration (§,'dore'j- 

§aii) 

Obozavanje kipova. n. idolatry (ajda'latri) 

Obozavatel], n. worsniper (.uorSIpSr) 

Obozavati^ v. to worship (tu uo'rgip), to adore (tu 

ado'r), to idolize (tu a'jdalajz) 
Obracun, n. settlement (se'tlment) 
Obracunati, v. to settle up (tu se'tl a'p), to discount (tu 

diska'unt), to make even (tu me'jk i'vn) 
Obracati, v. to turn over (tu to'rn o'vor), to convert (tu 

konvo'rt) 
Obracenik, n. convert (ka'nvort) 
Obracenje, n. conversion (konvo'rsan) 
Obradaky n. chin, (cin) 
Obraditi, v. to cultivate (tu ka'ltivejt) 
Obradjenje, n. cultivation (ka'ltive'j§en) 
Obradjivanje, n. cultivation (ka'ltive'jsan) 
Obradovanje, n. rejoicing (rid^o'jstng) 
ObradovatI, v. to rejoice (tu ridzo'js), to delight (tu 

dila'jt) 
Obrana, n. protection (prote'ksan), defense (dife'ns) 
Obranik, rasudnik, n. arbitrator (a'rbitre'jt5r) 
Obranicai rasudnica, n. arbitratrix (a'rbitre'jtriks) 
Obranicki, a. arbitrating (a'rbitrejting) 
Obraniti, v, to protect (tu prote'kt), to defend (tu 

dife'nd) 
Obranjivanje, n. protecting (prote'kting), defending 

(dife'nding) Obrat, n. turn (torn) 

Obratan, a. opposite (a'pozit) 

Obratiy v. to pluck up (tu pla'k a'p), to gather (tir- 

g&'dor.) 

Obratiti, v. to turn (tu tQ'rn), to direct (tu dire'kt)r 

to convert (tu konvo'rt) 
Obratnica, obratnik, n. tropic (tra'pik) 
Obratno, adv. reversely (rivO'rsli), vice- versa (va*js- 

vo'rsa) 
Obraz, lice, n. face (fejs), picture (pi'kdor), person 

(porsn) 
Obrazac, n. form (form), pattern (pa' torn), design. 

(diza'jn), blank (blank) 
Obrazditi, v. to furrow (tu f5'ro) 
Obrazina, n. mask (mask) 
Obrazlozenje, n. demonstration (de'manstre'j§an), 

explanation (e'ksplane'jSan) 
Obrazioziti, v. to explain (tu eksple'jn), to demons- 
trate (tu dinia'nstrejt)! 
Obrazioziti tuzbu, n. to sustain a charge (tu soste'jn 

e da'rdz) 
Obrazovaliste, n. educational institution (e'd^uke'jSa- 

nal i'nstitju'san) 

Obrazovan, a. accomplished (aka'mplist), intelligent 
(inte'lidzent), civilized (si'vilajzd) 

Obrazovanje, n. accomplishment (aka'mplisment), 
intelligence (inte'lidzens), civilization (si'vilize'j- 
san) 

Obrazovanost, n. civilization (si'vilize'jgan) 

Obrazovati, v. to civilize (tu si'vilajz), to form (tu 
fo'rm), to shape (tu se'jp) 

Obreci, v. to promise (tu pra'mis) 

Obred, n. rite (rajt), ceremony (se'rimoni) 

Obredan, a. ritual (ri'<5jual) 

Obrednik, n. ritualist (ri'5jualist) 

Obredoslovje, n. ritualism (ri'<;jualizm) 

Obrezak, n. shred (gred), chip (6ip), clipping (kli'ping) 

Obrezanje, n. circumcision (so'rkamsi'zan) 

Obrezaii, v. to prune (tu pru'n), to cut (tu ka't), to 
clip (tu kli'p), to circumcise (tu so'rkamsa*jz> 

Obrijan, a. shaved (se'jvd) 

Obrijati, v. to shave (tu §e'jv) 

Obrisac, n. napkin (na'pkin), towel (ta'uel) * 

Obrisati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f) 

Obrljatij zaprljati, v. to soil (tu so'el) 

Obrnuti, vidi okrenuti 

Obrocno, adv. on installment plan (an insta'lment 
pla'n) 

Obrok, porcija, n. ration (re'jsan), portion (po'rSan) 

Obrok, otplata, n. installment (insta'lment), payment 
(pe'jment) 

Obrok, vrijeme, n. term (torm), period (pi'rjad) 

Obronak, n. declivity (dikli'viti) 

Obrt, zanimanje, n. trade (trejd), craft (kraft), pro- 
fession (profe'san) 

Obrtac raznja, n. turnspit (t5'rnspi't) 

Obrtan, a. industrious (inda'strias) 

Obrtnica, n. trade license (tre*jd la'jsens) Obrtnik — 88 - Oaelaviti Obrtnik, n. trader (tre'jddr) 

Obrub, n. hem (hem), border (bo'rd5r), seam (sim) 
Obrubitiy v. to hem (tu hem), to seam (tu sIm) 
Obruc, n. hoop (hup), tire (ta'er) 

Obrukati, v. to reprimand (tu re'primand) 

Obrusiti, v. to grind off (tu gra'jnd a'f) 

Obruziti, v. to disgrace (tu disgre'js), to insult (tu 

insa'It), to affront (tu afra'nt) 
Obrva, n. eye-brow (a'jbra'u) 
Obucavati, v. to teach (tu ti'c), to instruct (tu in- 

stra'ltt) 
Obuca, n. foot-wear (fu'tua'r) 
Obuci, V. to dress (tu dre's) 
Obudovjeti (za mu2a), v. to become widower (tu bi- 

ka'm ui'door) 
Obudovjeti (za 2enu), v. to become widow (tu blka'm 

ui'do) 
Obuhvatiti, v. to embrace (tu embre'js), to comprise 

(tu kompra'jz) 
Obujmiti, v. to embrace (tu embre'js), to encircle (tu 

enso'rkl), to surround (tu sora'und) 
Obuka, n. instruction (instra'kSan) 
Obumrijeti, v. to benumb (tu bina'm), to die out (tu 

da'j a'ut), to become extinct (tu bika'm eksti'nkt) 
Obustava, n. suspension (s5spe'n§an), stoppage (sta'- 

padz) 
Obustaviti, v. to detain (tu dite'jn), to stop (tu sta'p), 

to forbid (tu forbi'd) 
Obuti, V. to put th^ shoes on (tu pu*t di §u'z a'n) 
Obuzdati, v. to tame (tu te'jm), to refrain (tu rifre'jn), 

to restrain (tu ristre'jn) 
Obuzeti, V. to take (tu te'jk), to seize (tu sfz), to 

grasp (tu gr§,'sp), to captivate (tu kgl'ptivejt) 
Obveza, n. obligation (a'blige'jSan), 
Obvezan, a. bound (ba'und), binding (ba'jnding) 
Obvezatan, n. obligatory (a'bligatori) , binding 

(ba'jnding) 
•Obvezati, v. to bind (tu ba'jnd), to tie up (tu ta'j a'p) 
Obvezati, v. to obligate (tu a'bligejt), to oblige (tu 

abla'jd^) 
'Obveznica, n. promisory note (pra'misori note) 
'Obvoj, zamotak, n. envelope (enve'lap ili enVelap) 
Obzidati, v. to wall in (tu ua'l i'n) 
Obzir, n. respect (rispe'kt), consideration (kgnsi'dd- 

re'jsan) 
Obziran, a. considerate (konsi'd5ret) 
Obzirati, v. to look back (tu lu'k b§,'k), to consider (tu 

konsi'dor) 
Obzirnost, n. consideration (konsi'dere'jgan) 
Obzirom, adv. in consideration (i'n konsi'dere'jSan) 
Obznana, n. notification (no'tifike'jSan), announcement 

(ana'unsment) 
Obznaniti, v. to notify (tu no'tifaj), to announce (tu 

ana'uns), to inform (tu info'rm) 
Obzor, n. horizon (hora'jzan), range of vision (re*jnd2 

av vi'2an) 
Ocal, n. steel (stil) 
Ocat, sir6e, n. vinegar (vi'nigSr) 
Ocean, n. ocean (g'uSan) Ocijediti, v. to filter (tu fi'ltSr) 

Ocijeniti, v. to estimate (tu e'stimejt), to appraise (tu 

apre'jz), to criticize (tu kri'tisajz) 
Ocjena, n. estimation (e'stime'jgan), criticism (kri'ti- 

sizm), 

Ocjenitelj, n. appraiser (apre'jz5r) 

Ocjenjivati, v. to criticise (tu kri'tisajz) 

Ocoubijstvo, n. patricide (pa'trisajd) 

Ocrniti, v. to blacken (tu bl&,*kn), to calumniate (tu 

kala'mniejt), to slander (tu sl§-'nd6r) 
Ocrt, n. outline (a'utla'jn), sketch (skeS) 
Ocvasti, povenuti, v. to fade (tu fe'jd) 
Ocvirki, oCvarci, n. greaves (grivz) 
Ocadjati, v. to get sooty (tu ge't su'ti) 
Ocajan, a. desperate (de'spSret) 
Ocajanje, n, desperation (de*sp6re'j§an) 
Ocajati, zdvajati, v. to despair (tu dispil'r) 

Ocajnik, n. desperado (de*sp6re*jdo) 
Ocali, n. eye glasses (a*jgla*ses), spetacles (spe'ktaklz) 
Gear, opticar, n. oculist (a'kjulist) 

Ocarati, v. to bewitch (tu biui'S), to enchant (tu en- 
ca'nt), to charm (tu da*rm) 

Ocekivanje, n. expectation (e'kspekte'jSan) 

Ocekivati, v. to expect (tu ekspe'kt) 

Ocenas, n. Lord's-prayer (lo'rdz pre'or) 

Ocenasi, krunica, h. rosary (ro'zari) 

Ocepiti, V. to unstop (tu a'nsta*p) 

Ocevid, n. evidence (e'videns) 

Ocevidac, n. eye-witness (a'jui'tnes) 

Ocevidan, a. evident (e*vident), apparent (§,pS,^reBt) 

Ocevid nost n. evidence (e'videns) ; clearness (kli'rnes) 

Ocevina, n. patrimony (pa'trimoni) 

Oci, n. eyes (ajz) 

Ocigled, n. evidence (e'videns), appearance (api'r&ns)* 

eyesight (a*jsa'jt) 
Ocigledno, adv. evidently (e'videntli), apparently 

(apa'rentli) 
Ocijukanje, n. ogling (o'gling), flirting (flo'rting) 
Ocijukati, v. to flirt (tu flo'rt), to ogle (tu o'gl) 
Ocistiti, V. to clean (tu klfn) 
Ociscenje, n. cleaning (kli'ning), purification (pju'rl- 

fike'jsan) 
Ociscenje Marijino, n. Feast of the Purification (fl'st 

av di pju'rifike'jgan) 
Ocit, a. open (6'pen), candid (ka'ndid), sincere (sin- 

si'r), evident (e'vident) 

Oci to, adv. openly (o'penli), evidently (evidentli) 
Ocitovanje, n. declaration (de'klare'jgan), manifesta- 
tion (ma'nifeste'jgan), revelation (revele'jSan) 
Ocitovati, v. to reveal (tu rivi'l), to express (tu eks- 

pro's), to declare (tu dikla'r), to explain (tu eks- 
ple'jn) 

Ocni, a. ocular (a'kjuler) 

Ocnjak, o5ni zub, n. eye-tooth (a'j-tG't) 

Qcuh, n. step father (ste'p fa'd5r) 

Ocupati, v. to pluck up (tu pl§,'k a'p) 

Ocuvati, V. to preserve (tu prizo'rv) 

06elavitiy v. to become bald (tu bika'm ba'ld) OCoraviti — 89 - Odjedriti O6oraviti, v. to become blind on one eye (tu bika'm 

bla'jnd an ua'n a'j) 
06utiti, V. to feel (tu fl'l) to perceive (tu pSrsI'v) 
Od, prep, of (av), from (from), than (dan), since 

(sine) 
Odabranje, n. selection (sile'kSan) 
Odabrati, v. to select (tu sile'kt) 
Odagnatiy v. to drive away (tu dra'jv S,u§'j) 
Odahnuti v. to breathe out (tu brfd 8.*\}t) 
Odaja, n. room (rum), chamber (de'jmbOr) 
Odajica, n. cabinet (k&*binet) 
Odajnik, n. denouncer (dina'unsOr) 
Odakle, adv. where from (hyo'r fro'm), whence 

(hue'nc) 
Odalje, adv. farther (fa'rdOr), further (fd'rdOr) 

Odaljiti se, v. to depart (tu dipa'rt), to leave (tu li'v) 

Odan^ a. devoted (divo'ted) 

Odan picu, a. given up to drinking (gi'ven 9,p tu dri'n- 
king) 

Odande, adv. thenceforward (de'nsfo'ryiSrd) 

Odanle, adv. thence (dene) 

Odanost, privr^enost. n. attachment (S,ta.'ement) 

Odapeti, v. to let go (tu le't go') 

Odaprijeti, oduprijeti, v. to resist (tu rizi'st), to hin- 
der (tu hi'ndOr) ^ 

Odar, n. bier (bir) 

Odaslanik, n. emissary (e'miseri), delegate (de'liget), 
ambassador (S,mba'sador), deputy (depjuti) 

Odaslanstvo, n. embassy (e'mbasi), delegation (de'll- 
ge'jgan), deputation (de'pjute'jSan) 

Odaslatiy v. to send off (tu se'nd a'f), to dispatch (tu 
disp^'C) 

Odasvud, adv. from everywhere (from e'verihyO'r) 

Odati, odavati, v. to denounce (tu dina*yns), to be- 
tray (tu bitre'j), to belie (tu bila'J) 

Odatle, adv. from here (from hi'r), hence (henc) 

Odavde, adv. from here (from hfr), hence (henc) 

Odavno, adv. long ago (la'ng 3.go') 

Odazivanje, n. response (rispa'ns) 

Odazvati se, v. to respond (tu rispa'nd), to answer 
(tu 5,'ncQr) 

Odbacitiy v. to cast off (tu k&*st a'f), to cast away 
(tu k3.*st aue*j) 

Odbijati, v. to beat off (tu bi't a'f), to refuse (tu rl- 
fju'z), to repel (tu ripe'l) 

Odbitak, n. deduction (dida'ksan) discount di'ska'unt) 

Odbiti, y. to reject (tu rid^e'kt), to refuse (tu rifju'z), 
to beat off (u bi't a'f), to repel (tu ripe'l) 

Odbiti u racunu, v. to deduct (tu dida'kt). to { ^ > 
(tu diska'unt), to subtract (tu saptra'kt) 

Odbitba, n. subtraction (saptra'k§an) 

Odbjeci, v. to desert (tu dizo'rt) 

Odboj, n. reflection (rifle'ksan) 

Odbojan, a. repulsive (ripa'lsiv), forbidding (forbi'- 
ding) 

Odbor, n. committee (kami'ti) 

Odbornik, n. committee man (kami'ti ma'n) 
Oclbrojiti, v. to count over (tu ka'unt o'vor) 
Odbrusiti, v. to grind off /tu gra'jnd a'f), to grind 
sufficiently (tu gra'jnd sufi'gentli) Odebeo, a. thickish (ti'ki§) 

Odebijatiy v. to become thick (tu bika'm ti'k), to fatten 

(tu f&'tn) 
Oderati, v. to flay (tu fle'j), to skin (tu ski'n) 
Odgadjanje, n. procrastination (prokra,'stine*j§an) 
Odgajati, v. to raise (tu re'jz), to bring up (tu bri'ng 

a'p), to educate (tu e'dijukejt) 
Odgoditi, odgadjati, v. to postpone (tu postp5'n), to 

put off (tu py't a'f), to procrastinate (tu pro- 

kr5,'stinejt) 
Odgoditiy v. to defer (tu dif5'r), to adjourn (tu ad- 

26*rn) 
Odgoj, n. education (e'dJuke'jSan) 
OdgojiiiSte, n. educational institution (e'diSuke'JSanal 

i'nstitju'San) 

Odgojitelj, n. fosterer (fa'st6r5r), educator (e'diuke'j- 
t5r), tutor (tu'tor) 

Odgojiteljica, n. governess (ga'vornes) 

Odgojiti, V. to raise (tu re'jz), to bring up (tu bri'ng 
i-'p) 

Odgonetati, v. to unriddle (tu a'nri'dl) 

Odgonetka, n. riddle (ridl) 

Odgonetnuti, v. to unriddle (tu a'nri'dl) 

Odgovarati, odgovoriti, v. to answer (tu 3,'nc5r), to 
reply (tu ripla'j), to resporid (tu rispa'nd), to dis- 
suade (tu di'su§*jd) 

Odgovarati, biti kako valja, v. to correspond (tu ka'ris- 
pa'nd) 

Odgovor, n. answer (a'nc5r), reply (ripla'j) 

Odgovoran, a. answerable (a'ncorabl), responsible 
(rispa'nsibl), liable (la'ebl) 

Odgovoriti, v. to answer (tu a'ncor), to reply (tu ri- 
pla'j), to respond (tu rispa'nd) 

Odgovornost, n. responsibility (rispa'nsibi'lit!), liabili- 
ty (la'ebi'liti) 

Odgrlsti, v. to bite off (tu ba'jt a'f) 

Odgrnuti, v. to uncover (tu a'nka'vor) to disclose (tu 
disklS'z), to remove (tu rimu'v) 

Odignuti, v. to lift (tu li'ft) 

Odigrati, v. to play (tu ple'j), to perform (tu pdr- 
fo'rm) 

Odijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to separate (tu se' 
parejt), to part (tu pa'rt) 

Odijelo, n. dress (dres), suit of clothes (su't a\ klS'z), 
attire (ata'er) 

Odijevati, v. to dress (tu dre's) 

Odilaziti, v. to go away (tu go' aue'j), to depart (tu dl- 
pa'rt) 

Odio, n. section (se'kgan), department (dipa'rtment), 
compartment (kompa'rtment) 

Odirati, v. to fiay (tu fle'j), to skin (tu ski'n) 

Odista adv. really (ri'ali) 

Odjahati, v. to ride off (tu ra'jd a'f) 

Odjava, n. notice (no'tis), countermanding (ka'unt5r- 
ma'nding) 

Odjaviti, v. to countermand (tu ka'untorma'nd) 

Odjaviti posjet, v. to cancel a visit (tu k3.'nsel e vi'zlt) 

Odjeca, vidi odijelo 

Odjedriti, v. to sail away (tu se'jl au§'j) Odjek — 90 ~ Odredbina Odjek, n. echo (e'ko) 

Odjeknuti, v. to re-echo (tu rie'ko) 

Odjely vidi odio 

Odjelity a. sectional (se'kSanal), separate (se'paret) 

Odjeljenje, n. compartment (kompa'rtment), section 

(se'kgan) 
Odjenuti, v. to clothe (tu klo'd) 
Odjeven, a. dressed (drest) 

Odjezditi, odjahatl, v. to ride away (tu ra*jd aue'j) 
Odjuriti, v. to run away (tu ra*n aue'j) 
Od lagan je, n. delay (dile'j), postponement (postpo'n- 

ment) 
Odiagati, v. to delay (tu dile'j), to defer (tu difS'r), to 

linger (tu li'ngQr), to put off (tu pu't a'f) 
Odiamati, v. to break off (tu bre'jk a'f) 
Odianuti, v. to feel better (tu fi'l be*t5r) 
Odiazak, n. departure (dipa'rdur) 
Odiaziti, V. to depart (tu dipa'rt), to go away (tu go' 

aue'j) 
Odietjeti, v. to fly away (tu fla'j aue'j) 
Cdlezati (u bolesti), v. to be confined (tu bi kon- 

fa'jnd) 
Odlican^ a. distinguished (disti'nguiSt), excellent (e'ks- 

elent) 
Odiicnost, n. distinction (disti'nkSan) 
Odiijepiti, v. to loosen (tu lu'sn) 
Odiika, n. distinction (disti'nksan), preference (pre'- 

forens), excellence (ekse'Jens) 
Odiikas, n. eminent student (e'minent stju'dent) 
Odiikovati, v. to distinguish (tu disti'nguis) 
Odiiti, V. to pour off (to po'r a'f) 
Odiomak, n. fragment (fra'gment) 
Odlomitl, V. to break off (tu bre'jk a'f) 
Odipziti, V. to put off (tu pu't a'f), to defer (tu difo'r) 
Odiucan, a. resolute (re'zoljut), determinate (dito'rmi- 

net), decisive (disa'jsiv) 
Odiuciti, V. to decide (tu disa'jd), to resolve (tu riza'lv) 
Odiuciv, a. decidable (disa'jdabl) 
Odlucivanje, n. decision (disi'^an), resolution (re'zo- 

Iju'gan). 
Odlucnost, n resoluteness (re'zoljutnes) 
Odiuka, n. resolution (re'zolju'gan), decision (disi'2an) 
Odiupiti, V. to peel (tu pi'l) 
Odma, odmah, adv. at once (at ua'ns), instantly 

(i'nstantli), immediately (imi'dietli) 
Odmaci, v. to draw away (tu drSl' aue'j), to sneak off 

(tu sni'k a'f) 
Odmagati, v. to impede (tu impi'd), to thwart (tu 

tua'rt), to obstruct (tu apstra'kt) 
Odmamiti, v. to entice away (tu enta'js a\ie*j) 
Odmarati sc, y. to rest (tu re'st), to repose (tu ri- 

po'z) 
Odmazda, n. recompense (re'kompens) 
Od»nazditi, Vr to recompense (tu re'kompens), to repay 

(tu ripe* j) 
Odmetf n. castaway (k§,'staye'j) 
Odnnetnik, n. deserter (diz5'rt6r), turn-coat 

(to'rn ko'ut) 
Odmetnik vjere, n. apostate (§,pa'stet) OdmetnistvOy n. desertion (dizo'rSan) 
Odmetnistvo vjer«, n. apostasy (apa'stasi) 
Odmicati, v. to move away (tu mu'v S,iie'j) 
OdmjeritI, v. to measure off (tu me'2ur a'f), to pro- 
portion (tu propo'rSan), to mete out (tu mit 8.'Vt) 
Odmor, n. rest (rest), repose (ripo'z) 
Odmoriti, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripo'z) 
Odmotati, v. to unwind (tu a'nua'jnd), to unfold (tu 

a'nfo'ld) 
Odnasati, odnositi, v. to carry away (tu ka'ri &yfi*j), 

to convey (tu konve'j) 
Odnedavna, adv. since recently (sine ri'sentli) 
Odnekud, adv. from somewhere (from sa'mhyo'r) 
Odnijeti, v. to take away (tu te'jk aug'j) 
Odnikud, adv. from nowhere (from no'hu5'r) 
Odnos, n. proportion (propo'rgan), ratio (re'jgio), refe- 
rence (re'forens), respect (rispe'kt) 
Odnositi se, v. to refer (tu rifor) 
Odnosni, a. relative (re'lativ), respective (rispe'ktiv) 
Odnosno, adv. relatively (re'lativli), in reference (in 

re'forens), respectively (rispe'ktivli) 
Odnosaj, vidi odnos 
Odobravanje, n. approval (apru'val) 
Odobravati, v. to approve (tu apru'v), to confirm (tu 

konfo'rm), to ratify (tu r^'tifaj) 
Odobrenje, n. approval (apru'val), sanction (sa'nkgan) 
Odobriti, vidi odobravati 
Odocniti, v. to retard (tu rita'rd) 
Odojak, odojce, n. farrow (fa'ro), sucking-pig (sa'king 

pi'g) 
Odojiti, V. to milk (tu mi'lk) 
Odolijevati, odoljeti, v. to withstand (tu yitsta'nd), 

to overcome (tu o'vorka'm), to overpower (tu 

o'vorpa'uor) 
Odoljivost, n. resistance (rizi'stens) 
Odonda, adv. since then (si'nc de'n) 
Odonud, adv. from there (from de'r) 
Odora, n. dress (dres), attire (ata'er), uniform (ju'ni- 

form) 
Odozdo, adv. from down (from da'un) 
Odozgo, adv. from up (from a'p) 
Odracunanje, n. discount (diska'unt) 
Odracunati, v. to discount (tu diska'unt), to deduct 

(tu dida'kt) 
Odracunati ski me, v. to settle (tu se'tl), to make even 

(tu me'jk i'ven) 
Odraditi, v. to work off (tu uo'rk a'f), to pay off by 

labor (tu pe'j a'f baj le'jbor) 
Odrapanac, n. ragamuffin (ra'gama'fin) 
Odrapatiy v. to tear (tu te'r) 
Odrasao, a. grown up (gro'un a'p) 
Odrasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
Odraz, n. reflection (rifle'kSan) 
Odraziti, v. to reflect (tu rifle'kt) 
Odreci, v. to renounce (tu rina'uns), to resign (tu ri- 

za'jn), to abdicate (tu a'bdikejt) 

Odredba, n. order (o'rdSr), arrangement (lire'jndi- 

ment) 
Odredbina, n. tax (taks), duty (dju'ti) Odredlti 91 — OdvMnik O Odr*diti,. v. to order (tu o*rd5r), to arrange (tu 
&re'jnd2) 

Odredjen, a. definite (de'finit) 

Odreknuce, n. renunciation (rina'nsie'jSan), resigna- 
tion (re'zigne'jgan), abdication (a*bdike'j§an) 

Odrcsito, adv. energetically (e*nord2e'tikali) 

Odrczak, n. coupon (ku'pan), clipping (kli'ping) 

Odrezati, v. to cut (tu ka't) 

Odrezati nokte, v. to pare (tu pa'r), to clip (tu kli'p) 

Odricanje, n. renunciation (rina'nsie*j§an) 

Odricati, v. to abdicate (tu a'bdikejt), to renounce (tu 
rina'uns) 

Odrijesenje (grijeha), n. absolution (a'psolju'San) 

Odrijesiti, v. to absolve (tu ^psa'lv) 

Odrljesiti, osloboditi, v. to detach (tu dita'C), to loo- 
sen (tu Ui'sn), to free (tu fri') 

Odrinuti, v. to thrust off (tu tra'st a'f), to push off 
(tu pu'§ a'f) 

Odrod, n. renegade (re'nigejd) 

Odroditi se, v. to degenerate (tu did^e'norejt) 

Odrpan, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tord) 

Odrpanost, n. ra^jgedness (ra'gednes) 

Odrpina, n. ra:^ (rag) 

Odrtina, n. sorry-jade (sa'ri-dze'jd) 

Odrubiti, v. to cut (tu ka't) 

Odrubiti glavu, v. to behead (tu bihe'd), to decapitate 
(tu drka'pitejt) 

Odrveniti, v. to stupefy (tu stju'pefaj) 

Odrzati, v. to keep (tu ki'p), to maintain (tu mente'Jn) 

Odrzsti pobjedu, v. to win the day (tu ui'n di de'J) 

Odrzavanje, odrzanje, n. keeping (ki'ping), main- 
taining (mente'jning) 

Odsada, odsele, adv. from now (from na'y), from now 
on I from na'u a'n) 

Cdssliti, V. to migrate (tu ma'jgre'jt) 

Odsijedati, v. to come to stay (tu ka'm tu ste'j) 

Odsijevati, v. to reflect (tu rifle'kt) 

Odsjecak, n. sector (se'ktor), segment (se'gment) 

Odsjeci, V. to cut off (tu ka't a'f), to chop (tu 5a'p) 

Odsjeci udo, v, to amputate (tu a'mpjutejt) 

Odsjek, n. cut (ka't), section (se'k§an), department 
(dipa'rtment), branch (branC), lodge (la'dz), sub- 
assembly (sa'b ase'mbli) 

Odsjesti, V. to stop (tu sta'p) 

Odsjev, n. reflection (rifle'ksan) 

Odskociti, v. to spring off (tu spri'ng a'f), to bounce 
(tu ba'uns) 

Odskok, n. rebound (ri'ba'und). 

Odskora, adv. of late (av le'jt) 

Odsluziti, V. to serve one's time (tu s5'rv ua'ns ta'jm) 

Odstraniti, v. to divert (tu divo'rt), to alienate (tu 
e'jljenejt), to lay aside (tu le'j llsa'jd) 

Odstraniti (potegkoCe), v. to remove (tu rimu'v) 

Odstup, n. retreat (ritri't), retirement (rita'erment) 

Odstupiti, V. to retire (tu rita'er), to retreat (tu ritri't) 

Odsuda, n. sentence (se'ntens), condemnation (ka'n- 
demne'jSan) 

Odsuditi, V. to sentence (tu se'ntens), to condemn (tu 
kande'm) Odautan, a. absent (a'psent) 
Odsutnost, n. absence (§.'psens) 
Odstampati, v. to print (tu pri'nt) 
Odsteta, n. compensation (ka'mpense'jgan), indemnity- 
(inde'mniti), damages (d^'m&d2es) 

Oditetiti, v. to indemnify (tu inde'mnlfaj), to make 

amends for (tu me'jk ame'ndz fo'r) 
Oduciti, V. to wean (tu ui'n) 
Oduciti se, prestati, v. to leave off (tu li'v a'f) 
Odug, dugoljast, a. longish (la'ngiS) 
Oduka, n. disuse (disju's) 
Oduljiti, V. to prolong (tu prola'ng) 
Oduran, a. abominable (aba'minabl), detestable (di- 

te'stabl) 
Odurnost, n. abomination (aba'mine'jsan), detestation. 

(de'teste'jgan) 
Odustati, V. to desist (tu dizi'st), to quit (tu kyi't),. 

to give up (tu gi'v a'p) 
Odusak, n. breath (bret), short rest (so'rt re'st) 
Oduseviti, v. to inspire (tu inspa'er), to animate (tu 

a'nimejt) 
Odusevljen, a. enthusiastic (entu'ziS,'stik), animated 

(a'nime'jted) 
Odusevljenje, n. enthusiasm (entu'ziazm) 

Oduzeti, V. to take away (tu te'jk aue'j), to withdraw? 

uidra'), to deprive (tu dipra'jv) 
Oduziti se, v. to repay (tu ripe'j) 
Oduziti, oduljili, v. to prolong (tu prola'ng) 
Odvabiti, v. to entice away (tu enta'js aue'j) 
Odvadjati, v. to abduct (tu abda'kt) 
Cdvagnuti, v. to weigh off (tu ue'j a'f) 
Odvajati, v. to separate (tu se'parejt), to disconnect: 

(tu di'skone'kt), to disunite (tu di'sjuna'jt) 

Odvajkada, adv. since long ago (sins la'ng ago') 
Odvala, n. precipice (pre'sipis), steep (stip) 
Odvaliti, v. to roll off (tu ro'l a'f) 
Odvazan, a. resolute (re'zoljut), brave (brejv) 

Odvaziti se, v. to resolve (tu riza'lv), to decide 

(tu disa'jd) 
Odvaznost, n. resoluteness (re'zoljutnes), bravery 

(bre'jvori), boldness (bo'ldnes) 

Odvec, adv. too much (tu' ma'6) 

Odvesti, V. to lead off (tu ll'd a'f), to take away (tu^ 

te'jk aue'j) 
Odvezati, v. to untie (tu a'nta'j), to release (tu rili's> 
Odveznica, n. release (rili's) 
Odveznica zemljista, n. quit-claim deed (kui't klejm 

di'd) 
Odvijati, v. to unwind (tu a'nua'jnd) 
Odvika, n. disuse (disju's) 
Odvika (dojen^eta), n. weaning (ui'ning) 
Odviknuti se, v. to disuse (tu disju's) 
Odvisan, a. dependent (dipe'ndent) 
Odvisiti, V. to depend (tu dipe'nd) 
Od vise, adv. too much (tu' ma'6) 

Odviti, V. to wind off (tu ua'jnd a'f), to unfold (tu a'n-^ 

fo'ld) 
Odvjetnik, n. lawyer (lo'jor), counsel (ka'unsel), 

attorney at law (&to'mi at la') Odvlaka — 92 — Ogrriiti Odvlaka, n. delay (dile'J), adjournment (§,dd25'rnment) 

Odvod, n. conveying- (konve'jing"), leading away (If- 
ding S-y§'j) 

Odvod iti, V. to convey (tu konve'j), to lead away (tu 
ll'd &y§'j) 

Odvojiti, V. to separate (tu se'parejt), to divide ''tu di- 
va' jd) 

Odvozitiy vidi odvesti 

Odvracanje, n. dissuasion (disu§'j2an) 

Odvracati, v. to turn off (tu tO'rn a'f) 

Odvra^ati (od 5esa), v. to disuade (tu disij§*jd), to di- 
vert (tu div5'rt) 

Odvratan, a. repulsive (ripa'lsiv), abominable (3,ba*- 
minabl) 

OdvratitI, v. to turn away (tu to'rn aue'j), to dissuade 
(tu disue'jd) 

Odvratiti od pravog puta, v. to mislead (tu misli'd) 

Odvr6i, v. to cast away (tu ka'st S.ue'j), to disown 
(tu disg'un) 

OdvrtaS, n. screw-driver (skru'-dra'jvttr) 

Odvuci, V. to drag away (tu drk*g S,u§*j) 

Odzada, adv. in the rear (in di ri'r), from behind 
(from biha'jnd) 

Odzdravy n. salute returned (s5,lju't ritti'rnd), recipro- 
cal greeting (risa'jprokal gri*ting) 

Odzdraviti, v. to return the salute (grreeting) (tu ri- 

to'rn di salju't) (grri'ting) 
Odziv, n. response (rispan's), answer (§.*nc5r), 

resound (riza'und), echo (e'ko) 
Odzivati se, v. to respond (tu rispa'nd), to answer (tu 

5,'ncor), to re-echo (tu ri*-e'ko) 
Odzvoniti, v. to toll off (tu to*l a'f) 
Oficir, vidi Casnik 
Ogaditi, v. to disgust (tu disga'st) 
Oganj, n. fire (fa'er), heat (hit) 
Oganj, groznica, n. fever (fi*v6r) 
Ogavan, a. disgusting (disga'sting), filthy (fi'lti), 

loathsome (lo'utsam) 
Ogavnost, n. abhorrence (§,bha'rens), loathing (iQ'y- 

ding) 
Ogladniti, v. to famish (tu fa'miS). to get hungry 

(tu ge't hQ-'ngri) 
Oglas, n. announcement (§,na'unsment), advertisement 

(&dv5*rtizment) 
Oglasiti, v. to announce (tu &na'uns), to publish (tu 

pa*bli§), to advertise (tu a'dvortajz) 
Oglasnik, n. messenger (me'send^or)^ herald (he*rald) 
Oglas'enje, n. announcement (ana'unsment) 
Oglavitiy v. to put on the halter (tu pu't a'n di ha'ltSr) 

Ogled, n. inspection (inspe'ksan), examination (igza'- 

mine'jgan) 
Ogled, pokugaj, n. trial (tra'el), sample (sampl) 
Ogledalo n. looking-glass (lu'king gla's), mirror (mi*- 

ror) 
Ogledati, v. to look back (tu lu'k ba'k), to examine (tu 

igza'min), to try (tu tra'j) 
Ogledati se, v. to encounter (tu enka'untor) 
Oglobiti, v. to exact (tu egza'kt), to extort (tu 

eksto'rt), to fine (tu fa'jn) Oglodati, v. to nibble off (tu ni'bl a'f) 

Ogluha, n. default (di'fa'lt), non-appearance (na*n- 
api'rans) 

Ogluhnuti, v. to get deaf (tu ge't de'f), to deafen (tu 
de'fn) 

Oglusiti se, v. to disobey (tu di'sobe'j), to default (tu 
difa'lt) 

Ognjen, a. fiery (fa'eri), ardent (a'rdent) 

Ognjevit, vidi ognjen 

Ognjica^ vru<5ica, n. burning fever (burning fi'v5r) 

Ognjiliti, v. to rot (tu ra't), to decay (tu dike'j) 

Ognjilo, n. steel for striking fire (sti'l for stra'jking 
fa'er) 

Ognjiste, n. fire-side (fa'er-sa'jd), fire-place (fa'er 
ple'js), hearth (hart) 

Ognjusiti, v. to pollute (tu polju't) 

Ognojiti, v. to manure (tu manju'r) 

Ognojitl se, v. to suppurate (tu sa'purejt) 

Ogorak, n. log (lag), billet (bi'let) 

Ogorcen, a. exasperated (egza'sporejted), enraged (en- 
re' jd^d), indignant (indi'gnant) 

Ogorcenost, n. exasperation (egz^'sp5re'jSan), Indig- 
nation (i'ndigne'jgan) 

Ogorciti, v. to embitter (tu embi'tor), to exacerbate (tu 
egza'sorbejt) 

Ogorjeiina, n. burn (born) 

Ogorjeti, v. to scorch (tu sko'rC) 

Ogovaranje, n. slander (sl&'ndor), defamation (de'fa- 

me'jgan) 
Ogovarati, v. to slander (tu slS,'nd5r) 
Ogovor, n. slander (sl^'ndor) 

Ograda, n. fence (fens), enclosure (enklo'2ur), grate 
(grejt) 

Ograditi. v. to fence in (tu fe'ns i'n), to enclose (tu 

enkld'z) 
Ogranak, n. sprout (spra'ut), bough (ba'y) 
Ogranak gore, n. spur (spor) 

Ogranak roda, n. collateral line (kol5,'t(5ral la'Jn) 
Ogranicen, a. limited (li'mited), restricted (ristri'kted) 
Ogranicenost, n. limitation (li'mite'jSan), restriction 

(ristri'kSan) 

Ograniciti, v. to limit (tu li'mit), to restrict (tu rt«- 

tri'kt) 
Ogranuti, v. to rise (tu ra'jz) 
Ograsje, n. battle (batl), combat (ka'mb&t) 

OgrbavitI, v. to get hunchbacked (tu ge't ha'MibiTtt) 
Ogrditi, v. to defame (tu dife'jm), to detract (t« di- 

tra'kt) 
Ogreb, kucine, n. tow (to'u) 
Ogrebina, n. scratch (skrac) 
Ogrepsti, v. to scratch (tu skra'c) 

Ogreznuti, v. to immerse (tu imo'rs), to dip (tu di'p) 
Ogrijati, v. to warm up (tu ug'rm a'p) 
Ogrijesiti se, v. to sin (tu si'n) 
Ogrijev, n. fuel (fju'el) 
Ogristi, v. to gnaw (tu na') 
Ogrizak, n. bite (bajt) 

Ogrlica, n. collar (ka'lor), neck-lace (ne'k-lejs) 
Ogrlitiy v. to embrace (tu embre'js), to hug (tu h§.'g) Ogrljaj — 93 Okretati Ogrljaj, n. embrace (embre'js) 

Ogrljak, n. collar (ka'lor) 

Ogrnjac, n, cover (ka'v5r) 

Ogrnuti, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelope (tu 

enve'lap) 
Ogroman, a. immense (ime'ns), grigantic (d2a*jg&'ntik), 

huge (hjud^) 
Ogromnost, n. immensity (ime'nsiti), vastness (v5,*st- 

nes) 
Ogrozd, n. gooseberry (gu'zbe'ri) 
Ogrtac, n. wrapper (ra'por), shawl (§§,1), rake (rejk), 

overcoat (o'vi5rkQ'ut) 
Ogrtati, ogrnuti se, v. to hang round (tu ha'ng ra'- 

und), to put on (tu pu't an') 
Ogubavitiy v. to scab (tu ska'b) 
OgulitI, T. to flay (tu fle'j), to skin (tu ski'n), to peel 

(tu pi'l) 
Ohiada, n. cooling (ku'ling) 
Ohiaditi, t to cool off (tu ku'l a'f) 
Ohiadnjeti, v. to get cold (tu ge't ko'Id) 
Ohol, a. proud (pra'ud), haughty (ha'ti) 
Oholica, n. haughty person (ha*ti p5*rsn) 
Oholiti se, v. to disdain (tu dizde*jn) 
Oholost, n. pride (prajd), haughtiness (ha'tines) 
Ohrabriti, v. to encourage (tu enk6'red2) 
Ohromiti, t. to cripple (tu kri'pl), to lame (tu le'jm) 
Ojacati, v. to strenghten (tu stre'ngten), to reenforce 

(tu ri'info'rs) 
Okaditi, v. to incense (tu inse'ns), to fumigate (tu 

fju'mlgejt) 
Okaljati, v. to soil (tu so' el), to besmear (tu bismi'r) 
Okamatiti, v. to put on interest (tu pu't an i'nterest) 

Okameniti, v. to turn into stone (tu to'rn i'ntu sto'n), 
to petrify (tu pe'trifaj) 

Okamenjenje, n. petrifaction (petrifa'kgan) 
Okaniti se, v. to give up (tu gi'v a'p), to quit (tu 
kui't) 

Okefati, v. to brush off (tu bra'g a'f) 

Okesiti se, v. to sneer (tu snl'r), to scoff (tu ska'f) 

Okilaviti, v. to rupture (tu ra'pdur) 

Okititi, V. to adorn (tu adS'rn), to decorate (tu de*ko- 

rejt) 
Okiada, n. bet (bet), wager (ue'jdzor) 
Okladiti se, v. to bet (tu bet), to wager (tu ye'jd25r) 
OkiaStriU, v. to prune (tu pru'n), to trim (tu tri'm) 
Okie, oklen, adv. from where (from huO'r) 
Oklesati, v. to hew out (tu hju' a'ut) 
Oklevetati, v. to defame (tu dife'jm), to slander (tu 

sl5.'ndCr), to disgrace (tu disgre'js) 
Oklijevanje, n. hesitation (he'zite'jgan) 
Oklijevati, v. to hesitate (tu he'zitejt) 
Okliznuti se, v. to slip (tu sli'p), to slide (tu sla'jd), 

to glide (tu gla'jd) 
Okiop, n. cuiras (kuira's), shield (§ild). breast plate 

(bie'st ple'jt) 
Oklopiti, v. to cover (tu ka'vor), to protect (tu pro- 

te'kt) 
Oklopnik, n. cuirassier (kyl'rS,si'r) 
OklopnjaSa, n. iron -clad (a*jarn-kia,*d) Okno, n. window (ui'ndo), window-sash (yi'ndo-s&S) 
Oko, po prilici, adv. about (5,ba*ut) 
Oko, n. eye (aj) 

Oko, naokolo, prep, round (ra'und), around (§.r§.'\jnd) 
Okolica, n. surroundings (sSrg^'yndings), neighbor- 
hood (ne'jborhud) 
Oko! is, n. district (di'strikt), 
Okollsanje, n. vacillation (va'sile'jgan), hesitation (he- 

zite'jsan) 
Okolisati, v. to vacillate (tu vS,'silejt), to hesitate (tu 

he'zitejt) 
Okoini, a. sorrounding (scircVunding), neighboring 

(ne'jboring) 
Okolnost, n. circumstance (so'rkamst&ns), condition 

(kondi'gan) 
Okolo, prep, around (ara'und), about (aba'ut) 
Okomica, n. perpendicular (po'rpendi'kjulor) 
Okomice, adv. perpendicularly (po'rpendi'kjulorli), 

vertically (vo'rtikali) 
Okomit, a. perpendicular (porpendi'kjul(5r), vertical 

(vo'rtikal) 
Okomitost, n. perpendicularity (pG'j-pendi'kjula'riti) 
OkoncatI, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'niS), to 

accomplish (tu aka'mpllg) 
Okopati, V. to dig up (tu di'g a'p) 
Okorio, a. sharp (sarp), vehement (vi'himent), ardent 

(a'rdent), obstinate (a'pstinet) 
Okoristiti se, v. to profit (tu pra'fit) 
Okorjeti, v. to stiffen (tu sti'fn), to get stiff (tu ge't 

sti'f) 
Okornost, n. vehemence (vi'himens), stubbornness 

(sta'bornes) 

Okotiti (o psu ili macki), v. to bring forth (tu bri'ng 

fo'rt) 
Ckov, n. shackle (sakl) 
Okovati, V. to shackle (tu Sa'kl), to fetter (tu fe'tSr), to 

forge (tu fo'rdz), to chain (tu 6e'jn) 

Okovi, n. manacles (ma'naklz), shackles (§§,klz), 

handcuffs (ha'ndka'fs) 
Okovlca, n. shoeing (su'ing) 
Okrajak, n. edge (edz), hem (hem), rim (rim), border 

(bo'rdor) 
Okrasti, v. to steal (tu sti'l) 
Okratak, a. rather short (r5,'dor So'rt) 
Okratiti, v. to shorten (tu go'rtn), to abridge (tu k- 

bri'd2) 
Okrciti, v. to clear (tu kli'r) 
Okreciti, v. to whitewash (tu h\iQ.'jt\iQ.'S) 
Okrenuti, v. to turn over (tu t6*rn o'vdr) 
Okrepa, n» refreshment (rifre'Sment), recreation (re» 

krie'j§an) 

Okrepan, a. refreshing (rifre'ging), nourishing (n5*ri- 

Sing) 
Okresati, v. to multure (tu ma'l^ur) 
Okret, n. turning (to'rning), turn (t5rn) 

Okretan, a. quick (kui'k), nimble (nimbi), agile (&'- 

«L2il) 
Okretati, v. to turn (tu t5'm), to revolve (tu riva*lv> o Okretnost — 94 Onemo64 Okretnost, n. quickness (kui'knes), nimbleness (ni'm- 

blnes), agrility (^dgi'liti) 
•Okrijepiti, v. to strenghten (tu stre'ngten), to refresh 

(tu rifre'S) 
Okrilje, n. protection (prote'kSan), shelter (§e'lt5r) 
"Okriviti, v. to accuse (tu §,kju*z) 
Okrivljenik, n. defendant (dife'ndant) 
Okrnjiti, v. to dent (tu de'nt) 

«Okrpiti, V. to mend (tu me'nd), to patch (tu pa*6) 
Okrsaj, n. skirmish (sko'rmig) 
Okrug, n. circle (sorkl), circuit (so'rkjut), district 

(di'strikt) 
Okrugao, a. round (ra'und), globular (gla'bjul5r) 
Okrugliti, v. to make round (tu me'jk ra'ynd) 
Okrugijast, a. roundish (ra'undig) 
•^kruniti, v. to crown (tu kra'un) 
Okrutan, a. cruel (kru'el), barbarous (ba'rbaras) 
Okrutnik, a. cruel man (kru'el ma'n) 
Okrutnost, n. cruelty (kru'elti) 
Okruzitj, V. to round off (tu ra'und a'f), to surround 

(tu sora*und)» to encompass (tu enka'mpds) 
Okruzje, n. circuit (so'rkjut), district (di'strikt) 
Okruznica, n. circular (so'rkjulor) 

Okrvariti, v. to splash with blood (tu splM yit bl§,'d) 
Okrvaviti, v. to bleed (tu blfd), to stain with blood 

(tu ste'jn ui't bla'd) 
Okuditi, V. to blame (tu ble'jm), to scold (tu sko'ld) 
Okunj, n. perch-fish (pc5*ra-fi§) 
Okupati, V. to bathe (tu be'jd) 
OkupatI se, v. to take a bath (tu te'jk e ba't) 
Okupiti, V. to assemble (tu ase'mbl) 
Okus, n. taste (tejst), savor (se'jvor) 
^kus (organ), n. sense of taste (se'ns av te'Jst) 
Okusak, n. bit (bU), bite (bajt) 
Okusiti, V. to taste (tu te'jst) 
Okusati, V. to try (tu tra'j) 
Okuziti, V. to infect (tu infe'kt) 
Okvasiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Okvir, n. frame (frejm), sash (s5,§) 
Okviriti, v. to frame (tu fre'jm) 

Olakotiti, olakgati, v. to lighten (tu la'jtn), to facili- 
tate (tu f§.si'litejt) 

■OlakSica, n. lightening (la'jtning), alleviation (&li'vie'j- 

§an), relief (rilff) 
•Oiediti se, v. to get icy (tu ge't a'jsi), to freeze (tu 

fri'z) 
*Olijeniti, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 
Ofina, n. quantity (kua'ntiti) 
^Olizati, V. to lick (tu li'k) 
Oiovan, a. leaden (ledn) 
Olovka, n. pencil (pe'nsil), lead-pencil (le'd-pe*nsil) 

Olovnica, n. plumb-line (pla'm-la'jn) 
«OIovni sjajnik, n. lead-ore (le'd-o'r) 
OIovo, n. lead (led) 
Oltar, n. altar (R'ltar) 

Oiuja, n. storm (storm), tempest (te'mpest), tornado 
(tSrne'jdo), hurricane (hS'rikejn) 

Olupiiti, V. to peel off (tu pl'l a'f), to pare (tu p&'r), to 
husk (tu ha'sk) Omaci, v. to slip (tu sli'p) 
Omaknuti se, v to slip (tu sli'p) 

Omaiiti, umanjiti, v. to lessen (tu le'sn), to reduce (tu 
ridju's), to diminish (tu dimi'niS) 

Omaiovaziti, v. to belittle (tu beli'tl), to undenralue 

(tu a'ndorv3-'lju) 
Omama, n. fake (fejk), swindle (sui'ndl), humbug 

(ha'mba'g) 
Omamiti, v. to stun (tu sta'n), to benumb (tu bina'm) 
Omamiti, zavesti, v. to entice (tu enta'js), to seduce 

(tu sidju's) 
Omanji, a. rather small (ra'dor sm§-'l) 
Omara, n. sultriness (sa'ltrines) 
Omaran, a. sultry (sa'ltri), close (klo'us) 
Omastiti, v. to grease (tu gri'z) 
Omasan, a. bulky (ba'lki) 

Omazati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismfr) 
Oniedjiti, v. to circle in (tu so'rkl i'n), to confine (tu 

konfa'jn), to limit (tu li'mit) 
Omeksati, v. to soften (tu sa'fn) 
Dm i I jet i, v. to get fond of (tu ge't fa'nd a'v) 
Omilovati, v. to caress (tu kare's), to fondle (tu 

fa'ndl) 
Omjer, n. proportion (propo'rSan) 
Omjera, n. proportion (propo'rSan) 
Omjeriti, v. to measure (tu me'^ur), to size up (tu 

sa'jz a'p) 

Omiadak, n. after-growth (a'ftcJr-gro'ut), youth (Jut) 
Omiadina, n. youth (jut), young people (ja'ng pi'pl) 
Omiatiti, v. to thrash off (tu tr5<'§ a'f) 
Omlitavlti, v. to get drowsy (tu ge't dra'uzi) 
Omodriti, v. to make blue (tu me'jk blu') 
Omoguciti, v. to make possible (tu me'jk pa'sibl) 
Omorika, n. pine-tree (pa'jn-tri') 
Omot, n. wrapper (ra'por) 
Omot listovni, n. envelope (e'nvelap) 
Omotak, n. package (pa'kedg), bundle (bandl) 
Omotati, v. to wrap (tu ra'p), to envelope (tu eave*- 
lap) 

Omraza, n. hate (hejt), variance (ve'jrians) 
Omrazan, a. hateful (he'jtful), odious (o'dias), loath- 
some (lo'utsam) 
Omraziti, v. to hate (tu he'jt) 
Omrsaviti, v. to grow meager (tu gro'u mi'gSr) 
Omrtviti, v. to benumb (tu bina'm), to deaden (tu 
de'dn) 

Omrznuti, v. to dislike (tu disla'jk) 
On, on sam, pron. he (hi), himself (himse'lf) 
Ona, ona sama, pron. she (§i), herself (hSrse'If) 
Ono, ono samo, pron. it (it), itself (ice'lf) 
Onais, janu§, n. anise (a'nis) 
Onaj', pron. that (dat) 
Onako, adv. like (lajk), as (dz) 

Onamo, adv. there to (da'r tu'), over there (o'vdr tf&'r) 
Onda, adv. then (den) 

Ondje, adv. there (dar), over there (o'vQr d§,'r) 
Onemodi, v. to get weak (tu ge't ui'k), to weaken (tu 
Wi'kn) Onemogu6iti Opkoplje Onemoguditi, v. to frustrate (tu fra'stre'jt) 
Onesvijestiti se, v. to faint (tu fejnt), to swoon (tu 

svtj'n) 
Onesvijescen, a. swooned (svund) 
Onesvijescenje, nesvjestica, n. swoon (svti'n), faint 

(fejnt) 
OnesvijeScenje, neznanje, n. ignorance (i'gnor^-ns) 

Oni, pron. they (dej) 

Onijemiti, v. to get dumb or speechless (tu ge't da'm 
(ill) spi51es) 

Onijemiti koga udarcem, v. to strike dumb (tu stra'jk 
dam), to stun (tu sta'n) 

Onjusitiy V. to sniff (tu sni'f), to scent (tu se'nt) 

Onkraj, adv. yonder (ja'ndor) 

One, pron. that (dat) 

Onomad, adv. lately (lejtli), recently (ri'sentli) 

Onostran, a. opposite (a'pozit) 

Onud, adv. in that direction (in da't dire'ksan) 

Opacina, n. vice (vajs), wickedness (ui'kednes), cor- 
ruptness (kora'ptnes) 

Opadac, n. slanderer (sla'ndoror) 

OpadatI, ocrnjivati, v. to attack (tu ata'k), to blac- 
ken (tu bla'kn) 

Opadatiy smanjivati, v. to abate (tu §,be'jt), do dimi- 
nish (tu dimi'nis) 

Opadni most, n. draw bridge (dr§,'bri*d2) 

Opak, a. wicked (ui'ked), bad (bad) 

Opaklija, n. sheepskin-fur (si'pski'n-for) 

Opakost, n. malice (ma'lis), malevolence (male'vo- 

lens) 
Opaf (kamen), n. opal (o'pal) 
Opaliti (pugku), v. to shoot off (tu §u't a*f) 
Opal it i, spaliti, v. to burn (tu bo'rn), to scald (tu 

ska'ld) 
Opametiti se, v. to become wise (tu bika'm ua'jz) 
Opanak, n. moccasin (ma'k^sin) 

Opariti, v. to scald (tu ska'ld) to parboil (tu pa'rbo'el 
Opasan, a. dangerous (de'jndzoras), hazardous (h§,'- 

zordas), perilous (pe'rilas), risky (ri'skl) 
Opasati, v. to girdle (tu g5'rdl) 
Opaska, n. remark (rima'rk), observation (a'bzorve'j- 

San), perception (pSrse'psan) 
Opasnost, n. danger (de'jndzor), peril (pe'ril). risk 

(risk) 
Opasti, V. to fall (tu fa'l) 
Opat, n. abbot (a'bat) 
Opatica, n. nun (nan), abbess (a'bes) 
Opatija, n. abbey (a'bi) 
Opazitl; V. to notice (tu no'tis), to perceive (tu p6r- 

si'v), to mark (tu ma'rk), to note (tu nQ'yt) 
Opazanje, n. perceptibility (porse'ptibi'liti) 
Opazati, v. to perceive (tu porsl'v), to note (tu nQ*ut), 

to observe (tu §,bz5'rv) 
Opcaranje, n. bewitching (biui'5ing) 
Opcarati, v. to fascinate (tu f&'sinejt), to charm (tu 

Ga'rm), bewitch (tu biui'5) 
Opdiniti, v. to enchant (tu en55,*nt) 
Opcinjon, a. enchanted (en6§,*nted) Opcuvati, V. to conserve (tu kgnzd'rv), to save (tu 

se'jv), to guard (tu ga'rd), to watch (tu u%,'6) 
Opcenit, a. common (ka'mon), general (dSe'ndral) 
Opcenito, n. generally (d2e*n6rali) 
Opel, a. universal (ju'nivo'rsal), common (ka*m6n), 

general (dSe'noral) 
Opci potop, n, universal deluge (ju'nivo'rsal de'ljudS) 
Opcina, n. commonalty (ka'manalti), community (ka- 

mjuniti), district (di'strikt), parish (pa'rig), town- 
ship (ta'unSip) 
Opcinar, n. parishioner (pari'§n6r), commoner (ka*- 

m6n5r) 
Opcinar crkveni, n. parishioner (pari'Snor) 
Opcinski, a. municipal (mjuni'sipal), public (pa'blik) 
Opcinstvo, n. public (pa'blik), community (kamju'niti) 
Op6iti, druziti se, v. to associate (tu aso'giejt) 
Op6iti spoino, v. to have sexual intercourse (tu ha'v 

se'kgual i'nterkors) 
Opeci, V. to burn (tu bo'rn), to scald (tu skS.'ld) 
Opeka, n. brick (brik) 
dpekar, n. brick-burner (bri'k-bo'rn6r) 
Opepeljiti, posuti pepelom, v. to ash (tu §,'§) 
Operusati, v. to pluck (tu pla'k) 
Opet, adv. again (age'n), anew (anju'), afresh 

(afre'g) 
Opetovanje, n. repetition (re'peti'gan) 
Opetovati, v. to repeat (tu ripi't), to reiterate (tu rii'- 

torejt) 
Opetovno, opet i opet, adv. repeatedly (ripi'tedll), 

over and over again (o'vo'r and o'vor §-ge'n) 
Ophadjati, v. to go about (tu go' aba'ut), to go around 

(tu go* ara'und), to circumambulate (tu s5'rkam- 

a'mbjulejt) 
Ophod, n. procession (prose'gan), parade (p§,re'jd) 
Ophodnica zvijezda, n. planot (pla'.iet) 
Ophod nja, n. guard (gard), sentry (se'ntri) 
Op hod no, adv. round-about (ra'und §.ba'ut) 
Opica, n. ape (ejp), monkev ima'iiicl) 
Opijati se, v. to get drunk (tu ge't dra'nk) 
Opijelo, n. requiem (ri'kuiem) 
Opijevati, v. to chant (tu 5a'nt) 
Opip, n. touch (ta'6) 
Opipati, V. to feel (tu fi'l), to touch (tu t§,'e) 

Opiranje, n. resistance (rizi'stans) 
Opirati, v. to prop (tu pra'p) 
Opirati se, v. to resist (tu rizi'st) 

Opis, n. description (diskri'pSan) 
Opisati, V. to describe (tu diskra'jb) 
Opiti, V. to intoxicate (tu anta'ksikejt) 
Opiti se, V. to get drunk (tu ge*t dra'nk) 
Opjeniti, v. to scum (tu ska'm), to foam (tu fQ'ym) 
Opjevati, v. to poetize (tu po'etajz) 
Opkoiiti, V. to surround (tu sora'und), to encircle (tu 
ens5'rkl) 

Opkoiiti s vojskom, v. to besiege (tu blsfdi) 
Opkop, n. trench (treng) 
Opkopati, V. to entrench (tu entre'n5) 
Opkoplje, n. entrenchment (entre*n5ment) Oplakivanje — 96 — Opremati Oplakivanje, n. bewailing (bly§'jling), bemoaning (bi- 

mQ'yning) 
Opiakivati, v. to deplore (tu dipl5*r), to bewail (tu 

biye'jl) 

Opiaviti, V. to paint in blue (to pe'jnt in blu') 

Opie^ak, ople(Je, n. a shirt chemisette (e So'rt Se'mi- 
ze't) 

Opiemeniti, v. to ennoble (lu eno'bl), to exalt (tu eg- 
za'lt) 

OpIestI, V. to braid (tu bre'jd), to plait (tu ple'Jt) 

Oplesti (vijenac), v. to wreathe (tu ri't) 

Opiesti (5arapu), v. to knit (tu ni't) 

Opietena boca, n. demijohn (de'mid2an) 

Opiijeniti, v. to plunder (tu pla'ndor) 

Opiijeviti, v. to weed (tu ui'd) 

Opijackati, v. to rob (tu ra*b), to plunder (tu pla'n- 
dor) 

Opijesiviti, V. to become bald (tu bika'm bS-'ld) 

Opioditi, V. to fructify (tu fra'ktifaj), to fertilize (tu 
fo'rtilajz) 

Opiosje, n. area (e'jria) 

Opioviti, V. to sail around (tu se'jl ^ra'ynd), to cir- 
cumnavigate (tu so'rkamna'vigejt) 

Opna, opnica, n. pellicle (pe'likl), cuticle (kju'tikl) 

Opnokrilac, si§mi§, n. bat (bat) 

Opoganiti, v. to infecc (tu infe'kO to besmear (tu 
bismi'r), to soil (tu so'el) 

Opojen, a. elated (ile'jted), exalted (egza'lted), drunk 
(drank) 

Opojenost, n. intoxication (inta'ksike*jgan) 
Opojiti, V. to intoxicate (tu inta'ksikejt) 
Opojiti se, V. to get drunk (tu get dra'nk) 
Opomena, n. reminder (rima'jndor), warning (yo'rn- 

ing) 
Opomenica, n. hortatory letter (ho'rtatori le'ter) 
Opomenica za dug, n. dunning letter (da'ning le*t5r) 
Opomenuti, v. to remind (tu rima'jnd), to warn (tu 

uo'rn) 
Opominjac, n. reminder (rima'jndor), monitor (ma'- 

nitor) 

Opominjanje, n. admonition (a'dmoni'San) 
Oponasati, v. to imitate (tu i'mitejt), to ape (tu e'jp), 

to copy (tu ka'pi) 
Oporan, a. harsh (har§), rough (raf), rude (rud) 
Oporaviti se, v. to recover (tu rika'vCr), to recuperate 

(tu rikju'porejt) 
Oporavljenje, n. recovery (rika'v5ri), cure (kjur) 
Oporba, n. opposition (a'pozi'gan) 
Oporbenik, n. opponent (opo'nent), antagonist (&nt&'- 

gonist) 
Opore6i, v. to revoke (tu rivS'k), to retract (tu ri- 

tr&'kt), to recall (tu rika'l) 
Oporit, a. morose (mordz'), peevish (pi'viS) 
Opornjdk teledi, n. calf's pluck (k&'lfs pls.*k) 
Opornjak od guske, n. giblets (gi'blec) 
Opornost, n. roughness (ra'fnes), harshness (ha'rfi- 

nes), rudenes (ru'dnes) 
Oporu5an, n. testamentary (te'stame'ntari) Oporucitelj, n. testator (te'ste'jtSr) 
Oporuciteljica, n. testatrix (te'ste'jtrlks) 
Oporuciti, v. to bequeath (tu bikul't) 
Oporuka, n. testament (te'stament), last will (lS,*st 

Oposteniti se, v. to make good (tu me'jk gu'd) 
Opotiti, V. to sweat (tu sue't), to perspire (tu p6r- 

spa'er) 
Opovrdi, V. to recall (tu rika'l), to refute (tu rifju't)^ 

to disprove (tu dispru'v) 
Opozniti, V. to be late (tu bi le'jt) 
Opoziv, n. revocation (re'voke'jSan), retraction (ri- 

tra'kSan), recall (rika'l) 
Opozivati, opozvati, v. to revoke (tu rlvS'k), to recall 

(tu rika'l), to retract (tu ritra'kt) 
Opran, a. washed (ua'gt), pure (pjur), clean (kiln) 
Oprasiti, v. to dust (tu da'st) 
Oprasiti se, v. to dust off (tu da'st af) 
Oprastanje, n. forgiving (forgi'ving) 
Oprastati, v. to forgive (tu forgi'v), to pardon (tu 

pa'rdn) 
Oprastati se, v. to bid farewell (tu bi'd fS-'rue'l). to 

take leave (tu te'jk li'v) 
Op rati, V. to wash (tu ua's) 

Oprava, odijelo, n. dress (dres), attire (^ta'er) 
Oprava, odijelo mu§ko, n. suit of clothes (su't av 

klo'z) 
Oprava, sprava, n. apparatus (apare'jtas) 
Opravdan, a. vindicated (vi'ndikejted), justified 

(dSa'stifajd), excused (ekskju'zd) 
Opravdan je, n. justification dza'stifike'jgan), apology 

(apa'ladSi), excuse (ekskju's), pardon (pardn) 
Opravdati, v. to justify (tu dza'stifaj), to vindicate 

(tu vi'ndikejt) 
Opravdati se, v. to apologize (tu ^pa'lad^ajz) 
Opraviti, v. to make (tu me'jk), to perform (tu p5r- 

fo'rm), to do (tu du'), to prepare (tu prip5,'r) 
Opravnik, n. forwarding agent (fo'ryOrding e'jd^ent), 

shipping clerk (si'ping klo'rk) 
Opravnistvo, n. shipping business (Si'ping bi'znis) 
Oprcito, adv. unwillingly (a'nui'lingli), reluctantly (ri- 

la'ktantli) 
Oprecan, a. adverse (a'dvors), opposite (a'pazit) 
Opredijelitl, v. to fix (tu fi'ks), to designate (tu de' 

zignejt), to appoint (tu apo'jnt), to assign (tu 

asa'jn) 
Opredjeljenje, n. destiny (destini), appointment 

(^.po'jntment), designation (de'zigne'jSan), fixing 

(fi'ksing), assignment (asa'jnment) 
Opreka, n. opposition (a'pozi'gan), contrast (ka'n- 

tra'st) 
Oprema, miraz, n. dowry (da'uri), portion (po'rSan) 
Oprema, odprema, n. consignment (kgnsa'jnment), 

shipping (gi'ping) 
Opremati, v. to make (tu me'jk), to forward (tu fo'r- 

ijSrd), to ship (tu Si'p) 
Opremati djevojku, v. to give in dowry (tu gi*v in 

da'yri) Opremati — 97 — Oroz Opremati se (na put), v. to get ready (tu gre*t re'di) 

Opresti, v. to spin (tu spi'n) 

Oprez, n. caution (k§-*§an), care (k5,r), prudence 

(pru'dens) 
Oprezan, a. cautious (k§,'§as), careful (k&'rful), pru- 
dent (pru'dent) 
Opreznosty n. precaution (prik§,*§an), prudence (pru'- 
dens), carefulness (kar'fulnes) 
Oprijeti se, vidi opirati 
Oppjeka, vidi opreka 

Oprosni cjelov, n. farewell kiss (f&'rye'l ki's) 
Oprosni govor, n. farewell speech (f^'rue'I spi'5), 

valedictory (v5,'lidi'ktori) 
Oprosni objed, n. valedictory dinner (v^'lidi'ktori 

di'nSr) 
Op rest, n. pardon (pardn), forgiveness (forgi'vnes) 
Oprost crkveni, n. absolution (a'psolju'gan) 
Oprostiti, V. to excuse (tu ekskju'z), to pardon (tu 

pa'rdn), to forgive (tu forgi'v) 
Oprostiti se, v. to excuse oneself (tu ekskju'z uanse'lf), 

to take leave (tu te'jk li'v) 
Oprostiti se, osloboditi se, v. to get rid of (tu ge't ri'd 

a'v) 
Oprostiv, a. pardonable (pa'rdonabl), excusable (eks- 

kju'zabl) 
Oprostaj, n. leave (liv), parting (pa'rting) 
Oprostaj, oprogtenje, n. forgiveness (forgi'vnes), par- 
don (pardn) 
Oprziti, V. to singe (tu si'nd2), to burn (tu bo'rn) 
Opsada, n. siege (sidz) 

Opsadjivati, opsijedati, v. to besiege (tu bisfd^) 
Opsadnik, n, besieger (bisi'd25r) 
Opseg, objam, n. periphery (perifori), circumference 

(sorka'mforens) 
Opsezan, a. spacious (spe'jSas), diffuse (difju's) 
Opseznost, n. spaciousnes (spe'jSasnes), volume (va'- 

Ijum), dimension (dime*n§an) 
Opsijecati, v. to prune (tu pru'n), to trim (tu tri'm), 

to cut off (tu ka't a*f) 
Opsijedati, v. to besiege (tu bisfdJ) 
Opsjena, n. fallacy (fa'ldsi), beguilement (biga'elment) 
Opsjeniti, v. to beguile (tu biga'el) 
Opskrba, n. provision (provi'2an), maintenance (me'Jn- 

tin^ns) 
Opskrbiti, v. to provide (tu prova'jd), tu supply (tu 

supla'j) 
Opskrbljen, a. provided (prova'jded), supplied (su- 

Pla'jd) 
Opsluziti, V. to serve (tu sG'rv), to subserve (tu s§,p- 

s6'rv) 
Opsluiivanje, n. service (s6*rvls) 
Opsovati, v. to calumniate (tu k&la*mniejt), to defame 

(tu dife'jm) 
Opsovka, n. calumny (k§,*lamni), slander (slfi,'na5r) 
Opstanak, n. existence (egzi'stens), subsistence (s5p- 

si'stens) 
Opstati, V. to withstand (tu uitst&'nd) 
Opstojnost, n. stability (st&bi'liti) 
Opiiran, a. spacious (spe'jSas), diffuse (difju'8), de- 
tailed (dite'jld) OpSiti, V. to sew around (tu so'u Ura'und) 

Opteretiti, v. to overload (tu o'vdrlQ'ud),* to overbur- 
den (tu o*v6rb5'rdn) 

Optik, n. optician (apti'SUn) 

Optok, n. circulation (s6'rkjule*jSan) 

Optuzba, n. accusation (S,'kjuze*j§an), charge (6ard2)» 
complaint (komple'jnt) 

Optuzenik, n. defendant (dife'ndant) 

Optuzitelj, n. plaintiff (ple'jntif), accuser (^kju'zdr) 

Optuziti, V. to accu«e (tu &kju'z), to chargre (tu 

6ardi) 
Optuznica, n. complaint (komple'Jnt)» bill (bil) 
Opunomo6enik, n. attorney-in-fact (&t5'rni-in-fS,*kt), 

plenipotentiary (ple'nlpote'nfiieri), authorized 

agent (a'torajzd e'jd2ent) 
Opunomo6iti, v. to authorize (tu a'torajz), to empower 

(tu empa'u6r) 
Opunoviastiti, vidi opunomo^iti 
Opustiti, opustositl, v. to devastate (tu de'vastejt) 
Opystosenje, n. devastation (devaste'jSan) 
Oputa od opanka, n. leather-string (le'dSr-stri'ng) 
Oputo broda, n. rigging (rigi'ng) 
Orac, n. ploughman (pla'umdn) 

Orah, n. walnut (uo'lnat), hickorj' nut (hi'kori na't) 
Orahovina, n. walnut-tree (ug'lnat-tri') 
Oralo, n. plough (pla'u), plow (pla'u) 
Oranica, n. plough-field (pla'u -fi'ld), arable field 

(a'rebl fi'ld) 
Oranje, n. ploughing (plQ,'uing) 
Orao, n. eagle (igl) 
Orasac, muSkat, n. nutmeg (na'tmeg) 
Orati, V. to plough (tu pla*^) 
Orezati, v. to prune (tu pru'n), to lop Uu la'p) 
Org u I jar, n. organ-builder (o'rgan-bi'ldfSr) 
Orguljas, n. organist (o'rganlst) 
Orguljati, v. to play on the organ (tu ple'j an di o'r- 

gan) 

Orgulje, n. organ (o'rgan) 

Oribati, v. to scrub off (tu skr§*b a*f) 

Orijas, n. giant (dia'ent) 

Orijaski, a. gigantic (d2a'Jg&'ntik) 

Oris, n. outline (8,'ytla*jn), sketch (skeC), design (dl- 

za'jn) 
Orisati, v. to outline (tu a,'ytla'jn), to sketch (tu ske'5) 
Oriti se, v. to resound (tu rlz§,'und), to re-echo (tu 

rle'ko) 
Oriz, ri4a, n. rice (rajs) 
Ormar, n, chest (5esi) 
Ormar sa zrcalom, n. dresser (dre'sOr) 
Ormar za Izloge, n. show case (Sc*^ ke'js) 
Ormar za kniige, n. book-case (b^'k ke'js) 
Ormar za kuhinju, n. cupboard (ka'biSrd) 
Ormar za tkaninu, n. chiffonier (Si'foni'r), press 

(pres) 

Ormar zidni, n. wall case (u§.'l ke'js), cabinet (k&'bU 

net) 
Orositi, V. to bedew (tu bldjii*) 
Oroz, pjetao, n, rooster (ru*Bt5r) 
Oroz na puikii n. cock (kak) Qrtak - 98 - Osmerono21ca Ortak^ n. partner (pa'rtner), comrade (ka'mred), pal 
(pal) 

Ortak u zfocinu, n. accomplice (3,ka'mplis) 

Orubiti, v. to hem (tu he'm), to seam (tu si'm) 

Orudje, n. tools (tuls), instrument (fnstrument) 

Oruzana, n. arsenal (a'rslnal), armory (a'rmori) 

Oruzanje, n. equipment (ikurpment), armament (a'r- 
mament) 

Oruzati, v. to arm (tu a'rm) 

Oruzje, n. weapon (ue'pan), arms (arms) 

Oruzniky n. constable (ka'nstabl) 

Oruznistvo, n. constabulary (konst§,'bJuleri) 

Os, n. axle (&ksl) 

Os kola, n. axle-tree (§.'ksl-trl') 

Osa, n. wasp (ua'sp) 

Osahnuti, v. to dry up (tu dra'j a'p), to wither (tu 
ui'dor) 

Osakatitiy v. to cripple (tu kri'pl) 

Osam, num. eight (ejt) 

Osama, osamljenost, n. solitude (sa'litjud), solitariness 
sa'literines), loneliness (lo'nlines) 

Osamdeset, num. eighty (e'jti) 

Osamdeseti, num. eightieth (e'jtiet) 

Osamiti, v. to insulate (tu i'nsulejt), to isolate (tu a'j- 
solejt) 

Osamljen, a. solitary (saliteri), retired (rita'erd), re- 
cluse (riklju's) 

Osamljenost, n. solitude (sa'litjud) 

Osamnaest, num. eighteen (ejti'n) 

Osamnaesti, a. eighteenth (ejti'nt) 

Osao, n. ass (as), donkey (da'nki) 

Osao, osli^, n. cod fish (ka'd fl'S) 

Osapunati, v. to soap (tu so'up) 

Oseban, a. special (spe'Sal), private (pra'jvet) 

Osebina, oznaka, n. peculiarity (pekju'li§.'riti), singru- 
larity (si'ngjula'riti) 

Osebnost, n. specialty (spe'Salti) 

Osebujan, a. peculiar (pekju'ljor), proper (pra*p5r), 
singular (sfngjulor), strange (stre'jndJ) 

Osebujnik, n. odd fellow (a'd f&'lo) 

Osebujnost, n. peculiarity (pekju'li§,'riti), characteris- 
tic (k§.'rakt(5ri'stik), trait (trejt) 

Osedlatf, v. to saddle (tu sS,'dl) 

Osigurati, v. to insure (tu inSu'r), to assure (tu SJu'r) 

Osijediti, v. to gtow gray (tu gr5' gre'j) 

Osiliti, V. to grow strong (tu grg'u stra'ng) 

Osim, prep, except (ekse'pt), besides (bisa'jdz) 

Osinjak, n. wasp's nest (ua'sps ne'st) 

Osip, n. eruption (tra'pSan), rash (r§^) 

OsiromaSenje, n. Impoverishment (Impa'vSriSment) 

OsiromaSitiy v. to get poor (tu ge't pu'r), to impove- 
rish (tu impa*v5riS) 

Osirotjeti, v. to become an orphan (tu bika'm kn o*r- 
fan) 

Osjecak, n. segment (se'gment) 

Osjecaj, n. feeling (fi'ling), perception (pOrse'pSan), 
sensation (sense* jSari) 

Osjecati, v. to feel (tU fli), to perceive (tu p5rsrv) Osjeguranje, n. insurance (inSu'rans), assurance (&- 
§u'r&ns) 

Osjeguranje zivota, n. life insurance (la'jf insu'r§,ns) 

Osjeka, n. ebb (eb) 

Osjeniti, v. to overshadow (tu o'vorSa'dS), to eclipse 
(tu ikli'ps) 

Osjenjivati, v. to shade (tu Se'jd), to hatch (tu ha'C) 

Osjet, n. sense (sens), feeling (fi'ling) 

Osjetiti, V. to feel (tu fi'l), to perceive (tu porsi'v) 

Osjetljiv, a. sensitive (se'nsitiv), perceptible (porse'- 
ptibl), sentimental (se'ntime'ntal) 

Osjetljivica, n. sensitive plant (se'nsitiv pla'nt) 

Osjetljivost, n. sensibility (se'nsibi'liti) 

Oskrba, n. provision (provi'zan) 

Oskrbiti, v. to provide (tu prova'jd) 

Oskudan, a. needy (ni'di), scanty (ska'nti) 

Oskudica, n. lack (lak), neediness (ni'dines), scanti- 
ness (sk§.'ntines) 

Oskudijevati, v. to lack (tu la'k), to be in want (tu toi 
in ua'nt) 

Oskudnost, n. destitution (de'stitju'San), indigence 
(i'ndidzens) 

Oskupsti, V. to pluck (tu pla'k) 

Oskurusa, n. sorb-apple (sorb-a'pl) 

Oskvrnuce, n. violation (va'jole'jgan), rape (rejp) 

Oskvrnuti, obeSCastiti, v. to dishonor (tu disa'nSr) 

Oskvrnuti djevojku, v. to deflour (tu difla'ur) 

Oskvrnuti (dan gospodnji), v, to break (tu bre'jk) 

Oslabiti, v. to weaken (tu ui'kn) 

Osladiti, v. to sweeten (tu sui'tn) 

Osladjeno voce, n. candied fruit (ka'ndid fru't) 

Oslanjati se, v. to rely (tu rila'j), to trust (tu tra'st), 
to confide (tu konfa'jd) 

Oslar, n. ass-driver (a's-dra'jvor) 

Oslastan, a. palatable (pa'latabl), savory (se'jvOri) 

Oslic, n. young donkey (ja'ng da'nki) 

Oslic (riba), n. cod-fish (ka'd-fi'§) 

Osiijepiti, v. to become blind (tu bika'm bla'jnd) 

Oslikati, v. to depict (tu dipi'kt) 

Osliniti, v. to salivate (tu sa'livejt) 

Osloboditi, v. to free (tu fri'), to release (tu rilfs), to 
deliver (tu deli'vor), to save (tu se'jv) 

Oslobodjenje, n. affranchisement (afr§,'n6izment), de- 
liverance (deli'vorans), emancipation (im§.*nsl- 
pe'jsan) 

Oslon, n. stay (stej), prop (prap), support (supo'rt) 

Osloniti se, v. to lean against (tu li'n S,ge'nst), to 
confide (tu konfa'jd), to trust (tu tra'st), to de- 
pend (tu dipe'nd) 

Osionjac, n. arm-chair (a'rm ca'r), easy chair (i'zi 
ca'r) 

Osloviti, V. to address (tu adre's) ^ 

Osmerac, n. octagon (a'kt&gan) f 

Osmero, num. eight of them (e'jt a'v dem) 

Osmerokuty n. octagon (a'kta,gan) 

Osmerokutan, a. octagonal (akta'gonal) » 

Osmeronozica, n. louse (li.'us) j Osmi Osutl Osmi, num. eighth (ejt) 

Osmica u kartama, n. eight spot (e'jt spa't) 

Osmijeh, n. smile (sma'el) 

Osmtna, n. eighth part (e'jt pa'rt) 

Osmina u glazbi, n. octave (a'ktev) 

Osmjehnuti se, v. to smile (tu sma'el) 

Osmjeiiti se, v. to encourage (tu enk6*red2) 

Osmraditi, v. to stench (tu ste'nC) 

Osnaziti, v. to clean (tu kli'n), to purge (tu p6'rd2) 

Osnaziti, ojaCati, v. to recuperate (tu rekju'porejt), 
to gain strength (tu ge'jn stre'ngt) 

Osnivac, n. founder (fa'undor), establisher (ist5,'bli- 
Sor), projector (prodze*kt6r) 

Osnivanje, n. foundation (fa'unde'jgan), establishment 
(ista'bli§ment), project (pra'dzekt), plan (pl5,n), 
foundation (fa'unde'jsan) 

Osnivati, v. to ground (tu gra'und), to establish (tu 
ista*bli§), to found (tu fa'und), to lay the foun- 
dation (tu le'j di fa'unde'jsan) 

Osnova, n. project (pra'dzekt), plan (pl5,n), scheme 
(skTm) 

Osnovatelj, n. founder (fa'undor) 

Osnovati, vidi osnivati 

Osnovnica, n. basis (be'jsis) 

Osnutak, n. foundation (fa'unde'jSan), establishment 
(ista'blisment), fundament (fa'nd§,ment) 

Osoba, n. person (porsn), individual (i'ndivi'dzjual), 
personage (po'rsonedz) 

Osoban, a. personal (po'rsonal), individual (i'ndivi'- 
dzjual) 

Osobina^ n. personal property (po'rsonal pra'porti) 

Osobit, a. peculiar (pekju'ljor), special (spe'Sal), sin- 
gular (si'ngjulor) 

Osobito, adv. especially (espe'sali) 

Osobitost, n. peculiarity (pekju'lia'riti), singularity 
si'ngjula'riti) 

Osobije, n. personnel (po'rsane'l) 

Osobnoy adv. in person (in po'rsan), personally (p6'r- 
sanali) 

Osobnost, n. personality (po'rsana'liti) 

Osokoliti, V. to encourage (tu enko'redS), to inspire 
(tu inspa'er) 

Osoliti, V. to salt (tu sR'lt) 

Osoran, a. rough (raf), rude (rud) 

Osovina, n. axle (&ksl) 

Osoviti se, V. to straighten up (tu stre'jtn Q.'p) 

Osovljen, a. erect (ire'kt), upright (a'pra'jt) 

Ospa, ospina, n. cutaneous eruption (kjute'jnias ira'p- 
gan) 

Ospice, n. measles (mizls) 

Ospice divlje, n. chicken-pox (5i'kn-pa'ks) 

Ospicav, a. pock-marked (pa'k-ma'rkt) 

Osposobiti, V. to enable (tu ine'jbl) 

Osposobiti se, v. to qualify (tu kua'llfaj) 

Osposobijenje, n. capacity (kapa'siti), qualification 
(kua'lifike'jgan) 

Osrabiti, v. to get itchy (tu ge't V6i) 
Osramotiti, v. to disgrace (tu disgre'js), to dishonor 
(tu disa'n5r) Osrednji, a. middling (mi'dling), indifferent (indi'fO- 

rent) 
Ostajati, vidi ostati 

Ostali, a. left (left), remaining (rime'jning) 
Ostanak, n. remainder (rime'jndor) 
Ostanci, n. remnants (re'mnanc), remains (rime'jns), 

remainders (rime'jndors), leavings (li'vingz) 

Ostanci starine, n. relics (re'liks) 

Ostar, a. aged (ejd2d) 

Ostario, a. old (old) 

Ostarjeti, v. to grow old (tu grg'u o'ld) 

Ostatak, n. remnant (re'mnant), remainder (rime'jn- 
dor), relic (re'lik) 

Ostati, V. to stay (tu ste'j), to remain (tu rime'jn) 

Ostava, n. deposit (dipa'zit) 

Ostavina, n. inheritance (inho'ritans), bequest (bi- 
kue'st), legacy (le'gasi') 

Ostaviti, V. to entail (tu ente'jl), to leave (tu Ifv), to 
abandon (tu aba'ndan) 

Ostaviti se cesa, v. to give up (tu gi'v a'p) 

Ostavka, n. resignation (re'zigne'jgan), abdication 
(a'bdike'jsan) 

Ostavstina, n. inheritance (inho'ritans), legacy (le'ga- 
si'), bequest (bikue'st) 

Ostika, ocat, n. vinegar (vi'nigor) 

Ostrag, adv. behind (biha'jnd), rear (rlr), in the rear 
(i'n di ri'r), back (bak) 

Ostragusa (puska), n. breech-loader (bri'5-lQ'udor) 

Ostrici, v. to shear (tu si'r), to cut (tu ka't) 

Ostriga, n. oyster (o'jstor) 

Ostrizak, n. clipping (kli'ping) 

Ostruga, n. spur (spor) 

Ostrugati, v. to shave off (tu §e'jv a'f), to scrape off 
(tu skre'jp a'f) 

Ostruzine, n. shaving (se'jving) 

Ostrvce, n. small island (sma'l a'jland), isle (a'el) 

Ostrvo, n. island (a'jland) 

Ostublje, n. bannister (ba'nistor) 

Ostudeniti, v. to cool (tu ku'l) 

Ostupati, V. to stamp (tu sta'mp) 

Ostvarenje, n. realization (ri'alize'jgan) 

Ostvariti, v. to realize (tu ri'alajz) 

Ostve, n. trident (tra'jdent) 

Osuda, n. sentence (se'ntens), condemnation (ka'n- 
demne'jgan), doom (dum) 

Osuditi, V. to condemn (tu konde'm), to sentence (tu 
se'ntens) 

Osuditi na globu, v. to fine (tu fa'jn) 

Osuditi na smrt, v. to sentence to death (tu se'ntens tu 
de't) 

Osudjenik, n. prisoner (pri'znor) 

Osujetiti, V. to frustrate (tu fra'strejt), to baffle (tu 

ba'fl) 
Osumnjiciti, v. to suspect (tu sospe'kt) 
Osusiti, V. to dry (tu dra'j) 
Osusiti se, v. to dry up (tu dra'j a'p), to get meager 

(tu ge't mi'gor), to become thin (tu bika'm tin) 
Osuti, V. to set (tu se't), tp sprinkle (tu.sprfnlcl) Osvada — 100 Otjecati Osvada, n. charge (6ard2), accusation (a,'kjuze'j§an). 
slander (sla'ndCr) 

Osvajac, n. conqueror (ka'nkQror) 
Osvajati, v. to conquer (tu ka'nkor) 
Osvanude, n. daybreak (de'jbre'jk), dawn (dan) 
Osvanuti, v. to break in (tu bre'jk i'n), to dawn (tu 

da.'n) 
Osveta, n. revenge (rive*nd2), vengeance (ve*nd2ens) 
Osvetiti, V. to revenge (tu rive'nd2), to avenge (tu 

&ve*nd2) 
Osvetljiv, a. revengeful (rive'ndzful), vindictive (vin- 

di'ktiv) 
Osvetljivost, n. revengefulness (rive'nd^fulnes) 
Osvetnik,-ica, n. avenger (ave'ndzor) 
Osvijestiti, v. to bring to sense (tu bri'ng tu se'ns) 
Osvijestiti se, v. to come to sense (tu ka'm tu se*ns) 
Osvijetliti, v. to brighten (tu bra'jtn), to polish (tu pa'- 

li§) 
Osvit, n. dawn (dan), day-break (de'jbre'jk) 
Csvitati, osvanuti, v. to dawn (tu da'n) 
Osvjedocenje, n. conviction (kgnvi'ksan) 
Osvjedociti, v. to convince (tu konvi'ns) 
Osvjedociti se, v. to be convinced (tu' bi konvi'nst) 
Osvjetlati, v. to burnish (tu bo'rnis), to shine (tu 

sa'jn) 
Osvjetlati (lice), v. to distinguish (tu disti'nguiS), to 

dignify (tu di'gnifaj) 
Osvjeziti, v. to refresh (tu rifre's) 
Osvojitelj, n. conqueror (ka'nkoror) 
Osvojiti, V. to conquer (tu ka'i kor), to take (tu te'jk) 
Osvrnuti se, v. to look back (tu lu'k ba'k), to turn 

about (tu to'rn aba'ut) 

Osvrt, n. retrospect (ri'trospe'kt) 

Oseccriti, v. to sugar (tu su'gor), to sweeten (tu 
sui'tn) 

Osepaviti, v. to become lame (tu bika'm le'jm) 

Osinuti, V. to hit (tu hi't) 

Osisati, V. to shear off (tu si'r a'f) 

Ostar, a. sharp (sarp), keen (kin), severe (sivi'r), 
harsh (bars) 

Ostar vjetar, n. strong niiid (strii'ng ui'nd) 

Ostecenik, n. l(>s< r (hi'z'or) 

Ostecivanje, n. iii.nry (ii!dzuri), damage (da'm5,d2) 

Osteta, n. re nibursenieR^ (ri'imborsment), compen- 
sation (ka'mpense'.i.^ ni), damages (da'mad^es) 

OStetiti, V. to injure (tu i'nd2ur), to damage (tu da*- 
mkdi), to spoil (tu spo'el) 

Ostra kazna, n. severe punishment (sivi'r pa'niS- 
ment) 

Ostra r'ljeh, n. harsh word (ha'rs uo'rd) 

OStpa zima, n. strong winter (stra'ng ufntOr) 

Ogtrac, n. point (pojnt), edge (ed2) 

OStrica, n. edge (ed2), sharp end (ga'rp e'nd), blade 
(blejd) 

OStriga, n. oyster (o'jstSr) 
Ostrika, n. prickle (prikl), thorn (torn) 
Ostrina, n. sharpness (Sa'rpnes), sagacity (s^g^'siti), 
keenness (ki'nes) Ostriti, V. to sharpen (tu §a'rpen), to whet (tu hyg't) 
Ostrljast, a. pointed (po'jnted), sharp (garp) 
Ostro, adv. sharply (ga'rpli), keenly (ki'nli) 
Ostrouman, n. sagacious (sage'jsas), keen (kin), acu- 
te (&kju*t) 
OStroumije, n. sagacity (s3.g5,'siti), keenness (kl'nes) 
Ostrovidan, a. sharpsighted (Sa'rpsa'jted), penetrative 

(pe'nitretiv) 
Ostrovidnost, n. sharpsightedness (Sa'rpsa'jtednes) 
Osugaviti, v. to become scabby (tu bika'm sk&'bi) 
Otac, n. father (faTdor) 
Otacbenik, n. patriot (pe'jtriat) 
Otacbina, n. fatherland (fa'dorUnd) 
Otajstvo, sveti sakramenat, n. sacrament (s^^kra- 

ment), adytum (a'ditam) 
Otakati, v. to draw off (tu dr§.' a'f) 
Otale, vidi odatle 

Otancati, v. to thin (tu ti'n), to attenuate (tu &te'- 
njuejt) 

Otava, n. aftermath (a'ftorm§,'t) 

Oteci, V. to swell up (tu sue'l a'p) 

Otega, n. extensibility (ekste'nsibi'liti) 

Otegnuti, v. to prolong (tu prola'ng), to extend (tu 

ekste'nd), to protract (tu protra'kt) 
Otegotiti v. to burden (tu bo'rdn), to load (tu lo'ud) 
to render difficult (tu re'ndor di'fikalt), to aggra- 
vate (tu 4'gravejt) 
Oteklina, n. swelling (sue'ling.), tumor (tju'mor) 
Oteliti, v. to calve Uu ka'v) 
Otesati, v. to hew off (tu hju' a'f) 
Otescati, v. to render difficult (tu re'ndor di'fikalt) 
Oteti, V. to take away (tu te'jk aue'j), to seize (tu si'z) 
Otezanje, n. delay (dile'j), tardation (ta'rde'jJ^an) 
Otezati, v. to tarry (tu ta'ri), to delay (tu dile'j), to 

linger (tu li'ngor) 
Othraniti, v. to rear (tu ri'r), to raise (tu re'jz) 
Othrliti, V. to hasten away (tu he'jsn ^ue'j) 
Otici, V. to go away (tu go' aue'j), to depart (tu 

dipa'rt) 
Otimac, n. robber (ra'bor), highwayman (ha*ju§jm&'n), 

usurper (juzo'rpor), seizer (si'z5r) 
Otimacina, n. robbery (ra'bori) 

Otimanje, n. seizure (si'zur), robbing (ra'bing), de- 
privation (de'prive'jgan) 
Otimati, v. to take away (tu te'jk S,u§'J), to seize (tu 

si'z), to rob (tu ra'b), to bereave (tu biri'v) 
Otirac, ubrus, n. towel (ta'uel) 
Otirati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f) 
Otisak, n. imprint (i'mprint), copy (ka'pi) 
Otiskati, v. to print off (tu pri'nt a'f), to copy (tu 

ka'pi) 
Ctisnuti (kamen), v. to roll down (tu r6*l d§.'yn) 
Otisnuti (ladju), v. to clear (tu kli'r) 

Otisnuti se, v. to start (tu sta'rt) 

Otjecaj, n. efflux (e'flaks), effusion (efju'Xan). emana- 
tion (e'mane'jSan) 

Otjecati, v. to flow out (tu flo'u a'ut), to run down (tu 
ra'n da'yn) Otjecati 101 — Otpust Otjecati, nateknuti, v. to swell up (tu su§'l a'p) 

Otjerati, v. to drive away (tu dra'jv §-U§*j) 

Otkady otkada, prep, since when (si'nc hu§'n) 

OtkakO; adv. since then (si'nc de'n) 

Otkale, vidi odakle 

Otkaz, n. countermand (ka'untormdnd), notice 

(no'tis) 
Otkazatiy v. to countermand (tu ka*unt5rm5,nd) 
Otkazati (stan), v. to give notice (tu gVv nS'tis) 
Otkidati, v. to pull off (tu pu'l a'f) 
Otkinuti, v, to break off (tu bre'jk a'f) 
Otkljucatiy V. to unlock (tu a'nla'k) 
Otkloniti, v. to decline (tu dikla'jn) 
Otklopiti, V. to open up (tu 5*pn a'p), to uncover (tu 

a'nka'v5r) 
Otkopati, v. to dig off (tu di'g a'f) 
Otkopati mrtvaca, v. to exhume a dead body (tu 

ekshju'm e de'd ba'dl) 
Otkopcati, v. to unbutton (tu a'nba'tn) 
Otkotrljati se, v. to run off (tu ra'n a'f) 
Otkrice, n. discovery (diska'vori) 
Otkpi6e spomenika, n. unveling of monument (a'n- 

ve'jling" av ma'njument) 
Otkriti, v. to uncover (tu a'nka'vOr), to discover (tu 

diska'vSr), to invent (tu inve'nt) 

Otkrojlti, V. to divide (tu diva'jd), to cut (tu ka't) 
Otkuda, adv. from where (from hu5*r), from A^hence 

(from hue'nc) 
Otkup, n. redemption (ride'mpSan) 

Otkup iz ropstva, n. ransom (r&'nsam) 

Otkupitel], n. redeemer (ridi'mor) 

Otkupiteij, Spasitelj, n. the Redeemer (di ridi'mCr), 
Saviour (se'jvj5r) 

Otkupiti, V. to redeem (tu ridl'm), to buy off (tu ba'j 
a'f) 

Otkupnina, n. ransom (r^'nsam) 

Otmen, a. noble (nobl), distinguished (dlsti'nguiSt) 

Otmenost, n. distinction (disti'nkSan) 

Otmica, n. elopement (ilo'pment), rape (rejp) 

Otmica djeteta, n. kidnapping (ki'dn§.'ping) 

Otmsca djevojke, n. elopement (ilo'pment) 

Otmicap djeteta, n. kidnapper (ki'dna'p5r) 

Otmicap djevojke, n. eloper (ilo'por) 

Otocanln, n. islander (a'jlandor) 

Otocje, n. cluster of islands (kla'stOr av a'Jl&ndz) 

Otok, n. island (a'jland) 

Otok, eir, n. tumor (tju'mor) 

Otopiti, V. to thaw (tu ta'), to melt (tu melt), to dis- 
solve (tu diza'lv) 

Otopiiti se, V. to warm up (tu ua'rm a'p) 

Otpad, smece, n. rubbish (ra'bis), waste (ue'jst) 

Otpad od vjere, n. apostasy (apa'stasi) 

Otpadatl, V. to fall off (tu f^'l a'f) 

Otpadnik, n. apostate (apa'stet) 

Otparati, v. to rip (tu ri'p) 

Otpasati, v. to ungirdle (tu a'ngo'rdl) 

Otpasti, V. to fall away (tu fa'l ^'ue'j). to abandon 
(tu aba' n dan) 

Otpecatiti, v. to break seal (tu bre'jk si'l) Otpeljati, vidi odvesti 

OtpijevatI (u crkvi), v. to chant (tu 5^'nt) 

Otpiliti, V. to saw off (tu sa' a'f) 

Otpirac, n. picklock (pi'kla'k) 

Otpiracem otvoriti, v. to pick a lock (tu pi'k e la'k) 

Otpiriti, V. to blow off (tu blo'u a'f) 

Otpis, n. rescript (ri'skri'pt), answer (5,'ncor) 

Otpisati, V. to answer (tu a'ncor), to reply by letter 

(tu ripla'j baj le'tdr) 
Otpjevati, v. to sing off (tu si'ng a'f), to carol (tu kS,'- 

ral) 
Otplacivati, odplatiti, v. to pay off (tu pe'j a'f) 
Otplata, n. payment (pe'jment) 
Otplata, n. part-payment (pa'rt-pe'jment) 
Otplesti, v. to disentwine (tu di'sintua'jn) 
Otploviti, V. to sail off (tu se'jl a'f) 
Otpocetl, V, to begin (tu begi'n), to commence (tu ko- 

me'ns), to start (tu sta'rt) 
Otpocinutiy v. to rest (tu re'st) 
Otpor, n. resistance (rezi'stans), renitency (rina'jten- 

si) 
Otporan, a. renitent (rina'jtert) 
Otpornik, n. rebel (re'bel) 
Otpornost, n rebellion (ribe'ljan), resistance (rezi's- 

t<^ns) 
Otporuciti, v. to reply (tu ripla'j), to respond (tu ris- 

pa'nd) 
Otporuka, n. reply (repla'j), answer (S,*nc5r) 
Otposlati, V. to send (tu se'nd), to forward (tu fo'r- 

uord), to ship (tu §rp) 
Otpoyljed, otkaz, n. notice (no'tis) 
Otpovijedati, otkazati, v. to give notice (tu gi'v 

no'tis) 
Otpratiti, v. to convey (tu konve'j), to accompany 

(tu aka'mpani), to escort (tu esko'rt) 
Otprava, n. expedition (e'kspidi'San^ 
Otpraviti, v. to send away (tu se'nd &y§'J), to dis- 
patch (tu dispS^'C) 
Otpravljac, n. sender (se'ndor), shipper (gi'por) 
Otpravnictvo, n. forwarding (fo'ruo'rding), shipping 

(gi'ping) 

Otpravnina, miraz, n. dower (dg-'yar) dowry (dg.'yri) 

Otprema, n. shipment (gipment) 

Otpremiti, v. to send away (tu se'nd S-ue'j), to ship (tu 

§i'p) 
Otpremnlk, n. forwarding agent (fo'ruo'rding ej'. 

dzent), shipping clerk (Si'ping klo'rk) 
Otpremnina, n. charges of transmission (6a'rd2es av 

tra'nsmi'§an) 

Otpremnistvo, n. shipping business (si'ping bi'znis) 
Otprije, adv. from before (fro'm bifo'r), previously 

pri'viasli) 
Otprijeti, v. to open (tu o'pn) 
Otpuhnuti, V. to blow away (tu blo'u a'ue'j) 
Otpusna svjedo^ba, n. certificate of leave (sorti'fiket 

av li'v) 
Otpusnica skolska, n. school testimonial (sku'l testi- 

mo'nial) 
Otpust, n. dismissal (dismi'sal) Otpustlti ~ 102 Ozlojedlti Otpustlti, V. to dismiss (tu dismi's). to discharge (tu 

dis5a*rd2) 
Otpustenje, n. discharge (dis5a'rd2), acquittal (5,kui*- 

tal) 
Otputiti se, V. to resort (tu rizo'rt), to betake oneself 
to (tu bite'jk uans se'lf tu*), to go (tu go'), to 
start (tu sta*rt) 
Otputovati, V. to depart (tu dipa'rt) 
Otraga, adv. behind (biha'jnd); rear (rir), back (b^k) 
Otragusa (pu§ka), n. breech-loader (bri'^lo'dor) 
Otrcari, a. ragged (ra'ged), tattered (ta'tord) 
Otrcati, v. to whet off (tu hue't a'f), tu rub off (tu 

ra'b a'f) 
Otrcati, v. to run away (tu ra'n aue'j) 
Otresati, v. to shake (tu se'jk) 

Otresit, a. harsh (bars), sharp (sarp), rough (raf) 
Otresitost, n. roughness (ra'fnes), harshness (ha'rS- 

nes) 
Otresti, v. to shake off (tu Se'jk a'f) 
Otrgatl, v. to tear off (tu te'r a'f) 
Otrijebiti, v. to pick off (tu pi'k a'f) 
Otrijezniti sc, v. to sobber off rtu so'br)r a'f; 
Otrnusa, drhtulja (riba), n. cramp-fish (kr§,'mp-fi'§) 
Otrov, n. poison (po'jzn), bane (bejn) 
Otrovan, a. poisonous (po'jzanas), venomous (ve'no- 

mas) 
Otrovanje, n. poisoning (po'jzaning) 
Otrovati/ V. to poison (tu po'jzan), to bane (tu be'jn) 
Otrovan zub, n. venomous tooth (ve'nomas tu't) 
Otrovnik, n. poisoner (po'jzanor) 
Otrovnost, n. venomousness (ve'nomasnes), virulence 

(vi'rjulens) 
Otrti, V. to wipe off (tu ua'jp a'f) 
ptrti lice, v. to wipe one's face (tu ua'jp ua'ns fe'js) 
Otud(a) adv. hence (hens) 
Otudjiti, V. to alienate (tu e'jljenejt), 1o enstiange 

(tu enstre'jndz) 
Otupiti, V. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 
Otvor, n. opening (o'pning), aperture (apo'r<5ur) 
Otvoren, a. open (o'pen), sincere (sinsl'r), frank 

(frank), candid (ka'ndid) 
Otvorenje, n. opening (opning) 
Otvorenost, n. openness (5'penes), candor (ka'ndor), 

frankness (fra'nknes) 
Otvoriti, V. to open (tu 6'pen) 
Otvrdnuce, n. hardness (ha'rdnes), obduracy (a'bdu- 

resi) 
Otvrdnuti, v. to harden (tu ha'rdn) 
Ovaj, pron. this (dis) 
Ovakav, pron. such (sac) 

Cvako, adv. thus (das), in this manner (in di's ma'nor) 
Ovamo, adv. hereto (hi'rtu') 
Ovan, n. ram (ram) 
Ovca, n. sheep (§ip) 
Ovcar, n. sheepheard (Si'phord) 
Ovcarica, n. sheep^-herdess (gi'pho'rdes) 
Ovcarstvo, n. sheep -breeding (Sfp-brfding) 
Ovcas, adv. just now (dSa'st na'u), this very niinute 
(di's ve'ri mi'nit) Ovcevina, n. mutton (matn) 

Ovdasnji, a. of this place (av di's ple'js) 

Ovdje, adv. here (hir) 

Ovejanac, n. cunning fellow (ka'ning W16) 

Oveh'k, a. rather big (ra'dor bi'g), large (lard2) 

Ovisok, a. pretty high (pri'ti ha'j) 

Oviti, V. to entwine (tu entua'jn) 

Ovjekovjeciti, v. to immortalize (tu imo*rt^lajz), to 
perpetuate (tu porpe'^juejt) 

Ovjencati, v. to crown (tu kra'un), to adorn with a 
wreath Uu ado'rn uit e ri't) 

Ovjeroviti, v. to verify (tu ve'rifaj), to confirm (tu 

(konfo*rm), to acknowledge (tu akna'led^) 
Ovjerovljenje, n. confirmation (ka'nforme'jSan), ap- 
probation (a'probe'jsan) 
Oviastiti, V. to empower (tu empa'uor), to authorize 

(tu a'torajz) 
Oviascenik, n. representative (ri'preze'ntativ), attor- 
ney-in-fact (ato'rni-in-fa'kt), agent (e'Jdient), 
deputy (de'pjuti) 

Ovnovina, n. mutton (matn) 

Ovogodisnji, a. of this year (av di's ji'r) 

Ovoj,, n. binding (ba'jnding), wrapping (rd'ptng) 

Ovolicki, a. as big (az bi'g) 

Ovoliko, adv. as much (az ma'5) 

Ovratnik, n. collar (ka'lor) 

Ovrha, n. levy (le'vi), execution (e'ksekju'San) 

Ovrhovoditelj, n. executor (egze'kjutor) 

Ovrsiti, V. to perform (tu porfo'rm), to make (tu 

me'jk), to end (tu e'nd) 
Ovrsje, n. top (tap), summit (sa'mit) 
Ovud, ovuda, adv. here by (hi'r ba'j), this way (di's 

ue'j) 
Ozbiljan, a. serious (si'rias), earnest (o'rnest), grave 

grejv) 

Ozbiljno, adv. seriously (si'riasli), earnestly (o'rnestli) 
Ozbiljnost, n. earnestness (o'rnesnes), gravity 
(gra'viti) 

Ozbiljnost lazna, n. demureness (dimju'rnes) 
Ozdo, adv. below (bilo'), underneath (a'ndorni't) 
Ozdraviti, v. to recover (tu rika'vor) 
Ozdravljenje, n. recovery (rika'vori) 
Ozebao, a. frozen (frozn) 
Ozebina, n. chilblain (ci'lble'jn) 
Ozeblina, n. kibe (kajb) 
Ozeleniti, v. to green (tu gri'n) 
Ozepsti, V. to freeze (tu fri'z) 
Ozgor, prep, above (aba'v) 
Ozibj poluga, n. lever (li'vor), crank (krank) 
Ozim, ozimac, n. winter-corn (ui'ntor-ko'rn) 
Ozivati se, v. to answer (tu a'ncor), to respond (tu 
rispa'nd) 

Ozlijediti, v. to injure (tu i'ndzur), to damage (tu 6k'- 
madz). to spoil (tu spo'el), to hurt (tu ho'rt) 

Ozljeda, n. mjury (i'nd^uri) 

Ozloglasiu. v. to calumniate (tu kala'mniejt), to slan- 
der (tu sla'ndor) 

Ozlojediti, v. to embitter (tu embi'tor), to exasperate 
(tu igza'sp5rejt) Ozlovoljiti — 103 — Panj Ozlovoljiti, V. to put in ill humor (tu pu*t In i'l hju*- 

m5r) 
Ozlovoljiv, a. peevish (pi'viS), ill-humored (ilhju'- 

mord) 
Oznaciti, v. to mark (tu ma*rk), to sign (tu sa'Jn), to 

point out (tu po'jnt a'ut) 
Oznaka, n. mark (mark), sign (sajn) 
Oznojiti, V. to sweat (tu sue't), to perspire (tu pOrs- 

pa'er) 
Ozrijeti se, v. to look about (tu lu'k S,ba'\it) 
Oialostiti, v. to sadden (tu s§-*dn) 
Ozalostiti se, v. to be afflicted (tu bi Mi'kted), to 

grieve (tu gri'v) 
Ozara (groznica), n. nettle fever (ne'tl fi'vbr) 
Ozariti, v. to nettle (tu ne'tl) Oie6i, V. to burn (tu b5*rn) 

Ozcdnjeti, v. to get thirsty (ttt ge't t6*rsti) 

Ozeg, n. fire-shovel (fa'er ga'vl), poker (p5'k6r> 

Ozeglina, n. brand (br5.nd), stigma (sti'gma) 

Ozeniti, v. to marry (tu ma'ri), to wed (tu U§*d> 

Ozeniti st, v. to be married (tu bi ma'rid) 

Ozenjen, a. married (ma'rid) 

Ozeti, ozimati, v. to wring (tu ri'ng) 

Oziviti, o^ivjeti, v. to return to life (tu rito'rn tu la'jf),. 

to resusciate (tu risa'sitejt), to revive (tu riva'jv) 
Ozivotvoriti, v. to realize (tu ri'alajz), to accomplish. 

(tu aka'mplig) 
Ozujak, n. March (mard) 
Ozuljati se, v. to rub (tu r^'b) 

Ozuljavati, v. to pinch (tu pi'nC), to rub (tu ra'b) 
Ozutiti, ozutjeti, v. to yellow (tu je'lo) Pa, conj. and (and), but (bat), then (den) 

Pabirak, n. gleaning (gli'ning) 

Pabircar, n. gleaner (gli'nor) 

Pabircenje, n. gleaning (gli'ning) 

Pabirciti, v. to glean (tu gli'n) 

Packa, mrlja, n. blot (blat), blur (blor) 

Packatj, V. to spot (tu spa't) 

Pacati se, v. to interfere (tu i'ntorfi'r), to mix (tu 

mi'ks) 
Pace, adv. even (i'ven) 
Paciti, vidi smetati 

Pacenje, trpnja, n. suffering (sa'fOring) 
Pad, n. fall (f^l) 
Padalina, n. deposit of moisture (dipa'zit av mo'js<5ur), 

rain (rejn) 
Padati, v. to fall (tu fa'l), to come down (tu ka'm 

da'un) 
Padavica, n. epilepsy (e'pilepsi) 
Padavicav, a. epileptic (e'pileptik) 
Padez, n. case (kejs) 
Pahalica, vidi lepeza 
Pahuljica, snijega, n. flake (flejk) 
Pahuljica, perja, n. down (da'un) 
Pajdas, n. pal (pal), comrade (ka'mred), partner 

(pa'rtnGr) 
Pak, conj. and (and), but (bat), then (den) 
Pakao, n. hell (hel) 
Pakleni, a. hellish (he'lis) 
Paklenik, n. devil (devl), satan (se'jtan) 
Paklenjaca, n. rock-oil (ra'k-o'el) 
Paklina, n. tar (tar) 
Pakliti, V. to tar (tu ta'r), to besmear with tar (tu bis- 

mi'r ui't ta'r) 
Pake, vidi pak 

Pakosnik, n. malicious person (m^li'gas pS'rsn) 
Pakost, n. malice (ma'lis)^ wickedness (ul'kednes) 
Pakostan, a. v/ic ked (ui'kod), malicious (mS.Ii'§as) 
Pakrug, n. ellipse (eli'ps) 
Pakruzan, a. elliptical (eli'ptikal) Palac, n. thumb (tarn) 

Palac, col, n. inch (inc) 

Paiaca, n. palace (pa'las), mansion (ma'n^an) 

Palacinka, n. pancake (p^'nke'jk) 

Palcic (ptica), n. wren (ren) 

Palenje, n. firing (fa'ering) 

Palenta, n. corn-meal-mush (ko'rn-mil-ma'§) 

Palez, n. arson (arsn), burning (bo'rning) 

Paiica, n. club (klab), stick (stik) 

Palidrvce, vidi zigica 

Palikuca, n. incendiary (inse'ndieri), fire-bug (fa*er- 

bag) 
Pal it i, v. to fire (tu fa'er), to burn (tu bo'rn) --' 

Palivo, n. fuel (fju'el) 
Paljak, n. soup ladle (su'p le'jdl) 
Paljevina, n. burn (born) 
Palma, n. palm (pam) 
Paluba, n. deck (dek) 

Paluba doljna, n. lower deck (lo'uor de'k) 
Paluba gornja, n. upper deck (a'p5r de'k) 
PamcjBnje, n. memory (me'mori) 
Pamet, n. sense (sens), intellect (i'ntelekt) 
Pametan, a. sensible (se'nsibl), intelligent (inte'lid- 

zent) 
Pametar, notes, n. memorandum-book (me'mora'n- 

dam-bu'k) 

Pametno, adv. prudently (pru'dentli), wisely (ua'^jzli) 
Pametovati, v. to recollect (tu re'kole'kt), to remember 
(tu rime'mbor) 

Pamtiti, v. to keep in mind (tu ki'p in ma'jnd) 
Pamucan, a. of cotton (av ka'tn) 
Pamucar, n. cotton dealer (ka'tn di'lor) 
Pamuk, n. cotton (katn) 
Pandur, n. policeman (poli'sman) 
Pandur seoski, n. marshal (ma'rSal) 
Pandza, n. claw (klS), clutch (klaC) 
Pangaioz, n. tramp (tramp), hobo (ho'bo) 
Panj, legeCi, n. trunk (trank) 
Panj s korenom, n. stump (stamp) Pantljika 104 — Pafia Pantljika, vidi vrpca 

Paoma, palma, n. palm (pam) 

Papa, rimski biskup, n. Pope (PQ'up) 
Papa, tata, n. daddy (da'di), papa (pa'pa) 

Papak, n. hoof (huf) 

Papar, n. pepper (pe'par) 
iPapiga, n. parrot (p§,'rat) 
?Papir, n. paper (pe'jpor) 

fPapir za pisanje, n. writing^-paper (ra'jting pe'Jp5r) 
IPapir za tapeciranje, n. wall-paper (ua*l-pe'jp6r) 
Fapir za zamatanje, n. wrapping-paper (r5,'p?ng-pe*j • 
por) 

Papirnat, a. paper (pe*jpOr) 

Papirnata vrecSa, n. paper-bag (pe'jp6r-bS,g) 

Papirnati doiar, n. one dollar bill (ua'n da*15r bi'l) 

Pa pi mat i novae, n. paper currency (pe*jp5r ktt'rensi) 

Papirnica, n. paper-mill (pe'jp5r-mi*l) 

Papirnica, prodaja papira, n. stationery (ste'jSaneri) 

Papirnjak, n. paper mulberry-tree (pe'jp5r ma'lberi- 

tri') 
Paprat, n. fern (fOrn) 
Papren, a. peppery (pe'pori) 
Paprenica, n. pepper-box (pe'pdr-ba'ks) 
Paprenjaca, n. ginger-ale (d2i*nd25r-e'jl) 
Paprenjak, n. ginger-bread (d36i'nd25r-bre'd) 
Paprika, n. red pepper (re'd pe'pOr) 
Paprikas, n. stew (stu) 
Papriti, v. to pepper (tu pe'por) 
Papuca, n. slipper (sli'pOr) 

Par, parnl broj, n, even number (i'ven na'mbOr) 
Par, dvoje njih, n. couple Ckapl), pair (p3.r) 
Par (do tri), n. a few (e fju') 
Par (vi§e od tri), n. several (se'v5ral) 
Para, n. steam (stl'm), vapor Cve'jpOr) 

Para, novae, n. coin (ko'en), money (ma'ni) 
Parada, n. parade (p&re'jd) 

Paradajs, vidl rajCica 

Paradirati, v. to parade (tu p5.re*jd) 

Paralaz, n. arch-lie (a'r5-la'j) 

Paralaza, n. arch-liar (a*r5-la'er) 

Paranje, n. tearing (t&'ring), rlppingr (rfping) 

Paranje mrtvaca, n. autopsy (ll'tapsi) 

Parati, v. to tear (tu ta'r), to rip (tu ri'p) 

Parba, n. litigation (li'tlge'jSah) 

Parben, a. litigious (liti*d2as> 

Parcov, n. rat (rat) 

Par6e, n. a bit (e bi't), piece (pis) 

Parenica, kada za pranje, n. wash-tub (u|.'§-tg.'b) 

Parenje, n. matching (ma'Cing), pairing (pa.'ring), 

coupling (ka'^pling) 
Parenje (rublja), n. soaking (so'uking) 
Parip, konj, n. stud (stadK horse (hors), stallion 

(sta'ljan) 
Pariti, v. to pair (tu pS,'r), to match (tu mS,'5) 
Pariti, vreti, v. to steam (tu sti'm), to vapor (tu ve'j- 

por) 
Parna cijev, n. steam-pipe (otfm-pa'jp) 
Parna kupelj, n. steam-bath (sti'm-ba't) 
Parna si la, n. steam-power (fltrm-p9,*i|6r) 
Parna zviidaljka, n. steam- whistle (sti'm-hui'sl) Parni broj, n. even number (I'vn na'mbSr) 

Parni kotao, n. steam-boiler (strm-bo'jl5r) 

Parni plug, n. steam-plow (strm-pl§,'y) 

Parni tiak, n. steam -pressure (stfm-pre'Sdr) 

Parni valjak, n. steam-roller (sti'm-ro'lSr) 

Parni zavor, n. steam-brake (stl'm-bre'jk) 

Parnica, n. law suit (!§,' su't), litigation (li'tige'Jfian), 

trial (tra'el) 
Parnjaca, n. steamship (stl'mSi'p) 
Parobrod, n. steamer (sti'mOr) 
Parobrod n. steamboat (stfmbo'ut), steamship (sti'm- 

gi'p), steamer (strm5r) 
Parobrodarstvo, n. steam- navigation (sti'm-nS.vlge*J- 

§an) 
Parog, dr^alo, n. handle (h^ndl) 
Parch I ja, n. parish (pa'ris), parsonage (pa'rsned2) 
Parok, n. curate (kju'ret), parson (parsn), pastor 

(p^'stor) 
Parokret, n. steam-engine (sti'm e'ndJin) 
Paromjer, n. steam-gauge (sti'm-ge'jd^) 
Paromlin, n. flour-mill (fla'ur-mi'l) 
Paroplov, n. steamboat (sti'mbo'ut) 
Parostroj, parovoz, n. engine (e*nd2in), locomotive 

(lo'komo'tiv) 
Pas, remen, n. belt (belt), girdle (g5rdl) 
Pas tijela, n. waist (ue'jst) 
Pas, pseto, n. dog (dag) 

Pas, hrt, n. gray-hound (gre'j-ha'und) 

Pas, jazavCar, n. terrier (te'ri5r) 

Pas, redarstveni, n. blood-hound (bla'dha'ynd) 

Pas lova5ki, n. hound (ha'und), hunting dog (ha'ntlng 

da'g) 
Pas morski, n. shark (§ark), dog-fish (da'g-fi'S) 
Pas nizozemski, n. newfoundland-dog (nju'f3,'t|ndl&nd 

da'g) 

Pas, ovCar, n. shepherd (Se*p5rd) 

Pas, prepeliCar, n. spaniel (spa'njel) 

Pas, pti6ar, n. setter (se'tor), pointer (po'jnt6r) 

Pas, kudrov, n. watch-dog (ua'5-da'g) 

Pasha, uskrs, n. Easter (i'stor) 

Pasji, a. doggish (da'giS), canine (k3,na'Jn) 

Pasmina, n. race (rejs), species (spi'Siz) 

Pasoglavac, n. alligator (S,'lige*jt5r) 

Pasti, V. to pasture (tu pa's<5ur), to grace (tu gre'le) 

Pasti, sruSiti se, v. to fall (tu fS-'l) 

Pastir, n. herd (hord) 

Pastir duhovni, n. pastor (pa'stor) 

Pastirka, n. herdess (ho'rdes) 

Pastirski pas, n. mastiff (ma'stif) 

Pastorak, n. step-son (ste'p-sa'n) 

Pastorka, n. step-daughter (ste'p-da*tor) 

Pastrnjak, n. parsnip (pa'rsnip) 

Pastrva, n. trout (tra'ut) 

Pastuh, n. stallion (sta'ljan), stud-horse (sta'd-hora) 

Pastuija, misolovka, n. mouse-trap (ma'us-tr^'jf) 

Pastrva (planinska), n. char (Car) 

Pasulj, bazulj, n. bean (bin) 

Pasa, turski castnik, n. pasha (pa§a') 

Pasa, n. pasture (pa'sdur) PaSaiiac l05 — Pelia Pasanac, n. brother-in-law (bra'dQr-in-lM.*) 

Pascad, n. doggs cda'gz) 

Pas6e, n. puppy (pa'pi) 

Pasinica, n. pasha's wife (paSa'z ua'jf) 

Pasnik, pa§njak, n. pasture ground (pa's<5ur gra'ynd), 

grazing ground (gre'jzing gra'und) 
Pasovati, v. to reign as a pasha (tu re'jn a'z e paia*) 
Pastiti se, zuriti se, v. to make hasten (tu me'jk he'jst), 

to hurry (tu ho'ri) 
Patak, n. drake (drejk) 
Patce, n. duckling (da'kling) 
Patisak, n. pirated edition (pa'jreted edi'san) 

Patisak zabranjen, n. copyright (ka'pirajt) 
Patiskana knjiga, n. counterfeited edition (ka'^ntOr- 

fited edi'san) 
Patiskati, v. to pirate (tu pa'jret) 
Pat it i, V. to suffer (tu sa'for), to endure (tu endju'r), 

'to bear (tu b§,'r) 
Patka, n. duck (dak) 
Patlidzan, n. egg-plant (e'g-pla'nt) 
Patnik, n. sufferer (sa'foror) 
Patnja, n. suffering (sa'foring) 
Patos, vidi pod 

Patrijarhalan, a. patriarchal (pe'jtria'rkal) 
Patrijarka, n. patriarch (pe'jtriark) 
Patrijarsija, n. patriarchate (pe'jtria'rket) 
Patriotican, vidi rodoljuban 
Patriti, vidi pripadati 
Patrola, obhodnja, n. patrol (patro'l) 
Patuljak n dwarf (dua'rf), pigmy (pi'gmi) 
Patvorac, n. counterfeiter (ka'untorfitor) 
Patvoreni novae, n. counterfeit (ka'untorfit) 
Patvorlti, v. to forge (tu fo'rdz) 
Paucina, n. cobweb (ka'bueb), spiderweb (spa'jdor- 

ye'b) 
Paucljiv, a. full of spiderweb (fu'l av spa'jdorue'b) 
Pauk, n. spider (spa'jdor) i 
Pauk, bolest, n. kibe (kajb), chap ((5ap) 
Paun, n. peacock (pi'ka'k) 
Paunica, n. peacock-hen (pi'ka'k-hen) 
Pa un jak, leptir, n. peacock-butterfly (pi'ka'k-ba'tor- 

flaj) 
Paunovo pero, n. peacock's feather (pi'ka'ks fe'dor) 
Pavetina, ra^jak (biljka), n. snake- weed (sne'jk ui'd) 
Pavljan, n. baboon (babu'n) 
Pazar, n. market (ma'rket), trade (trejd), commerce 

(ka'mors) 
Pazariste, n. market place (ma'rket ple'js) 
Pazariii, v. to trade (tu tre'jd) 
Pazikuca, n. janitor (dza'nitor) 

Paziteij, n. overseer (o'vorsfr), inspector (inspe'ktSr) 
Paziti, cuvati, v. to watch (tu ua'C), to guard (tu 

ga'rd) 
Paziti se, biti na oprezu, v. to look out (tu lu'k a'\|t), 

to take care (tu te'jk ka'r) 
Pazljiv, a. attentive (ate'ntiv), careful (k^'rful) 
Pazljivost, n. attention (ate'n5an) 
Pazuho, n. arm-pit (a'rm-pi't), arm-hole (a'rm-h5'l) 
Paznjai n. attention (^te'ndan), heed (hid) Painju posvetiti, v. to pay attention (tu pe'j §.te'n<5aii> 
Pcela, n. bee (bi) 

Pcela radilica, n. working-bee (uQ'rking-bi*) 

Pcela matica, n. queen-bee (kui'n-bi'), mother-bee 
(ma*dor-bi') 

Pcela medarica, n. honey-bee (ha'ni-bl') 

Pcelar, n. bee-master (bl'ma'stor) 

Pcelarstvo, n. bee -farming (bi'-fa'rming) 

Pcelinak, n. balm-mint (ba'm-mi'nt) 

Peel in jak, n. bee hive (bi'-ha'jv) 

Peeanje, n. fly-fishing (fla'j-fi*§ing) 

Pecara, n. distillery (disti'lori) 

Peeivo, n. baking (be'jking) 

Peekalo, peckar, n. teaser (ti'zor) 

Peekanje, n. teasing (ti'zing) 

Peckati, v. to tease (tu ti'z) 

Peckav, a. teasing (ti'zing) 

Pecal, nevolja, n. grief (grif), trouble (trabl), afflict- 
ion (afli'ksan) 

Pecalan, a. scanty (ska'nti), miserable (mi'zQrabl), 
needy (ni'di) 

Pecat, n. seal (sil) 

Pecat biljeznicki, n. notary-seal (no'teri-si'l) 

Pecatni vosak, n. seal-wax (si'l ua'ks) 

Pecen, a. roasted (ro'usted)» broiled (bro'eld) 

Pecenica, n. cheat (§o't) 

Pecen je, n. roasting (ro'usting), broiling (bro'Jling), 
baking (be'jking) 

Pecenka, n. roast (ro'ust) 

Pecurka, n. mushroom (ma'sru'm) 

Pec, n. stove (stov) 

Pec, pecenjarka, n. oven (avn) 

Pecar, n. stove-maker (sto'v-me'jkor) 

Peci (kruh), v. to bake (tu be'jk) 

Peci (meso), v. to roast (tu ro'ust) 

Peci (na zeravki), v. to broil (tu bro'el) 

Peci (na zeravki kruh), v. to toast (tu to'ust) 

Peci rakiju, v. to distill (tu disti'l) 

Peci vapno, v. to burn (tu bo'rn) 

Pecina, n. rock (rak) 

Pecnjak, n. stove-tile (sto'v-ta'el) 

Pedaij, n. span (span), palm (pam) 

Pedepsa, n. punishment (pa'nisment) 

Pedepsati, v. to punish (tu pa'niS) 

Pedeset, num. fifty (fi'fti) 

Pedesfeti, num. fiftieth (fi'ftiet) 

Pegianje, vidi gladCanje 

Peglati, vidi gladCati 

Pehar, n. cup (kap), goblet (ga'blet) 

Peharnik, n. cup bearer (ka'p ba'ror) 

Pekar, n. baker (be'jkSr) 

Pekara rakije, n. still (stil) 

Pekarija, n. bakershop (be'jkorSap) 

Pekarna, n. bakery (be'jkori) 

Pekmez, n. jam (d2am), marmalade (ma'rmalejd)» 
jelly (dze'li) 

Pelen, pelin, n. wormwood (UQ'rmTjy'd) 

Pelena, n. diaper (da*j&p6r) 

Peles, n. pigtail (pi'gte'jl) ^ 

Pelin, n. wormwood (yQ'rmijuM) Pelinkovac — 106 Piknjast Pelinkovac, liker, n. elixir (ili'ksor) 
Pelinkovac, vino. n. bitter wine (bi'tor-ua'jn), ver- 
muth (vo'rmut) 
Pelivan, n. rope-dancer (ro'p-da'nsor), acrobat (a'kro- 

bat) 
Pelivanka, n. rope-dancer (ro'p-da'nsor), aci'obat 

(a'krobat) 
Pelud, n. farina (fara'jna) 
Pelud (na cvijecu), n. pollen (pa'len) 
Pendzer, prozor, n. window (ui'ndo) 
Penjac, n. climber (kla'jmor), fireman (fa'erman) 
Penjac (riba), n. climbing perch (kla'jming po'rc) 
Penjanje, n. climbing (kla'jming) 
Penjati se, v. to climb (tu kla'jm) 
Penjavica, n. balm -tree (ba'm-tri') 
Pepeljast, a. ash gray (a's gre'j) 

Pepeljav, a. ashy (a'§i), full of ashes (fu'l av a'sez) 
Pepeljaviti, v. to strew on aslies (tu stru' a'n a'sez) 
Pepeljika, n. soda (so'da), potash (pa'ta§) 
Pepeljuga, n. Cinderella (sindore'la), 
Pepelnica, n. Ash-Wednesday (a's-ue'dnzdej) 
Pepeo, n. ashes (a'sez) 
Pepeonica, n. ash-box (a's-ba'ks), cinder-box (si'n- 

dor-ba'ks), urn (orn) 
Perad, n. poultry (po'ltri) ; fowls (fauls) 
Peraja, n. fin (fin) 
Perce, n. plumule (plju'mjul) 
Percin, n. pigtail (pi'gte'jl) ; cue (kju'); tuft of hair 

(ta'ft av ha'r) 
Perhut, vidi prhut 
Perilo, n. laundry (la'ndri) 
Periija, n. wash-woman (ua's-uu'man) 
Perina, n. feather-blanket (fe'dor-bla'nket) 
Peris, n. pen-knife (pe'na'jf) ; pocket-knife (pa'ket- 

na'jf) 
Perivo, n. wash (ua's) 
Perivoj, n. park (park); garden (gardn) 
Perjanica, n. plume (pljum) 
Perjanica pticja, n. tuft (taft) ; crest (krest) 
Perje, n. feathers (fe'dorz) 
Pernat, n. feathered (fe'dord) 
Pernica, n. feather-bed (fe'dor-be'd) 
Pero, n. feather (fe'dor) 

Pero pisace, n. pen (pen); writing pen (ra'jthig pe'n) 
Pero sata, n. watch spring (ua'c spri'ng) ; main 

spring (me'jn spri'ng) 

"^erovodja, n. secretary (se'kreteri) ; penman (pe'n- 
man), draftsman (dra'fcman) 

P^- sin, n. parsley (pa'rsli) 
Peruka, n. wig (ui'g) 

Perukar, n. periwig-maker (pe'riuig-me'jkor) 
Perunika, n. sword-lily (so'rd-li'li) 
Perunika zuta, n. water-flag (ua'dor-fla'g) 
Perusati, v. to feather (tu fe'dor) ; to pick off (tu pi'k 
a'f) 

Perusina, n. corn-husk (ko'rn-ha'sk) . 
Peruska, n. feather duster (fe'dor da'stSr) 
Perut, krilo, n. wiivg" (iii*ng) 
Perut, prhut, n. dandruff (da'ndraf) Perzija, n. Persia (po'rsa) 
Perzijanac, n. Persian (po'rsen) 
Perzijanski, a. Persian (po'rgen) 
Pesnica, pest, n. fist (fist) 
Pestic, n. pistil (pi'stil) 
Pestinja, n. nurse (nors) 
Pestovati, v. to nurse (tu no'rs) 

Peskes, vidi dar 

Peskir, ru6nik, n. towel (ta'uel) 

Pet, num. five (fajv) 

Peta, n. heel (hil) 

Petaca, n. five dollar bill (fa'jv da'lor bi^) 

Petak, n. Friday (fra'jde) 

Petak veliki, n. Good Friday (gu'd fra'jde) 

Petar, n. Peter (pi'tor) 

Petero, num. five of them (fa'jv a'v dem) 

Peterostruk, a. five-fold (fa'jv-fo'ld) 

Petgodisnjica, n. quinquennial (kuinkue'nial) 

Peti, num. fifth (fift) 

Petina^ n. fifth part (fi'ft pa'rt) 

Petia, cvor, n. knot (nat) 

Petlja, n, dabbler (da'blor), bungler (ba'nglor) 

Petljanac, n. intriguer (intri'gor) 

Petljanija, n. nonsense (na'nsens), intrigue (intri'g)^. 

tricks (triks) 
Petljarija, n. bungling work (ba'ngling uo'rk) 
Petljati, prtljati, v. to bungle (tu ba'ngl), to botch (ta 

ba'c) 
Petljika, n. stalk (stak) 
Petnaest, num. fifteen (fifti'n) 
Petnaesti, num. fifteenth (fifti'nt) 
Petolist, n. cinquecusp (si'nkasp) 
Petoprstac (bilina), n. cinquefoil (si'nkfo'el) 
Petorica, n. five of them (fa'jv a'v dem) 
Petrolej, kameno ulje, n. kerosene oil (ke'rosi'n d'el) ; 

coal-oil (ko'1-o'el), petroleum (pitro'liam) 
Petrovo, n. Saint Peter'* and Saint Paul's Day (Se'jnt 

Pi'tors and Se'jnt Pa'ls de'j) 
Petrusin, n. parsley (pa'rsli) 
Pice, n. drink (drink); beverage (be'vredz) 
Pijaca, n. market (ma'rket) ; •square (skua'r) 
Pijan, a. drunk (drank) ; intoxicated (inta'ksike'jted) ; 

inebriated (ine'brie'jted) 
Pijanac, pijandura, n. drunkard (dra'nkord) 
Pijancevanje, n. drinking-bout (dri'nking-ba'ut) 
Pijancevati, v. to drink hard (tu dri'nk ha'rd), to 

carouse (tu kara'uz), to tipple (tu ti'pl), 
Pijanka, n. drinking-bout (dri'nking-ba'ut) 
Pijanstvo, n. drunkenness (dra'nkenes), intoxication 

(inta'ksike'jsan) 

Pijavica, n. leech (lie) ^ 

Pijavica, zao covjek, n. blood-sucker (bla'd-sa'kor)- 

Pijavicar, n. leech-dealer (li'c-di'lor) 

Pijesak, n. sand (sand) 

Pijetao, n. rooster (ru'stor), cock (kak) 

Pijuckati, v. to drink slowly (tu dri*nk slo'uli), to sip 

(tu si'p); to lap (tu Wp) 
Piknja, vidi to6ka 
Piknjast, a. dotty (da'ti), spotted (spa'ted) Pila 10 7 — Pjesma Pila, n. saw (s§,) 

Pila parna, n. steam-saw (sti'm-sa') 

Pila rucna, n. hand-saw (ha'nd-sa') 

Pilad, n. fowls (fa'ulz) 

Pilana, n. saw -mill (s§,'-mi'l) 

Pilar, n. sawer (sa'or), wood-cutter uu'd-ka'tor) 

Pile, n. chick (cik); pullet (pu'let) 

Piletina, n. chicken meat (ci'ken mi't) 

Piliti, V. to saw (tu sa') 

Piljak, n. file (fa' el) 

Pi I jar, n. fruit huckster (fru't ha'kstor), vender (ve'n- 

dor) 
Piljarica, n. fruit huckstress (fru't ha'kstres) 
Piljariti, V. to huckster (tu ha'kstor) 
Piljenica, n. plank (plank) 
Piljenje, n. sawing (sa'ing) 
Piljevina, n. saw-dust (sa'-da'st) 
Piljiti, buljiti, v. to stare (tu sta'r) 
Pilo, n. drink (drink); beverage (be'vredz) 
Pilotina, vidi piljevina 
Pilula, n. pill (pil) 

Pipa, n. faucet (fa'set), spigot (spi'gat) 
Pipac (ptica), n. sparrow (spa'ro) 
Pipanje, n. touching (ta'cing); feeling (fi'ling) 
Pipati, v. to touch (tu ta'c), to feel (tu fi'l) 
Pir, n. wedding (ue'ding); nuptials (na'psals) 
Pirinac, riza, n. rice (rajs) 
Piriti, V. to blow (tu blg'u) 
Pirn! dan, n. wedding-day (ue'ding de'j) 
Pirovanje, n. wedding-feast (ue'ding fl'st) 
Pirovati, v. to celebrate the wedding (tu se'librejt di 

ue'ding) 
Pisac, n. writer (ra'jtor) ; author (a'tor) 
Pisaca tablica, n. slate (slejt) 
Pisaci stol, n. writing-desk (ra'jting de'sk) 
Pisaci stroj, n. typewriter-machine (ta'jpra'jtor ma- 

si'n) 

Pisak, n. mouth-piece (ma'ut-pi's) 
Pisaljka za tablicu, n. slate-pencil (sle'jt-pe'nsil) 
Pisamce, n. a small letter (e sma'l le'tor) 
Pisanica, n. Easter-egg (i'stor-e'g) 
Pisanje, n. writing (ra'jting) 

Pisanka, n. tablet (ta'blet), copy-book (ka'pi-bu'k) 
Pisar, n. writer (ra'jtor); clerk (klork) 
Pisar na pisacem stroju, n. typewriter (ta'jpra'jtor) 
Pisarna, n. office (a'fis) 
Pisati, V. to write (tu ra'jt) 
Piskaralo, n. scribbler (skri'blor) 

Piskarati, v. to scrawl (tu skra'l), to scribble (tu 
skri'bl) 

PiskatI, V. to hiss (tu hi's) ; to whiz (tu hui'z) 

Pismen, a. literate (li'toret) 

Pismeno, adv. in writing (in ra'jting) 

Pismo, n. writing (ra'jting) ; letter (le'tor) 

Pismo sveto, n. Holy Scripture (ho'Ii skri'pdur), bible 

(bajbl) 
Pismohrana, n. archiv (a'rkiv) ; vault (valt) 
Pismonosa, n. letter-carrier (le'tor-ka'rior), mailman 

(me'jlman) Pisnuti, V. to whiz (tu hui'z) 

Pisnuti, dati od sebe glasa, v. to utter a sound (tu 

a'tor e sa'und) 
Pistac, n. peanut (pi'nat) 
Pisaca, n. urine (ju'rin) 
Pisati, V. to urinate (tu ju'rinejt) ; to make water (tu i 

me'jk ua'dor) 

Pistaljka, n. whistle (hui'sl) 

Pistati, V. to hiss (tu hi's), to whiz (tu hui'z) 

Pistolj, n. pistol (pi'stal) 

Pita (kolac), n. cake (kejk) 

Pitac, n. interrogator (inte'roge'jtor) 

Pitak, a. drinkable (dri'nkabl) 

Pitalica, n, riddle (ridl) 

Pitanje, n. question (kue's6an) ; inquiry (i'nkuajri) ; • 

interrogation (inte'roge'jsan) 
Pitanje, hranjenje, n. feeding (fi'ding) 
Pitati, V. to ask (tu a'sk) ; to inquire (tu inkua'er) ; to «« 

interrogate (tu inte'rogejt) 
Pitati, hraniti, v. to feed (tu fi'd) 
Pitati, traziti, v. to demand (tu dima'nd) 
Piti, V. to drink (tu dri'nk) 
Pitom, a. tame (tejm) ; gentle (dzentl) 
Pitoma zemija, n. cultivated land (ka'ltivejted la'nd)^ 
Pitomac, n. pupil (pju'pil) 
Pitomiste, n. seminary (se'mineri) 
Pitom iti, V. to tame (tu te'jm) 
Pitomost, V. tameness (te'jmnes) ; gentleness (dze'ntl-- 

nes) 
Pivar n. brewer (bru'or) 
Pivara, n. brewery (bru'ori) 
Pivnica, n. cellar (se'lor) 
Pivnicar, n. butler (ba'tlor) 
Pivo, n. beer (bir) 

Pivopija, n. beer-drinker (bi'r-dri'nkor) 
Pivovara, n. brewery (bru'ori) 
Pivovarstvo, n. brewing (bru'ing) 
Pizma, n. grudge (gradz) ; rancor (ra'nkor) 
Pizmen, a. hostile (ha'stil) 
Pjega, n. freckle (frekl), tache (ta5) 
Pjegav, a. freckled (frekld) 
Pjena, n. foam (fo'um) ; froth (frat) 
Pjenast, a. foamy (fo'umi) 
Pjenezi, vidi novel 

Pjeneznica, n. safe (sejf), vault (valt), bank (bank>^ 
Pjeneznicar, n. cashier (ka'gi'r 
Pjenica, kvasac, n. yeast (jist), barm (barm) 
Pjeniti, v. to strain (tu stre'jn) ; to skin (tu ski'n) 
Pjeniti se, v. to foam (tu fo'um); to froth (tu fra't>. 
PJenjaca, penica, n. skimmer (ski'mor) ; strainer 

(stre'jnor) 
Pjesak, vidi pijesak 
Pjesan, n. song (sang); air (ar) 
Pjeskovit, a. sandy (sa'ndi) 

Pjesma, n. air (ar) ; song (sang) ; poem (po'um> 
Pjesma bojna, n. war song (ua'r sa'ng) 
Pjesma junacka, n. heroic song (hi'rojk sa'ng) 
Pjesma Ijubavna, n. love-song (la'v-sa*ng) 
Pjesma nabozna, n. spiritual song (spi'ridjual sa'ng>» Pjesma — 108 — PlemenitaS Pjesma narodna, n. national air (nS,'§anal kr) 
fjesma tuzna, n. elegy (e'lidzi), dirge (dord2) 
Pjesmarica^ n. song-book (sa'ng-bu'k) ; collection of 

songs (kole'kgan av sa'ngz) 
Pjesmica, n. little song (li'tl sa'ng) 
Pjesnicki, a. poetical (po'e'tikal) 

Pjesnik, n. poet (pg'uet), song-writer (sa'ng-ra*jt6r) 
Pjesnikinja, n. poetress (po'etres) 
Pjesnistvo, n. poetry (po'uetri) 
Pjest, n. fist (fist) 
Pjesadija, n. infantry (i'nfantri) 
Pjesak, vojnik, n. foot soldier (fu't so'ld25r) 
Pjesak, n. foot-walker (fu*t ua'kor), pedestrian (pide'- 

strian) 
Pjescara, n. sand-pit (sa'nd-pi't), sand-bed (sa'nd- 

be'd) 
Pjeske, pjegice, adv. by foot (baj fu't) 
"Pjetao, n. rooster (ru'stSr) 
Pjeti, vidi pjevati 
Pjevac, n. singer (si'ngor) 
Pjevacica, n. songstress (sa'ngstres) 
Pjevacki zbop, h. singing choir (si'nging kua'er) 
iPjevacko drustvo, n. singing society (si'nging sosa'eti) 
Pjevacnica, pjevaliste, n. singing academy (si'nging 

aka'dimi) 
Pjevactvo, n. art of singing (a'rt av si'nging) 
Pjevanje, n. singing (si'nging) 
Pjevanka, n. concert (ka'nsort) 
Pjevati, V. to sing (tu si'ng) 
fjevuckati, v. to sing low (tu si'ng lo'u), to hum (tu 

ha'm) 

Placa, vidi pijaca 

Placarina, n. market-toll (ma'rket to'l) 
Plac, n. weeping (ui'ping), cry (kraj) 
Placan, a. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
-Placljiv, a. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
Placa, n. pay (pej); salary sa'lori) ; wages (ue'jd2es) 
Placanje, n. paying (pe'ing); payment (pe'jment) 
Placati, V. to pay (tu pe'j) 
Placenik, n. hireling (ha'erling) 
Placenik, vojnik, n. hired soldier (ha'erd so'ldzor) 
Pladanj, tanjur, n. plate (plejt) 
Pladanj duboki, n. soup-plate (su'p-ple'jt) 
Pladanj za pecenku, n. platter (pla'tor) 
Plah, a. timid (ti'mid), shy (saj), sheepish (sl'pig) 
Plaho, adv. timidly (ti'midli) 
Plahost, n. timidity (timi'diti) 
Plahta, n. bed-sheet (be'd-§i't) 
Plakanje^ n. weeping (ui'ping), crying (kra'ing) 
Plakati, v. to weep (tu ui'p), to cry (tu kra'j) 
Plam, plamen, n. flame (flejm); blaze (blejz) 
Plamenac (ptica), n. flamingo (flami'ngd) 
Plamenik (bolest), n. erysipelas (e'risi'pilas) 
Plamenit, a. firy (fa*ery) ; passionate (pa'Sanet) 
Plamenjaca, n. sun-burning (sa*n-b5'rning) 
Plamicak, n. little flame (Ii*tl fle'jm) 
Plamtjeti, v. to flame (tu fle'jm); to blaze (tu ble'jz) 
Plandovanje, n. rest (rest); idleness (a'jdines) 
Plandovati, v. to rest (tu re'st), to repose (tu ripO'z), 
to be idle (tu bi a'jdl) Planika, n. sea-cherry (sf-Ce'ri), arbute-berry (a'r- 
bjut-be'ri) 

Pfanina, n. mountain (ma'untin) 

Planinar, n. mountaineer (ma'untini'r) 

Planuti, V. to blaze up (tu ble'jz a'p), to flash up 
(tu fla'g a'p) 

Plasan, a. meager (ml'gor) ; lean (lin) 

Piasina ledna, n. glacier (gle'jsor) 

Plast sijena, n. stack (stak) 

Plasce, n. hay-rick (he'j-ri'k) 

Plasenje, strah, n. fear (fir); anxiety (5,ngza'eti) 

Plasllo, n. scarecrow (ska'rkro'u) 

Plasiti, V. to scare (tu ska'r), to frighten (tu fra'jtn) 

Plasiti se, v. to fear (tu fi'r), to be afraid (tu' bi 
afre'jd) ; to get scared (tu ge't ska'rd) 

Plasljiv, a. shy (saj); bashful (ba'sful); timid (ti'- 
mid) 

Plasljivost, n. timidity (timi'diti) 

Plast, n. cloak (klo'uk) ; mantle (mantl) 

Plata, pla6a, n. pay (pej); salary (sa'lori) 

Platac, n. payer (pe'jor) ; payee (pe'i') 

Platac, cinovnik sto ispladuje, n. paymaster (pe'jm§,'_ 
stor) 

Flatez, n. payment (pe'jment) 
Platezan, a. payable (pe'jabl) 
Platezni nalog, n. sight-draft (sa'jt-dra'ft) 
Platezni obrok, rata n. installment (insta'lment) 
Platezni rok, n. term of payment (to'rm av pe'jment) 
Platezno mjesto, n. place of payment (ple'js av pe'j- 
ment) 

Platina (kovina), n. platinum (pla'tinam) 
Platisa, n. payer (pe'jor) 

Platiti, V. to pay (tu pe'j); to settle (tu se'tl) ; to re- 
pay (tu ripe'j), to recompense (tu re'kompens) 

Plativ, a. payable (pe'jabl) 
Platnen, a. linen (li'nen) 
Plav, a. blue (blu) ; blond (bland) 
Plavac kamen, n. pumice stone (pa'mis sto'n) ; blue 
stone (blu' sto'n) 

Plavetan, a. bluish (blu'ig) 

Plavetnjak, galica, n. vitriol (vi'trial) 

Plavilo, plava gtirka, n. starch-blue (sta'rC-blu') 

Plavjeti, V. to get blue (tu ge't blu') ; to get blond (tu 

ge't bla'nd) 
Plavka, n. blond (bland) 
Plavokos, a. blond (bland) 
Plavook, a. blue-eyed (blu'a'jd) 
Plavusa, n. blonde (bland) 
Plazavac, n. crawler (kr^'lor) 

Plaziti, V. to creep (tu krfp), to crawl (tu kra*l) 
Plaziti (o beskarakternom Covjeku), v. to cringe (tu 

kri'ndz) ; to fawn (tu fE'n) 
Pleca, n. back (bak) 
Piece n. shoulder (So'ldSr) 

Pfeme, n. race (rejs); tribe (trajb); lineage (li'niedi) 
Pleme, rasa zivotinje, n. breed (brid) ; stock (stak) 
Plemenit, a. noble (nobl) ; generous (dJe'noras) 
Plemenit duhom, a. noble-minded (no'bl-ma'jnded) 
Piemen itas, n. nobleman (no'blmiln) Plemenltbst 109 — Plug Plemenitosty n. nobleness (nS'blnes), generosity (d2e*- 

nora'siti) 
Plemic, n. nobleman (no'blman); aristocrat (^ri'sto- 

krat) 
Plemi6ki, a. noble (nobl), aristocratic (a'ristokra'tik) 
Plemstvo, n. nobility (nobi'liti); aristocracy (a'rista'- 

krasi); nobleness (no'blnes) 
Pies, n. dance (d§,ns) ; ball (b§,I) 
Plesac, n. dancer (da'nsor) 

Plesaliste, n. dancing-academy (da*nsing &ka'dimi) 
Plesar, ucitelj plesanja, n. dancing-master (da'nsing- 

ma'stor) 
Plesati, V. to dance (tu da'ns) 
Plesti, V. to weave (tu ul'v), to twist (tu tui'st) 
Plesti, gtrikati, v. to knit (tu ni't) 
PlestI vlasi, v. to braid (tu bre'jd) ; to dress the hair 

(tu dre's di ha'r) 
Plesti se, uplitati se, v. to mix in (tu mi'ks i*n), to butt 

in (tu ba't i'n) 
Pletar,-lca, n. knitter (ni'tor) ; weaver (ui'vSr) 
Pleteca igla, n. knitting-needle (ni'ting-ni'dl) 
Pletenica, n. tress (tres); braid (brejd) 
Pletenje, n. knitting (ni'ting) 
Pletikos, pletikotarica, n. basket-maker (ba'sket-me'j- 

kor) 
Pletiija, n. knitter (ni'tor) 

Pletivo, n. knitting- implements (ni'ting i'mplemenc) 
Pletka, n. intrigue (intri'g) 
Pletkar, n. intriguer (intri'gor) 
Pletkariti, v. to machinate (tu ma'kinejt) 
Plijen, n. booty (bu'ti); spoil (spo'el); plunder (pla'n- 

dor) 
Plijeniti, v. to ransack (tu ra'nsa'k) ; to plunder (tu 

pla'ndor) 
Plijeniti sudbeno, v. to seize (tu si'zX; to distrain (tu 

distre'jn); to attach (tu ata'C) 
Plijesa, n. mould (mold) 
Plijesan, a. mouldy (mo'ldi) 
Plijesan (konj), n. gray horse (gre'j ho'rs) 
Plijeviti, V. to weed (tu ui'd) 
Plima, n. tide (tajd) 
Piin, n. gas (gas) 
Pllnara, n. gasworks (ga'suo'rks) 
Plinomjer, n. gasometer (gasa'midor) 
Plinovit, a. gaseous (ga'sias) 

Plinovod, n. conduit of gas (ka'ndit av ga's) 

Plinska cijev, n. gas pipe (ga's pa'jp) 

Pliska, n. wagtail (ua'gte'jl) 

Pliskavica, delfin, n. dolphin (da'lfin) 

Plitak, a. shallow (sa'lo) ; superficial (sju'porfi'gal) 

Plitcina, n. sliallowness (sa'lones) 

Plitkouman^ a, thick-headed (ti'k-he'ded), addle-hea- 
ded (a'dl-he'ded) 

PI i vac, n. swimmer (sui'mSr) 

Plivaliste, n. swimming-place (sui'ming-ple'js), nata- 
torium (na'tato'riam) 

Plivanje, n. swim (sui'm), swimming (sui'ming) 

Plivati, V. to swim (tu sui'm) ; to float (tu flQ*ut) 

Pljacka, n. booty (bu'ti); spoils (spo'elz); plunder 
(pla'ndSr) Pljackati, v. to plunder (tu pla'ndtir) 

Pljenitba, n. plundering (pla'ndSring), pillaging (pi*- 

ladzing), robbing (ra'bing) 
Pljenitba sudbena, n. seizure (si'2ur), destress (dis- 

tre's), attachment (ata'Sment), levy Cle'vi) 
Pljesak, n. applause (aplE'z) 
Pljeskanje, n. applause (§,pia*z) 
Pljeskati, v. to clap hands (tu kl&'p h§,'ndz), to clasha 

(tu kla'§), to applaude (tu ^plSL'd) 
Pljesniv, a. mouldy (mo'ldi) 
Pljesniviti, v. to mould (tu mo'ld) 
Pljesiv, a. bald-headed (bU'ld-he'ded) 
Pljesivost, n. baldness (ba'ldnes) 
Pljeti, V. to weed (tu ui'd) 
Pljeva, n. chaff (caf) 
Pljevara, n. chaff-tub (ea'f-t§.'b) 
Pljostica, n. crab-louse (kra'b-la'us 
Pljunuti, V. to spit (tu spi't) 
Pljusak, n. shower (§a'u5r) 
Pljuska, n. slap (slap) 

Pljuskati, V. to splash (tu spla'S), to dabble (tu d§.'bl> 
Pljusnuti, V. to slap (tu sla'p) 
Pljuvacka, n. spittle (spitl); saliva (sala'jva) 
Pljuvacnica, n. spittoon (spitu'n) ; cuspidor (ka'spi- 

dar) 
Pljuvati, V. to spit (tu spi't); to expectorate (tu eks- 

pe'ktorejt) 
Ploca, n. plate (plejt) ; slab (slab) 
Ploca za pisanje, n. slate (slejt) 
Ploca zidna, n. black-board (bl^'k b5*rd) 
Plocast, a. flat (flat) ; plain (plejn) ; level (levl) 
Plocica, n. small plate (sma'l ple'jt) 
Plocnik, n. sidewalk (sa'jdua'k) 
Plod, n. fruit (frut) ; product (pra'dakt) 
Plodan, a. fertile (fo'rtil) ; productive (proda'ktiv> 
Plodina, n. product of the ground (pra'dakt av di 

gra'und); fruit (frut) 
Plodnost, n. fertility (ferti'liti) 
Plodonosan, a. fruitful (fru'tful), fertile (fo'rtil), 

productive (proda'ktiv) ; prolific (proli'fik) 
Plodonosna zena, n. prolific woman (proli'fik uu'm4n> 
Ploha, n. side (sajd) ; surface (so'rfes) 
Plosnat, a. flat (flat) 
Plosnina, n. flatness (flatnes) 
Plosnoglav, a. addle-headed (a'dl-he'ded) 
Plostina, n. plane (plejn); surface (so'rfes) 
Plot, n. fence (fens), hedge (hedz) 
Plovan, a. navigable (na'vigabl) 
Plovidba, n. navigation (na'vige'jsan) 
Ploviti, V. to navigate (tu na'vigejt); to float (tu 

flo'ut) 
Plovnost, n. navigableness (na'vigablnes) 
Pluca, n. lungs (langz) 
Pluca zivotinje, n. lights (lajc) 

Plu6na upala, n. pneumonia (numo'nia), inflamma- 
tion of the lungs (i'nflame'jSan av dl la'ngz> 
Plu6nica, n. lung-disease (la'ng-dizi'z); pulmonary 

disease (pa'lmoneri dizi'z) 
Pludnjak (blljka), n. lungwort (la'ngySrt) 
Plug, n. plow, plough (plQ.*u) Plut — 110 — Podboditi tPlut, pluta, n. cork-tree (ko'rk-tri') 
Plutati, V. to float (tu flo'ut) 
Pluto, n. cork (kork) 
Pluziti, V. to plough (tu pla'u) 
;Po, prep, after (a'ftor)^ per (por), for (for), by 

(baj); in (in) 
Po, pola, n. half (haf) 
, Pobacati, v. to throw asunder (tu tro'u asa'ndor), to 

throw away (tu tro'u a'uej) 
Pobijanje, n. refutation (re'fjute'jsan) 
Pobijati, V. to refute (tu rifju't) 
Pobijeditl, v. to vanquish (tu va*nkui§) 
PobijelitI, V. to whiten (tu hua'jtn) 
•Pobirati, v. to pick up (tu pi'k a'p) 
Pobiti, V. to confute (tu konfju't) 
Pobiti se, v. to clash (tu kla's) 
Pobjecl, V. to flee (tu fli'); to run away (tu ra'n 

aue'j) 

'Pobjeda, n. victory (vi'ktori), conquest (ka'nkuest) 
Pobjedan, a. victorious (vikto'rias) 
'Pobjednik, n. victor (vi'ktor) 
Pobjedonosan, a. victorious (vikto'rias) 
f*objesniti, v. to become mad (tu bika'm ma'd) 
Poblizu, adv. pretty near (pri'ti ni'r) 
Poblize, adv. approximately (apra'ksimetli) 
Pobljuvati, V. to vomit (tu va'mit) 

Pobocnik, n. aid-de-camp (e'jd de-ka'n) 

Pobojati se, v. to fear (tu fi'r) 

Pobolijevati, v. to be sickly (tu bi si'kli) 

Pobolje, adv. a little better (e li'tl be'tor) 

Poboljeti, V. to get sick (tu ge't si'k) 

Poboljsatl, V. to better (tu be'tor) ; to improve (tu im- 

pru'v) 
Poboravlti, v. to forget (tu forge't) 

Pobornik, n. champion (Sa'mpian), defender (dife'n- 
dor) 

Pobozan, a. pious (pa'jas) ; religious (rili'dzas) 

Poboznost, n. piety (pa'iti) ; devotion (divo'gan) 

Pobrati, v. to gather (tu ga'dor) ; to glean (tu gli'n) 

Pobratim, n. chum (5am); pal (pal) 

Pobrati mstvo, n. fellowship (fa'losi'p) 

Pobratiti, v. to fraternize (tu fra'tornajz) 

Pobrinuti se, v. to provide (tu prova'jd); to care (tu 

ka'r) ; to take care of (tu te'jk ka'r a'v) 
Pobrkati, v. to confuse (tu konf ju'z) ; to perplex (tu 

porple'ks), to puzzle (tu pa'zl) 
Pobrljati, v. to besmear (tu bismi'r) ; to soil (tu so* el) 
Pobro, n. chum (5am), pal (pal) 
Pobrojiti, v. to count (tu ka'unt); to number (tu na'm- 

bor) 
Pobuda, n. incitement (insa'jtment) ; encouragement 

(enko'red^ment) 
Pobudaliti, v. to become insane (tu bika'm inse'jn) 
Pobuditi, V. to excite (tu eksa'jt), to stir up (tu sto'r 

a'p) ; to instigate (tu i'nstigejt) 
Pobuna, n. uprising (a'pra'jzing) ; revolt (rivo'lt); re- 
bellion (ribe'Ijan) 

Pobuniti, v. to stir up (tu sto'r §,'p); to rouse (tu 
ra'yz) Pobuniti se, v. to rebel (tu ribe'l) ; to mutiny (tu mju'- 

tini) 
Pcbunjenik, n. rebel (re'bel) 
Pocrniti, v. to blacken (tu bla'kn) 

Pocrveniti, v. to redden (tu r^'dn); to blush (tu bla'S) 
Pocrveniti od stida, v. to blush with shame (tu bla's 

ui't se'jm) 
Pocadjaviti, v. to soot (tu su't) 
Pocarkati, v. to skirmish (tu sko'rmis) 
Pocashi, a. honorary (a'norori) 

Pocast, n. honor (a'nor) respect (rispe'kt) 

Pocastitf, iskazati 5ast, v. to honor (tu a'nor) 

Pocastiti pi<5em, jelom, v. to treat (tu tri't) 

Pocek, n. waiting (ue'jting) 

Pocekati, v. to wait a while (tu ue'jt e hua'el) 

Pocelo, n. element (e'liment) 

Pocesljati, v. to comb (tu ko'm) 

Pocetak, n. beginning (bigi'ning) ; start (start) ; com- 
mencement (kome'nsment), outset (a'utset) 

Poceti, V. to begin (tu bigi'n) ; to start (tu sta'rt) 

Pocetnica, n. primer (pra'jmor) ; first reader (fo'rst 
ri'dor) 

Pocetnik, n. beginner (bigi'nor) 

Pocimati, vidi poceti 

Pocinak, n. rest (rest); repose (ripo'z) 

Pocinitelj, n. perpetrator (po'rpetre'jtor), doer (du'or) 

Pocinuti, V. to rest (tu re'st) 

Pocivaliste, n. resting place (re'sting ple'js) 

Pocivati, V. to rest (tu re'st) ; to repose (tu ripo'z) 

Pocivka, n. pause (paz) ; stop (stap) ; rest (rest) 

Pocupati S'c, V. to fight (tu fa'jt) 

Poci, V. to go (tu go'); 

Pocudan, a. agreeable (agri'abl) ; convenient (konvi*- 
njent) ; pleasing (pli'zing) 

Pod, prep, under (a'ndor) 

Pod, n. floor (flor) ; ground (gra'und) 

Podaleko, adv. pretty far (pri'ti fa'r) 

Podalje, adv. little farther (li'tl fa'rdor) 

Podan, a. submissive (sabmi'siv) 

Podanik, n. subject (sa'bdzekt) 

Podanistvo, n .subjection (sobdze'ksan) 

Podanost, n. submissivenes (sobmi'sivnes), humble- 
ness (ha'mblnes) 

Podastrijeti, v. to submit (tu sobmi't), to present (tu 
prize'nt) 

Podati, V. to hand (tu ha'nd) ; to give (tu gi'v) 
Podatljiv, a. generous (dze'noras); yielding (ji'lding) 
Podatljivost, n. yielding temper (ji'lding te'mpor); 

generosity (dze'nora'siti) 
Podavati se, v. to give oneself up to (tu gi'v uanse'lf 

a'p tu') 

Podavno, adv. long ago (la'ng ago') 
Podbadac, n. instigator (i'nstige'jtor) 
Podbadanje, n. instigation (i'nstige'jsan) 
Podbadati, v. to instigate (tu i'nstigejt) 
Podbocen, a. akimbo (aki'mbo) 

Podbociti, V. to support (tu sopo'rt), to prop (tu pra'p) 
Podbociti se, v. to hold one's hands akimbo (tu ho'ld 
uans ha'ndz aki'mbo) Podbosti — Ill — Podrueje p Podbosti, V. to spur (tu spo'r); to stimulate (tu sti'- 

mjulejt) 
Podbradak, n. double chin (da'bl ci'n) 
Podbrijati, v. to shave (tu se'jv) 
Poderati, v. to tear (tu ta'r) ; to rend (tu re'nd) 
Podesan, a. expedient (ekspi'dient) 

Podgrnuti, v. to poke (tu po'uk), to add fuel to the 

flame (tu a'd fju'el tu di fle'jm) 
Podiciti se, v. to be proud (tu bi pra'ud) 
Podici, V. to lift up (tu li'ft a'p) 
Podijeliti, v. to divide (tu diva'jd), to distribute (tu 

distri'bjut) 
Podivljati, v. to get wild (tu ge't ua'eld) 
Podizanje, n. erection (ire'ksan) 
Podizati, v. to draw up (tu dra' a'p); to pull upwards 

(tu pu'l a'puordz); to erect (tu ire'kt) 
Podjariti, v. to incite (tu insa'jt) 
Podjarmiti, v. to subdue <tu sabdju*) ; to subjugate 

(tu sa'bdzugejt) 
Podjarmljenje, n. subjugation (sa'bdzuge'jgan) 
Podjednako, adv. likewise (la'jkua'jz) ; also (a'lso) 
Podjedno, adv. constantly (ka'nstantli), always (a'l- 

uejz) 
Podjela, n. division (divi'zan) 
Podjeljenje, n. grant (grant) 

Podjetiniti se, v. to get childish (tu ge't ca'jldis) 
Podlagati, v. to underlay (tu a'ndorlej) 

Podlaktica, n. forearm (fo'ra'rm) 

Podleci, V. to lay under (tu le'j a'ndor) 

Podleci sill, bolesti, v. to succumb (tu soka'm) 

Podlistak, n. feuilleton (fju'leta'n) 

Podloga, n. support (sopo'rt) 

Podloga za pisanje, n. pad (pad) 

Podlost. n. baseness (be'jsnes) 

Podlozan, a. subordinate (sabo'rdinet) ; subject (sa'b- 

dzekt) 
Podloziti, V. to lay under (tu le'j a'ndor) 
Podloziti silom, v. to subdue (tu sabdju'), to subjugate 

(tu sa'bdzugejt) 
Podloznik, n. subject (sa'bdzekt) ; inferior (infi'rjor) ; 

subaltern (saba'ltorn) 
Podloznost, n. subjection (sabdze'kSan) ; inferiority 

(infirja'riti) ; subordination (sabo'rdine'j§an) 
Podmaci (nogu), v* to trip up (tu tri'p a*p) 
Podmarsal, n. vice-marshal (va'js-ma'rSal) 
Podmet (u gramatici), n. subject (sa'bdzekt) 
Podmetanje, podvala, n. insinuation (insi'njue'jgan) 
Podmetati, podvaliti, v. to insinuate (tu insi'njuejt), 

to attribute (tu atri'bjut) 

Podmetnuti, ^p. to lay under (tu le'j a'ndor) 
Podmicivanje, n. bribery (bra'jbori) 
Podmicivati, v. to bribe (tu bra'jb) ; to graft (tu 
gra'ft) 

Podmigljiv, a. coquettish (koke'tis), sneering (sni'- 

ring) 
Podmiriti, v. to settle (tu se'tl); to pay (tu pe'j) 
Podmititeijy n. briber (bra'jbor) ; grafter (gra'ftor) 
Podmititi, v. to bribe (tu bra'jb); to graft (tu grS.'ft) 
Podmitljivost, n. graft (gr3,ft) Podmladak, n. after-growth (a'ftor-gro'ut) ; youth 
(jut) ; young people (ja'ng pi'pl) 

Podmornica ladja, n. submarine (sa'bmari'n) 

Podmorski, a. submarine (sa'bmari'n) 

Podmukao, a. cunning (ka'hing) ; sly (slaj); malicious 
mali'sas), malignant (mali'gnant), darkmlnded 
(darkma'jnded) 

Podmuklica, n. malicious person (mali'sas po'rsn) 

Podmuklost, n. malice (ma'lis) ; malignity (mali'gniti) ; 
trick (trik) 

Podnajamnik, n. under-tenant (a'ndor-te'nant) ; sub- 
lessee (sa'b-le'si') 

Podnajmitelj, n. sub-lessee (sa'b-le'si') 

Podne, n. noon (nun); midday (mi'de'j) 

Podn-eblje, n. climate (kla'jmet) 

Podnesak, n. petition (piti'gan) 

Podnevnica, meridijan, n. meridian (meri'dian) 

Podnevnik, n. meridian (meri'dian) 

Podnijeti, v. to endure (tu endju'r), to bear (tu ba'r) ; 

tu suffer (tu sa'for) 
Podniposto, adv. by no means (baj no' mi'ns) 
Podnositi, vidi podnijeti 
Podnozje, n. foot-stool (fu't-stu'l) 
Podnozje gore, n. foot (fut), base (bejs) 
Podnozje orgulja, glasovira, n. pedal (pi'dal) 
Podnoznik, n. pedestal (pe'destal) 
Podoba, n. likeness (la'jknes) ; resemblance (rize'm- 

blans) 
Podoban, slican, a. like (lajk) ; resembling (rize'mb- 

ling) ; similar (si'milor) 
Podobnost, n, likeness (la'jknes), similarity (si'mila'- 

riti) 
Podocno, adv. rather late (ra'dor le'jt) 
Podocnjak, n. eye-tooth (a'jtu't) 
Podojiti, V. to nurse (tu no'rs) 
Podojiti kravu, v. to milk (tu mi'lk) 
Podolje, n. valley (va'li) 
Pod ran it i, v. to rise early (tu ra'jz o'rli) 
Podrasti, v. to grow under (tu gro'u a'ndor) 
Podraziti, v. to irritate (tu i'ritejt) 
Podrazljiv, a. irritable (i'ritabl) 

Podrediti, v. to subordinate (tu sabo'rdinejt) 
Pod red Jen ik, n. subordinate (sobo'rdinet), subject 
(sa'bdzekt) 

Podredjenost, n. subordination (sabo'rdine'j§an) 
Podrezati, v. to cut short (tu ka't so'rt) 

Podrig, n. belch (bel6) 

Podrigavanje, n. ructation (ra'kte'jsan) 

Podrigavati se, v. to belch (tu be'lc) 

Podrijemak, visibaba, n. snow-drop (sno*u-dra'p) 

Podrobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 

Podrobnost, n. detail (di'te'jl) 

Podrov, n. tunnel (ta'nel) ; mine (majn) 

Podrovati, v. to undermine (tu a'ndSrma'jn), to tunnel 

(tu ta'nel) 
Podrt, a. torn (torn) ; torn up (to'rn a'p) 
Podrtina, n. wreckage (re'kedz) ; ruin (ru'in) 
Podrub, n. hem (hem), seam (sim) 
Podrubiti, v. to hem (tu he'm), to seam (tu sfm) 
Podrucje, n. district (di'strikt), circuit (so'rkjut) FodruSnost — 112 Pogodan Podrugnost, n. jurisdiction (d2u'risdi*k§an) 

Podrugavanje, n. mockery (ma'kori) 

Podrugavati se, v. to mock (tu ma'k); to scoff (tu 

ska'f) 
Podrugljiv, a. scornful! (sko*rnful); sneering (snfring) 
Podrugijivac, n. scoffer (ska*f5r); mocker (ma'kSr) 
Podrum, n, cellar (se'lor); basement (be'jsment) 
Podruznica, n. branch- office (bra'n5-a'fis) 
Podrzavati, v. to maintain (tu mente'jn), to sustain 

(tu soste'jn) 
Poducavanje, n. instruction (instra'kgan) ; teaching 

(ti'6ing), tutoring (tu'toring) 
Poducavatiy v. to instruct (tu instra'kt); to teach (tu 

ti'6) ; to tutor (tu tu'tor) 
Podudarati se, v. to agree (tu agrf); to correspond (tu 

ka'rispa'nd) 
Podugacaky a. longish (la'ngiS) 
Poduka, n. instruction (instra'kSan) 
Podulje, adv. longer (la'ngSr) 
Podupirac, n. prop (prap), supporter (sopo'rtor) 
Podupirati, v. to support (tu sopo'rt); to assist (tu 

asi'st) ; to help (tu he'lp) ; to aid (tu e'jd) 
Podupirati predlog, v. to second the motion (tu se*- 

kond di mo'gan) 
Poduzece, n. undertaking (a'ndorte'jking) ; enterprise 

(e'ntorprajz) 

Poduzetan, a. enterprising (e'ntorprajzing), underta- 
king (a'ndorte'jking) 

Poduzeti, V. to undertake (tu a'ndortejk), to attempt 
(tu ate'mpt) 

Poduzetnik, n. contractor (kontra'ktor) 

Poduzetnost, n. enterprise (e'ntorprajz) 

Podvala, n. insinuation (insi'njue'jsan) 

Podvaia na ieljeznici, n. tie (taj) 
Podvaliti, v. to insinuate (tu insi'njuejt) 

Podveza, n. tie (taj), bandage (ba'nded^) 
Podveza za carape, n. garter (ga'rtor) 
Podvezati, v. to tie under (tu ta'j a'ndQr); to bandage 
(tu ba'ndedz) 

Podvezivanje, n. ligature (li'gadur) 
Podvik, n. exclamation (e'ksklame'j§an) 

Podvodan, a. submarine (sa'bmari'n) 
Podvoditi, V. to pimp (tu pi'mp) 
Podvodnica, kuplerica, n. panderess (pH'nddres) 
Podvodnik, kupler, n pimp (pimp); pander (pa'ndor) 
Podvoljak, n. under-jaw (a'ndor-d^a) 
Podvorba, n. service (so'rvis) 

Podvoriti, v. to wait on (tu ue'jt a'n), to serve (tu 
s6'rv) ; to attend to (tu ate'nd tu') 

Podvornik, n. servant (so'rvant); attendant (ate'n- 
dant) 

Podvostruciti, v. to double (tu da'bl) 
Podvoz, n. fare (f&r) 

Podvrci, V. to place under (tu ple'js a'ndSr) 
Podvr6i silom, v. to subdue (tu sabdju'); to subjugate 
(tu sa'bd^agejt) 

Podvrgnu6e, n. submission (sabmi'gan) 
Podvrzenost, n. subordination (sc\bo'rdine'jSi,n), sub- 
jection (s5bd2e'k§an) Podvu6i, V. to draw under (tu dr§,* a*nd6r) 

Podvu6i, potcrtati, v. to underline (tu a'ndSrlajn) 

Podzadnje, adv. undermost (a'ndormo'st) ; at last (&t 
la'st) 

Podzakupy n. sub-lease (sa'b-li's) 

Podzakupnik, n. sub-lessee (sa'b-lesf) 

Podzemlje, n. subterranean (sa'ptire'jnjen), under- 
ground (a'ndor-gra'und) 

Podzemni, a. underground (a'ndorgraund), subter- 
ranean (sa'btSre'jnjan) 

Podzemni promet, n. subway- traffic (sa'bue'j-tr3.'fik> 

Podzid, n. substructure (sa'pstra'k<5ur) 

Ppgaca, n. bannock (ba'nak), cake (kejk) 

Pogadjac, n. guesser (ge'sSr) 

Pogadjanje, n. guessing (ge'sing) ; divining (diva'jn- 
ing) 

Pogadjanje, cjenkanje, n. bargaining (ba'rgening), 
chaffering (6a*f6ring) 

Pogadjati, v. to guess (tu ge's); to hit (tu hi't); to 
aim (tu e'jm) 

Pogadjati se, cjenkati se» v. to bargain (tu ba'rgen); 
to chaffer (tu 5a'f6r) 

Pogadjati se, stvarati pogodbu, v. to negotiate (tu ni- . 
go'giejt) 

Pogan, a. dirty (dC'rti) 

Pogan, vidi poganin 

Poganac (bolest), n. felon (fe'lan) 

Poganicki, a. pagan-like (pe'jgan-la'jk) 

Poganin, n. pagan (pe'jgan); heathen (hi'den) 

Poganstvo, n. paganism (pe'jganizm) 

Pogasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguiS) 

Pogaziti, v. to tread down (tu tre'd da'un) ; to trample 
(tu tra'mpl) 

Pogibati, v. to perish (tu pe'rig) 

Pogibelj, n. danger (de'jndzor); peril (pe'ril) 

Pogibeljan^ a. dangerous (de'jndzoras), perilous (pe*. 
rilas) 

Pogibija, n. ruin (ru'in); destruction (distra'kSan) 
Poginuti, v. to perish (tu pe'ris); to die (tu da'j) 
Pogfaditi, v. to caress (tu kare's) ; to fondle (tu fa'ndl) 
Poglavap, n. chief (5if); principal (pri'nsipal). head 

(hed) 
Poglavarstvo, n. magistrate (ma'dzistret) ; authority 
(ata'riti) 

Poglavit, a. principal (pri'nsipal) 

Pogfavito, adv. chiefly (ei'fli); principally (pri'nsipali) 

Poglavlje, n. chapter (ca'ptor) 

Poglavnik, n. director (dire'ktor) ; superintendent 

(sju'porinte'ndent), inspector (inspe'ktor) 
Pogled, n. look (lu'k), view (vju') 
Pogledati, v. to look (tu lu'k); to view (tu vju') 
Pogledom, adv. in consideration (in konsi'dore'jSan) ; 

with respect to (uit rispe'kt tu') 
Pognjeciti, v. to crush down (tu kra'§ da'yn) 
Pognuti se, v. to bend (tu be'nd); to bow (tu ba'y); to 

stoop (tu stQ'p) 
Pogoda, vrijeme;, n. weather (ue'dor) 
Pogodan, a. favorable (fe'jvSrabl), propitious (propi*. 

^s) Pogodba — 113 PojediUce Pogodba, n. agreement (^gri'ment) ; contract (ka'n- 

tra'kt), mutual understanding (mju*6juai a'ndor- 

sta'nding) 
Pogoditi, v. to guess (tu ge's) ; to strike (tu stra*jk) ; 

to hit (tu hi't) 
Pogoditi se, v. to agree (tu ^gri') 
Pogodnost, n. favor (fe'jv5r) ; privilege (pri*viled2) 
Pogonic, n. driver (dra'jvor), chaser (Se*js9r) 
Pogoniti, v. to drive (tu dra'jv), to chase (tu 5e*js) 
Pogorje, n. mountainous country (ma'untinas ka*ntri) 
Pogorjelac,-lka, n. person ruined by fire (po'rsn 

ru'ind baj fa'er) 
Pogorsati, v. to make worse (tu me*jk uo*rs> 
Pogostitelj, n. host (ho'ust) 
Pogostiti, V. to entertain (tu e'ntorte'jn) ; to treat (tu 

tri't) 
Pogovaranje, n. talk (tak) ; report (ripo'rt); rumor 

(ru'mor) 
Pogovarati, v. to talk (tu ta'k) ; to rumor (tu ru'mor) 
Pograbiti, v. to snatch (tu sna'5) ; to seize (tu sfz) 
Pograbiti se, v. to clinch (tu kli*n5) 
Pogranican, a. contiguous (kgnti'gjuas), abutting 

(aba'ting), adjacent (ad2e'jsent) 
Pogrda, n. disgrace (disgre'js); dishonor (disa'nOr); 

abuse (abju's); insult (i'nsalt) 
Pogrdan, a. disgraceful (disgre'jsful) ; dishonorable 

(disa'norabl) 

Pogrditi, v. to disgrace (tu disgre'js); to insult (tu 
insa'lt) ; to abuse (tu abju'z) 

Pogreb, n. burial (bo'rial); funeral (f ju'noral) ; inter- 
ment (into'rment) 

Pogrebnik, n. funeral director (fju'nSral dire*kt6r), 
undertaker (a'ndorte'jkor) 

Pogrjesan, a. faulty (fa'lti), defective (dife'ktiv), in- 
correct (i'nkore'kt), erroneous (iro'nias) 

Pogrjesiti, v. to err (tu 6'r), to blunder (tu bla'ndor), 
to mistake (tu miste'jk) 

Pogrjesiv, a. fallible (fa*libl) 

Pogrjesivost, n. fallibility (fa'libi'liti) 

Pogrjeska, n. mistake (miste'jk); error (6'ror) ; blun- 
der (bla'ndor); fault (fait) 

Pogrjesnost, n. faultiness (fa'ltines), incorrectness 

(i'nkore'ktnes), erroneousness (iro*niasnes) 
Poguban, a. noxious (no'kgas), injurious (indzu'rias), 

dangerous (de'jndzoras) 
Pogubiliste, n. scaffold (ska'fold) 
Pogubiti, v. to execute (tu e'ksekjut) ; to behead (tu 

bihe'd) 
Pogubnost, n. perniciousness (porni'gasnes) ; noxious- 
Pogubljenje, n. execution (e'ksikju'gan) 

ness (na'k§asnes> 
Pbgutati, y. to swallow (tu sua'16) 
Poguzvati, v. to ruffle (tu ra'fl) 
Pohadjati, v. to visit (tu vi'zit) 
Pohara, n. devastation (de'vaste'jSan) ; desolation 

(de'sole'jsan), destruction (distra'kSan) 
Poharati, v. to devastate (tu de'vastejt) ; to destroy 

(tu distro'j) Pohititi, V. to hasten (tu he*jsn), to hurry (tu hd'ri) 
Pohiepa, n. eagerness (rgSrnes); greediness igrVdixiea} 
Pohlepan, a. greedy (gri'di); ravenous ^ra'vinas); y 

voracious (vore'jSas) 
Pohlepiti se, v. to wish (tu ui'S), to desire (tu diza'er) 
Pohlepnost, vidi pohlepa 
Pohod, n. visit (vi'zit) ; call (kai) 
PohoditI, V. to visit (tu vi'zii); to call upon rtu ka*l 

apa'n) 
Pohota, n. lust (last), lasciviousness (lasi'viasnes) 
Pohotan, a. lustful (la'stful); lascivious (lasi'vias) 
Pohotna Ijubav, n. sensual love (se'nzjual la'v) 
Pohotnost, vidi pohota 
Pohrana, n. custody (ka'stodi); safe keeping (se'jt - 

kl'ping) 
Pohraniti, v. to deposit (tu dipa'zit); to invest (tu 

inve'st) 
Pohrdjati, v. to rust (tu ra'st) 
PohrlitI, V. to hasten (tu he*jsn) 
Pohrvatiti, v. to translate into Croatian (tu tra'nsle*jt 

i'ntu kroe'jgen) 

Pohuliti, V. to blaspheme (tu bla'sfl'm) 
Pohumlje, n. hillside (hi'lsa'jd) 
Pohvala, n. praise (prejz) 
Pohvalan, a. praiseworthy (pre'jzuQ'rdi) 
Pohvaliti, v. to praise (tu pre'jz); to laud (tu ll'd) 
Pohvatati, v. to apprehend (tu a'prihe'nd) 
Poigrati se, v. to play a little (tu ple'j e li'tl) 
Poimati, v. to comprehend (tu ka'mprihe'nd), to un- 
derstand (tu a'ndorsta'nd) 
Poimence, adv. namely (ne'jmli), nominally (na'mi- 

nali) 
Poimenican, a. calling the roll (ka'ling di ro'l) 
Poiskati, v. to search (tu ffo'rC) 

Poizbor, n. selection (sile'kgan) 
Poj, n. singing (si'nging) 

Pojac, n. chorister (ka'ristor), singer ^ei'ngor) 
Pojacan, a. intensified (inte'nsifajd), emphasized 
(e'mfasajzd) , 

Pojacanje, n. strengthening (stre'ngtening) 

Pojacan je vojske, n. reinforcement (ri'info'rsment) | 

Pojacati, v. to strengthen (tu stre'ngten), to emphaf- 

size (tu e'mfasa'jz) ? 

Pojacati cete, v. to reinforce (tu ri*info'rs) 
Pojacica, n. choristress (ka'ristres) ; songstress (sa'ng- 

stres) 
Pojam, n. idea (ajdi'a); conception (konse'pSan) 
Pojanje, n. singing (si'nging) . 

Pojas, n. belt (belt); girdle (gSrdl); sash (sa§) 
Pojasar, n. belt-maker (be'lt-me'jkSr) 
Pojata, n. stable (stejbl) 
Pojatak n. bed-room (be'd-ru'm) 

Pojati, V. to sing in choir (tu si'ng in kua'er) | 

Pojav, n. appearancei t^pVrknis) ' 

Pojav prirodniy n. phehoftienon (fi'naminan) 
Pojav bolesti, n. symptom (sl'mptam) . 

Pojava, prizor, n. scene (siri) 

Pojaviti se, v. to appear (tu kpVr) , 

Pojedinac, n. individual (i'ndivi'd^jual) 
Pojedince, adv. individually (i'ndlvi'd^iuali) Pojedini 114 PokrivaS Po'jetitym, EL. single (aingl); individual (i'ndivi'dzjual) 

Pojedinost, n. individuality (i'ndivi'd2jua,'liti) 

Pojedljiv, a. voracious (vore'jSas); gluttonous (gla'- 
tanas) 

Pojedljivac, n. glutton (gla'tan) 

Pojednaciti, vidi izjedna6iti 

Pojeftinlti, v. to cheapen (tu Gi'pn) 

Pojesti, v. to eat up (tu Vt a'p) 

Pojimanje, n. comprehending (ka'mprihe'nding) ; un- 
derstanding (a'ndorsta'nding) 

Pojmiti, poimati, v. to comprehend (tu ka'mprihe'nd) ; 
to understand (tu a'ndorsta'nd) 

Pojmljiv, a. comprehensible (ka'mprihe'nsibl) ; intelli- 
gible (inte'lidzibl) ; clear (kllr) 

Pojuriti, v. to start running (tu sta'rt ra'ning) 

Pokajan, a. repentant (ripe'ntant) 

Pokajanje, n. repentance (ripe'ntans) ; sorrow (sa'ro) 

Pokajati, v. to avenge (tu ave'nd^) 

Pokajati se, v. to repent (tu ri'pent) ; to regret (tu ri- 
gre't) 

Pokajati se, ciniti pokoru, v. to do penance (tu du' pe*- 
nans) 

Pokajnik,-ica, n. penitent (pe'nitent) 

Pokarati, v. to scold (tu sk5*ld) 

Pokasljivati, v. to cough a little (tu ka'f e li'tl) 

Pokazati, v. to show (tu §o'u) ; to indicate (tu i'ndi- 
kejt) ; to demonstrate (tu dima'nstrejt) 

Pokazivanje, n. showing (go'uing), indicating (i'ndi- 
ke'jting) ; demonstrating (dima'nstrejting) 

Pokazni, a. indicative (indi'kativ) 

Pokaznik, n. exhibiter (ekshi'bitor) 

Pokaznik mjenice, n. bearer (ba'ror) 

Pokceriti, v. to adopt (tu ada'pt) 

Pokcerka, n. adopted daughter (ada'pted da'tor) 

Pokidati, v. to tear up (tu t§,'r a'p) 

Pokipljeti, V. to boil out (tu bo'el a'ut) 

Pokisnutiy v. to get wet (tu ge't ue't) 

Poklade, n. carnival (ka'rnival), shrove-tide (sro'v- 
ta'jd) 

Pokladnica, n, carnival -feast (ka'rnival- fi'st) 
Poklan, a. slain (slejn), butchered (bu'56rd) 
Poklanjati, v. to present (tu prize'nt) ; to donate (tu 
do'ne'jt) 

Poklati, V. to slay (tu sle'j); to butcher (tu bu'65r) 

Poklati se, Supati se, v. to scuffle (tu ska'fl) 

Pokleknuti, v. to kneel down (tu ni'l da'un) 

Poklem, adv. afterwards (a'ftoruordz) 

Poklic, n. call (kai) 

Pokliknuti, v. to exclaim (tu ekskle'jm); to shout (tu 
ga'ut), to shriek (tu §ri'k), to scream (tu skrfm) 

Poklisar, n. ambassador (emba'sadSr) 

Poklisarstvo, n. ambassy (e'mbasi) 

Pokliznutl se, v. to slip (tu sli'p) 

Poklon, n. gift (gift); present (pre'zent) 

Poklon, naklon, n. compliment (ka'mpliment) ; bow 
(ba'y) 

Pokloniti, v. to present (tu prize'nt); to donate (tu do'- 
ne'jt) Pokloniti se, v. to bow (tu ba'u) 
Poklonstvo, n. homage (ha'medz) 

Poklopac, n. cover (ka'vor), lid (lid) 
Poklopiti, V. to cover (tu ka*v5r) 
Poklopna vrata, n. trap door (tra'p do'r) 
Poklopnica od oka, n. eye-lid (a'j-li'd) 
Pokoj, n. rest (rest); repose (ripo'z) 
Pokoj vjecni, n. eternal rest (ito'rnal re'st) 
Pokojan, a. tranquil (tra'nkuil), quiet (kua'et) 
Pokojni, a. defunct (difa'nkt), late (lejt) 
Pokojnik,-ica, n. deceased (disi'st); the dead (di de'd) 
Pokolj, n. massacre (ma'sakr) ; slaughter (sla'tor) 
Pokoljenice, adv. on the knees (a'n di ni'z) 
Pokoljenje, n. descendants (dise'ndanc) ; generation 

(dze'nore'jgan) 
Pokop, n. burial (bo'rial) ; funeral (f ju'noral) ; inter- 
ment (into'rment) 

Pokopan, a. buried (bo'rid) 

Pokopati, V. to bury (tu bo'ri) ; to inter (tu into'r) 

Pokora, n. penitence (pe'nitens) 

Pokoran, a. humble (hambl) ; meek (mik) ; obedient 

(obi'dient) 
Pokoran, pokajnik, n. penitent (pe'nitent) 
Pokoravanje, n. subjection (sabdze'k§an) 
Pokoriti, v. to subdue (tu sabdju') 
Pokoriti se, v. to obey (tu obe'j) 
Pokornik,-ica, n. penitent (pe'nitent) 
Pokornost, n. humility (hjumi'liti) ; meekness (mi'k- 

nes); obedience (obi'diens) 
Pokositi, V. to mow down (tu mo'u da'un) ; to cut 

down (tu ka't da'un) 
Pokdsen, a. mowed (mo'ud) 
Pokracenica, n. abbreviation (abri'vie'jsan) 
Pokracenje, pokra6ivanje, n. shortening (§o*rtening), 

abbreviation (abrivie'jsan) 
Pokracivati, v. to shorten (tu §o'rtn) ; to abbreviate 

(tu abri'viejt) 
PokraJ, prep, along (ala'ng) 
Pokrajina, n. province (pra'vins) 
PokraJ inski, a. provincial (provi'n^al) 

Pokrasiti, v. to adorn (tu ado'm) ; to decorate (tu de'- 

korejt) 
Pokrasti, v. to steal (tu sti'l) ; to rob (tu ra'b) 
Pokratiti, vidi pokracivati 
Pokrenuti, v. to move (tu mu'v), to stir (tu sto'r), to 

start (tu sta'rt) 
Pokret, n. movement (mu'vment) 
Pokretac, n. agitator (H'd^ite'jtor) 
Pokretan, a. movable (mu'vabl) 
Pokretati, v. to move (tu mu'v) 
Pokretnica zvijezda, n. planet (pla'net) 
Pokretnine kucne, n. furniture (f5'rni<$ur), goods 

(gudz) 
Pokretno imanje, n. personal property (p5*rsanal pra'- 

porti) 
Pokrice, n. covering (ka'vSring) 
Pokri6e (duga), n. payment (pe'jment) 
Pokriti, V. to cover (tu ka'vSr) 
Pokrivac, n. cover (ka'v5r) ; blanket (bla'nket) 
PokrivaS za konje, n. horse blanket (ho*rs blS,*nket) Pokriva5 — 115 - Polo2en Pokrivac za postelju, n. bed-cover (be'd-ka'vor), quilt 

(kiji'lt) 
Pokrivaca, n. thick coarse cloth (ti'k ko'rs cla't) 
Prikriven, a. covered (ka'vord) 
Pokropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) ; to bedash (tu 

bida's) 
Pokrov, n. cover (ka'vor) ; lid (lid) 
Pokrovac, n. horse-blanket (ho'rs-bla'nket) 
Pokrovitelj, n. protector (prote'ktor) 
Pokroviteljica, n. protectress (prote'ktres) 
Pokroviteljstvo, n. protectorate (prote'ktoret) 
Pokrpati, v. to patch up (tu pa'c a'p) 

Pokrpati cipele, v. to cobble (tu ka'bl) 
Pokrplti, V. to patch (tu pa'c); to mend (tu me'nd) 
PokrstitI, V. to baptize (tu ba'pta'jz), to christen (tu 
kri'sn) 

Pokrstiti se, v. to become a Christian (tu bika'm e 
kri's6an) 

Pokrstenik,-ica, n. convert (ka'nvort) 
Pokucati, V. to knock (tu na'k) ; to rap (tu ra'p) 
Pokucar, ku^arac, n. peddler (pe'dlor) 
Pokucariti, v. to peddle (tu pe'dl) 

Pokuctvo, n. household -groods (ha'ushold-gu'dz), fur- 
niture (fo'rnidur) 

Pokuda, n. blame (blejm) ; reproof (ripru'f) 

Pokuditi, V. to blame (tu ble'jm), to reprimand (tu 
re'prima'nd) 

Pokudljiv, a. censorious (senso'rias) 

Pokudljivost, n. censoriousness (senso'riasnes) 

Pokumiti se, v. to become sponsor (tu bika'm spa'n- 
sor) 

Pokunjen, a. dejected (didze'kted), cast (kast), low- 
spirited (lo'u-spi'rited) 

Pokunjiti se, v. to become dejected (tu bika'm didze'- 
kted) 

Pokupiti, V. to gather up (tu ga'dor a'p) 

Pokupovati, v. to buy up (tu ba'j a'p) 

Pokus, n. trial (tra'el), experiment (ekspe'riment), 
attempt (ate'mpt) 

Pokusac, n. experimenter (ekspe'rime'ntor) 

Pokusaj, vidi pokus 

Pokusati, V. to try (tu tra'j) ; to attempt (tu ate'mpt) 

Pokvaren, a. spoiled (spo'eld), ruined (ru'ind), cor- 
rupt (kora'pt) 

Pokvarenost, n. corruption (kora'psan) 

Pokvariti, v. to spoil (tu spo'el) ; to corrupt (tu 
kora'pt) ; to ruin (tu ru'in) 

Pokvasiti, v. to wet (tu ue't) ; to moisten (tu mo'jsn) 

Pol, adv. half (haf) 

Pola, n. one half (ua'n hk't) 

Polag, prep, near (nir); by (baj) ; along (ala'ng) 

Polaganje, n. putting down (pu'ting da'un), placing 
(ple'jsing) 

Polagano, adv. slow (slo'u), slowly (slo'uli) 

Polaganost, n. slowness (slo'unes) 

Poiagati, v. to put down (tu pu't da'un) 
Polagati racun, v. to give account (tu gi'v aka'unt) 
Poiagati prisegu, v. to take oath (tu te'jk o'tjt) 
Polako, adv. slowly (slo'uli) 

Polakomiti se, v. to get greedy (tu ge't grfdi) Polaksica, n. alleviation (ali'vie'j§an), relief (rili'f) 

Polamati, v. to break (tu bre'jk) 

Polarnica, n. polar star (po'lar sta'r) 

Polazak, n. departure (dipa'rfiur) 

Polaziti, V. to depart (tu dipa'rt) ; to leave (tu li'v) 

Polaznik, n. attendant (ate'ndant), frequenter (friku- 

e'ntor), visitor (vi'zitor) 
Poldan, n. noon (nun), midday (mi'de'j) 
Poldrug, a. one and a half (ua'n and e ha'f) 
Poledica, n. glazed frost (gle'jzd fra'st) 
Poiet, n. flight (flajt) 
Polet, ambicija, n. ambition (ambi'san) 
Poletan, a. ambitious (ambi'sas), ideal (ajdi'al) 
Poletjetl, V. to fly up (tu fla'j a'p) 
Polica, n. shelf (self), mantel-piece (ma'ntl-pi's) 

Polica osjeguravanja, n. insurance-policy (in§u'rans 

pa'lisi) 
PoiijegatI, pobolijevati, v. to be sickly (tu bi si'kli) 
Polijevati, v. to water (tu ua'tor), to sprinkle (tu 

spri'nkl), to moisten (tu mo'jsn), to pour (tu po'r), 

to squirt (tu skuo'rt) 

Polijevka, n. sauce (sas) 
Politi, V. to pour (tu po'r) 

Politican, a. political (poli'tikal) 

Politick!, a. political (poli'tikal) 

Politika, n. policy (pa'lisi), politics (pa'litiks) 

Polizati, V. to lick off (tu li'k a'f) 

Poljak, n. Pole (pol) 

Poljana, n. field (flld) 

Poljar, n. field-watchman (fl'Id-ua'Sman) 

Poljarina, n. field-watchman's wages (fi'ld-ua'cmans 

ue'jdzes) 
Polje, n. field (fild), land (land) 
Poljece, n. term (torm), semester (sime'stor) 

Poljepsanje, n. embellishment (embe'lisment) 
Poljepsati, v. to embellish (tu embe'li§), to beautify 

(tu bju'tifaj) 
Poljice, n. small field (sma'l fi'ld) 
Poljodjelac, n. farmer (fa'rmor), agriculturer (a'gri- 

ka'l^uror), tiller (ti'lor) 
Poljodjelski, a. agricultural (a'grika'16ural) 

Poljodjelstvo, n. farming (fa'rming) ; agriculture 

(a'grika'ldur), tillage (ti'ledg) 
Poljska, n. Poland (po'land) 
Poljski, a. Polish (po'lig) 
Poljubac, n. kiss (kis) 
Poljubiti, V. to kiss (tu kis) 
Polka, n. polka (polka) 
Polnoc, n. midnight (mi'dna'jt) 
Poinocka, n. midnight-mass (mi'dna'jt-ma*s) 
Polog, n. deposit (dipa'zit) 

Po lorn it, a. broken (bro'ken) 

Pofomljen, a. broken (bro'ken) 

Polovica, n. one half (ua'n ha'f) 

Polovican, a. half (haf) 

Poloviti, V. to divide in two parts (tu diva'jd in tu* 

pa'rc) 
Poloviti, uhvatiti, v. to catch (tu ka'C) 
Polozaj, n. position (pozi'San); situation (si'djue'jSan) 
Polozen, a. laid (lejd) 3Polo2iti 116 ~ Pomodnik Poloiiti, V. to lay down (tu le'j di.'un) 
Poloinica, n. horizontal line (ha'riza'ntal la'jn) 
Polubog, n. half -god (h§,'f-ga'd) ; demi-god (de*mi- 

ga'd) 
Polubrat, n. stepbrother (ste'pbra'dSr), half-brother 

(h§.'f-bra'd5r) 
Poluciti, V. to get (tu ge't) ; to obtain (tu opte'jn) ; to 

reach (tu ri'5) ; to accomplish (tu aka'mplig) 
Poludjeti, V. to become insane (tu bika'm inse'jn) 
Poludnevnik, n. meridian (miri'dian) 
Poluga, n. pole (pol); bar (bar); level (levl) 
Poluglas (u muzici), n. half-tone (haf-to'n), flat (flat) 

Poluglasan, a. half-aloud (ha'f-ala'ud) 
Poiuglasnik, n. semi-vowel (se'mi-va'uel) 
Poluglasno, adv. in an undertone (i'n a'n a'ndorto'n) 
Poiuglasno (u muzici), adv. sotto voce (so'to vo'Ce) 
Polugodisnji, a. semi-annual (se'mi a'njual) 
Polugodiste, n. half-year (ha'f-ji'r) 
Polukrug, n. semi-circle (se'mi- so'rkl) 
Polumjer, n. radius (re'jdias) 
PolumjeseCy n. half-moon (ha'f-mu'n) 
Poiumjesec (turski), n. crescent (kre'sent) 
Polumrtav, a. half-dead (ha'f-de'd) 
Poluotoky n. peninsula (peni'nsula) 
Polupati, v. to break (tu bre'jk), to smash (tu smil'S) 
Polusestra, n. step-sister (ste'p-si'stor) 
Polusvijet, n. underworld (a'ndoruorld) 
Polusvjetlost, n. dimness (di'mnes) 

Polutan, n. bastard (ba'stord); mulatto (mjula'to) 

Polutka, n. hemisphere (he*misfir) 

Polutnik, n. equator (ekue'jtor) 

Pomaci, v. to move (tu mu'v) ; to remove (tu rimu'v) 

Pomagac, n. helper (he'lpor) ; assistant (asi'stant) 

Pomagacica, n. helper (he'lpor) ; assistant (asi'stant) 

Pomaganje, n. helping (he'lping) ; assistance (asi's- 

tans) 
Pomagati, v. to help (tu he'lp) ; to assist (tu asi'st) ; 

to aid (tu e'jd) 
Pomahnitati, v. to get mad (tu ge't ma'd) 
Pomajka, n. foster-mother (fa'stor-ma'dor) 
Pomaknuti, v. to move (tu mu'v); to push (tu pu's) 
Pomaljati se, v. to rise (tu ra'jz) 

Pomalo, adv. slowly (slo'uli) ; gradually (gra'dzjuali) 
Pomama, n. madness (ma*dnes), greediness (gri'dines) 
Pomaman, a. mad (mad), frantic (fra'ntik), greedy 

(gri'di) 
Pomamiti se, v. to get greedy (tu ge't gri'di) 
Poman, a. attentive (ate'ntiv), careful (ka'rful) 
Pomanjkanje, n. deficiency (difi'gensi) 
Pomanjkati, v. to fail (tu fe'jl) ; to want (tu ua'nt) ; 

to lack (tu la'k) 
Pomast, n. ointment (o'jntment), salve (sav) 
Pdmazanik, n. anointed (ano'jnted) 
Pomazanik gospodnji, n. the Lord's Anointed (di 

Lord's Ano'inted) 
Pomazanje, n. unction (a'nkgan) 
Pomazati, v. to anoint (tu ano'jnt) 
Pomen, pomenak, n, mention (me'n<San) 
Pomenik, n. album (a'lbam) Pomenuti, v. to mention (tu me'ndan) 

Pomesti, v. to sweep (tu sui'p) 

Pomesti, smesti, v. to complicate (tu ka'mplikejt) ; to 

entangle (tu enta'ngl), to confound (tu ka'nf^,*- 

und), to puzzle (tu pa'zl) 
Pomesti se, v. to get entangled (tu ge't enta'ngld); to 

get perplexed (tu ge't porple'kst) 
Pometac, n. sweeper (sui'por), scavenger (ska'ven- 

dzor) 
Pometati, v. to sweep (tu sui'p), to clean (tu kli'n) 
Pometen, a. puzzled (pazld) ; confounded (ka'nfa'un- 

ded); entangled (enta'ngld) 
Pometnja, n. error (6'ror) ; mistake (miste'jk) 
Pometnuce, n. abortion (abo'rgan) 
Pometnuti, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Pomican, a. movable (mu'vabl) 
Pomicnost, n. motion (mo'usan) 
Pomije, n. dish-wash (di'g-ua'§) ; dish-water (di'§- 

ua'tor), swill (sui'l), hogwash (ha'gup) 

Pomijesati, v. to mix (tu mi'ks); to mingle (tu mi'n- 
gl), to blend (tu ble'nd) 

Pomilovanje, n. pardon (pardn); act of grace (a'kt av 
gre'js) 

Pomilovati, v. to pardon (tu pa'rdn) 
Pomirba, n. reconciliation (ri'kansi'lie'jgan), pacifica- 
tion (pa'sifike'jsan) 

Pomirben, a. conciliatory (konsi'liatori) 
Pomirenje, n. reconciliation (ri'kansi'lie'jSan) 
Pomlrisati, v. to smell (tu sme'l) 
Pomiritelj, n. pacificator (pasifike'jtor) 
Pomiriti, v. to reconcile (tu re'konsa'el) 
Pomirljiv, a. reconcilable (re'kansa'jlabl) 
Pomisao, n. thought (tat); idea (ajdi'a) 
Pomisliti, v. to think (tu ti'nk) ; to consider (tu kon- 
si'dor); to imagine (tu ima'dzin) 

Pomisljaj, n. thought (tat); imagination (ima'dzine'j- 
san) 

Pomjediti, v. to copper (tu ka'por) 
Pom jestiti, v. to rearrange (tu ri'are'jnd^), to move 
(tu mu'v) 

Pomladak, vidi podmladak 
Pomladiti, v. to rejuvenate (tu ridSu'venejt) 
Pomladiti se, v. to grow young (tu gro'u ja'ng) 
Pomlatiti, v. to beat (tu bi't) ; to thrash (tu tra's) 
Pomnja, n. attention (ute'ndan); carefulness (ka'rful- 
nes) 

Pomnjiv, a. attentive (ate'ntiv); careful (ka'rful) 

Pom no, adv attentively ate'ntivli) 

Pomnoziti, v. to augment (tu agme'nt) ; to multiply 

(tu ma'ltiplaj) ; to increase (tu inkri's) 
Pomoc, n. aid (ejd); help (help); assistance (asi's- 

tans); succor (sa'kor) 
Pomoc, pojaCanje vojske, n. reinforcement (ri'info'rs- 

ment) 

PomocI, v. io help (tu he'lp); to aid (tu e'jd); to 

assist (tu asi'st) 
Pomo6iti, v, to wet (tu \ie't), to moisten (tu mo'jsn) 
Pomocnik, n. helper (he'lpor); assistant ''asi'stant) Pomodan — 117 Popola Pomodan, a. fashionable (fa'ganabl); up-to-date (a'p 

tu-de'jt) 
Pomoliti se, v. to say prayer (tu se'j pre'or) 
Pomor, n. mortality (morta'liti) 
Pomorac, n. seaman (sl'man); sailor (se'jlSr) 
Pomorski, a. naval (ne'jval) 
Pomorski vodja, n. commodore (ka'modo'r) 
Pomorstvo, n. marine (mari'n) 
Pomraciti, v. to obscure (tu apskju'r); to darken (tu 

da*rkn) 
Pomrcati, v. to eclipse (tu ikli'ps) 

Pomrcina, n. eclipse (ikli'ps) 
Pomrijeti, v. to die out (tu da'j a'ut) 

Pomrljati, v. to besmear (tu bismfr) ; to spoil (tu 

spo'el) 
Pomrsiti, v. to confuse (tu konfju'z) 

Pomrznuti, v. to freeze (tu fri'z) 
Pomusti, V. to milk (tu mi'lk) 

Pomutiti, V. to make dim (tu me'jk di'm) ; to confuse 

(tu konfju'z) 
Pomutnja, n. misunderstanding (misa'ndorsta'nding) ; 

confusion (konfju'zan) 
Ponajboiji, a. the best (di be'st) ; one of the best 

(ua'n av di be'st) 
Ponajprije, adv. first (forst) ; foremost (fo'rmo'st) 
Ponajprvi, a. the foremost (di fo'rmo'st); the first (di 

fo'rst) 
Ponajvlse, adv. chiefly (cl'fli) ; at the most (a't di 

mo'st) 
Ponamjestiti, v. to place in order (tu ple'js in o'rdor) 
Ponarasti, v. to grow up (tu gro'u a'p) 
Ponasanje, n. conduct (ka'ndakt) ; behaviour (bihe'j- 

vjor) ; demeanor (dimi'nor) 
Ponasati se, v. to behave (tu bihe'jv) ; to conduct (tu 

konda'kt), to demean (tu dimi'n) 
Ponavljanje, n. repeating (ripi'ting) ; repetition re'pi- 

ti'san) 
Ponavljati, v. to repeat (tu ripi't) ; to renew (tu rinju') 

to reiterate (tu rii'torejt), 
Ponedjeljak, n. Monday (Ma'ndi) 

Ponestajati, v. to become lesser (tu bika'm le'sor) 
Ponestati, v. to vanish (tu va'nis) 
Ponijeti, V. to carry (tu ka'ri) ; to take with (tu te'jk 

Ui't) 
Ponijeti se, v. to show up well (tu so'u a'p ue'l) 
Ponikva, n. deep valley (di'p va'li) 
Ponizan, a. humble (ha'mbl) 
Poniziti se, v. to humble oneself (tu ha'mbl ua*n- 

se'lf ) ; to get humiliated (tu ge't hjumi'liejted) 
Poniznost, n. humbleness (ha'mblnes); subjection 

(sabdze'k§an) 
Ponizenje, n. humiliation (hjumi'lie'jgan) 
Ponjava, n. bed-sheet (be'd-gi't) ; blanket (bla'nket) 
Ponjegda, adv. sometimes (sa'mta'jmz) 
Pono6, n, midnight (mi'dna'jt) 
Ponocka, n midnight-mass (mi'dnajt-ma's) 

Ponocnik, n. night-watchman (na*jtua*em&n) 
Ponor, n. abyss (abi's) ; precipice (pre'sipis) 
Ponos, n. pride (prajd); self-dignity (se'lf-di'gniti) Ponosit, a. proud (pra'ud); imperious (impi'rjas) 

Ponositi se, v. to be proud (tu bi pra'ud) 

Ponositost, n. pride (prajd), haughtiness (h^'tines) 

Ponova, n. renewal (rinju'al); renovation (re'nove*j- 

§an) 
PonovitI, V. to renew (tu rinju'), to repeat (tu ripi't), 

to reiterate (tu rii'torejt) 
Ponovno, adv. repeatedly (ripi'tedli) 
Ponuda, n. offer (a'for) ; bid (bid) . 
Ponuditelj, n. bidder (bi'dor) ; offerer (a'foror) 
Ponuditi, v. to offer (tu a'for); to bid (tu bi'd) 
Ponudjaj, n. offer (a'for) 
Ponuka, n. incitement (insa'jtment) ; stimulation (sti*- 

mjule'jsan; suggestion (sogdze's6an) 
Ponukati, v. to persuade (tu porsue'jd), to incite (tu 

insa'jt), to suggest (tu sogd2e*st) 

Pooclm, n. foster-father (fa'stor-fa'dor) 
Poodmaci, v. to advance (tu adva'ns) 
Pooholiti s-e, v. to get haughty (tu ge't ha'ti) 
Poostrenje, n. rendering more severe (re'ndoring mo'r 

sivi'r) ; heightening (ha'jtening) 
Poostriti, V. to sharpen (tu sa'rpn) 

Poostriti, V. to heighten (tu ha'jtn) ; to render more 
severe (tu re'ndor mo'r sivi'r) 

Pop, vidi svedenik, 
Popadati, v. to fall (tu fa'l) 

Popadija, n. wife of the preacher (ua'jf av di pri'Cor) 

Popaliti, V. to burn down (tu bo'rn da'un) 

Popara, kasa, n. mess (mes), mush (mag) 

Popariti, v. to scald (tu ska'ld) 

Popasti, V. to grab (tu gra'b), to seize (tu si'z) 

Popasan, a. lustful (la'stful) ; lascivious (lasi'vias) 

Popastiti se, v. to get busy (tu ge't bi'zi) ; to hasten 

(tu he'jsn) 
Popic, n. cricket (kri'ket) 
Popijevati, v. to sing (tu si'ng) 
Popijevka, n. song (sang) 
Popipati, V. to feel (tu fi'l) 
Popis, n. list (list); inventory (i'nventori) 
Popis pucanstva, n. census (se'nsas) 
Popisati, V. to list (tu li'st) 

Popisivati, v. to note (tu no't) ; to write down (tu 

ra'jt da'un) 
Popitati se, v. to inquire (tu inkua'er) 
Popiti, V. to drink out (tu dri'nk a*ut) 
Poplasiti, V. to frighten (tu fra'jtn); to terrify (tu te'- 

rifaj) 
Poplat, n. foot-sole (fu't-so'l) 

Poplatiti, V. to pay (tu pe'j) ; to defray (tu difre'j) 
Poplava, n. inundation (i'nande'jsan) ; deluge (de*- 

Ijudz); flood (flad) 
Poplaviti, V. to deluge (tu de'ljudz); to inundate (tu 

ina'ndejt) 
Popljesniviti, v. to get motildy (tu ge't mo'ldi) 
Popijuvati, V. to spit on (tu spi't a'n) 
Poplun, n. blanket (bla'nket) 
Popoditi, V. to floor (tu flo'r) 
Popola, adv. asunder (asa'ndor); in two (in tu') Popovski — 118 — Porugljiv Popovski, a. priestly (pri'stli) ; sacerdotal (sa'sor- 
do'tal) 

Popovstvo, n. priesthood (pri'sthud) ; priestcraft 
(pris'tkra'ft) 

Popratiti, v. to accompany (tu aka'mpani) ; to escort 

(tu esko'rt) 
• Popratno sluzbeno pismo, n. letter of safe-conduct 
(le'tor av se'jf-ka'ndakt) 

Popravak, n. mending (me'nding) ; repair (ripa'r) 

Popravak, n. correction (kore'ksan) ; reform (rifo'rm) 

Popravdati se, v. to litigate (tu li'tigejt), to quarrel 
(tu kua'rel), to wrangle (tu ra'ngl) 

Popraviliste, n. house of correction (ha'us av kore'k- 
san) ; reformatory (rifo'rmatori) 

Popraviti, v. to mend (tu me'nd) ; to repair (tu ripa'r) 

Popraviti se, v. to correct (tu kore'kt) ; to reform (tu 
rifo'rm) 

Popravljac, n. reformer (rifo'rmor) 

Poprecke, adv. across (akra's) ; sideways (sa'jduejz) ; 
askance (aska'ns) 

Poprecni, a. cross (kras), diagonal (daja'ganal), 
traverse (tra'vors) 

Poprecnica, n. cross-line (kra's-la'jn) 

Poprecni k, n. cross-bar (kra's-ba'r) 

Poprecno, adv. about (aba'ut), across (akra's) 

Poprijeko, adv. across (akra's), diagonally (daja'ga- 
nali) 

Popriste, n. wrestling-place (re'stling-ple'js), riding- 
place (ra'jding-ple'js) ; arena (ari'na) 

Popreje, n. bust (bast) 

Poprskati, v . to splash (tu spla's); to squirt (tu 
skuo'rt) 

Popucati, V. to break (tu bre'jk) 

Popuniti, V. to fill up (tu fi'l a'p) ; to even up (tu 

i'ven a'p) 
Popunjenje, n. filling (fi'ling), repletion (ripli'san) 

Popunjivanje, n. completing (kompli'ting) ; filling (fi'- 
ling) 

Popust, n. abatement (abe'jtment) ; remission (rimi'- 
san) ; discount (di'ska'unt) 

Popustiti, V. to yield (tu jl'ld) ; to slacken (tu sla'kn) ; 
to relax (tu rila'ks) 

Popust! jiv, a. yielding (ji'lding) 

Popustljivost, n, yielding (ji'lding) 

Popusiti, V. to smoke out (tu smo'k a'ut) 

Popustanje, n. remission (rimi'san) ; abatement 
(abe'jtment) ; allowance (ala'uans) 

Poput, prep, like (lajk) ; similar (si'milor) 

Poputbina, n. travelling provision (tra'velin^ provi*- 
zan) 

Poputnica, n. marching-hymn (ma'rSing-hi'm) 

Popuzljiv, a. slippery (sli'pori}, 

Poraba, n. use (jus) 

Poradi, prep, on account of (an aka'unt a'v) 

Poramenice, n. suspenders (sospe'ndors) 

Porast, n. growth (gro'ut) 

Porasti, v. to grow (tu gro'u) 

Poravnati, v. to make even (tu me^jk I'ven) ; to level 
(tu le'vl), to straighten (tu stre'jtn) Poraz, n. defeat (difi't) 

Porazan, a. destroying (distro'ing) ; withering (ui'do- 
ring) 

Poraziti, v. to defeat (tu difi't); to destroy (tu dis- 
tro'j); to rout (tu ra'ut) 

Porazmjestenje, n. dislocation (di'sloke'jsan), dis- 
placement (disple'jsment) 

Porazmjestiti, v. to displace (tu disple'js) ; to dislocate 
(tu di'sloke'jt) 

Poroulan, n. porcelain (po'rsili'n), china (6a'jna) 

Porculansko posudje, n. china ware (ca'jna ua'r) 

Poreci, v. to revoke (tu rivo'k) ; to retract (tu ritra'kt) 

Pored, prep, beside (bisa'jd) 

Poredak, n. order (o'rdor) 

Poredan, a. parallel (pa'ralel) 

Poredati, v. to line up (tu la'jn a'p) 

Poredjenje u gramatici, n. comparative (kampa'rativ) 

Porednost, n. parallelism (pa'ralelizm) 

Poremecen, a. confused (konfju'zd) 

Poremecenje, n. confusion (konfju'zan), derangement 

(dire'jndzment) 
Poremetiti, v. to put out of order (tu pu't a'ut av o'r- 
dor), to derange (tu dire'jndz) 
Porez, n. tax (taks) ; duty (dju'ti) 
Porezati, v. to cut (tu ka't) ; to trim (tu tri'm) 
Porezni ured, n. tax-office (ta'ks-a'fis) 
Poreznik, n. tax collector (ta'ks kole'ktor) 
Poricanje, n. denial (dina'el) 
Poricati, v. to deny (tu dina'j); to abnegate (tu a'bni- 

gejt) 
Porijecje, n. system of rivers (si'stem av ri'vors) 
Porijetio, n. descent (dise'nt), birth (bort), deriva- 
tion (de'rive'jsan) ; origin (a'ridzin) 
Poriluk, n. leek (lik) 
Porinuti, v. to push (tu pu's) ; to shove (tu §a'v) ; 

to drive (tu dra'jv) 
Porobiti, v. to rob (tu ra'b), to deprive (tu dipra'jv), 

to plunder (tu pla'ndor) 
Porocan, a. sinful (si'nful) 
Porocnost, n. sinfulness (si'nfulnes) 
Porod, n. birth (bort) 
Porodica, obitelj, n. family (fa'mili) 
Porod it i, v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Poroditi, roditi, v. to give birth (tu gi'v bo'rt) 
Porok, n. stain (stejn) ; spot (spat); fault (fait); 

error (o'ror); sin (sin) 
Porositi, V. to bedew (tu bidju') 
Porota, n. jury (dzu'ri) 

Porota glavna, n. grand jury (gr§,'nd dzu'ri) ' 
Porota istrazna, n. inquest jury (i'nkuest dzu'ri) 
Porota kod organ izacija, n. trial board (tra'el bo'rd) 
Porota raspravna, n. trial jury (tra'el dzu'ri) 
Porotnik, n. juryman (d^u'riman) ; juror (dzii'ro'r) 
Porub, zaruba, n. border (bo'rdor) 
Porubiti, v. to edge (tu e'd2), to hem (tu he'm) 
Poruciti, V. to send a message (tu se'nd e me'sedz) 
Porucnik, n. lieutenant (Ijute'nant) 
Poruga, n. scorn (skorn) ; sneer (snir) ; scoff (skaf) 
Porugljiv, a. scoffing (ska'fing) ; ironical (ajra'nikal) Poruk — 119 Posprdan Poruk, n. bondsman (ba'ndzman) ; guarantee (ga'ran- 

ti') 
Poruka, n. message (me'sedz) 

Porumeniti, v. to blush (tu bla'§) to redden (tu re'dn) 
Porusenje, n. demolition (de'moli'san) 
Porusiti, V. to demolish (tu dima'lis), to fell (tu fe'l) 
Poruziti, V. to scoff (tu ska'f ) ; to sneer (tu sni'r) 
Porvati se, v. to wrestle (tu re'sl) 
Posada, n, garrison (ga'risan) 
Posad iti, v. to plant (tu pla'nt) 
Posaditi, posjesti, v. to set down (tu se't da'un) ; to 

put down (tu pu't da'un) 
PosahnutI, v. to dry up (tu dra'j a'p) to wither (tu 

ui'dor) 
Posao, n. work (uo'rk), occupation (a'kjupe'jsan), 

business (bi'znis) ; affair (afa'r) 
Posavjetovati se, v. to consult (tu kansa'lt), to take 

advice (tu te'jk adva'js) 
Poseban, a. separate (se'paret) ; extra (e'kstra) ; by 

itself (ba'j ice'lf) 
Posebice, adv. singly (si'ngli) ; one by one (ua'n baj 

ua'n) 
Posebnik, n. private man (pra'jvet ma'n) 
Posebnost, n. singularity (singjula'riti), peculiarity 

(pekjulia'riti) 
Posestrima, n. chum (cam), sister by choice (si'stor 

baj co'js) 
Posijati, V. to sow (tu sg'u) ; to plant (tu pla'nt) 
Posije, n. bran (bran) 

Posijelo, n. evening-company (fvning-ka'mpani) 
Posinak, n. foster-son (fa'stor-sa'n) 
Posiniti, v. to adopt (tu ada'pt) 
Posipati, V. to scatter (tu ska'tor) 
Posisati, V. to suck (tu sa'k) 

Posizati, V. to reach (tu ri'c), to grasp (tu gra'sp) 
Posjeci, V. to chop (tu ca'p), to cut (tu ka't) 
Posjed, n. ownership (o'unorsip) ; possession (poze* 

san) ; property (pra'porti) 
Posjedati, v. to sit (tu si't) 
Posjednik, n. owner (o'unor); possessor (poze'sor) ; 

proprietor (propra'etor) 
Posjednistvo, n. estate (este'jt) ; ownership (o'unor- 
sip) ; possession (poze'san) 
Posjednuce, n. occupation (a'kjupe'jsan) 
Posjedovati, v. to own (tu o'un) 
Posjesti, V. to seat (tu si't), to place (tu ple'js) 
Posjet, n. call (kal) ; visit (vi'zit) 
Posjetiti, v. to visit (tu vi'zit) ; to call upon (tu ka'l 

apa'n) 
Posjetnica, n. calling card (ka'ling ka'rd) 
Posjetnik, n. visitor (vi'zitor), attendant (ate'ndant), 

caller (ka'lor) 

^'K ' . to hop (tu ha'p) ; to jump (tu dza'mp) 
Poskidati, v. to take off (tu te'jk a'f) 
Poskociti, V. to start up (tu sta'rt a'p); to spring (tu 

spri'ng) 
Poskok, n. jump (dzamp) 
Poskupiti, V. to go higher (tu go* ha'jor), to increase 

in price (tu inkri's in pra'js) Posladiti, v. to sweeten (tu sui'tn) 
Poslagati, v. to arrange (tu are'jndz) 
Poslanica, n. circular letter (so'rkjulor le'tor) r 

message (me'sed^) 
Poslanica sv. pisma, n. epistle (ipi'sl) 
Poslanik, n. delegate (de'liget) ; deputy (de'pjuti) 

envoy (e'nvoj); messenger (me'sendzor) 
Poslanik diplomatski, n. ambassador (emba*sador> 
Poslanik papinski, n. nuncio (na'nsio) 
Poslanistvo, n. embassy (e'mbasi) ; legation (lige'jsan) 
Poslastica, n. confection (konfe'ksan) ; tidbit (ti'dbi't> 
Poslasticar, n. confectioner (konfe'ksanor) 
Poslati, V. to send (tu se'nd) ; to dispatch (tu dispa'c) 
Poslenik, n. workingman (uo'rkingman) 
Poslije, adv. after (a'f tor) ; afterwards (a'ftoruordz) ; 

subsequently (sa'bsikuentli) 
Posljedak, n. result (riza'lt) ; conclusion (kanklju'zan) 
Posljedica, n. consequence (ka'nsikuens) ; result (ri- 
za'lt); effect (ife'kt) 
Posljednji, a. last (last) 
Poslovati, V. to work (tu uo'rk) 
Poslovica, n. proverb (pra'vorb) ; adage (a'dedz); 

maxim (ma'ksim) 
Poslovican, a. proverbial (pravo'rbial) 
Poslovnik, n. regulation (re'gjule'jsan) ; the order of 

business (tu o'rdor av bi'znis) 
Poslovodja, n. business manager (bi'znis ma'nadzor) 
Poslovodstvo, n. management (ma'nadzment) 
Posluga, n. service (so'rvis) 
Posluh, n. attention (ate'n^an) 
Poslusan, a. obedient (obi'dient) 

Poslusati, V. to obey (tu obe'j); to listen (tu li'sn) 
Poslusnost, n. obedience (obi'diens) 
Posluzan, vidi usluzan 
Posluziti, V. to serve (tu so'rv) ; to wait on (tu ue'jt 

a'n) 
Posluziti se, v. to help oneself (tu he'lp ua'nse'lf) 
Posluztiik, n. attendant (ate'ndant), servant (so'r- 

vant); waiter (ue'jtor) 
Posmatrac, n. observer (abzo'rvor) ■ 
Posmatranje, n. observation (a'bzorve' jsan) ; obser- 
vance (abzo'rvans) 
Posmatrati, v. to observe (tu abzo'rv) ; to watch (tu 

ua'c) 
Posmjeh, n. smile (sma*el) 
Posmjehivati se, v. to smile (tu sma'el) 
Posmrtni, a. posthumous (pa'sthjumas) ; after death 

(a'ftor da't) 
Posmrtnina, n. death-benefit (de't-be'nefit) 
Posoliti, V. to salt (tu sa'lt) 
Posoljen, a. salted (sa'lted) 
Pospan, a. sleepy (sli'pi), drowsy (dra'uzi) 
Pospanac, n. a sleepy fellow (e sli'pi fa'lo) 
Pospanost, n. sleepiness (sli'pines), drowsiness (dra'u- 

zines) 
Pospjesenje, n. acceleration (akse'lore'j§an), speed 

(spid) 
Pospjesiti, v: to accelerate (tu akse'lorejt;^ 
Posprdan, a. disdainful (dizde'jnful) Pospremiti 120 — PoSta f ospremiti, v. to put in order (tu pu*t In o'rd5r) 
Posramiti, v. to make ashamed (tu me'jk a^e'jmd) 
Posrebriti, v. to silver (tu si'lvSr) ; to plate (tu ple'jt) 
Posred, prep, amidst (§-mi*ct) 

Posredan, a. mediate (mi'djet) ; indirect (i'ndire'kt) 
Posrednik, n. interceder (i'ntorsi'dQr) ; interposer 

(i*nt6rpo'z6r) ; mediator (mi'die'jtOr) ; negotiator 
;^ (neg-o'sie'jtdr) 

Posredovanje, n. interposition (i*nt5rpozi'§an) ; media- 
tion (mi'die'jsan) 

Posredovati, v. to interpose (tu i'ntdrpo'z) ; to mediate 
(tu ml'diejt) ; to negotiate (tu nego'giejt) 

Posrnuti, v. to stumble (tu sta'mbl) 

Posrtaj, n. stumble (st§,mbl) 

Post, n. fast (fast) 

Postaja, n. station (ste'jSan); stop (stap) 

Postajanje, n. origin (a'rid^in) ; arising (ara'jzing) ; 
descend (dise'nd); beginning (bigi'ning) 

Postajati, v. to arise (tu 5,ra'jz), to begin (tu bigi'n) ; 
to originate (tu ori'd^inejt) 

Postanak, n. beginning (bigi'ning) ; origin (a*rid2in) 

Postar, a. elderly (e'ldorli) : 

Postarati se, v. to become old (tu bika'm o'ld) 

Postati, vidi postujati 

Postava, n. lining (la'jning) 

Postaviti, V. to place (tu ple'js); to line (tu la'jn) 

Posteija, stalak, n. bedstead (be'dste'd) 

Posteljina, n. bed-clothes (be'd-klo'z) 

Posteljnik, n. chamberlain (5e*jmborlin) 

Postepen, a. gradual (gra'dzjual) ; progressive (pro- 

gre'siv) 
Postepeno, adv. gradually (gra'dzjuali) ; by degrees 

(ba'j digri'z) 
Postepenost, n. graduality (gra'd^ua'liti) 
Postici, V. to attain (tu ate'jn) ; to acquire (tu akua'er) 
Postidjeti, v. to make ashamed (tu me'jk age'jmd) 
Postiti, V. to fast (tu fa^'st) 
Postojan, a. constant (ka'nstant); steady (ste*di); 

durable (dju'rabl) 

Postojanost, n. constancy (ka'nstansi) ; duration (dju- 

re' j§an) 
-:l^tojati, V. to subsist (tu sapsi'st); to exist (tu 

egzi'st) 
Postojbina, n. home (hom) ; native country (ne'jtiv 

ka'ntri) 
Postola, n. shoe (§u) 
Postolar, n. shoe-maker (Su*-me*jk6r) 
Postoljnak, n. table-cloth (te'jbl-kia't) 
Postolka (ptica), n. kestrel (ke'strel) 
Postotak, n. per cent (p5r se'nt) ; percentage (p5r- 

se'nted2) 
Postradati, v. to meet with accident (tu mft uit i'ksi- 

dent) 
Postrance, adv. aside (&sa*jd), apart (apa'rt) 
Postrici, V. to shear (tu Si'r) 
Postrijeljati, v. to shoot down (tu Su't da'yn) 

Postrug, n. plane (ple'jn) 

Postupak, n. action (§-'kgan); way of acting (\|§*J av 
a'kting); treatment (trftmeiit) Postupati, v. to act (tu JL'kt). to treat (tu trrt), to 

proceed (tu prosfd) 
Postupice, adv. gradually (gr§,*d2juali), by degrees 

(baj digrfz) 
Postupnik, n. procedure (prosi'dzur), rules of practice 

(ru'lz av pra'ktis) 
Posuda, n. dish (dig), vessel (vesl) 
Posuda zemijena, n. earthen vessel (6'rtn ve'sl) 
Posudba, n. loan (lo'un) 
Posuditelj, n. lender (le'ndor) 
Posuditi kome, v. to lend (tu le'nd); to loan (tu 

lo'un) 
Posuditi od koga, v. to borrow (tu ba'ro) 
Posudje, n. dishes (di'gez) 
Posumnjati, v. to doubt (tu da'ut); to suspect (tu 

sospe'kt) 
Posustati, V. to relax (tu rila'ks), to get tired (tu ge*t 

ta'erd) 
Posusiti se, v. to dry up (tu dra'j a*p) 
Posuti, V. to strew over (tu stru* o'vor) 
Posvaditi se, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Posvajati, vidi prisvajati 

Posve, adv. quite (kua'jt) ; entirely (enta'erli) 
Posvecen, a. consecrated (ka'nsikre'jted)^ 
Posveta, n. consecration (ka'nsikre'jsan) ; dedication 

(de'dike'jsan) 
Posveta svecenika, zaredjenje, n. ordination (o'rdi- 

ne'jSan) 
Posvetiliste, n. holy receptacle (ho'li rise'ptakl) 
Posvetiti, V. to hallow (tu ha'lo), to sanctify (tu sa'n- 

ktifaj) 
Posvetiti kalez, v. to consecrate (tu ka'nsekrejt) 
Posvetiti svecenika, v. to ordain (tu orde'jn) 
Posvetiti pjesmu, knjigu, v. to dedicate (tu de'dikejt) 
Posvetiti se cemu, v. to choose (tu 6u'z) 
Posvetnica, n. dedicatory epistle (de'dikatori ipi'sl) 
Posvijetliti, v. to light (tu la*jt) 

Posvjedocenje, n. affirmation (a'forme'jsan), attesta- 
tion (a'teste'jgan) 
Posvjedocitelj, n. attesting witness (Ute'sting ui'tnes) 
Posvjedociti, v. to attest (tu ate'st) ; to affirm (tu 

afo'rm); to corroborate (tu kora'borejt) 
Posvoditi, V. to vault (tu vS.'lt); to arch (tu a*r6) 
Posvojiti, vidi prisvojiti 
Posvuda, adv. all over (§.'1 o'vor) ; everywhere (e'vbri- 

hue'r); throughout (tru'a'ut) 

Posalica, n. joke (d26k), fun (fan), jest (d2est) 

Posalina, n. typhus (ta'jfas) 

Posaiiti se, v. to jest (tu dze'st), to make fun (tu 

me'jk fa'n) 
Posast, n. plague (plejg) ; 'epidemic (e'pide'mik) 
Posastan, a. epidemic (e'pide'mik) 
Posiljati, V. to send (tu se'nd); to forward (tu fo'r- 

u(5rd), to consign (tu konsa'jn) 

PoSiljka, n. consignment (kQnsa'jnment) ; shipment 

(Si'pment) 
Poskropiti, V. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Poita, n. mail (mejl); post (p5st) 
Poita, poStarski ured, n. pOst-office (pS'st-a'fis) PoSta - 121 - Potpalublje Posta, poStivanje, n. respect (rispe'kt) ; reverence 

(re'vorens) 
Postanska dopisnicai n. post-card (po'st-ka'rd) 
Postanska doznacnica, n. postal money-order (po'stal 

ma'ni-o'rdor) 

Postanski, a. postal (po'stal) 

Postar, n. postmaster (po'stma'stor) 

Postar, listonoSa, n. letter-carrier (le'tor-ka'rior) 

Postarica, n. postmistress (po'stmi'stres) 

Postarina, n. postage (po'stedz) 

Posted it i, v. to spare (tu spa'r), to save (tu se*jv) 

Posten, a. honest (a'nest) 

Postenjak, n. man of honor (ma'n av a'nor) 

Postenje, n. honesty (a'nesti) 

Posteno, adv. honestly (a'nesli) 

Postivati, V. to revere (tu rivi'r) ; to respect (tu ris- 
pe'kt) 
Posto, conj. because (bika'z) ; since (sins) 
Posto poto, adv. by all means (baj a'l mi'ns) 
Postovanjcr n. respect (rispe'kt) ; reverence (re've- 

rens) 
Postovatelj, n. adorer (ado'ror) 
Postovati, V. to respect (tu rispe'kt) ; to revere (tu 

rivi'r) 
Posurice, n. little stories (li'tl sto'ris) ; anecdotes 

(a'nekdoc) 
Pot, n. sweat (sue't) ; perspiration (po'rspire'jsan) 
Potaja, n. concealment (konsi'lment) ; secrecy (si'krisi) 
Potajan, a. secret (sl'krit) ; hidden (hi'den) 
Potajice, adv. from behind (from biha'jnd), secretly 

(si'kritli) 
Potajiti, V. to conceal (tu konsi'l) 
Potajno, adv. secretly (si'kritli) 
Potaknuti, v. to stir (tu sto'r) ; to instigate (tu i'nsti- 

gejt) 
Potamnjeti, v. to obscure (tu apskju'r), to darken (tu 

da'rkn), to bedim (tu bidi'm) 

Potan, a. sweating (sue'ting) 

Potanko, adv fully (fu'li), in detail (in di'te'jl) 

Potan kost, n. detail (di'te'jl), particular (parti'kjulor) 

Potcikivanje, n. shouts of joy (§a'uc av dzo'j) 

Potcikivati, v. to shout (tu sa'ut), to rejoice (tu ri- 
dzo'js) 

Potcasnik, n. non-commissioned officer (na'n-kami'- 
sand a'fisor) 

PotcinitI, V. to subordinate (tu sabo'rdinejt) 

Potcinjen, a. subordinate (sabo'rdinet) 

Potcinjenik, n. subordinate (sobo'rdinet), subject 
(sa'bdzekt) 

Potcinjenost, n. subordination (sobo'rdine'jsan), sub- 
jection (sabdze'ksan) 

Poteci, V. to flow (tu flo'u), to run (tu ra'n) 

Poteg, uteg, n. weight (ue'jt) 

Potegnuti, v. to draw (tu dri,*) ; to pull (tu pu'l) 

Potegnuti iz flase, v. to take a draught (tu te'jk e 
dra'ft) 

"^otepuh, n. tramp (trS,mp) 

Poteskoca, n. difficulty (di'fikalti) 
^)'e2, n. line (lajn); stroke (str5k) 

Totezati, t. to draw (tu dr§,'); to pull (tu pu'l) Poteznica, n. line (lajn) 

Poteznik, zarez, n. dash (da§) 

Pothvat, n. enterprise (e'ntorprajz) 

Pothvatan, a. enterprising (e'ntorprajzing) 

Poticaj, n. enticement (enta'jsment) ; motive (mo'tiy) 

Poticatl, V. to incite (tu insa'it) ; to encourage (tu en- 

ko'redz) ; to induce (tu Indju's) 
Potisnuti, V. to push back (tu py'S ba'k) 
Potisten, a. dejected (didge'kted) 
Potistenost, n. disheartening (disha'rtening) 
Potiti se, V. to sweat (tu sue't) ; to perspire (tu p9r- 

spa'er) 
Potjera, n. pursuit (porsju't) ; persecution (po'rsekju'- 

san) 
Potjerati, v. to chase (tu ce'js), to drive (tu dra'Jv) 
Potjeravati, v. to pursue (tu porsju') 
Potkapati, v. to undermine (tu a'ndorma'jn) 
Potkivac, n. horse-shoer (ho'rs-su'or) 
Potkivati v. to shoe (tu su') 
Potkop, n. mine (majn), tunnel (ta'nel) 
Potkopati, V. to undermine (tu a'ndorma'jn), to 

tunnel (tu ta'nel) 

Potkova, n. horse-shoe (ho'rs-§u'), hoof (huf) 
Potkovan, a. shod (sad) 
Potkovati, V. to shoe (tu §u') 
Potkoznjak, cir, n. carbuncle (ka'rbankl) 

Potkralj, n. viceroy (va'jsro'j) 
Potkrijepiti, v. to strengthen (tu stre'ngtn) 
Potkrijepiti iskaz, v. to confirm a statement (tu 

konfo'rm e ste'jtment) 
Potkrijepiti rijec, v. to corroborate (tu kora'borejt), 
Potkrijepiti tvrdnju, v. to make good an assertion (tu 

me'jk gu'd an aso'rsan) 
Potkrizati, v. to underline (tu a'ndorla'jn) 
Potkupiti, V. to bribe (tu bra'jb), to graft (tu gra'ft) 
Potkuplje, n. ground (gra'und), 
Potkupljiv, a. bribable (bra'jbabl) 
Potkupljivost, n. bribery (bra'jbori) 
Potlaciti, V. to oppress (tu opre's); to trample (tu 

tra'mpl) ; to depress (tu dipre's) 
Potieusa, n. one story-house (ua'n sto'ri-hg,'us) 
Potocara, n. brook-mill (bru'k-mi'l) 
Potocic, n. brook (bruk), rivulet (ri'vjulet) 
Potocnica, cepljez, n. marsh- asphodel (ma'r§-&'s- 

fodel) 
Potok, n. brook (bruk); rill (ril) 
Potom, adv. afterwards (a'ftoruordz), subsequently 

(sa'bsikuentli) 
Potomak, n. descendant (dise'ndant) 
Potomstvo, n. descendants (dise'ndanc) ; posterity 

(paste'riti) 
Potonji, a. latter (la'tor), the last (di la'st), subse- 
quent (sa'bsikuent) 
Potonuti, V. to sink (tu si'nk) 
Potop, n. deluge (de'Ijudz) ; flood (flad) 
Potopiti, V. to sink (tu si'nk) 
Potopnica, ronilica, n. submarine (so'bmari'n) 
Potpadati, v. to belong (tu bila*ng) 
Potpaiiti, V. to light (tu la'jt), to burn (tu b5'm> 
Potpalublje, n. steerage (strred2) Potpasad —122 ~- PouBe6» Potpasac, n. truss (tras), herniary bandage (h5'rnieri 

b&'nded2) 
Potpastiy V. to fall under (tu fa'l a'ndor) 
Potpazak, n. arm-pit (a*rm-pi't), arm-hole (a'rm-ho'l^ 
Potpirac, n. support (sopo'rt), prop (prap) 
Potpiriti, V. to incite (tu insa'jt) 

Potpis, n. signature (si'gnadur) 

PotpisatI, V, to sign (tu sa'jn), to subscribe (tu sops- 
kra'jb) 

Potpisnik, n. signer (sa'jnor)^ subscriber (sopskra'j- 

bor) 
Potplat, n. sole (sol) 
Potplatiti, V. to pay off (tu pe'j a'f), to defray (tu di- 

fre'j) 
Potpomaganje, n. support (sopo'rt), assistance (asi's- 

tans) 
Potpomaganje novcem, n. relief (rili'f) 
Potpomagati, v. to support (tu sopo'rt), to assist (tu 

asi'st) 
Potpomagati novcem, v. to subsidize (tu sa*bsidaj2) 
Potpor, n. prop (prap), support (sOpo'rt) 
Potpora, n. aid (ejd). stipend (sta'Jpend), relief 

(rili'f); benefit cbe'nifit) 
Potporiste, n. prop (prap) 
Potprasiti, v. to dust (tu da'st) 
Potpr-eci, v. to yoke (tu jo'k) 

Potpredsjednikf n. vice-president (va'js-pre'zident) 
Potpregnuti, v. to put the horses to (tu pu't di ho'rses 

tu') 
Potpukovnik, n. lieutenant colonel (Ijute'nant ko'rnel) 
Potpun a. entire (enta'er), whole (hoi), complete 

(kompli't), full (ful) 
PotpunitI, V. to complete (tu kompli't), to even up (tu 

i'ven a'p) ; to make up for (tu me'jk a'p fo'r) 
Potpunoma, adv. quite (kua'jt), utterly (a'torli), 

entirely (enta'erli) 
Potpunost, n. completeness (kompli'tnes), integrity 

^ (inte'griti) 
Potraga, n. search (sor6) ; inquiry (i'nkuajri) ; pursuit 

(porsju't) 
Potrajan, a. lasting (la'sting) ; durable (dju'rabl) 
Potrajati, v. to last (tu la'st) ; to continue (tu konti*- 

nju) 
Potratiti, v. to consume (tu konzti'm); to spend (tu 

spe'nd); to waste (tu ue'jst) 
Potraziti, v. to search (tu so'r6) ; to inquire (tu in- 

kua'er) 
Potrbusina, n. abdomen (abdo'men) 
Potrbuske, a. prone (pron) 
Potrcati, v. to run to (tu ra'n tu') 
Potreba, n. need (nid) ; necessity (nese'siti) 
Potreban, a. needy (ni'di) ; necessary (ne'siseri) 
Potrebnost, n. necessity (nese'siti) 
Potrebovati, v. to need (tu ni'd); to require (tu rl- 

kua'er) ; to use (tu ju'z) ; to be in want of (tu' bl 

in ua'nt av) 
Potrepstlna, n. necessary (ne'sisa'ri) 
Potres, n. earth-quake (6'rthkue'jk) 
Potresati, v. to shake (tu ge'jk) ; to conyulse (tu 

kgnva'ls) Potrgati, v. to pluck (tu pla'k) 

Potrosak, n. consumption (konsa'mpSan) ; expense* 

(ekspe'nses) 
Potrosarina, n. expenditure (ekspe'nditfur) 
Potrositi, V. to consume (tu konzu'm); to spend (ti* 

spe'nd); to waste (tu ue'jst) 

Potrosljiv, a. consumable (konzu'mabl) ; wasteful 

(ue'jstful) 
Potrpati, V. to press (tu pre's), to compress (tu k5m- 

pre's) 
Potrpjeti, V. to be patient (tu bi pe'jSent) 
Potrti, V. to break (tu bre'jk), to shatter (tu ga'tSr) 
Potruditi se, v. to endeavor (tu ende'vGr) 
Potsjecati, potsjetiti, v. to remind (tu rima'jnd) 
Potsmijeh, n. mocking-laugh (ma'king-la'f), frow» 
. (fra'un) 

Potstava, n. lining (la'jning) 
Potstaviti, V. to lay under (tu le'j a'ndCr) 
Potstavnik, n. substitute (sa'pstitjut)^ assistant 
(asi'stant) 

Potstresje, n. garret (ga'ret), attic (S.'tik) 

Potucati se, v. to tramp (tu tra'mp) 

Potuci, V. to break (tu bre'jk) 

Potuci se, V. to fight (tu fa'jt) 

Potudjiti se, v. to estrange (tu estre'jndi) 

Poturica, n. renegate (re'niget) 

Potuziti se, V. to complain (tu komple'jn) 

Potvora, n. slander (sla'ndor) ; defamation (de'fame'j- 

gan) 
Potvorlti, V. to accuse (tu §,kju'z) 
Potvrda, n. confirmation (ka'nforme'jSan) ; approval 

(apru'val), receipt (risi't), acknowledgment 

(akna'led2ment) 
Potvrditi, v. to confirm (tu konfo'rm), to approve (tts 

aprti'v); to ratify (tu ra'tifaj); to certify (tu 

so'rtifaj) ; to acknowledge (tu akna'led^) 
Poubijati, v. to slaughter (tu sla'dor), to kill (tu kl'l> 

Poucan, a. instructive (instra'ktiv) 
Poucavanje, n. instruction (instra'kgan) 
Poucavati, v. to teach (tu ti'5) ; to instruct (tu in 

stra'kt); to tutor (tu tu'tor) 
Pouciti, V. to instruct (tu instra'kt), to advise (tu kd- 

va'jz) 
Pouka, n. instruction (instra'kgan) 
Poumirati, v. to die out (tu da'j a'ut) 
Pouzdan, a. confident (ka'nfident) ; trustworthy 

(tra'stuo'rdi) 
Pouzdan ica, n. expression of confidence (ekspre'gaa 

av ka'nfidens), letter of confidence (le'tGr av ka'n- 

fidens) 

Pouzdanik, n. proxy (pra'ksi) ; confidential person 

(ka'nfide'nCal po'rsn) 
Pouzdanje, n. confidence (ka'nfidens) 
Pouzdanost, n. confidence (ka'nfidens); trust (trast) 
Pouzdati se, v. to trust (tu tra'st) ; to rely upon (tu 

rila'j apa'n) 
Pouze6e, n. C. O. D. collect on delivery (Si.* O/ Dl/ 

kole'kt an deli'vSri) Povaditi — 123 — Pozlata Povaditi, v. to take out (tu te'jk 9.'ut) 

Povadjati se, v. to imitate (tu i'mltejt), to follow (tu 

fa*15) 
Povaiiti, V. to throw down (tu tre'y da'un) 
Povazdan, adv. all day long (a*l de'j la'ng) 
PovecalOy n. magnifying- glass (m&'gnifaing glS.'s) 
Povocanje, n. enlargement (enla'rdJment) 
Povecati, v. to enlarge (tu enla'rd^), to magnify (tu 

m§,'gnifaj) 
Povelik, a. rather large (ra'd(5r la*rd2) 
PoveIJa, n. diploma (diplo'ma); document (da'kju- 

ment); charter (ea'rtor) 
Povenuti, v. to fade (tu fe'jd); to wither (tu ui'dor) 
Povcsti, V. to take along (tu te'jk ala'ng) 
Povez, n. binding (ba'jnding); bandage (b5.'nded2) 
Povezaca, n. shawl (sal) 
Povezati, v. to bind (tu ba'jnd) ; to bandage (tu ba'n- 

ded2) 
Povijak, n. swaddle (sua'dl), diaper (da*jS,p5r) 
Povijati, V. to wrap up (tu ra'p a'p); to swaddle (tu 

sya'dl) 
Povik, n. outcry (a'utkra'j), exclamation (e'ksklame'j- 

san) 
Poviknuti, v. to cry out (tu kra'j a'ut) 
Povisiti, V. to raise (tu re'jz) ; to elevate (tu e'livejt) 
Povisenje, poviSica, n. raising (re'jzing) ; elevation 

(e'live'jSan) 
Poviti, V. to wrap up (tu ra'p a'p) 
Poviti dijete, v. to swaddle (tu sua'dl) 
Povitica, n. cake (kejk) 
Povjerenik, n. proxy (pra'ksi) ; commissioner (komi'- 

§anor) ; commissary (ka'miseri) 

Povjerenstvo, n. commission (komi'gan) 

Povjeriti, v. to trust (tu tra'st) ; to confide (tu kgn- 

fa'jd) 
Povjerljiv, a. trustworthy (tra'stuo'rdi) ; confident 

(ka'nfident) 
Povjerljivost, n. confidence (ka'nfidens) 
Povjerovati, v. to believe (tu bili'v), to trust (tu 

tra'st) 
Povjesmo, klupko, n. skein (skejn); hank (h§,nk) 
Povjesnica, n. history (hi'stori), book of history 

(bu'k av hi'stori) 
Povjesnicar, n. historian (histo'riin) 
Povjest, n. history (hi'stori) 
Povjestan, a. historic (hista'rik) 
Povjesati, v. to hang (tu ha'ng) 
Povjetarce, n. breeze (briz), zephir (ze'for) 
Povlaciti, V. to drag (tu dr§,'g) 
Povladjivanje, n. applause (&pl§,'z) ; approval (§,pr(i'- 

val) 
Povladjivati, v. to applaud (tu §.plSL'd); to assent (tu 

ase'nt) ; to approve of (tu S,pru*T a'v) 
Povlaka, n. drawer (dra*6r) 
Povlast, n. authority (ata'riti) 
Povlastica, n. privilege (pri'viled2) ; grant (grUnt); 

franchise (fr&'n5iz ill fr&'n6ajz) 
Povlast iti, V. to authorize (tu a'tora'jz), to empower 

(tu empQ,'u6r) Povod, n. cause (k&z); occasion (oke'j2an); motive 

(rao'tiv) 
Povodnja, n. Inundation (i'nande'jSan) 
Povodom, adv. as to (&*z tu') ; on account of (an 

§,ka'unt a'v), regarding (riga'rding) 
Povoj, n. bandage (ba'ndedS); swathing-band (sTj§'j- 

ding-ba'nd) 
Povoljan, a. agreeable (&gri'abl); convenient (kgnvl*- 

njent) 

Povoljnost, n. convenience (konvi'niens) 
Povorka, n. procession (prose'§§,n), array (S.re'3) 

Povracaj, n. return (ritS'rn) 

Povrata, n. restitution (re'stitju'gan) 

Povratak, n. return (rito'rn); conversion (konv5'r- 

gan) 
Povratan, a. recurrent (riko'rent) 
Povratiti, V. to turn (tu to'rn) ; to return (tu rito'rn); 

to vomit (tu va'mit) 
Povratiti se, v. to return (tu rit5'rn; 
Povraz, n. strap (strap) 
Povrce, n. vegetables (ve'dzetablz) ; green (giin) ; 

verdure (vo'rdzur) 
Povreda, n. damage (da'medz); injury (i'nd2uri); 

offense (ofe'ns) ; violation (va'jole'jSan) 
Povrgnuti, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Povrh, prep, above (aba'v) ; over (ovor) ; beyond (bi- 

ja'nd) 
Povpljediti, v. to violate (tu va'jolejt); to offend (tu 

ofe'nd) ; to damage (tu da'med2) 
Povrsan, a. superficial (sju'porfi'gal) 
Povrsina, n. surface (so'rfes) 
Povrsno, adv. superficially (sju'porfi'Sali) 

Povrsnost, n. superficiality (sju'porfi'gia'liti) 
Povrtnica, n. radish (ra'dis) 

Povuci, V. to pull (tu pu'l) ; to draw out (tu dr§-' a'ut) 
Pozajmiti kome, v. to lend (tu le'nd); to loan (tu 

lo'un) 
Pozajmiti od koga, v. to borrow (tu ba'rou) 
Pozakoniti, v. to legitimate (tu led^i'timejt) 
Pozan, a. late (lejt) 

Pozdrav, n. salute (salju't) ; greeting (gri'ting) 
Pozdraviti, v. to greet (tu grl't); to salute (tu sS,- 

Iju't); to bid (tu bi'd) 
Pozdravljenje andjeosko, n. Ave Maria (a've mari'a) 
Poziv, n. call (kal) ; invitation (i'nvite'jSan) ; citation 

(sa'jte'jsan) ; summons (sa'monz) 
Pozivati, V. to call (tu k^'l); to invite (tu inva'jt) 
Pozivati sudbeno, v. to summon (tu sa'mon); to sub- 
poena (tu sab-pi'na) 
Pozivnica, n. letter of invitation (le'tor av i'nvite'j- 
§an) 

Pozivnica sudbena, n. sub-poena (sab-pi'na); citation 

(sa'jte'jSan) 
Pozla6en, part, gilded (gi'lded); gold plated (go'ld 

ple'jted) 
Pozlacenje, n. gilding (gi'lding) 

Pozlacivati, v. to gild (tu gi'ld) 
Pozlata, n. gold plate (go'ld ple'jt) Pozlatar — 124 — Pravda Pozlatar, n. gilder (gildor) 

Pozliti, V. to become sick (tu bika'm si'k) 

Poznaja, n. notion (no'usan) 

Poznaniki n. acquaintance (§,kue*jntans) 

Poznanstvo, n. acquaintance (akue'jntans) 

Poznat, a. known (no'un), acquainted (akue'jnted) 

Poznat na daleko, a. notorious (not5'ri§,s), famous 

(fe'jmos) 
Poznati, v. to know (tu no'ij) 
Poznavalac, n. connoisseur (ka'nisb'r) 
Poznavanje, n. knowledge (na'ledz) 
Pozno, adv. late (lejt) 
PozoPf n. attention (ate'ndan) 
Pozoran, a. attentive (ate'ntiv) 
Pozorisni, a. theatrical (tia'trikal) 
Pozoriste, n. theatre (ti'ator) ; scene (si'n) 
Pozornica, n. stage (stejdz) 
Pozorno, adv. attentively (ate'ntivli), watchfully (ua*5- 

fuli), with attention (ui't ate'ndan) 
Pozornost, n. attention (ate'n^an) 
PozvaniJ<, n. caller (ka'lor) 
Pozvati, V. to invite (tu inva'jt) ; to call (tu k§,'l) ; to 

summon (tu sa'mon) 
Pozvati se, v. to refer (tu rifo'r) 
Pozvoniti, v. to ring (tu ri'ng) 
Pozaia, n. complaint (komple'jnt) 
Pozaliti, V. to pity (tu pi'ti) ; to deplore (tu diplo'r) ; 

to regret (tu rigre't) 
Pozaliti se, v. to complain (tu komple'jn) 
Pozar, n. fire (fa'er) ; conflagration (ka'nflagre'jgan; 
Pozderati, v. to eat up (tu i't a'p); to devour (.lu 

(tu diva'ur) 
Pozderuh, n. glutton (gla'tan) 

Pozeliti, V. to wish (tu ui's), to desire (tu diza'er) 
Pozeti, V. to reap (tu ri'p) 
Pozirak, grlo, n. throat (tro'ut) 
Poziviti, V. to live (tu li'v) 

Pozrtvovno, adv. with sacrifice (uit sa'krifajs) 
Pozrtvovnost, n, sacrifice (sa'krifajs) 

Pozuda, n. eagerness (I'gornes) ; desire (diza'er) 
Pozudan, a. eager (I'gSr) ; covetous (ka'vetas) 
Pozudjeti, V. to long for (tu la'ng fo'r) ; to covet (tu 

ka'vet); to desire '(tu diza'er) 
Pozudnost, n. covetousness (ka'vetasnes) 
Pozuriti se, v. to hasten (tu he'jsn) ; to hurry (tu 

ho'ri) 
Pozutiti, V. to become yellow (tu bika'm je'lo) 
Prababa, n. great grandmother (gre'jt gra'ndma'dor) 
Pra6a, n. sling (sling) 
Pracar, n. slinger (sli'ngor) 

Pracati, v. to send (tu se'nd) ; to sling (tu sli'ng) 
Pradjed, n. great grandfather (gre'jt gra'ndfa'dor) 
Pradoba, n. antiquity (anti'kuiti), ancient time (e'jn- 

cint ta'jm) 
Prag, n. threshold (tre'sold), door-step (do'r-ste'p) 
Prah, n. dust (dast) ; powder (pa'udor) 
Pralja, n. laundress (la'ndres) 
Pram, n. bundle (bandl) ; flock (flak) 
Prama, naprama, prep, against (age'nst), towards 

(tordz) Prama jka, n. great grandmother (gre'jt gr4'ndm§.'d6r) 
Pramaljece, n. spring (spring) 
Pramen, n. bundle (bandl) ; tress (tres) 
Pranje, n. washing (ua'ging) 
Praonica, n. laundry (la'ndri) 

Praonica za Ijude, n. wash-room (ua'§-ru'm), toilet- 
room (to'jlet-ru'm) 
Praotac, n. ancestor (a'nsestor) 
Praporac, n. bell (bel) ; bell-harness (be'1-ha'rnes) 
Prapradjed, n. great grandfather (gre'jt grandfa'd5r) 
Prapradjedovi, n. ancestors (a'nsestors) 
PraroditelJ, n. patriarch (pe'jtriark) 
Prasac, n. pig (pig) ; hog (hag) ; swine (sua'jn) 
Prasad, n. swine (sua'jn) 
Prasak, n. clap (klap) ; crack (krak) 
Prase, prasci(5, n. sucking-pig (sa'king-pi'g) 
Prasetina, n. pork (pork) 
Prasica, n. sow (sa'u) 
Prasjedioci, n. ancestors (a'nsestors) 

Praska, n. clap (klap) ; crack (krak) 

Praskanje, n. cracking (kra'king) 

Praskati, v. to crack (tu kra'k) ; to clap (tu kla'p) 

Praskav, a. explosive (eksplo'siv) 

Praskozorje, n. morning-twilight (mo'rning-tua'jla'jt) 

Praskva, n. peach (pic) 

Prasnuti, v. to crack '(tu kra'k); to explode (tu 

eksplo'd) 
Prastar, a. ancient (e'jnCint) ; very old (ve'ri o'ld) 
Prasvijet, n. primitive world (pri'mitiv uo'rld) 
Prasak, n. powder (pa'udor); dust (dast) 
Prasan, a. dusty (da'sti) 
Prascevina, n. pork (pork) 
Prascati, vidi prastati 
Prasina, n. dust (dast) 
Prasionica, n. dust-box (da'st-ba'ks) 
Prasiti, v. to dust (tu da'st) 
Praska, n. atom (a'tam) 
Prastati, v. to forgive (tu forgi'v) 
Prastati se, v. to take leave (tu te'jk li'v) ; to bid 

farewell (tu bi'd fa'rue'l) 

Prasuma, n. virgin forest (v6'rd2in fa'rest) 

Prati, V. to wash (tu ua's) 

Pratilica, n. female companion (fi'mejl kompa'njan) 

Pratioc, n. companion (kompa'njan), attendant (ate'n- 

dant), escort (e'skort) 
Pratiti, v. to escort (tu esko'rt); to accompany (tu 

aka'mpani) 
Pratnja, n. escort (e'skort); retinue (re'tinju) 
Pratnja na glasoviru, n. accompaniment (aka'mpani- 

ment) 
Praunuk, n. great grandson (gre'jt gra'ndsa'n) 
Praunuka, n. great granddaughter (gre'jt gra'ndS,'t5r) 
Prav, a. right (rajt) ; just (dzast) ; correct (kore'kt) 
Prav, neduzan, a. innocent (i'nosent); right (rajt) 
Pravac, n, direction (dire'kSan); aim (ejm) 
Pravac, crta, n. straight line (stre'jt la'jn) 
Pravcat, a. right (rajt); just (dzast); correct (ko- 
re'kt) 
Pravce, adv. directly (dire'ktli) ; exactly (igza'ktli) 
Pravda, n. justice (d2a'stis) ; truth (trut) Pravda ^ i25 Predavanje Pravda, pravdanje, n. quarrel (kyg-'rel); litigation (li'- 

tige'jsan); lawsuit (la'su't) 
Pravdas, n. quarrelsome person (kija'relsam po'rsn) 
Pravdati, v. to justify (tu d2a'stifaj) 
Pravdati se, v. to quarrel (tu kua'rel) 
Pravdati se (sudbeno), v. to litigate (tu li'tigejt); to 

sue (tu su') 
Pravedan, a. just (dzast); righteous (ra'jCas); fair 

(far) 
Pravednik, n. just man (d^a'st ma'n) 
Pravedno, adv. justly (d^a'sli) 
Pravednost, n. justice (dza'stia) 
Pravi, vidi prav 

Pravica, n. right (rajt) ; justice (d2a'stis) 
Pravican, a. just (dzast) ; honest (a'nest) ; fair (far) 
Pravicnost, n. justice (d^a'stis) ; righteousness (ra'j- 

5asnes) 
Pravila, n. rules (riilz) ; by-laws (ba'j-la'z) 
Pravilan, a. regular (re'gjulor) ; exact (egza'kt) ; 

correct (kore'kt) 
Pravi Inik, n. rules (ruls), book of rules (bu'k av ru'ls) 
Pravilnost, n. regularity (re'gjula'riti) 
Pravilo, n. rule (rul) ; principle (pri'nsipl) ; regulation 

(re'gjule'jsan) 
Pravitelj, n. doer (du'cir), maker (me'jkor) 

Praviti, v. to make (tu me'jk); to perform (tu por- 
fo'rm) ; to build (tu bi'ld) ; to erect (tu ire'kt) 
Praviti se, v. to act (tu a'kt) ; to feign (tu fe*jn) 
Pravljenje, n. doing (du'ing), making (me'jking) 

Pravni, a. juridical (dzuri'dikal) ; legal (li'gal) ; legiti- 
mate (ledzi'^timet) 
Pravnicki, a. juridical (dzuri'dikal) 
Pravnik, n. jurist (dzu'rist), lawyer (lo'jer), student 

at law (stju'dent at la') 
Pravo, n. right (rajt), jurisprudence (dzu'rispru*- 

dens) 
Pravo, adv. right (rajt) ; exactly (egza'ktli) 
Pravokut, n. rectangle (re'kta'ngl) 
Pravokutan, a, rectangular (re'kta'ngjulor) 
Pravom, adv. by right (ba'j ra'jt); rightly (ra'jtli) 
Pravomocan, a. valid in law (va'lid in la'); legal (li'- 
gal) 
Pravomo6nost, n. legal validity (li'gal vali'diti) 
Pravopis, n. orthography (orta'grefi) 
Pravorijek, n. orthoepy (o'rtoipi), correct pronunci- 
ation (kore'kt prona'nsie'jsan) 
Pravoslavan, a. orthodox (o'rtodakg) 
Pravoslavlje, n. orthodoxy (o'rtoda'ksi) 
Pravoslovac, n. jurist (dzu'rist) ; lawyer (lo'jer) 
Pravoslovlje, n. jurisprudence (dzu'rispru'dens) 
Pravosudje, n. department of justice (dipa'rtment av 

dza'stis) 
Pravotisak, n. copyright (ka'pirajt) 
Pravovjerni, a. orthodox (o'rtodaks) 
Pravoznanstvo, n. jurisprudence (dzu'rispru'dens) 
Prazan, a. empty (e'mpti) ; vacant (ve'jkant) 
Praznik, n. holiday (ha'lidej) 

Praznikovati, v. to spend vacation (tu spe'nd veke'j- . 
gan) Praznikovati blagdan, n. to keep holiday (tu kip ha'- 
lidej) 
Praznina, n. emptiness (e'mptines), vacancy (ve'j- 

kaftisi) 
Prazniti, v. to empty (tu e'mpti); to evacuate (tu 

iva'kjuejt) 
Praznoruk, a. with 'empty hands (uit e'mpti h&'ndz) 
Praznovjeran, a. superstitious (sju'porsti'gas) 
Praznovjerje, n. superstition (sju'porsti'gan) 

Pre, n. mutton (matn) 

Prcetina, n. mutton meat (ma'tn mi't) 

Prcija, miraz, n. dowry (da'uri) 

Prdavac (ptica), n. land-rail (la'nd-re'jl) 

Pre, prep, over (6'v5r) 

Prebaciti, v. to cast over (tu ka'st o'vor); to overcast 
(tu o'vorka'st), to overthrow (tu o'vQrtro'y) 

Prebijati, v. to break (tu bre'jk) 

Prebiranje, n. selection (sile'kSan) 

Pr«birati, v. to pick (tu pi'k) 

Prebivaliste, n. residence (re'zidens); dwelling 
(dije'ling) 

Prebivanje, n. stay (stej) ; sojourn (so'dzorn) 

Prebivati, v. to stay (tu ste'j) ; to reside (tu riza'jd); 
to sojourn (tu so'dzorn) 

Prebjeci, v. to outflank (tu a'utfla'nk) ; to surpass (tu 
sorpa's) i 

Prebjeg, n. fugitive (f ju'dzitiv) ; deserter (dizo'rtor) 

Preboliti, v. to recover (tu rika'vor) 

Prebor, n. choice (6ojs) 

Prebrati, v. to pick out (tu pi'k a'ut) 

Prebroditi, v. to sail over (tu se'jl o'vor) 

Prebrojiti, v. to count too -much (tu ka'unt tu' ma'5) 

Prebujati, v. to flow over (tu flo'u o'vor) 

Precijeniti, v. to over-rate (tu o'vor-re'jt) ; to over- 
estimate (tu o'vore'stimejt) 

Precjena, n. over-rating (6'vore'jting) ' 

Precasni, a. right reverend (ra'jt re'vorend) 

Preen ica, n. cross-bar (kra's-ba'r) 

Preci, V. to go over (tu go' o'vor) ; to go through (tu 
go'- tru') ; to transgress (tu tra'nsgre's) 

Precuti, v. to overhear (tu o'vbrhi'r) 

Pred, prep, ahead (ahe'd) ; afore (afo'r) 

Predaja, n. delivery (deli'vori) ; surrender (sore'ndor> 

Predaja, tradicija, n. tradition (tradi'§an) 

Predak, n. ancestor (a'nsestor) 

Predaleko, adv. too far (tu' fa'r) 

Predanje, strah, n. fright (frajt) ; fear (fir) ; apprehen- 
sion (a'prihe'nsan) 

Predatelj, n. deliverer (dili'voror) 

Predati, v. to deliver (tu deli'vor) ; to hand to (tu 
ha'nd tu') 

Predati se, v. to give up (tu gi'v a'p) ; to surrender 

(tu sore'ndor) 
Predavac, n. lecturer (le'k(3uror) 
Predavanje, n. delivery (deli'vori), surrender (sSre'n- 

dor) 

Predavanje (u gkoli), n. lecture (le'k<5ur); lection (le*- 
kSan) Predavati ^ lie - Pregled Predavati, v. to lecture (tu le'kdor) 
Predavaii, v. to lecture (tu le'k<56r) 
Predavati se, v. to surrender (tu sore'ndor) 
Predbacivati, v. to cast up (tu ka'st a'p) 
Predbjezan, a. foregoing (fo'rgo*ing) 
Predbrojiti, v. to subscribe (tu sopskra'jb) 
Predbrojnik, n. subscriber (sobskra'jbor) 
Predgorje, n. dape (kejp), foreland (fo'rla'nd) 
Predgovor, n. preface (pre'fes) 

Predgovornik, n. preceding speaker (prisi'ding spi'kQr) 
Predgradje, n. suburb (sa'borb) 
Prediduci, a. preceding (prisi'ding) 

Predigra, n. prelude (pre'ljud) 

Predigra kazalisna, n. short introductory piece (So'rt 

introda'ktori pi's) 
Predikaonica, n. pulpit (pu'lpit) 
Pr«dikovati, v. to preach (tu pri'6); to lecture (tu le*- 

k6ur) 
Predionica, n. spin-house (spi'n-ha'us) 
Predivo, n. flax (flaks) 
Predizbor, n. primaries (pra'jm§,riz) 
Predja, n. yarn (jam) 
Predjasnji, a. former (fo'rmor) 
Predjel, n. district (di'strikt) ; section (se'kgan) ; part 

(part); region (ri'd^an) 
Predji, n. forefathers (fo'rfa'dors), ancestors (a'nses- 

tors) 
Predlagac, n. proposer (propo'zor), offerer (a'foror) 
Pred lagan je, n. motion (mo'ugan) 
Predlagati, v. to put before (tu pu't bifo'r); to propose 

(tu propo'z) ; to move (tu mti'v) 

Predlog, n. proposal (propo'zal) ; motion (mo'usan) 
Predlozenik, n. candidate (ka'ndidet), nominee (na*- 

mini') 
Predloziti, v. to propose (tu propo'z); to offer (tu a'- 

for) ; to move (tu muV) 
Predmet, n. object (a'bzekt) ; thing (ting) 
Predmnijevati, v. to presume (tu prezu'm), to suppose 

(tu supo'z), to imagine (tu ima'dzin), to guess (tu 

ge's) 
Prednjaciti, v. to take the lead (tu te'jk di li'd) ; to go 

before (tu go' bifo'r) ; to advance (tu advan's) ; to 

give example (tu gi'v egza'mpl) 
Ppednjak, n. foreman (fo'rman) ; front-man (fro'nt- 

man) 
Prednji, a. fore (for); afore (afo'r) ; anterior (anti' 

rj5r) 
Prednost, n. preference (pre'forens) 
Predobiti, v. to overcome (tu o'vorka'm); to subdue 

(tu sabdju'); to subjugate (tu sa'bd2ugejt) 
Predocba, n. presentation (pre'zente'jSan), idea (aj- 

di'a); notion (no'u§an) 
Predocenje, n. presentation (pre'zente'jsan) 

Predociti, v. to present (tu prize'nt); to exhibit (tu 

ekshi'bit) 
Predodredba, n. predestination (pride* stine'jSan) 

PredomisHti se, v. to change one's mind (tu Ce'jndi 

ya'ns ma'jnd) 
Predomilljavanje, n. consideration (konsi'dSre'jSan) 
Predomisljavati se, v. to consider (tu kgnsl'dSr); to 

conjecture (tu kQnd2e*k<5ur) Predradnja, n. preliminary work (preli'mineri y5'rk) 

Pred rag, a. dearest (di'rest) 
Predrasuda, n. prejudice (pre'dzudis) 

Predrucak, n. lunch (land) 

Predsijedati, v. to preside (tu priza'jd) 

Predsjednik, n. president (pre'zident) ; chairman 
(Sa'rman) 

Predsjednistvo, n. presidency (pre'zidensi), presi- 
dentship (pre'zidentSip) ; chair (Car) 

Predsoblje, n. hall (hal) ; ante-room (a'nti-ru'm) 

Predstava, n. presentation (pre'zente'jgan) ; perfor- 
mance (porfo'rmans) 

Predstaviti, v. to represent (tu ri'preze'nt) ; to intro- 
duce (tu i'ntrodju's) 

Predstavka, n. memorial (memo'rial) ; address (adre's) 

Predstavijac, n. representer (re'prize'ntor) ; represen- 
tative (re'preze'ntativ) 

Predstavljac kazalisni, n. actor (a'ktor) 

Predstavljati, v. to act (tu a'kt) 

Predstavnik, n. representative (re'preze'ntativ) 

Predstojati, v. to exist (tu egzi'st), to be (tu bP) 

Predstojnik, n. superintendent (sju'porinte'ndent) 
Predstojnistvo, n. superintendency (sju'porinte'»- 

densi) 
Predsuda, n. prejudice (pre'dzudis) 
Predsudan, a. prejudical (pre'dzudi'gal) 
Predsuditi, v. to prejudicate (tu pridzu'dikejt) 
Predsasnik, n. predecessor (pre'dise'sor) 
Predug, a. too-long (tu' la'ng) 
Pred u jam, n. advance money (adva'ns ma'ni) 
Predujmiti, v. to advance money (tu adva'ns ma'ni) 
Predusresti, v. to prevent (tu prive'nt) 
Preduzece, n. intention (inte'ncjan), purpose (po'rpSs) 
Preduzeti, v. to intend (tu inte'nd) 
Preduzetno, adv. purposely (po'rposli), intentionally 

(inte'n^anali) 
Predvecerje, n. eve (iv) 
Predvesti, v. to lead before (tu li'd bifo'r) 
Predvesti (optuzenika), v. to bring in (tu bri'ng i'n) 
Predvidjanje, n. foresight (fo'rsa'jt) 
Predvidjati, v. to foresee (tu fo'rsi') 
Predvidjen, a. foreseen (fo'rsl'n), fore-known (fo'r- 

no'un) 
Ppcdvodilac, n. leader (li'dor) 
Predvoditi, v. to bring before (tu bri'ng bifo'r) ; to lead 

(tu li'd) 
Predvodja, n. leader (li'dor) 
Predvorje, n. foreyard (fo'rja'rd) 
Predzadnji, a. next to the last (ne'kst tu di l&'«t) 

Predzemlje, n. foreland (fo'rla'nd) 
Predzenidben, a. antenuptial (S^'ntina'pgal) 
Pregaca, n. apron (e'jpran) 
Pregaoc, n. striver (stra'jvor) 

Pregaziti, v. to wade over (tu ue'jd o'rSr) 
Pregib, n. joint (d2ojnt) 

Pregibanje, n. bending (b^'nding) ; stooping (stu'ping) 
Pregibati, v. to bend (tu be'nd), to stoop (tu stfi'p) 
Pregled, n. view (vju); prospect (pra'spekt) ; survey 

(sQ'rve); synopsis (gina'psis); inspection (in- 

spe'kSan) Pregleda* — 127 — PremiSljavanje Pregledac, n. inspector (inspe'ktSr) ; reviewer (rivju*- 

or) 
Pregledan, a. revised (riva'jzd) 

Pregledanje, n. inspection (inspe'kSan) ; review (ri- 

vju') 
Pregledati, v. to inspect (tu inspe'kt); to survey (tu 

sorve'j) ; to examine (tu igza'min) 
Pregledati, neopaziti, v. to overlook (tu o'vorlu'k) 
Pregnuce, n. resoluteness (re'zoljutnes) 
Pregnuti, v. to resolve (tu riza'lv) ; to decide (tu di- 

sa'jd) ; to desire (tu diza'er) 
Pregorjeti (bol), v. to get over (tu ge't o'vor) 
Pregovarati, v. to negotiate (tu nego'siejt) 
Pregovor, n. negotiation (nego'§ie'j§an) 
Pregrada, n. partition -wall (parti'gan ua'l) 
Pregraditi, v. to partition (tu parti'gan) 
Pregristi, v. to bite through (tu ba'jt tru') 
Pregrst, n. handful (ha'ndful) 
Prehlada, n. cold (l^old) 

Prehladiti se, v. to catch cold (tu ka'6 ko'ld) 
Prehraniti, v. to support (tu sopo'rt) ; to maintain (tu 

mente'jn) 
Preinaciti, v. to change (tu ce'jndz) ; to alter (tu a'ltor) 
Preinaka, n. change (ce'jndz) ; alteration (a'ltore'jsan) 
Preiskati, v. to search (tu so'r5) 

Prejasan, a. most high (mo'st ha'j) ; august (aga'st) 
Prejasnost, n. eminence (e'minens) 

Prejesti se, v. to overeat (tu o'vori't) 
Prejezditi, v. to ride over (tu ra'jd o'vor) 
Prekasno, adv. too late (tu le'jt) 
Prekid, n. interruption (i'ntora'psan) 
Prekidanje, n. interruption (i'ntora'psan) ; break 

(brejk) 
Prekidati, v. to break (tu bre'jk) ; to interrupt (tu 

i'ntora'pt) 
Prekinuti, v. to break (tu bre'jk) 
Prekipjeti, v. to boil-over (tu bo'el o'vor) 
Prekjuce, prekjucer, adv. the day before yesterday (di 

de'j bifo'r je'stordi) 
Preklani, adv. the year before last (di ji'r bifo'r la'st) 
Preklinjanje, n. cursing (ko'rsing) ; swearing (sue'ring) 
Preklinjatl, v. to curse (tu ko'rs) 
Preklopiti, v. to fold (tu fo'ld) 
Preko, prep, over (o'vor); through (tru') 
Prekobrajan, a. supeirnumerary (sju'pornju'mSreri) 
Prekomjeran, a. exhorbitant (egzo'rbitant) ; excessive 

(ekse'siv) 

Prekomjerno, adv. exceedingly (eksi'dingli) 
Prekomjernost, n. excess (ekse's) ; superfluity (sju*- 
porflju'itl) 

Prekomorski, a. transatlantic (tra'nsatta'ntik) 
Prekonaciti, v. to pass the night (tu pa's di na'Jt) 
Prekopati, v. to dig through (tu di'g tru') 
Prekor, n. rebuke (ribju'k) 

Prekoraclti, v. to step over (tu ste'p o'vor) ; to trespass 
(tu tre'spH's); to transgress (tu tr§,'nsgre's) 

Prekoramenica, n. sash (sa§), scarf (skarf) 
Prekoravati, prekoriti, v. to rebuke (tu ribju'k) ; to 
reprimand (tu re'prima'nd) Prekorcdan, a. excessive (ekse'siv) 

Prekosjutra, adv. the day after to-morrow (di de'j 

a'ftor tu-ma'ro) 
Prekrasan, a. pompous (pa'mpas) ; gorgeous (go'rd2aa| 
Prekratiti, v. to shorten (tu so'rtn) ; to abridge (tu 

abri'dz) 

Prekrcati, v. to over-load (tu o'vGrlo'ud) 

Prekrenuti, v. to turn over (tu to'rn o'vor) 

Prekret, n. revolution (re'volju'san) 

Prekriti, v. to veil (tu ve'jl), to cover (tu ka'vor) 

Prekriziti, prekrstiti, v. to make a sign of the croMi 

(tu me'jk e sa'jn av di kra's) 
Prekrojiti, preobraziti, v. to reshape (tu riSe'jp) 
Prekrsaj, n. violation (va'jole'jsan) 
Prekrsitelj, n. transgressor (tra'nsgre'sor) 
Prekrsiti, v. to break (tu bre'jk); to violate (tu va'jo- 

lejt); to transgress (tu tra'nsgre's) 
Preksinoc, adv. the night before last (di na'jt bifo'r 

la'st) 
Prekuhati, v. to boil-over (tu bo'el-o'vQr) 
Ppekupiti, V. to buy-over (tu ba'j-o'vor) 
Prelac, n. spinner (spi'nor) 
Prelamati, v. to break down (tu bre'jk da'un) 
Ppeiaz, n. transit (tra'nsit) 
Prelazak, n. passage (pa'sedz) 
Prelaziti, v. to pass over (tu pa's o'vor) 
Prelazljiv, a. contagious (konte'jdzas) 
Preletiti, v. to fly over (tu fla'j o'vor) 
PrelijevatI, v. to pour over (tu po'r o'vor) 
Prelja, n. spinner (spi'nor) ; spinster (spi'nstor) 
Preljetiti, v. to spend the summer (tu spe'nd di 

sa'mor) 

Preljub, n. adultery (ada'ltori) 

PVelJubiti, V. to commit adultery (tu komi't ada'ltSri) 

Preljubnica, n. adulteress (ada'ltores) 

Preljubnik, n. adulterer (ada'ltoror) 

Prelom, n. break (brejk), breach (brie) 

Prelomiti, v. to break (tu bre'jk) 

Prem, premda, conj. though (do'u) ; although (a'ldo'u) 

Prema, prep, against (age'nst) ; towards (tordz) 

Premac, n. rival (ra'jval) 

Premaljece, n. spring (spring) 

Premamiti, v. to allure (tu alju'r) ; to entice (tu en- 

ta'js) 
Premda, conj. though (do'u) ; although (a'ldo'u) 
Premetacina, n. searching (so'rSing); rummage (rt,'- 

med2) 
Premetanje, n. transposition (tra'nspozi'gan) 
PremetatI, v. to search (tu so'rC) ; to rake (tu re'jk); 

to rummage (tu ra'medz) 
Premijesiti, v. to knead (tu ni'd) 
Premilostiv, a. gracious (gre'jgas); benignant (bini'c- 

nant) 
Premiiostivan, a. most gracious (mo'st gre'j§as) 
Prem i lost! vest, n. benignancy (bini'gnansi) 
Preminuti, v. to die (tu da'j); to expire (tu ekspa*er| 
Premisljavanje, n. reflection (rifle'kgan) ; eonsider*- 

tion (kQnsi'dbre'jian) PremiSljavati 128 — Prerastl Premiiljavati, v. to think over (tu ti'nk o*v6r); to re- 
flect (tu rifle'kt); to consider (tu konsi'dSr) 
Premjeriti, v. to measure up (tu me'2ur a'p) 

Premjestiti, v. to transfer (tu tr4*nsf6'r) 

PremjestitI se, v. to move (tu mu'v); to remove (tu 

rimu'v); to transfer (tu tra'nsfo'r) 
Premjestaj, n. transfer (tr&'nsfo'r) 
Premjestanje, n. moving (mii'ving) 
Premoc, n. superiority (sjupiria'riti) 

Premogudan. a. almighty (S.'lma'jti) 
Premostiti, v. to bridge (tu bri'dz) 

Prem ucati, v. to keep secret (tu ki'p si'krit) 

Premudar, a. omniscient (omni'sent) ; all knowing (S-'l 
no'ing) 

Premudrost, n, omniscience (omni'Sens) 

Prenaciniti, v. to alter (tu a'ltSr) 

Prenagao, a. overhasty (o'vorhe'jsti) ; inconsiderate 
(i'nkonsi'doret) 

Prenagliti, v. to overhasten (tu 6'vorhe'jsn) ; to preci- 
pitate (tu presi'pitejt) 

Prenaglost, n. overhastiness (o'vorhe'jstilies) ; preci- 
pitance (presi'pitans) 

Prenapet, a. overstrained (6'vorstre'jnd) 

Prenapetost, n. overstrain (o'vorstre'jn) 

Prenasati, v. to transfer (tu tra'nsfo'r), to carry (tu 
ka'ri) 

Prenatrpati, v. to overcrowd (tu o'vorkra'ud) 

Prenesti, v. to carry over (tu ka'ri o'vor); to transfer 
(tu tra'nsfo'r) 

Prenesti zemijiste, v. to transfer (tu trS,'nsf5'r) ; to 
assign (tu asa'jn) 

Prenociti, v. to sleep for the night (tu sll'p for di na'jt) 

Prenos, n. transmission (tra'nzmi'san) ; assignment 
(asa'jnment) 

Prenositi, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) ; to transmit 

(tu tra'nsmi't) 
Prenuti se, v. to wake up (tu ue'jk a'p) 
Preoblaciti, v. to cover (tu ka'vor) ; to coat with (tu 

ko'ut ui't) 
Preoblaciti se, v. to change the clothes (tu Ce'jnd^ di 

klo'uz) 
Preobraziti, v. to alter (tu S,'lt5r) ; tu change (tu 

ce'jndz) ; to transform (tu tra'nsfo'rm) 
Preobrazenje, n. transformation (tra'nsforme'jSan) ; 

altering (a'ltoring) 
Preobrazenje Kristovo, n. Transfiguration (tra'nsfi'- 

gjure'jgan) 
Preobuci, v. to put on (tu pu't a'n) 
Preobuka, n. changing one's dress (ce'jndzing ua'ns 

dre's) 
Preobuti, v. to put on other shoes (tu pu't a'n a'dor 
V §u'z) 
Preobuti se, v. to change one's shoes (tu Se'jndz ua'ns 

§u'z) 
Preokrenuti, v. to turn about (tu to'rn aba'ut) ; to in- 
vert (tu invo'rt), to upset (tu apse't) 
Preokret, n. evolution (e'volju'San) ; revolution (re'vo- 

lju'§an) 
Preorati, v. to plow over (tu pla'u 5*vor) 

Preostataki n. remnant (re'mnant) Preostatiy v. to remain (tu rime'jn) 

Prepasti se, v. to be frightened (tu bi fra'jtend) 

Prepatiti, v. to suffer (tu sa'for) 

Prepeiica, n. quail (kue'jl) 

Prepelicar, n. spaniel (spa'njel) 

Prep i lit i, v. to saw through (tu sa' tru') 

Prepiranje, n. quarrel (kua'rel) ; strife (strajf) 

Prepirati se, v. to quarrel (tu kua'rel) ; to dispute (tu 

dispju't) 
Prepirka, n. quarrel (kua'rel); dispute (di'spjut) 
Prepis, n. copy (ka'pi) 

Prepis grunta, n. transfer of real estate (tra'nsfor ar 

ri'al este'jt) 
Prepisac, n. copyist (ka'piist) 
Prepisati, v. to copy (tu ka'pi) 
Prepisati grunt, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) 
Prepisati lijek, v. to prescribe (tu priskra'jb) 
Prepisivanje, n. copying (ka'piing) 
Prepisna knjiga, n. copy book (ka'pi bu'k) 
Preplasiti, v. to scare (tu ska'r) ; to intimidate (tu 

inti'midejt) 
Prep lata, n. payment in advance (pe'jment in ad- 

va'ns), subscription (sopskri'psan) 
Preplatiti, v. to prepay (tu pri'pe'j); to subscribe (tu 

sopskra'jb) 
Prep lest i, v. to interweave (tu i'ntorui'v) 
Preplivati, v. to swim through (tu syi'm tru') 
Prepona, n. obstacle (a'pstakl) 
•^reporod, n. revival (riva'jval) 
Preporoditi, v. to revive (tu riva'Jv) 
Preporucen, a. recommended (re'kome'nded) 
Preporucen list, n. registered letter (re'dzistord le'tor) 
Preporuciti, v. to recommend (tu re'kome'nd) 
Preporuciti list, v. to register (tu re'dzistor) 
Preporuka, n. recommendation (re'komende'jgan) 
Prepoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) 
Prepreciti, v. to hinder (tu hi'ndor), to bar (tu ba'r) 
Prepredati, v. to spin over (tu spi'n o'vor) 
Prepreden, lukav, a. cunning (ka'ning), sly (slaj) 
Prepredenost, n. wiliness (ua'jlines) 
Prepreka, n. obstacle (a'pstakl) ; obstruction (apstra'- 

ksan) ; barrier (ba'rior) ' 

Preprijeciti, v. to hinder (tu hi'ndor) ; to bar (tu ba'r) 
Prepredati, v. to sell over (tu se'l o'vor) 
Preprodavalac, n. huckster (ha'kstor); dealer (di'lor) 
Prepun, a. too full (tu' fu'l) 
Prepuna ku<5a, n. crowded to repletion (kra'uded tu 

ripli'san) 
Prepuniti, v. to overfill (tu o'vorfi'l), to overstock 

(tu o'vorsta'k) 
Prepustiti, v. tp leave (tu ll'v) ; to sell (tu se'l); to 

make over (tu me'jk o'vor) ; to cede (tu si'd) 
Preraditi, v. to remake (tu ri'me'jk), to reshape (tu 

ri'ge'jp) 
Preradjivanje, n. remaking (ri'me'jking) ; remodelling 

(ri'ma'deling) 
Preran, a. too early (tu 6'rli), premature (pri'm&<5u'r) 
Prerasti, v. to grow over (tu grQ'y o'vor) Prerezati — 129 ~ Preuzeti Prerezati, v. to cut (tu ka*t) 
Prerisati, v. to copy (tu ka'pi) 
Presada, n. transplanting (tra'nspla'nting) 
Presaditi, v. t^ transplant (tu tra'nspla'nt) 
Presadjivanje, n. transplanting (tra'nspla'nting) 
Presahnuti, v. to dry up (tu dra'j a'p) 
Preseliti, v. to transfer (tu tra'nsfo'r) ; to move (tu 
mu'v) ; to remove (tu rimti'v) ; to migrate (tu 
ma'jgre'jt) 
Presenecenje, n. amazement (ame'jzment) ; astonish- 
ment (asta'niSment) 
Presenetitl, v. to astonish (tu asta'niS) ; to amaze (tu 

ame'jz); to surprise (tu sSrpra'jz) 
Presenetiti se, v. to be surprised (tu bi sorpra'jzd) 
Presjeci, v. to cut through (tu ka't tru') 
Preskocitl, v. to jump over (tu dza'mp o'vor) 
Preskociti (u knjizi), v. to overleap (tu o'vttrli'p) 
Preskoclti (o elektricnoj iskri), v. to strike across (tu 

stra'jk akra's) 
Preslan, a. too salty (tu* s§.'lti) 
Preslica, n. distaff (di'staf) 
Preslikati, v. to portray (tu po'rtre'j) 
Presiusavanje, presluSanje, n. hearing (hi'ring); exa- 
mination (igza'mine'jsan) 

Preslusavati, v. to hear (tu hi'r); to examine (tu ig- 
za'min) ; to cross examine (tu kra's igza'min) 
Presoliti, v. to salt too much (tu sa'lt tu' ma'«5) 
Prespavati, v. to oversleep (tu o'vorsli'p) 
Prestajati, v. to cease (tu si's) ; to discontinue (tu 

di'skonti'nju) 
Prestanak, n. end (end), stop (stap) 

P rest at i, v. to stop (tu sta'p), to quit (tu kiii't) 
Prestaviti, v. to introduce (tu i'ntrodju's) 

Presti, V. to spin (tu spi'n) 

Prestici, v. to overtake (tu o'vorte'jk); to pass (tu 
pa's) 

Prestrasiti, v. to frighten (tu fra'jtn) ; to scare (tu 
ska'r) 

Prestravitl, v. to scare to death (tu ska'r tu de't) 

Prestup, n. transgression (tra'nsgre'san) 

Prestupak, n. trespass (tre'spa's), transgression (tra'- 
nsgre'gan) 

Prestupiti, v. to transgress (tu tra'nsgre's) ; to over- 
step (tu o'vorste'p) 

Prestupiti zakon, v. to violate (tu va'jolejt) ; to tres- 
pass (tu tre'spa's) 

Prestupna godina, n. leap year (ll'p ji'r) 

Prestupnik, n. transgressor (tra'nsgre'sor) ; trespasser 
(tre'spa'sor) 

Presuda, n. prejudice (pre'd2udis) ; bias (ba*jas) 

Presuditi, v. to sentence (tu se'ntens); to condemn (tu 
konde'm) 

Presvuci, v. to change the clothes (tu 6e'jnd2 di 
klQ'yz) 

Presa, n. hurry (ho'ri) ; urgency (o'rdzensi) 

Presa, tlaka, n. press (pres) 

Presan, a. urgent (6'rdzent) 

Presnost, n. urgency (o'rdzensi) 

PreStampati, V. to reprint (tu ripri'nt) Presutiti, v. to conceal (tu kgnsi'l), to keep secret 

(tu ki'p si'krit) 
Pretakati, v. to draw off (tu drU' a'f) 
Preteca, n. herald (he'rald), forerunner (fo'ra'n5r) 
Pretecan, a. preliminary (preli'mineri) 
Preteci, v. to over-run (tu 6'vora'n) ; to surpass (tu 

sSrpa's) 
Pretega, n. overweight (o'vorue'jt) 
Pretegnuti, v. to outweigh (tu a'utue'j) ; to overpoise 

(tu o*v'6rpo*p^ 
Pretezati, v. U overstrain (tu o'vorstre'jn) ; to over- 
stretch (twu o'v5rstre'6) 
Pretezan, a. predominant (prida'minant) 
Preteznost, n. majority (madzo'riti), superiority (sju- 

piria'riti) 
Prethodniy a. preceding (prisi'ding), foregoing (fo*r- 

go'ing), preliminary (preli'mineri) 
Pretiskati, v. to reprint (tu ri'pri'nt) ; to copy (tu 

ka'pi) 
Pretjeran, a. exaggerated (eg25,'d25re'jted) ; excessive 

(ekse'siv) 
Pretjeranac, n. boaster (bo'ustor) 
Pretjeranost, n. exaggeration (egza'dzdre'jSan) 
Pretjerati, v. to drive over (tu dra'jv o'v5r) 
Pretjerivati, v. to exaggerate (tu egza'dz5rejt) 
Pretociti, v. to pour over (tu po'r o'v6r) 
Pretopiti, v. to refound (tu ri'fa'und) ; to new-mould 

(tu nju-mo'ld) 
Pretplata, n. subscription (sabskri'pgan), payment ia 

advance (pe'jment in adva'ns), 
Pretplatitiy v. to subscribe (tu supskra'jb), to pay in 

advance (tu pe'j in adva'ns) 
Pretplatnik, n. subscriber (subskra*jb5r) 
Pretppega, n. relay (rile*j) 
Pretraga, n. searching (s^'rcing) 
Pretraziti, v. to search over (tu sO'rg o'vGr); to rake 

(tu re'jk); to rummage (tu ra'med2) 
Pretres, n. discussion (diska'San) ; sifting (si'fting) 
Pretresati, v. to sift (tu si'ft) 
Pretrgnut, a. broken (bro'ken) 
Pretrgnuti, v. to break (tu bre'jk) 
Pretrpiti, v. to suffer (tu sa*f6r), to endure (tu en- 

dju'r) 
Pretvaralica, n. pretender (prite'ndor) ; simulant (sf- 

mjulant) 
Pretvaranje, n. disguise (disga'jz); dissimulation 

(disi'mjule'jsan) ; pretending (prite'nding) 
Pretvarati, v. to disguise (tu disga'jz); to transform 

(tu tra'nsfo'rm) 
Pretvarati se, v. to pretend (tu prite'nd); to simulate 

(tu si'mjulejt) ; to feign (tu fe'jn) 
Preudesiti, v. to rearrange (tu ri'are'jndz), to read- 
just (tu ri'adza'st) 

Preustrojiti, v. to reorganise (tu rio'rganajz) 
Preustrojstvo, n. reorganization (rio'rganize'jsan) 
Preuzetan, a. bold (bold), daring (da'ring) 

Preuzeti, v. to take possession of (tu te'jk poze'san 
a'v); to undertake (tu a'ndSrte'jk) ; to contract 
(tu kQntra'kt) Preuzetnost — isa — Pridjer Preuzetnost. n. boldness (bQ*ldnes) 
Preuzimac, n. contractor (kontri,'ktc5r) ; undertaker 
(a'ndorte'jkor) 

Preuzimanje, n. taking over (te'jkingr <fv3r) 
Preuzvisen, a. most emlnemt (mQ'st e'minent) 
Preuzvisenost, n. excellence (e'kselena) 
Prevadjati, v. to translate (tu tri*nsle*jt) 
Prevagnuti, v. to outweigh (tu a'utye'j) 
Prevala, n. overthrow (5*vc5rtrQ*u) 
Prevaliti, v. to tilt oTer (tu ti'It o*Tor); to orerturn 

(tu 6'vorto'm) 
Prevara, n. fraud (fr^d); deceit (disft); swindle 

(sui'ndl) 
Prevariti, v. to cheat (tu 5ft); to defraud (tu difril'd) 
Prevarl jiv, a. deceitful (dijM'tful) ; fraudulent (frR'd- 

zulent) 
Prevec, adv. too much (tu* ma'5| 
Prevejan, a. cunning- (ka'nin^, foxy (fa'ksi), sly 

(slaj) 
Prevejanac, n. arrant fellow (toant tk'lo) 
Prevesti, v. to carry over (tu ka'ri o'v5r) ; to translate 

(tu tra'nsia'jt) 
Previdjeti, v. to overlpoic (tm 5v9iiu^k) 
Previnuti, v. to uend (tu be*nd) 
Previse, adv. to* mucii (tu' ma*^, eicceedingly (eksf - 

dingli) 

Previsnji, a. supreme (suprfnil, highest (ha*jest) 
PrevitI, V. to fold (tm fold) ; to wrap up (tu ra'p a.'p) 
Prevjesa, n. veil (vejl) 

Prevlaka, n. cover (ka'vor^ ; coating (ko'uting) 
Prevlaka za jastuk, ». pillow-case (pi'16-ke'js) 
Prevod, n. translation (trat'nsle'jSan) 
Prevodltelj, n. translator (trafnsle'jtor) 
Prevod iti, v. to carry ov^ (tu ka'ri o'vor); to trans- 
late (tu tra'nsle'jt) 
Prevoz, n. transport (trS,'nspo*rt) ; ferry (fe'ri) 
Prevoziti, v. to transport (tu tran^spo'rt) 
Prevoziti ladjom, v. to ferry over (tu fe'ri o'vor) 
Prevozna ladja, n. ferry-boat (fe'ri bo'ut) 
Prevracati, v. to turn around (tu to'm ara'und) ; to 

invert (tu invo'rt) 
Prevracati u knjizi, v. to turn over the leaves (tu 

to'rn o'vor di li'vz) 
Prevrat, n. overthrow (o*v5rtrQ'\j) ; revol|jtion (re'- 

volju'san) 
Prevratan, a. revolutionary (re'volju'ganeri) 
Prevratnik, n. revolter (riva'Itar), revolutionist (re'- 

volju'sanist) 
Prevrnuti, v. to upset (tu g^'pse't) 
Ppevrtljiv, a. inconstant (ifika'nstiint) 
Prevrtljivost, n. inconstancy (fnka'nstansi) 
Prevuci, v. to draw through (tu dra* tru') ; to spread 

over (tu spre'd 9'v5r) 
Prezid, n. partition -wall (parti*gan-u|.'l) 
Prezime, n. surname (»a?m^la|, family name (f&'- 

mili ne'jm) 
Prezimiti,* v. to pass the winter (tu pa's di ui'ntSr) 
Prezir, n. contempt (kotite1n|Jt| ; «cora (skorn) Preziran, a. despicable (de'spikabl) ; contemptible 

(konte'mptibl) 
Preziratelj, n. scorner (sko'rnor), despiser (dispa'jzSr) 
Prezirati, v. to scorn (tu sko'rn); to despise (tu dis- 

pa'jz) 
Prezirno, adv. contemptuously (konte'mp(5u§,sli), 

scornfully (sko'rnfuli) 
Prezreo, a. overripe (o'vora'jp); mellow (me'16) 
Prezaliti, v. to get over (tu ge't o'vor); to forget (tu 

forge't) 
Preiivac, n. masticator (ma'stike'jtSr) ; chewer 

(5u'6r) 
Prezivati, v. to masticate (tu ma'stikejt); to chew (tu 

5u') 
Prezivjeti, v. to outlive (tu a'utli'v) 
Prhnuti, V. to dart (tu da'rt) 
Prhut, n. dandruff (da'ndraf) 
Pri, prep, by (baj) ; at (at) 

Prianjati, v. to hook (tu hu'k); to stick (tu sti'k) 
Pribava, n. procuration (pra'kjure'jsan) 
Pribaviti, v. to procure (tu prokju'r) 
Pribavljac, n. procurer (prakju'rSr), provider (pro- 

va'jdor) 
Pribijac, n. hammer (ha'mor) 
Pribiti, v. to nail (tu ne'jl) 
Pribj'e6i, v. to take shelter (tu te'jk ge'ltSr) 
Pribjeziste, n. place of refuge (ple'js av re'f jud2) ; 

shelter (se'ltor) ; asylum (asa'jlam) 
Pribjeznik, n. refugee (re'fjudzi') 
Pribiizan, a. approximate (apra'ksimet) 
Pribiiziti, v. to approach (tu apro'u5); to draw nearer 

(tu dra' ni'rOr) 
Pribliznost, n. approximation (apra'ksime'jSan) 

Pribodaca, n. pin (pin) 
Pribor, n. set (set) 

Pribrojiti, v. to add (tu ^'d) 

Prica, n. tale (tejl) ; story (sto'ri) 

Pricati, v. to tell (tu te'l) ; to narrate (tu nare'jt) 

Pricek, n. reception (rise'p§an) 

Pricekati, v. to wait (tu ue'jt) ; to receive (tu risi'v) 

Pricest, n. communion (kamju'njan) ; sacrament (sS.*- 

krament) 
Prioestiti se, v. to receive the sacrament (tu risi'v di 

sa'krament) 
Priceti, v. to begin (tu bigi'n) ; to start (tu sta'rt) 
Pricica, n. anecdote (a'nekdot); fable (fejbl); tale 

(tejl) 
PriSiniti se, v. to appear (tu S^piT), to seem (tu si'm) 
Pricinjati se, pretvarati se, v. to feign (tu fe'jn) 
Pricuva, n. reserve (rizo'rv) 
Pricvrstiti, v. to fasten (tu f^'sn) 
Prid, n. agio (S,'d2io) 
Pridatak, n. addition (^di'San); makeweight (me'jk- 

ue'jt) 
Pridati, v. to add (tu a'd) ; to put to (tu pu't tu') 
Pridavnik, n. adjective (§.'d2ektiv) 
Pridignuti, v. to lift (tu li'ft) 

Pridjev, n. epiteth (e'pitet) Pridjerak 111 PriliSno Pridjevak, n. surname (so'rne'jm) ; nickname <ni'k- 

ne'jm) 
Pridoci, v. to come to (tu ka'm tu') 
Pridodati, v. to add (tu a'd) 
Pridonijeti, v. to attribute (tu atri'bjut) 
Pridoslica, n. newcomer (nju'ka'mor) 
Pridruzltl se, y. to attach (tu ata'c) ; to join (tu 

dzo'jn) 
Pridrzanje, n. reservation (re'zorve'jsan) 
Pridrzati, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to retain (tu 

rite'jn), to reserve (tu rizS'rv) 
Prignuti, v. to bend (tu be'nd); to bow (tu ba'u) 
Prignuti se, v. to stoop down (tu stu'p da'un) 
Prigoda, n. chance (cans); opportunity (a'partju'niti) 
Prigodan, a. casual (ka'zjual); accidental (a'kside'n- 

tal) 
Prigodom, adv. by chance (baj ca'ns) ; by occasion 

(baj oke'jzan) 
Prigospodariti, v. to attain (tu ate'jn) ; to earn (tu 

6'rn) ; to acquire (tu akua'er) 
Prigotavljanje, n. preparation (pre'pare'jgan) 

Prigotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 
Prigovarati, v. to object (tu obdze'kt) 
Prigovor, n. objection (obdze'ksan) ; remonstratiom 
(re'manstre'jsan) 

Prigraditi, v. to build to (tu bi'ld tu') 

Prigrljati, v. to warm over (tu ua'rm o'vor) 

Prigrliti, v. to embrace (tu embre'js) 

Prihod, n. income (i'nkam) ; revenue (re'venju| 

Prihodarina, n. income-tax (i'nkam ta'ks) 

Prihvacen, a. accepted (akse'pted) 

Prihvat, n. acceptance (akse'ptans) 

Prihvatiti, v. to accept (tu akse'pt) ; to receive (tu ri- 

si'v); to seize (tu si'z) ; to occupy (tu a'kjupaj) 
Prijamnik, n. novice (na'vis) 

Prijasnji, a. former (fo'rmor), previous (pri'vias) 
Prijatan, a. agreeable (agri'abl) ; pleasant (ple'zant) 
Prijatelj,-ica, n. friend (frend) 
Prijateljlti se, v. to chum (tu 5a'm) ; to associate (tu 

aso'giejt) 

Prijateljski, a. friendly (fre'ndli), amicable (a'mi- 
kabl) 

Prijateljstvo, n. friendship (fre'ndSip) 

Prijati, V. to please (tu pli'z) 

Prijava, n. report (ripo'rt) ; announcement (ana'ims- 
ment) 

Prijaviti, v. to report (tu ripo'rt) ; to announce (tu 
(tu ana'uns) ; to publish (tu pa'blis) 

Prijazan, a. kind (kajnd) ; loving (la'ving); affectio- 
nate (afe'ksanet) 

Prijaznost, n. kindness (ka'jndnes); affection (afe'k- 
san) 

Prije, prep, before (bifo'r) ; formerly (fo'rmerli) ; pre- 
viously (pri'viasli) 

Prijeboj, n. partition (parti'san) 

Prijecac, n. crosscut (kr^'ska't) 

Prijecnik, n. diameter (daja'mitor) 

Prijeci, v. to pass over (tu pa's o'vor) ; to pass 
through (tu pa's tru') ; to cross (tu kr&*s) Prijedjel, n. region (ri'd^an), district (di'strikt), land 
(land), section (se'kgan), part (part) 

Prijedlog, n. motion (mo'ugan), proposition (pra'pozl*- 
§an) 

Prijedor, n. breach (bri5) ; gap (gkp) 
Prijegled, n. view (vju); prospect (pra'spekt) 
Prijeki sud, n. summary-law (sa'meri la') 
Prijeko, adv. over (o'vor) ; across (akra's) 
Prijekop, n. tunel (ta'nel) 

Prijekor, n. rebuke (ribju'k) 

Prijesan, a. raw (r§.) 

Prijestolje, n. throne (tron) 

Prijestolnica, n. metropolis (mitra'polis) ; capital (k&* 

pital) 
Prijetiti, v. to threaten (tu tre'tn) 
Prijetnja, n. threat (tret) ; menace (me'nes) 
Prijevod, n. translation (tra'nsle'jsan) 
Prikaz, n. spectacle (spe'ktakl); play (plej) ; drama 

(dra'ma) 
Prikaza, n. vision (vi'2an) ; apparition (a*p§.ri'§an) ; 

ghost (gost) 
Prikazati, v. to perform (tu porfo'rm) ; to show (tu 
so'ii) ; to play (tu ple'j); to represent (tu ri'pre- 
ze'nt) 
Prikazati se, v. to appear (tu api'r) ; to personate (tu 

po'rsonejt) 
Prikazati si, v. to imagine (tu ima'dzin) 
Prikazivac, n. representer (re'prize'ntor) ; performer 

(porfo'rmor), demonstrator (de'manstre'jtor) 
Prikazivanje, n. representation (re'prezente'jSan) 
performance (pMirf o'rmans) , demonstration (de'- 
manstre'j§an> 
Prikladan, a. suit*, (su'tabl), convenient (konvl'n- 

jent) 
Prikladnost, n. suitableness (sti'tablnes) ; convenience 

(konvi'njens) 
Prikljuciti, v. to enclose (tu enklo'z) ; to add (tu 4'd) 
Priklon, n. inclination (i'nkline'jSan) 
Priklopiti, v. to enclose (tu enklo'z) 
Prikopcati, v. to pin (tu pi'n) 

Prikor, n. rebuke (ribju'k) ; censure (se'niur) ; repri- 
mand (re'prima'nd) 
Prikoriti, v. to rebuke (tu ribju'k) ; to censure (tu 

•se'nsur) 
Prikovati, V. to nail (tu ne'jl) 
Prikrajak, n. edge (edz); border (bo'rdor) ; margin 

(ma'rdzin) 
Prikratiti, v. to shorten (tu so'rtn) 

Prikriti, v. to cover (tu ka'vor) 

Prikupljati, v. to gather (tu ga'dor) 

Prilagati, v. to lay by (tu le'j ba'j);. to impute (tu 

impju't) 
Prilagoditi, v. to accommodate (tu §,ka*madejt) 
Priiaz, n. access (a'kses) 
Prilazan, a. accessible (akse'sibl) 
Priieznica, n. concubine (ka'nkjubajn) 

Prilican, a. fair (f§,r) 

Prilicno, adv. pretty (pri'ti), fairly (f§.'rli), mear^ 
(nfrli) Prilijepiti .-. 132 Prirediti Prilijepiti, v. to paste (tu pe'jst); to glue (tu glu'); toj 

stick (tu sti'k) 1 

Prilika, n. picture (pi'.kCur) ; resemblance (rize'm- j 

blans) ' 

Prilika, zgoda, n. opportunity (a'partju'niti) 
Prilikom, adv. occasionally (oke'j2anali) 
Ptiliti, V. to pour to (tu po'r tu') 
Priljepak, n. sticker (sti'kor) 
Priijepciv, a. contagious (konte'jdzas) 
Priljepciva bolest, n. contagious disease (konte'jdzas 

dizi'z) 
Priljepljivati, v. to stick (tu sti'k); to glue (tu glu') 
Prilog, n. supplement (sa'pliment) 
Prilozak (kod vage), n. makev/eight (me'jkue'jt) 
Priioziti, v. to add to (tu a'd tu'); to superadd (tu 

sju'pora'd) 
Primaci, v. to draw nearer (tu drS,' ni'ror) 
Priina6i se, v. to come cloaer (tu ka'm kl6'sc)r) 
Primaknuti, v. to move to (tu mu'v tu), to add to (tu 

a'd tu') 

Primalac, n. receiver (risl'vor) 

Primalja, n. mid-wife (mi'dua'jf) 

Primal jstvo, n. midwifery (mi'dua'jf ori) 

Primamiti, v. to allure (tu alju'r), to entice (tu en- 

•ta'js) 
Primamljiv, a. seductive (sida'ktiv) ; captivating 

(ka'ptive'jting) 
Primanje, n. receiving (risl'ving), reception (rise'p- 

§an) 
Primati, v. to accept (tu akse'pt), to take (tu te'jk), 

to receive (tu risi'v) 
Primijesati, v. to admix (tu admiks) 
Primiriti, v. to calm (tu ka'm); to appease (tu api'z) 
Primirje, n. armistice (a'rmistis), truce (trus) 
Primitak, n. receipt (risi't) 
Primiti, vidi primati 
Primjecivati,-v. to remark (tu rima'rk) 
Primjedba, n. remark (rima'rk) 
Primjena, n. application a'plike'jgan) 
Primjer, n. example (egza'mpl) 
Primjerak, n. sample (sampl) 
Primjeren, a. adequate (a'dikuet), fit (fit) 
Primjeriti, v. to measure (tu me'zur) 
Primjetiti, kazati, v. to remark (tu rima'rk) 
Primjctiti, opaziti, v. to notice (tu no'tis), to observe 

(tu obzo'rv) 
Primoran, a. compelled (kompe'ld), forced (forst) 
Primorati, v. to compel (tu kompe'l)/ to force (tu 

fo'rs) 
Primorje, n. coast lands (ko'ust la'ndz) 
Princip, n. principle (pri'nsipl) 
Prinos, n. contribution (ko'ntribju'san) 
Prinositi, v. to contribute (tu kontri'bjut) 
Prinuditi, v. to compel (tu kompe'l) ; to force (tu 

fo'rs) 
Prinukati, v. to persuade (tu porsue'jd) 

Prinuzden, a. compelled (kompe'ld); necessitated (ni- 

se'site'jted) 
Prifiuzditi, v. to compel (tu kompe'l); to urge (tu 

ft'rd^); t6 necessitate (tu nise'sitejt) ■Prionuti, v. to adhere (tu adhl'r), to stick (tu sti'k) ^ 

Hj to take hold of (tu te'jk ho'ld a'v) 

|P| Priop6iti, v. to communicate (tu komju'nikejt) 

] Pripadak, n. asset (§-'set) 

; Pripadati, v. to belong (lu bila'ng) ; to appertain (tu 

a'porte'jn) 
Pripadnik, n. subject (sa'bdzekt) 
Pripaliti, v. to light (tu la'jt) 
Pripasak, n. girdl (gordl) ; belt (belt) 
Pripasati, v. to encompass (tu enka'mpas) ; to encircle 

(tu enso'rkl) 
Pripaziti, v. to watch (tu ua'6), to take care (tu te'jk 

ka'r) 
Pripeci, v. to singe (tu si'ndz) 
Pripeka, n. scorching heat (sko'rCing hft) 
Pripetiti se, v. to happen (tu ha'pen) 
Pripisati, v. to ascribe (tu dskra'jb) ; to attribute (tu 

atri'bjut) 
Pripisivanje, n. attribution (a'tribju'san) 
Pripit, a. intoxicated (inta'ksikejted) 
Pripitomiti, v. to tame (tu te'jm) 
Pripjev, n. refrain (rifre'jn) 

Pripojiti, V. to join (tu dzo'jn), to couple (tu ka'pl) 
Pripomagati, v. to help (tu he'lp) ; to aid (tu e'jd) ; 

to assist (tu asi'st) 
Pripomenuti, v. to remark (tu rima'rk) 
Pripomoc, n. aid (ejd) ; help (help) ; assistance (asi's- 

tans), succor (sa'kor) 
Pripomoci, v. to succor (tu sa'kor), to help (tu help) 
Pripovijedac, n. narrator (nare'jtor). 
Pripovijedati, v. to relate (tu rile'jt) ; to tell (tu te'l) 
Pripovjctka, n. story (sto'ri), tale (tejl) 
Pripoznat, a. recognized (re'kognajzd) ; acknowledged 

(akna'ledzd) 
Pripoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) ; to acknow- 
ledge (tu akna'ledz) 
Pripoznavanje, n. acknowledgement (akna'ledzment) ; 

recognition (re'kogni'san) 

Priprava, n. preparation (pre'pare'jSan) 
Pripravan, a. prepared (pripa'rd), ready (re'di) 
Pripraviti, v. to prepare (tu pripa'r) ; to make ready 
(tu me'jk re'di) 

Pripravnost, n. readiness (re'dines); willingness (uf- 
lingnes) 

Priprema, n. arrangement (are'jndzment) ; prepara- 
tion (pre'pare'jsan) 

Pripremiti, v. to arrange (tu are'jndz) ; to prepare (tu 

pripa'r) 
Priprost, a. simple (simpl) 
Pripust, n. admJttance (admi'tans) ; admission (admi'- 

san) 
Pripustiti, v. to admit (tu admi't), to let in (tu le't 

i'n) 
Priracunati, v. to add to account (tu a'd tu aka'unt) 
Prirast, n. increase (i'nkris) 
PrireditelJ, n. arranger (are'jndzor) 
Prirediti, v. to arrange (tu are'jndz); to prepare (tu 

pripa'r) Priredjivanje — 135 — PriTlti Priredjivanje, n. preparation cpre'pare'jgan) 

Prirod, n. produce (pra'djus) 

Prjroda, n. nature (ne'j6ur) 

Prirodan, a. natural (na'6ural) 

Prirodjen, a. inborn (i'nbo'rn) ; innate (i'net) 

Prirodnine, n. natural products (nS^'^ural pra'dakc) 

Prirodnost, n. naturalness (na'duralnes) 

Prirodopis, n. natural history (na'fiural hi'stori) 

Prirodopisac, n. natural historian (na'6ural histo'rian) 

Prirodoslovlje, n. natural science (na'<5ural sa'ens) 

Prirok, n. predicate (pre'diket) 

Prirucnik, n. manual (ma'njual) 

Priseci, v. to swear (tu sua'r) ; to take oath (tu te'jk 

o'ut) 
Prisega, n. oath (o'ut) 
Prisega kriva, n. perjury (po'rdzuri) 
Priseznik, n. juror (dzu'ror), juryman (dSu'riman) 
Prisiliti, v. to force (tu fo'rs) ; to compel (tu kompe'l) ; 

to urge (tu o'rdz) 

P "isilni, a. forcible (fo'rsibl) 

Prisizati, v. to swear (tu sue'r), to take oath (tu te'jk 
o'ut) 

PKsjedati, v. to sit by (tu si't ba'j) 

Prisjednik, n. assessor (ase'sor), judge lateral (d^a'dg 

le'jtoral) 
Priskrbiti, v. to provide (tu prova'jd) ; to procure (tu 

prokju'r) 
PrisUnjati, v. to lean against (tu li'n age'i>st) 
Prisl(>v, n. adverb (a'dvorb) 
Prisluskivaiac, n, eavesdropper (i'vzdra'por) 
Prisluskivalo, n. ear-trumpet (i'r tra'mpet) 
Prislufkivati, v. to hearken (tu ha'rkn) ; to listen (tu 

li'sn) 
Prislusnik, n. hearkener (ha'rknor) ; listener (li'snor) 
Prisniti se, v. to dream (tu dri'm) 
Prispjelost (mjenice), n. m^.turity (ma^u'riti) 

Prispjeti, v. to arrive (tu ara'jv) 

Prispjeti u pravo vrijeme, v. to come in time (tu ka'm 

in ta'jm) 
Prispodoba, n. comparison (kompa'risan) 
Prispodobiti, v. to compare (tu kompa'r) 
Pristajanje, n. assent (ase'nt) ; consent (konse'nt) ; 

agreement (agri'ment) 
Pristajati, v. to consent (tu konse'nt) ; to agree (tu 

agri') 
Pristalica, n. follower (fa'loor), adherent (adhi'rent) 
Pristaniste, n. landing-place (la'nding ple'js) 
Pristao, a. fit (fit); able (ejbl) ; convenient (konvi'n- 

jent) ; nice (najs) ; acceptable (akse'ptabl) 
Pristasa, n. follower (fa'lo5r), adherent (adhi'rent), 

partisan (pa'rtizan) 
Pristati, v. to assent (tu ase'nt) ; to agree (tu &gri') 
Pristav, n. assistant judge (asi'stant dza'dz) 
Pristaviti, v. to put on (tu pu't a'n) ; to add (tu a'd) 
Pristojan, a. decent (di'sent), becoming (bika'ming), 

polite (pola'jt) 
Pristojbina, n. dues (djuz) ; fee (fl) ; tax (taks) 
Pristojnost, n. decency (di'sensi) ; politenes (pola'jt- 

nes) Pristor, n. fishing-net (fi'§ing-ne't) 

Pristran, a. partial (pa'rSal) 

Pristranost, n. partiality (pa'r§ia'liti) ; bias (ba'jes) 

Pristup, n. access (a'kses) ; admittance (admi'tans) 

Pristupacan, a. accessible (akse'sibl) 

Pristupati, pristupiti, v. to step to (tu ste'p tu'); to X 

join (tu dzo'jn) 
Prisustvo, nazocnost, n. presence (pre'zens) 
Prisutan, a. present (pre'zent) 
Prisutnost, n. presence (pre'zens) 
Prisvajanje, n. appropriation (apro'prie'jsan) 
Prisvajati, v. to appropriate (tu apro'priejt) 
Prisvajati mnijenje, v. to adopt (tu ada'pt) 
Prisvajati obicaj, v. to contract (tu kontra'kt) 
Prisaptati, v. to whisper (tu hui'spor) 
Prisiti, V. to sew on (tu so'u a'n) 
Prist, n. pimple (pimpl) ; boil (bo'el) 
PristedHi, v. to save (tu se'jv) ; to spare (tu spa'r) 
Pristednja, n. savings (se'jvings) 
Pristilac, n. cantharides (kanta'ridiz) 
Pritajiti, v. to conceal (tu konsi'l) ; to keep secret (tu 

ki'p si'krit) 
Priteci (u pomo6). v. to succor (tu sa'kor) 
Pritega, n. drawing power (dra'ing pa'uor) 
Pritegnuti, v. to draw (tu dra'); to attract (tu 

atra'kt) 
Pritezanje ,n. drawing (dra'ing), tightening (ta'jt- 

ning) 
Pritisak, n. compression (kompre'san) ; pressure 

(pre'sur) 
Pritisak, svladanje, n. oppression (opre'san) 
Pritiskavati, v. to press (tu pre's) ; to oppress (tu 

opre's) ; to squeeze (tu skul'z) ; to pinch (tu pi'nS) 
Pritka, n. plug (plag) ; peg (peg) 
Pritok, n. afflux (a'flaks) ; affluence (a'fljuens) 
Pritok rijeke, n. tributary stream (tri'bjuteri stri'm) ; 

affluent (a'fljuent) 
Prituzba, n. complaint (komple'jnt) ; grievance (gri'- 

vans) 
Prituziti se, v. to complain (tu komple'jn) 
Priuciti se, v. to get used to (tu ge't ju'st tu') to 

familiarize (tu fami'ljorajz), to get accustomed 

(tu ge't aka'stamd) 
Priucen, a. accustomed (aka'stamd) 
Priugotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 
Priupitati, v. to inquire (tu ihkua'er) 
Priuiak, n. slap (slap) 
Priusiti, v. to slap (tu slap) 
Privabiti, v. to allure (tu alju'r) 
Privaga, n. makeweight (me'jkue'jt) 
Privatan, a. private (pra'jvet) 
Privatnik, n. private person (pra'jvet po'rsn) 
Privesti, v. to bring before (tu bri'ng bifo'r) 
Privezati, V. to tie (tu ta'j); to bind (tu ba'jnd) 
Prividjeti se, v. to seem (tu si'm) 
Prividni, a. seeming (si'ming) ; apparent (apa'rent) 
Priviknuti s-e, v. to get used to (tu ge't ju'st tu') 
Priviti, v. to fold (tu fo'ld), to enclose (tu enklS'a) PrivlaCan 1S4 — Prodrijeti PrivlaSan, a. attractive (atra'ktiv) * 

Privlaciti, v. to attract (tu atra'kt) ; to pull on (tu 

pu'l a'n) 
Privlaclvost, n. attractive power (5,tra'ktiv pa'u5r); 

attractiveness (atr^'ktiviies) 

Privoditi, v. to lead before (tu li'd bifo'r) 
/ Privola, n. consent (konse'nt) 
Privoljeti, v. to consent (tu konse'nt) ; to permit (tu 
pormi't) 

Privrci, v. to put to (tu pu't tu') ; to add (tu a'd) 
Privreda, dobit, n. profit (pra'fit), acquisition (^'kuj- 

zi'gan) 
Privreda, zasluzba, n. earnings (o'rningz) 
Privrcditi, v. to acquire (tu akua'er) ; to profit (tu 

pra'fit); to earn (tu o'rn) 
Privremen, a. temporary (te'mporeri) ; provisional 

(provi'zanal) 
Privrzenik, n. adherent (adhl'rent), partisan (pa'rti- 

zan) 
Privrzenost, n. attachment (ata'5ment), loyalty (lo'- 

jalti) 
Privuci, V. to draw towards (tu dr§,' to'rdz) 
Prizemlje, n. ground-floor (gra'und flo'r) 
Prizemni, a. ground-floor (gr§,*und flo'r) 
Priziv, n. appeal (apl'l) 
Prizivati, v. to appeal (tu api'l) 
Prizivni svid, n. court of appeals (ko'rt av api'ls); 

appellate court (a'pelet ko'rt) 
Prizivnica sudbena, n. summons (sa'monz); sub- 
poena (sa'b-pi'na) 
Prizivnik, n. appellee (a'peli') 
Priznan, a. acknowledged (akna'ledzd) 
Priznanje, n. confession (konfe'gan); avowal (ava'ual) 
Priznati, v. to acknowledge (tu akna'ledz) ; to confess 

(tu konfe's) 
Prizor, n. scene (sin); spectacle (spe'ktakl) 
Prizvati, v. to call (tu k§.'l) 
Prizega, n. solar heat (so'lor hi't) 
Prizizak, n. wick (ui'k) 
Prkno, n. arse (as) ; buttock (ba'tak) 
Prkos, n. spite (spajt) ; defy (difa'j) 
Prkosan, a. spiteful (spa'jtful) ; defying (difa'ing) 
Prija, n. dirt (dort) 

Prljati, V. to soil (tu so'el) ; to besmear (tu bisml'r) 
Prijav, a. dirty (do'rti) 
Prnja, n. rag (rag) 
Prnjar, n. rag-picker (ra'g-pi'kor) 
Prnjav, a. raggy (ra'gi) ; ragged (ra'ged) 
Proba, n. trial (tra'el) ; rehearsal (riho'rsal); sample 

(sampl) 
Probadaca, n. hat-pin (h§,*t-pi'n) 
Probadati, v. to pierce through (tu pi'rs tru*) 
Probati, vidi kuSati 
Probava, n. digestion (dajdSe'sCan) 
Probavan, a. digestible (dajd2e*stibl) 
Probaviti, v. to digest (tu didze'st) 
Prpbaviti vrijeme, v. to pass away th« time (tu p4's 

aue'j di ta'jm) 
Problsvijet, n. tramp (tr2.mp) Pro bit, a. pierced (pirst) 

Probitacan, a. profitable (pra'fitabl) ; lucrative (Iju*- 

krativ) 
Probitacnost, n* profitableness (pra'fitablnes) 
Probitak, n. profit (pra'fit), interest (i'ntOrest) 
Probiti, V. to beat through (tu bi't tru') 
ProblijeditI, v. to become pale (tu bika'm pe'jl) 
Probojan, a. penetrable (pe'netrabl) 
Probojnost, n. penetration (pe'netre'jSan) 
Probosti, V. to pierce (tu pi'rs) ; to make a cutting 

through (tu me'jk e ka'ting tru') 
Probrati, v. to select (tu sile'kt) 
Probuditi, v. to wake up (tu ue'jk a'p); to awake (tu 

aue'jk) 
Probudjen, budan, a. awake (aue'jk) 
Pnoburaziti, razporiti, v. to rip up (tu ri'p Q.'p) ; to slit 

up (tu sli't a'p) 
Probusiti, v. to perforate (tu po'rforejt); to transfix 

(tu tra'nsfi'ks) 
Procijediti, v. to strain (tu stre'jn) ; to percolate (tu 

po'rkolejt) 

Procijeniti, v. to appraise (tu apre'jz) 
Procljep, n. cleft (kleft) 
Procjena, n. appraisement (apre'jzment) 
Procjenbeni, a. appraisable (apre'jzabl) 

Procjenitelj, n. appraiser (apre'jzor) 

Procjeniv, a. appraisable (apre'jzabl) 

Procjenjivati, v. to appraise (tu apre'jz); to tax (tu 

ta'ks) 
Procuriti, v. to leak out (tu li'k a'ut) 
Procvasti, procvjetati, v. to bloom out (tu blQ'm a'ut) ; 

to blossom up (tu bla'sam a'p) 

Proc, interj. away (aue'j) 

Procelje, n. front (front) ; facade (fasa'd) 

Procelje kod stola, n. place of honor (ple'js av a'nor) 

Procelnik, n. principal (pri'nsipal) 

Procistiti, v. to clean out (tu kli'n a'ut) 

Procitati, v. to read through (tu ri'd tru') 

Procuti, V. to hear (tu hi'r) 

Procuti se, v. to become public (tu bika'm pa'blik) 

Proci, V. to go away (tu go' aue'j) ; to pass through 

(tu pa's tru*) 
Proci se cega, v. to give up (tu gi'v a'p) ; to leave off 

(tu li'v a'f) 
Prodaja, n. sale (sejl) 
Prodajan, a. marketable (ma'rketabl) 
Prodati, v. to sell (tu se'l) , 

Prodavac, n. seller (se'lor); vendor (v**ndo'r) 
Prodavanje, n. selling (se'ling) 
Proder, preiom, n. burst (borst) 
Proder, kila, n. hernia (ho'rnia), ruptur* (ra'^p<5ur) 
Proderati, v. to rend (tu re'nd) ; to tear in pieces (tu 

ta'r in pi'ses) 
Prodikovati, v. to preach (tu pri'6) 
Prodirati, v. to penetrate (tu pe'nitrejt) 
Prodol, n. valley (va'li) 
Prodrijeti, v. to penetrate (tu pe'nitrejt); to break in 

(tu bre'jk i'n) Prodrmati — 136 — PromiSljaTati Prodrmati, v. to shake (tu Se'jk), to bolt (tu bo'lt), 

to sift (tu si'ft) 
Produljenje, n. prolongation (pro'lorige'jSan) ; lengh- 

tening (le'ngtenlng) 

Produljiti, v. to prolong (tu prol§<'ng) ; to lenghten (tu 
le'ngten) 

Produzlti, V. to prolong (tu pro'l§-ng) ; to continue (tu 
kgnti'nju) 

Prof uckati, v. to lavish (tu la'vi§) ; to squander away 

(tu skua'ndor aue'j) 
HProganjanje, n. pursuit (porsju't) ; persecution (po'r- 
sekju'San) 

Proganjatl, v. to pursue (tu porsju*); to persecute (tu 
po'rsekjut) 
^ Prog las, n. proclamation (pro'klame'jSan) 

Proglasiti, v. to proclaim (tu prokle'jm) 

Proglasivanje, n. publication (pa'blike'jsan) ; procla- 
mation (pro'klame'jsan) 

Prog (ed an, a. transparent (tra'nspa'rent) 

Progledati, v. to obtain vision (tu opte'jn vi'2an), to 
see through (tu si' tru'), to peep through (tu pi'p 
tru') 

Prog led nost, n. transparency (tra'nspa'rensi) 

Proglednost vode, n. limpidness (li'mpidnes) 

Prognanik,-ica, n. exile (e'ksael) 

PrognatI, v. to banish (tu ba'nis) ; to exile (tu e'ksael) 

Progon, n. banishment (ba'nisment) ; persecution 
(po'rsekju'gan) 

Progonltelj, n. persecutor (po'rsekju'tor) 

Progoniti, v. to persecute (tu po'rsekjut); to expel (tu 
ekspe'l) ; to banish (tu ba'ni§) ; to exile (tu e'k- 
sael) 

Progonstvo, n. banishment (ba'nisment) ; exile (e'k- 
sael) 

Progorjeti, v. to burn through (tu bo'rn tru') 

Progovoriti, v. to begin to speak (tu begi'n tu spi'k) 

Progristi, v. to bite through (tu ba'jt tru'), to corrode 
(tu karo'd) 

Progrusati se, v. to curdle (tu ko'rdl) ; to coagulate (tu 
koa'gjulejt) 

Progutati, v. to swallow (tu sua'lo) 

Progutnutl, v. to swallow (tu sua'lo) 

Prohladiti, v. to cool off (tu ku'l a'f) 

Prohod, n. passage (pa'sedz) ; walk (ua'k) ; thorough- 
fare (to'rufa'r) 

Prohodan, a. passable (pa'sabl) 

Prohoditi, v. to begin walking (tu bigi'n y^'king), to 
pass through (tu pa's tru') 

Prohtjeti se, v. to desire (tu diza'er) ; to long for (tu 
la'ng fo'r) 

Prohujati, v. to pass (tu pa's) 

Proishoditi, v. to descend from (tu dise'nd fro'm) 

Proiznaci, v. to find out (tu fa'jnd a'ut); to invent (tu 
inve'nt) ; to discover (tu diska'vor) 

Proiznasasce, n. invention (inve'nCan) ; discovery 
(diska'vori) 

Proizvesti, v. to produce (tu prodju's) 

Proizvod, n. product (pra'dakt) 

Prolzvodnja, n. production (proda'kgan) Proja, n. hirae (liiJrB) 

Projahati, v. to ride through (tu ra*jd tru') 

Projuriti, v. to roar by (tu ro'r ba'j) 

Projuriti (o zeljeznickom vlaku), v. to sweep thunde- 
ring past (tu «3ifp iBt'naDring pa'st) 

Prokaza (bolest), n. dropsy (dra'psi) 

Prokazan, a. dropsical (dra'psikal) 

Prokisnuti, v. to get soaked (tu ge't so'ykt), to get 
wet (tu ge't ye't) 

Proklet, a. damned (a&md); cursed (kG'rsed) 

Prokleti, v. to damn (tu da'm) ; to curse (tu ko'rs) 

Prokletnik, n. cursed man (ko'rsed ma'n) 

Prokletstvo, n. damnation (damne'jsan); malediction 

(ma'lidi'ksan) ; curse (Kors) 
Proklijati, v. to bud (tu ba'd) ; to sprout (tu spra'ut); 
Proklinjati, v. to curse (tu k5rs) ; to swear (tu suat) 
Prokljuvati, y. to peck through (tu pe'k tru') 
Prokop, n. channel (&S^nel); canal (kana'l) 
Prokopati, v. to dig through (tu di'g tru') 
Prokrciti put, v. to open the road (tu 5'pen di ro'ud) 
Prokuhati, v. to boil thorouhjy (tu bo'el to'ruli) 
Prokuhati u zeludcu, v. to digest (tu did^e'st) 
Prokusan, a. approved (Apru'vd); tried (tra'jd); tes- 
ted (te'sted) 
Prokusati, v. to try (tu tra'j) ; to test (tu te'st) 
Prolamati, v. to break through (tu bre'jk tru') 
Proiaz, n. passage (pa'sedS) 
Prolazan, a. passable (pa'sabl) 

Prolazan, Sto prolazi, a. transitory (tr^'nzitori) ; pe- 
rishable (pe'risabl) 
Prolaziti, v. to pass away itu pa's aue'j); to perish 

(tu pe'ris); to go through (tu go' tru') 
Prolaznica, n. pass-bill (p&'s-bi'l> 
Proletjeti, v. to fly over (tu fla^j o'vor) 

Prolijevati, v. to pour (tu po'r) 
Proliti, V. to spill (tu spfl) 
Proljece, n. spring (spring) 
Proljetni, a. spring (spriijg) 
Proljetos, n. this spring (di^s spri'ng) 
Proljev, n. diarrhoea (da'J&ri'a) 
Prolom, n. burst (borst) 

Promaknuce,n. advancement |advS,'nsBaent) ; promo- 
tion (promo'gan) 

Promasaj, n. failure (Je'jljur) 

Promasiti, v. to miss (tu mi's) ; to fail (tu fe'jl) 

Promatranje, n. beholding (biho'ldlng) 

Promatrati, v. to look upon (tu lu'k apa'n); to behold 
(tu biho'ld) 

Pro met, n. traffic (tr^'fik) 

Prometan, a. busy (bi'zi) ; active (a'ktiv) 

Promicatelj, n. propagator (pra'page'jtor) 

Promicati, v. to promote (tu promo't) 
Promijeniti, v. to change (tu ce'jndz) ; to alter (tu 

S,'lt6r) ; to transform (tu tr&'nsfo'rm) 
Promijesati, v. to mix (tu mi'ks)* 

Promisliti, v. to consider (tu konsi'dSr) 
Promisljanje, n. reflection (refle'k§an) ; consideration 

(konsi'dore'j&an) 
Promi§ljavati o cemu, v. to reflect (tu rifle'kt) Promigljen — 136 — Prosjak Promisljen, a. cautious (kE'Sas) ; considerate (konsi'- 

doret) 
Promisljenost, n. caution (k§,'san) ; consideration 

(konsi'd6re'j§an) 

Promjena, n. change (5e'jnd2) 

Promjenljiv, a. changeable (Ce'jndzabl), fickle (fikl) 

Promjenljivost, n, variability (ve'jriabi'liti) ; incon- 
stancy (inka'nstansi) 

Promjer, n. diameter (daja'mitor) 

Promjeriti, v. to measure (tu me'zur) ; to judge (tu 
(tu dza'dz) 

Promjerno, adv. diametrically (da'jame'trikali) 
Promociti, v. to get soaked (tu ge't so'ukt) 

Promotriti, v. to see through (tu si* tru'), to view (tu 
vju'); to behold (tu biho'Id) 

Promozgati, v. to think over (tu ti'nk o'vor) ; to reflect 
(tu rifle'kt) 

Promrmljati, v. to grumble (tu gra'mbl) 

Promukao, a. hoarse (hors) 

Promuklost, n. hoarseness (ho'rsnes) 

Promuknuti, v. to become hoarse (tu bika'm ho'rs) 

Pronaci, v. to find out (tu fa'jnd a'ut) ; to invent (tu 
inve'nt) 

Pronalazak, n. invention (inve'ndan) ; discovery (dis- 
ka'vori) 

Pronesti, pronijeti, v. to convey (tu konve'j), to spre- 
ad (tu spre'd) 

Pronevjerenje, n. embezzlement (embe'zlment) ; de- 
frauding (difra'ding) 

Pronevjeritelj, n. embezzler (embe'zlor) ; defrauder 
(difra'dor) 

Pronevjeriti, v. to embezzle (tu embe'zl) ; to defraud 
(tu difra'd) 

Pronicav, a. intuitive (intju'itiv) 

Pronicavost, n. insight (i'nsa'jt), intuition (i'ntui'San) 

Pronos, n. the first egg of a hen (di fo'rst e'g av e 
he'n) 

Pronositi (glas), v. to make public (tu me'jk pa'blik) 
Propad, n. abyss (abi's) ; precipice (pre'sipis) 
Propadati, v. to fall through (tu fE'l tru') 
Propadati u trgovini, v. to become bankrupt (tu bi- 
ka'm ba'nkrapt) 
Propad! jiv, a. perishable (pe'rigabl) 
Propalica, n. rogue (rog) 
Propalost, n. fall (fal) 

Pi-opast, n. fall (fal) ; ruin (ru'in) 

Propasti, v. to fail (tu fe'jl) ; to perish (tu pe'rig) ; to 
fall (tu fa.'l) 

Propece, n. crucifixion (kru'sifi'ksan) 

Propelo, n. crucifix (kru'sifiks) 

Pro pet i, V. to crucify (tu kru'sifaj) 

Propeti se, v. to rise (tu ra'jz) ; to stand up (tu 

sta'nd a'p) 
Propis, n. prescription (preskri'pgan) ; direction (di- 

re'ksan) 

Propisan, a. prescribed (priskra'jbd), according to 

directions (ako'rding tu dire'kgans) 
Propisan, obvezan, a. obligatory (a'bligatori) Propisati, v. to prescribe (tu priskra'jb) ; to direct (tu 
dire'kt) 

Proplsno, adv. according to rules (ako'rding to ru'ls), 
according to instruction (ako'rding tu instra'k- 
san), according to prescription (ako'rding tu pre- 
skri'psan) 

Propitati, v. to ask (tu a'sk) ; to inquire (tu inku§,'gr) 

Propiti se, v. to become a drunkard (tu bika'm e 
dra'nkord) 

Propovijed, n. sermon (so'rmon); lecture (le'k<5ur) 

Propovijedati, v. to preach (tu pri'6) 

Propovjedaonica, n. pulpit (pu'lpit) 

Propovjednik, n. preacher (pri'cor); lecturer (le'k<5u- 
rdr) 

Propuh, n. draught (draft) 

Propuhati, v. to blow through (tu blo'u tru'); to dra- 
ught (tu dra'ft) 

Propust, n. failure (fe'jljur), neglect (nigle'kt) 

Propustiti, V. to omit (tu omi't), to fail (tu fe'jl), to 

let pass (tu le't pa's) 
Propustanje, n. omission (omi'gan) 
Proputovati, v. to travel (tu tra'vel) 

Proracun, n. budget (ba'dzet), rough estimate (ra'f 

e'stimet) 
Proracunati, v. to calculate (tu ka'lkjulejt) 
Proreci, v. to prophesy (tu pra'fisaj), to predict (tu 

predi'kt) 
Prorez, n. cut (kat); section (se'kgan) 
Prorezati, v. to cut through (tu ka't tru') 
Proricanje, n. prediction (predi'ksan) 
Proricati, v. to predict (tu predi'kt) ; to foretell (tu 

fo'rte'l) 
Prorijediti, v. to rarefy (tu ra'rifaj), to thin (tu ti'n) 

Prorocanstvo, n. prophecy (pra'fisi) 
Prorocica, n. prophetess (pra'fites) 

Prorok, n. prophet (pra'fet) 

Prorokovati, v. to predict (tu predi'kt) ; to foretell (tu 

forte'l), to prophesy (tu pra'fisaj) 
Prorov, n. tunnel (ta'nel) 
Prosac, n. suitor (su'tor) ; wooer (uu'or) 
Prosenica, n. hirse-bread (ho'rs-bre'd) 
Prosidba, n. wooing (uu'ing) 
Prosijati, v. to sift through (tu sift tru') 
Prosijecati, v. to cut (tu ka't) 

Prosijek, n. cut (kat) ; section (se'ksan) 
Pros! lac, n. suitor (su't5r), wooer (uu'5r) 
Prosinac, n. December (dise'mbor) 

Prosipati, v. to scatter (tu ska'tor), to squander (tu 
skua'ndor) 

Prositelj, n. petitioner (peti'ganor) 

Prositi, V. to ask for (tu a'sk fo'r) ; to pray (tu pre'j) ; 

to beg (tu be'g) ; to implore (tu implo'r) 
Prositi, prosjagiti, v. to beg (tu be'g) ; to ask alms (tu 

a'sk a'mz) 

Prositi djevojku, v. to woo (tu uu') 

Prosjacenje, n. begging (be'ging) 

Prosjaciti, v. to beg (tu be'g) ; to ask alms (tu &'sk 

a'mz) 
Prosjak, n. beggar (be'gOr) Prosjakinja — 137 Protute^a Prosjakinja, n. beggar-woman (be'g5r-uu'man) 

Prosjastvo, n. begging (be'ging) 

Prosjati, v. to shine through (tu sa'jn tru') 

Prosjeka, n. gap (gap) ; cleft (kleft) ; gulf (galf ) 

Pposlava, n. celebration (se'libre'j§an) 

Proslaviti, v. to celebrate (tu se'librejt) 

Proslaviti se, v. to become famous (tu bika'm fe'jmas) 

Proslov, n. prologue (pro'lag) 

Prosloviti, v. to make a speech (tu me'jk e spi'5) 

Proso, n. hirse (hors) 

Prost, a. free (fri) 

Prost, obican, a. common (ka'mon) 

Prost, zao, a. mean (min), low (lo'u), vulgar (va'lgor) 

Prostacina, n. vulgarity (valga'riti) 

Prostacki, a. mean (min) ; vulgar (va'lgor) ; low (lo'u) 

Prostak, n. a mean fellow (e mi'n fa'16) 

Prost i puk, n. common people (ka'mon pi'pl) 

Prostirac, n. tablecloth (te'jbl kla't) 

Prostirac, sag, n. carpet (ka'rpet) 

Prostirati, v. to spread (tu spre'd) 

Prostirati stol, v. to set up the table (tu se't a'p di 

te'jbl) 
Prosto, adv. free (fri) ; freely (fri'li) 
Prostodusan, a. openhearted (o'penha'rted) ; ingenious 

(indzi'njas) 
Prostodusnost, n. openheartedness (o'penha'rtednes) ; 

frankness (fra'nknes) 
Prostonarodan, a. popular (pa'pjulor) 
Prostonarodnost, n. popularity (pa'pjul5,'riti) 
Prostor, n. space (spejs) ; room (rum) 
Prostoran, vidi prostran 
Prostorija, n. locality (loka'liti) 
Prostorijecje, n. prose (proz) 
Prostota, n. vulgarity (valga'riti) 
Prostran, a. spacious (spe'jsas) 
Prostranost, n. spaciousness (spe'jSasnes) ; capacity 

(kapa'siti) 
Prostrijeti, v. to spread (tu spre'd) 
Prosuditi, v. to judge (tu dza'dz) ; to criticize (tu kri'- 

tisajz) 
Prosudjivanje, n. judgment ( d2a' dement) ; criticism 

(kri'tisizm) 
Prosuija, n. frying pan (fra'ing pa'n) 
Prosuti, V. to strew out (tu stru' a'ut) 
Prosvijetliti, v. to enlighten (tu enla'jtn); to civilize 

(tu si'vilajz) 
Prosvjed, n. protest (pro'test) 
Prosvjedovati, v. to protest (tu prote'st) * 
Prosvjeta, n. culture (ka'l(5ur); civilization (si'vilize'j- 

san) ; enlightenment (enla'jtnment) 
Prosaliti se, v. to jest a little (tu d^e'st e li'tl) 
Prosasnost, n. past (past) 
Prosasti, a. past (past) ; gone (gan) 
Prosiriti, v. to widen (tu ua'jdn); to spread (tu spre'd) 
Proslost, n. past (past) 
Proslost u slovnici, n. preterite (pre'tSrit) 
Prosnja, n. begging (be'ging) 

Prostenje, n. forgiving (firgi'ving) ; pardon (pardn) 
Prostenje papinsko, n. indulgence (inda'ldSens) Prostenje crkveno, n. church feast ((55'r6 fi'st) 
Prostenje, hodoca§<5e, n. pilgrimage (pi'lgrimed2) 
Prosuljati se, v. to sneak through (tu sn^'k tru') 

Prota, proto, n. arch-priest (a'r5-pri'st) 
Protega, n. extension (ekste'ngan) ; stretching (stre* 
6ing); dimension (dime'nsan) 

Protegnuti, v. to extend (tu ekste'nd); to stretch (tu 
stre'5) 

Protepsti, v. to squander (tu skua'ndor), to spend (tu 
spe'nd) 
J Protest, vidi prosvjed 

Protestovati, vidi prosvjedovati 

Proti, protiv, prep, against (age'nst) ; towards (tordz) 

Protimba, n. contrast (ka'ntrast), apposition (a'pozi'- 
gan) 

Protisnuti, v. to press through (tu pre's tru') 

Protivan, a. opposed (opo'zd); contrary (ka'ntreri); 
adverse (a'dvo'rs) 

Protiviti se, v. to resist (tu rizi'st) ; to oppose (tu 
opo'z), to counteract (tu ka'untora'kt) 

Protivljenje, suproCenje, n. counteraction (ka'untQ- 
ra'ksan), opposition (a'pozi'san) 

Protlvnicki, a. adverse (5,'dvors), refractory (rifrS.*- 
ktori) ; contrary (ka'ntreri) 

Protivnik, n. opponent (opo'nent) ; adversary (a'dvor- 
seri); antagonist (anta'gonist) 

Protivnost, n. opposition (a'pozi'san); contrast (ka'n- 
trast) ; antagonism (anta'gonizm) 

Protjerati, v. to chase (tu 5e'js); to drive away (tu 
dra'jv aue'j) 

Proto, n. arch-priest (a'rcS pri'st) 

Protoc, n. diarrhoea (da'jaria) 

Protudokaz, n. counter-proof (ka'untor-pru'f) 

Protuha, n. loafer (lo'ufor); tramp (tramp) 

Protumacenje, n. interpretation (i'ntorprete'jgan) ; ex- 
planation (e'ksplane'jsan) ; translation (tra'nsle'J- 
gan) 

Protumaciti, v. to explain (tu eksple'jn); to interpret 

(tu into'rpret); to translate (tu tra'nsle'jt) 
Protunaravan, a. contrary to nature (ka'ntreri tu 

ne'jdur); unnatural (a*na'6ural) 
Protunaravno, adv. unnaturally (a'na'6urali) 
Protunavala, n. counter-attack (ka'untcJr-ata'k) 
Protunozac, n. antipode (a'ntipo'd) 
Protuotrov, n. antidote (S,'ntid6't) ; antipoison (4*nti- 

po'jzan) 
Proturati, v. to press through (tu pre's tru') 
Proturati se, v. to pass with difficulty (tu p§,'s ujt 

di'fikalti) 
Protuslovitelj, n. contradictor (ka'ntradi'kt(5r) ; gain- 

sayer (ge'jnse'or) 

Protusfoviti, v. to contradict (tu ka'ntradi'kt) ; to gain- 
say (tu ge'jnsej) 

Protuslovlje, n. contradiction (ka'ntradl'kSan) ; 
gainsaying (ge'jnse'ing) 

Pro t u stru ja, n. counter-current (ka'untor-k5'rent) 

Protutefa, n. counterbalance (k§,'ynt6rb5,'l§-ns), coun- 
terpoise (ka'untSrpojz) Protutragbina — 138 — Prvak Protutrazbina, n. counter-claim (ka*nt6r-kle'jm) 
Protutu^ba, n. countercharge (k§.'\int6r5a*rd2) 
Protuustavan, a. unconstitutional (a'nka'nstitju'Sanal) 
Protuzakonit, a. contrary to law (ka'ntreri tu !§.*) ; 

illegal (i'li'gal) 
Protuzakonitost, n. illegality (i'liga'Iiti) ; unconstitu- 
tionality (a'nka'nstitju'Sana'liti) 
Protuzapovjed, otkaz, n. countermand (k§.'ynte5rm§.'nd) 
Proucavanje, n. study (sta'di); learning (15'rning) 
Proucavati, v. to study (tu sta*di); to learn (tu 16'rn) 
Proulja, n. wild hirse (ua'eld ho'rs) 
Prouzrociti, v. to cause (tu kH'z) 

Provadjanjei n. execution (e'ksekju'San) ; accomplish- 
ment (aka'mplisment) ; enforcing (enf o'rsing) 

Provadjati, v. to execute (tu e'ksekjut) ; to enforce (tu 

enfo'rs) 
Provafa, n. break (brejk); rush (ra§); burglary (bcJ'r- 

gl^ri), invasion (inve*j2an) 
Provaliti, v. to rush through (tu ra'§ tru'); to break 

in (tu bre'jk i'n) ; to Invade (tu inve'jd) 
Provesti, V. to carry through (tu ka'ri tru') ; to bring 

about (tu bri'ng aba'ut) 
Providan, a. transparent (tra*nspa'rent) 
Providjeti, v. to see through (tu si' tru') ; to provide 

(tu prova'jd) 
Providnost, n. transparency (tra'nspa'rensi) 
Providnost bozja, n. providence (pra'videns) 
Provirivati, v. to peep (tu pi'p) 

Provjetrenje, n. ventilation (ve'ntile'jgan) 

Provjetriti, v. to ventilate (tu ve'ntilejt), to air (tu 

a'r) 
Proved ic, n. guide (gajd) 
Provoditi, v. to carry through (tu ka'ri tru') ; to spend 

(tu spe'nd) 
Provoz, n. passage (pa'sedz); transit (tra'nsit) 
Provoznina, n. transit-duty (tra'nsit- dju'ti); fare 

(far) 
Provrtati, v. to bore (tu bo'r) 
Provu6i, V. to pull through (tu pu*l tru') 
Provudi konac, v. to run through (tu ra'n tru*) 
Prozboriti, v. to say (tu se'j), to speak (tu spi'k) 
Prozepsti, v. to get cold (tu ge't ko'ld) 
Proziran, a. transparent (tra'nspa'rent) 
Prozirnost, n. transparency (transpa'rensi) 
Proziv, n. calling (ka'ling); denomination (dina'mi- 

ne'jgan) 
Prozivanje, n. call (kai) 
Prozivatf, v. to call by name (tu ka'l baj ne'jm); to 

call the roll (tu k^'l di ro'l) 
Prozor, n. window (ui'ndo) 

Prozorni kapak, n. window shutter (ui'ndS §a't5r) 
Prozorni zastor, n. window-shade (ui'ndo §e'jd); 

window-curtain (ui'ndS ko'rtn) 
Prozornica, n. window sill (ui'ndo si'l) 
Prozracait. vidi proziran 
Prozracnica, n. ventilator (ve' utile' jtor) 
Prozracnica na vratima, n. transom (tra'nsam) 
Prozradnost, n. transparence (transpa'rens) 

Prozreti, v. to look through (tu lu'k tru') Prozvan, a. denominated (dina'mine* jted) ; called 

(kaid) 
Prozvati, v. to name (tu ne'jm) 
Prozderati, v. to devour (tu diva'ur) 
Prozdrtica, n. glutton (gla'tan); devourer (diva*i}r6r> 
Prozdrljiv, a. gluttonous (gla'tanas); voracious (vo- 

re'jSas) 
Prozdrljivost, n. gluttony (gla'tni) 
Prozeti, v to penetrate (tu pe'netrejt) 
Prozivjeti, v. to survive (tu s6rva*jv); to outlive (ti* 

a'ljtli'v) 

Prozvakati, v. to chew through (tu 5u* tru*) 
Prposan, a. inquisitive (inkui'zitiv) ; pert (p6rt); 

forward (fo'ruord) 
Prsa, n. breast (brest) ; chest (5est) 
Prsak, n. splash (splaS) 

Prsat, a. chesty (Ce'sti), breasted (bre'sted) 
Prsimice, adv. breast to breast (bre'st tu bre'st) 
Prskanje, n. splashing (spla'Sing) 
Prskatl, V. to splash (tu spla'S); to sprinkle (tu 

spri'nkl) 
Prskavacy n. rocket (ra'ket) 
Prsluk, n. vest (vest) 

Prsni oklop, n. breast-plate (bre'st - ple'jt) 
Prsnuti, v. to burst (tu bo'rst); to explode (tu eks>- 

Plo'd) 
Prsoboija, n. breast-ache (bre'st - e'jk) 
Prst, n. finger (fi'ngor) 
Prst nozni, n. toe (tg'u) 
Prsten, n. ring (ring) 
Prsten zarucni, n. engagement ring (enge*jd2ment 

ri'ng) 

Prstenovan, a. engaged (enge'jdzd) 
Prstenovanje, n. engagement (enge'jdzment) 
Prstati, V. to crack (tu kra'k) 
Prsut, n. ham (ham) 
Prtenina, n. linen goods (li'nen gu'dz) 
Prtiti, V. to load (tu Ig'ud); to burden (tu b5'rdn) 
Prtljaga, n. baggage (ba'gedz) 
Prtljati, V. to blab (tu bla'b) 
Prtljavac, n. blabber (bla'bor) 
Pruce, n. brushwood (bra'guu'd) 
Prud, n. sand-shelf (sa*nd-§e'lf) 
Prudina, n. shallowness (§3,'lounes) 
Prud It i, koristiti, v. to be of use (tu' bi av ju*s) 
Pruga, n. stripe (strajp) 

Pruga zeljeznicka, n. railroad track (re'jlr5d tr&'k) 
Prugast,* a. striped (strajpt) 
Prut, n. pole (pol) ; rod (rad) ; club (klab) 
Pruzan, a. elastic (ila*stik), extensible (ekste'nsibl)^ 
ductile (da*ktil) 

Pruzati, v. to extend (tu ekste'nd) ; to tender (tu te*n- 

dor) 
Pruiiti se, v. to stretch (tu stre*6) 
Pruziv, a. extensible (ekste'nsibl) ; ductile (da'ktil);; 

ecstatic (eksta'tik) 
Pruzivost, n. elasticity (i'lesti'siti) 

Prvak, n. leader (li'dor) ; head (hed) PrvaSnji — 13t — PustopaSan Prvasnji, a. former (fo'rmSr) 

Prvenac, n. first-born (foTst-bo'rn) ; firstling (fOTst- 

ling) 
Prvenstvo, n. priority (prajo'riti) ; primariness (praj- 

ma'rines) 
Prvi, a. first (forst); prime (prajm); prior pra'j5r); 
Prvo, adv. first (forst), formerly (fo'rmerli) 
Prvo, prije, adv. before (bifo'r) 
Prvobitan, a. original (ori'd^inal) ; primitive (pri'mi- 

tiv) 
Prvobitnost, n. originality (ori'd2in§,*liti) 
Prvom, prvi put, adv. firstly (fo'rstli) ; first (fSrst) 
Prvorodjen, a. first-born (fo'rst-bo'rn) 
Prvorodstvo, n. primogeniture (pra*Jmod2e*ni<5ur) 
Prvostolna crkva, n. cathedral (kati'dral) 
Prvotni, a. primitive (pri'mitiv) 
Przen, a. broiled (bro'eld) ; toasted (tQ'usted) 
Priilica, n. broiler (bro'jlor); griddle (gridl) 
Prziti, V. to broil (tu bro'el) ; to toast (tu tg'ust) 
Prznica, n. pan (pan) 
Przolica, n. steak (stejk) 
Przolica govedja, n. beef -steak (bi'f-ste'jk) 
Przolica svinjska, n. pork chop (po'rkCa'p) 
Przolica teleca, n. veal cutlet (vi'l ka'tlet) 
Psalam, n. psalm (sam) 
Psaltir, n. psalter (sa'ltbr) 
Psaltirac, n. psalmodist (s§,'modist) 
Pseto, n. dog (dag) 
Psic, n. puppy (pa'pi) 
Psina, n. a big dog (e bi'g da.'g) 
Psovac, n. curser (ko'rsor) 

Psovanje, n. scolding (skolding); cursing (kS'rsing) 
Psovati, V. to scold (tu sko'ld); to curse (tu kors) 
Psovka, n. insult (i'nsalt); curse (kors) 
Psenica, n. wheat (hui't) 
Pseniciste, n. wheat-field (hul't-fi'ld) 
Psenicnjak, n. wheat-bread (huft-bre'd) 
Ptica, n. bird (bord) 
Pticar, n. fowler (fa'ulor) 

Pticar, jastreb, n. vulture (va'ldur), hawk (hak) 
Pticarenje, n. bird-catching (b6'rd-ka'5ing) ; fowling 

(fa'uling) 
Pticica, n. little bird (li'tl bo'rd) ; birdie (bo'rdi) 
Pucanje, n. shooting (gu'ting); cracking (kra'king) 
Pucarati bicem, v. to crack a whip (tu kra'k e hui'p) 
Pucati, V. to shoot (tu §u't) ; to crack (tu kra'k) ; to 

fire (tu fa'er) 
Puce, gumb, n. button (batn) 
Pucnjava, n. shooting (§u'ting), cannonade (ka'no- 

nejd) 
Pucanin, n. citizen (si'tizen); plebeian (plibi'jan) 
Pucanstvo, n. population (pa'pjule' j§an) ; citizenship 

(si'tizengip) 
Pucina, n. surface of the sea (so'rfes av di si') 
Pucki, a. public (pa'blik) 
Pucpura, n. quail (kue'jl) 
Pudar, n. vineyard-guard (vi'njord-ga'rd) 
Pudarnica, n. vineyard-hut (vi'nj5rd-ha*t) 
Puh, n. hazel-mouse (he*jzl-m§,'ys) 
Puhalo, n. bellows (be'las) Puhaljka, n. pea-shooter (pi'-§u*tar) 
Puhanje, n. blowing blQ'ufng) 
Puhara, spu2va, n. sponge (spa'nd^) 
Puhati, V. to blow (tu blo'u) 
Puhnuti, V to blow (tu blo'u) 

Puk, n. people (pipl) 

Puki, a. true (tru'); genuine (d2e'njuajn) 

Puknuti, V. to burst (tu b5'rst); to crack (tu kr&'k). 

Pukotina, n. crack (krak); crevice (kre'vis) 

Pukovnija, n. regiment (re*d2iment) 

Pukovnik, n. colonel (ko'rnel)' 

F^un, a. full (fuD 

Pun puncat, a. full to the brim (fu'l tu dl brl'm) 

Punica, n. mother-in-law (ma'd5r in !§.') 

Puniti, V. to fill (tu fi'l); to stuff (tu sta'f); to loam 

(tu lo'ud) 
Punlenje,n. filling (fi'ling); stuffing (sta'f ing) 
Puno, adv. much (ma6) ; many (me'nl) 
Punobrojan, a. numerous (nju'mSras) 
Puno6a, n. fullnes (fu'lnes); plenitude (ple*nltjud> 
Punodoban, a. of age (av e'jd2); of full age (av tv^h 

e'jdg) 
Punodobnost, n. majority (madSa'ritl) 
Punokrvan, a. plethoric (plita'rik) 
Punokrvnost, n. plethora (ple'tora) 
Punoljetan, vidi punodoban 
Punoljetnost, n. full age (fu'l e'jd2); majority (ma,- 

dSa'riti) 
Punomoc, n. power of attorney (pa'u6r av ato'rnl) 
Punomocnik, n. attorney-in-fact (ato'rni-in-fa'kt) ; 
plenipotentiary (ple'nipote'n§ieri) ; authorized, 
agent (a'torajzd e'jdzent) 
Punost, n. plenitude (ple'nitjud) 
Pup, pupoljak, n. bud (bad); sprig (sprig) 
Pupae, n. chafer (ee'jfor) 
Pupak, n. navel (nejvl) 
Pupavac, n. lap-wing (la'p-ui'ng) 
Pupoljak, n. bud (bad) 
Pupoljka, n. night-candle (na'jt-ka'ndl) 
Pura, n. turkey-hen (to'rki-he'n) 
Puran, n. turkey (to'rki) ; gobbler (ga'blor) 
Pust, a. deserted (dizo'rted) ; waste (ue'jst) ; desolate- 

(de'solet) 
Pustaija, n. robber (ra'bor) ; highwayman (ha'jiie':^- 

ma'n) 
Pustailuk, n. highway robbery (ha'juejraT>ori) 
Pustara, n. heath (hit) 
Pustinja, n. desert (de'zort) 
Pustinjacki, a. solitary (sa'literi) 
Pustinjactvo, n. hermitage (ho'rmitedZ) 
Pustinjak, n. hermit (ho'rmit) 
Pustiti, V. to leave (tu ll'v) ; to let (tu le't) 
Pustiti vodu, V. to urinate (tu ju'rinejt); to make- 
water (tu me'jk ua'dor) 
Pustolov, n. adventurer (adve'nduror) 
Pustolovina, n. adventure (adve'nCur) 
Pustopas, n. free pasture (frr p^'sCur) 
Pustopasan, a. wild (ua'eld), wanton (ua'ntan)* R PustoS — 110 — Radnigtvo Pustosy n. heath (hit); devastated land (de'vaste'jted 
la'nd) 

Pustosan, a. waste (ue'jst) ; desolate (de'solet) ; deser- 
ted (dizS'rted) 

Pustosenje, n. devestation (de'vaste'jsan) 

Pustositelj, n. devastator (de'vaste'jtor), destroyer 
(distro*j6r) 

Pustositi, V. to devastate (tu de'vastejt) ; to destroy 
(tu distro'j) 

Pustovoija, n. self-will (se'lf-ui'l) ; arbitrament (ar- 
bi'trament) 

Pusacy n. smoker (smo'kor) 
Pusak, n. arse-hole (a's-ho'l) 
Pusenje, n. smoking" (smo'kingr; 
Pusiti, v. to smoke (tu smo'k) 
Puska, n. gun (gan) 
Puskar, n. gun-maker (ga'n-me'jkor) 
Puskaranje, n. shooting (su'ting); skirmishing (sko'r- 
mising) 

Puskarati, v. to shoot (tu su't) ; to skirmish (tu sko'r- 
mi§) 

Puskarica, n. pop-gun (pa'p-ga'n) 
PuSkarnica, n. gun -factory (ga'n-fa'ktori) 
Puskomet, n. range (rejndz) 
Pusljiv, a. worm-eaten (uo'rm-i'tn) 
Pustati, V. to let (tu le't) , to leave (tu Ifv) 
Put, n. flesh (fleg) ; skin (skin) 
Put, pr. times (tajmz) 
Put, staza, n. road (ro*ud); path (pat) 
Put neb a, n. skywards (ska'ju5rdz) Puten, a. sensual (se'n2jual), lascivious (lasi'vias) 
Putenost, n. sensuality (se'nzjua'liti) ; lechery (le'- 

aori) 
Putilo, n. fetters (fe'torz) 
Putir, kale2, n. chalice (6a'lis) 
Putiti, V. to advise (tu adva'jz) 
Putni, a. travelling (traveling) 
Putnica, n. pass-port (pa'spo'rt) 
Putni k, n. traveller (tra'velor) 
Puto, n. trap (trap) ; fetters (fe'torz) 
Putokaz, n. way-mark (ue'j-ma'rk) ; guide (gajd) 
Putopis, n. account of a journey (aka'unt av e 

dzo'rni) 
Putopisac, n. traveler- writer 
Putovanje, n. travelling (tra'veling) 
Putovanje po zemiji, n. journey (dzo'rni) 
Putovanje po moru, n. voyage (vo'jed2) 
Putovati, V. to travel (tu tra'vel) 
Putovati po poslu, v. to travel on business (tu tra'vel 

an bi'znis) 
Putovati za zabavu, v. to take a pleasure-trip (tu te'jk 

e ple'zur tri'p) 
Putunja (riba), n. flounder-fish (fla'undor-fi'g) 
Puzati, V. to creep (tu kri'p) ; to crawl (tu kra'l) 
Puzavac, n. creeper (kri'por) 
Puzavac, 5ovjek beskarakteran, n. cringer (kri'nd- 

zor) ; sneaking fellow (sni'king fa'16) 
Puzavica (ptica), n. scansorial bird (skanso'rial 

bo'rd) 
Puzljiv, a. creeping (kri'ping) 
Puz, n. snail (snejl) R Rabin, n. rabbi (ra'baj); rabbin (ra'bin) 

Rabiti, v. to use (tu ju'z) 

Rabota, n. work (yo'rk), labor (le'jbor), business 

(bi'znis) 
Rabotan, a. laborious (labo'rias), working (uo'rking) 
Rabotati, v. to work (tu uo'rk) 
Rabotnik, n. workingman (uo'rkingman) ; laborer 

(le'jboror) 
Raca, n. duck (dak) 
Racman, patak, n. drake (drejk) 

Raci6, n. small crab (sma'l kra'b), shrimp (Srlmp) 
Raciti se, v. to be willing (tu bi ui'ling) 
Racun, n. account (aka^'unt), bill (bil), statement 

(ste'jtment) 
Racun (faktura), n. invoice (i'nvo'js) 
Racunar, n. calculator (ka'lkjule'jtor), reckoner (re'- 

konSr) 
RaSunati, v. to figure (tu fi'gjur); to calculate (tu 

ka'lkjulejt), to account (tu aka'unt) 
Racundzija, n. calculator (kS-'lkjule* jtGr) ; reckoner 

(re'konSr) 
Racun ica, n. ciphering-book (sa'jf6ring-bu'k) 
Ra6unovodJay n. accountant (§,ki.*\|nt§,nt), account- 
keeper (S,ka'unt-kl'p6r), financial secretary (faj- 

n§,'n6al se'kriterl) Racunovodstvo, n. accountancy (aka'untansi) 

Racunstvo, n. arithmetic (§,ri'tmetik) 

Racvast, a. forked (forkt); bifurcate (bajfo'rket) 

Racve, n. prongs (prangz) 

Rad, n. work (uo'rk), labor (le'jbor), toil (to'el) 

Rad, a. willing (ui'ling) 

Radi, poradi, prep, on account of (an aka'unt a'v), 
because of (bika'z a'v) 

Rad in, a. laborious (labo'rias); industrious (inda's- 
trias) 

Radinost, n. industry (i'ndastri) ; laboriousness (1^- 
bo'riasnes) 

Radionica, n. work-shop (uo'rk-Sa'p) 

Radisa, n. laborious person (l§.bo'rias po'rsn) 

Raditi, v. to work (tu uo'rk) ; to toil (tu to'el) ; to la- 
bor (tu le'jbor) 

Radjanje (sunca), n. sunrise (sa'n-ra'jz), dawn (dEn) 
Radjati (djecu), v. to beget (tu biget) 
Radni, a. working (uo'rking) 
Radni dan, n. working day (uo'rking de'j) 
Radnik, n. workingman (uo'rkingmlin) ; laborer (le'j- 
bOror) 

Radnik u tvornici, n, factory-hand (fa*ktori-h§,'nd) 
Radniitvo, n. working-class (u5'rking-klS,'s) R Radnja — 141 KaskoSnina Radnja, n. work (u5'rk) ; labor (le'jbSr); toil (to'el); 

business (bi'znis), occupation (a'kjupe'jgan) 
Rado, adv. willingly (ui'lingli), readily (re'dili), gladly 

(gla'dli) 
Radost, n. joy (dzoj); delight (dila'jt) ; pleasure (ple*- 

zur), gladness (gla'dnes) 
Radostan, a. joyful (dzo'jful), delighted (dila'jted), 

rejoicing (ridzo'jsing) ' 

Radovati se, v. to rejoice (tu ridzo'js) 
Radoznalost, n. curiosity (kju'ria'siti) ; inquisitive- 

ness (inkufzitivnes) 

Radoznao, a. curious (kju'rias) ; inquisitive (inkui*- 
zitiv) 

iRaj, n. paradise (pa'radajs) 
Raja, n. slave (slejv) 

Rajcica, n. tomato (tome'jto) 

Rajcica (ptica), n. bird of paradise (bo'rd av pa'ra- 
dajs) 

Rajski, a. paradisiacal (pa'radisa'akal) 

Rak, n. crawfish (kra'fis), crab (krab) 

Rak (bolest), n. cancer (ka'nsor) 

Rak morski, n. crab (krab) 

Rak potocni, n. lobster (la'pstor) 

Raka, n. sepulchre (se'palkor), tomb (turn) 

Raketa, n. sky-rocket (ska'j-ra'ket) 

Rakidzija, n. distiller (disti'lor) 

Rakidzijnica, pecara, n. distillery (disti'lori) 

Rakija, n. whiskey (hui'ski), brandy (bra'ndi), dram 
(dram), spirits (spi'ric) 

Rakijasnica, n. dram-shop (dra'm-sa'p) 

Rakljast, a.- forked (forkt) 

Raklje, n. forks (forks), prongs (prangz) 

Rakovica, n. crab (kra'b) 

Ral, jutro, n. acre (e'jkor) 

Ralica, n. plow-handle (pla'u-ha'ndl) 

Ralo, n. plowshare (pla'usa'r) 

Rame, n. shoulder (so'ldor) 

Ramena lopatica, n. shoulder-blade (so'ldor-ble'jd) 

Rana, n. wound (uu'nd) 

Ranarnik, n. surgeon (so'rdzan) 

Ranarstvo, n. surgery (so'rdzori) 

Rani, a. early (6'rli) 

Raniti, v. to wound (tu uu'nd) 

Raniti, uraniti, v. to rise early (tu ra'jz o'rli) 

Ranjen, a. w^ounded (uu'nded) ; sore (sor) 

Ranjenik, n. wounded-man (uu'nded-man) 

Rano, adv. early ((5'rli) 

Ranoranilac, n. early riser (o'rli ra'jzor) 

Rapav, vidi hrapav 

Rasad, n. propagation (prapage'jgan) 

Rasadlti, v. to transplant (tu tra'nspla'nt), to disse- 
minate (tu dise'minejt) 

Rasadnlk, n. propagator (pra'page'jtGr) 

Rascijenlti, v. to reduce in value (tu ridju's in va'lju); 
to depreciate (tu dipri'giejt) 

Rascijeniti novae, v. to call in (tu ka'l i'n) 

Rascijeniti postarske mark©, v. to cancel (tu ka'nsel) 

Rascijepiti, v. to split (tu spli't) 

Rascjepkanost, n. split (split) Rascvasti, v. to blossom (tu bla'sam) ; to flourish (tu 

flo'rig) 
Rascvasti se, v. to bloom (tu blu'm) 
Rascviliti, v. to afflict (tu afli'kt); to grieve (tu 

gri'v) 
Rascviljen, a. afflicted (afli'kted) ; grieved (grivd) ; 

sad (sad) 
Rascvjetanje, n. flourishing (flo'riging) 
Rascesljati, v. to comb apart (tu ko'm apa'rt) 
Rasedlati, v. to unsaddle (tu a'nsa'dl) 
Raseliti, v. to emigrate (tu i'migrejt) 
Raseljivanje, n. emigration (i'migre'j§an) 
Rashiada, n. cooling (kti'ling) 
Rashladiti, v. to cool off (tu ku'l a'f ) ; to refresh (tu 

rifre's) 

Rashod, n. expenditure (ekspe'ndidor), autgo (a'utgo'> 

Rasijac, n. disseminator (dlisemine'jtor), di^erser 
(dispo'rsor) 

Rasijati, v. to disseminate (tu dise'minejt), to disperse- 

(tu dispo'rs), to scatter (tu ska'tor) 
Rasijavanje, n. dissemination (dise'mine'jgan) 
Rasipac, n. spendthrift (spe'ntri'ft) 
Rasipan> a. prodigal (pra'digal) 
Rasipanje, n. dissipation (di'sipe'jsan), squandering 

(skua'ndoring), dispersion (dispo'rsan) 
Rasipati, v. to disperse (tu dispo'rs), to squander, (tu 
skua'ndor), to spend (tu spe'nd), to dissipate- 

(tu di'sipejt) 

Rasipnik, n. spendthrift (spe'ntri'ft), squanderer 
(skua'ndoror) 

Rasipnost, n. prodigality (pra'digaliti), profusion 

(profju'zan) 
Rasjeci, v. to cut (tu ka't), to split (tu spli't) 

Raskaiasen, a. dissolute (di'soljut), licentious (laj- 
se'n§as) 

Raskalasenost, n. wantonness (ua'ntanes), dissolute- 
ness (di'soljutnes) 

Raskidati, raskinuti, v. to rend (tu re'nd), to tear in 
pieces (tu ta'r in pi'ses), to tear asunder (tu ta'r 
asa'ndor), to break away (tu bre'jk aue'j) 

Raskinuti, vidi raskidati 

Raskiimati, v. to loosen (tu lu'sn) 

Raskol, n. dissension (dise'nsan); schism (sizm) 

Raskoliti, v. to split (tu spli't); to slit (tu sli't) 

Raskolnicki, a. schismatic (sizma'tik) 

Raskolnik, n. heretic (he'retik), schismatic (sizma'- 
tik) 

Raskolnistvo, n. heresy (he'risi), schism (sizm) 
Raskomadanje, n. dismemberment (disme'mb6rment> 
Raskomadati, v. to cut in' pieces (tu k§,'t in pi'ses> 
Raskopati, v. to dig up (tu di'g a'p) 
Raskopciti, v. to unbutton (tu a'nba'tn), to unbuckle- 
(tu a'nba'kl) 

Raskos, n. luxury (la'kSuri) 
Raskosan, a. luxurious (lakSu'rias) 
Raskolnik, n. spendthrift (spe'ntri'ft) 
Raskosnina, n. fancy article (fa'nsi a'rtikl) K Raskotiti 142 — Rasprsiti Raskotiti se, v. to bread (tu brid) 

Raskovati, v. to batter (tu ba'tor) 

Raskralj, n. ex-king (e'ks-ki'ng) 

Raskrhati, v. to smash (tu sma'§) 

Raskriliti, v. to spread wings (tu spre'd ui'ngz) 

Raskrinkati, v. to expose (tu ekspo'z), to unmask (tu 

a'nma'sk) 
Raskrstiti se, v. to part (tu pa'rt), to break apart (tu 

bre'jk apa'rt) 

Raskrsce, n. crossing (kra'sing) ; crossway (kra'sue'j) 
Raskrvaritiy v. to bleed out (tu bli'd a'ut) 
Raskuhati, v. to boil to pieces (tu bo'el tu pi'ses) 
Raskustrati, v. to comb (tu ko'm), to card (tu ka'rd), 

to hackle (tu ha'kl) 
Raskuzitiy v. to disinfect (tu di'sinfe'kt), to deodorize 

(tu dia'dorajz) 
Raskvasiti, ovlaziti, v. to wet (tu ue't), to moisten 

(tu mo'jsn) 
Raslati, razaslati, v. to send (tu se'nd) 
Rasoi, slana voda, n. brine (brajn), pickle (pikl) 
Raspacati, v. to dispatch (tu dispa'c) ; to sell out (tu 

sel a'ut), to clear up (tu kli'r a'p) 
Raspad, n. decomposition (dika'mpozi'san), dissolu- 
tion (di'solju'san), fall (fal) 
Raspadati, v. to fall to pieces (tu fa'l tu pi'ses), to 

crumble into dust (tu kra'mbl i'ntu da'st) 
Raspaliti, v. to inflame (tu infle'jm), to set on fire 

(tu se't an fa'er) 

Raspaljen, a. inflamed (infle'jmd), wrathful (ra'tful), 

angry (a'ngri) 
Raspaljivanje, n. inflammation (i'nflame'jsan) 
Raspaljivajuci govor, n. inflamatory speech (infla*- 

motori spi'6) 
Rasparati, v. to rip (tu ri'p), to tear open (tu ta'r 

o'pen) 
Raspasati, v. to ungird (tu a'ngo'rd) 
Raspasti se, v. to fall to pieces (tu fa'l tu pi'ses) ; to 

perish (tu pe'ris) ; to decay (tu dike'j) 
Raspecatiti, v. to unseal (tu a'nsi'l) 
Raspece, n. crucifixion (kru'sifi'ksan) 
Raspelo, n. crucifix (kru'sifiks) 
Raspeti, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Raspikuca, n. squanderer (skua'ndorSr), spendthrift 

(spe'ntri'ft) 
Raspiliti, v, to saw (tu sa') 
Raspinjati, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Raspiriti, v. to inflame (tu infle'jm), to incite (tu in- 

sa'jt) 
Rasp is, n. publication (pa'blike'jgan) 
Raspisati, v. to publish (tu pi.'bli§) 
Raspisati porez, v. to assess (tu §,se's) 
Raspisati (sabor), v. to convene (tu kQnvi'n), to con- 
voke (tu kgnvS'k) 

Raspit braka, n. divorce (divo'rs) 

Raspitati se, raleniti se, v. to obtain divorce (tu op- 

te'jn divo'rs) 
Raspitivanje, n. inquiry (1'nkyQ.jri), investigation 

(inve'stlge'jSan) Rasplamtiti, v. to inflame (tu Infle'jm) 

Rasplasiti, v. to frighten away (tu fra'jtn aue'j) 

Rasp lest i, v. to untwist (tu a'ntui'st) 

Raspiinuti se, v. to evaporate (tu iva'porejt) 

Rasplod, n. dissemination (dise'mine'jSan), multipli- 
cation (ma'ltiplike'jgan) 

Rasploditi, v. to disseminate (tu dise'minejt), to 
multiply (tu ma'ltiplaj) 

Raspolaganje, n. disposal (dispo'zal) 

Raspoiagati, v. to dispose (tu dispo'z) 

Raspoloviti, v. to divide in two (tu divaj'd in tu'), 
to cut in two (tu ka't in tu'), to halve (tu ha'v) 

Raspoiozen, a. disposed (dispo'zd) 

Raspoiozenje, n. disposition (di^spozi'san), frame of 
mind (fre'jm av ma'jnd), disposal (dispo'zal) 

Raspoloziv, a. disposable (dispo'zabl), accomodating 
(aka'madejting) 

Raspop, n. expriest (e'kspri'st) 

Rasper, n. slit (slit), split (split), rip (rip) 

Raspored, n. arrangement (are'jndzment), program 
(pro'gram) 

Rasporediti, v. to arrange (tu are'jndz) 

Rasporez, n. assessment (ase'sment), due (dju) 

Rasporiti, v. to rip up (tu ri'p a'p), tu slit (tu sli't), 
to unstich (tu a'nsti'c) 

Rasposlati, rasposiljati, v. to send off (tu se'nd a'f) 

Rasposlati robu, v. to forward (tu fo'ruord), to trans- 
mit (tu tra'nsmi't) 

Raspoznati, v. to recognize (tu re'kognajz), to distin- 
guish (tu disti'nguis), to discern (tu dizo'rn) 

Raspra, n. discord (di'skord), strife (strajf), quarrel 
(kua'rel) 

Rasprava, n. negotiation (nego'sie'jsan), debate (di- 
be'jt), argument (a'rgjument) 

Rasprava sudbena, n. trial (tra'el), case (kejs) 

Raspravljati, v. to negotiate (tu nego'§iejt), to dis- 
cuss (tu diska's) 

Raspreci, v. to unharness (tu a'nha'rnes) 

Raspremiti, v. to put in order (tu pu't in o'rdor) 

Rasprezati, v. to unyoke (tu a'njo'k) 

Rasprodaja, n. clearance sale (kli'r§,ns se'jl), sale 
(sejl) 

Rasprodati, v. to sell out (tu se'l a'ut) 

Rasprostraniti, v. to spread (tu spre'd), to propagate 
(tu pra*p§<gejt) 

Rasprostranjivanje, n. spreading (spre'ding), exsten- 
sion (ekste'ngan) 

Rasprostranjivanje ideja, n. dissemination (dise'mi- 
ne'j§an) 

Rasprostranjivanje kr§canstva, n. spread of Christi- 
anity (spre'd av kri's5a'niti) 

Rasprostranjivanje vijesti, n. spreading of news 

(spre'ding av njii'z) 
Rasprostrti, v. to spread (tu spre'd) 
Rasprsnuti, v. to burst (tu b5'rst), to explode (tu 

ekspl5'd) 
Rasprsnuti (lagumom), v. to blast (tu bla'st) 
Raspriiti, v. to scatter (tu skS.'t6r), to disperse (tu 

dispS'rs), to dissipate (tu di'sipejt) Rasprgivanje — 143 Ravnati Waspr^ivanje, n. dispersion (disp6'r§an) 

Haspust, n. dissolution (di'solju'san), dismissal (dis- 

mi'sal) 
.Raspustitiy v. to dissolve (tu diza'lv), to dismiss (tu 

dismi's), to discharge (tu disca'rd2) 
Raspusten, a. dissolute (di'soljut), wanton (ua'ntan), 

ungovernable (a'nga'vornabl), wild (ua'eld) 
Raspusteniky'ica, n. dissolute person (di'soljut po'rsn) 
Raspust'enost, n. wantonness (ua'ntanes) 
Rasrditiy v. to make angry (tu me'jk a'ngri), to exas- 
perate (tu egza'sporejt) 
Rasrditi se, v. to become angry (tu bika'm a'ngri) 
Rast, n. growth (gro'ut) 
Rast, hrast, n. oak-tree (o'uk-tri') 
Rastajanje, n. separation (se'pare'jgan) 
Rastanak, n. parting (parting) 
Rastapati, v. to melt (tu me'lt), to thaw (tu ta') 
Rastati se, rastajati se, v. to part (tu pa'rt), to depart 

(tu dipa'rt), to separate (tu se'parejt) 
Rastava braka, n. divorce (divo'rs) 
Rastavitiy v. to separate (tu se'parejt), to part (tu 

pa'rt), to sever (tu se'vor), to disjoin (tu dis- 

dzo'jn) 
Rastavljen, a. disjoined (disdzb'jnd), severed (se'- 

vord), separate (se'parejted) 
Rastavljen, razenjen, a. divorced (divo'rst) 
Rastega^ n. extension (ekste'nSan) 
Rastegnutiy v. to stretch (tu stre'c), to expand (tu 

ekspa'nd) 
Rastepsti, v. to scatter (tu ska'tor), to waste (tu 

ue'jst), to spend (tu spe'nd), to squander (tu sku- 

a'ndor) 
Rasteretiti, v. to disburden (tu disbo'rdn), to exone- 
rate (tu egza,'n6rejt) 
Rastjerati, v. to disperse (tu dispo'rs), to scatter (tu 

ska'tor) 
Rasti, V. to grow (tu gro'u), to wax (tu u^'ks) 
RastoCy n. mite (majt) 
Rastopina, n, solution (solju'§an) 

Rastopitiy v. to melt (tu me'lt), to dissolve (tu diza'lv) 
Rastopljiv, a. soluble (sa'ljubl), 
Rastopljivosty n. solubleness (sa'ljublnes), solubility 

(sa'ljubi'liti) 
Rastresti, v. to dissipate (tu disipejt), 
Rastresen, a. dissipated (di'sipejted), absentminded 

(a'psentma'jnded) 
Rastresenost, n. absentmindedness (a'psentma'jnd- 

ednes), dissipation (di'sipe'jSan) 
Rastrgan, a. torn (torn), tattered (ta'tord) 
Rastrgati, v. to tear (tu ta'r), to rend (tu re'nd), to 

tatter (tu t&'tSr) 
Rastrijebiti, v. to separate (tu se'parejt), to remove 

(tu rlmu'v) 
Rastrijezniti, v. to sober (tu s5'b5r) 
Rastu6i, V. to break (tu bre'jk), to smash (tu smS.'§), 

to shatter (tu §S,*t6r), to batter (tu b§,'t6r) 
Rastumacitiy v. to explain (tu eksple'jn), to demon- 
strate (tu de*manstrejt) 
Rastuzen, a. sorrowful (sa'roful) 

Rastuiiti, V. to afflict (tu &fli'kt), to grieve (tu grVr) 
Rastvarati se, to decompose (tu dl'kampS'z) Rastvorba, n. decomposition (dika'mpozi'san) 
Rastvoriti, v. to dissect (tu dise'kt), to analyze (tu 
a'nalajz) 

Rasuda obranicka, n. arbitration ^a'rbitre'jgan) 

RasuditI, v. to arbitrate (tu a'rbitrejt), to judge (tu 
dza'dz), to estimate (tu e'stimejt) 

Rasudnica, obranica, n. arbitratrix (a'rbitre'jtriks) 

Rasudniky obranik, n. arbitrator (a'rbitre'jtor) 

RasulOy n. decay (dike'j), ruin (ru'in), fall (fal) 

Rasutiy prosuti, v. to scatter (tu ska'tor) 

Rasuti se, propasti, v. to dissolve (tu diza'lv), to de- 
cay (tu dike'j), to fall (tu fa'l) 

Rasvijetiiti, v. to enlighten (tu enla'jtn), to illuminate 
(tu ilju'minejt), to illustrate (tu ila'strejt) 

Rasvijetljen, a. lit (lit) 

Rasvjeta, n. illumination (ilju'mine'jsan), lightening 
(la'jtning) 

Rasce, n. plants (plane), herbage (ho'rbedz) 

Rasiljati, v. to send around (tu se'nd ara'und), to 
dispatch (tu dispa'c) 

Rasiljati robu, v. to forward (tu fo'ruord), to trans- 
mit (tu tca'nsmi't), to ship (tu §i'p) 

Rasiren, a. spread (spred) 

Rasirenje, n. enlargement (enl'a'rdzment), amplifica- 
tion (a'mplifike'jsan), spreading (spre'ding) 

Rasiriti, v. to widen (tu ua'jdn), to enlarge (tu en- 
la'rdz) 

Rasiriti se, v. to spread out (tu spre'd a'ut) 

Rasljast, a. forked (forkt) ; bifurcate (bajfo'rket) 

Raslje, n. forks (forks) 

Rastrkan, a. dispersed (dispo'rst), scattered (ska'- 
tord) 

Rastrkati, v. to disperse (tu dispo'rs), to scatter (tu 
ska'tor) 

Rat, n. war (ua'r) 

Ratar, n. farmer (fa'rmor), husbandman (ha'zband- 
man) 

Ratarstvo, n. agriculture (a'grika'ldur) ; husbandry 
(ha'zbandri) 

Ratni, a. warlike (u^'rlajk) 

Ratni brod, n. man-of-war (ma'n-av-ua'r) ; battle- 
ship (ba'tlgip), warship (ua'r§ip) 

Ratni sud, n. court martial (ko'rt m'argal) 

Ratni k, n. warrior (ua'rjor) 

Ratoboran, a. pugnacious (pagne'j§as) ; quarrelsome 
(kua'rlsam) 

Ratovanje, n. warfare (ua'rfa'r) 

Ratovati, v. to wage war (tu ue'jdz ua'r) 

Ravan, a. even (i'ven), straight (strejt), level (levl), 
plain (plejn), plane (plejn) 

Ravnalo, n. rule (rul), ruler (ru'lor), regulator (re'- 
gjule'jtSr) 

Ravnanje, n. regulation (re'gjule'jSan) ; management 
(ma'ned^ment) 

Ravnateij, n. manager (ma'nedzor); director (dire'k- 
t5r), principal ^(pri'nsipal) 

Ravnateljstvo, n. management (mH'nedSment), di- 
rectorate (dire'ktoret) 

Ravnati, v. to direct (tu dire'kt); to regulate (tu re'- 
gjulejt); to manage (tu mk'nedi) E Ravnati 144 Razgoniti Ravnati, uravnlti, v. to even (tu i'ven), to level (tu 

le'vl), to straighten (tu stre'jtn) 
Ravnica, n. plain (plejn), prairie (pre'jri) 
Ravnina,n. plane »(plejn) 
Ravnoy adv. just (d2ast) ; exactly (igza'ktli) ; directly 

(dire'ktli), straight (strejt) 
Ravnodusan, a. equanimous (ikua'nimas), indifferent 

(indi'forent) 

Ravnodusnost, n. equanimity (ikuani'miti) 
Ravnotezje, n. balance (ba'lans), equilibrium (i'kuili'- 

briam) 
Razabrati, v. to find out (tu fa'jnd a*ut) ; to under- 
stand (tu a'ndorsta'nd) 
Razagnati, rastjerati, v. to dispel (tu dispe'l), to drive 

away (tu dra'jv aue'j) 
Razan, vidi razlidan 
Razapeti, v. to crucify (tu kru'sifaj) 
Razasianje, n. sending (se'nding) ; dispatching (dis- 

pa'cing) 
Razaslatiy v. to send (tu se'nd), to forward (tu fo*r- 

uord), to ship (tu si'p) 
Razastrijeti, v. to spread (tu spre'd) • 
Razasutiy v. to scatter (tu ska'tOr) 
Razbacati, v. to throw around (tu tro'u ara'und), to 

cast (tu ka'st). to scatter (tu ska'tor) 
Rastbacivati se, v. to dissipate (tu di'sipejt), to 

squander (tu skua'ndor) 
Razbastiniti, v. to disinherit (tu di'sinhe'rit) 
Razbibriga, n. diversion (divo'rsan), pastime (pa's- 

ta'jm) 
Razbijanje, n. breaking (bre'jking), smashing (sma*- 

§ing) 
Razbrjati, v. to break (tu bre'jk); to smash (tu 

sma'g) 
Razbijen brod, vlak, n. wreckage (re'kedz) 
Razbistrenje, n. clearing up (klfring a'p) 
Razbistriti, v. to clear up (tu klfr a'p) 
Razbitiy v. to break (tu bre'jk) ; to smash (tu sma'§) 
Razbjeci, v. to run asunder (tu ra'n asa'ndor) ; to run 

apart (tu ra'n apa'rt) 
Razblaziti, v. to mitigate (tu mi'tigejt) 
Razbluda, n. lust (la'st), sensuality (se'nSua'liti) 
Razbludan, a. lustful (la'stful); sensual (se'ngual); 

lascivious (lasi'vias); lewd (Ijud) 
Razbludnica, n. prostitute (pra'stitjut) 
Razbludnik, n. lecher (le'cor) 
Razbojv n. loom (lum) 

Razboj mekanicki, n. power-loom (pa'uor-lu'm) 
Razbojnicki, a. rapacious (rape'jgas) 
Razbojnik, n. robber (ra'bbr) ; highwayman (ha'j- 

uejma'n) 
Razbojnistvoi n. robbery (ra'bori) 
Razboljeti, v. to be taken ill (tu bi te'jken i'l) 
Razbor, n. sense (sens) ; prudence (pru'dens) 
Razborit, a. prudent (pru'dent) ; ^sensible (se'nsibl) ; 

considerate (konsi'doret) 
Razboritost, nr considerateness (kgnsi'dSretnes), 

eircumspectness , (s5*rkamspe'ktnes) 
Razbrajanje, n. counting apart (ka'unting apa'rt) 
Razbrajati, v. to count apart (tu k^-'unt apa'rt) Razbrkati, v. to throw asunder (tu tro'u Asa'ndor) 
Razbroj, n. balance (ba'lans); counting off (ka'unt- 
ing a'f) 
Razdati, v. to give away (tu gi'v au§'j) 
Razdavanje, n. giving away (gi'ving aue'j) 
Razderati, v. to rip (tu ri'p), to tear (tu te'r) 
Razdijelitiy v. to divide (tu diva'jd), to distribute (tu 

distri'bjut), to separate (tu se'parejt) 
Razdioba, n. division (divi'zan), separation (se'pa- 

re'jSan) 
Razdjely n. compartment (kompa'rtment) ; class 

(klas) 
Razdjeljiv, a. divisible (divi'zibl), separable (se'pa- 

rabl) 
Razdjeljivanje, n. classification (kla'sifike'jSan) 
Razdjeljivati, v. to divide (tu diva'jd); to classify (tu 

kla'sifaj); to distribute (tu distri'bjut) 
Razdjeljivo&t, n. divisibility (divi'zibi'liti), separable^ 

ness (se'parablnes) 
Razdobljci n. interval (i'ntorval) 
Razdolje, n. dale (dejl), valley (va'li), dell (del) 
Razdor, n. discord (di'skord) ; strife (strajf ) ; variance 

(ve'jrians) 
Razdragati, v. to please (tu pli'z) 
Razdrazen, a. irritated (i'ritejted) ; stirred up 

(sto'rd a'p) 
Razdrazenje, n. irritation (i'rite'jsan) ; provocation 

(pro'voke'jsan) 
Razdrazenost, n. excitement (eksa'jtment) 
Razdraziti, razdrazivati, v. to irritate (tu i'ritejt); to 

stir up (tu sto'r a'p) ; to provoke (tu provo'k) 
Razdrijeti, v. to rip (tu ri'p), to tear (tu te'r) 
Razdrobiti, v. to crumble (tu kra'mbl) 
Razdrpati, v. to rend (tu- re'nd), to tear up (tu te'r 

a'p) 
Razdruzitiy v. to separate (tu se'parejt) 
Razdvajanje, n. halving (ha'ving); dividing (diva'jd- 

ing) 
Razdvoj, n. separation (se'pare'jsan) ; border (bo'r- 

dor); boundary (ba'underi) 
Razdvojen, a. disunited (di'sjuna'jted), separated 

(se'parejted) 
Razdvoj it 1, v. to halve (tu ha'v). to disunite (tu 

di'sjuna'jt) ; to separate (tu se'parejt) 
Razgalitiy v. to open (tu 6'pn) 
Razgazitiy v. to crush by treading on (tu kra*§ baj 

tre'ding a'n); to tread under feet (tu tre'd a'ndor 

fi't) 
Razglabati, v. to parse (tu pa'rs), to discuss (tu dis- 

ka's) 
Razglasiti, v. to publish (tu pa'blig); to advertise (tu 

a'dvortajz) ; to circulate (tu so'rkjulejt) 

Razgiedy n. view (vju), examination (egz§,'mine*j§an> 
Razgledalac, n. viewer (vju'or); beholder (biho'ldSr) 
Razgledati, v. to view (tu vju'); to behold (tu biho'ld) 
Razglednica, n. postal card (p5*stal ka'rd) 
Razglobiti, v. to dismember (tu disme'mbSr) 
Razgnjeciti, v. to crush (tu kra'S), to mash (tu m§,'S) 
Razgoniti, v. to disperse (tu dispors), to drive (tu 
dra'jv), to drive asunder (tu dra'jv &sa'nd5r) Razgonjenje -145 Razmrsiti Razgonjenje, n. dispersion (disp6'r§an) 

Razgorjeti sc, v. to burn (tu bo'rn) 

Razgovarati, v. to converse (tu kanvS'rs); to speak 

(tu spi'k) 
Razgovjetan, a. plain (ple'jn); distinct (disti'nkt); 

clear (klir) 
Razgovjetnost, n. distinctness (disti'nktnes) 
Razgovory n. conversation (ka'nvorse'jsan) 
Razgovoran, a. affable (a'fabl); talkative (ta'kativ) 
Razgrabiti, v. to grab (tu gra'b) 
Razgraditi, v. to demolish (tu dima'liS) 
Razgraniti se, v. to branch (tu br^'nC) 
Razgrijati, v. to warm (tu ua'rm) 
Razgristi, v. to corrode (tu koro'd) 
Razgrnuti, v. to spread (tu spre'd) 
Razgruhati, razgruvati, v. to dash to pieces (tu da'S 

tu pi'ses) ; to beat to pieces (tu bi't tu pi'ses) 
Razici se, v. to part (tu pa'rt), to separate (tu se'- 

parejt) 
Razigrati, v. to become gay (tu bika'm ge'j) 
Razilaziti se (u mnienju), v. to dissent (tu dise'nt) 
Razina, n. hydrometer (hajdra'mitor), level (le'vel), 

plain (plejn); air-level (a'r-le'vl) 
Razity a. horizontal (ha'riza'ntal) 

Razjaditi, v. to make angry (tu me'jk a'ngri); to exa- 
sperate (tu egza'sporejt) 
Razjaditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 
Razjagmiti, razgrabiti, v. to grab away (tu gra'b 

aue'j) 
Razjaren, a. angry (a'ngri) ; wrathful (ra'tful) 
Razjarenost, n. wrath (rat) ; rage i^rejdz) 
Razjariti, v. to anger (tu a'ngor) 
Razjasniti, v. to explain (tu eksple'jn) 
Razjasnjenje, n. explanation (e'ksplane'jsan) 
Razlagac, n. illustrator (ila'stre'jtor), explainer (eks- 

ple'jnor) 

Razlagati, v. to explain (tu eksple'jn) ; to illustrate 
(tu ila'strejt) 

Razlagati (stroj), v. to take to pieces (tu te'jk tu 

pi'ses) 
Razletiti se, v. to fly asunder (tu fla'j asa'ndor) 
Raziicak, modrac, n. blue-bottle (blu'-ba'tl) 
Razlican, a. various (ve'jrias), different (di'forent), 

unlike (a'nla'jk) 
Raziicitost, n. variety (vara'iti) ; difference (di'fo- 

rens) ; unlikeness (a'nla'jknes) ; diversity (divo'r- 

siti) 

Razlijeganje^, n. resound (ri'za'und) 

Razlijegati se, v. to resound (tu riza'und), to echo 
(tu e'ko) 

Razlijeniti se, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 

Razlijev, n. overflow (o'vorflo), deluge (de'ljud2) 

Razlijevati, v. to pour out (tu po'r a'ut); to spill (tu 
sp'il) 

Razlika, n. difference (di'forens) 

Razlikovanje, n. distinction (disti'nkgan), discrimina- 
tion (diskri'mine'jgan) 

Raziikovati, v. to discern (tu diz5'rn); to distinguish 
(tu distrnguiS) Razliti, V. to spill (tu spi'l) 

Razljutiti, V. to make angry (tu me'jk k'ngri); to ex- 
asperate (tu egza'sporejt) 
Razljutiti se, v. to grow angry (tu grQ*\i a'ngri) 
Razlog, n. cause (kEz), reason (rizn), motive (m6'tiv> 
Razlomiti, v. to break (tu bre'jk) 

Razlozan, a. explanatory (ekspl&'natori), explicable 
(e'ksplikabl), reasonable (ri'znabl), rational (r&'- 
Sanal) 
Razloziti, v. to explain (tu eksple'jn), to demonstrate 

(tu de'manstrejt), to illustrate (tu ila'strejt) 

Razluciti, v. to discern (tu dizo'rn), to distinguish (tu 

disti'nguig), to analyze (tu a'nalajz), to secrete 

(tu sikri't) 

Razlupati, v. to break (tu bre'jk); to smash (tu sm§,*§) 

Razmak, n. interval (i'ntorval), distance (di'st^ns), 

space (spejs) 
Razmaknuti, v. to extend (tu ekste'nd) 
Razmatati, v. to unwind (tu a'nua'jnd) 
Razmatranje, n. reflection (rifle'k§an), contemplation 
(ka'ntemple'jgan), consideration (konsi'dore'jgan) 
Razmatrati, promigljavati, v. to reflect (tu rifle'kt), 
to consider (tu konsi'dor), to meditate (tu me'di- 
tejt) 
Razmatrati, motriti, v. to view (tu vju') 
Razmazati, v. to smear (tu smi'r) 
Razmaziti, raznjeziti, v. to cocker (tu ka'kor), to 

spoil (tu spo'el) 
Razmazen, a. cockered (ka'kord) ; spoiled (spo'eld 
Razmeksati, v. to soften (tu sa'fn) 
Razmetati se rijecima, v. to pun (tu pa'n) 
Razmicati, razmadi, v. to extend (tu ekste'nd) 
Razmijeniti, v. to exchange (tu eks5e'jndz) 
Razmijeniti novae, v. to change (tu 5e*jnd2) 
Razmijesiti, razmijesati, v. to knead (tu ni'd) 
Razmirica, n. feud (f jud) ; quarrel (kua'rel) 
Razmisliti, v. to think over (tu ti'nk 6'vor); to con- 
sider (tu konsi'dor), to reflect upon (tu rifle'kt 
apa'n) 
Razmisljanje, n. meditation (me'dite'jsan), conside- 
ration (konsi'dore'jgan), reflection (rifle'kgan) 
Razmjena, n. exchange (eks^e'jndz) 
Razmjenitelj, n. exchanger (eksce'jndzor) 
Razmjeniti, v. to barter (tu ba'rtor); to change (tu 

- ce'jndg) 
Razmjer, n. proportion (propo'rsan) ; average (a'v- 

redz), ratio (re'jgjo) 
Razmjera, n. balance (ba'lans) 
Razmjeran, a. proportional (propo'rSanal) 
Razmjerenost, n. exactness (egza'ktnes) 
Razmjerno, adv. proportionally (propo'rSanali), com- 
paratively (kompa'rativli) 
Razmjestiti, v. to readjust (tu ri'ad2ast) 
Razmociti, v. to melt (tu me'lt), to liquefy (tu li^kyi- 

faj) 
Razmotati, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to unwrap (tu 

a'nra'p) 
Razmotavanje, n. unfolding (a'nfo'lding) 
Razmotriti, v. to scrutinize (tii iskru'tinajz) 
Razmrsiti, v. to disentangle (tu di*senta*ngl) B Razmrsivanje — 146 Razenjak 'Bazmrsivanje, n. disentangling: (di'sent&n'glingr) 

^Razmrskati, v. to smash (tu sm§.'§) 

iRazmrvitiy v. to crumb (tu Icra'm) 

Razmutiti, v, to defile (tu difa'el), to sully (tu sa*U) 

l^aznasatiy raznesti, raznijeti, v. to carry (tu ka'ri), to 

spread (tu spre'd) 
Razniy a. different (di'forent); diverse (da'jvors); 

various (ve'jrias); several (se'voral) 
Raznjeziti, vidi razmaziti 
Raznolican, a. manifold (ma'nifold), heterogenious 

(he'tSrod^i'nias) 
Raznoiicnost, n. variety (vara'iti) ; diversity (daj- 

vo'rsiti) 
Raznolik, a. various (ve'jrias), different (di'fbrent), 

diverse (da'jvors) 
Raznovrstan, a. heterogenious (he't6r5d2i'nias) 
Razom, adv. horizontally (ha'riza'ntali) 
Razor, razorenje, n. destruction (distra'kgan); demoli- 
tion (de'moli'san) 
Razorati, v. to plough (tu pla'u) 
Razor itelj, n. destroyer (distro'or) ; demolisher (dima'- 

lisor) 
Razoriti, v. to destroy (tu distro'j), to demolish (tu 

dima'lig) 

Razoruzanje, n. disarming (disa'rming) 

Razoruzati, v. to disarm (tu disa'rm) 

Razred, n. class (kla's) 

Razrediti, v. to classify (tu kla'sifaj) 

Razredjen, a. classified (kla'sifajd) 

Razredjivanje, n. classification (kla'sifike'jgan) 

Razrednik, n. director of the class (dire'ktSr av di 

kla'^s) 
Razrez, n. cut (kat) 
Razrezati, v. to cut up (tu ka't a'p), to carve (tu 

ka'rv) 
Razrijediti, v. to rarefy (tu ra'rifaj), to thin (tu ti'n) 
Razrijesenje, n. loosening (lu'sening) 
Razrijesenje zagonetke, n. solution (solju'San) 
Razrijesiti, v. to loosen (tu lu'sen), to untie (tu a'n- 

ta'j) 
Razrijesiti zagonetku, v. to solve (tu sa'lv), to unridle 

(tu a'nrrdl) 
Razrijesiv, a. soluble (sa'ljubl), solvable (sa'lvabl) 
Razruiiti, v. to demolish (tu dima'liS) 
Razudba, n. dissection (dise'kgan) 
Razuditi, v. to dissect (tu dise'kt) 
Razum, n. sense (sens), reason (rlzn), intellect 

(i'ntelekt) 
Razuman, a. sensible (se'nsibl), reasonable (ri'znabl), 

rational (r5,'§anal) 
Razumijevanje, n. conaprehension (ka'mprihe'nSan), 

understanding (a'ndSrst&'nding) 
RazumijevatI, razurhjeti, v. to comprehend (tu ka'm- 

prihe'nd), to understand (tu a'ndSrsta'nd) 
Razumj-eti, v. to understand (tu a'nd6rsta.'nd) 
Razumijiv, a. comprehensible (ka'mprihe'nsibl), in- 
telligible (inte'lldSibl), clear (kllr) 
Razumljivost, n. understanding (a'ndOrst&'ndingT), 

perception (pOrse'pSan) 

Razumnosty n. ihtelligibUity (irite*lid2l1bl'Iiti) Razuzdan, a. licentious (lajse*n§as), dissolute (di'so- 

Ijut) unruly (a'nru'li) 
Razuzdanosty n. licentiousijess (lajse'nSasnes), un- 

ruliness (a'nru'lines), dissipation (di'sipe'j§an) 
Razuzdati (konja), v. to unbridle (tu a'nbra'jdl) 
Razuziati, v. to unknit (tu a'ni't) 
Razvaliney n. ruins (ru'inz) 
Razvaiiti, v. to destroy (tu distro'j), to crush (tu 

kra*§), to demolish (tu dima'Iig) 
Razvaljen, a. destroyed (distro'jd), ruined (ru'ind) 
Razvedrenje, n. clearing up (kli'ring a'p) 
Razvedritip v. to clear up (tu kli'r a'p), to brighten 

(tu bra'jtn) 
Razveseliti, v. to rejoice (tu ridzo'js), to delight (tu 

dila'jt), to cheer up (tu ci'r a'p) 
Razveseliti se, v. to be happy (tu biha'pi) 
Razvezati, v. to untie (tu a'nta'j), to unbind (tu a'n- 

ba'jnd) 
Razviditi, v. to inspect (tu inspe'kt), to survey (tu 

sorve'j), to look over (tu lu'k o'vor) 
Razvijanje, n. evolution (e'volju'gan), development 

(deve'lopment) 
Razvijati, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to develop (tu 

dive' lap) 
Razvikan, a. ill-reputed (i'1-repju'ted) 
Razvikati, v. to decry (tu dikra'j) 
Razvitak, n. development (dive'lapment) 
Razviti, v. to unfold (tu a'nfo'ld), to spread (tu 

spre'd) 

Razviti (duSevno), v. to develop (tu dive'lap) 

Razvjencanje, n. divorce (divo'rs) 

Razvjencati, v. to divorce (tu divo'rs) 

Razvlacen, a. diffused (difju'zd), spacious (spe'jgas) 

Razvlaciti, v. to expand (tu ekspa'nd), to extend (tu 
ekste'nd), to stretch (tu stre'c) 

Razvlaziti, v. to moisten (tu mo'jsn) 

Razvod, n. divorce (divo'rs) 

Razvoditi, v. to divorce (tu divo'rs) 

Razvoj, n. evolution (e'volju'gan), developnient (dive'- 
lapment) 

Razvoz, n. transport (tra'nsport) 

Razvoziti, v. to transport (tu tr^-nspo'rt), to convey 
(tu konve'j) 

Razvoznik, n. transporter (transpo'rtSr) 

Razvrat, n. anarchy (a'narki) 

Razvratan, a. wretched (re'Ced), despicable (de'spi- 
kabl) 

Razvratniky n. anarchist (§,*narkist) 

Razvr6i, razvrgnutl, v. to disband (tu disba'nd) 

Razvrstati, v. to classify (tu kla'sifaj), to arrange in 

groups (tu §,re'jnd2 in gru'ps) 
Razvu6i, v. to stretch (tu stre'6), to drag asunder (tu 

dra'g asa'ndSr), to expand (tu ekspH'nd) 
Ra5, h. rye (raj) 

Razaliti se, v. to be sorry (tu bi sa'ri) 
Razalostiti, v. to sadden (tu s§,*dn) 
Ridlsinj, 11. spit (spit) 
Raienitbay n. divorce (divo'rs) 
l^aieniti ^e, v. to g^t divorced (tu ge't divo'rst) 
Raienjak, n. rye-bread (ra'J-bre'd) Rdja — 147 — Rlkati Rdja, n. rust (rast) # 

Rdjav, a. rusty (ra'sti) 

Rebarce prasece, n. pork-chop (po'rk-ca'p) 

Rebarce skopca, n. mutton-chop (ma'tn-6a'p) 

Rebarce telece, n. veal-cutlet (vi'1-ka'tlet) 

Rebro, n. rib (rib) 

Recenica, n. sentence (se'ntens), proverb (pra'vorb) 

Reci, V. to say (tu se'j), to tell (tu te'l) 

Red, n. order (o*rd6r), row (ro'u), turn (torn), rank 

(rank), file (fa'el) 
Red kuca, n. row of houses (ro'u av ha'uzes) 
Redak, n. line (lajn), verse (vors) 
Redar, n. policeman (poli'sman) 

Redarstveni ured, n. police station (po'lis ste'jgan) 
Redarstvo, n. police (poll's) 
Redatelj, n. manager (ma'nadzor) 
Redatelj kazalisni, n. stage -manager (ste'jdz-ma'na- 

dzor) 

R'edati, v. to file (tu, fa'el), to range (tu re'jnd2), to 

rank (tu ra'nk) 
ReditI, V. to regulate (tu re'gjulejt), to order (tu 

o'rdor) 

Rediti, mu^kati, v. to churn (tu co'rn) 

Rednik, n. regulator (re'gjule'jtor) 

Redom, adv. successively (sukse'sivli), in turn (in 

to'rn) 
Redovit, a. regular (re'gjulor), orderly (o'rdorli) 
Redovito, adv. regularly (tre'gjulorli) continuously 

(konti'njuasli) 
Redovitost, n. regularity (re'gjula'riti) 
Redovnik, n. clergyman (klo'rdziman), priest (prist), 

monk (mank) 
Redovrvistvo, n. clergy (klo'rdzi) 
Regetaljka, n. rattle (rS,tl) 

Regetaljka (ptica), n. mistle-bird (mi'sl-bo'rd) 
Regetati, v. to rattle (tu ra'tl) 
Religija, n. religion (reli'dzan) 
Remek-djelo, n. master-piece (ma'stor-pi's) 
Rem en brija^i, n. strop (strap) 
Re men, kais, n. strap (strap) 
Remen, pojas, n. belt (belt) 
Remen, zenski pas, n. sash (sa§) 
Remenar, n. harness-maker (ha'rnes-me'jkor) 
Remenje, n. straps (straps) 
Ren, hren, n. horse-radish (ho'rs-ra'di§) 
Rep, n. tail (tejl) 
Repa, n. turnip (t5*rnip) 
Repaca, zvijezda, n. comet (ka'met) 
Repat a. tailed (tejld) 
Repatica zvijezda, n. comet (ka'met) 
Repica, n. colza (ka'lza) 
Repiste, n. beet-field (bl't-fi'ld) 
Republika, n. republic (ripa'blik) 
Resa, maca, n. catkin (k§,'tkin) 
Resa, n. tress (tres), fringe (frind2) 
Resast, a. fringed (frindJd) 
Resica, jeziCac, n. uvula (ju'vjul^,) 
Resiti, V. to adorn (tu §,do'rn), to decorate (tu de'ko- 

rejt), to beautify (tu bju'tifaj) 
Reskati, v. to carve (tu ka'rv) Resuija, borovnica, n.bil- berry (bi'1-be'ri) 

Resetar, n. sieve-maker (si'v-me'jkor) 

Resetati, v. to sift (tu si'ft) , ^ 

Resetka, n. grate (grejt), trellis (tre'lis), bars (bars) 

Reseto, n. sieve (slv) 

Revan, a. eager (i'gor), zealous (ze'las) 

Revnost, n. zeal (zil), eagerness (i'gornes) 

Revolver, samokres, n. revolver (riva'lvor) 

Rez, n. cut (kat) 

Rezac, n. carver (ka'rvor) 

Rezak, a. sharp (sarp), pungent (pa'ndzent) 

Rezanci, n. vermicelli (vo'rmice'li), noodles (nudls) 

Rezati, v. to cut (tu ka't), to carve (tu ka'rv) 

Rezati lozu, n. to prune vine (tu prun va'jn) 

Rezbar, n. engraver (engre'jvor) 

Rezbarija, n. engraving (engre'jving) 

Rezbarstvo, n. carving (ka'rving) 

Rezeda, katancica, n. mignonette (mi'njone't) 

Rezati, v. to growl (tu gra'ul) 

Riba, n. fish (fi§) 

Ribaija, n. scrub-woman (skrab-uu'man) 

Ribar, n. fisherman (fi'sorman) — 

Ribarica, n. fisher-woman (fi'sor-uu'man), fisher- 
maid (fi'§ormejd) 

Ribariti, ribe loviti, v. to fish (tu fi'g), to angle (tu 
a'ngl) 

Ribarstvo, n. fishery (fi'sori) 

Ribati, v. to grate (tu gre'jt) 

Ribati, cistiti, v. to rub (tu ra'b), to scrub (tu skra'b) 

Ribati (zelje), v. to cut (tu ka't) 

Ribez, n. grater (gre'jtor) 

Ribice, n. fry (fraj) 

Ribiji tpg, n. fish market (fi's ma'rket) 

Ribnjak, n. fish-pond (fi'§-pa'nd) 

Ribolov, n. fishing (fi'sing), fishery (fi'sori) 

Ricet, pobrkanost, n. pellmell (pe'lme'l) 

Ridati, v. to lament (tu lame'nt), to wail (tu ue'jl) 

Ridj, a. reddish (re'dig), fox-colored (fa'ks-ka'15rd) 

Ridjan, n. sorrel horse (sa'rel-ho'rs) 

Ridjokos, a. red hair (re'd ha'r) 

Ridjovka, n. adder (a'dor), copper-head (ka'por-he'd) 

Rif, n. yard (jard), ell (el) 

Rigati, bljuvati, v. to vomit (tu va'mit) 

Rigati, izrigavati se, v. to belch (tu be*16) 

Rijec, n. word (u5'rd), expression (ekspre'gan) 

Rijecje, n. system of rivers (si'stem av ri'vSrs) 

Rijecnik, n. dictionary (di'k^aneri) 

Rijedak, a. rare (rar), scarce (skS^rs) 

Rijeka, n. river (ri'vor) 

Rijesenje, n. solution (solju'gan) 

Rijeiiti (tvorno), v. to loosen (tu lu'sen), to untie (tu 
a'nta'j) 

Rijesiti (umno), v. to solve (tu sa'lv), to absolve (tu 
^bza'lv) 

Rijesiti se, v. to get rid of (tu ge't ri'd a'v) 

Rijetko, adv. seldom (se'ldam), rarely (ra'rli) 

Rijetkost, n. rarity (ra'riti), rareness (ra'rnes), scar- 
city (skU'rsiti) 

Rik, n. roar (rSr) 

Rika, gruvanje, n. roaring (rS'ring) 

Rikati, v. to roar (tu rS'r) R Rilo 148 — Rov Rilo, n. snout (sna'ut) 

Rllo slona, n. trtink (tra'nk) 

Rimljanin, n. Roman (ro'm§,n) 

Rimskiy a. Roman (ro*man) 

Rinutiy V. to push (tu pu's), to shove (tu sa'v) 

Ris, n. lynx (links) 

Risac, n. draughtsman (dra'fcman), drawer (dra'or), 
designer (diza'jnor) 

Risaci papir, n. drawing paper (dra'ing pe'jpor) 

Risanje, n. drawing (dra'ing), delineation (dili'nie'j- 
§an) 

Risar, vidi risa5 

Risarstvoy n. drawing (dra'ing) 

Risati, V. to draw (tu dra'), to delineate (tu dili'niejt) 

Rit, prknO, n. arse (as), hinder (ha'jndor) 

Rit, trgdak, n. reed-bank (rl'd-b^-'nk) 

Ritanje, n. kicking (ki'king) 

Ritati, V. to kick (tu ki'k) 

Ritno crijevo, n. rectum (re'ktam) 

Rivati, V. to push (tu pu's), to shove (tu §a'v) 

Rizma (papira), n. ream (rim) 

Riznica, n. treasury (tre'zuri) 

Riznica engleska^ n. Exchequer (e'ksCe'kor) 

Riza, n. rice (rajs) 

Rjecica, n. rivulet (ri'vjulet) 

Rjecit, a. eloquent (e'lokuent) 

Rjecitost, n. eloquence (e'lokuens) 

Rnjica, zecja usna, n. hare-lip (ha'r-li'p) 

Rob, n. slave (slejv), helot (hi'lat) 

Roba, n. merchandise (mo'rcandajz), ware (ua'r), 
goods (gudz) 

Robija, n. slavery (sle'jvori), socage (sa'kedz), com- 
pelled service (kampe'ld so'rvis) 

Robijas, n. socager (sa'kedzor) 

Robinja, n. female slave (fi'mejl sle'jv) 

Robiti, V. to rob (tu ra'b) 

Roblje, n. slaves (slejvz) 

Robovati, v. to slave (tu sle'jv) 

Rociste, n. meeting-place (mi'ting ple'js), day of ap- 
pearance (de'j av api'rans) 

Rociste sudbeno, n. hearing (hi'ring), trial (tra'el) 

Rod, n. sex (seks), race (rejs), kind (kajnd), genus 
(dzi'nas), generation (dze'nore'jsan), gender 
( dze'ndor ) , fruit ( f rut ) 

Roda, n. stork (stork) 

Rodan, a. fertile (fo'rtil), fruitful (fru'tful) 

Rodbina, n. relation (rile'jsan), kin (kin), kindred 
(ki'ndred) 

Rodbinski, a. related (rile'jted) 

Rodbinstvo, n. relationship (rile'jsansip) 

Roditelj, n. parent (pa'rent), genitor (dge'nitor), father 
(fa'dor) 

Roditeiji, n. parents (pa'renc) 

Roditeljka, n. mother (ma'dor) 

Roditeijski, a. parental (pare'ntal) 

Rod It i, V. to bring forth (tu bri'ng fo'rt), to give birth 
(tu gi'v bo'rt), to deliver (tu deli'vSr) 

Roditi (kod voda). v. to bear (tu ba'r) 

Roditt se, v. to be born (tu bi bo*rn) 

Rodjak, n. relative (re'lativ), relation (rile'jgan) 

Rodjakinja, n. relative (re'lativ), relation (rile'jSan) Rodjendan, n. birthds^ (bo'rtde'j) 
Rodjeni, a. native (ne'jtiv), born (bom) 
Rodjenje, n. birth (bort) 
Rodljiv, a. fertile (fo'rtil) 

Rodnost, n. fertility (for ti'liti), fecundity (fika'nditi> 
Rodoijub, n. patriot (pe'jtriat) 
Rodoljuban, a. patriotic (pe'jtria'tik) 
Rodoljublje, n. patriotism (pe'jtriatizm) 
Rodom, adv, born (born), native (ne'jtiv), provenient 
(provi'njent) 

Rodoslov, n. genealogist (dze'nia'lodzist) 
Rodoslovije, n. genealogy (dze'nia'lodzi), pedigree 
(pe'digri) 

Rodovnica, n. certificate of birth (sorti'fiket av bo'rt) 

Rodovnik, n. genealogical table (dze*niala*d2ikal tejbl> 

Rodstvo, n. relation (rile'jsan) 

Rog, n. horn (horn) 

Rogac, n. stag-beetle (sta'g-bi'tl) 

Rogac, karuba, n. St. John's bread (se'jnt dza'ns bre'd) 

Rogac (drvo), n. carob-tree (ka'rab-tri') 

Rogalj, n. corner (ko'rnor) 

Rogast, a. hornshaped (ho'rnse'jpt) 

Rogat, a. horny (ho'rni) 

Rogata marva, n. neat-cattle (ni't-ka'tl) 

Roglje, n. forks (forks), prongs (prangz) 

Rogoboran, a. roaring (ro'ring) 

Rogoboriti, v. to roar (tu ro'r) 

Rogobornost, n. grumbling (gra'mbling) 

Rogoz, n. sedge (sedz), reed (rid) 

Rogoza, n. rush-mat (ra's-ma't) 

Roj, n. swarm (sua'rm) 

Rojiti se, v. to swarm (tu sua'rm) 

Rojte, rese, n. fringes (fri'nd2es) 

Rojtica, n. tuft (taft), tassel (tasl), fringe (frind2> 

Rok, n. term (torm), set term (se't to'rm) 

Roktati, V. to grunt (tu gra'nt) 

Rokva, n. radish (ra'dis) 

Roljati, V. to roll (tu ro'l) 

Roman, n. romance (roma'ns) 

Romanika, n. chamomile (ka'momael) 

Rominjati, v. to drizzle (tu dri'zl) 

Romon, n. rustle (rasl) 

Romoniti, v. to purl (tu po'rl), to rustle (tu ra'sl) 

Ronac, ronilac, n. diver (da'jvor), plunger (pla'ndzor) 

Ronilo, n. diving-bell (da'jving-be'l) 

Roniti, V. to dive (tu da'jv), to plunge (tu pla'ndz) 

Ron it i sure, v. to shed tears (tu §e*d ti'rs) 

Ropkinja, n. slave (sle'jv) , 

Ropot, n. murmur (mo'rmor) 

Ropotarnica, n, lumber-room (la'mb5r-ru*m) 

Ropski, a. slavish (sle'jvi§), slave (slejv) 

Ropstvo, n. slavery (sle'jvori) 

Rosa, n. dew (dju) 

Rosan, a. dewy (dju'i) 

Rositi, V. to bedew (tu bidju*) 

Rosuija, n. thaw-wind (ta'-ui'nd) 

Rostilj, n. gridiron (gri'da'jarn) 

Roti^i se, V. to conspire (tu konspa'er) 

Rotkva, n. radirh (r^'diS) 

Rov, n. mine (majn), ditch (diC) Rovar 149 — Ru§evina Rovar, n. agitator (a'd^ite'jtor)^ conspirator (kSn- 

spira'tor) 
Rovati, V. to undermine (tu a'ndorma'jn), to dig up 

(tu di'g a'p) 
Rovati proti kome, v. to incite (tu insa'jt), to agitate 

(tu a'dzitejt) a 

Rovati (po ozepovima), v. to search (tu so'r5) 
Rovati po papirima, v. to rummage (tu ra'medz) 
Rovni uiaz, n. shaft (saft) 
Rozgva, n. vine-branch (va'jn-bra'nC) 
Rozak, n. horn (horn) 
Rozan, a. of horn (av ho'rn) 
Roznica, n. horny tunicle (ho'rni tju'nikl), callousness 

(ka'lasnes) 
Rt, n. cape (kejp), promontory (pra'mantori) 
Rub, n. hem (hem), seam (sim), edge (ed2) 
Rubac, n. kerchief (ko'rcif) 
Rubac dzepni, n. handkerchief (ha'ndkorSif) 
Rubaca, kogulja, n. shirt (§6rt) 

Rubenina, n. linen (li'nen), clothes (klo'uz), under- 
wear (a'ndoruar) 
Rubin, n. ruby (ru'bi) 

Rubiti, V. to hem (tu he'm), to seam (tu si'm) 
Rublje, n. linen (li'nen) 
Rucak, n. breakfast (bre'kf§.st) 
Rucati, V. to dine (tu da'jn), to lunch (tu la'nC) 
Rucica, n. handle (handl) 
Rucna knjiga, n. hand-book (ha'nd-bu'k), manual 

(ma'njual) 
Rucni rad, n. handiwork (ha'ndiuork), manual labor 

(ma'njual le'jbor) 

Rucni rad (zenski), n. fancy-work (fa'nsi-uo'rk) 

Rucnik, n. towel (ta'uel) 

Rud, a. crisp (krisp), frizzled (frizld) 

Ruda, n. ore (or), mineral (mi'noral) 

Ruda na kolima, n. wagon-pole (ua'gan po'l), wagon 

shaft (ua'gan Sa'ft) 
Rudar, n. miner (ma'jnor) 
Rudarski, a. mining (ma'jning) 
Rudarstvo, n. mining-affairs (ma'jning-afa'rs) 
Rudarstvo, znanost, n. metallurgy (me*tal6rd2i) 
Rudast, a. curly iko'rli) 
Rudilo, n. curling-iron (kS'rling-a'jarn) 
Ruditi, rudjeti (vlasi), v. to curl (tu ko'rl), to frizzle 

(tu fri'zl) 
Rudnik, n. mine (majn) 
Rudokop, n. mine (majn) 

Rudokop bakreni, n. copper-mine (ka'pQrma'jn) 
Rudokop olovni, n. lead-mine (le'dma'jn) 
Rudokop srebrni, n. silver-mine (si'lvSrma'jn) 
Rudokop, ugljenokop, n. coal-mine (ko'lma'jn) 
Rudokop zlatni, n. gold-mine (go'ldma'jn) 
Rudokop zeljezni, n. iron-mine (a'jornma'jn) 
Rudoslovlje, n. mineralogy (mi'nora'lodSi) 
Rudovit, a. rich with minerals (ri'6 ult mi'nSrals) 
Rugati se, v. to scoff (tu ska'f), to sneer (tu sni'r), 

to laugh at (tu lk*t §,'t), to deride (tu dira'jd) 
Ruglo, n. jeering (d2i'ring), mockery (ma'kSri) 
Rugloy predmet ruganja, n. laughing-stock (l§,'fing- 

sta'k) Rugoba, n. caricature (kari'kaSur) 

Ruho, n. clothes (kloz), dress (dres), attire (ata'er) 

Ruho nevjeste, n. trousseau (tru'so') 

Ruj, n. sumach (sju'mak) 

Rujan, n, September (sipte'mbor) 

Ruka, n. arm (arm) 

Ruka, pest, n. hand (hand) 

Rukav, n. sleeve (sliv) * , 

Rukavice, n. gloves (glavz) 

Rukavicar, n. glover (gla'vor) 

Ruknuti, v. to roar (tu ro'r) 

Rukoblud, n. self -abuse (se'lf-abju's), self-pollute 
(se'lf-polju't) 

Rukobludnik, n. self-abuser (se'lf-abju'ser), self-pol- 
luter (se'lf-polju'tor) 

Rukodjelac, n. hand- worker (ha'nd-uo'rk5r) 

Rukodjelan, a. hand-made (ha'nd-me'jd) 

Rukodjelstvo, n. handicraft (ha'ndikraft) 

Rukoljub, n. hand kissing (ha'nd ki'sing) 

Rukopis, n. hand-writing (ha'nd-ra'jting), manu- 
script (ma'njuskript) 

Rukopolaganje, n. consecration (ka'nsekre'jgan) 
Rukopolagati, v. to consecrate (tu ka'nsekrejt), to 

ordain (tu orde'jn) 
Rukotvor, n. handiwork (ha'ndiubrk) 
Rukotvorac, n. handicraftsman (ha'ndikra'fcman) 
Rukovanje, n. hand-clasp (ha'nd-kla'sp) 
Rukovati se, v. to shake hands (tu ge'jk ha'ndz) 
Rukovet, n. handful (ha'ndful) 
Rukovoditi, v. to manage (tu m3.'nedz) 
Rukovodnik, n. manager (ma'ned2or) 
Rukovodstvo, rukovodjenje, n. management (m§.'ne- 

dgment) 

Ruija, n. crowd (kra'ud), throng (tr^ng), rabble 
(rS,bl) 

Rumen, a. red (red), reddish (re'dig) 

Rumen ika, vino, n. red wine (red ua'jn) 

Rumenilo, n. rouge (ruz) 

Rumeniti se, v. to redden (tu re'dn), 

Rumenost, n. rosiness (ro'zines) 

Rumunj,.n. Rumanian (rume'nian) 

Rumunjska, n. Rumania (rume'njS,) 

Rumunjski, a. Rumanian (rume'nian) 

Runja, n. shag (§ag), curl (k5rl) 

Runjast, a. shaggy (§a'gi), curled (k5rld) 

Runjavost, n. shagginess (ga'gines), curliness (kd'r- 

lines) 
Runo, n. fleece (flis) 
Runolist, n. everlasting (eVorla'sting), cudweed (ka'd- 

ui'd) 
Rupa, n. hole (hoi), ditch (dicS) 
Rupicav, a. full of holes (fu'l av h5'lz), perforated 

(po'rforejted) 
Rus, n. Russian (ra'gjan) 
Rus, a. brownish (bra'unig) 
Rusaljka, n. water-fairy (ya'dSr-fU'ri) 
Rusija, n. Russia (ra*§ia) 
Ruski, a. Russian (ra'Sjan) 
Rusenje, n. demolition (de'moli*§§,n) 
RuSevina, n. ruins (ru'ins) E RuSitelJ ~ 150 — Salamura S Ruiitelj, n. destroyer (distro*j6r), disturber (distS'r- 

bdr) 
Ru§iti, V. to demolish (tu dima'liS), to destroy (tu 

distro'j) 
Ruta, n. weft of hairs (ye'ft av h§.'rz) 
Rutav, a. shaggy (§§,'gi) 
Rutavost, n. shagginess (§a*gines) 
Rutvica, n. goats-rue (gQ*uc-ru*) 
Ruia, n. rose (roz) 
Ru2an, a. ugly (a'gli) 
Ruz6nje, n. defacing (dife*jsing), defaming (dife*j- 

ming) 
Ruzica^ n. rose-bud (ro'z-ba'd) Ruiicast, a. rosy (r5'zi), ruddy (ra'di) 

Ruiicnjak, n. rose-garden (rS'z-ga'rdn) 

Ruziteljy n. scolder (sko'IdSr) 

Ruziti, V. to deride (tu dira'jd), to mock (tu ma*k), 

to scoff (tu ska'f), to ridicule (tu ri'dikjul) 
Ruimarin, n. rosemary (ro'zmori) % 

Ruznoy adv. nasty (na*sti), ugly (a'gli), badly (bS.'dli> 
Ruznost, n. ugliness (a'glines) 
Rvacy n. wrestler (re*sl5r) 
Rvaliste, n. ring (ring), arena (§,rX'na) 
Rvati se, v. to wrestle (tu re'sl) 
Rzati, V. to neigh (tu ne'j) 
Rz, n. rye (ra'j) 8, sa. prep, with (ui't), from (from), through (tru) 
Sabirac, n. collector (kole'ktSr), gatherer (ga'dorSr), 

gleaner (gli'nor) 
Sabiranjep n. collecting (kole'ki^ing), gathering (gS,*- 

doring), gleaning (gli'ning) 
Sabiratiy v. to collect (tu kole'kt), to gather (tu ga'- 

dor), to glean (tu glfn) 
Sablast, n. ghost (gost), spectre (spe'ktor) 
Sablazan, n. scandal (ska'ndal) 
Sablaznitiy v. to scandalize (tu ska'ndalajz) 
Sablaznjivy a. scandalous (ska'ndalas) 
Sabija, n. sabre (se'jbor), sword (sord) 
Sabljak (riba), n. sword-fish (so'rd-fi'§) 
Sabijicy n. sword-grass (so'rd-gra's) 
Saber, n. parliament (pa'rliment), congress (ka'n- 

gres), assembly (ase'mbli) 
Saborisati, v. to hold counsel (tu ho'ld ka'unsel) 
Sabornica, n. parliament-building (pa'irliment-bi'l- 

ding) 
Sabornik, n. congressman (ka'ngresman) , represen- 
tative (ri'preze'ntativ), delegate (de'liget) 
Sabran, a. collected (kole'kted), gathered (ga'ddrd), 

gleaned (glind) 
Sabran (duhom), a. composed (kompo'zd) 
Sabranje, n. meeting (mi'ting), assembly (ase'mbli), 

congregation (ka*ngrege'j§an) 
Sabrati, v. to collect (tu kole'kt), to gather (tu ga'- 

dor) 
Sabrati se, v. to compose oneself (tu kompo'z uan- 

se'lf) 
Sacma, n. small shot (smE'l §a't) 

Sacuti, V. to hear (tu hi'r), to examine (tu igza'min) 
Sacuvati, v. to preserve (tu prizo'rv), to beware (tu 

biua'r) 
Sa6e, n. honey-comb (ha'ni-ko'm) 
SacI, vidi sidi 

Sacura, n. bread-basket (bre'd-ba'sket) 
Sad, n. plant (plant), planta,tion (pla'nte'jSan) 
Sada, adv. now (na'u) 

Sada ako ikada, adv. now if ever (na'u if e*v6r) 
Sada iii nikada, adv. now or never (n§,*u or ne*v5r) 
Sadasnji, a. present (pre'zent), now (na'u), actual 

(a'k(Sual) Sadasnjost, n. presence (pre'zens), present time (pre*- 

zent ta*jm) 
Sad i lac, n. planter (pla'ntor) 
Saditi, V. to plant (tu pla'nt) 

Sadra, gips, n. plaster of Paris (pla'stor av pa'ris> 
Sadrzaj, n. contents (ka'nte'nc) 
Sadrzavati, v. to contain (tu konte'jn) 
Sadrzina, n. contents (ka'nte'nc) 
Sadzak, n. tripod (tra'jpad) 
Sadzija, urar, n. watch-maker (ua'5-me'jkor) 
Sag, n. rug (rag), carpet (ka'rpet) 
Sagafilja, n. bluebottle-flower (blu'batl-fla'uSr) 
Sagib, n. bent (bent), curve (korv), flexion (fle'kgan) 
Sagibati, v. to bend (tu be'nd), to bow (tu ba'u) 
Sagnati, v. to drive (tu dra'jv) 
Sagnjitiy v. to decay (tu dike'j), to rot (tu ra't) 
Sagnut, a. stooped (stupt), bent down (be'nt da'un),. 

bowed down (ba'ud da'un) 
Sagnuti se, v. to stoop down (tu stu'p da'un) 
Sagraditi, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt> 
Sagrijesiti, v. to sin (tu si'n), to commit sin (tu ko~ 

mi't si'n) 
Sahnuti, v. to wither (tu ui'dor) 
Sahrana, n. preservation (pre'zorve'jSan) 
Sahrana, pogreb, n. burial (bo'rial), interment (in- 

to'rment) 
Sahranitelj, n. depositor (dipa'zitor), preserver (pri- 

zo'rvor) 
Sahraniti, v. to preserve (tu prizo'rv), to deposit (tu 

dipa'zit) 
Sajam, n. fair (far), market (ma'rket) 
Sajmiste, n. market (ma'rket) 
Sakat, a. lame (lejm), crippled (kripld) 
Sakatiti, v. to cripple (tu kri'pl) 

Sakovati, v. to forge together (tu fo'rdz tuge*d6r> 
Sakristija, n. vestry (ve'stri) 

Sakriti, v. to hide (tu ha'jd), to conceal (tu konsi'l) 
Sakrivac, n. concealer (konsi'lor) * 

Sakriven, a. concealed (konsi'ld), hidden (hi'den) 
Sakupiti, v. to gather (tu gS-'dor), to collect (tu ko- 
le'kt) 

Sala, dvorana. n. hall (hal) 
Salamura, n. pickle (pikl) SalaS - 151 Sasma S Satas, n. datry-farm (de'jri fa'rm) 

Salata, n. lettuce (le'tis) 

Saletjeti, napasti, v. to attack (tu ata'k), to assail 

(tu ase'jl) 
Saletjeti, v. to molest (tu mole'st), to discompose (tu 

di'skarapoz), to perplex (tu p5rple'ks) 

Saliti, V. to cast (tu ka*st) 

Salitra, n. nitre (na'jtor), saltpetre (sa'ltpi'tor) 

Salo, n. lard (lard), fat (fat) 

Sale sirovo, n. leaf-lard (Iff-la'rd) 

Sam, a. alone (alo'n), single (singl), sole (sol), the 

only (di o'nli) 
Samac, n. single (singl) 
Samar, n. pack-saddle (p§,'k-sa'dl) 
Samcat, a. alone (alo'n) 
Samica, a. single (singl) 
Sam I jet iy v. to grind (tu gra'jnd) 
Samo, adv. only (o'nli), just (dzast), but (bQ,t) 
Samoblud, n. onanism (6*n§-nizm), self-polution (se'lf- 

polju'San) 
Samoca, n, solitude (sa'litjud) 
Samodrzac, n. monopolist (mona'polist) 
Samodrzac (vladar), n. monarch (ma'nark) 
SamogiaSy n. vowel (va'uel) 
Samohran, a. self-supporting (se'lf-supo'rting) 
Samokres, n. revolver (riva'lvor) 
Samokret, n. automaton (ata'matan) 
Samoijuby n. egotist (i'gatist) 

Samoljuban, a. selfish (se'lfi§), egotistic (i'gati'stik) 
Samoljublje, n. egotism (i'gatizm), selfishness (se'lfiS- 

nes) 
Samostalaii, a. independent (i'ndipe'ndent) 
Samostaino, adv. independently (i*ndipe*ndentli) 
Samostalnost, n. independence (i'ndipe'ndens) 
Samostan, n. convent (ka'nvent), monastery (ma*na- 

steri) 
Samostavnik, n. noun (na'un), substantive (sa'p- 

stantlv) 
Samostavnik u recenici, n. subject (sa'bd2ekt) 
Samosvijestany a. selfconscious (se'lfka'nCas) 
Samosvojan, a. own (o'un) 
Samotan, a. solitary (sa'literi), alone (alo'n), recluse 

(riklju's) 
Samoubojica, n. suicide (su'isajd) 
Samoubojstvo, n. suicide (su'isajd) 
Samoubojstvo pociniti, v. to commit suicide (tu ko- 

mi't su'isajd) 
Samouk, a. self-educated (se'lf-e'd2uke'jted) 
Samouk, n. self-taught man (se'lf-t*at ma'n) 
Samouprava, n. autonomy (ata'nami) 
Samovar, n. coffee- (tea) -percolator (ka'fi-(ti')-p5'r- 

kole'jtor) 
Samoviada, n. autocracy (ata'krasi), monarchy (ma'- 

narki) 
Samovladar, n. autocrat (S-'takrS^t) 
Samovlast, n. absolutism (a'psoljutizm) 
Samovoija, n. selfwill (se'lf-ui'l), caprice (k§.pri's), 

despotism (de'spStizm) 
Sarmovoljan, a. arbitrary (a'rbitreri), capricious 

(k^pri'gas), despotic (dispa'tik) Samozataja, n. abnegation (4'bnlge'JSaii) 

Samozvan, a. uninvited (a'ninva'jted) 

Samoziv, a. selfish (se'lfiS) 

Sam rt, n. death (det) 

Samrtan, a. mortal (mo'rtal), deadly (de'dll) 

Samrtni strah, n. horror of death (ha'rSr av de*t> 

Samrtnik, n. deceased (disi'^t) 

Samsar, n. broker (bro'kSr) 

Samsarina, n. brokerage (bro'k6red2) 

Samur, n. sable (sejbl) 

San, n. dream (drim) 

Sanduk, n. trunk (trank), chest (Cest) 

Sanja, n. dream (drim) 

San jar, n. dreamer (drl'mOr) 

Saajarija, n. vision (vi'2an), fancy (fH'nsi) 

Sanjariti, v. to fancy (tu f&'nsi), to imagine (tu im§,'- 

d2in) 
Sanjati, v. to dream (tu drl'm) 
Sanjkati se, v. to sleigh (tu sle'j) 
Sanljiv, a. dreaming (drfming) 
Sanljivo, adv. dreamingly (dri'mingli) 
Sanovnik, n. dream-book (dri'm-bu'k) 
Saobracaj, n. connection (kone'kSan), communication 

(kamju'nike'jSan), intercourse (i'nt(5rkors) 
Saobrazaj, n. fancy (f§,nsi), imagination (im3.'d2ine'j- 

san) 
Saonice, n. sleigh (slej), sledge (sled2) 
Saonik, n. sleigh road (sle'j ro'ud) 
Saopcenje, n. communication (komju'nike'jgan) 
Saopciti, V. to impart (tu impa'rt), to communicate 

('tu komju'nikejt) 
Saopciv, a. communicative (komju'nikativ) 
Sapa, n. vapor (ve*jp5r), steam (stim) 
Sapeti, V. to buckle (tu ba'kl), to lace (tu le'js) 
Sapinjaca, n. buckle (bakl), clasp (klasp) 
Sapun, n. soap (so'up) 
Sapunar, n. soap-maker (so'up -me' jk5r) 
Sapunarija, n. soap-factory (so'up -fS,'kt5ri) 
Sapunati, v. to soap (tu so'up) 
Sapunica, n. soap-sud (so'up-sa'd) 
Supiitnik, n. fellow-traveller (fa'lo-tr4'vel5r) 
Sara, n. leg of a boot (le'g av e bu't) 
S^radnik, n. cooperator (koa'porejtSr), helper (hel- 
per) 
Saraj, n. seraglio (sira'ljo) 
Sardeija, n. sardel (sa'rdel) 
Sardina, n. sardine (sardi'n) 
Sarkastican, a. sarcastic (sa*rka.'stik) 
Sarkazam, n. sarcasm (sa'rk^'zm) 
Sarma, n. stuffed-cabbage (sta'ft-k&*bed2) 
Saruk, turban, n. turban (tS'rban) 
Sasipati, v. to dump (tu da'mp) 
Sasjeci, v, to cut up (tu k§,'t a'p) 
Saslusanje, n. trial (tra'el), examination (igza'mi- 

ne'jSan), hearing (hi'ring) 
Saslusati, v. to examine (tu igzd'min), to listen to (tu 

li'sn tu'), to give ear to (tu gi'v i'r tu') 
Sasma, adv. entirely (enta*erli), totally (to'tali) s Sast^janje — 152 Segnutl Sastajanje, n. meeting (mi'ting), congregation (ka'n- 

grege'jgan) . 
Sastajati se, v. to meet (tu mit), to congregate (tu 

ka'ngregejt), to assemble (tu ase'mbl) 
Sastanak^ n. meeting (mi'ting) 
Sastanak potajni, n. conventicle (kanve'ntikl) 
Sastaniste, n. meeting-place (mi'ting-ple'js) 
Sastati se, v. to meet ttu mi't) 
Sastav, n. construction (konstra'ksan), composition 

(ka'mpozi'gan) 
Sastav tijela, n, constitution of the body (ka'nstitju'- 

§an av di ba'di) 

Sastavak, n. union (ju'njan), composition (ka'mpo- 

zi'gan) 
Sastavak, koncept, n. rougk- draught (ra'f-dra'ft), 

foul copy (fa'ul-ka'pi) 
Sastavina, n. ingredient (ingri'dient), constituent 

(konsti'djuent), element (e'liment) 
Sastaviti, v. to join (tu dzo'jn), to unite (tu juna'jt) 
Sastaviti, v. to put together (tu pu't tuge'dor), to 

to put together (tu pu't tuge'dor), to compose 

(tu kompo'z) 
Sastaviti, nacrtati, v. to draft (tu dra'ft), to draw up 

(tu dra' a'P) 
SastaVfJiac, n. composer -(kampo'zor) 
Sastavni, a. component (kampo'nent), constituent 

(konsti'6uent) 
Sastojati se, v. to consist of (tu konsi'st a'v) 
Sastojina, sastavni dio, n. ingredient (ingri'dent), 

component part (kampo'nent pa'rt) 
Sasuti, V. to pour (tu po'r), to shed (tu §e'd) 
Sasvim, adv. entirely (enta'erli), totally (to'tali) 
Sasiti, V. to sew up (tu so'u a'p) 
Sat, ura, n. hour (a'ur) 
Sat, dobnik dzepni, n. watch (ua*6) 
Sat, dobnik zidni, n. clock (klak) 
Sat, sade, n. honey-comb (ha'ni-ks'm) 
Satara, n. chopping knife (Ca'ping na'jf) 
Satjerati, vidi sagnati 
Satkati, v. to weave (tu ui'v) 
Satnija, n. company (ka'mpani) 
Satnik, n. casein (k§,'ptin) 
Satrti, V. to grind (tu gra'jnd), to powder (tu p§.'u- 

dor), to destroy (tu distro'j) 
Saucenik, n. schoolmate (sku'lme'jt) 
Sav, a. whole (hoi), entire (enta'er), all (al) 
Savat, n, enamel (ena'mel) 
Savez, n. alliance (&la'j3,ns), confederation (konfe'dS- 

re'jSan) 
Savezni, a. confederate (konfe'doret), allied (ala'jd), 

federal (fe'doral) 
Saveznik,-ica, n. confederate (konfe'doret), ally 

(a'la'j) 
Savijanje, n. twisting (tui'sting), contortion (konto'r- 

§an), bending (be'nding) 
Savijati, v. to twist (tu tiji'st), to contort (tu kgn- 

to'rt), to bend (tu be'nd) 
Saviti, V. to fold <tu fo'ld), to bend (tu be'nd) 
Savjesnost, n. conscientiousness (ka'nSie'nSasnes) 
Savjest, n. conscience (ka'n<5ens), Savjestan, a. conscientious (ka'n§ie'n§as) 
Savjet, n. advice (Mva'js), counsel (ka'unsel) 
Savjetnik, n. adviser (adva'jzor), counselor (ka'un- 

selor) 
Savjetovanje, n. consultation (ka'nsalte'jgan) 
Savjetovati, v. to advise (tu adva'jz) 
Savkoiik, a. whole (hoi), entire (enta'er) 
Savladati, v. to overcome (tu o'vorka'm), to subdue 

(tu sabdju'), to subjugate (tu sa'bdzugejt) ^ 
Savladati se, v. to overcome oneself (tu o'vorka'm 

uanse'lf) 
Savrsen, a. pei;fect (po'rfekt) 
Savrsenost, n. perfection (porfe'kSan) 
Savrsiti, v. to perfect (tu po'rfekt), to finish (tu fi'- 

nis) 
Savurna, n. ballast (ba'last) 
Sazdanje, stvaranje, n. creation (krie'j§an) 
Sazdati, stvoriti, v. to create (tu krie'jt), to build (tu 

bi'ld) 
Sazidati, v. to build (tu bi'ld), to erect (tu ire'kt) 
Saziv, n. call (kal), invocation (i'nvoke'jSan) 
Sazivac, n. caller (ka'lor) 

Sazivati, v. to call (tu ka'l), to invite (tu inva'jt) 
Saznati, v. to learn (tu 16'rn) 
Sazreti, v. to ripen (tu ra'jpn) 
Sazvati> v. to call (tu ka'l), to summon (tu sa'mon), 

to convene (tu konvi'n), to convoke (tu konvo'k) 
Sazaliti, v. to deplore (tu diplo'r), to regret (tu ri- 

gre't) 
Sazaljenje, n. compassion (kampa'San), pity (pi'ti) 
Sazaljivanje, n. deploring (diplo'ring), regreting (ri- 

gre'ting) 
Sazaljivati, v. to pity (tu pi'ti), to commiserate (tu 

komi'zorejt) 
Sazainica, n. condolence (kando'lens) 
Sazeci, v. to burn (tu bO'rn), to combust (tu kgrn- 

ba'st), to scorch (tu sko'rc) 
Sazganje, n. combustion (komba'sdan) 
Sazgav, goriv, a. combustible (komba'stibl) 
Se, sebe, sebi, pron. oneself (uanse'lf), itself (ice'lf), 

himself (himse'lf), herself (hOrse'lf), themselves 

(demse'lvz) 
Sebican, a. selfish (se'lfiS) 
Sebicnjak, n. selfish fellow (se'lfig f^'15), egotist 

(i'gatist) 
Sebicnost, n. selfishness (se'lfignes), egotism (fgo- 

tizm) 
Sedam, num. seven (se'ven) 
Sedamdeset, num. seventy (se'venti) 
Sedamdeseti, num. seventieth (se'ventiet) 
Sedamnaest, num. seventeen (se'venti'n) 
Sedamnaesti, num. seventeenth (se'venti'nt) 
Sedlar, n. saddler (sa'dlor) 
Sedlati, v. to saddle (tu s^'dl) 
Sedio, n. saddle (sadl) 
Sedmi, num. seventh (se'vent) 
Sedmica, n. seven-spot (se'ven -spa't) 
Sedmicay tjedan, n. week (vik) 
Sedmicno, adv. weekly (vi'kli) 
Sedmina, n. seventh part (se'vent pa'rt) 
Segnuti, v. to reach (tu ri'6) Seja 153 — SiromaStvo S Seja, seka, n. sister (sfstar) 

Selica ptica, n. migratory bird (ma'jgratori bo'rd) 

Seliti (u drugi stan), v. to move (tu mu'v) 

Sellti (u drugu zemlju), v. to migrate (tu ma'jgre'jt) 

SeljaSki, a. rural (ru'ral) 

Seljactvoy n. peasantry (pe'zantri) 

Seljaky n. peasant (pe'zant), villager (vi'ledSor), far- 
mer (fa'rm^or) 

Seljanka djevka, n. country lass (ka'ntri Ik'a) 

Selo, n. village (vi'led2) 

Semencina, n. worm-seed (uo'rm si'd) 

Sen at, n. senate (se'n§<t) 

Senator, n. senator (se'nator) 

Seoba, n. emigration (e'migre'j§an), migration (ma'j- 
gre'jgan) 

Seoce, n. little village (li'tl vi*led2), hamlet (hS,*mlet) 

Seoska ijepotica, n. village belle (vi'ledz be'l) 

Seoskiy a. rustic (ra'stik), peasant-like (pe'zant-lajk) 

Seoski dvorac, n. country-house (ka'ntri-ha'us) 

Seosko ponasanje, n. clownish manners (kla*uni§ m§.*- 
nors) 

Sestra, n. sister (si'stor) 

Sestrica, n. little sister (li'tl si'stor) 

Sestricna, n. cousin (kazn) 

Sestricy n. cousin (kazn) 

Sestrinski, a. sisterly (si'storli) 

Sestrinstvo, n. sisterhood (si'stOrhud) 

Sezatiy v. to reach (tu ri'6) 

Sezanj, klaftar, n. cord (kord) 

Shodan, a. fit (fit), convenient (konvi'njent), agrea- 
.ble (agri'abl), expedient (ekspi'djent) 

Shodnost, n. conformity (konfo'rmiti), expediency 
(ekspi'djensi) 

Shrvati, v. to conquer (tu ka'nkor), to overpower (tu 
ovorpa'uor) 

Shvacanje, n. comprehension (ka'mprihe'nSan) 

Shvacatiy v. to comprehend (tu ka*mprihe*nd), to con- 
ceive (tu konsi'v), to understand (tu a'ndorsta'nd) 

Shvatljiv, a. comprehensive (ka'mprihe'nsiv) 

Sican, n. arsenic (a'rsinik) 

Sican iut'i, v. to sandarach (sa'nd§.rS,k) 

Sicija, vidi suSica 

Sicusan, a. little (litl), small (smEl), insignificant 
(i'nsigni'fikant) 

Sici, V. to step down (tu ste'p da'un), to alight (tu 
ala'jt) 

Sid-^ati, V. to anchor (tu a'nkor) 

Sidriste, n. anchorage (a*nk6red2) 

Sidro, n. anchor (&'nk6r) 

Siglo, sidlo, si<5, n, copper-pall (ka'p6r-pe*jl) 

Sigrati se, v. to play (tu ple*j) 

Siguran, a. certain (s5'rten), sure (Sur) 

Siguran (od opasnosti), a. safe (sejf), secure (sikju'r) 

Sigurno, adv. certainly (so'rtenli), surely (su'rli), sa- 
fely (se'jfli) 

Sigurnost, n. certainty (sSYtenti), safety (se'Jftl), se- 
curity (sekju'riti) 

Sija6y n. sower (sQ'ySr) 

Sijanje, n. sowing (SQ'i|ing) 

Sijaset, n. a great deal (e gre'jt dil) 

Sijati, V. to sow (tu sq*^) Sijatiy sjati, v. to shine (tu §a*jn) 

Sijavica, n. lightning (la'jtnlng) 

Sijecanjy n. January (dSa'njuari) 

Sljed, a. gray (gre'j) 

Sijedjeti, v. to become gray-haired (tu bika'm gre'j- 

ha'rd) 
Sijedost, n. senility (slni'liti) 
Sijeio, n. company (ka'mpani), circle (s5rkl), meeting 

(ml'ting) 
Sijenoy n. hay (hej) 

Sijevak, n. flash of lightning (fla'S av la'jtnlng) 
Sijevanje, n. lightning (la'jtnlng) 
Sijevati, v. to shine (tu §a'jn), to flash (tu fl§,*§), to 

lighten (tu la'jtn), to blitter (tu bli'tor) 
Sikavac, n. thistle (tisl) 

Siia, n. force (fors), vigor (vi'gor), energy (e'nprd^i), 

power (pa'uor), strength (strengt), virtue (vo'rcu) 

Silan, a. powerful (pa'uorful), energetic (e*nord2e*- 

tik), vigorous (vi'goras), strong (Strang) 
Siiazak, n. descent (dise'nt), coming down (ka'ming 

da'un) 
Sitaziti, v. to come down (tu ka'm da'un), to descend 

(tu dise'nd) 
Siiesija, n. multitude (ma'ltitjud) 
Silimice, adv. by force (baj fo'rs), violently (va'jo- 

lentli) 
Siliti, V. to force (tu fo'rs), to compel (tu kompe'l) 
Silje, nasilje, n. violence (va'jolens) 
Silnik, n. tyrant (ta'jrant) 
Siinistvoy n. tyranny (ti'rani) 
Silom, adv. by force (baj fo'rs), violently (va'jolentli), 

forcibly (fo'rsibli) 
Silovanje, n. rape (rejp), ravishment (ra'visment), 

violation (va'jole'jsan) 
Silovati, V. to rape (tu re'jp), to ravish (tu ra*vi§) 
Silovit, a. vehement (vi'hement), violent (va'jolent), 

forcible (fo'rsibl) 
Si mo, adv. here (hir), hither (hi'dor), this way (di's 

yeJ) 
Sin, n. son (san) 

Sinji, a. infinite (i'nfinit), great (grejt) 
Sinoc, adv. last night (la'st na'jt) 
Sinocnji, a. of last night (av la'st na'jt) 
Si novae, n. nephew (ne'fju) 
Sinovica, n. niece (nis) 
Sinuti, V. to flash (tu fla'g) 
Sip, n. dam (dam) 
Sipa, n. cuttle-fish (katl-fi'§) 
Sipati, V. to pour (tu po'r), to shed (tu §e*d) 
Sipiti, V. to drizzle (tu dri'zl) 
Sipnja, neduh, n. asthma (a'sma) 
Sir, n. cheese (STz) 
Sirce, ocat, n. vinegar (vi'nigor) 
Siriti, V. to cheese (tu ci'z) 
Sirnica, n. cheese-dairy (ei'z-de'jri) 
Sirnjaca, n. cheese-cake (ci'z-ke'jk) 
Siroce, n. orphan (o'rfan) 
Siromah, n. poor (piir), pauper (pa*p5r) 
Siromasan, a. poor (pQr), pauper (pa'pdr) 
Siromastvo, n. poverty (pa*v6rti), pauperism (pll*p(5- 
rizm) Sirota — 154 ~ Skakati Sirota, sirotan, n. orphan (o'rfan) 

Sirotinjay n. paupers (pa'p5rs) 

Sirotiste, n. orphan asylum (o'rfan asa'jlam) 

Sirotiste za starije, n. poor-house (pu'r-h§.'\is) 

Sirov, a. raw (ra), rough (raf) 

Sirovina, n. raw material (ra' mati'rial) 

Sirup, n. syrup (si'rap) 

Sirutka, n. cheese-mite (ci'z-ma'jt) 

Sisa, n. breast (brest) 

Sisa givotinje, n. dug (dag) 

Sisal jka, n. sucking-pump (sa'king-pa'mp) 

Sisanje, n. sucking (sa'king) 

Sisati, V. to suck (tu sa'k) 

Sisavac, n. mammal (ma'mal), sucker (sa'kor) 

Sit, a. satiated (se'jsiejted), full (ful) 

Sitan> malen. a. small (smal), fine (fajn) 

Sitan, zlovoljan, a. cross (kras), ill-humored (i'l-hju'- 
mcird) 

Sitance, n. little sieve (li'tl si'v) 

Sitar, n. sieve-maker (si'v-me'jkor) 

Sititi, V. to satiate (tu se'jgiejt) 

Sitnarija, n. small matter (sma'l ma'tor), trifle (trajfl) 

Sitni novae, n. small change (sma'l Se'jndz) 

Sitnica, n. trifle (trajfl) 

Sitnicar, n. punctilious fellow (pankti'lias fa'15) 

Sitnicar trgovac, n. merchant (m6'r5ant) 

Sitnozor, n. microscope (ma'jkroskop) 

Sito, n. sieve (siv) 

Sitost, n. satiation (se'jSie'jgan) 

Siv, a. gray (grej) 

Sivac, n. a gray horse (e gre'j ho'rs) 

Sivkast, a. gray (grej) 

Sizati, V. to reach (tu ri'c) 

SJahati, v. to dismount (tu disma'unt) 

Sjaj, n. splendor (sple'ndor), shine (§ajn), brilliancy 
(bri'ljansi) 

Sjajan, a. splendid (sple'ndid), brilliant (bri'ljant), 
shining (ga'jning) 

Sjajnost, n. brightness (bra'jtnes), splendor (sple'n- 
dor) 

Sjati se, v. to shine (tu ga'jn), to glisten (tu gli'sn) 

Sjatiti se, v. to flock (tu fla'k), to troop together (tu 
tru'p tuge'dor) 

Sjecalica, n. chopping knife (^a'ping na'jf) 

SJecara, n. choppmg-board (6a'ping-bo'rd) 

Sjecati, v. to chop (tu Ca'p), to cut (tu kg-'t) 

Sjeckanje, n. chopping (CQ-'ping), cutting (ka'ting) 

Sjeca, n. massacre (ma'sakor) 

Sjecka, n. chaff cutter (sa,'f k§,'t5r) 

Sje6anje, n. remembrance (rime'mbr§,ns), recollec- 
tion (re'kole'kSan) 

Sje6ati se, v. to remember (tu rime'mb5r) 

Sje6i, V. to cut (tu ka*t), to chop (tu 5a*p) 

Sjedalo, n. seat (sit), chair (5ar), settee (seti') 

Sjedenjo, n. sitting (si'ting) 

Sjedilac, n. sitter (si't5r) 

Sjediniti, v. to unite (tu juna'jt), to join (tu dZo'jn) 

Sjodinjenje, n. union (ju'njan), consolidation (k^n- 
sa'lide'jSan) 

Sjediito, n. residence (re'zidens), seat (sit) 

Sjediti, V. to sit (tu si't) Sjednaciti, v. to even (tu i'ven), to straighten (tu 
stre'jtn), to level (tu le'vel) 

Sjednica, n. meeting (mi'ting), session (se'San), sit- 
ting (si'ting) 

Sjednuti, v. to sit down (tu si't da'un) 

Sjedoglav, a. gray (gre'j), grey-headed (gre'-he'ded) 

Sjedokos, a. gray-haired (gre'j-ha'rd) 

Sjekira, n. ax (aks) 

Sj'ekirica, n. hatchet (ha'det) 

Sjekotina, n. wound by a cut (uu'nd baj e ka't), 
sword- wound (so'rd uu'nd), gash (ga§) 

Sjekutic (zub), n. incisor (insa'jzor) 

Sjeme, n. seed (sid), grain (grejn) 

SJemenarac, n. seminarian (se'mine'rian) 

SJemeniste, n. seminary (se'mineri) 

Sjemenje, n. seed (sid) 

Sjemenka,, n. seed-corn (si'd-ko'rn) 

Sjena, n. shadow (§a'd6), shade (sejd) 

Sjenara, n. hay-loft (he'j-la'ft) 

Sjenast, a. shadowy (sa'doui), shady (ge'jdi) 

Sjenica, ptica, n. titmouse (ti'tmaus), muskin (ma's- 
kin) 

Sjeniste, n. hay market (he'j ma'rket) 

Sjeniti, v. to shade (tu se'jd) 

Sjenka, n. penumbra (pina'mbra) 

Sjenka (u slikarstvu), n. mezzotinto (me'zoti'nto) 

Sjenokosa, n. meadow (me'do), hay-field (he'j-fi'ld) 

Sjesti, V. to sit down (tu si't da'un) 

Sjesti, zapasti (za sunce), v. to set (tu se't) 

Sjeta, n. sadness (sa'dnes), dejectedness (didze'kted- 
nes). melancholy (me'lankali) 

Sjetan, a. sad (sad), melancholic (me'lanka'lik) 

Sjetiti, V. to remind (tu rima'jnd) 

Sjetiti se, v. to remember (tu rime'mbor), to recol- 
lect (tu re'kole'kt) 

Sjetno, adv. melancholically (me'lanka'likali), sadly 
(sa'dli) 

Sjetnost, n. dejectedness (didze'ktednes) 

Sjetva, n. sowing (so'ing) 

Sjever, n. north (nort) 

Sjever, sjevernjak (vjetar), n. north-wind (no'rt- 
ui'nd) 

Sjeverac, Covjek sa sjevera, n. northerner (no'rdSr- 
nor) 

Sjeverna zvijezda, n. north star (no'rt-sta'r) 

Sjeverni, a. northerly (no'rdorli), northern (no'rddrn) 

Sjevernica, n. compass (ka'mp^s) 

Sjeverno, prema sjeveru, adv. northward (no'rtuo'rd) 

Sjeveroistocno, adv. northeasterly (no'rti'storli) 

Sjeveroistok, n. northeast (no'rti'st) 

Sjeverozapad, n. northwest (no'rtu§'st) 

Sjeverozapadno, adv. northwesterly (no'rtu§'storli) 

Sjutra, adv. to-morrow (tu-ma*r5) 

Sjutrainji, a. of to-morrow (av tu-ma'r5) 

Skakan, klokan, n. kangaroo (ka'ng&ru') 

Skakanje, n. leaping (ll'ping), jumping (dia'mping), 
springing (spri'nging) 

Skakati, v. to jump (tu dSa'mp), to spring (tu 
sprl'ng), to leap (tu ll'p) Skakavac — 155 Skrojiti s Skakavac, n. grasshopper (gra'sha'pSr), locust (16*- 

kost) 
Skakutanje, n. hopping (ha'ping) 

Skakutati, v. to hop (tu ha'p), to spring (tu spri'ng) 
Skale, stube, n. stairs (stars) 
Skamenitiy v. to petrify (tu pe'trifaj) 
Skanjivati se, v. to linger (tu lin'gQr) 
Skapati, v. to perish (tu pe'ris) 
Skela, n. ferry (fe'ri) 
Skeledzija, n. ferry-man (fe'ri-man')) 
Skeljiti, V. to glue (tu glu'), to paste together (tu 

pe'jst tuge'dor) 
Skerlet, n. scarlet (ska'rlet) 
Skidati, v. to take down (tu te'jk da'un) 
Skinuce, n. deprivation (de'prive'jSan), removal (ri- 

mu'val), degradation ( de* grade' jsan), tearing off 

(ta'ring a'f) 
Skinutiy v. to remove (tu rimu'v), to deprive (tu di- 

pra'jv), to take down (tu te'jk da'un), to tear off 

(tu ta'r a'f) 
Skinuti sa casti, v. to degrade (tu digre'jd) 
Skiseliti se, v. to get sour (tu ge't sa'ur) 
Skitanje, n. vagrancy (ve'jgransi), loafing (lo'fing) 
Skitati se, v. to loaf (tu lo'uf), to tramp (tu tra'mp) 
Skitnica, n. vagabond (va'gaba'nd), tramp (tramp), 

loafer (16'for) 
Sklad, n. harmony (ha'rmoni), accord (ako'rd) 
Skiadan, a. conformable (kanfo'rmabl) 
Skladan, a. harmonious (harmo'nias) 
Skladanje, n. composing (kompo'zing) 
Skladatelj, n. composer (kgmpo'zor) 
Skladati, v. to compose (tu kompo'z) 
Skladba, n. composition (kampozi'gan) 
Skladiste, n. warehouse (ua'rha'us), depot (di'po) 
Skladnost, n. conformity (kanfo'rmiti) 
Sklad nost, n. harmony (ha'rmoni) 
Sklanjati, v. to decline (tu dikla'jn) 
Sklapati, vidi sklopiti 
Skiesatiy v. to hew up (tu hju' a'p) 
Sklizak, a. slippery (sli'pSri) 
Sklizaljka, n. skate (skejt) 
Sklizaliste, n. skating-rink (ske'jting ri'nk) 
Sklizati se, v. to skate (tu ske'jt) 

Skliznuti se, v. to slip (tu sli'p), to slide (tu sla'jd) 
Sklon, a. inclined (inkla'jnd), disposed (dispo'zd), 

willing (yi!ling) 
Sklonidba, n. declination (de'kline'jgan) 
Skloniste n. shelter (ge'ltor), asylum (asa'jlam) 
Skioniti, sahraniti, v. to shelter (tu Se'ltdr), to con- 
ceal (tu konsi'l), to place (tu ple'js) 
Skioniti se, v. to shelter (tu Se'ltSr), to take refuge 

(tu te'jk re'fjud2) 
Sklonost, n. inclination (i'nkline'jSan), proneness 

(pro'nes) 
Sklonuti, V. to persuade (tu p(5rs\|§'jd) 
Sklop, n. joint (diojnt), connection (kgne'kSan) 
Sklopiti, V. to connect (tu kgne'kt), to unite with (tu 

juna'jt yl't) 
Sklopiti ugovoi*, v. to contract (tu kQiitr&'kt), to en- 
ter into agreement (tu e*nt6r i'ntu &gri'ment) Skociti, V. to jump (tu d^a'mp), to leap (tu ll'p). ta 

rush (tu r§,*§) 
Skok, n. leap (lip), bound (ba'und) 
Skoknuti, v. to skip (tu ski'p), to jump up (tu d2a'mp. 

a'p) 
Skokom, adv. with a jump (ui't e dSa'mp) 
Skoncanje, n. execution (e'ksikju'San), finish (fi'niS) 
Skoncati, v. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'nig), ta ' 

terminate (tu to'rminejt) 
Skopati, iskopati, v. to dig (tu di'g), to dig out (tu 

di'g a'ut), to hoe (tu ho'u) 

Skopcati, V. to couple (tu ka'pl), to clasp (tu kla'sp),. 

to button (tu ba'tn) 
Skopcica, n. couple (kapl), clasp (klasp) 
Skorasnji, a. impending (impe'nding) 
Skoro, adv. soon (sun), nearly (ni'rii), lately (le'jtli) 
Skoroteca, n. courier (ka'rior) 
Skorup, n. cream (krim) 
Skot, n. brood (brud), hatch (h§-5), beast (bist), brute 

(brut) 

Skotan, a. pregnant (pre'gnant) 

Skotrljati se, v. to roll down (tu ro'l da'un) 

Skotski, a. beastly (bi'stli) 

Skovati, V. to forge (tu fo'rdz) 

Skracen, a. shortened (§o'rtend), abbreviated (abri'- 

viejted), abridged (abri'dzd) 
Skracivanje, n. shortening (§o'rtening), abbreviation 

(abri'vie'jSan) 

Skracivati, v. to shorten (tu go'rten), to abbreviate 
(tu abri'viejt), to abridge (tu abri'dz) 

Skrajni, a. extreme (ekstri'm), last (l^st) 

Skrajnost, n. limit (li'mit), extremity (ekstre'miti) 

Skratiti, vidi skradivati, 

Skrb, n. care (kar), anxiety (angza'eti) 

Skrban, skrbljiv, a. careful (ka'rful), industrious (in- 
da'strias) 

Skrbiti se, v. to care for (tu ka'r fo'r), to take care 

of (tu te'jk ka'r a'v) 
Skrbnik, n. curator (kjure'jtor), guardian (ga'rdi§,n), 

provider (prova'jdor) 
Skrbnistvo, n. guardianship (ga'rdianSip) 
Skrbnja, gtednja, n. thriftiness (tri'ftines) 
SkrenutI, v. to turn aside (tu to'rn asa'jd) 
Skrenuti paznju, v. to divert (tu divo'rt) 
Skrenuti sjevernicu, v. to deflect (tu difle'kt) 
Skretaliste, n. turning point (tS'rning po'jnt) 
Skretaljka (kod 2eljeznice), n. switch (sui'5) 
Skrhati, v. to break (tu bre'jk) 

Skriviti, v. to twist (tu tyi'st), to bend (tu be*nd)- 
Skriviti (udiniti zlo djelo), v. to commit (tu kQmi't)' 
Skriialjka, n. table (tejbl), index (i'ndeks) 
Skriet (boja), n. purple (pSrpl) 
Skriet (bolest), n. scarlet (ska'rlet) 
Skrob, n. starch (star5) 

Skrobut, n. virgin's bower (v6*rd2ins b§.*\|6r), bind- 
weed (ba'jndyl'd) 
Skroj, n. cut (kQ.t) 
Skrojiti, v. to cut (tu k§.*t) s Skroman 156 — Slaviean Skroman, a. modest (ma'dest), reserved (rizd'rvd) 
Skromnost, n. modesty (ma'desti), humility (hju- 

mi'liti) 
Skroviite, n. shelter (§e*lt6r), asylum (§-sa'jlam) 
Skrovit, a. hidden (hi'den), clandestine ^(klande'stin), 

humble (h§,mbl) 
Skrozy prep, through (tru) 
Skroz, adv. absolutely (a'psoljutli), thoroughly (to'- 

ruli) 
Skrpitii V. to patch (tu pa'g) 
Skrstiti, v. to cross (tu kra's) 
Skrsen, a. broken (brokn) 
Skrsiti, V. to break (tu bre'jk), to fracture (tu fr§,*k- 

6ur) 
Skrusen, a. penitent (pe'nitent), repentant (ripo'n- 

tant), repenting (ripe'nting) 
Skrusenost, n. submission (sobmisan), humility (hju- 

mi'liti), repentance (ripe'ntens) 
Skucati V. to obtain (tu opte'jn) 
Skucati, V. to hiccough (tu hi'kap) 
Skuciti, V. to bend (tu be'nd), to -bow (tu b§.'ii) 
Skuhatiy v. to cook (tu ku*k) 
Skunjen, a. dejected (didze'kted), low-spirited (1q'\i-« 

spi'rited) 
Skunjenost, n. dejection (did2e'k§an), low spirits 

(Ig'u spi'ric) 
Skup, n. accumulation (akju*mjule'j§an) 
Skup, grupa, n. group (grup) 

Skup, a. dear (dir), expensive (ekspe'nsiv), high- 
priced (ha'j-pra'jst) 
Skup, §krt, a. stingy (sti'ndzi), avaricious (a'vari*- 

§as), niggardly (ni'gardli), miserly (ma'jzSrli) 
Skupa, adv. together (tuge'dor), collectively (kole'k- 

tivli) 
Skupac, n. miser (ma'jzor), skin-flint (ski'n-fli'nt) 
Skupina, n. group (grup), 
Skupiti, skupljati, v. to gather (tu ga'dor), to collect 

(tu kole'kt) 
SkupijaCy n. gatherer (ga'doror), collector (kole'ktor) 
Skupljanje, n. collecting (kole'kting), gathering (ga*- 

dSring) 
Skupljina, skupo<5a, n. dearness (dfrnes), expensive - 

ness (ekspe'nsivnes) 
Skupni, a. common (ka*mon), collective (kole'ktiv) 
Skupnoy adv. jointly (d2o*jntli), in common (in ka*- 

m6n), collectively (kole'ktivli) 
Skupnost, n. communion (kamju'njan), community 

(kamju'niti) 
Skupocjen, a. costly (ka'stli), expensive (ekspe'nsiv), 

high-priced (ha'j-pra'jst) 
Skupo6a, n. dearness (di'rnes), costliness (ka'stlines). 

expensiveness (ekspe'nsivnes) 
Skuposi, n. stinginess (sti'nd2ines), avarice (&'v&rls) 
Skupstinar, n. assemblyman (ase'mbliman) 
Skut, n. skirt (sk5rt), train (trejn), lap (l&p) 
Skvariti, v. to spoil (tu spo'el), to ruin (tu ru'in) 
Skvasiti, v. to moisten (tu mo'jsn) 
Skvrditif v. to shrink (tu Sri'nk) 

Skvrniti, v. to soil (tu so'el). to besmear (tu bisml'r) 
8fab, a. weak (yi'k), feeble (fibl), faint (fejnt) Slabic, n. weakling (ui'kling) 

Slabina, n. side (sajd), flank (fl^nk), groin (grojn) 
Slabiti, V. to weaken (tu ui'ken), to debilitate (tu de- 
bi'litejt) 

Slaboca, n. weakness (ui'knes), feebleness (fl'blnes) 

SJabodusan, a. pusillanimous (pju'sild'nimas) 

Slabodusnost, n. pusillanimity (pju'sil&ni'miti) 

Slabokrvnosty n. anaemia (ani'mia) 

Slabost, n. weakness (ui'knes), debility (debi'liti) 

Slabouman, a. weak-minded (ui'k-ma'jnded), imbe- 
cile (i'mbisil) 

Slaboumnost, n. idiocy (i'diosi) 

Siacica, gorugica, n. mustard (ma'stord) 

Slad, n. malt (malt) 

Sladak, a. sweet (sui't) 

Sladic, n. licorice (li'koris), sweet root (syl't ru't) 

Sladiti, V. to sweeten (tu sui'tn) 

Sladokusac, izjelica, n. gormand (go'rmand) 

Sladoled, n. ice-cream (a'js-kri'm) 

Slador, n. sugar (§u'gor) 

Sladoraca, n. syrup (si'rap), molasses (mol5-'ses) 

Siadorana, n. sugar-refinery (gu'gor-rifa'jnori) 

Sladornica, n. sugar bowl (gu'gor bo'ul) 

Sladorovac, n. cane-sugar (ke'jn -gu'gor) 

Siadost, n. sjveetness (sui'tnes) 

Slaganje, n. setting (se'ting), composing (kampo'zing) 

Slagar, n. setter (se'tSr) 

Slagap, slovoslagar, n. typesetter (ta'jpse'tor), com- 
poser (kampo'zor), compositor (kampa'zitor) 

Siagati, v. to set (tu se't), to compose (tu ka'mpo'z) 

Slagati, lagati, v. to lie (tu la'j), to tell a lie (tu te'l 
e la'j) 

Slak, slavak, n. bind-weed (ba'jnd-ui'd) 

Slama, n. straw (stra) 

Slamka, n. culm (kalm) 

Siamnati sesir, n. straw -hat (stra'-h§,'t) 

Siamnjaca, n. straw-bed (strsl'-be'd), straw- mattress 

(stra'-ma'tres) 
Slamnjaky n. straw-mat (stra'-ma't) 
Slamnjak, §e§ir, n. straw-hat (stra'-ha't) 
Slan, a. salted (sa'lted), salty (sa'lti) 
Slanac, n. salt-spring (sa'lt-spri'ng) 
Sianik, n. salt-cellar (sa'lt-se'lor) 
Slanina, n. bacon (be'jkan) 
Slankamen, n. rocksalt (ra'ks^'lt) 
Slap, vodopad, n. cataract (ka'tar^kt), cascade (k§,s- 

ke'jd) 
Slast, n. pleasure (ple*2ur), delight (dila'jt) 
Slastan, a. delicious (deli'Sas), palatable (p&'lat&bl) 
Slastice, n. tidbit (ti'dbi't), dainties (de'jntiz) 
Slastigar, n. confectioner (kgnfe'kganSr) 
SlastiSarna, n. confectionary (konfe'kSandri) 
Siati, V. to send (tu se'nd) 
Slatkis, n. tidbit (ti'dbi't), dainties (de'jntl'z), dainty 

bit (de'jnti bi't) 
Slatkoda, n. sweetness (syl'tnes) 
Slava, n. glory (glo'ri), honor (a'ndr) 
Slaven, n. Slav (sl&v. ili Slav) 
Stavi£an, a. ambitious of glory (&mbi'gas av glo'ri) Slavic^.nost. — 157 — s SloSno Sfavicnost, n. inordinate desire of glory (ino'rdinet 

diza'er av glo'ri) 
Slaviti, V. to glorify (tu glo'rifaj), to celebrate (tu se*- 

librejt) 
Slavlje, n. feast (fist), celebration (se'libre'jsan) 
Slavljenje, n. glorification (glo'rifike'jsan) 
Slavodobice, n. triumph (tra'jamf) 
Slavodobitan, a. triumphal (traja'mfal) 
Sfavohlepan, a. ambitious (ambi'sas) 
Slavohleplje, n. vainglory (vejnglo'ri) 
Slavoljublje, n. thirst for glory (to'rst for glo'ri) 
Slavoluk, n. triumphal arch (traja'mfal a*rc) 
SlavonaCi n. Slavonian (slavo'nian) 
Slavonija, n. Slavonia (slavo'nia) 
Slavonski, a. Slavonian (slavo'nian) 
Slavospjev, n. festive song (fe'stiv sa'ng), eulogy (ju'- 

lodzi), panegyric (pa'nidzi'rik) 
Slavulj, n. night iugnle (nLi'.1un'4el) 
Slaziti, V. to descend (tu dise'nd) 
Sleci, v. to couple (tu ka'pl), to unite (tu juna'jt) 
Sleci s ramenima, v. to shrug one's shoulders (tu 

sra'g uans so'ldors) 
Slediti se, v. to freeze (tu fri'z) 
Sledj, n. herring (he'ring) 
Slezena, n. milt (milt), spleen (splin) 
Slican, a. similar (si'niiiuj), resembling (rize'mbling), 

like (lajk) 
Slicica, n. small picture (sma'l pi'kcor) 
Slicitj, v. (o resemble ((u rize'mbl) 
Slicnost, n. similarity (si'mila'riti), resemblance (ri- 

ze'mblans) 
Slijed, n. trace (trejs) 

Slijedba, n. succession (sukse'san), result (riza'lt) 
Slijedeci, a. following (fa'loing), subsequent (sa'bsi- 

kuenl), next (nekst) 
Slijeditelj, n. follower (fa'loor), successor (sukse'sor) 
Slijediti, v. to follow (tu fa'lo), to succeed (tu suk- 

sl'd) 
Slijep, a. blind (blajnd) 

Slijepac, n. a blind person (e bla'jnd po'rsn) 
Slijepi mis, n. bat (bat) 
Slijepi ugor, n. sand-eel (sa'nd-i'l) 
Slijepo, adv. blindly (bla'jndli), blindfold (bla'jnd- 

fo'ld), rashly (ra'sli) 
Sljepoca, n. blindness (bla'jndnes) 
Slijetati, v. to fly down (tu fla'j da'un) 
Slijevati, v. to cast (tu ka'st), to pour (tu po'r) 
Slika, n. picture (pi'kcor), portrait (po'rtret) 
Slika fotograficna, n. photograph (fo*togr§,f) 
Slika uljena, n. oil-painting (o'el-pe'jnting) 
Siikanje, n. painting (pe'jnting), photographing (fo*to- 

grafing) 
Slikar, n. painter (pe'jntor), photographer (fota'grS.- 

for) 
Slikara, n. picture-gallery (pi*ke6r-g§,'15ri) 
Slikarija, n. painting (pe'jnting), picture (pi'kdSr) 
Siikarski ceh, n. brotherhood of the brush (bra'dOr- 

hud av di bra's) 
Siikarstvo, n. art of painting (a'rt av pe'jnting) 
Siikatiy V. to paint (tu pe'jnt), to portray (tu portre'j) Slikovit, a. picturesque (pi'k(5dre'sk) 

Slina, n. spittle (spitl), slaver (sla'vor), saliva (sa- 

la'jva) 
Slinav, a. slavered (sla'vord), snotty (sna'ti) 
Siiniti, V. to spittle (tu spi'tl), to slaver (tu sla*v5r) 
Siinkatiy v. to snot (tu sna't) 
Sijedba, n. party (pa'rti), followers (fa'loors) 
Sljedba vjerska, n. sect (sekt) 

Sljedbenik, n. follower (fa'loor), adherent (adhi'rent) 
Sljeme, n. summit (sa'mit), top (tap) 
Sljepar, n. tricker (tri'kor), humbuger (ha'mba*g6r), 

swindler (sui'ndlor) 
Sijeparenje, n. blinding (bla'jnding), dazzling (da'z- 

ling) 
Sljeparija, n. trick (trik), humbug (ha'mba'g) 
Sljepariti, v. to blind (tu bla'jnd), to dazzle (tu da'zl), 

to trick (tu tri'k), to swindle (tu sui'ndl) 
Sljepic, n. slow-worm (slo'u-uo'rm) 
Sljepocica, n. temple (tempi) 
Sljez, n. marsh-mallow (ma'rg-ma'16) 
Sljubiti se, v. to become accustomed (tu bika'm aka'- 

stamd), to cohere (tu kohi'r) 
Sloboda, n. liberty (li'borti), freedom (frfdam), inde- 
pendence (i'ndepe'ndens) 
Slobodan, a. free (fri), independent (i'ndepe'ndent) 
Slobodnjak, n. free-thinker (fri'-ti'nkor), freeman 

(fri'ma'n) 
Slobodnjastvo, n. liberalism (li'boralizm) 
Slobodno, adv. free (fri'), frankly (fra'nkli), openly 

(o'penli) 

Slobodno zidarstvo, n. free-masonry (fri'-me'jsanri) 
Slobodnost, n. freedom (fri'dam), frankness (fra'nk- 

nes) 
Slobodouman, a. liberal (li'boral) 
Siobodoumijei n. liberalism (li'boralizm) 
Slobostina, n. privilege (pri'viledz) 
Slog, n. type (tajp), form (form) 
Sioga, n. harmony (ha'rmoni), concord (ka'nkord), 

unanimity (ju'nani'miti) 
Sloj, n. stratum (stre'jtam) 
Slomak, n. fraction (fra'ksan) 
Slomiti, V. to break (tu bre'jk), to fracture (tu fra'k- 

6bv) 
Slon, n. elephant (e'lefant) 
Slonova kost, n. ivory (a'jvori) 
Slovar, rijecnik, n, dictionary (di'kSanori) 
Slovcan/ a. syllabic (sila'bik) 
Sloviti, v. to be of repute (tu bi av ripju't) 
Slovka, n. syllable (si'labl) 
Slovnica, n. grammar (gra'mor) 
Slovo, n. letter (le'tor), type (tajp) 
Slozan, a. agreeing (dgri'ing), conformable (konfo'r- 

mabl), unanimous (juna'nimas), harmonious (har- 

mo'nias) 
Sloiitiy v. to cohere (tu ko'hi'r), to compose (tu k§,m- 

po'z), to compound (tu ka'mpaynd), to harmo- 
nize (tu ha'rmonajz) 
Sloziti se, v. to agree (tu §,gri') 
Slozno, adv. in harmony (in ha'rmoni), in concord 

(in ka*nkord) s Sloznost 158 Smjernost Sloznost, n. agreement (§,grrment), concord (ka*n- 

kord), harmony (ha'rmoni) 
Slucaj, n. chance (cans), accident (a'ksident), hazard 

(ha'zdrd) 
Slucajan, a. accidental (a'kside'ntal), casual (kS.'- 

2jual) 
Blucajno, adv. accidentally (§,'kside'ntali), casually 

(k§,'2juali), by chance (baj Ca'ns) 
Slucajnost, n. casualty (k^'gjualti), contingency (kQn- 

ti'nd^ensi) 
Sluciti S9| V. to happen (tu ha'pen) 
Slu6enje, n. anticipation (anti'sipe'jgan), foreboding 

(fo'rbo'ding) 
Sluga» n. servant (so'rvant), valet (va'let) 
Sluh, n. hearing (Wring), sense of hearing (se'ns av 

hi'ring) 
Slupati, V. to break (tu bre'jk) 
Slusalac, slugatelj, n. hearer (hfror), listener (li'se- 

nor) 
Slusanje, n. listening (li'sening), hearing (hi'ring) 
Slusateljstvo, n. audience (a'djens) 
Slusati, V. to listen (tu li'sen), to harken (tu ha'rkn) 
Slusati, pokoravati se, v. to obey (tu obe'j) 
Sluskinja, n. servant-girl (s5'rvant-g6*rl) 
Slutiti, V. to feel (tu fi'l), to anticipate (tu anti'sipejt) 
Slutnja, n. anticipation (anti'sipe'jgan), conjecture 

(kondze'kCor) 
SIuz, n. slime (slajm), mucus (mju'kas) 
Sluzav, a. slimy (sla'jmi), mucous (mju'kas) 
Sluzavci, n. gasterozoa (ga'strozo'a) 
Sluzavica, n. mucous membrane (mju'kas me'mbre'jn) 
Siuzavost, n. sliminess (sla'jmines) 
Sluzina, n. slime (slajm) 

Siuziti, V. to drip (tu dri'p), to trickle (tu tri'kl) 
Sluzavka, n. domestic servant (dome'stik so'rvant), 

maidservant (me'jdso'rvant) 
Sluzba, n. service (so'rvis), office (a'fis), employment 

(emplo'jment), duty (dju'ti) 
Sluzben, a. official (ofi'gal) 
Sluzbenik,-ioa, n. servant (so'rvant) 
Sluzenje, n. serving (so'rving), officiating (ofi'Sie'j- 

ting) 
Sluzincady n. servants (so'rvanc) 
Sluziti, V. to serve (tu so'rv), to officiate (tu ofi'Siejt), 

to be employed (tu bi emplo'jd) 
Sluziti se cime, v. to use (tu ju'z) 
Smagati, v. to afford (tu §,fo*rd) 
Smaknuce, n. execution (eksikju'San), decapitation 

(dika'pite'jSan) 
Smaknuti, v. to execute (tu e'ksekjut), to put to 

death (tu pu't tu de't), to kill (tu kl'l) 
Smaiaksati, v. to weaken (tu ui'ken), to enfeeble (tu 

enf i'bl) 
Smanjitiy v. to lessen (tu le'sn), to diminish (tu di- 

mi'ni§) 
Smatranje, n. estimation (e'stime'jSan), esteem (es- 

ti'm) 
Smatrati, v. to consider (tu konsi'dSr), to esteem (tu 

estfm), to regard (tu riga'rd) Smazati, v. to soil (tu so*el), to besmear (tu bisml'r) 

Smece, n. rubbish (ra'bi§), sweepings (syi'pings) 

Smedj, a. brown (bra'un) 

Smedjiti, v. to brown (tu bra'un) 

Smeksati, v. to soften (tu sa'ftn), to mollify (tu ma*- 

lifaj) 
Smesti (drugoga), v. to perplex (tu pSrple'ks), to dis- 
concert (tu di'skanso'rt) 
Smesti se, v. to confuse (tu konfju'z), to confound (tu 

kanfa'und) 
Smet, n. rubbish (ra'bi§), trash (trag) 
Smetanje, n. hindrance (hi'ndr&ns), obstruction (op- 

stra'kgan) 
Smetaii, v. to hinder (tu hi'ndor), to bother (tu ba'- 

dor) 
Sm'eten, a. confused (konfju'zd), entangled (enta'n- 

gld), perplexed (porple'kst) 
Smetenjak, n. block-head (bla'k-he'd) 
Smetenost, n. confusion (konfju'zan) 
Smetnja, n. confusion (konfju'zan), obstacle (a'p- 

stakl), hindrance (hi'ndrans) 
Smetnuti, v. to lay down (tu le'j da'un) 
Smetnuti s uma, v. to forget (tu forge't), to give up 

(tu gi'v a'p) 
Smicati, v. to slide (tu sla'jd) 
Smijati se, v. to laugh (tu la'f) 
Smijeh, n. laugh (laf), laughter (la'f tor) 
Smijesan, a. comical (ka'mikal), funny (fa'ni), ridi- 
culous (ridi'kjulas) 
Smijesati, v. to mix up (tu mi'ks a'p), to blend (tu 

ble'nd) 
Smijesiti se, v. to smile (tu sma'el) 
Smijesnost, n. ridiculousness (ridi'kjulasnes), fun 

(fan) 
Smilje, n. cud- weed (ka'd-ul'd), life everlasting 

(la'jf e'vorla'sting) 
Smilovanje, n. mercy (mo'rsi), pity (pi'ti) 
Smilovati se, v. to have mercy (tu ha'v mo'rsi) 
Smion, a. daring (da'ring), brave (brejv), bold (bold) 
Smionost, n. boldness (bo'ldnes) 

Smirlti, v. to calm (tu ka'm), to appease (tu apl'z) 
Smirom, adv. quietly (kua'etii) 
Smisao, n. sense (sens), meaning (mi'ning) 
Smisliti, v. to contrive (tu kontra'jv), to devise (tu 

diva'jz), to invent (tu inve'nt), to find out (tu 

fa'jnd a'ut) 

Smisliti se, v. to commiserate (tu komi'zorejt), to pity 

(tu pi'ti) 
Smisljen, a. fictitious (fikti'gas), feigned (fejnd) 
Smjel, vidi smion 
Smjelost, vidi smionost 
Smjer, n. direction (dire'ksan), view (vju), intention 

(inte'n<5an) 
Smjeran, a. modest (ma'dest), meek (mik), humble 

(hambl) 
Smjerati, v. to have in view (tu ha'v in vju*), to be 

about (tu bi aba'ut), to intend (tu inte'nd) 
Smjeriti, v. to measure (tu me'2ur) 
Smjerno, adv. respectfully (rispe'ktfuli) 
Smjernost, n. meekness (mi'knes), modesty ma'desti) Smjesa — 159 Snoplje s Smjesa, n. mixture (mi'ks6c3r), cpnposition (ka'm- 

pozi'san) 
Smjestiti, v. to place (tu ple'js), to shelter (tu §e*ltor) 
Smjestaj, n. installation (i'nstale'jSan) 
Smjestati, v. to place (tu ple'js), to install (tu in- 

sta'l) 
Smjetiy V. to dare (tu da'r), to be permitted (tu bi 

pormi'ted) 
Smiatitiy v. to thrash (tu tra'§) 
Smiaviti, v. to destroy (tu distro'j), to dash to pieces 

(tu da'5 tu pi'ses) 
Smocac, n. juice (d2us) 
Smocan, a. juicy (d^u'si), fat (fat), spicy (spa'jsi), 

seasoned (siznd) 
Smocnica, n. pantry (pa'ntri) 
Smociy V. to acquire (tu akua'er), to obtain (tu op- 

te'jn), to afford (tu afo'rd) 
Smok, n. juice (d2us), fat (fat), lard (lard), spice 

(spajs) 
Smokriti, v. to wet (tu ue't) 
Smokva (plod), n. fig-tree (fi'g-tri*) 
Smola, n. pitch (pic) 

Smoia postolarska, n. gobbler-wax (ga'blor-ua'ks) 
Smolav, a. pitchy (pi'ci) 

Smoliti, V. to pitch (tu pi'c), to tar (tu ta'r) 
Smotak, n. package (pa'ked^), parcel (parsl), bundle 

(bandl), roll (rol) 
Smotati, v. to wrap (tu ra'p), to fold (tu fo'ld), to roll 

(tu ro'l) 
Smotka, n. cigar (siga'r) 
Smotkovnjak, n. cigar-case (siga'r-ke'js) 
Smotra, n. mustering (ma'storing), review (rivju') 
Smotren, a. cautious (ka'sas), careful (ka'rful) 
Smotrenost, n. caution (ka'gan), care (kar) 
Smotriti, v. to note (tu no't), to discover (tu diska'- 

vor) 
Smozditi, v. to press (tu pre's), to crush (tu kra'§), 

to smash (tu sma's) 

Smraciti, v. to darken (tu da'rkn), to obscure (tu ap- 

skju'r) 
Smrad, n. stench (stend), filth (filt) 
Smradan, a. filthy (fi'lti), dirty (do'rti) 
Smraditi, v. to pollute (tu polju't), to defile (tu di- 

fa'el) 
Smrci se, v. to dusk (tu da'sk), to darken (tu da'rkn) 
Smrdezy n. stench (sten5) 
Smrditi, v. to stink (tu sti'nk) 
Smrdljiv, a. stinking (sti'nking) 
Smrdljivac, n. stinker (sti'nkor) 

6mrduh, tvor, n. stinkard (sti'nkOrd), skunk (skank) 
Smreka, n. juniper (dzu'nipor) ^ 

Smrekinja, n. juniper-berry (d2u'nipor-be'ri) 
Smrekovinai n. juniper-wood (d2u*nip6r-uu*d) 
Smrkavanje, n. darkening (da'rkening), obscuring 

(apskju'ring) 
Smrkavati, v. to darken (tu da'rken), to obscure (tu 

apskju'r), to dusk (tu d§,'sk) 
Smrskati, v. to crush (tu kra'g) 
Smrt, n. death (det) 
Smrtan, a. mortal (mo'rtal), deadly (de'dli) 8mrtnik,-ica, n. mortal (mo'rtal) 

Smrtonosan, a. deadly (de'dli), mortal (mo'rtal) 

Smrtovnlca, n. certificate of death (sSrti'fiket av 
de't) 

Smrviti, v. to smash (tu sma's), to powder (tu pa'u- 
dor), to triturate (tu tri'durejt) 

Smrznut, a. frozen (frozn), congealed (kondzi'ld) 

Smrznuti, v. to freeze (tu fri'z), to congeal (tu kgn- 
dzi'l) 

Smuciti se, v. to feel ill (tu fi'l i'l) 

Smucen, a. puzzled (pazld), perplexed (porple'kst), 
entangled (ent&'ngld) 

Smuckati, v. to shake up (tu se'jk a'p) 

Smud, n. smell of burning (sme'l av bo'rning) 

Smuditi, v. to singe (tu si'ndz) 

Smudj, n. squint (skui'nt) 

Smusen, a. crazy (kre'jzi), mad (mad) 

Smusenjak, n. silly person (si'li p5'rsn) 

Smusenost, n. imprudence (impru'dens) 

Smusiti se, v. to go crazy (tu go' kre'jzi) 

Smutiti, V. to confuse (tu konfju'z), to puzzle (tu 
pa'zl) 

Smutljivac, n. intriguer (intri'g5r) 

Smutnja, n. scandal (ska'ndal), offence (ofe'ns) 

Snabdjeti, v. to provide (tu prova'jd), to supply (tu 
sopla'j) 

Snacl, V. to find (tu fa'jnd), to befall (tu bifa'l) 

Snaci se, v. to see one's way (tu si' uans ue'j), to 
recover (tu rika'vor) 

Snaga, n. strength (strengt), vigor (vi'gor), force 
(fors), power (pa'uor) 

Snaha, n. daughter-in-law (dM,*t5r-in-ia') 

Snahoditi, v. to find (tu fa'jnd), to befall (tu bifa'l) 

Snasati, v. to tolerate (tu ta'lSrejt) 

Snazan, a. strong (Strang), powerful (pa'u5rful), vi- 
gorous (vi'goras) 

Snaziti, v. to clean (tu kli'n) 

Snaznost, n. strength (stre'ngt), vigor (vi*g5r) 

Snebivati se, v. to wonder (tu ua'ndor), to be per- 
plexed (tu bi porple'kst) 

Sneveseliti se, v. to get sad (tu ge't sa'd) 

Snijeg, n. snow (sno'u) 

Snijeziti, v. to snow (tu sno'u) 

Snimak, n. copy (ka'pi), image (i'med2), fac-simile 
(faksi'mili) 

Snimiti, v. to take down (tu te'jk da'un), to copy (tu 
ka'pi) 

Snimka, n. copy (ka'pi), fac-simile (faksi'mili) 

Snivanje, n. dreaming (dri'ming), sleeping (sli'ping) 

Snivati, v. to dream (tu dri'm), to sleep (tu sli'p) 

Sniziti, v. to lower (tu lo'uor) 

Snizitf u casti, v. to degrade (tu dlgre'jd) 

Snizen, a. lowered (lo'uord), degraded (digre'jded) 

Snizenost, n. lowliness (lo'ulines) 

Snjezan, a. snowy (sno'yi) 

Snjeznik gora, n. glacier (gle'j§6r, ili gl§,*si5r) 

Snop, n. sheaf (§if) 

Snopak, n. bunch (b§.n5) 

Snoplje, n. sheaves (§ivz) 

Snoplje vezati, v. to sheaf (tu §I'f) s Snositl — 160 — Spodoba Snositiy V. to bear (tu ba'r) to endure (tu endju*r), 

to tolerate (tu ta'lbrejt) 
Snosljiv, a. tolerable (ta'lorabl), sufferable (sa'f5- 

rabl) 
Snosljivost, n. tolerance (ta'lorens), tolerableness 

(talorablnes) 
Snovanje, n. planning (planning), contriving (kontra'j- 

ving) 
Snovati, v. to plan (tu pla'n), to contrive (tu kon- 

tra'jv) 
Snubiteijy n. wooer (uu'or) 
Snubiti, v. to woo (tu uu'), to court (tu ko'rt) 
Snuboci, prosenje, n. wooing (uu'ing) 
Snuboky n. wover (uu'or) 
Snuzditi, v. to sadden (tu sa'dn) 
So, sol, n. salt (salt) 
Sob, n. reindeer (re'jndi'r) 
Soba, n. room (rum), chamber (ge'jmbor) 
Soba, blagovaonica, n. dining-room (da'jning-ru'm) 
Soba na tavanu, n. garret (ga'ret) 
Soba spavaca, n. bed-room (be'd-ru'm) 
Soba u brodu, n. cabin (ka'bin) 

Soba za obiacenje, n. dressing-room (dresi'ng-ru'm) 
Soba za primanje, n. parlor (pa'rlor) 
Sobarica, n. chamber-maid (ce'jmbor-me'jd) 
Sobica, n. small room (sma'l ru'm), closet (kla'zet). 

cabinet (ka'binet) 

Sobstven, a. own (o'un), individual (i'ndivi'dzjual) 

Socan, a. juicy (dzu'si) 

Socica, n. hail (hejl) 

Socivica, n. duck-weed (da'k-ui'd) 

Socivo, n, legumes (le'gjums) 

Sofa, n. sopha (so'fa) 

Sofra, n. dining-table (da'jning-te*jbl) 

Soj, n. race (rejs), rank (rank) 

Sojka, n. jay (dzej) 

Sok, n. juice (dzus) 

Sok od mesa, umaka, n. gravy (gre'jvi) 

Sokac, n. cook (kuk) 

Sokak, n. street (strit) 

Soko, sokol, n. falcon (fakn) 

Sbkolar, n. falconer (fa'knor) 

Sokoiiti, V. to encourage (tu enko'redz), to animate 

(tu a'nimejt), to incite (tu insa^jt) 
Sol, n. salt (salt) 

Solarna, n. salt-magazine (sa'lt-ma'g&zl'n) 
Soldacija, n. militia (mili'Sa) 
Soldat, n. soldier (so/Idzor) 
Sol ska, n. sleet (slit) 
Soliti, V. to salt (tu sa'lt) 
Soijenka, n. salt-box (sii'lt-ba'ks) 
Som, n. silure (silju'r) 
Somun, n. french bread (fre'nS-bre'd) 
Sosica, n. rail (rejl), baluster (ba'lastor) 
Sotona, n. satan (se'jtan), devil (devl) 
Sotonski, a. devilish (de'vli§) 
Sova^ n. owl (a'ljl) 
Sovuljuga, n. horn -owl (ho*rn-a'i|l) 
Spadati, v. to belong (tu biia'ng) 
Spahija, n. lord of a manor (lo'rd av e m^'nSr) Spahiiuk, n. manor (ma'nor) 

Spajati, V. to adjoin (tu addzo'jn), to annex (tu 

ane'ks), to connect (tu kone'kt) 
Spaliti, V. to burn up (tu bo'rn a'p) 
Spaijivanje, n. combustion (komba'scan), burning 

(bo'rning) 
Spametan, a. smart (smart) 
Spanac, gpinat, n. spinach (spi'neS) 
Sparan, a. sultry (saltri) 
Sparina, n. sultriness (sa'ltrines) 
Spas, n. salvation (sa'lve'jsan), rescue (re'skju) 
Spasavanje, n. saving (se'jving), rescuing (re'skjuing) 
Spasenje, n. salvation (salve'jsan) 
Spasitelj, n. Savior (se'jvjor) 

Spasiti, V. to save (tu se'jv), to rescue (tu re'skju) 
Spasonosan, a. salutary (sa'ljuteri), sanative (sa'na- 

tiv) 

Spasonosna vojska, n. Salvation Army (sa'lve'jsan 
armi) 

Spasovo, n. Ascension-day (ase'n«an-de'j) 
Spasti, V. to fall down (tu fa'i da'un), to decay (tu 
dike'j) 

Spati, spavati, v. to sleep (tu sli'p) 

Spavanje, n, sleeping (sli'ping) 

Spavaonica, n. bed-room (be'd-ru'm) 

Spavati, v. to sleep (tu slrp) 

Spaziti, V. to notice (tu no'tis), to note (tu no't), to 

perceive (tu porsi'v) 
Specen, skuhan, a. done (dan), roasted (ro'usted), 

boiled (bo'eld) 
Spetljati, V. to entangle (tu enta'ngl), to confuse (tu 

konfju'z) 
Spis, n. communication (kamju'nike'jsan), document 

(da'kjumcnl), essay (e'sej), article (a'rtikl), act 

(akL) 
Spisak, n. catalogue (ka'talag) 
Spisatelj, n. author (a'tor) 
Spisati, V. to compose (tu kampo'z), to write (tu 

ra'jt) 
Spisavno, adv. documentary (da'kjume'ntari) 
Spisi, n. public papers (pa'blik pe'jpors), records <re'- 

kordz), roll (rol) 
Spiskati, v. to squander (tu skua'ndor), to dissipate 

(tu di'sipejt) 
Spjev, n. song (sang), poem (po'um) 
Spjevati, v. to write poetry (tu ra'jt po'etri) 
Splav, n. raft (raft) 

Splesti, V. to plait together (tu ple'jt tuge'dor) 
Spieten, a. woven (yo'ven) 
Spletka, n. intrigue (intri'g) 
Spfetkar, n. intriguer (intri'gor) 
Spljosten, a. flat (flat) 
Spljostiti, V. to make flat (tu me'jk fla't), to flatten 

(tu fl^'tn) 
Sploh, adv. generally (dze'norali) 
Spocitavati, v. to reproach (tu ripro'u6), to upbraid 

(tu apbre'jd), to reprimand (tu re'primand) 
Spod, prep, under (a'ndor), beneath (bini't) 
Spodoba, n. likeness (la'jknes), simile (si'mili), com- 
parison (komp&'risan) Spodoban — 161 — Sraslost S Spodoban, a. similar (si'mllor), resembling: (rize'm- 

blin§-) 
Spodobnost, n. resemblance (rize'mblans), similitude 

(simi'litjud) 
SpoJ, n. connection (kone'ksan), complex (ka'mpleks) 
Spoj'cn, a. connected (.kone'kted), cohered (kohi'rd) 
Spojiti, V. to connect (tu kone'kt), to coiiere (tu ko- 

hi'r) 
Spojnik, n. hyphen (ha'jfen) . 
Spokojan, a. sedate (side'jt), quiet (kua'et), satisfied 

(sa'ii.slajd) 
Spokojno, niirno, adv. sedately (sJde'jili) 
Spokojnost, n. sedateness (side'ji ties), peace (pis) 
Spol, n. sex (seks), genus (dzi'nas) 
Spolnik, n. article (a'rtikl) 

Spoija, adv. outwards (a'ytuordz), exterior (eksti'rjor) 
Spoljasnji, a. outer (a'yioj ), exteiiial (eksto'rnal) 
Spoljasnost, n. exterior (eksti rjijr) 
Spomen, n. memoiy (me'moi i), remembrance (ri- 

me'm brans), keepsake (ki'pse'Jk) 
Spomenica, n. memorial (memo'iial) 
Spomenik, n. monument (ma'njument) 
Spomenploca, n. memorial (memorial), monunfient 

(ma'njument) 
SpomenuLiy v. to mention (tu me'nCan) 
Spominjanje, n. mention (me'nean), remembrance 

(rime'mbrans), memory (me'mori) 

Spominjati, v. to mention (tu me'n6an), to remember 
(tu rime'mbor) 

Spona, n. loop (lup) 

Spopasti, V. to grasp (tu gra'sp) 

Spor, a. slow (slo'y), dull (dal) 

Spor, prijepor, n. controversy (ka'ntroversi), strife 
(strajC) 

Sporazum, n. understanding" (a'ndorsta'ndingr), agree- 
ment (agri'ment) 

Sporazum, n. agreement (agri'menl), understanding 
(a'ndorsta'nding) 

Sporazumiti se, v. to agree (tu agri'), to understand 
(tu a'ndorsta'nd) 

Sporedf adv. parallel (pa'ralel) 

Sporis (biljka), n. vervain (vo'rven) 

Sporost, n. slowness (slo'unes), dullness (da'lnes) 

Sposoban, a. able (ejbl), capable (ke'jpabl), quali- 
fied (kua'lifajd) 

Sposobnost, n. ability (abi'liti), capability (ke'jpabi*- 
liti), qualification (kua'lifike'jsan) 

Spotaci se, v. to stumble (tu sta'mbl), to trip (tu 

tri'p) 
Spoticati, V. to reproach (tu ripro'uc) 
Spoznaja, n. knowledge (na'ledz), cognition (kagni*- 

san), notion (no'uSan) 
Spoznanje, n. knowledge (na'ledz), discerning (di- 

zo'rning) 
Spoznati, v. to know (tu no'), to perceive (tu porsi'v), 

to recognize (tu re'kognajz) 
Spram^ prep, against (age*nst), towards (tordz) 
Spraskati, v. to squander (tu skua'ndSr) 
Sprasiti, v. to dust (tu da'st) 
Sprat, n. story (sto'ri), floor (flor) Spratitiy v. to escort (tu esko*rt) 

Sprava, n. tool (tul), apparatus (3,*pare'jtas), device 

(diva'js), machine (mdgi'n) 
Spravan, a. ready (re'di), prepared (pripS.'rd) 
Spraviti, v. to prepare (tu prip&'r), to get ready (tu 

ge't re'di), to save (tu se'jv) 
Spravnost, n. readiness (re'dines) 

Sprdati se, v. to deride (tu dira'jd), to mock (tu ma'k) 
Sprdnja, n. nonsense (na'nsens) 
Sprecavati, v. to hinder (tu hi'ndor) 
Sprega, n. team (tim) 

Sprema, spremnost, n. readiness (re'dines), prepared- 
ness (pripaTednes) 
Spreman, a. prepared (pripa'rd), ready (re'di) 
Spremiste, n. storage (stc'redSt), store-room (sto'r- 

ru'm) 
Spremiti, v. to prepare (tu pripa'r), to make ready 

(tu me'jk re'di) 
Spremiti, sahraniti, v. to keep (tu ki'p), to save (tu 

se'jv), to put up (tu pu't a'p) 
Spremnost, n. readiness (re'dines) 

Spretan, a. skillful (ski'lful), handy (ha'ndi), fit (fit) 
Spretnost, n. skill (skil), ability (abi'liti) 
Sprezanje, n. conjugation (ka'ndzuge'jSan) 
Sprezati, v. to conjugate (tu ka'nd^ugejt) 
Sprijateljiti se, v. to befriend (tu bifre'nd) 
Sprijeciti, v. to prevent (tu prive'nt), to hinder (tu 

hi'ndor) 
Sprijeda, adv. fore (for), afore (§,fo'r) 
Sproci se, v. to stroll (tu stro'l), to saunter (tu sa'n- 

tor) 
Sprovod, n. funeral (fju'nSral) 
Sprovoditi, v. to accompany (tu S,ka'mpani) 
Sprtljati, V. to confuse (tu k^nfju'z) 
Sprziti, V. to fry (tu fra'j) 
Spuhati, V. to blow off (tu blo'u a'f) 
Spustiti, V. to lower (tu lo'uor), to let down (tu le't 

da'un) 
Spustiti se, v. to condescend (tu ka'ndise'nd) 
Spustanje, n. condescension (ka'ndlse'nsan) 
Spuziti, V. to crawl down (tu kr^'l dQ.'\in) 
Spuzva, n. sponge (spandX) 
Spuzvast, a. spongeous (spa'ndSas) 
Srab, vidi svrab 
Srabljiv, vidi svrabljiv 
Sra6ka, n. diarrhea (da'J&ri*&) 
Srakoper, n. strike-bird (stra'jk-b5'rd) 
Sram, n. shame (§ejm) 
Sramezijiv, a. bashful (b&'Sful) shy (Saj) 
Sramezljivost, n. bashfulness (b^'Sfulnes), shyness 

(ga'jnes) 
Sramiti se, v. to be ashamed (tu bi aSe'jmd) 
Srannota, n. shame (§ejm), infamy (i'nf&mi), dis- 
grace (disgre'js), dishonor (disa'nSr) 
Sramotan, a. infamous (i'nf&mas), shameful (§e*jm- 

ful), disgraceful (disgre'jsful) 
Sramotiti, v. to disgrace (tu disgre'js), to slander (tu 

sl§.'nd6r) 
Sramotno, adv. shamefully (§e'jmf\|li) 
Sraslost, n. cohesion (kohfSan) s Srasti — 162 — Stanac Srasti se, v. to coalesce (tu ko'd.le's) 

Sratti, V. to shit (tu Si't) 

Sravnatij^v. to even (tu i'ven), to level (tu le'vl) 

Sraz, n. collision (koli'2an), clashing (kl^'Sing) 

Sraziti se, v. to collide (tu kola'jd) 

Srbijai n. Serbia (sO'rbia) 

Srbin, n. Serb (sorb), Serbian (sS'rbian) 

Srce, n, heart (hart) 

Srcobolja, n. heart-disease (ha'rt-dizi'z) 

Srcolik, a. heart-shaped (ha*rt-§e'jpt) 

Srcan, a. bold (b61d), courageous (kore'jd2as) 

Srcanica (2ila), n. vein (vejn) 

Srcanica (u kola), n. beam (bim) 

Srcanost, n. boldness (bo'ldnes), courageousness (k5- 

re'jdzasnes) 
Srcba, n. anger (a*ng6r) 
Srcika, n. marrow (ma'ro) 

Srdacan, a. hearty (ha'rti), cordial (ko*rd2al), affec- 
tionate (afe'ksanet), tender (te'ndor) 
Srdacnost, n. heartiness (ha'rtines), cordiality (kor- 

d2a'liti) 
Srdit, a. angry (a'ngri), irascible (ajr&'sibl), violent 

(vajo'lent) 
Srditi, V. to fret (tu fre't), to vex (tu ve'ks), to anger 

(tu a'ngor) 
Srditi se, v. to be angry (tu bi a'ngri) 
Srditost, n. anger (a*ng6r) 
Srdjela, n. sardel (slsCrdil) 
Srdoboija, n. dysentery (di'senteri), lientery (la'jen- 

tori) 
Srebriti, v. to silver (tu si'lv5r), to plate (tu ple'jt) 
Srebrn, a. silvery (si'lvori), silver (si'lvSr), made of 

silver (me'jd av si'lvor) 
Srebrnast, a. silvery (si'lv5ri) 
Srebrn in a, n. silver ware (si'lvSr u^'r) 
Srebrnjak, n. silverling (si'lvorling) 
Srebro, n. silver (si'lvSr) 
Srebrokos, a. silver-haired (si'lvOr-h^'rd) 
Srebrokosa, n. silver-white hair (si'lvor-hua'jt ha'r) 
Sre6a, n. luck (lak), fortune (fo'r^un), happiness (ha'- 

pines) 
Srecan, a. lucky (la'ki), fortunate (fo'r6unet) 
Srecka, n. lottery- ticket (la'tori-ti'ket) 
Sred, adv. amidst (ami'ct) 
Sredina, n. middle (midl), centre (se'ntSr) 
Sred i§n jiy a. central (se'ntral) 
Srediste, n. centre (se'ntSr) 
Srednji, a. medium (mi'diam) 
Sredobjezan, a. centrifugal (sentri'fugal) 
Sredomjera, n. diameter (daja'mitor) 
Sredoto5an, a. centripetal (sentrl'pit&l) 
Sredovjecan, a. middle-aged (mi'dl-e*jd2d) 
Sredozeman, a. mediteranean (me'ditSre'jniin) 
Sredozemno more, n. mediterranean sea (me'ditO- 

re*jni§,n si') 
Sredstvo, n. medium (mi'diam), means (mins) 
Sreati, v. to meet (tu mi't) 
Sretan, a. lucky (la'ki), fortunate (fo*rdunet) 
Sretnik, n. lucky person (la'ki p5*rsn) 
Srez, okru2je, n. district (dl'strikt), section (se'kSan) Srezati, v. to slice (tu sla'js), to cut (tu k§,'t) 

Sricanjci n. spelling (spe'ling) 

Sricati, v. to spell (tu spe'l) 

Srijeda, n, Wednesday (ue'nzde) 

Srkati, piti, v. to sip (tu si'p) 

SrIJatI, vidi srnuti 

Srna, n. roe (ro'u), deer (dir), doe (do'u) 

Srndac, n. roebuck (ro'uba'k) 

Srnetina, n. roe-flesh (ra'u-fle'§) 

Srnetina pecena, n. roast venison (ro'ust ve'nizn) 

Srnina, n. doe-skin (do'u-ski'n) 

Srnjak, n. roe-buck (ro'u-ba'k) 

Srnuti, v. to rush (tu ra's), to dash (tu da'§) 

Srocan, a. corresponding (ka'respa'nding), consistent 
(konsi'stent) 

Srocno, adv. in conformity (in konfo'rmiti) 

Srocnost, n. conformity (konfo'rmiti) 

Srodan, a. relative (re'lativ) 

Sroditi se, v. to conspire (tu kgnspa'er) 

Srodnost, n. relation (rile'jsan), affinity (afi'niti) 

Srodstvo, n. consanguinity (ka'nsangui'niti) 

Srok, n. rhyme (rajm) 

Srp, n. sickle (sikl) 

Srpanj, n. July (dzula'j) 

Srpski, a. Serbian (so'rbian) 

Srs, sr5, n. marrow (ma'ro), pit (pit) 

Srsen, vidi strSen 

Srusiti, V. to overthrow (tu o'vortro'u), to upset (tu 
a'pse't), to demolish (tu dima'liS) 

Srusiti se, v. to fall down (tu fa'l da'un) ^ 

Stabljika, n. stalk (stak) 

Stable, n. tree (tri) 

Stable (od korena do grane), n. trank (trank) 

Stado, n. herd (hord) 

Staja, n. stable (stejbl) 

Staja6i, a. standing (sta'nding), stagnant (stS,'gnant) 

Stajaliste, n. point of view (po'jnt av vju'), stand- 
point (sta'ndpo'jnt) 

Stak! an a, n. glass-works (gla's-uo'rks), glass-factory 
(gla's-fa'ktori) 

Staklar, n. glazier (gle'jzor) 

Staklen, a. glassy (gla'si), glass (glas), made of glass 
(me'jd av gla's) 

Staklenica, n. bottle (batl) 

Staklenina, n. glass-ware (gla's-ua'r) 

Stakliti se, v. to glaze (tu gle'jz) 

Staklo, n. glass (glas) 

Stalak, n. frame (frejm), stand (stand) 

Stalan, a. permanent (po'rmanent), constant (ka'n- 
stant), steadfast (ste'df^'st), fixed (fikst), stable 
(stejbl) 

Stalez, n. rank (rank), class (kl^s), state (stejt) 

Staino, za stalno, adv. certainly (sS'rtenli) 

Stalnost, n. constancy (ka'nstansi), perseverance 
(p(5*rzevi'r&ns) 

Stamaniti, v. to extinguish (tu eksti'nguig), to exter- 
minate (tu ekstO'rminejt) 

Stan, n. habitation (hi'bite'jgan), residence (re'zi- 
dens), abode (&b5'd) 

Stanac (kamen), n. rock (rak), stone (st5n) Stanar 163 — Stog S Stanar, n. tenant (te'nant), lodger (la'd2or) 

Stanarina, n. rent (rent) 

Stanciti, v. to thin (tu ti'n) 

Stanica, n. cell (sel) 

Stanica, Stacija, n. station (ste'jSan), stop (stap) 

Staniste, n. landing-place (la'nding-ple'js) 

Stanje, n. state (stejt), condition (kondi'San) 

Stanka, n. pause (paz) 

Stanoredja, n. housekeeper (ha'uski'por) 

Stalnovanjey n. residence (re'zidens), habitation 
(ha'bite'j§an) 

Stanovati, v. to dwell (tu due'l), to reside (tu riza*jd), 
to live (tu li'v) 

Stanoviste, n. point of view (po'jnt av vju*), stand- 
point (sta'ndpo'jnt) 

Stanovity a. certain (so'rten) 

Stanovnik,-ica, n. resident (re'zident), inhabitant (in- 
ha'bitant) 

Stanovnistvo, n. population (pa'pjule'jsan), populace 
(pa'pjulas) 

Stap, n. churn (Corn) 

Star, a. old (old), aged (ejdzd), ancient (e'jndint) 

Starac, n. old man (o'ld ma'n) 

Staracki, a. aged (ejdzd), senile (si'nael) 

Starati se, v. to care (tu k&'r), to grieve (tu gri'v) 

Staretinar, n. fripperer (fri'poror) 

Staretine, n. frippery (fri'pori) 

Stari, n. senior (si'njor), elder (e'ldor) 

Stari, n. ancestors (a'nsestors) 

Starica, n. old-woman (o'ld-uu'man) 

Stariji, a. older (o'ldor), elder (e'ldor) 

Stariji, n. superior (supi'rjor) 

Starina, n. antiquity (anti'kuiti) 

Starinar, n. dealer in second-hand goods (di'lor in 
se'kond-hand gu'dz), antiquarian (a'ntikue'jrian) 

Stari nski, a. antique (anti'k), old-fashioned (o'ld-fa'- 
§and) 

Stariti, v. to grow old (tu gro'u o'ld), to age (tu 
e'jdz) 

Starjesina, n. headman (he'dma'n), chief (Cif) 

Starjesinstvo, n. chieftaincy (di'ftinsi) 

Stared revan, a. indent (e'jndint), antique (anti'k) 

Stared revnost, n. antiquity (anti'kuiti) 

Starolik, a. elderly (e'ldorli), oldish (o'ldis) 

Staroslavenski, a. old Slavic (old sla'vik) 

Staroslovije, n. archeology (a'rkia'ladzi) 

Starest, n. old age (o'ld e'jdz), antiquity (anti'kuiti) 

Starovjecan, a. ancient (e'jnCint) 

Stas, n. stature (sta'dur), shape (sejp) 

Stasit, a. robust (roba'st), sturdy (sto'rdi) 

Stati, v. to stay (tu ste'j), to stand (tu sta'nd), to 
stop (tu sta'p) 

Stavak, n. sentence (se'ntens), chapter (Sa'ptor), pa- 
ragraph (pa'ragrS.f) 

Staviti, V. to lay (tu le'j), to place (tu ple'js), to put 
(tu pu't) 

Staza, nT^w^ay (ue'j), road (ro'ud), path (pat), path- 
way (pa't^^'j) 

Stazica, n. footh-path (fu't-pH't) 

Ste5aj, n. concourse (ka'nkors), bankruptcy (b&'nk- 
rapci) , insolvency * (insa'lvensl) Stecevina, n. acquisition (Hkyizi'gan) 

Ste6l, V. to get (tu ge't), to acquire (tu aku§,'er) 

Stega, n. restriction (ristri'kSan) 

Stega (vojnidka, itd.), n. discipline (di'siplin) 

Stegne, n. upper-thigh (a'p6r-ta'j) 

Stegnuti, v. to restrict (tu ristri'kt), to confine (tu 
konfa'jn), to limit (tu li'mit) 

Steija, n. litter (li'tor) 

Stenjanje, n. sobbing (sa'bing) 

Stenjati, v. to sob (tu sa'b), to groan (tu gro'un) 

Stepen, stupanj, n. grade (grejd), degree (digri*) 

Stepenice, n. stairs (stars) 

Stepke, n. butter-milk (ba'tor-mi'lk) 

Stepsti, v. to shake (tu §e'jk) 

Stesati, v. to hew off (tu hju* a'f) 

Stezale, uzda, n. bridle (brajdl) 

Stezanje, n. contraction (kontra'kSan) 

Stezati, v, to restrict (tu ristri'kt), to confine (tu kon- 
fa'jn), to shrink (tu sri'nk) 

Steznik, n. corset (ko'rset) 

Sticati, v. to obtain (tu opte'jn), to gather (tu ga*- 
dor) 

Stici, V. to get (tu ge't), to obtain (tu opte'jn), to 
overtake (tu o'vorte'jk), to attain (tu ate'jn) 

Stid, n. shame (sejm), bashfulness (ba'sfulnes) 

Stiditi se, v. to be ashamed (tu bi aSe'jmd) 

Stidljiv, a. bashful (ba'sful), shy (saj) 

Stidljivost, n. bashfulness (ba'sfulnes) 

Stignuti, vidi stidi 

Stih, n. verse (vors), strophe (stro'fi) 

Stihetverac, n. versifier (vo'rsifa'er), rhymer (ra'j- 
mor) 

Stijeg, n. banner (ba'nor), flag (flag), standard (sta'n- 
dord) 

Stijena, n. rock (rak), wall (ua'l) 

Stijenj, n. wick (ui'k) 

Stijesniti, v. to restrict (tu ristri'kt), to shrink (tu 
gri'nk) 

Stipsa, n. alum (a'lam) 

Stisak, n. pressure (pre'§ur), compression (kompre'- 
§an) 

Stisak (ruke), n. squeeze (skui'z) 

Stiska, n. crowd (kra'ud) rush (ra§) 

Stisnut, a. pressed (prest), squeezed (skui'zd), limi- 
ted (li'mited), restricted (ristri'kted) 

Stisnuti, V. to press (tu pro's), to squeeze (tu sk^fz) 

Stisati, V. to appease (tu api'z) 

Stiva, n. sea-foam (si'-foum), meershaum (mir'Sam) 

Stizati, V. to overtake (tu ovorte'jk), to obtain (tu op- 
te'jn), to attain (tu ate'jn) 

Stjegenesa, n. standard-bearer (sta'ndord-b5,'ror) . 

Stjenica, n. bed-bug (be'd-ba'g) 

Stjerati, v. to driwe away (tu dra'jv aye'j) 

Sto, num. hundred (ha'ndred) 

Sto tisu6a, num. hundred thousand (ha'ndred ta'u- 
zend) 

Steber, n. yard (jard) 

Stecar, n. cattle breeder (ka'tl brfdSr) 

Stocarstvo, n. cattle-breeding (ka'tl- bri'ding) 

Stog, n. stack (stak), heap (hip), rick (rik) s Stogrodisnji — 164 Strijeljati Stogodrsnji, a. centennial (sente'njal) 
Stogodisnjicay n. centennial (sente'njal) 
Stojecke, adv. standing (sta'nding) 
Stoka, n. domestic animals (dome'stik a'nimals), cat- 
tle (katl), herd (hSrd) 

Stol, n. table (tejbl) 
Stolacy n. chair (6ar) 

Stolar, n. cabinet-maker (ka'binet-me'jkor), joiner 
(d^o'jnor) 

Stolarski zanat, n. joiner's trade (dzo'jnors tre'jd) 

Stolcic, n. stool (stul) 

Stolica, n. seat (sit), chair (car) 

Stoljece. n. century (se'n<5uri) 

Stolna crkva, n. cathedral (kati'dral) 

Stoini, a. centennial (sente'njal) 

Stoini grad, n. metropolis (mitra'polis) 

Stoini noz, n. table knife (te'jbl na'jf) 

Stolnjak, n. table-cloth (te'jbl-kla't) 

Stoino rublje, n. table linen (te'jbl li'nen) 

Stoino vino, n. table wine (te'jbl u'ajn) 

Stolovati, V. to reside (tu riza'jd) 

Stonoga, n. centiped (se'ntiped), wood-louse (UU'd- 
la'us) 

Stook, n. argus (a'rgas) 

Stopa, n. foot (fut), step (step) 

Stopalo, n. foot (fut) 

Stoperka, n. centifolious (se'ntifo'lias) 

Stopiti ,v. to melt together (tu me'lt tuge'dor), to unite 
closely (tu juna'jt klo'sli) 

Stopiti se, V. to coalesce (tu koale's) 

Stopliti, V. to warm (tu ya'rm) 

Stopram, adv. yet (jet) 

Stostruk, a. hundredfold (ha'ndredfo'ld) 

Stotiy num. hundredth (ha'ndret) 

Stotina, n. hundred (ha'ndred) 

Stotnik, n. centurion (sentju'rian), captain (ka'ptin) 

Stovariste, n. warehouse (ua'rha'ys), depot (di'po), 
store-room (sto'r-ru'm) 

Stovariti, v. to unload (tu a'nlo'ud) 

Stozer, n. pole (pol) 

Stozerniy a. polar (po'lor), cardinal (ka'rdinal) 

Stozernica, n. compass (ka'mpas) 

Stoiernica zvijezda, n. Polar Star (po'lor sta'r) 

Stozernik, n. cardinal ka'rdinal) 

Stradalac, n. sufferer (sa'foror) 

Stradanje, n. suffering (sa'fSring), loss (l^s) 

Stradati, v. to suffer (tu sa'for) 

Stradnja, n. sufference (sa'forens) 

Straga, adv. behind (biha'jnd) 

Stpagusa (puSka), n. breech-loader (bri'6-lo*ud5r) 

Strah, n. fear (fir), terror (te'ror), dread (dred) 

Strahopocitanje, n. reverence (re'vSrens) 

Strahota, n. dreadfulness (dre'dfulnes) 

Strahotinja, n. scare-crow (sksl'r-krQ'y), bug-bear 
(ba'g-ba'r) 

Strahovanje, n. reign of terror (re'jn av te'ror), terro- 
rism (te'rorizm) 

Strahovatf, v. to terrorize (tu te*r5rajz) 

Strahovit, a. dreadful (dre'dful), terrible (te*ribl), 
horrible (ha'rlbl) Strahovlada, n. reign of terror (re'jn av te'rSr) 
Stranputica, n. wrong way (ra'ng ug'j) 
Stranputiceyadv. on bad course (an ba'd ko'rs) 
Stran, a. foreign (faren), strange (stre'jndz), unu- 
sual (a'nju'^jual) 
Strana, n. side (sajd), part (part) 

Strarac, n. foreigner (fa'renor), alien (e'jljen), stran- 
ger (stre'jndzor) 
Stranacki, a. partial (pa'rsal), factious (fa'ksas) 
Strance, adv. side-ways (sa'jd-ue'jz) 
Strancar, n. party-man (pa'rti-ma'n) 
Strancarstvo, n. party-spirit (pa'rti-spi'rit) 
Stran ica, n. page (pejdz) 

Stran jski, a. foreign (fa'ren), strange (strejnd^) 
Stran ka, n. party (pa'rti) 

Stranka poiiticka, n. faction (fa'kgan), party (pa'rti) 
Strast, n. passion (pa'san), emotion (imo'san) 
Strastven, a. passionate (pa'ganet) 
Strastvenost, n. passion (pa'san) 
Strasan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), terrific 

(teri'fik) 
Strasilo, n. scare-crow (skar-kro'u), bug-bear (ba'g- 
ba'r) 

Strasiti, v. to scare (tu ska'r), to frighten (tu fra'jtn) 

Strasiv, a. timid (ti'mid), timorous (ti'moras), co- 
wardly <ka*uordli) 

Strasivac, n. coward (ka'uord), poltroon (paltru'n) 

Strasljivost, n. timidity (timi'diti) 

Stratiste, n. scaffold (ska'fold), place of execution 
(ple'js av e'ksekju'san) 

Strava, n. panic (panik), Iright (frajt), terror (te'ror) 

Straza, n. watch (ua'S), guard (gard), sentinel (se'n- 
tinel) 

Strazar, n. watchman (ua'cman), policeman (poli's- 
man) 

Strazara, n. guardhouse (ga'rdha'us) 

Strazarnica, n. sentry-box (se'ntri-ba'ks) 

Straziti, v. to guard (tu ga'rd), to watch (tu ua'5) 

Strazmestar, n. sergeant (sa'rdzent, ili sor'dzent) 

Straznji, a. hind (hajnd), rear (rlr) 

Straznjica, n. hinder (ha'jndor) 

Strcati se, v. to flock (tu fla'k) 

Streha, n. eaves (ivz) 

Streljana, n. shooting-place (gu'ting-ple'js) 

Streljivo, n. ammunition (a'mjuni'San) 

Strelovit, a. speedy (spi'di), swift (sui'ft) 

Stremen, n. stirrup (sto'rap) 

Strepet, n. trembling (tre'mbling) 

Strep it i, v. to tremble (tu tre'mbl) 

Stresati, v. to shake (tu se'jk) 

Stresti, v. to shake off (tu se'jk a'f) 

Strgnuti, v. to pull off (tu pu'l a'f) 

Stric, n. uncle (a'nkl) 

Stricevic, n. cousin (kazn) 

Strici, V. to shear (tu §i*r) 

Striga, n. wood-louse uu'd-la'us), centiped (se'ntiped) 

Strijeka, pruga, n. stripe (strajp), streak (strik) 

Strijcia, n. lightning (la'jtning) 

Strijelac, n. archer (a'rCor), rifleman (ra*jflm5,n> 

Strijeljati, v. to shoot (tu Su't) Striko — 165 — Sudben S Striko, n. uncle (ankl) 

Strina, n. aunt (ant) 

Strirenje, n. shearing (Si'ring) 

Strjeiica, n. arrow (a'ro) 

Strjelimice, adv. swift as an arrow (sui'ft kz kn S,*r5), 
swift as lightning (sui'ft az la'jtning) 

Strka, n. uproar (a'pro'r), tumult (tju'malt) 

Strm, a. steep (stip), precipitous (presi'pitas) 

Strmoglavce, adv. precipitately (presi'pitetli), head 
foremost (he'd fo'rmo'st) 

Strmoglaviti »e, v. to precipitate (presi'pitejt), to fall 
head foremost (tu fa'l he'd fo'rmo'st) 

Strmogied, n. weeping willow (ui'ping ui'lo) 

Strmost, n. declivity (dikli'viti), steepness (sti'pnes) 

Strn, slamka, n. haulm (ham) 

Strniste, n. stubble-field (sta'bl-fi'ld) 

Strog, a. strict (strikt), severe (sivi'r), rigid (rl'diid) 

Strogost, n. rigor (ri'gor), severity (seve'riti) 

Stroj, n. machine (masi'n), apparatus (a'pare'jtas), 
engine (e'ndzin) 

Strojar, n. engineer (e'ndzini'r), machinist (maSi'nist) 

Strojarna, n. tannery (ta'nori) 

Strojarstvo, n. mechanics (mik^'niks) 

Stroj bar, n. tanner (ta'nor) 

Stroj bar koze, n. currier (ko*ri5r) 

Stroj iti, V. to tan (tu ta'n) 

Strojlti (ko2u), v. to curry (tu ko'ri) 

Strojovodja, n. engineer (e'ndzini'r) 

Strop, n. ceiling (si'ling) 

Stropostati se, v. to precipitate <tu presi'pitejt), to 
fall down (tu fa'l da'un) - • 

Strovaiiti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to over- 
throw (tu o'vortro'u) 

Strovaiiti se, v. to fall (tu fa'l) 

Strpati, V. to cram (tu kra'm) 

Strpljiv, a. patient (pe'jgent), forbearing (fo'rba'ring) 

Strpljivost, n. patience (pe'jsens) 

Strsen, n. hornet (ho'rnet) 

Strsiti, V. to stand out (tu sta'nd a'ut), to jut out (tu 
dza't a'ut) 

Stpti, V. to crush (tu kra'S), to break (tu bre'jk) 

Strucak, n. nosegay (no'zge'j), bunch (band) 

Strucan, a. expert (e'ksport) 

Strucni, a. professional (profe'ganal), special (spe'- 
gal) 

Strucnjak, n. expert (e'ksport), specialist v (spe'Salist) 

Strug, n. plane (plejn) 

Strugac, n. scraper (skre'jpor), rasp (rS-sp) 

Strugati, v. to scrape (tu skre'jp), to erase (tu ire'js) 

Strugotine, n. shavings (ge'jvingz) 

Struhnuti, v. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifal) 

Struja, n. stream (strim), current (ko'rent), tide 
(tajd) 

Strujati, v. to stream (tu stri'm) 

Struk (stabljike), n. stalk (stak), haulm (ham) 

Struk tijela, n. form (form), shape (§ejp) 

Struka, n. branch (brand), vocation (voke'jSan), call- 
ing (ka'ling), business (bi'znis) 

Strukovnjak, n. expert (e'kspSrt), specialist (spe'Sa- 
list) Struna, n. string (string), horse-hair (ho'rs-ha'r) 

Strunllo, n. string- instrument (stri'ng-i'nstrument) 

Strvina, n. carrion (ka'rian) 

Stub, n. pillar (pi'lor), column (ka'lam) 

Stube, n. stairs (stars), stairway (sta'rue'j) 

Stubiste, n. stair-case (sta'r-ke'js) 

Stuci, n. to beat (tu bi't), to bruise (tu bru'z) 

Studen, n. cold (kold), chill (5il) 

Studen, a. cold (kold), chill (cil), chilly (Si'li) 

Studenac, n. cistern (si'storn) 

Studeni, n. November (nove'mbor) 

Stup, n. post (post) 

Stupac, n. plug (plag), peg (pe'g) 

Stupac (u novini), n. column (ka'lam) 

Stupac za svjetiljku, n. lamp-post (la'mpo'st) 

Stupaj, n. step (step), pace (pejs) 

Stupanj, n. grade (grejd), degree (digri') 

Stupati, V. to march (tu ma'rC), to step (tu ste'p), to 

pace (tu pe'js), to stamp (tu sta'mp), to trample 

(tu tra'mpl), to tread (tu tre'd) 
Stupica, n. trap (trap) 
Stupiti, V. to step (tu ste'p) 
Stura, n. rush-mat (ra's-ma't) 
Stvar, n. matter (ma' tor), thing (ting), affair (afa'r), 

concern (konso'rn), business (bi'znis), article 

(a'rtikl) 
Stvaran, a. real (ri'al), essential (ese'n6al), objective 

(abdze'ktiv) 
Stvaran je, n. creation (krie'jsan) 
Stvarati, v. to create (tu krie'jt) 
Stvarca, n. trifle (trajfl), little thing (li'tl ti'ng) 
Stvarnost, n. reality (ria'liti) 
Stvor, n. creature (kri'cur) 
Stvorenje, n. creation (krie'jsan) 
Stvoritelj, n. creator (krie'jtor) 
Stvoriti, V. to create (tu krie'jt) 
Stvrdnuti, v. to become hard (tu bika'm ha'rd) 
Subastinica, n. coheiress (ko'a'res) 
Subastinik, n. coheir (ko'a'r) 
Subota, n. Saturday (sa'torde) 
Sucut, n. sympathy (si'mpati) 
Sucutan, a. sympathizing (si'mpatajzing) 
Sucutjeti, V. to sympathize (tu si'mpatajz) 
Sud, posuda, n. barrel (ba'rel), vessel (vesl), cask 

(kask) 
Sud, sudiste, n. court (kort) 
Sud, osuda, n. judj^ment (dza'dzment), sentence (se'n- 

tens) 
Sud, parnica, n. trial (tra'el), hearing (hi'ring) 
Sud, kritika, n. criticism (kri'tisizm) 
Sud za meljtu, n. hod (had) 
Sudac, n. judge (dzad2) 
Sudac mirovnl, n. justice of the peace (dza'stis av di 

pi's), alderman (a'ldorman) 
Sudan, sukob, n. collision (koli'^an) 
Sudarati se, v. to be in accord (tu bi in 3,ko*rd), to 

agree (tu agri'), to correspond (tu ka'respa'nd) 
Sudariti so, v. to collide (tu kola'jd) 
Sudba, n. fate (fejt), destiny (de'istini) 
Sudben, a. judiciary (d^udi'Sieri), judicial (d2udi'§al) s f Sudbenl 166 — Suprotivljenje 3udbeniy a. judicial (d^udi'Sal) 

Sudbeno, adv. judicially (d2udi*sa,li), at law (at l2t') 
Sudbina, n. fate (fejt), destiny (de'stinl) 
Sudbonosan, a. fatal (fe'jtal), eventful (ive'ntful) 
Sudija, n. judge (dzadz) 
iSudioniky n. participant (parti'sipant) 
Sudiste, n. court (kort) 

Suditi, V. to judge (tu dSa'dz), to decide (tu disa'jd) 
Sudjelovati, v. to participate (tu parti'sipejt), to co- 
operate (tu koa'pOrejt), to partake (tu parte'jk) 
Sudjenlk, n. defendant (dife'ndS,nt) 
Sudjenjei n. judgment (d^a'dzment) 
Sudnica, n. court-house (ko*rt-h§,'ys) 
Sudnik, n. judge (dzadz) 
Sudnji dan, n. doomsday (du'mzdej) 
Sudopera, n. dish-washer (di'§-ua'$6r) 
Sudrtig, n. partner (pa'rtnSr), comrade (ka'mred) 
Sudstvo, n. judiciary (d^udi'sieri) 
Sugfas, n. accord (ako'rd) 
Suglasan, a. according (ako'rding) 
Sugfasje, n. accordance (ako'rdans) 
Suglasnik, n. consonant (ka'nsonant) 
Suglasno, adv. in accordance (in ako'rdans), accor- 
dingly (ako'rdingli) 
Sugiasnost, n. harmony (ha'rmoni), agreement (S,gri'- 

ment) 
Sugradjanin, n. fellow-citizen (fa'lo-si'tizen) 
Sugub, a. double (dabl) 
Sugubka, n. duplicate (du'pliket) 

Suh, a. dry (draj), arid (a'rid), withered (ui'dord) 
Suha bolest, n. consumption (konsa'mpsan) 
Sifho grozdje, n. raisin (rejzn) 

Sliho, kopno, n. land (land), continent (ka'ntinent) 
Suho mesoy n. smoked meat (smo'kt mi't) 
Stihoca, n. aridity (ari'diti), dryness (dra'jnes) 
Suhoparan» a. dull (dal), insipid (insi'pld) 
Suhoparnosty n. insipidity (i'nsipi*diti), 
Suhor, n. withered branch (ui'dord bra'nc) 
Sujeta, n. vanity (va'niti), conceit (konsi't) 
Sujetan, a. vain (vejn), conceited (konsi'ted) 
Sujevjeran, a. superstitious (sju'porsti'Sas) 
Sujevjerje, n. superstition (sju'porsti'gan) 
Sukati, V. to twist (tu tui'st), to bend (tu be'nd) 
Sukljatiy V. to surge (tu so'rd2) 
Suknar, n. cloth-maker (kla't-me'jkor), cloth-dealer 

kl^'t-di'lSr), woolen-draper (t|u'ln-dre*jp6r) 
Suknara, n. cloth -manufactory (kla't-ma'njufa'ktori) 
Suknen, a. cloth (kla't), made of cloth (me'jd av kia't) 
Suknja, n. gown (g§,'un), skirt (sk5rt), petticoat 

(pe'tikgyt) 
Sukno, n. cloth (klat) 

Sukob, n. collision (koli'2an), clash (kla§) 
Sukobiti, V. to collide (tu kola'jd), to clash (tu kl§.'§) 
Sukrivac, n, accesieory (§,kse'sori), accomplice 

(§.ka'mplis) 
Sukrivnja, n. complicity (k3.mpli'siti) 
Sukrvica, n. pus (p§s) 
Suledica, n. glared frost (gle'jzd fra'st) 
BulicA, n. spear (spir) 
$y|tan, n. sultan (s§,'ltan) Sulud, a. idiotic (idia'tik), simple (simpl), silly (si'li) 
Suludnost, n. silliness (si'lines) 
Sumnja, n. suspicion (suspi'gan), doubt (da'ut) 
Sumnjati, v. to suspect (tu sQspe'kt), to doubt (tu 
da'ut) 

Sumnjiv, a. suspicious (sospi'gas) 

Sumnjivac, n. suspicious person (sQspi'Sas po'rsn) 

Sumoran, a. gloomy (glu'mi), dusky (dQ,'ski), sullen 

(sa'len) 
Sumornost, n. gloominess (glu'mines), duskiness 

(da'skines), sadness (sa'dnes) 
Sumpor, n. sulphur (sa'lfSr), brimstone (bri'msto'n) 
Sumporan, a. sulphuric (salfju'rik), sulphureous (sal- 

fju'rias) 

$umporitiy v. to dip in brimstone (tu di'p in bri'm- 
ston) 

Sumporiti bacve, v. to stum (tu sta'm) 
Sumporna kiselina, n. sulphuric acid (solfju'rik a'sid) 
Sumporovina, vidi sumporna kiselina 
Sumraciti se, v. to dusk (tu da'sk) 
Sumrak, sumracje, n. evening-twilight (i'vning-tua'j- 
la'jt) 

Sumrtav, a. half-dead (ha'f-de'd), benumbed (bi- 

na'md) 
Sunasce, n. sun (san) 
Sunasljednica, n. coheiress (ko'a'res) 
Sunasljednik, n. coheir (ko'a'r) 
Sunce, n. sun (san) 
Suncobran, n. parasol (pa'rasa'l) 
Suncogled, n. helioscope (hi'liosko'p) 
Suncokret, n. sunflower (sa'nfla'uor) 
Suncani, a. sunny (sa'ni) 
Suncanica, n. sunflower (sa'nfla'uor) 
Suncanica (bolest), n. siriasis (sira'esis), sun-stroke 

(sa'n-stro'k) 

Suncanik, suncana ura, n. sun-dial (sa'nda'jal) 

Suncanje, n. insolation (i'nsole'jsan) 

Suncati, susiti na suncu, v. to insolate (tu i'nsolejt) 

Suncati se, v. to sun (tu sa'n), to bask (tu ba'sk) 

Sunica, malina, n. raspberry (ra'zberi) 

Sunovrat, n. narcissus (narsi'sas) 

Sunovratiti se, v. to precipitate (tu presi'pitejt) 

Sunuti, V. to thrust (tu tra'st), to push (tu pu'§) 

Suocba, suoCenje, n. confrontation (ka'nf route' jSan) 

Suociti, V. to confront (tu konfro'nt) 

Suparnik,-ica, n. rival (ra'jval), adversary (§,'dv6r- 

seri) 
Supl^emenik, n. compatriot (kampe'jtriat) 
Supotpis, a. countersignature (ko'unt5rsi'gn§,dSr) 
Supotpisatelj, n. countersigner (ka'untorsajndr) 
Supotpisati, v. to countersign (tu ka'untSrsajn) 
Suprot, suproti, prep, opposite (a'pazit), towards 

(tordz), against (&ge'nst) 
Suprotivan, a. adverse (S,'dv5rs), contrary (ka'ntreri). 

refractory (rifr^'ktori) 

Suprotiviti se, v. to resist (tu rizi*st), to oppose (tu 
, op5'z) , li 

Suprot ivljenjd, n. opposition (a'pozi'San), contrast 
(ka'ntr&'st) Suprotivgtina — 167 — Sve s Suprotivstina/ n. stubborness (sta'b5rnes), refracto- 
riness (rifra'ktorlnes) 

Suprug, n. husband (ha'zband) 

Supruga, n. wife (ua'jf) 

Suputnik, n. fellow-traveller (falo-tra'velor) 

Sur, a. gray (grej) 

Suradnik, n. fellow- laborer (fa'lo-le'jborSr) 

Suria, n. snout (sna'ut) 

Surov, a. rough (raf), rude (rud) 

Surovina, a. crude product (kru'd pra'dakt) 

Su revest, n. roughness (ra'fnes), rudenes (ru'dnes) 

Survati se, v. to precipitate (tu presi'pitejt) 

Susjedy susjeda, n. neighbor (ne'jbor) 

Susjedni, a. neighborly (ne'jb5rli), neighboring (ne*j- 
bSring) 

Susjedstve, n. neighborhood (ne'jb5rhud) 

Susnjeznica, n. snow-storm (sno'u-sto'rm), sleet (slit) 

Susresti, v. to meet (tu mi't) 

Susret, n. meeting (mi'ting) 

Susretatiy v. to meet (tu mi't) 

Susretljiv, a. obliging (obla'jdzing), complaisant 

(ka'mpleza'nt) 
Suspetljivest, n. kindness (ka'jndnes) 
Sustaiesty n. weariness (ui'rines) 
Sustae, a. tired (ta'erd), fatigued (fati'gd), weary 

ui'ri) 
Sustati, V. to relax (tu rila'ks), to weary (tu ui'ri) 
Sustav, n. system (si'stjem) 
Sustavan, a. systematic (si'stema'tik) 
Sustaviti, v. to detain (tu dite'jn), to hinder (tu hi'n- 

dor), to uphold (tu a'pho'ld) 
Sustavljanje, n. stopping (sta'ping), hindering (hi'n- 

doring), delay (dile'j) 
Susticiy V. to overtake (tu 6'vorte'jk) 
Susa, n. aridity (ari'diti), dryness (dra'jnes) 
Susan, a. arid (a'rid), dr/ (draj) 
Susci, n. raisins (rejzns) 
Susenje, n. drying (dra'jing) 
Susica, n. consumption (konsa'mpgan) 
Susiti, V. to dry (tu dra'j), to air (tu &*r) 
Susnica, n. dryer (dra'jor) 
Sustina, n. essence (e'sens) 
Suten, sumrak, n. evening twilight (i'vning tu§.'jla*jt), 

dusk (dask) 
Sutra, adv. to-morrow (tu-ma'ro) 
Sutrasnji, a. to-morrow's (tu-ma'ros), of to-morrow 

(av tuma'ro) 

Suucenik, n. school-fellow (sku'l-fa'15), class-mate 

(kla's-me'jt) 
Suvaca, n. horse-mill (ho'rs-mi'l) 
Suvislost, n. coherence (ko'hi'rens) 
Suvisak, n. surpluss (sS'rplas), overpluss (5*v6rplas), 

excess (ekse's) 
Suvisan, a. superfluous (sjup6'rfljuas) 
Suviie, adv. too-much (tu' ma'5) 
SuviSnost, n. superfluity (sjupGrflju'iti), excess (ek- 

se's) 
Suvlasnik, n. partner (pa'rtn5r) 
Suvremen, a. contemporary (kQnte'mporeri) Suypemenik, n. contemporary (konte'mporeri), coeval 

(ko'i'val) 
Suza, n. tear (tlr) 
Suzan, a. tearful (trrful) 
Suzbijati, v. to beat back (tu bi't ba'k) 
Suzbijati neprijatelja, v. to repel (tu ripe'l) 
Suziti, V. to shed tears (tu §e'd ti'rs) 
Suzanj, n. captive (k^'ptiv), slave (slejv) 
Suzan jstve, n. captivity (k^pti'viti), slavery (sle'jvori) 
Suzivati, v. to make narrower (tu me'jk na'roor) 
Svaciji, a. everybody's (e'veriba'dis), everyone's 

(e'veriua'ns) 
Syacati, vidi shvatiti 

Svadba, n. wedding (ue'ding), nuptials (na'pgals) 
Svadbeni, a. nuptial (na'pgal), bridal (bra'jdal) 
Svadbevati, v. to wed (tu ue'd), to celebrate (tu sele- 

brejt) 
Svadja, n. quarrel (kua'rel), altercation (M.'lt6rke*j§an) 
Svadjati se, v. to quarrel (tu kua'rel), to altercate (tu 

a'ltorkejt), to dispute (tu dispju't) 
Svadljiv, a. quarrelsome (kua'relsam) 
Svadljivac, n. quarrelsome person (kua'relsam po'rsn), 

quarreler (kua'relor) 
Svadljlvest, n. litigiousness (liti'd^asnes), quarrelsome 

temper (kua'relsam te'mpor) 
Svagda, adv. always (a'luejz), all the time (S-'l di 

ta'jm) 
SvagdasnjI, a. daily (de'jli), quotidian (kugti'dian) 
Svagdje, adv. everywhere (e'vorihuor), all over (a'l 

o'vor) 
Svak, n. brother-in-law (bra'dor-in-la') 
Svakako, adv. certainly (so'rtenli), by all means (baj 

a'l mi'ns) 

Svakakev, a. of every kind (av e'veri ka'jnd) 

Svakame, adv. everywhere (e'verihuer) 

Svake gedine, n. annually (a'njuali) 

Svaki, pron. each (16), everyone (e'voriua'n) 

Svakidasnji, a. daily (de'jli), trivial (tri'vial) 

Svakejak, a. of all kinds (av a'l ka'jndz), of all sorts 

(av a'l so'rc) 
Svakejako, adv. in any way (in e'ni y§*j), so so (so' 

so') 
Svakud, svakuda, adv. everywhere (e'verihuer), all 

over (a'l o'vor) 
Svaliti, V. to throw down (tu trg'u da'un), to over- 
throw (tu^'vSrtrg'^) 
Svanjivanje, n. dawn (dan) 
Svanu6e, n, crepuscle (kripa'sl), dawn (dan), day 

break (de'j-bre'jk) 
Svanuti, v. to dawn (tu da*n) 
Svariti, v. to boil (tu bo'el), to cook (tu ku'k) 
jSvast, snuha, n. sister-in-law (si'stor-in-ia*) 
Svaita, adv. everything (e'veriting), anything (e'ni- 

iing) 
Svat, n. wedding guest (ye'dingr ge'st) 
$vatko^ pron. everybody (e'vCriba'di), everyone (e'veri- 

yg^n) 
Svatovati, v. to attend wedding (tu ate'nd i|§'clin?> 
. Svatovi, n. weddingr-party (u§'ding-pa'rti) 
Sve, pron. all (ai), everythingr (e'vSriting) s SveCani 168 Svitati SveSani, a. solemn (sa'lem), festive (fe'stiv) 
Svecanost, n. celebration (se'lebre'jSan), festivity 

(festi'viti), feast (fist) 
Svecar, n. celebrator (se'lebre'jtOr) 
Bvecenje, n. consecration (ka'nsekre'jSan), 
Sve6ehicki, a. priestly (pri'sli), ministerial (mi'nisti'- 

rial) 
Svecenik, n. priest (prist), clergyman (kl6*rd2im5.n) 
Svecenstvo, n. clergy (kl5'rd2i), priesthood (pri'st- 

hu'd) 
Sveden, vidi svodan 
Svedj, adv. all the time (^'1 di ta'jm) 
Svejednako, adv. all the same (S,'l di se'Jm) 
Svejedno, adv. all the same (S.*! di se'jm), just the 

same (d2a'st di se'jm) 
Svekar, n. father-in-law (fa*d5r-in-ia') 
Svekoliko, adv. throughout (trua'ut) 
Svekrva, n. mother-in-law (ma'dSr-in-ia*) 
Sv«mir, n. universe (ju'nivOr^ 
Svemoc, n. omnipotence (omni'potens) 
Svemoguci, a. almighty (Sl'lma'jti), omnipotent (om- 

ni'potent) 
Svemogucnost, n. omnipotence (omni'potens), al- 

mightiness (a'lma'jtines) 
SvemoiEni, a. almighty (H'lma'jti) 
Sveopci, a. universal (ju'nivO'rsal), general (d2e'n6- 

ral) 
Svesilan, a. omnipotent (omni'potent), most powerful 

(mo'st pa'uorful) 
Sveskupa, adv. altogether (a'ltoge'dc5r) 
Svesiaven, n. Panslavist (pa'nsla'vist) 
Svesrdan, a. generous (dSe'ndras), compassionate 

(kompS,'§anet) 
Svesrdno, adv. with all heart (ui*t a'l ha'rt) 
Svesrdnost, n. cordiality (kordXa'liti) 
Svesti, V. to set (tu se't) 
Svestran, a. universal (ju'nivo'rsal), versatile (vO'r- 

satil) 
Svestranost, n. thoroughness (to'rones) 
Svet, a. holy (h5*li), sacred (se'jkred) 
Svetac,-ica, n. saint (sejnt) 
Svetak, n. holiday (ho'lidej) 
Svetiiistey n. sanctuary (sS.'nkCueri) 
Svetinja, n. holy thing (ho'li ti'ng), holy relic (ho'li 

re'lik) 
Svetinja (mjesto), n. sanctuary (sS<'nk6ueri) 
Svetitelj, n. sanctifier (s3L*nktif8.§r) 
Svetiti, V. to hallow (tu h&'lo) to sanctify (tu s&'nkti- 

faj) 
8vetkovatt, v. to keep holy (tu ki'p hO'U), to celebrate 

(tu se'lebrejt) 
Svetkovina, n. celebration (se'lebre'jSan), festivity 

(festi'viti), holiday (ho'lidei) 
Svetogrdje, n. sacrilege (sS,'kriled2) 
Svetokradica, n. church-robber (65'r6-ra'bdr> 
Svetost, n. holiness (holines), sanctity (s&'nktltl) 
Svetootajstyo, n. sacrament (sS,'krament) 
Sveto-trojstvo, n. Holy Trinity (ho'li trfniti) 
Sveuciiiite, n. university (Ju'niv6'rsltl) Sveudilj, adv. without interruption (\|ida'\|t I'ntOra'p- 

§an), continually (konti'nju§,li) 
Svevisnji, a. supreme (suprfm) 

Sveza, n. connection (kone'kSan), union (ju'njan), as- 
sociation (aso'Sie'jSan) 
Svezak, n. volume (va'ljum) 

Svezati, v. to bind (tu ba'jnd), to connect (tu kgne'kt) 
Sveznaju6r, a. omniscient (omni'Sent) 
SveznanstvOy n. omniscience (omni'Sens) 
Svezanj, n. bunch (bane), bundle (bandl) 
Svezcic, n. parcel (parsl), package (p4'ked2) 
Svezci6 (knji2ica), n. booklet (bu'klet) 
Svi, pron. all (al) 
Svibanj, n. May (mej) 
Svidjeti se, v. to like (tu la'jk), to be fond of (tu bi 

fa'nd a'v) 
Svijatiy savijati, v. to bend (tu be'nd), to twist (tu 

tui'st) 
Svijeca, n. candle (kandl), light (lajt) 
Svijecnica, n. Candlemass (ka'ndlma's) 
Svijecnjak, n. candle-stick (k§,*ndl-sti'k) 
Svijest, n. consciousness (ka'n6asnes) 
Svijestan, a. conscious (ka'nCas), sensible (se'nsibl) 
Svljet, n. world (yo'rld), people (pipl) 
Svijetao, a. bright (brajt), glossy (gla'si), brilliant 

(bri'ljant) 
Svjetlati, v. to shine (tu Sa'jn), to polish (tu pa'li§) 
Svijetliti, v. to light (tu la'jt), to lighten (tu la'jtn), 

to glisten (tu gli'sn) 
Svijetnjak, n. candle-stick (kS-'ndl-sti'k) 
Svila, n. silk (silk) 

Sviiac (buba), n. silk-worm (si'lk-uo'rm) 
Svi lac (za rane), n. lint (lint) 
Svilana, n. silk-spinnery (si'lk-spi'nori) 
Svilar, n. silkweaver (si'lkui'vSr) 
Svilarstvo, n. sericulture (se'rika'l^ur) 
Svilen, a. silken (si'lken), silk (silk), silky (si'lki) 
SvHenina, n. silk (silk) 

Svinja, n. swine (sua'jn), hog (hag), pig (pig) 
Svinjac, n. hog-sty (ha'g-sta'j), hog-pen (ha'g-pe'n) 
Svinjar, n. swine-herd (sua*jn-h6'rd), hog-herd (ha'g- 

ho'rd) 
Svinjarija, n. filthiness (fi'l tines), hoggery (ha'geri) 
Svinje6a koza, n. hog's-skin (ha'gs-ski'n) 
Svinjetina, n. pork-meat (po'rk-mi't) 
Svinjska mast, n. hog-grease (ha'g-gri'z) 
Svinjski, a. hoggish (ha*gi§), swinish (sya'jniS) 
Svinjski trg, n. hog- market (ha'g-ma'rket) 
Svinuti V. to bend (tu be'nd), to bow (tu ba'y), to 

curve (tu ko'rv) 
Sviracy n. flute-player (flu't-ple'5r) 
Svirala, n. flute (flut), wind-pipe (u|'nd-pa'jp) 
Svi rati, v. to play music (tu ple'j mju'zik) 
Svirka, n. music (mju'zik) 
Svisnuti, v. to pine (tu pa'jn) 
Svita, prijatelji kod slave, n. party (pa'rti) 
Svitak, n. coil (ko'el) 
Svitanje, n. dawn (dUn) 
Svitati, V. to dawn (tu dSl'n) Svite — 16S Svud S Svite, n. dress (dres) 

Svitice, n. curls (korls) 

Svitnjak, n. grarter (ga'rtor), knee-band (ni'-ba'nd) 

Svjedocanstvo, n. testimony (te'stimoni) 

Svjedocbai n. certificate (sorti'fiket), testimonial 

(te'stimo'nial), evidence (e'videns) 
Svjedocenje, n. attestation (a'teste'jSan), testimony 

(te'stimoni) 
Svjedociti, v. to testify (tu te'stifaj), to witness (tu 

ui'tnes), to depose (tu dipo'z) 
Svjedok, n. witness (ui'tnes), deponent (depo'nent), 
Svjetiljka, n. lamp (lamp), lantern (la'ntorn) 
Svjetina, n. mob (mab), crowd (kra'ud) 
Svjetionik, n. light-house (la'jt-ha'us) 
Svjetlac, fosfor, n. phosphor (fa'sfor) 
Svjetio, n. light (lajt) 
Svjetlost, n. lustre (la'stor), gloss (glas), light (lajt), 

splendor (sple'ndor) 
Svjetlucati se, v. to gleam (tu gli'm), to glitter (tu 

gli'tor) 
Svjetovati, v. to counsel (tu ka'unsel), to advise (tu 

adva'jz) 
Svjetovni, a. wordly (uo'rdli), lay (lej), secular (se'- 

kjulor) 
Svjetovni stalez, n. secularity (se'kjula'riti) 
Svjetovni imetak, n. temporals (te'mporals) 
Svjetovnjak, n. laic (le'ik), layman (le'jman) 
Svjetski, a. worldly (uo'rdli), universal (ju'nivo'rsal) 
Svjez, a. fresh (fres) 
Svjezost, n. freshness (fre'snes) 
Sviacenje, n. undressing (a'ndre'sing) 
Svlaciti, V. to undress (tu a'ndre's) 
Svladanje, n. conquering (ka'nkoring), conquest (ka'n- 

kuest) 
Svladatelj, n. conqueror (ka'nkoror), vanquisher 

(va'nkuisor) 
Svladati, v. to conquer (tu ka'nkor), to master (tu 

ma'stor), to overcome (tu o'vorkam), to subdue 

(tu sabdju') 

Svod, n. sky (skaj), vault (valt) 

Svod nebeski, n. firmament (fo'rmament) 

Svodan, a. vaulty (va'lti) 

Svodilac, n. pander (pa'ndor), pimp (pimp) 

Svodiija, podvodnica, n. procuress (prokju'res) 

SvoditI, V. to vault (tu va'lt), to arch (tu a'r5) 

Svoditi, zavoditi, v. to pimp (tu pi'mp) 

Svodjenje, n. pimping (pi'mping), pandering (pa'n- 

doring) 
Svodnik, n. pander (pa'ndor), pimp (pimp), seducer 

(sidju'sor) 
Svodstvo, n. pandering (pa'ndoring) 
Svoj, pron. own (o'un), my (maj), his (hiz), hers 

(hors), ours (a'urs), yours (jurs), theirs (dars) 
Svoja, list (riba), n. sole (sol) 
Svojatalac, n. pretender (prite'ndor) 
Svojatanje, n. pretension (prite'ngan), usurpation 

(ju'sorpe'jSan) 
Svojatati, v. to arrogate (tu a'rogejt), to usurp (tu 

juzo'rp), to pretend (tu prite'nd) 
Svojdba, n. kinship (ki'ngip) Svojeglav, a. stubborn (sta'bSrn) 

Svojerucan, a. with one's own hand (uit ua'ns Q'un 

ha'nd), autographic (a'togra'fik) 
Svojevoija, n. willfulness (yl'lfulnes), arbitrarines 

(a'rbitrerines) 
Svojevoljan, a. willful (ui'lful), arbitrary (a'rbitreri) 
Svojeznanje, svjestnost samoga sebe, n. self-consci- 
ousness (se'lf-ka'n(5asnes) 
Svojina, n. property (pra'porti), ownership (o'unSr- 

sip) 
Svojskiy a. proper (pra'por) 
Svojstven, a. peculiar (pekju'ljor), singular (si'ngju- 

lor) 
Svojstvo, n. peculiarity (pekjulja'riti), individuality 

(individzjua'liti) 
Svojta, n. relationship (rile'jganSip) 
Svornik, n. wedge (ue'dz), bolt (bolt) 
Svota, n. sum (sam), amount (ama'unt), allowance 

(ala'uans) 
Svotan, a. aggregate (a'griget) 
Svrab, n. scab (skab), itch (15) 
Svrabljiv, a. scabby (ska'bi) 
Svracanje, n. averting (avo'rting) 
Svracati, v. to turn off (tu to'rn a'f), to avert (tu 

avo'rt) 
Svraka, n. magpie (ma'gpa'j) 
Svratiste, n. hotel (hote'l), inn (in) 
Svrbez, n. itching (i'Cing) 
Svrbiti, v. to itch (tu i'5) 
Svrci, V. to overthrow (tu o'vortro'u) 
Svrdao, n. drill (dril), bore (bor) 
Svrdao mali, n. gimlet (gi'mlet) 
Svrgnuce, n. deposition (de'pozi'gan) 
Svrgnuti, v. to overthrow (tu 5'v6rtro'u), to remove 

(tu rimu'v) 
Svrgnuti sa casti, v. to degrade (tu digre'jd) 
Svrh, prep, over (o'vor), above (aba'v) 
Svrha, n. purpose (po'rpos), object (a'bdSekt), aim 

(ejm) 
Svrnuti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to avert (tii 

avo'rt) 
Svrsen, a. finished (fi'nigt), ended (e'nded) 
Svrsenost, n. termination (to'rmine'jSan) 
Svrsetak, n. end (end), finish (fi'niS) 
Svrsitelj, n. finisher (fi'ni§6r), accomplisher (Ska'm- 

plisor) 
Svrslti, V. to end (tu e'nd), to finish (tu fi'nlg), to ac- 
complish (tu aka'mplig) 
Svruciti, v. to heat (tu hi't) 
Svrviti se, v. to flock (tu fla'k) 
Svrz, grana, n. branch (branC), arm (arm), bough 

(ba'u) 
Svrzak (na drvetu), n. gnarl (narl), knap (n&p) 
Svrzkav, a. knaggy (nk*gi) 
Svuci, V. to undress (tu a'ndre's), to take off (tu te'jk 

a'f) 
Svu6i cipele, n. to pull off the shoes (tu pu'l a'f di 

§u'z) 
Svud, svuda, adv. everywhere (e'v6rihu6r), all over 
(a'l o'v5r) g §a5ica 170 — Sikarje Sacica, n. small palm (sma'l pa'm) 

Sacica Ijudi, n. a few (e f ju'), several (se'voral) 

Safran, n. saffron (sa'fran) 

Sah, n. chess (ces) 

Sajka, n. boat (bo'ut), canoe (kanu') 

Sajkas, n. boatsman (bo'ucman) 

Saka, n. fist (fist), palm (pam) 

Sakalac, n. pugilist (pju'dzilist) 

Sakanje, n. boxing (ba'ksing), pugilism (pju'd^ilizm) 

Sakati se, v. to box (tu ba'ks) 

Sal, koprena, n. shawl (sal) 

Sala, n. joke (dzok), jest (dzest), fun (fan) 

Salica, n. cup (ka'p) 

Sal it i se, v. to jest (tu dze'st), to joke (tu dz5'k) 

Saljiv, a. jocose (dzoko's) 5. joking (d^o'king), funny 

(fa'ni), burlesque (borle'sk) 
Saljivdzija, n. humorist (hju'morlst), jester (d2e'stor), 
joculator (dza'kjulejtor), buffoon (ba'fu'n), droll 
fellow (dra'l fa'16) 
Saljivost, n. jocosity (dzoka'siti) 
Sampanjac, n. champagne (ga'mpe'jn) 
Sanac, n. trench (trenC) 
Sandati, v. to saunter (tu sa'ntor) 
Santati, gepati, v. to limp (tu li'mp) 
Santav, a. lame (lejm), limping (li'mping) 
Sanuti, muknuti, v. to lisp (tu li'sp), to whisper (tu 

hui'spor) 
Sap, bolest papaka, n. claw-sickness (kla'-si'knes) 
$apa, n. paw (pa) 
Sapat, n. whisper (hui'spor) 
Saptalac, n. prompter (pra'mptor) 
Saptati, V. to whisper (tu hiji'spor), to prompt (tu 

pra'mpt) 
Sar, a. variegated (ve'jriige'jted) 
Sarac konj, n. streaky-horse (stri'ki-ho'rs) 
Saraf, vidi civija 
■ Sarafiti, civijati, v. to screw (tu skru') 
Saraglje, n. trestle (tresl) 
§araglje mrtvacke, n. bier (bir) 
Saran riba, n. carp (karp) 

Saranje, garovitost, n. variegation (ve'jriige'jSan) 
§arati, V. to color (tu ka'lor), to paint (tu pe'jnt), to 

variegated (tu ve'jriigejt) 
Sarati, lagati, v. to lie (tu la'j) 
§aren, a. gay-colored (ge'j-ka'lord), party-colored 

(pa'rti-ka'lord), variegated (ve'jrilgejted) 
Sas, n. sedge (sedz) 
Sator, n. tent (tent) 
Satra, n. booth (but), stall (stal), den (den), stand 

(stand) 
Satrasce, n. stallage (sta'ledS) 
§av, n. stitch (sti5), seam (sinj) 
§cepati,v. to lay hold of (tu le*j ho'ld a'f), to seize 

(tu si'z), to catch (tu kH'C) 
Scetinje, n. bristle (brisl) 
S6ita, n. umbrella (ambre'la), parasol (p&'rasa'l) Scucuriti se, v. to crouch (tu kra'u6) 

Secer, n. sugar (su'gor) 

Seceriti, v. to sugar (tu gu'gor) 

Secerni, a. sugary (su'gori), sweet as sugar (sui't az 

^u'giir), honeyed (ha'nid) 
Sedrvan, zdenac, n. fountain (fa'untin) 
Segrt, n. apprentice (apre'ntis) 
Senac, us, n. louse (la'us) 
Senica, vidi psenica 

Senut, a. crazy (kre'jzi), insane (i'nse'jn) 
Senuti pamecu, v. to become insane (tu bika'm i'n- 
se'jn) 
Sepanje, n. limping (li'mping) 
Sepati, V. to limp (tu li'mp) 
Sepav, a. limping (li'mping) 
SepesatI, v. to limp (tu li'mp) 

Sepiriti se, v. to flaunt (tu fla'nt), to strut (tu stra't) 
Seprtlja, n. shuffer (sa'for), bungler (ba'nglor) 
Seprtljati, v. to juggle (tu dza'gl). to bungle (tu 

ba'ngl) 
Sesnaest, num. sixteen (siksti'n) 
Sesnaesti, num. sixteenth (siksti'nt) 
Sest, num. six (siks), 
Sesterostruk, a. sixfold (si'ksfo'ld) 
Sesti, num. sixth (sikst) 

Sestilo, n. compass (ka'mpas), circle (sorkl) 
Sesti na, n. sixth part (si'kst pa'rt) 
Sestorica, n. six of them (si'ks a'v dem) 
Sesir, n. hat (hat) 

Sesir mekani, n. soft hat (sa'ft ha't) 
Sesir slamnati, n. straw hat (stra' ha't) 
Sesir tvrdi, n. stiff hat (sti'f ha't) 
Sesirdzija, n. hatter (ha'tor) 
Setalac, n. promenader (pra'mine'jdor), walker (ua'- 

kor), pedestrian (pede'strian) 
Setalica, setaljka od ure, n. pendulum (pe'ndjulam) 
Setaliste, n. promenade (pra'mine'jd) 
Setati se, v. to take a walk (tu te'jk e ua'k), to walk 

(tu ua'k) 
Setnja, n. walk (ua'k), walking (ua'king) 
Seva, Cevrljuga ptica, n. lark (lark) 
Sevrdalo, n. fickle (fikl) 
Sevrdanje, n. fickleness (fi'klnes) 
Sevrdati, v. to fickle (tu fi'kl) 
Sezdeset, num. sixty (si'ksti) 
Sezdeseti, num. sixtieth (si'kstiet) 
Siba, n. rod (rad), switch (sui'6) 
Sibati, V. to flog (tu fla'g) 
Sibati (dijete), v. to whip (tu hui'p) 
Sibati (po ruci), v. to ferule (tu fe'ril. ill fe'rul) 
Sibica, zigica, n. match (ma5) 
Sibicnjak, n. match-box (ma5-ba'ks) 
Sija, n. nape (nejp) 
Sikara, n. shrub (§rab) 

gikarje, n. shrubbery (§ra'b5ri). brush-wood (bra.'S- 
yu'd) Silar — 171 — Skulj g Silar, n. awl-maker (a'l-me'jkor) 

§iliti, V. to sharpen (tu ga'rpn), to point (tu po'jnt) 

Siljak, siljanje, n. point (pojnt), top (tap), summit 

(sQ-'mit) 
Siljanj*, n. sending (se'nding) 
Siljanje (robe), n. forwarding (fo'ruording) 
Siljasty a. pointed (po'jnted), sharp (sarp), awlshaped 

(a'lse'jpt) 
Siljast (kut), a. acute (akju't) 
Siijasto lice, n. weasel-face (ufzl-fe'js) 
Siljati, slati, v. to send (tu se'nd), to forward (tu fo'r- 

uord) 
Siljkast, a. pointed (po'jnted) 
Silo, n. awl (al) 
Simsir, n. box-tree (ba'ks-tri') 
Simsirovina, n. box-wood (ba'ks-uu'd) 
Sip, n. haw-thorn (ha'-to'rn) 
Sipak, n. pomegranate (pa'mgra'net) 
Sipak od ruze, n. rose-bush (ro'z-bu'§), hip (hip) 
Sipka, n. stick (stik), rod (rad) 
Sipka, n. rod (rad), pole (pol), bar (bar) 
Sipka od puske, n. gun-rod (ga'n-ra'd) 
Sira, most, n. must (mast) 
Slrenje, n. spreading (spre'ding), widening (ua'jde- 

ning) 
Sirina, n. width (ui't), breadth (bret) 
Siritelj, n. propagator (pra'page'jtor) 
Siriti, V. to spread (tu spre'd), to extend (tu ekste'nd), 

to widen (tu ua'jdn), to amplify (tu a'mplifaj) 
Siriti se, sepiriti se, v. to flaunt (tu fla'nt), to strut 

(tu stra't) 
Sirok, a. broad (brad), wide (ua'jd) 
Siroka ulica, n. broad-way (bra'd-ue'j) 
Sirom, adv. wide (ya'jd), widely (ua'jdli) 
Sisak, n. wild plum (ua'eld pla'm) 
Sisarica, siska, n. gall-nut (ga'1-na't) 
Sisati, V. to shear (tu si'r), to cut hair (tu ka't ha*r) 
Siska, vidi sisarica, 
Sismis, n. bat (bat) 
Siti, sivati, v. to sew (tu so'u) 
Sivaci, a. sewing (so'ing) 

Sivaci stroj, n. sewing machine (so'ing ma§i*n) 
Sivaljka, n. sewing needle (so'ing ni'dl) 
Sivati, V. to sew (tu so'u) 
^kaf, n. water-bucket (ua'dor-ba'ket) 
Skakljanje, n. tickling (ti'kling) 
Skakljati, v. to tickle (tu ti'kl) 
Skakljiv, a. ticklish (ti'klis) 

Skakljiva stvar, n. delicate affair (de'liket afa'r), cri- 
tical matter (kri'tlkal ma'tor) 
Skanjac, vidi jastrijeb 
Skare, n. shears (sirs) 
Skarice, n. scissors (si'zors) 
Skatuija, n. box (baks) 
Skiljav, a. cross-eyed (kra's-a'jd), squint-eyed t'sku- 

i'nt-a'jd) 
Skiljenje, n. blink (blink), blinking (bli'nking) 
Skiljiti, V. to blink (tu bli'nk), to squint (tu skufnt) 
Ski! jo, n. squinter (skui'ntor), squint-eyed person 

(skui'nt-ajd p5*rsn) 
ikioca, n. pocket-knife (pa'ket-na'jf) Skiocati, V. to snap (tu sn§.'p) 

Sklopac, n. bite (bajt), flea-bite (fli'-ba*jt) 

Skoda, gteta, n. damage (da'medz), loss (las), injury^ 

(i'nd^uri) 
Skoditi, V. to harm (tu ha'rm), to injure (tu i'ndzur),^. 

to hurt (tu ho'rt), to damage (tu da'medz) 
Skodljiv, a. noxious (no'kgas), injurious (indzu'rias),. 

harmful (ha'rmful) 
Skodijivost, n. perniciousness (porni'Sasnes), noxious- 
ness (no'kgasnes) 

Skola, n. school (skul), school-house (sku'l-ha'us) 
Skoia visa, n. academy (aka'dimi), university (ju'ni- 

vo'rsiti), college (ka'ledz), high school (ha'j- 

sku'l), gymnasium (dzimne'jziam) 
Skoljka, n. shell (sel) 
Skolnik, ucitelj, n. teacher (ti'cor), school-master 

(sku'l-ma'stor) 
Skoiovanje, n. schooling (sku'ling) 
Skolovati, v. to school (tu sku'l) 
Skopac, n. gelded ram (ge'lded ra'm) 
Skopcevina, n. mutton (matn) 
Skopiti, V. to castrate (tu ka'strejt) 
Skopljenik, n. eunuch (ju'nak), castrate (ka'strejt)' 
Skopljenje, n. castration (ka'stre'j§an) 
Skornje, cizme, n. boots (buc) 
Skorpijon, n. scorpion (sko'rpian) 

Skrabica, kutija za milodare, n. alms-box (a*mz-ba,'ks> 
Skrba, n. tooth-gap (tu't-ga'p), gap in the teeth (ga'p^ 

in di ti't) 
Skrbav, a. gap-toothed (ga'p-tu'ted) 
Skrebetaljka, n. rattle (rati) 
Skrebetati, v. to rattle (tu ra'tl) 
Skrga (u ribe), n. gill (gil) 
Skrgut, n. gnashing (na'sing) 
Skrgutati, v. to gnash (tu na's) 
Skriljavac, n. slate (slejt) 

Skrinja, n. case (kejs), trunk (trank), chest (cest)^ 
Skripac, n. pinch (pine), dilemma (dile'ma) 
Skripac bolest, n. spavin (spa'vin) 

Skripanje, n. gnashing (na'ging), creaking (kri'king) 
Skripati, v. to gnash (tu na's), to creak (tu kri'k),. 

to gnarl (tu na'rl) 
Skrljak, vidi sesir 
Skrob, n. starch (stare) 
Skrobiti, v. to starch (tu starC) 
Skrobut, vidi skrobut 
Skropac, n. shower (sa'uor) 
Skropilica, n. sprinkler (spri'nklor), aspergilum (a's— 

pordzi'lam) 
Skropiti, v. to sprinkle (tu spri'nkl) 
Skropnica, n. holy -water fount (ho'li ua'dor fa'unt> 
Skrt, a. avaricious (a'vari'gas), greedy (gri'di), stingy 

(sti'nd^i) 
Skrtac, n. miser (ma'jzor), niggard (ni'gord) 
Skrtarenje, n. niggardliness (ni'gordlines) 
Skrtariti, v. to be stingy (tu bi sti'nd2i) 
§k»*tost, n. stinginess (sti'nd2ines), avarice (§.'v§-ris)^. 

greediness (grf dines) 
Skulj, n. coarse sand (ko'rs sa'nd) g Skulja 172 § uga §kulja, luknja, n. hole (hoi) 

Skver, n. dock (daM.), shipwright's yard (Si'prajc ja'rd) 

Skvorac, n. starling (sta'rling) 

Sijaka, n. crutch (kraS) 

Sljednik pas, n. blood-hound (bla'd-ha'und) 

Sljeme, n. top (tap), summit (sa'mit) 

Sijiva, n. plum (plam) 

Sljiva suha, n. prune (prtin), dried plum (dra'jd pla'm) 

Sljiviky n. plum-orchard (pla'm -a'r55rd) 

Sljivovica, n. plum-brandy (pla'm-bra'ndi) 

Sljoka, n. spangle (spangl) 

Sljuka, n. snipe (snajp), vood-cook (uu*d-ku*k) 

Sijunak, n. flint (fl'nt), pebble (pebl), gravel (gra'vel) 

Smrk, n. spout (spa'ut) 

Smrkalj, n. mucus (mju'kas), snot (snat) 

Smrkati burmut, v. to take snuff (tu te'jk sna'f) 

Smrkav, a. snotty (sna'ti) 

Smrkavac, n. snot-nose (sna't-no'z) 

Soger, n. brother-in-law (bra'dor-in-la') 

Sogorica, n. sister-in-law (si*st6r-in-la') 

Sojka, n. jay (dzej) 

Soljay n. slip-shoe (sli'p-su') 

Sopati, V. to feed (tu fi'd), to fatten (tu fa'tn) 

Spag, n. string (string), cord (kord) 

Spaga, n. cord (kord), string (string) 

Span, n. beadle (bl'dl) 

Spanjolac, n. Spaniard (spa'njord) 

Spanjoiska, n. Spain (spejn) 

Spanjolski, a. Spanish (spa'nis) 

Sparoga, n. asparagus (aspa'ragas) 

Spijun, n. spy (spaj) 

Spijunati, v. to spy (tu spaj) 

Spiija, n. grotto (gra'to), cave (kejv), cavern (ka'vorn) 

Spinat, n. spinach (spi'naS) 

Sprlh, sacma, n. shot (sat) 

Spurak, n, scorpion (sko'rpian) 

Sta, vidi §to 

Stacija, stanica, n. station (ste*jsan), stop (stap) 

StagaiJ, n. barn (barn) 

Stajerac, n. Styrian (sti'rian) 

Stajerska, n. Styria (sti'ria) 

Stajerski, a. Styrian (sti'rian) 

Staka, n. crutch (krac) 

Staka biskupska, n. crosier (kro'zor) 

Stakor, n. rat (rat) 

Stala, n. stable (stejbl) 

Stampa, n. print (print), printing press (pri'nting 

pre's), journalism (dzo'rnalizm) 
Stampanje, n. printing (pri'nting) 
Stamparija, n. printing-office (pri'nting-a'fis) 
Stampati, v. to print (tu pri'nt) 
Stap, n. stick (stik), cane (kejn) 
Stedionica, n. savings bank (se'jvings b§,'nk) 
§ted'isa, n. saver (se*jvor) 

Stedjeti, v. to save (tu se'jv), to spare (tu spa'r) 
Stedljiv, a. saving (se'jving), thrifty (tri'fti) 
Stedljivo zlvjeti, v. to be thrifty (tu bi tri'fti) 
Stedljivost, n. thriftiness (tri'f tines), parsimonious- 

ness (pa*rsimo*niasnes) 
Stednja, n. saving (se'jving), sparing (spa'ring) 
Stednja, uitedjeni novae, n. savings (se'jvings) Su Stektati, v. to gape (tu ge'jp) 
Stene, n. puppy (pa'pi), young dog (ja'ng da'g) 
Steniti (o kuji), v. to bring forth (tu bri'ng fo'rt) 
Steta, n. damage (da'medz), loss (las), pity (pi'ti), 

disadvantage (di'sadva'ntedz) 
Stetan, a. noxious (no'ksas), harmful (ha'rmtub, dis- 
advantageous (disa'dvante'jdzas) 
Sietnik, n. injurer (i'ndzuror), damager (da'medzor) 
Stetnost, n. perniciousness (porni'sasnes) 
Stetovati, v. to cause damage (tu ka'z da'medz), 

to injure (tu i'ndzur) 
Stic'enik,-ica, n. ward (ua'rd), protege (pro'te'ze'), 

client (kla'ent) 
Stipalica, n. pincers (pi'nsors), tweezers (tui'zors) 
Stipaljka, n. snuffers (sna'fors) 
Stipati, V. to pinch (tu pi'n5), to nip (tu nip) 
Stipavac, n. scorpion (sko'rpian) 
Stir, n. amaranth (a'marant), straw-berry spinach 

(stra'-beri spi'nedz) 
Stirka, vidi Skrob 
Stlrkati, vidi Skrobiti 
Stit, n. shield (sild) 

Stititi, V. to shield (tu si'ld), to protect (tu prote'kt) 
Stitnik, n. protector (prote'ktor), guardian (ga'rdian) 
Stitnlstvo, n. guardianship (ga'rdiansip), protectorate 

(prote'ktoret) 
Stiva broda, n. hold (hold) 
Stivo, n. reading (ri'ding), books (buks), literature 

(li'toracur) 
Sto, pron. what (hua't), why (hya'j) 
Stogdje, adv. here and there (hi'r and de'r) 
Stogod, pron. whatever (hua'te'vor), whatsoever 

(hua'coe'vor) 
Stokad, adv. sometimes (sa'mta'jms), now and then 

(na'u and de'n) 
Stosta, pron. of all kinds (av a'l ka'jndz) 
Stovanje, n. esteem (isti'm), respect (rispe'kt) 
Stovatelj, n. reverer (rivi'ror), reverencer (re'voren- 

sor), admirer (adma'jror) 
Stovati, V. to esteem (tu isti'm), to honor (tu a'nor), 

to respect (tu rispe'kt) ^i 
Strcaijka, n. syringe (si'rindz), squirt (skuo'rt) 
Strcaljka vatrogasna, n. fire-engine (fa'er-e'ndzin) 
Strcati, v. to syringe (tu si'rindS), to squirt (tu sku- 
o'rt) 
Strk, roda, n. stork (stork) 
Strkalj, zapor, n. gadfly (ga'dfla'j) 
Strkljast, a. spindle-shanked (spi'ndl-Sa'nkt) 
Stropot, n. rumbling noise (ra'mbling no'jz) 
Stropotan, a. noisy (no'jzi) 

Stropotati, v. to make a noise (tu me'jk e no'jz) 
Strukiji, n. cheese-cake (6i'z-ke*jk) 
Stucati se, v. to hiccough (tu hi'kap), to belch (tu 

be'16) 
Stucavica, n. hiccough (hi'kap) 
Stuk, n. putty (pa'ti) 
Stuka, riba, n. pike (pajk) 
Sturak, cvrcak, n. field-cricket (fi'ld-kri'ket) 
Subara, n. fur cap (f5'r k§,*p) 
ga, bolest, n. mange (mejnd2) s sugrav 4 173 — Tamo Sugav, a. mangy (me'jndzi), scabbed (skabd) 

Sugavac, n. leper (le'por) 

Sukunbaba, n. great-grandmother (gre*jt-gr&ndma'- 
dor) 

Sukundjedy n. great-grandfather (gre'jt-grandfa'dor) 

Suljevi, n. hemorrhoids (he'marojdz), piles (pa'els) 

Sum, n. bustle (basl) 

Suma, n. wood (uu'd), forest (fa'rest) 

Sumadija, n. woodland (uu'dla'nd) 

Sumar, n. forester (fa'restor), ranger (re'jndzor), fo- 
rest-keeper (fa'rest-ki'por) 

Sumarnik, n. wood-ward (uu'd-u§,'rd) 

Sumarstvo, n. forestry (fa'restri) 

Sumica, gaj, n. grove (grov) 

Sumiti, V. to bustle (tu ba'sl) 

Sumovit, a. wooded (uu'ded), woody (uu'di) 

Sumskiy a. woody (uu'di), sylvan (si'lvan) 

Sunjalo, njuskalo, n. sniveler (sni'volor), ferreter (fe*- 
rotor), spy (spaj) 

Sunjati, v. to sniff about (tu sni'f aba'ut), to spy (tu 
spa'j) 

Sunka, n. ham (ham) §upa, su§a, n. shed (§ed) 

Supalj, a. hollow (ha'lo) 

Supljikast, a. perforated (po'rforejted), porous (p5'- 

ras) 
Supijina, n. hollowness (ha'lones) 
Supljiti, v. to hollow out (tu ha'lo a'ut) 
Surjak, n. brother-in-law (bra'dor-in-la') 
Surjakinja, n. sister-in-law (si'stor-in-la') 
Surovati, v. to conspire (tu konspa'er) 
Susanjy n. noise (nojz) 
Susav, a. hornless (ho'rnles) 
Suskanje, n. lisping (li'sping) 

Suskati, v. to lisp (tu li'sp), to whisper (tu hui'spSr) 
Sutjeti, V. to be silent (tu bi sa'jlent) 
Sutljiv, a. taciturn (ta'sitorn) 
Sutijivost, n. taciturnity (ta'sito'rniti) 
Sutnja, n. silence (sa'jlens) 
Svelar, vidi podvala na 2eljeznici 
Sveija, n. seamstress (si'mstres), dress-maker (dre's- 

me'jkor) 
Svraka, ptica, n. mag-pie (ma'g-pa'j) 
Svrljuga, zimovka (ptica), n. bullfinch (bu'lfi'nC) Ta! inter j. but (bat), alas (ala's) 

Ta, conj. as (az) 

Taban, n. foot-sole (fu't-so'l) 

Tabia, vidi ploca 

Tablica, vidi plocica 

Tabor, n. camp (kamp), encampment (enka'mpment) 

Taborovati, v. to encamp (tu enka'mp) 

Tacka, tocka, n. dot (dat), period (pi'riad) 

Tacke, n. wheelbarrow (hui'lba'ro) 

Tacni, a. punctual (pa'nkcual), exact (egza'kt) 

Tacno, adv. punctually (pa'nkduali), sharply (sa'rpli) 

Tacnost, n. punctualness (pa'nk<5ualnes) 

Tad, tada, adv. then (den), at that time (at da't 
ta'jm) 

Tadasnji, a. of that time (av da't ta'jm), then (den) 

Tadbina, n. theft (teft) 

Taj, pron. this (dis) 

Tajinstven, a. mysterious (misti'rias) 

Tajiti^ V. to deny (tu dina'j), to conceal (tu konsl'l) 

Tajna, n. secret (si'krit), mystery (mi'stSri) 

Tajni, a. secret (si'krit), clandestine (klande'stin), 
hidden (hi'den) 

Tajnik, n. secretary (se'kriteri) 

Tajnistvo, n. secretary's office (se'kriteris a'fis), se- 
cretaryship (se'krotorisip) 

Tajno, adv. secretly (sT'kritli) 

Tajnost, n. secrecy (si'kresi) 

Tajom, adv. secretly (si'kritli), stealthily (ste'ltili) 

Takav, pron. such (sa5) 

Takmac, n. competitor (kampe'titor), rival (ra'jval) 

Takmica, n. contest (ka'ntest), competition (ka'mpe- 
ti'san), race (rejs), rivalry (ra'jvalri) 

Takmiti se, v. to compete (tu kompi't), to race (tu 
re'js) Taknuti, v. to touch (tu ta'5), to handle (tu ha'ndl) 

Tako, adv. so (so), thus (das) 

Takodjer, conj. also (a'lso), too (tu), likewise (la'jk- 

ua'jz) 
Takov, pron. such (sac) 
Talac, n. hostage (ha'stedz) 
Talambas, n. kettle-drum (ke'tl-dra'm) 
Talas, n. w^ave (ue'jv) 
Talent, dar, n. talent (t§,'lent), gift (gift) 
Talijan, n. Italian (ita'lian) 
Talijanski, a. Italian (ita'lian) 

Talionica, n. smeltery (sme'ltori), foundry (fa'undri> 
Tal ion fear, n. smelter (sme'ltSr) 
Taliti, V. to smelt (tu sme'lt) 
Taljenje, n. melting (me'lting) 
Taljige, n. one-horse-carriage (iia'n-ho'rs-ka'rld2), 

cab (kab), cart (kart) 
Talog, n. sediment (se'diment), lees (lis) 
Tama, n. darkness (da'rknes), obscurity (apskju*riti> 
Taman, adv. just now (dza'st na'u) 
Taman, a. dark (dark), gloomy (glu'mi) 
Taman iti, v. to destroy (tu distro'j), to extinguish (tu 

eksti'nguig) 

Tambura,-ica, n. tamburitsa (ta'mburica) 

Tamjan, n. incense (i'nsens) 

Tamnica, n. prison (prizn), jail (d2ejl), dungeon 

(da'ndSan) 
Tamnicar, n. jailer (d2e'jl6r) 
Tamnmaf vidi tama 

Tamnjeti, v. to grow dark (tu gro'u da'rk) 
Tarn no, adv. darkly (da'rkli) 
Tarn no vat I, v. to languish In prison (tu 15.'nguiS in 

pri'zn) 
Tamo, adv. there (dSr), yonder (ja'nd9r) T TamoSnji - 174 Te2iti Tamosnji, a. of that place (av da't ple'js) 

Tanak, a. thin (tin), slender (sle'ndSr) 

Tanclna, n. thinness (ti'nes) - 

Tanciti, v. to thin (tu ti'n) 

Tane, n. bullet (bu'let) 

Tanjir, n. plate (plejt), 

Tanjir za juhu, n. soup-plate (su*p-ple*jt), deep-plate 

(dl'p-ple'jt) 
Tan j UP za pecenku, n. platter (pla'dor) 
Tankoca, n. thinness (ti'nes) 
Tankovit, a. slender (sle'ndor) 
Taoc, n. hostage (ha'stedz) 

Tapati, v. to grope (tu gro'p), to tap (tu ta'p) 
Tapir, morska svinja, n. tapir (te'jpSr) 
Taraba, n. wooden fence (yu'dn fe'ns), board fence 

(bo'rd fe'ns) 
Tarac, n. pavement (pe'jvment) 
Taracanje, n. paving (pe'jving) 
Taracar, n. paver (pe'jvor) 
Taracati, v. to pave (tu pe'jv) 
Tast, n. father-in-law (^'dor-in-la') 
Tast, a- vain (vejn) 
Tastina, n. vanity (va'niti) 
Tat, n. thief (tif) 

Tata, tatica, n. dad (dad), daddy (da'di) 
Tatbina, n. theft (teft) 
Tava, prosulja,' n. pan (pan) 
Tavan, n. garret (ga'ret), attic (a'tik) 
Tavan, vidi taman 

Taziti, V. to sooth (tu su't), to comfort (tu ka'mfort) 
Te, conj. and (and) 
Te, tebe, pron. thee (di), you (ju) 
Tecivarina, n. revenue (re'venju) 
Tecaj, n. course (kors), currency (kO'rensi) 
Tecan, a. savory (se'jvori), palatable (pa'latabl) 
Tecevina, n. acquisition (a'kuizi'gan), profit (pra'fit), 

earnings (6'rnings) 
Tecnost, n. taste (tejst), savor (se'jvor), palatableness 

(pi,'latablnes) 
Teci, V. to run (tu ra'n), to flow (tu flo'u) 
Teg, n. pull (pul), tug (tag), draught (draft) 
Tega, utez, n. weight (ue'jt) 
Teg I lea, nateg, n. siphon (sa'jfan) 
Teg I it i, v. to draw (tu drii'), to drive (tu dra'jv), to 

pull (tu pu'l) 
Tegoba, n. difficulty (di'fikalti) 
Tegoban, tegotan, a. difficult (di'fikalt), painful 

(pe'jnful), toilsome (to'elsam) 
Tej, 5aj, n. tea (t!) 

Tek, n. appetite (§.'petajt), savor (se'jvor), taste (tejst) 
Tek, tekar, adv. only (o'nli), hardly (ha'rdli), scarcely 

(ska'rsli) 
Tckuci, a. flowing (flo'ing), fluid (flu' id), current (ko'- 

rent) 
Tekucf, slijededi, a. following (fa'loing), ensuing (en- 

su'ing) 
Tekucica, n. flowing water (flo'ing ua'dor) 
Tekucina, n. fluid (flu'id), liquor (li'k5r) 
Tekut, kokoSja uS, n. hen -louse (he'n-la*us) 
Tela I, n. herald (he'rald) 
T«lar, n. calf-herd (ka'f-h5'rd) Tele, n. calf (kaf) 

Teleban, n. block-head (bla'k-he'd) 

Telecak, n. knapsack (na'psa'k) 

Telece rebarce, n. veal-cutlet (\ri-kg,'tlet) 

Teletina, n. veal (vil) 

Tel it i, V. to calve (tu ka'v) 

Temelj, n. foundation (fa'unde'jSan), fundament (fa'n- 
dament), basis (be'jsis) 

Temeljan, temeljit, a. fundamental (fa'ndame'ntal), 
profound (profa'und), thorough (to'ru) 

Temeljiti, v. to base (tu be'js), to found (tu fa'und) 

Temelj 1 tost, n. profoundness (profa'undnes), thorough- 
ness (to'runes) 

Tenfati, v. to stew (tu stu*) 

T«pac, n. vagabond (va'gaband), vagrant (ve'jgrant) 

Tepalo, n. stammerer (sta'moror) 

Tepati, v. to stammer (tu sta'mor) 

Tepav, a. stuttering (sta'toring) 

Tepsti, V. to beat (tu bi't), to strike (tu stra'jk) 

Ter, conj. and (and) 

Teret, n. burden (bordn), charge (card2), freight 
(frejt), load (lo'ud) 

Tehetan, a. burdensome (bo'rdnsam) 

Teretnl, a. freight (frejt) 

Tesar, n. carpenter (ka'rpentor) 

Tesarstvo, n. carpentry (ka'rpentri) 

Tesati, v. to timber (tu ti'mbor), to square (tu skuS,'r), 
to hew (tu hju') 

Tesko, adv hardly (ha'rdli), with difficulty (uit di'- 
fikalti) 

Teskoca, n. hardship (ha'rdsip), difficulty (di'fikalti) 

Teta, tetka, n. aunt (ant), auntie (S,*nti) 

TBtak, n. uncle (ankl) 

Tetica, n. auntie (a'nti) 

Tetic, n. cousin (kazn) 

Tetiva, n. string (string) 

Tetiva (u geometriji), n. chord (k5rd) 

Tetositi, V. to nurse (tu no'rs), to foster (tu fa'stor) 

Tetrijeb, ptica, n. mountain -cock (ma'untin-'ka'k) 

Tetrijebica, n. mountain-hen (ma'untin-he'n) 

Teturati, v. to reel (tu ri'l), to stagger (tu sta'g6r) 

Teznik mjenice, n. drawer (dra*5r) 

Tezovnik mjenice, n. drawee (drSlT) 

Texuija, vaga, n. scale (skejl), balance (ba*lans) 

Teza, n. weight (ue'jt) 

Teza, sila, n. gravity (gra'viti) 

Tezak, radnik, n. farm-hand (fa'rm-h§.'nd), working- 
man (u(5'rkingman), hireling (ha'erling) 

TeSEak (za dignuti), a. heavy (he'vi) 

Tezak (za uSiniti), a. difficult (di'fikalt), important 
(impo'rtant) 

TeJakinja, n. working-woman (uo'rking-uu*m§,n) 

TeJastvo, n. farming (fa'rming) 

TeSenje, n. tillage (ti'led2), agriculture (§,'grikan<5ur) 

Tezina, n. weight (ue'jt) 

Teziste, n. gravitation (gra*vite*j§an) 

Teiiti, tezak biti, v. to weigh (tu ue'j) 

Tezitlza cim,*v. to aspire (tu aspa'er), to strive (tu 
stra'jv), to long (tu la'ng) Tegiti 175 - Tlo Teziti zemlju, v. to cultivate (tu ka'ltivejt), to till 
(tu ti'l) 

Teznja, n. striving (stra'jving), aspiration (a'spire'j- 
§an), endeavor (ende'vor) 

Ti, pron. you (ju), thou (da'u) 

Ti, tebi, pron. to thee (tu di'), to you (tu ju') 

Ticanje, n. touching (ta'Sing) 

Ticati, V. to touch (tu ta'6) 

Ticati se (koga), v. to concern (tu konso'rn), to re- 
gard (tu riga'rd) 

Tiganj, n. cooking-pan (ku'king-pa'n) 

Tigar, n. tiger (ta'jgor) 

Tigrica, n. tigress (ta'jgres) 

Tih (miran), a. still (stil), quiet (kua'et), calm 
(kam), sedate (side'jt) 

Tiho, adv. quietly (kua'etli), silently (sa'jlentli) 

Tijek, n. flow (flo'u), flowing (flg'ing) 

Tijelo, n. body (ba'di) 

Tijelovo, n. Corpus Christi (ko'rpus kri'sti) 

Tijesan, a. tight (tajt), narrow (na'ro), close (kloz) 

Tijesnlti, v. to make close (tu me'jk klo'z) 

Tijestiti, v. to knead (tu ni'd) 

Tiglati, vidi gladSati 

Tih (glas), a. low (lo'u) 

Tijesno, n. strait (strejt), narrow passage (na'ro pa'- 
sedz) 

Tijesto, n. dough (do'u) 

Tijestovit, a. doughy (dg'ui) 

Tik, adv. nearby (ni'rba'j) 

Tikva, n. gourd (gord), pumpkin (pa'mpkin) 

Tikvan, n. block-head (bla'k-he'd) 

Tikviste, n. gourd-field (go'rd-fi'ld) 

Tim, adv. herewith (hi'rui't), therewith (de'rui't), by 

it (ba'j i't), therefore (de'rfo'r) 
Timariti, v. to curry (tu ko'ri) 
Tinjati, v. to smolder (tu smoldor) 
Tinta, crnilo, n. ink (ink) 
Tintarnica, n. inkstand (i'nksta'nd), inkwell (i'nk- 

ye'l) 
Tipka (glasovira), n. key (ki) 
Tipkalo, n. key-board (ki'-bo'rd) 
Tiranin, n. tyrant (ta'jrant) 
Tisa, n. larch-tree (la'r6-tri') 
Tisak, n. print (print) 
Tiska, n. crush (kras), crowd (kra'ud) 
Tiskar, n. printer (pri'ntor) 
Tiskara, n. printing-plant (pri'nting-pla'nt) 
Tiskarski, a. printing (pri'nting) 
Tiskarski stroj, n.' printing press (pri'nting pres) 
Tiskarstvo, n. typography (tajpa'grafi) 
Tiskati, v. to print (tu pri'nt), to press (tu pre's) 
Tiskati se, v. to crowd (tu kra'ud), to press (tu pre's) 
Tisovina, n. larch-wood (la're-uu'd) 
Tisu6a, num. thousand (ta'uzand) 
Tisucina, n. one thousandth (ua'n ta'uzent) 
Tisu6nica, n. millennium (mile'niam) 
Tisina, n. stillness (sti'lnes), tranquility (trankui'liti) 

silence (sa'jlens), calm (kam) 
TiStati, V. to press (tu pre's), to squeeze (tu skui'z), 

to crowd (tu kra'ud), to lay heavy (tu lej he'vi) Titraj, n. vibration (va'jbre'jSan), oscilation (a'sile'j- 

§an) 
Titranje, n. oscilation (a'sile'jSan), swinging (sui'n- 

ging) 
Titranje, omalovaSavanje, n. trifling (tra'jfling) 
Titrati, v. to swing (tu sui'ng) 
Titrati se s kirn, v. to trifle with (tu tra'jfl ui't) 
Tja, adv. till (til), up to (a'p tu) 
Tj'edan, sedmica, n. week (ui'k) 
Tjednik, n. weekly paper (ui'kli pe'jpor), weekly 

(ui'kli) 
Tjelesan, a. bodily (ba'dili), corporal (ka'rporal), 

corporeal (korpo'rial) 

Tjelesna straza, n. body-guard (ba'di-ga'rd), life- 
guards (la'jf-ga'rdz) 

Tjelovjezba, n. exercise (e'kaorsajz), gymnastics 
(dzimna'stiks) 

Tjeme, n. crown of the head (kra'un av di he'd) 

Tjeme (brda), n. top (tap), summit (sa'mit) 

Tjena, membrana, n. membrane (me'mbre'jn) 

Tjeralica, n. warrant of caption (ua'rant av k§.'p§an), 
hue-and-cry (hju'-and-kra'j) 

Tjeranje, n. chase (5ejs), driving (dra'jvin^), pursu- 
ance (porsju'ans) 

Tjerati, v. to chase (tu Ce'js), to drive (tu dra'jv), 
to pursue (tu porsju'), to force (tu fo'rs) 

Tjeskoba, n. anxiety (angza'eti), pressure (pre'Sur), 
distress (distre's) 

Tjeskoban, a. anxious (a'nkgas), afraid (S-fre'jd), 
narrow (na'ro) 

Tjesnac, n. narrow passage (n&'ro pa*sed2) 

Tjesnac morski, n. strait (strejt) 

Tjesnoca, n. narrowness (na'rones), tightness (tajt- 
nes) 

Tjesten, a. doughy (do'i) 

Tjesenje, n. consolation (ka'nsole'jgan) 

Tjesitelj, n. consoler (kanso'15r), comforter (ka'mfSr- 
tor) 

Tjesiti, v. to console (tu kanso'l). to comfort (tu 
ka'mfort) 

Tkafac, n. weaver (ui'vSr) 

Tkanica, n. scarf (skarf), sash (sa§) 

Tkaninay n. texture (te'ks65r), web (ue*b), fabric 

(fa'brik) 
Tkanje, n. weaving (ui'ving), texture (te'ks6ur) 
Tkaonica, n. textile mill (te'kstil mi'l) 
Tkati, V. to weave (tu ui'v) 
Tko, pron. who (hu) 
Tkogod, pron. whoever (hu*e*v6r) 
TIacenje, n. oppression (opre'gan) 
TIacitelj, n. oppressor (opre'sSr) 

TIaciti, V. to oppress (tu opre's), to press (tu pre's) 
TIak, n. compression (kompre'San), pressure (pre'Sur) 
TIak plina, n. expansion (ekspS,*n§an) 
TIak teze, n. gravitation (gra'vite'jSan) 
TIaka, robota, n. socage (sa'ked2), compelled service 

(kompe'ld s5'rvis) 
Tfakomjer, n. barometer (bara'midSr) 
Tlapnja, n. raving (re'jving) 
Tlo, n. ground (gra'und) Tloris _- 176 — TreCina Tloris, n. map (map), chart (Cart), ground-plan 

(gr§,'iind-pla'n) 
Tmast, a. dark (dark), gloomy (glu'mi) 
Tmican, a. obscure (apskju'r), dark (dark) 
Tmina, tmica, n. darkness (da'rknes), obscurity (ap- 

skju'riti) 
Tmuran, a. gloomy (glu'mi), cloudy (kla'ydi) 
Tmuriti se, v. to becloud (tu bikla'ud), to sadden (tu 

sa'dn) 
To, pron. that (dat) 
TobolaCj n. pouch (pa'ud), bag (bag) 
Toboze, adv. pretendedly (prite'ndedli) 
Toboznji, a. pretended (prite'nded), so called (so' 

ka'ld), would-be (uu*d-bi*) 
Tocilj, brus, n. whetstone (hue'tsto'n) 
Tocak, n. wheel (hui'l) 

Tocan, a. punctual (pa'nkdual), exact (egza'kt), pre- 
cise (prisa'js) 
Tocenje, n. pouring (po'ring) 
Tociti, V. to pour (tu po'r), to fill (tu fi'l) 
Tocka, n. dot (dat), point (pojnt), period (pi'riad) 
Todnc, adv. punctually (pa'nkduali), exactly (eg- 
za'ktli), precisely (prisa'jsli), sharply (sa'rpli) 
Tocnost, n. exactness (egza'ktnes), punctuality (pa'n- 

k(iua'liti), precision (presi'zan) 
Tok, n. sheath (sit) 

Tok, tijek, n. flow (flo*u), run (ran), course (kors) 
Tokar, strugar, n. turner (to'rnor) 
Tokara, n. lathe (lejd) 
Toll, adv. so far from (so' far fro'm), much less (ma'c 

le's) 
Toliki, a. so great (so gre'jt) 

Toliko, adv. so much (so' ma'c), in such a manner 
(in sa'c e ma'nor), to such a degree (tu sa'6 e 
digri') 
Toljaga, n. club (klab), stick (stik) 
Tona, n. ton (t^an) 
Tonuti, V. to sink (tu si'nk) 
Top, n. cannon (ka'nan), gun (gan) 
Topao, a. warm (ua'rm), hot (hat) 
Topdzija, n. artillery man (arti'lori ma'n), gunner 

(ga'nor) 
Topionica, vidi talionica 

Topiti, V. to melt (tu me'lt), to dissolve (tu diza'lv) 
Topi ice, n. hot springs (ha't spri'ngs) 
Topllna, n. warmth (ua'rmt), heat (hit) 
Topliti, V. to warm (tu ua'rm), to heat (tu hl't) 
Topljiv, taljiv, a. fusible (fju'zibl) 
Topljivost, n. fusibility (f ju'zibi'liti) 
Toplomjer, n. thermometer (torma'mitor) 
Topnik, n. gunner (ga'nor) 
Topnistvo, n. artillery (arti'lori). 
Topola, n. poplar-tree (pa'plor-tri') 
Topolovlna, n., poplar wood (pa'plSr uu'd) 
•Topomet, n. cannon-range (ka'nan-re'jndz), within 

gun-shot (uidi'n-ga'nsa't) 
Topot, n. stamping (sta'mping) 
Topotati, V. to stamp (tu sta'mp) 
Topuzina, n. bludgeon (bl§,'d2an) 
Tor, n. fold (fold), hurdle (hSrdl) Toranj, n. tower (ta'uor), steeple (stipl) 

Torba, n. bag (bag), sack (sak), satchel (saCl) 

Torbak, n. knapsack (na'psa'k) 

Torbar, n. peddler (pe'dlor), hawker (ha'kor) 

Tornjati se, v. to pack away (tu pa'k a'ue'j) 

Torta, n. tart (tart) 

Tovan, a. fat (fat) 

Tovar, n. load (lo'ud), freight (frejt) 

Tovar (magare), n. donkey (da'nki), ass (as) 

Tovar (riba), n. haddock (ha' dak) 

Tovariti, v. to load (tu lo'ud), to freight (tu fre*jt> 

Tovarni, a. freight (frejt) 

Tovarni list, n. bill of lading (bi'l av le'jding) 

Toviti, V. to feed (tu fi'd), to fatten (tu fa'tn) 

Tracak, n. beam (bim), ray (rej) 

Tracnica, n. track (trak), rail (rejl) 

Trag, n. trace (trejs), trail (trejl), clew (klu) 

Trajan, a. durable (dju'rabl), lasting (la'sting), per-^ 
manent (po'rmanent) 

Trajanje, n. duration (djure'jsan) 

Trajati, v. to last (tu la'st) 

Trajnost, n. durability (dju'rabi'liti), permanence 

(po'rmanens) 
Trak, vrpca, n. band (band), loop (lup), tape (tejp> 
Trak, zraka, n. beam (bim), ray (rej) 
Trakavica, n. tape-worm (te'jp-uo'rm) 
Traljav, a. shabby (sa'bi) 
Traljavac, n. ragamuffin (ra'gama'fin) 
Traljavost, n. shabbiness (Sa'bines) 
Tralje n. rag (rag), tatter (ta'tor) 
Trandovilje, n. poplar rose (pa'plor ro'z) 
Tratina, n. pasture (pa's^or), turf (torf), lawn (lan> 
Tratiti, v. to spend (tu spe'nd), to lose (tu lu'z), to 

squander (tu skua'ndor) 
Trava, n. grass (gras) 
Travanj, n. April (e'jpril) 
Travar, n. herbalist (ho'rbalist) 
Traviste, n. lawn (Ian) 
Travka, n. grass-blade (gra's-ble'jd) 
Travnik, n. grass-plot (gra's-pla't), savanna (sa'- 

va'na) 
Trazba, trazbina, n. demand (dima'nd), claim (klejm), 

search (sore) 
Trazenje, n. searching (s6*r6ing), questing (kue'sting) 
Trazioc, zahtjevalac, n. claimant (kle'jmant) 
Traziti, iskati, v. to search (tu so'rc), to seek (tu si'k), 

to look for (tu lu'k fo'r) 
Traziti, zahtjevati, v. to demand (tu dima'nd), to 

claim (tu kle'jm), to ask (tu a'sk) 
Trbuh, n. belly (be'li) 

Trbusast, a. bellied (be'lid), convex (ka'nveks) 
Trbusni, a. intestinal (inte'stinal) 
Trcalac, n. runner (ra'nor) 
Trcalac konj, n, race-horse (re'js-ho'rs) 
Trcati, v. to run (tu ra'n) 
Trcke, adv. running (ra'ning) 
Trebati, v. to need (tu ni'd), to want (tu ua'nt), to 

require (tu rikua'er) 
Treci, num. third (tord) 
Tre6ina, n. one third (ua'n to'rd) Tren — 177 TroSiti Tren, n. twinkling? (tui'nkling), moment (mo'ment), 

jiffy rd^i'fl), instant (i'nstant) 
Trenica, ribei, n. grater (gre'jtor) 
Trenje, trvenje, n. friction (fri'ksan) 
Trenutak, n. moment (mo'ment), instant (i'nst&nt) 
Trenutan, a. instantaneous (i'nstante'jnias) 
Trenuti, v. to wink (tu ui'nk) 
Trepavica, n, eyelash (a'jla'S) 
Trepeljka, n. podocarp (pa'doka'rp) 
Trepet, n. tremble (trembl), tremor (tre'mor) 
Trepetati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 

gi'vor) 
Treptati, v. to blink (tu bli'nk), to twinkle (tu tui'nkl) 
Treptjeti, v. to flutter (tu fla'tor) 
Treset, n. turf (torf) 
Treska riba, n. stock-fish (sta'k-fi'§) 
Treskavica, n. tempest (te'mpest) 
Treslovac, n. dwarf-tree (dua'rf-tri') 
Tresnuti, v. to throw down (tu tro'u da'un), to bang 

(tu ba'ng) 
Tresti, v. to shake (tu se'jk), to shiver (tu gi'vor), to 

tremble (tu tre'mbl) 
Tresnja, n. cherry (Ce'ri) 
Tresnja (drvo), n. cherry-tree (ce'ri-tri') 
Tresnja, tresak, n. quake (kue'jk), shake (sejk), trem- 
ble (trembl) 
Tresnjovica (rakija), n. cherry-brandy (Se'ri-bra'ndi) 
Tresnjovina, n. cherry-wood (ce'ri-uu'd) 
Treznoca, n. sobriety (sobra'iti) 
Trg, n. market (ma'rket), public square (pa'blik sku- 

a'r) 
Trganje, n. tearing (ta'ring) 
Trganje grozdja, berba, n. vintage (vi'ntedz) 
Trganje u tijelu, n. gripes (grajps), colic (ka'lik) 
Trganje u kostima, n. rheumatism (ru'matizm) 
Trgati, v. to pull (tu pu'l), to tear (tu ta'r) 
Trgati, brati, v. to gather (tu ga'dor), to pick (tu pi'k) 
Trgnuti, v. to pull (tu pu'l) 
Trgnuti se, v. to wince (tu ui'ns) 
Trgovac, n. merchant (mo'rcant), dealer (di'lor) 
Trgovac na malo, n. retail-dealer (ri'tejl-di'lor) 
Trgovac ugljenom, n. coal-dealer (ko*ul-di'16r) 
Trgovac vinom, n. wine-merchant (ua'jn-m5'r6ant) 
Trgovac zitom, n. corndealer (ko'rndi'lor) 
Trgovacka komora, n. Chamber of Commerce (5e*jm- 

bor av ka'mors) 
Trgovacki, a. commercial (komo'rsal), mercantile 

(mo'rkantil), merchant-like (mo'rcant-Ia'jk) 
Trgovacki brod^ n. merchantman (mo'rcantman) 
Trgovati, v. to trade (tu tre'jd), to deal (tu di'l) 
Trgovina, n. trade (trejd), commerce (ka'mors) 
Trgoviste, op^ina, n. borough (bo'ro), township (ta'un- 

sip) 
Trhonosa, n. porter (po'rtor) 
Tri, num. three (tri) 

Trica, n. trifle (trajfl), idle talk (a'jdl ta'k) 
Tricarija, n. trifle (trajfl) 
Tricav, a. null (nal), void (vojd), insignificant (i'n- 

signi'fik§,nt) Trideset, num. thirty (t5'rti) 

Tridesetl, num. thirtieth (t5'rtiet) 

Trijebiti, v. to clean (tu kirn), to pick (tu pl'k) 

Trijenn, n. fore-house (fo'r-ha'us) 

Trijes, n. thunder (ta'ndor), crack (kr&k) 

Trijesak, n. thunder-bolt (ta*nd6r-bo'lt) 

Trijeska, n. splinter (spli'ntSr), chip (Cip) 

Trijezan, a. sober (so'b6r) 

Trijeznost, n. sobriety (sobra'iti) 

Trinaest, num. thirteen (tOrti'n) 

Trinaesti, num. thirteenth (tGrtl'nt) 

Trine, n. hay-flower (he'j-fla'u6r) 

Tri put, adv. thrice (trajs) 

Tristo, num. three hundred (tri' ha'ndred) 

Trk, n. run (ran), race (rejs) 

Trkac, n. runner (ra'nGr), racer (re'jsOr) 

Trkaliste, n. race-track (re*js-tr5,'k) 

Trijati, v. to rub (tu ra'b) 

Trn, n. thorn (torn), prickle (prikl) 

Trnjak, n. thornbush (to'rnbu'S), brambles (br&mbls) 

Trnje, n. brake (brejk), briers (bra* jars) 

Trnjina, n. black-thorn (bla'k-to'rn) 

Trnovit, a. thorny (to'rni) 

Trnuti (ruka, noga), v. to benumb (tu bina'm) 

Trobojni, a. tricolored (tra'jka'15rd) 

Trobojnica, n. tricolor (tra'jka'lor) 

Troglav, a. three-headed (tri'-he'ded) 

Troha, n. morsel (morsl) 

Trojci, n. triplets (tri'plec) 

Troje, num. three (tri) 

Trojedan, a. triune (tra'ju'n) 

Trojica, Duhovo, n. Whitsuntide (hui'tsnta'jd) 

Trojstvo, n. trinity (tri'niti) 

Trokatnica, n. three story building (tri sto'ri bi'lding) 

Trokolica, n. tricykle (tra'jslkl) 

Trokrak, a. three-pronged (tri'-pra'ngd) 

Trokrat, adv. thrice (trajs) 

Trokut, n. triangle (traja'ngl) 

Trokutan, a. triangular (traj3,'ngjul5r) 

Troljetni, a. triennial (traje'nial) 

Trom, a. sluggish (sla'gig), phlegmatic (flegmS-'tik) 

Tromost, n. sluggishness (sla'giSnes) 

Tronog, a. tripedal (tri'pidal) 

Tronozac, n. tripod (tra'jpad) 

Tronut, a. moved (muvd) 

Tronuti, v. to stir (tu stS'r), to move (tu mu'v) 

Tropin©, n. grape-waste (gre'jp-ue'jst) 

Troska, n. dross (dras) 

Troslovcan, a. triliteral (trajli'tSral) 

Trostran, a. trilateral (trajla'toral), threesided (tri*- 

sa'jded) 
Trostruk, a. triple (tripl), threefold (tri'fo'ld) 
Trosak, n. expense (ekspe*ns), expenditure (ekspe'n- 

didur) 
Trosan, a. fragile (fr^'dSiU, brittle (britl), frail (frejl) 
Trosenje, n. spending (spe'nding), lavishing (l&'vl- 

§ing), wearing out (uS,*ring a'Tit), wasting (ug'J- 

sting) 
Trositi, v. to spend (tu spe'nd), to consume (tu kon- 

zu'm), to waste (tu ue'jst) Trogkovnik — 178 Turpijati Troskovnik, n. expense account (ekspe'ns 4k§,'unt) 

Trougiast, a. three-cornered (tri*-ko'rn5rd) 

Trovanje, n. poisoning: (po'jz5ning) 

Trovatelj,-ica, n. poisoner (po'jznSr) 

Trpak, a. bitter (bi'tSr), harsh (har§), tart (tart) 

Trpati, v. to cram (tu kra'm) 

Trpeza, n. dining-table (da'jning-te'jbl) 

Trpjeti, v. to suffer (tu sa'fSr), to endure (tu endju'r) 

Trpkost, n. tartness (ta'rtnes) 

Trpljiv, vidi strpljiv 

Trpljivost, n. tolerance (talorens), endurance (en- 
dju'rans) 

Trputac, n. fir-grove (fS'r-gro'v) 

Trs, n. vine (vajn) 

Trsiti se, v. to endeavor (tu ende'vSr) 

Trsje, n. vine (vajn) 

Trska, vidi trstika 

Trskovina, n. sugar-cane (§u'g5r-ke'jn) 

Trstenjak, n. reed-plot (ri'd-pla't) 

Trstika, n. cane (kejn), reed (rid) . 

Trstina, n. bamboo (bambu*) 

Trti, V. to rub (tu ra'b), to wipe (tu ua,'jp) 

Trubac, rilo, n. trunk (trank) 

Trubac, trubljaC, n. trumpeter (tra'mpetSr) 

Trubiti, v. to trumpet (tu tra'mpet) 

Trubija, n. trumpet (tr§.*mpet) 

Trubnjak, brnjica, n. muzzle (mazl) 

Trud, n. pain (pejn), toil (to'el), hardship (ha'rdSip) 

Trud, upalak, n. tinder (ti'ndor) 

Trudan, a. tired (ta'erd), weary (ui'ri) 

Trudba, n. endeavor (ende'vor), pains (pejns) 

Trud ben ik, n. zealot (ze'lat) 

TruHiti se, v. to take pains (tu te*jk pe'jns), to en- 
deavor (tu ende*v6r) 

Trudna, nose(5a, a. pregnant (pre'gnant), in family 
way (in fa'mili ue'j) 

Trudnica, n. a woman in family way (e uu'm§,n in 

fa'mili ue'j) 
Trudnoca, n. pregnancy (pre'gnansi) , child-bearing 

(Sa'eld-ba'ring) 
Trudovi, n. after-pains (§,*ftor-pe'jns) 
Trulez, n. rotteness (ra'tnes), putridity (pjutri'diti) 
Truli zubi, n. carious teeth (ke*jrias tft) 
Truliti, V. to rot (tu ra't), to putrefy (tu pju'trifaj) 
Trulo, kupula, n. cupola (kju'pola) 
Trulost, n. putrefaction (pju'trifa'kgan) 
Trun, n. splinter (spli'ntOr), mote (mo'ut) 
Trunuti, v. to decay (tu dike'j), to putrefy (tu pju'- 

trifaj) 
True, a. rotten (ratn), putrid (pju'trid) 
Trup, 11. trunk (trank), body (ba'di) 
Truplo, n. corpse (korps) 
Trut, n. drone (dron) 

Trvenje, n. friction (fri'k§an), rubbing (ra'bing) 
Trzanje, n. vibration (va'jbre'jSan) 
Trzati, v. to thrill (tu tri'l), to be convulsed (tu bi 

kanva'lst), to wince (tu yi'ns), to irritate (tu I'ri- 

tejt) 
Trzavica, n. tremble (trembl), tremor (tre*m5r) 
Trziste, n. market (ma'rket) Trziti, V. to sell (tu se*l), to trade (tu tre'jd) 

Trznica, n. market-place (ma'rket-ple'js) 

Tu, adv. here (hir) 

Tubast, a. dull (d§,l), blunt (blant), obtuse (i-ptju's) 

Tubeljak, n. stump (stamp) 

Tucalo, n. pestle (pesl) 

Tucet, n. dozen (dazn) 

Tuc, mjed, n. bronze (brs,nz) 

Tuca, gragica, n. hail (hejl) 

Tucak, n. mortar (mo'rt5r), pestle (pesl) 

Tucnjava, n. fight (fajt), fray (frej), scuffle (skg.fl) 

Tuci, V. to beat (tu bi't), to cudgel (tu ka'd2el) 

Tuci se, V. to fight (tu fa»jt) 

Tud, tuda, adv. this way (di*s ue*j) 

Tudj, a. foreig (fa'ren), strange (strejnd2) 

Tudjin, tudjinac, n. foreigner (fa'renSr), stranger 
(stre'jnd26r), alien (e'jljen) 

Tudjiti se, v. to estrange (tu estre'jnd2) 

Tudjozemac, n. alien (e'jljen) 

Tuga, n. grief (grif), affliction (Mi'kSan), sorrow 
<sa*ro) 

Tugaljiv, a. grieved (grivd), afflicted (§,fli'kted), sad 
(s&d) 

Tugovanje, n. mourning (m5'rning), grieving (grf- 
ving) 

Tugovati, v. to mourn (tu m5*rn), to grieve (tu grfv), 
to be afflicted (tu bi afli'kted) 

Tuka, pura, n. turkey-hen (to'rki-he'n) 

Tukac, puran, n. turkey-cock (to*rki-ka*k) 

Tulac, n. quiver (kui'vor), case (kejs), tube (tjub) 

Tulanj, n. seal (sil), seal-calf (sll-ka'f) 

Tulipan, n. tulip (tju'lip) 

Tuliti, V. to howl (tu ha'ul), to yell (tu je'l) 

Tuljac, tuljak, n. legume (le'gum) 

Tulum, cijev, n. pipe (pajp) 

Tumac, n. interpreter (int6'rpret5r) 

Tumacenje, n.. interpretation (I'ntOrprete'jSan), ex- 
planation (e'ksplane'jSan) 

Tumaciti, v. to interpret (tu intS'rpret), to explain (tu 
eksple'jn), to comment (tu ka'meni) 

Tumaralo, n. rambler (r§.'mbl6r) 

Tumarati, v. to ramble (tu r§,'mbl), to rove (tu r5'v) 

Tunel, n. tunnel (ta'nel) 

Tunina, n. tunny-fish (ta'ni-fi'S) 

Tunja, n. quince (kui'ns) 

Tup, a. blunt (blant), dull (dal) 

Tupiti, V. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l) 

Tupo6a, n^ bluntness (bla'ntnes), dulness (da'lnes) 

Tupoglav, a. stupid (stju'pid), dull (dal), insipid (in- 
si'pid) 

Tu peg la vest, n. stupidity (stjupi'ditl) 

Turati, v. to push (tu pu*§), to thrust (tu tra'st) 

Turcin, n. Turk (tSrk) 

Turnuti, v. to push (tu pu*§) 

Turoban, a. sad (sS,d), sorrowful (sa'roful), melan- 
cholic (me'lanka'lik) 

Turobnost, n. sadness (s&'dnes), melancholy (me'lan- 
kali) 

Turpija, n. file (fa'el) 

Turpijati, V. to file (tu fa'el) Turska 179 — XJbratl Turska, n. Turkey (to'rki) 

Turski, a. Turkish (to'rkiS) 

Tust, a. fat (fat), thick (tik) 

Tustiioy n. grease (gris) 

Tus, napitnica, n. fanfare (fa'nf&r) 

Tutanj, n. roar (ror) 

Tutija, n. zink (zink) 

Tutkalo, kelje, n. glue (glu), lime (lajm) 

Tutnjava, n, roar (ror), tumult (tju'malt) 

Tutnjiti, V. to roar (tu r5'r) 

Tutor, skrbnik, n. guardian (ga'rdian) 

Tutorstvo, n. guardianship (ga'rdianSip) 

Tuzemac, n. native (ne'jtiv), inlander (i'nlandor) 

Tuzemni, a. inland (i'nland), indigenous (indi'd2inas) 

Tuzaljka, n. elegy (e'lidSi) 

Tuzan, a. sad (sad), mournful (mo'rnful), sorrowful 

(sa'roful) 
Tuzba, n. accusation (a'kjuze'jSan), charge (5ard2), 

complaint (komple'jnt) 
Tuzba (sudbena),n. suit (sut), action (a'kgan) 
Tuzenik ,n. defendant (dife'ndant) 
Tuzitelj, n. plaintiff (ple'jntif), complainant (kom- 

ple'jnant), accuser (akju'zor) 
Tuzitl, V. to accuse (tu akju'z), to charge (tu 5a'rd2), 

to sue (tu su') 
Tuzitl se, V. to complain (tu komple'jn), to lament (tu 

lame'nt) 
Tuznjava, n. lamentation (la'mente'jSan) 
Tvar, n. stuff (staf), matter (m&'tor) 
Tvaran, a. material (mati'rial) 
Tvoj, pron. thy (daj), thine (dajn), your (jur), yours 

(jurs) Tvorac, n. creator (krie'jtdr), producer (prodju*s6r) 

Tvorac (ziYolinja), n. skunk (skank) 

Tvoran, a. creative (krie'jtiv) 

Tvorevina, n. formation (fo'rme'jsan), product (pra'- 

dakt) 
Tvoriti, v. to form (tu fo'rm), to create (tu krie'jt), 

to produce (tu prodju's), to manufacture (tu mS.'. 

njufa'k<5or) 
Tvornica, n. factory (fa'ktori), mill (mil) 
Tvornlcar, n. manufacturer (ma'njufa'k<Suror) 
Tvornlcarstvo, n. manufactur (ma'njufa'k^ur) 
Tvrd, a. hard (hard), firm (form), steadfast (ste'd- 

fa'st) 

Tvrda srca, n. hard-hearted (ha'rd-harte'd) 

Tvrdac, skupac, n. niggard (ni'gord), miser (ma'jz5r) 

Tvrditi, v. to harden (tu ha'rdn), to fortify (tu fo'rtl- 

faj) 
Tvrditi, govoriti. v. to affirm (tu afo'rm), to assert 

(tu aso'rt) 

Tvrdjava, n. fortress (fo'rtres) 

Tvrdnja, n. affirmation (a'forme'jSan), allegation 

(a'lege'jsan) 
Tvrdoca, n. hardness (ha'rdnes) 

Tvrdoglav, a. obstinate (a'pstinet), stubborn (stQ,'b5rn) 
Tvrdoglavost, n. obstinacy (a'pstinesi), stubborness 

(sta'bornes) 
Tvrdokoran, a. obdurate (a'bdjurejt) 
Tvrdokornost, n. obduracy (a'bdjuresi) 
Tvrtka, n. firm (form) 
Tvrtkast, otvrd, a. hardish (ha'rdiS) u U, prep, in (in), at (at), on (an), within (uidi'n) 

Uapsiti, V. to arrest (tu are'st) 

Ubav, a. pleasant (ple'zant), graceful (gre'jsful), ele- 
gant (e'legant) 

Ubavost, n. grace (grejs), charm (5arm), elegance 
(e'legans) 

Ubica, ubojica, n. slayer (sle'jor), murderer (mo'rdo- 
ror) 

Ubice, ubijstvo, n. murder (mo'rdor), killing (ki'ling) 

Ubijanje, pokolj, n. slaughter (sla'tor) 

Ubijati, V. to kill (tu ki'l), to slay (tu sle'j) 

Ubijediti, vidi uvjeriti 

Ubijstvo, n. murder (mo'rdor) 

Ubilac, n. murderer (mo'rdoror), slayer (sle'jor) 

Ubiijezba, n. booking (bu'king), entering (e'ntoring), 
noting (no'uting) 

Ubiljeziti, v. to note (tu no'ut), to book (tu bu'k), to 

enter (tu e'ntor) 
Ubitacan, a. pernicious (porni'Sas), dreadful (dre'd- 

ful), wicked (ui'ked) 
Ublti, V. to kill (tu ki'l), to murder (tu mS'rdor), to 

slay (tu sle'j) 
Ubiti se, v. to commit suicide (tu komi't su'isajd) 
Ubiatiti, V. to soil (tu so'el), to besmear (tu bisml'r) Ubiaziti, v. to appease (tu api'z), to soothe (tu su't) 
Ubiazujuca okoinost, n. extenuating circumstance 

(ekste'njuejting so'rkamstans) 

Ubiazujuci lijek, n. soothing medicine (su'ting me'di- 
sin), pain expeller (pe'jn ekspe'lor) 

Ubiizu, adv. near (nir) 

Ubijuvati, V. to vomit (tu va'mit) 

Ubod, n, stab (stab) 

Ubog, a. poor (pur), needy (ni'di) 

Ubogar, n. poor man (pu'r ma'n), wretch (red) 

UboJ, omeCina, n. contusion (kgntju'gan) 

Ubojica, n. slayer (sle'jor), murderer (mo'rdoror) 

Ubojica (iz zasjede), n. assassin (asa'sin), assassi- 
nator (asa'sine'jtor) 

Ubojit, a. murderous (mo'rdoras), deadly (de'dli) 
Ubojstvo, n. assassination (asa'sine'jgan), murder 

(mO'rdor) 
Ubosti, V. to stab (tu sta'b), to pierce (tu pi'rs) 
Ubostvo, n. poverty (pa'vorti) 
Ubozan, a. poor (pur), needy (ni'di), indigent (i'ndi- 

dzent) 
Uboznica, n. poor-house (pu'r-ha'us) 
Ubrati, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu ko- 
le'kt) u Ubrljati 180 — Udvorica Ubrtjati (uprljati, zamazati), v. to soil (tu sg'gl) 
Ubrojiii, v. to count into (tu ka'unt i'ntu), to include 

(tu inklju'd) 
Ubrusy n. napkin (n^'pkin) 
Ubrziti, v. to accelerate (tu akse'lorejt) 
Ucijediti, v. to strain into (tu stre'jn i'ntu) 
Ucijeniti, v. to appraise (tu apre'jz), to estimate (tu 

e'stimejt) 
Ucijepiti, v. to vaccinate (tu va'ksinejt) 
Ucjena, n. estimation (e'stime'jSan) 
Ucjena, odkupnina, n. ransom (ra'nsam) 
UcvilitJ, V. to afflict (tu afli'kt) 
Uoviljen, a. afflicted (afli'kted) 
Ucviljenost, n. bereavement (biri'vment) 
Ucen, a. learned (16'rned), skilled (skild), scientific 

(sa'enti'fik) 
Ucenik,-ica, n. scholar (ska'lor), pupil (pju'pil), stu- 
dent (stju'dent) 
Ucenjak, n. learned man (lo'rned ma*n), scholar (ska'- 
lor), man of letters (ma'n av le'tOrs) 
Uconje, n. teaching (ti'cingr), study (sta'di) 
Ucenost, n. erudition (e'rudi'san), learning (16'rning) 
Ucesnik, n. partner (pa'rtnor), participant (parti'si- 

pant) 
Ucestan, a. concerned (kons5*rnd), interested (i'nto- 

rested) 
Ucestati, v. to happen often (tu ha'pn a'fn) 
Ucestvovati, v. to participate (tu parti'sipejt), to sha- 
re (tu §a'r) 
Ucesce, n. interest (i'ntorest), participation (parti'si- 

pe'jsan) 
Ucevni, a. learned (lo'rned), scholarly (ska'larli) 
Uciliste, n. school (skul), academy (aka'dimi) 
Ucilo, n. means of instruction (mi'ns av instra'kSan) 
Uclnak, n. effect (efe'kt), action (a'kgan) 
Uciniti, v. to do (tu du'), to make (tu me'jk), to ren- 
der (tu re'ndor) 

Uciniti se, pretvarati se, v. to feign (tu fe'jn) 

Uclona, n. school-house (sku'l-ha'us) 

Ucitelj, n. teacher (ti'cor), trainer (tre'jnor), instruc- 
tor (instra'ktor) 

Uciteljica, vidi ucitelj 

Uciteljstvo, n. body of instructors (ba'di av instra'k- 
tors) 

Uciti, V. to teach (tu ti'c), to instruct (tu instra'kt) 

Uciti se, V. to learn (tu lo'rn) 

Uctiv, a. polite (pola'jt), well-bred (ue'l-bre'd) 

Uctivost, n. politeness (pola'jtnes) 

Ucvrstiti, v. to strenghten (tu stre'ngten), to fortify 
(tu fo'rtifaj) 

Uci, V. to enter (tu e'ntor) 

Ucutkati, vidi ugutkati 

Ud, udo, n. limb (lim), member (me'mbor) 

Udahnuce, n. inspiration (i'nspire'jsan) 

Udaja, n. marriage (ma'ridz) 

Udaljen, a. distant (di'stant), remote (rimo't) 

Udaljenost, n. distance (di'stans); remoteness (rimo't- 
nes) 

Udaljiti, V. to remove (tu rimu'v), to withdraw (tu 
uitdra') Udaljivanje, n. removal (rimu'val), withdrawing (ul*- 

dra'ing), distance (di'stlins) 
Udarac, n. blow (blo'u), stroke (strok) 
Udarati, v. to hit (tu hi't), to strike (tu stra'jk) 
Udata, a. married (ma'rid) 
Udati se, v. to marry (tu ma'ri) 

Udav, zmija, n. boa constrictor (bo'a konstri'ktor) 
Udaviti, v. to choke (tu 5o'k), to stifle (tu sta'jfl) 
Udes, n. fate (fejt), destiny (de'stini) 
Udesan, a. convenient (konvi'njent), fit (fit), suitable 

(su'tabl) 

Udesiti, v. to set (tu se't), to adapt (tu ada'pt), t-o 

suit (tu su't) 
Udesenje, n. adaptation (a'dapte'jgan) 
Udica, n. fish-hook (fi'g-hu'k), angle (kngl) 
Udijeliti, v. to distribute (tu distri'bjut), to administer 

(tu admi'nistor) 
Udilj, sveudilj, adv. all the time (a'l di ta'jm) 
Udionistvovanje, n. participation (parti'sipe'jsan) 
Udionistvovati, v. to participate (tu parti'sipejt) 
Udisati, v. to inhale (tu inhe'jl) 
Udiviti se, v. to wonder (tu ua'ndor) 
Udivljenje, n. admiration (a'dmire'jsan), surprise 

(sorpra'jz) 

Udjelak, milost, n. mite (majt) 

Udo, n. limb (lim), member (me'mbor) 

Udoban, a. comfortable (ka'mfortabl) 

Udobnost, n. comfort (ka'mfort) 

Udobriti, v. to make good (tu me'jk gu'd), to credit 
(tu kre'dit) 

Udobrovoljiti, v. to put in good humor (tu pu't in gu'd 
hju'mor) 

Udomaciti, v. to domesticate (tu dome'stikejt) 

Udomiti, v. to settle (tu se'tl) 

Udostojati, v. to deign (tu de'jn), to vouchsafe (tu 
va'ucsejf) 

Ufovac, n. widower (ui'douor) 

Udovanje, n. widowhood (ui'dohud) 

Udovica, n. widow (ui'do) 

Udovica visokog stalisa, n. dowager (da'uadzQr) 

Udovoljiti, v. to satisfy (tu sa'tisfaj), to fulfil (tu 
fulfi'l) 

Udragivati se, v. to fawn (tu fa;'n), to flatter (tu fl4'- 

dor) 
Udriti, V. to strike (tu stra'jk), to hit (tu hi't) 
Udrobiti, v. to crumble into (tu kra'mbl i'ntu) 
Udrurenje, n. association (aso'sie'jsan) 
Udruziti, v. to associate (tu aso'siejt) 
Uduljiti, V. to elongate (tu e'langejt),to prolong (tu 

prola'ng) 
Udusiti, V. to suffocate (tu sa'fokejt) 
Udvajati, v. to double (tu da'bl) 

Udvaranje, n. courting (ko'rting), flattery (fla'dori) 
Udvarati, v. to court (tu ko'rt) 
Udvojen, a. duplicated (dju'plikejted) 
Udvojitl, V. to double (tu da'bl) 

Udvoran, a. polite (pola'jt), courteous (ko'rtias), gal- 
lant (ga'lant) 
Udvorica, n. flatterer (fla'dQror) Udvornost 181 — Ujedljiv u Udvornost, n. politeness (pola'jtnes), courtesy (k5'r- 

tisi), gallantry (ga*li,ntri) ^ I 

Ufanje, nada, n. hope (hop) sf 

Ufati se, v. to hope (tu ho'p) '^ 

Ugadjac, n. adulator (adjule'jtor) 

Ugadjanje, n. pleasing (pll'zing), yielding (ji'lding) 
Ugadjati, v. to please (tu pli'z), to delight (tu dila'jt) 
Ugalj, n. coal (ko'ul) 
Ugao, n. corner (ko'rnor) 
Ugar, n. fallow (fa'lo) 
Ugarakj n. coal-coke (ko'1-ko'k) 
Ugarica, pozar, n. burning (bo'rning), fire (fa'er) 
Ugarska, n. Hungary (ha'ngeri) 
Ugarski, a. Hungarian (hange'jrian) 
Ugasit, a. brown (bra'un) 
Ugasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguig) 
Ugasitl zedju, v. to quench (tu kue'nS) 
Ugaziti, v. to wade into (tu ue'jd i'ntu) 
Ugib, n. joint (dzojnt) 
Ugibati se, izbje<5i, v. to avoid (tu avo'jd), to evade 

(tu ive'jd) 
Ugladiti, v. to smooth (tu smu't), to polish (tu pa'lig) 
Ugladjen, a. polite (pola'jt), smooth (smut), sleek 

(slik), polished (pa'list) 
Ugladjenost, n. smoothness (smu'dnes), politeness 

(pola'jtnes) 
Uglast, uglat, a. angular (a'ngjulor), cornered (ko*r- 

nord) 
Uglaviti, v. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
Uglavljenje, n. demonstration (de'manstre'jsan) proof 

(pruf) 
Uglavniciti, v. to capitalize (tu ka'pitalajz) 
Ugled, n. dignity (di'gniti), reputation (re'pjute'jSan), 

credit (kre'dit) 
Ugledan, a. respectable (rispe'ktabl), reputable (re*- 

pjutabl) 
Ugledati, v. to perceive (tu porsi'v) 
Ugledati se, v. to take example (tu te'jk egza'mpl) 
Uglednost, n. distinction (disti'nksan) 
Ug libit! se, v. to engulf (tu enga'lf), to absorb (tu ab- 

so'rb) 
Ugljana, n. colliery (ka'ljori) 
Ugljar, n. coal-burner (ko'ul-bo'rnor) 
Ugljen, n. coal (ko'ul) 
Ugljen drva, n. charcoal (ca'rko'ul) 
Ugljen mekani, n. soft-coal (sa'ft-ko'ul), bituminous 

coal (bitju'minas ko'ul) 
Ugljen tvrdi, n. hard coal (ha'rd ko'ul), anthracite 

(a'ntrasajt) 
Ugljenokop, ugljenik, n. coal-mine (ko'ul-ma'jn) 
Ugljenokopac, n. coal-miner (ko'ul-ma'jnSr) ^ 

Ugljeniti, v. to carbonize (tu ka'rbonajz) 
Ugljicna kiselina, n. carbolic acid (ka'rba'lik a'sid) 
Ugnjaviti, v. to strangle (tu stra'ngl) 
Ugnjeciti, v. to squeeze into (tu skui'z i'ntu) 
Ugnjesti, v. to depress (tu dipre's) 
Ugnjezditi, v. to nestle (tu ne'sl) 
Ugnjillti, v. to Jutrefy (tu pju'trefaj) 
Ugnuti se, vidi ugibati se 
Ugodan, a. pleasant (ple'zant), agreeable (S.gri'abl) Ugoditi, v. to please (tu pli'z) 

lugodljiv, a. pleasing (pll'zing), officious (ofi'Sas), 
I kind (kajnd) 

Ugodnik, n. saint (sejnt) 

Ugodnost, n. pleasure (ple'zur) 

Ugojiti, V. to feed (tu fi'd), to fatten (tu fa'tn), to 
mast (tu ma'st) 

Ugon, n. exaction (egza'kgan) 

Ugoniti, v. to drive in (tu dra'jv i'n), to chase (tu 
ce'js) 

Ugor, n. eel (I'l) 

Ugorak, n. cucumber (kju'ka'mbSr), pickle (pikl) 

Ugotoviti, v. to prepare (tu pripa'r) 

Ugovaralac, n. consulter (konsa'ltor) 

Ugovarati, v. to negotiate (tu neg5'§iejt), to stipulate 

(tu sti'pjulejt) 
Ugovor, n. agreement ( a' gri'ment), contract (ka'n- 

tra'kt), stipulation (sti'pjule'jsan), treaty (tri'ti) 
Ugovoriti, v. to contract (tu kontra'kt), to agree (tu 

agri') 
Ugovornik, n. contractor (kontra'ktor) 
Ugrabiti, v. to snatch away (tu sn§.'5 aue'j) 
Ugreznuti, v. to sink into (tu si'nk i'ntu), to founder 

(tu fa'undor) 
Ugrljati, v. to warm up (tu ua'rm a'p) 
Ugristi, v. to bite (tu ba'jt) 
Ugriz, n. bite (bajt) 
Ugrlzljiv, a. malignant (mali'gnant) 
Ugrusati se, v. to coagulate (tu koa'gjule jt) , to curdle 

(tu ko'rdl) 
Uqursuz, n. rascal (ra'skal), scoundrel (ska'undrel) 
Ugusiti, V. to smother (tu sma'dor), to suffocate (tu 

sa'fokejt) 
Uh, inter j. ah! (a) 
Uhar, dobit, n. profit (pra'fit), gain (gejn), interest 

(i'ntorest) 
Uhit, n. arrest (are'st), seizure (si'zor) 
Uhititi, V. to arrest (tu are'st), to catch (tu kS-'C) 
Uhitnica, n. warrant (ua'rant) 
Uho, n. ear (ir) 

Uho igle, n. eye of a needle (a'j av e ni'dl) 
Uhoboija, n. ear-ache (I'r-e'jk) 
Uhoda, n. spy (spaj) 

Uhoditi, V. to spy (tu spa'j), to espy (tu espa'j) 
Uhodjenje, n. espionage (e'spianedz) 
Uhvacenik, n. prisoner (pri'znSr) 
Uhvatiti, v.'to catch (tu ka'6), to apprehend (tu 5.'pri- 

he'nd) 
U istinu, adv. truly (tru'li) 

Ujagmlti, v. to catch (tu ka'C), to snatch (tu sn§,*5) 
Ujak, n. uncle (a'nkl) 
Ujaloviti, V. to castrate (tu ka'stre'jt) 
Ujamciti, v. to warrant (tu ua'rant) 
Ujarmiti, v. to yoke (tu jo'k) 
Ujed, n. bite (bajt) 
Ujediniti, v. to unite (tu juna'jt) 
Ujedinjenje, n. union (ju'njan) 
Ujedljiv, a. biting, ba'jting), mordacious (m5rde*j§a«), 

sarcastic (sa'rka'stik) u UjednaCiti — 182 ^ Ulomak Ujednacitiy v. to even (tu i'ven), to straighten (tu 

stre'jtn) 
UJedno, adv. at the same time (at di se*jm ta'jm) 
Ujesti, V. to bite (tu ba'jt) 
UJna, n. aunt (ant) 
Ukamatiti, v. to deposit (tu dipa'zit), to invest (tu in- 

ve'st), to put on interest (tu pu't an i'ntorest) 
Ukaz, n. ukase (juke'js) 
Ukazati se, v. to appear (tu api'r) 
Ukebati, v. to catch (tu ka'6), to snatch (tu sna'c) 
Ukidati, ukinuti, v. to abolish (tu aba'lis), to annul 

(tu ana'l) 
Ukinuce, n. abolishment (aba'lisment), abolition (a'bo- 

li'san) 
Ukiseliti se, n. to become sour (tu bika'm sa'ur) 
Uklanjati, v. to remove (tu rimu'v), to evade (tu 

ive'jd) 
Uklesati, v. to hew (tu hju') 
Ukljuciti, V. to include (tu inklju'd) 
Ukljucivo, adv. inclusively (inklju'sivli) 
* Ukljucno, adv. inclusively (inklju'sivli) 
Ukloniste, n. shelter (se'ltor), asylum (asa'jlam) 
Ukloniti, v. to remove (tu rimu'v), to put away (tu 

pu't aue'j) 
Uklopiti, V. to insert (tu inso'rt), to enclose (tu en- 

klo'uz) 
Uknjizba, n. record (re'kord) 

Uknjiien, a. entered (e'ntord), recorded (riko'rded) 
Uknjiziti, v. to record (tu riko'rd), to book (tu bu'k), 

to enter on record (tu e'ntor an re'kord) 
Ukocen, a. stiff (stif), numb (nam) 
Ukocenosty n. stiffness (sti'fnes), numbness (na'm- 

nes) 
Ukociti se, v. to get stiff (tu ge't sti'f) 
Ukoiiko, adv. inasmuch (i'nazma'c) 
Ukonaciti^ v. to quarter (tu kua'rtor) 
Ukonaciti se, v. to take up lodging" with (tu te*jk a'p 

la'dzing ui't) 

Ukop, n. burial (bo'rjal), interment (int5'rment) 
Ukopati, V. to bury (tu bo'ri), to inter (tu intS'r) 
Ukor, n. reproof (ripru'f), reprimand (re*prim§-nd), 
censure (se*n§ur) 

Ukoriciti, v. to bind (tu ba'jnd) 

Ukorijeniti se, v. to strike root (tu stra'jk ru't), to be 

inveterate (tu bi inve'toret) 
Ukorijenjen, a. rooted (ru'ted) 
Ukoriti, v. to reprimand (tu re'prima'nd), to censure 

(tu se'ngur) 
Ukosnica, n. hair-pin (ha'r-pi'n), hair-comb (h§-*r- 

ko'm) 
Ukotviti, V. to anchor (tu H'nkor) 
Ukovati, V. to forge (tu fo'rdg), to hammer in (tu ha'- 

mor i'n) 
Ukovica (nakit), n. trinkets (tri'nkec) 
Ukraj, adv. beside (bisa'jd) 
Ukras, ures, n. ornament (o'rnament) 
Ukrasiti, v. to adorn (tu ado'rn), to embellish (tu em- 

be'liS) 
Ukrasti, v. to steal (tu stl'l) 
Ukrcati, v. to load (tu lQ'i|d), to embark (tu emba'rk) Ukrc2|ti se, v. to go on board (tu go' an bo'rd) 

Ukrijepiti, v. to strenghten (tu stre'ngten), to invigo- 
rate (tu invi'gSrejt) 

Ukrotitelj, n. tamer (te'jmor), subjugator (sa'bdSu- 
se'jtor) 

Ukrotiti, v. to tame (tu te'jm) 

Ukrotljiv, a. tamable (te'jmabl) 

Ukrst, vidi unakrst 

Ukucanin, n. inmate (i'nmejt) 

Ukuhati, v. to inspissate by boiling (tu inspi'sejt baj 
bo'jling), to boil away (tu bo'el aue'j) 

Ukupan, a. total (to'tal), entire (enta'er) 

Ukupno, adv. totally (to'tali), jointly (dzo'jntli) 

Ukupnost, n. totality (tota'liti) 

Ukus, n. taste (tejst), savor (se'jvor) 

Ukusan, a. palatable (pa'latabl), tasteful (te'jstfgl) 

UJagati, v. to lay in (tu le'j i'n), to set in (tu se't i'n) 

Ulagati novae, v. to deposit (tu dipa'zit), to invest 
(tu inve'st) 

Ulagivanje, n. flattery (fla'dori), adulation (a'dju- 
le'jsan), obsequiousness (opsi'kuiasnes) 

Ulagivati se, v. to flatter (tu fla'dSr) 

Ulak, n. courrier (ko'rior) 

Ular, n. halter (ha'ltor) 

Ulaskati se, v. to ingratiate (tu ingre'jsiejt) 

Ulastiti, V. to polish (tu pa'lis) 

UIaz, n. entrance (e'ntrans) 

Ulaziti, V. to enter (tu e'ntor), to go in (tu go' i'n) 

Ulaznica, n. ticket (ti'ket) 

Ulaznina, n. admission fee (admi'san fi') 

Ulazica, n. flatterer (fla'doror) 

Uleci se, v. to nestle (tu ne'sl) 

Ulediti se, v. to crystalize (tu kri'stalajz) 

Uletjeti, V. to fly in (tu fla'j i'n) 

Ulica, n. street (str it), avenue (a'vnju) 

Ulicnjak, n. blackguard-boy (bla'gard-bo'j), street- 
boy (stri't-bo'j) 

Uliganj, n. cuttle-fish (ka'tl-fi's) 

Ulijeniti se, v. to get lazy (tu ge't le'jzi) 

Ulijepiti, V. to paste in (tu pe'jst i'n), to glue (tu glu') 

Ulijevati, v. to pour into (tu po'r i'ntu) 

Ulizica, n. lick-spittle (li'k-spi'tl) 

Uljanica, n. oil-lamp (o'el-la'mp) 

Uije, n. oil (o'el) 

Uljepsati, v. to embelish (tu embe'lig) 

Uljesti, V. to enter (tu e'ntor) 

Uljfka, n. olive (a'liv) 

Uljiti, V. to oil (tu o'el) 

Uljubiti se, v. to fall in love with (tu fa'l in la'v ui't;, 
to take a fancy to (tu te'jk e fa'nsi tu') 

Uljudan, a. polite (pola'jt), courteous (ko'rtias) 

Uljiidba, n. civilization (si'vilize'jsan), culture (ka'l- 
6or) 

Uljudnost, n. politeness (pola'jtnes), courtesy (k5*r- 
tisi) 

Uljuijati, V. to rock to sleep (tu ra'k tu sli'p) 

Uloga, n. part (part), act (^.kt) 

Ulogoriti se, v. to encamp (tu inka'mp) 

Ulom (kosti), n. fracture (fr§,'k<5c5r) 

Ulomak, n. fragment (frU'gment) Uloviti 183 — Unaprijediti Ufoviti, V. to catch (tu ka'6), to trap (tu tr3,*p), to 

nab- (tu na'b), to snatch (tu snS,*d) 
Ulozi, n. gout (ga'ut), arthritis (artra*jtis) 
Ulozak, n. investment (inve'stment), deposit (dipa'zit) 
Ulozak u igri, n. stake (stejk) 
Uloziti, V, to put in (tu pu't i'n), to invest (tu inve'st), 

to deposit (tu dipa'zit) 
Uloznica, n. certificate of deposit (sorti'fiket av di- 
pa'zit), bank-book (ba'nk-bu'k) 
Um, n. sense (sens), reason (rizn) 
Um, zdrava pamet, zdrav razum, n. common sense 

(ka'mon se*ns) 
Umaci, v. to escape (tu iske'jp) 
Umah, adv. at once (at ua'ns), immediately (imi'di- 

etli) 
Umaka^ n. sauce (sas), gravy (gre'jvi) 
Umakati, v. to dip (tu di'p) 
Umaknuti, v. to escape (tu iske'jp), to run away (tu 

ra'n aue'j) 
Umaljiti, vidi umanjiti 
Umalo, adv. almost (almo'st) 
Uman. a. ingenious (indzi'njas), witty (ui'ti), sensible 

(se'nsibl) 

Umanjiti, v. to diminish (tu dimi'ni§), to lessen (tu 
le'sn) 

Umavica (bolest), sumornost, n. hypochondria (hi'po- 

ka'ndria), spleen (spli'n) 
Umazati, v. to soil (tu so'el) 
Umeksati, v. to soften (tu sa'fn) 
Umet, n. injection (indze'ksan) 
Umetnuti, v. to insert (tu inso'rt), to enclose (tu en- 

klo'uz) 
Umijesiti, v. to knead (tu nfd) 
Umijesan, a. mixed (mikst), blended (ble'nded) 
Umijesati, v. to intermix (tu i'ntdrmi'ks), to interpose 

(tu i'ntorpo'z) 
Umiljat, a. gentle (dzenti), graceful (gre'jsful), char- 
ming (ca'rming) 
Umiljatost, n. charm (carm), gentleness (dze'ntlnes) 
Umiljavati se, v. to ingratiate (tu ingre'jgiejt) 
Uminutij v. to pass away (tu pa's aue'j) 
Umir, n. rest (rest) 
Umirati, v. to die (tu da'j) 
Umiritelj, n. pacificator (pasifike'jtor), peacemaker 

(pfsme'jkor) 
Umiriti, v. to appease (tu api'z), to quiet (tu kua'et), 

to calm (tu ka'm) 
Umiroviti, v. to retire (tu rita'er), to pension (tu pe'n- 

san) 
Umirovljen, a, retired (rita'erd), pensioned (pe'ngand) 
Umirovljenik, n. pensioner (pe'nSanor), pensionary 

(pe'nganeri) 
Umirovljenje, n. retirement (rita'erment), pension 

(pe'ngan) 
Umiruci, a. dying (da'ing), languishing (la'nguiSing) 
Umisljati si, v. to imagine (tu ima'd^in), to fancy (tu 

fa'nsi) 
Umisljen, a. imaginary (im§.'d2ineri) 
Umisljen, uobra2en, a. conceited (k(5nsi*ted) Umiti, v. to wash (tu ya'S) 
Umivaonica, n. wash-basin (ui'S-be'jsn) 
Umivaonik, n. wash-stand (u§-'§-sta'nd) 
Umjeren, a. moderate (ma'dGret) 
Umjerertost, n. moderation (ma'dSre'jSan) 
Umjesnost, n. admissibility (admi'sibi'liti) 
Umjestan, a. admissible (admi'sibl), fit (fit) 
Umjesaj, n. mixture (mi'ks66r), intermixture (i'ntor- 

mi'ks6or) 
Umjetan, a. artful (a'rtful), artificial (a'rtifi'§al) 
Umjetl, V. to know (tu no'), to understand (tu a'nd5r- 

sta'nd) 
Umjetnicki, a. artistical (arti'stikal) 
Umjetnik,-ica, n. artist (a'rtist) 
Umjetnina, n. work of art (u5'rk av a'rt) 
Umjetno, adv. artificially (a'rtifi'Sali), artfully (a'rt- 

fuli) 
Umjetnost, n. art (art), skill (skil) 
Umnost, n. intellect (i'ntelekt) 

Umnozavanj-e^ n. augmentation (^'gmente'jgan), in- 
crease (i'nkris) 
Umnoziti, v. to increase (tu inkri's), to augment (tu 

agme'nt), to multiply (tu ma'ltiplaj) 
Umobolan, a. insane (i'nse'jn) 
Umobolnost, n. insanity (insa'niti), 
Umociti, V. to dip (tu di'p) 
Umok, n. sauce (sas), gravy (gre'jvi) 
Umoliti, V. to beg (tu be'g), to request (tu rikue'st) 
Umor, n. fatigue (fati'g), exhaustion (ega^'sCan) 
Umoran, a. fatigued (fati'gd), tired (ta'erd) 
Umoriti, v. to tire (tu ta'er), to exhaust (tu egza'st) 
U merit i ubiti, v. to kill (tu ki'l), to murder (tu m5'r- 

dor) 
Umornost, n. fatigue (fati'g), weariness (ui'rines) 
Umorstvo, n. murder (mo'rdor), manslaughter (mS.'n- 

sla'tor), assassination (asa'sine'jSan) 
Umoslovac, n. logician (lodzi'san) 
Umoslovlje, n. logic (la'dzik) 
Umotak, n. package (pa'kedz), parcel (pars!) 
Umotati, v. to wrap up (tu ra'p a'p) 
Umotati, povezati, v. to bandage (tu ba'ndedz) 
Umotvor, n. production of mind (proda'kgan av 

ma'jnd), piece of art (pi's av a'rt) 
Umovanje, n. meditation (me'dite'jgan), induction 

(inda'kgan) 
Umovati, v. to reflect (tu rifle'kt), to meditate (tu 

me'ditejt), to conclude (tu konklju'd) 
Umrijeti, v. to die (tu da'j), to expire (tu ekspa'er) 
Umrli, a. dead (ded), late (lejt), mortal (mo'rtal) 
Umrljati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Umrlost, n. mortality (morta*liti) 
Umrtviti, v. to mortify (tu mo'rtifaj) 
Umuknuti, umudkati, v. to silence (tu sa'jlens), to 

quiet (tu kua'gt) 
Umusan, vidi zamusan 

Unakrst, adv. crossways (kr§l'sue*jz), across (S^krE's) 
U napri jedj adv. in advance (in ^-dv^'ns), beforehand 

(bifo'rha'nd) 
Unaprijediti, v. to further (tu f5*rd8r), to advance (tu 

§,dva'ns) XT Ua^aSati — 184 — Upijati Unaiatiy v. to bring in (tu bri'ng i'n) 

Unatocy adv. against (age'nst), contrary (Ica'ntreri) 

Unazadi adv. backwards (bsl'kyordz) 

Unca, n. ounce (a'uns) 

Unesreciti se, v. to meet with an accident (tu mi't 

yit an d'ksident) 
Unici, V. to come in (tu ka'm i'n), to enter (tu e'ntor) 
Unijaty n. greek catholic (gri'k ka'tolik) 
Unijeti, v. to bring in (tu bri'ng i'n), to carry in (tu 

ka'ri i'n) 
Unistenje, n. annihilation (ani'hile'jSan), destruction 

(distra'kSan) 
Unistiti, v. to annihilate (tu ani'hilejt), to destroy (tu 

distro'j), to annul (tu ana'l) 
Unistiti se^ v. to annihilate (tu ani'hilejt) 
Unosan, a. profitable (pra'fitabl)^ yielding (Ji'lding) 
Unositi, V. to carry in (tu ka*ri i'n) 
U novo it i, v. to convert into money (tu konvS'rt fntu 

mani), to realize (tu ri'alajz) 
Unucad, n. grandchildren (gra'ndcildren) 
Unuce, n. grandchild (gra'ndCa'eld) 
Vnukf n. grandson (gra'ndsa'n) 
Unuka, n. grand- daughter (gra'nd-da'tSr) 
Unutar, adv. within (uldi'n), inside (i'nsa'jd), inward 

(i'nuord) 
Unutarnji, unutraSnji, a. inner (i*n5r), interior (inti'r- 

jor) 
Unutrasnjost, n. interior (inti'rjor) 
Uobrazavanje, n. conceit (konsi't), imagination (imS.'- 

dzine'jSan) 
Uobrazavati si, v. to conceit one's self (tu konsi't 

yanse'lf) 
Uociti V. to behold (tu biho'ld), to discover (tu dis- 

ka'vor) 
Uociti se, v. to face (tu fe'js) 

Uopce, adv. generally (dze'norali), in fact (in fa'kt) 
Upadati, v. to interfere (tu i'ntorfi'r), to fall in (tu 

fa'l i'n) 
Upaia, n. inflammation (i'nflame'jSan) 
Upala bubrega, n. inflammation of the kidney (i'n- 

flame'jgan av di ki'dni) 
Upala crijeva, n. inflammation of the intestines (i'n- 

flame'jsan av di inte'stins) 
Upala desni, n. inflammation of the gums (i'nflame'j- 

san av di ga'ms) 
Upala dojka, n. inflammation of the breast (i'nflS,- 

me'jsan av di bre'st) 
Upala dusnika, n. inflammation of the bronchia (i'n- 

flame'jsan av di bra'nkia) 

Upala gria, n. inflammation of the pharynx (i'nfla- 

me'jgan av di fa'rinks) 
Upala hrskavice, n. inflammation of the cartilage (i'n- 

flame'jsan av di ka'rtiledg) 
Upala jaja, n. inflammation of the testicle (i'nflS,- 

me'j§9.n av di te'stikl) 
Upala jetara, n. , inflammation of the liver (i'nflame'j- 

§an av di li'vor) 
Upala Jezika, n. Inflammation of the tongue (i'nfli- 

me'jSan av di ta'ng) Upala kosti, n. inflammaton of the bone (i'nflame'j- 
§an av di bo'n) 

Upala koze, n. inflammation of the skin (i'nflame'j- 
§an av di ski'n) 

Upala krvnih zila, n. vascular inflammation (v§,'skju- 
lor i'nflame'jsan) 

Upala maternice, n. inflammation of the uterus (i'n- 
flame'jgan av di ju'tiras) 

Upala misica, n. inflammation of the muscles (i'n- 
flame'jsan av di ma'sls) 

Upala mjehura, n. inflammation of the bladder (i'n- 
flame'jsan av di bla'dor) 

Upala mozdjana, n. cerebral inflammation (so'ribral 
i'nflame'jgan) 

Upala muskeg uda, n. inflammation of the penis (i'n- 
flame'jsan av di pi'nis) 

Upala plodnice (jajnika), n. inflammation of an ovary 
(i'nflame'jsan av an o'vari) 

Upala pluca, n. pneumonia (numo'nia) 

Upala podrebrice, n. inflammation of the pleura (i'n- 
flame'jsan av di plu'ra) 

Upala slezena, n. inflammation of the spleen (i'nfla- 
me'jsan av di spli'n) 

Upala slijepog crijeva, n. inflammation of the appen- 
dix (i'nflame'jgan av di ape'ndiks) 

Upala srca, ii. inflammation of the cardiac (i'nfla- 
me'jsan av di ka'rdiak) 

Upala uha, n. inflammation of the ear (i'nflame'jgan 
av di i'r) 

Upala zglobova, n. inflammation of the joints (i'nfla- 
me'jsan av di dzo'jnc) 

Upala zabica, n. tonsillitis (ta'nsila'jtis) 

Upala zeludca, n. inflammation of the stomach (i'n- 
flame'jsan av di sta'mak) 

Upala zivaca, n. inflammation of the nerves (i'nfla- 
me'jsan av di no'rvz) 

Upala zlijezda, n. inflammation of the glands (i'nfla- 
me'jsan av di gla'ndz) 

Upala zucnog mjehura, n. inflammation of the gall- 
bladder (i'nflame'jsan av di ga'1-bla'dor) 

UpalitI, V. to fire (tu fa'er), to light (tu la'jt), to 
kindle (tu ki'ndl) 

Upaliti se, v. to inflame (tu infle'jm) 

Upaljen, a. inflamed (infle'jmd), overheated (o'vGr- 
hi'ted) 

Upaljiv, a. inflammable (infla'mabl) 

Upaljiv govor, n. inflammatory speech (infl5,'matori 
spi'6) 

Upaljivost, n. inflammability (infla'mabi'liti) 

Upamtiti, v. to commit to memory (tu komi't tu me'- 
mori), to memorize (tu me'morajz), to bear in 
mind (tu ba'r in ma'jnd) 

Upanjiti se^ v. to become surprised (tu bika'm s5r- 
pra'jzd) 

Upasti, V. to fall in (tu fa'l i'n) 

Upeti, V. to exert (tu ekzS'rt), to strain (tu stre'jn) 

Upijanje, n. absorption (5,bso'rp§an) 

Upijati, V. to suck in (tu si-'k i'n), to absorb (tu &b- 
so'rb) Upiliti 185 — Ura u Upiiiti V. to saw in (tu sa* i'n) 

Upinjanje, n. exertion (egzo'rSan), effort (e*f5rt) 

Upinjati se, v. to make an effort (tu me'jk an e'fort), 

to exert oneself (tu egzo'rt uanse'lf) 
Upirati se, v. to prop (tu pra'p), to stem (tu ste'm) 
Up is, n. register (re'dzistor), record (re'kord), enlist- 
ment (enli'stment) 
Upisati^ V. to book (tu bu'k), to enlist (tu enli'st), to 

register (tu re'dzistor) 
Upisivanje, n. enlistment (enli*stment), entering (e'n- 

toring), booking (bu'king) 
Upisnica, n. matriculation (matri'kjule'jsan) 
Upisnik, n. register (re'dzistor), record (re'kord) 
Upisnina, n. registering-fee (re*dzistoring-fi') 
Upit, n. inquiry (i'nkuajri), interrogation (into'roge'J- 

§an) 
Upltati, V. to inquire (tu inkua'er), to ask (tu &*sk) 
Upitni, a. questionable (kue's^anabl) 
Upitnik, n. interrogation mark (into'roge'jsan ma'rk) 
Upitomiti, v. to tame (tu te'jm) 

Uplasiti, V. to scare (tu ska'r), to frighten (tu fra'jtn) 
Up lata, n. payment (pe'jment) 
Uplatiti, V. to pay (tu pe'j) 
Uplesti, V. to implicate (tu i'mplikejt), to involve (tu 

inva'lv) 
Upletanje, n. implication (i'mplike'jsan), involvement 

(inva'lvment) 

Upietati, V. to interlace (tu i'ntorle'js), to interweave 

(tu i'ntorui'v), to involve (tu inva'lv) 
Upletati se, v. to meddle with (tu me'dl ui't) 
Upliv, n. influence (i'nfljuens) 
Upiivan, a. influential (i'nfljue'ndal), important (im- 

po'rtant) 
Upiivati, V. to influence (tu i'nfljuens) 
Upljackati, v. to take as booty (tu te'jk 5-z bu'ti) 
Upljesniviti se, v. to become moldy (tu bika'm mo'ldi) 
Upljuvak, n. fly-speck (fla'j-spek) 
Upoj, n. absorption (abso'rpsan) 
Upokojiti se, v. to live at rest (tu li'v at re'st) 
Upor^ n. resistance (rezi'stans), repugnance (ripa'g- 

nans) 
Uporaba, n. use (jus), application (a'plike*j§an) 
Uporaban, a. applicable (a'plikabl) 
Uporabiti, v. to use (tu ju'z), to apply (tu apla'j) 
Uporabljivost, n. applicability (a'plikabi'liti) 
Uporan, a. defyinj? (difa'ing), stubborn (sta'born) 
U pored it i, v, to compare (tu komp5,'r) 
Uporedo, adv. abreast (abre'st) 
Uporiste, n. point of support (po'jnt av supo'rt) 
Upornost, n. stubborness (sta*b6rnes), obstinacy (a'p- 

stinesi) 
Uposlen, a. busy (bi'zi) 
Uposred, adv. amidst (ami'ct) 
Upotreba, n. use (jus) 
Upotrebiti^ v. to use (tu ju'z), to make use of (tu me'jk 

ju's av), to employ (tu emplo'j) 
Upotnsbljiv, a. useful (ju'sful), applicable (§.'plikabl) 
Upoznati, v. to recognize (tu re'kognajz) 
Upoznati se, v. to get acquainted (tu ge't &kue*Jnted) Upozoriti, v. to caution (tu kS-'San), to admonish (tu 

adma'niS) 
Uprasen, a. dusty (dQ,'sti) 
Uprava, n. management (m^'nedSment), ditection (di- 

re'ksan), administration (admi'nistre'jSan) 
Upravice, adv. straight (strejt), directly (dire'ktli) 
Upravitelj, n. manager (ma*ned2or), administrator 

(admi'nistre'jtor) 

Upraviti, v. to direct (tu dire'kt) 

Upravljati, v. to manage (tu ma'ned2), to administer 
(tu admi'nistSr) * 

Upravni, a. erect (ire'kt), upright (a'pra'jt), admini- 
strative (admi'nistrejtiv) 

Upravnica, n. administratrix (admi'nistre'jtriks) 

Upravnik, n. managing director (ma'ned^ing dire'k- 
tor) 

Upravnistvo, n. management (ma'nedzment), admi- 
nistration (admi'nistre'jsan) 

Up rave, adv. just (dzast) 

Upregnuti, v. to hitch (tu hi'c) 

Uprepastiti s-e, prestraviti se, v. to shudder (tu sa'- 
dor), to be terrified (tu bi te'rifajd) 

Uprijeko, adv. across (akra's), diagonally (daj§,'ga- 
nali) 

Uprijeti, v. to prop (tu pra'p), to exert (tu egzo'rt) 

Uprijeti oci, v. to fix one's eyes upon (tu fi'ks uans 
a'jz apa'n) 

Upriliciti, v. to adapt (tu ada'pt), to prepare (tu pri- 
pa'r) 

Uprljati, V. to soil (tu so'el) 

Uprepastiti, v. to ruin (tu ru'in), to destroy (tu di- 
stro'j) 

Upropascenje, n. ruin (ru'in), downfall (da'unfal) 

U prosit i, V. to woo (tu uu'), to ask in marriage (tu 
a'sk in ma'ridz) 

Uprskati, v. to splash (tu spla's) 

Uprtiti, V. to shoulder (tu so'ldor) 

Uprtnjaca, n. satchel (sa'cel), knapsack (na'psa'k) 

Upucivanje, n. directing (dire'kting), advice (adva'js) 

Upucivati, v. to direct (tu dire'kt), to advice (tu ad- 
va'jz) 

Upustiti, V. to let in (tu le't i'n)^ to admit (tu ad- 
mi't) 

Upustiti se, v. to engage (tu enge'jdz), to meddle (tu 
me'dl) 

Upustiti se u razgovar, v. to enter into conversation 
(tu e'ntor i'ntu ka'nvorse'jsan) 

Uputa, n. guidance (ga'jdans), direction (dire'kgan), 
instruction (instra'ksan) 

Uputan, a. advisable (adva'jzabl) 

Uputiteij, n. adviser (adva'jzor), instructor (instra'k- 
tor) 

Uputiti, V. to advise (tu adva'jz), to direct (tu di- 
re'kt), to instruct (tu instra'kt) 

Uputiti se, V. to learn (tu 16'rn) 

Uputnica, n. letter of advice (le'tor av adva'js) 

Upuzati, V. to crawl in (tu kra'l i'n) 

Ura budilica, n. alarm-clock (ala'rm kla'k) 

Ura dzepna, n. watch (ua'5) u Ura — 186 — Uskrsnu<5e Ura, vrijeme, n. hour (a'\|r) 

Ura zidna, n. clock (klak) 

Uracunati, v. to reckon in (tu re'kn i'n), to include 

(tu inklju'd) 
Uranak, n. early rise (o'rli ra'jz) 
Uraniteljrn. early riser (o'rli ra'jzor) 
Uraniti, v. to rise early (tu ra'jz o'rli) 
Urar, n. watchmaker (ua'cme'jkor) 
Uravniti, v. to make even (tu me jk i'ven) 
Ureci, v. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
Ureci, za5arati, v. to bewitch (tu beui'S) 
Ured, n. office (a'fis) 

U redan, a. orderly (o'rdorli), regular (re'gjulor) 
Uredba, n. order (o'rdor), rule (rul), regulation (re'- 

gjule'jsan), precept (pri'sept) 
Urediti, v. to order (tu o'rdor), to arrange (tu 

are'jndz) 
Uredjenje, n. arrangement (are'jndzment) 
Uredjlvanje, n. regulation (re'gjule'jsan), ordering 

(o'rdoring) 
Uredjivati, v. to regulate (tu re'gjulejt), to arrange 

(tu are'jndz) 
Uredjivati (novinu), v. to edit (tu e'dit) 
Urednik,n. manager (ma'nedzor), officer (a'fisor) 
Urednik novina, n. editor (e'ditor) 

Urednistvo, n. editorship (e'ditorsip), editor's office 
(e'ditors a'fis), editorial staff (e'dito'rial sta'f) 
Urednost, n. orderliness (o'rdorlines) 
Uredovati, v. to perform one's office duties (tu por- 
fo'rm uans a'fis dju'tis), to hold office (tu ho'ld 
a'fis), to officiate (tu ofi'siejt) 
Uredovni, a. official (ofi'sal) 
Ur-adovnik, n. officer (a'fisor), office-holder (a'fis- 

ho'ldor) 
Uredovno, adv. officially (ofi'sali) 
Ures, n. ornament (o'rnament) 
U resit i, v. to decorate (tu de'korejt), to trim (tu 

tri'm) 
Urez, n. cut (ka't), incision (insi'zan) 
Urezati, v. to cut in (tu ka't i'n), to engrave (tu en- 

gre'jv) 
Urinuti, v. to thrust (tu tra'st), to push in (tu pu'§ 

in), to drive (tu dra'jv) 
Urlikanje, n. howling (ha'uling) 
Urlikati, v. to howl (tu ha'ul) 
Urma, datulja, n. date (dejt) 
Urnebes, n. tumult (tju'malt) 
Uroci, n. enchantment (enca'ntment) 
Urociti, V. to fix (tu fi'ks), to appoint (tu apo'jnt) 
Uroditi, v. to yield fruits (tu ji'ld fru'c) 
Urodjenik,-ica, n. native (ne'jtiv), indigene (i'ndi- 

dzen) 
Uroniti, v. to dive (tu da'jv) 
Urositi, V. to bedew (tu bidju') 
Upota, n. conspiracy (konspi'rasi), plot (plat) 
Urotiti se, v. to conspire (tu konspa'er), to plot (tu 

pla't) 
Urotnik, n. conspirator (konspi'ratOr) 
Urucba, n. delivery (deli'.vori), consignment (kon- 
sa'jnment) Upuciti, V. to hand in (tu ha'nd i'n), to deliver (tu 

deli'vor), to consign (tu konsa'jn) 
Urvina, n. steep (stip), precipice (pre'sipis) 
Usad puske, n. stock (stak) 
Usaditi (sjekiru itd.), v. to helve (tu he'lv), to furnish 

with a handle (tu fo'rnis uid e ha'ndl) 
Usaditi (dragulj u zlato), v. to enchase (tu ence'js) 
Usaditi, zasaditi, v. to plant (tu pla'nt) 
Usahnuti, v. to dry up (tu dra'j a'p), to wither (tu 

ui'dor) 
Usavrsavanje, n. improvement (impru'vment) 
Usavrsiti, v. to accomplish (tu aka'mplis), to perfect 

(tu pu'rfekt, ili tu porfe'kt) 
Useknuti se, v. to blow one's nose (tu blo'u uans 

no'uz) 

Useknuti svijecu, v. to snuff (tu sna'f) 
. Use! it i »e, v. to move in (tu mti'v i'n) 
Ushit, n. elation (ile'jsan) 

Ushitati se, v. to be in a hurry (tu bi in e ho'ri) 
Usidjelica, n. old maid (o'ld me'jd) 
Usidriti, v. to anchor (tu a'nko,r), to cast anchor (tu 
ka'st a'nkor) 

Usijati, V. to glow (tu glo'u) 

Usiljen, a. constrained (konstre'jnd), forced (forst) 

Usiljenott, n. constraint (konstre'jnt), coercion (koo'r- 

san), violence (va'jolens) 
Usiiovati, v. to compel (tu kompe'l), to force (tu fo'rs) 
Usiriti, v. to turn into cheese (tu to'rn i'ntu ci'z) 
Usiriti s«, v. to curd (tu kord), to curdle (tu ko'rdl) 
Usisati, V. to suck in (tu sa'k i'n), to absorb (tu ab- 

so'rb), to imbibe (tu imba'jb) 
Usjec.i, V. to cut in (tu ka't i'n) 
Usjed, n. sudden hit of rheumati?jm in the spine 

(sa'dn hi't av ru'matizm in di spa'jn) 
Usjeka, kresivo, n. tinder (ti'ndor) 
Usj-ev, n. seed (sld) 
Uskipjeti, v. to boil up (tu bo'el a'p), to bubble up 

(tu ba'bl a'p) 
Usklicni, a. exclamatory (ekskla'matori) 
Uskiicnik, (!) n. exclamation mark (e'kskliime'j§ah 

ma'rk) 
Usklik, n. shout (saut), exclaim (ekskle'jm) 
Uskliknuti, v. to shout (tu sa'ut), to exclaim (tu eks- 
kle'jm) 
Uskociti, V. to jump (tu dza'mp) 
Uskoca, tjesno6a, n. narrowness (na'rones) 
Uskok, n. fugitive (fju'dzitiv), deserter (dizo'rtor) 

emigrant (i'migrant) 
Uskonnesati, v. to perplex (tu porple'ks) 
Uskomesan^ a. perplexed (porple'kst) 
Uskomesati se, v. to disturb (tu disto'rb) 
Uskoriti, v. to accelerate (tu akse'lorejt) 
Uskracenje, n. refusal (rifju'zal) 
Uskrata, n. disavowal (disava'ual), rejection (rid^e'k- 

§an) 
Uskratiti, v. to deny (tu dina'j), to refuse (tu rifju'z) 
Uskratiii, pokratiti, v. to shorten (tu so'rtn), to curtail 

(tu korte'jl) 
Uskrs, n. Easter (I'stor) 
Uskrsnu6e, n. resurrection (re'z6re'k§an) Uskrsnuti _- 187 — Usmen U Uskrsnuti, v. to rise from the dead (tu ra'jz from di 

de'd) 
Uskrsnuti, u zivot dozvati, v. to resuscitate (tu ri- 

sa'sitejt) 
Usiijed, prep, through (tru), by (baj) 
Usiisanje, n. granting (gra'nting) 
Usiisati, V. to grant (tu gra'nt) 
Usiisen, a. granted (gra'nted) 

Usijed, adv. according to (ako'rding tu'), in consequ- 
ence of (in ka'nsekuens a'v) 
Usiov, n. condition (kondi'san), term (t5rm) 
Usiovan, a. conditional (kondi'sanal) 
Usiuga, n. favor (fejvor) 
Usluzan, a. obliging (obla'jdzing), complacent (kam- 

ple'jsent), officious (ofi'sas) 
Usiuznost, n. officiousness (ofi'sasnes), courtesy (kor'- 

tisi) 
Usminarstvo, n. tanner's trade (ta'nors tre'jd) 
Usmjeliti se, v. to embolden (tu embo'ldn) 
Usmrditi, v. to foul (tu fa'ul), to stink (tu sti'nk) 
Usmrtiti, v. to kill'(tu kl'l) 
Usna, n. lip (lip) 
Usnat, a. labiate (le'jbiet) 
Usnica, n. lip (lip) 
Usniti, V. to dream (tu drrm) 
Usnuti, V. to fall -asleep (tu fa'l asll'p) 
Usoliti, V. to salt (tu sa'lt), to pickle (tu pi'kl) 
Usopiti, V. to puff (tu pa'f) 
Usov, ledenjak, n. glacier (gle'jsor) 
UspalitI, V. to overheat (tu 6'vorhi't) 
Uspavajuci, a. soporific (sa'pori'fik), narcotic (nar- 

ka'tik) 
Uspavalo, n. soporific (sa'pori'fik) 
Uspavanje, n. lulling asleep (la'ling asli'p) 
Uspavati, v. to lull asleep (tu la'l asli'p) 
Uspavati hipnozom, v. to hipnotize (tu hi'pnotajz) 
Uspavati narkozom, v. to narcotize (tu na'rkatajz) 
Uspavanka pjesma, n. lullaby (la'labaj) 
Uspeti se, uspinjati se, v. to climb (tu kla'jm) 
Uspijevanje, n. prosperity (pra'spe'riti), thriving 

(tra'jving) 
Uspijevati, v. to prosper (tu pra'spor), to thrive (tu 

tra'jv) 
Uspinjaca, n. incline (i'nklajn) 
Uspjeh, n. success (sokse's) 
Uspjesan, a. successful (sokse'sful) 
Uspjeti, V. to succeed (tu soksi'd) 
Usplamtjeti, v. to flame up (tu fle'jm a'p) 
Uspodobiti, v. to compare (tu kompa'r) 
Uspomena, n. remembrance (rime'mbrS,ns), token 

(tokn), memory (me'mori) 
Uspomenak, n. keep-sake (ki'p-se'jk) 
Uspomenica, n. memorandum (me'mora'ndam) 
Uspomenik, n. album (a'lbam) 
UspoF<edan, a. parallel (pa'ralel) 
Usporedo, adv. side by side (sa'jd baj sa'jd), along 

(ala'ng) 
Usporednost, n. parallelism (pa'ralelizm) 
Usporen, a. delayed (dile'jd), retarded (rita'rded), 

late (lejt) Usporiti, V. to delay (tu dile'j), to retard (tu rita'rd> 

Usposobiti, V. to enable (tu ine'jbl) 

Usposobiti se, v. to qualify (tu kua'lifaj) 

Usposobljen, a. enabled (ine'jbld), qualified (kuali- 
fajd) 

Uspostava; n. re-establishment (ri'esta'bligment), re- 
instatement (ri'inste'jtment) 

Uspostaviti, v. to rehabilitate (tu ri'habilitejt), to re- 
instate (tu ri'inste'jt) 

Uspravan, a. erect (ire'kt), straight (strejt) 

Uspraviti, v. to erect (tu ire'kt) 

Uspreznost; n. abstinence (a'pstinens) 

Usprkos, adv. in spite (in spa'jt), nevertheless (ne'- 
vorde^es), notwithstanding (na'tuidsta'nding) 

Usput, adv. on the way (an di ue'j) 

Uspuzati, V. to climb up (tu kla'jm a'p) 

Usrdan, a. cordial (ko'rdzal), hearty (ha'rti), affec- 
tionate (afe'ksanet), simple (simpl) 

Usrdje, n. cordiality (kbrdza'liti), simple-heartedness 
(si'mpl ha'rtednes) 

Usrdno, adv. fervently (fo'rventli) 

Usrdnost, n. ardency (a'rdensi), fervor (fo'rvor) 

Usrecen, a. fortunate (fo'rcunet), blessed (ble'sed) 

Usreciti, v. to make happy (tu me'jk ha'pi), to bless- 
with (tu ble's ui't) 

Usrijed, adv. amidst (ami'ct) 

Usrijediti, vidi usredotociti 

Usrijecljen, vidi usredotocen 

Usredotocen, a. concentrated (ka'nsentrejted), cente- 
red (se'ntord) 

Usredotocen je, n. concentration (ka'nsentre'jgan) 

Usredotociti, v. to concentrate (tu ka'nsentrejt), to- 
centre (tu se'ntor) 

Usta, n. mouth (ma'ut) 

Ustaj, n. rise (rajs) 

Ustajati, v. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge't a'p) 

Ustanak, n. insurrectit)n (i'nsore'ksan), revolt (rivo'lt) 

Ustanova, n. statute (sta'6ut), definition (de'fini'§an), 
regulation (re'gjule'Jsan), establishment (ista*- 
blisment) 

Ustanoviti, v. to fix (tu fi'ks), to determine (tu di- 
to'rmin), to define (tu difa'jn) 

Ustanoviti, utemeljiti, v. to establish (tu ista'bli§)^ 
to found (tu fa'und) 

Ustanovijen, a. established (ista'blist) 

Ustanovljenje, n. regulation (re*gjule*j§an), stipula- 
tion (sti'pjule'jsan) 

Ustasa, n. insurgent (inso'rdzent), rebel (re'bel) 

Ustati, V. to rise (tu ra'jz), to get up (tu ge't a*p> 

Ustav, n. constitution (ka'nstitju'san) 

Ustava, n. stoppage (sta'pedz) 

Ustavan, a. constitutional (ka'nstitju'ganal) 

Ustaviti, ustavljati, v. to stop (tu sta'p), to inhibit 
(tu inhi'bit) 

Ustavnost, n. constitution (ka'nstitju'gan) 

Ustezanje, n. reserve (rizo'rv), reservedness (riz5*r- 
vednes) 

Ustezati se, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to be re* 
served (tu bi rizo'rvd) 

Usmen, a. verbal (vo'rbal), oral (o'ral), parol (pa- 
ro'l) V Usmeno — 188 Utjerivatelj Usmeno, adv. orally (o'rali), verbally (vo'rbali), by 

word of mouth (baj uo'rd av ma'ut) 
Usna, n. lip (lip) 

Usniky n. oral cavity (o'ral ka'viti) 
Ustezati, v. to withhold (tu ijitho'ld), to deny (tu di- 

na'j) 
Ustolicenje, n. installation (i'nstale'jSan) 
Ustoliclti, V. to install (tu install) 
Ustopce, adv. repeatedly (ripi'tedli) 
Ustrajan, a. persevering (po'rsivrring) 
Ustrajati, v. to persevere (tu po'rsivi'r) 
Ustrajno, adv. perseveringly (po'rsivi'ringli) 
Ustrajnost, n. perseverance (pS'rsivi'rans) 
Ustrasiti, v. to intimidate (tu inti'midejt), to fright 

(tu fra'jt), to frighten (tu fra*jtn), to scare (tu 

ska'r) 
Ustrebati, v. to lack (tu la'k), to need (tu nl'd) 
Ustrijefiti, v. to shoot dead (tu su't de'd) 
Ustrizak, n. clipping (kli'ping) 
Ustroj, n. organism (o'rganizm) 
Ustrojavanje, n. organization (o'rganize'jsan) 
Ustrojavati, v. to organize (tu o'rganajz) 
Ustrojba, n. organization (o'rganize'j§an) 
Ustrojitelj, n. founder (fa'yndor), originator (ori'd^i- 

ne'jtor) 
Ustrojiti (kozu), v. to tan (tu ta'n) 
Ustrojni, a. organic (orga'nik) 
Ustrpjeti se, v. to endure (tu endju'r), to be patient 

(tu bi pe'jsent) 
Ustrpljenje, n. patience (pe'jsens) 
"Ustrucavanj*, n. reserve (rizo'rv), resistance (rezi's- 

tans) 
Ustrucavati, v. to keep back (tu ki'p ba'k), to retain 

(tu rite'jn) 
Ustrucavati s-e, v. to hesitate (tu he'zitejt) 
Ustuk, n. antidote (a'ntidot) 
Ustup, n. distance (di'stans) 
Ustupanje, n. cession (se'san), resignation (re'zigne'j- 

§an) 
Ustupati, ustupiti, v. to cede (tu si'd), to give over (tu 

gi'v o'vor), to withdraw (tu uidra') 
Ustupitelj, n. grantor (gra'nto'r), disclaimer (diskle'j- 

mor) 
Ustupni, a. cessionary (se'saneri) 
iJsuditi se, v. to dare (tu da'r) 
Usuprot, adv. on the contrary (a'n di ka'ntreri) 
Usuti, V. to strew in (tu stru* i'n) 
Usvajati, v. to appropriate (tu apro*priejt) 
Usvojenje, n. appropriation (apro'prie'jgan) 
Us, n. louse (la'us) 

Us (drveda), n. plant-louse (pla'nt-la'us) 
Us (vinove loze), n. aphis (e'jfis) 
Us6e, n. mouth of a river (ma'ut av e ri'vSr) 
Usi (od uho), n. ears (irs) 
Usi (od u§), lice (lajs) 
Usiti, V. to sew in (tu so'u i'n) 
Uskopiti, V. to castrate (tu ka'strejt), to geld (tu 

ge'ld) 
Uskopljenik, n. eunuch (ju'nak), castrate (kS.*streJt) ^ 
Usfjiv, a. lousy (lQ,'yzi) Usljlvac, n. a lousy fellow (e la'uzi fa'lo) 

Ustap, n. full moon (fu'l mu'n) 

listed it i, V. to save (tu se'jv), to spare (tu sp§<'r) 

Ustinutii uStipnuti, v. to pinch (tu pi'nS) 

Ustipak, n. morsel (morsl) 

Ustrb, n. wrong (rang), prejudice (pre'dJudis) 

Ustrcanje, n. injection (indze'k§an) 

Ustrcatl, V. to inject (tu indze'kt) 

Ustrojiti, V. to castrate (tu ka'strejt) 

Usutkati, V. to silence (tu sa'jlens) 

Utabati, v. to stamp (u sta'mp) 

Utaboriti se, v. to encamp (tu enka'mp) 

Utakmica, n. competition (ka'mpeti'gan), contest 

(ka'ntest) 
Utaknuti, v. to stick (tu sti'k) 
Utaloziti, V. to mitigate (tu mi'tigejt) 
Utaman, adv. without design (ui'da'ut dizd,'jn), to no 

purpose (tu no' po'rpos) 
Utaman itelj, n. extirpator (e'kstorpe'jtor) 
Utamaniti, v. to extirpate (tu e'kstorpejt) 
Utamniciti, v. to incarcerate (tu inka'rs5rejt) 
Utanaciti, v. to bargain (tu ba'rgen), to agree (tu 

a'gri') 
Utanjiti, v. to thin (tu ti'n), to attenuate (tu ate'nju- 

ejt) 
Utapanje, n. drowning (dra'uning)* 
Utaziti, V. to soothe (tu sii't) 
Utecaj, n. recourse (ri'ko'rs) 
Uteci, V. to flee away (tu fli' aue'j) to run away (tu 

ra'n aue'j) 
Uteg, n. weight (ue'jt) 
Utegnuti, v. to lenghten (tu le'ngten) 
Utemeljen, a. founded (fa'unded), established (esta'b- 

list) 
Utemeljenje, n, foundation (fa'unde'jSan) 
Utemeljiteij, n. founder (fa'undor) 
Utemeijiti, v. to found (tu fa'und), to establish (tu 

esta'blis) 
Uticaj, n. influence (i'nfljuens) 

Uticati, V. to exert influence upon (tu egzo'rt i'nflju- 
ens apa'n) 
Utijeliti, V. to embody (tu emba'di) 
Utirac, n. wiper (ua'jpor) 
Utisak, n. impression (impfre'gan) 
Utiskati, v. to impress (tu impre's) 
Utisnuti, V. to impress (tu impre's) 
Utisanje, n. hushing up (ha'sing a'p) 
Utfsati, V. to hush up (tu ha'g a'p), to appease (tu 

apl'z), to silence (tu sa'jlens) 
Utjecaj, n. influence (i'nfljuens) 

Utjecanje, n. influx (i'nflaks), influence (i'nfljuens) 
Utjecati, v. to flow into (tu flo'u i'ntu) 
Utjeha, n. consolation (ka'nsole'jSan) 
Utjeloviti, V. to incorporate (tu inko'rporejt) 
Utjelovljenje, n. incorporation (inko'rpore'jSan) 
Utjerati, v. to drive into (tu dra'jv i'ntu) 
Utjerati (dugove), v. to recover (tu rikaVor) 
Utjerivanje, n. driving in (dra'jving i'n) 
Utjerivanje dugova, n. exaction (egz§-'k§an) 
Utjerivatelj (dugova), n. exactor (egz5,'kt6r) UtjeSitelj — 189 — Uzajmitelj U Utjesiteij, n. consoler (kanso'15r), consolator (ka*n- 
sole'jtor) 

Utjesiti, V. to console (tu kanso'l) 

UtjeSljiv, a, consolatory (kansa'latori) 

Utociste, n. refuge (re'fjudz) 

Utok, n. appeal (api'l) 

Utonuti, V. to sink (tu si'nk) 

Utopiti, V. to drown (tu dra'un) 

UtopljeRik^-ica, n. drowned (dra'und) 

Otorak, n. Tuesday (tju'zde) 

Utoviti se, v. to fatten (tu fa'tn) 

Utrka, utrldvanje, n. race (rejs) 

Utrkivati se, v. to race (tu re'js) 

Utrnuce, n. extinction (eksti'nksan) 

Utrnulost, obamrlost, n. torpidity (torpi'diti), tetanus 

(te'tanas) 
Utrnuo, a. stiff (stif), numb (nam) 
Utrnut, a. extinct (eksti'nkt) 
Utrnuti, v. to extinguish (tu eksti'nguis) 
Utroba, n. entrails (entre'jls), intestines (inte'stins) 
Utruditi, v. to tire (tu ta'er) 
Utrzak, n. proceeds (pro'si'dz), yield (jild) 
Utuci, V. to beat (tu bi't), to bruise (tu brii'z) 
Utuci u muzaru, v. to pound (tu pa'und) 
Uturati, uturnuti, v. to push into (tu pus i'ntu) 
Utvara, n. ghost (gost), phantom (fa'ntam) 
Utvaranje, n. imagination (ima'dzine'jsan) 
Utvarati si, v. to imagine (tu ima'dzin) 
Utvrda, n. fort (fort) 
Utvrditi, v. to harden (tu ha'rdn), to fortify (tu fo'r- 

tifaj) 
Utvrditi, potvrditi, v. to corroborate (tu kora'borejt) 
Utvrdjivanje, n. fortification (fo'rtifike'jSan) 
Uvadjanje, uvedenje, n. introduction (introda'ksan) 
Uvala (brijega), n. mountain-ridge (ma'untin-ri'dz) 
Uvaliti, V. to lay (tu le'j) 
Uvaren, a. boiled (bo'eld) 
Uvazanje, n. importation (i'mporte'jsan) 
Uvazati, v. to import (tu impo'rt) 
Uvazenje, n. consideration (konsidore'jsan) 
Uvaziti, V. to consider (tu kgnsi'dor), to value (tu 

va'lju), to appreciate (tu apri'siejt), to deign (tu 

de'jn) 

Uveo, a. withered (ui'dord) 

Uvelicati, v. to enlarge (tu enla'rdz), to magnify (tu 

ma'gnifaj), to exaggerate (tu egza'dzorejt) 
Uvenuti, v. to wither (tu ui'dor), to wilt (tu yi'H) 
Uvesti, V. to import (tu impo'rt), to introduce (tu in- 

trodju's) 
Uvesti u druStvo, v. to initiate (tu ini'siejt) 
Uvezati, v. to bind (tu ba'jnd), to tie up (tu ta'j a'p) 
Uvidjati, v. to conceive (tu konsi'v), to understand 

(tu a'ndorst§,'nd) 
Uvidjavan, a. circumspect (sS'rkamspekt), wary 

(ye'jri) 
Uvidjavnott, n. conslderateness (konsi'derotnes), 

judgment (dfa'd2m«nt) 
Uvidljiv, n. considerate (konsi'dSret), intallisent (in- 

te'lidient), judicious (diudi'Sas), sensible (se'n- 

■ibl) Uvijati, V. to twist (tu tui'st), to entangle (tu en- 

ta'ngl) 
Uvijek, adv. always (a'luejz) 
Uvjeravanje, n. assurance (asu'rans) 
Uvjeravati, v. to assure (tu aSu'r), to convince (tu 

konvi'ns) 
Uvjeren- a. assured (asu'rd), convinced (k'onvi'nst) 
Uvjerenje, n. conviction (konvi'ksan) 
Uvjeritl, v. to assure (tu asu'r), to convince (tu kon- 
vi'ns) 
Uvjet, n. condition (kondi'§an), term (t?5rm) 
Uvjetan, a. conditional (kondi'sanal) 
Uvjetimlce, adv. conditionally (kondi'ganali) 
Uvjetnost, n. conditionality (kondi'sana'liti) 
Uvjezban, a. versed (vorst), skilled (sklld) 
Uvjezbati, v. to train (tu tre'jn), to practice (tu 

pra'ktis), to exercise (tu e'ksorsajz) 
Uvlacenje, n. drawing in (dra'ing i'n), inhaling (in- 

he'jling) 
Uvlaciti, V. to draw in (tu dra' i'n), (to inhale (tu in- 

he'jl) 
Uvlaciti kohac u iglu, v. to run in (tu ra'n i'n) 
Uvod, n. introduction (i'ntroda'ksan), preface (pre'- 

fes) 
Uvoditi, V. to introduce (tu i*ntrodju's), to install (tu 

insta'l) 
Uvodj'enje, n. introduction (i'ntroda'kgan), installation 

(i'nstale'jsan) 
Uvodni, a. introductory (i'ntroda'ktori) 
Uvojak, n. curl (korl) 
Uvojnica, n. hair-ribbon (ha'r-ri'ban) 
Uvoz, n. import (i'mport) 
Uvoziti, V. to import (tu impo'rt) 

Uvozna carina, n. import-duty (i'mport-dju'ti), cus- 
tom (ka'stam) 
Uvozni, a. import (i'mport) 
Uvoznik, n. importer (impo'rtor) 
Uvrebati, v. to obtain by lying in wait (tu opte'jn baj 

la'ing in ue'jt), to snatch (tu sna'c) 
Uvrijeziti se, v. to cleave (tu kli'v), to adhere (tu ad- 

hl'r) 
Uvrijediti, v. to offend (tu ofe'nd), to insult (tu in- 

sa'It) 
Uvrijedjen, a. offended (ofe'nded), insulted (insa'lted)- 
Uvrijedljiv, a. offensive (ofe'nsiv), insulting (lnsa*l- 

ting) 
Uvrjeda, n. offense (ofe'ns), insult (i'nsalt) 
Uvrstba, n. insertion (inso'rgan) 
Uvrstiti, V. to insert (tu inso'rt), to intercalate (tu 

into'rkalejt) 
Uvuci V. to draw in (tu dra' i'n), to inhal« (tu inhe'jl) 
Uz, prep, along (ala'ng), beside (bisa'jd) 
Uza, n. prison cell (pri'zn se'l) 
Uzajam, adv. alternatelly (alto'rnetli), mutually (mju*-^ 

djuali) 
Uzajam nt, a. mutual (mju'<5jual), reciprocal (risa'j- 

prokal) 
Uzajamnost, n. reciprocity (re'sajpra'siti) 
Uzajmitelj, n. borrower (ba'r55r) Uzajmiti __ 190 — Uznijeti Uzajmiti, v. to borrow (tu ba'ro) 

Uzajmljivanje, n. borrowing (ba'roing) 

Uzaky a. narrow (na'ro), tight (tajt) 

Uzakoniti, v. to sanction (tu sa'nkSan) 

Uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 

Uzaludan, a. ineffectual (i'nefe'kdual), vain (vejn), 
fruitless (fru'tles) 

Uzamance, adv. one after another (ua'n a'ftSr an- 
a'dor), successively (sukse'sivli) 

Uzao, n. knot (nat) 

Uzapcenje, n. sequestration (se'kuestre'jgan) 

Uzaptiti, V. to sequester (tu sikue'stor) 

Uzasas^e, n. ascension (ase'nsan) 

Uzavreti, v. to seethe (tu si't) 

Uzbrdica, n. steep road (sti'p ro'ud) 

Uzbrdice, adv. uphill (a'phi'l) 

Uzbuditip V. to stir up (tu sto'r a'p), to wake up (tu 
ue'jk a'p) 

Uzbudjenost, uzbudjenje, n. excitement (eksa'jtment) 

Uzbuna, n. uproar (a'pro'r), sedition (sedi'san) 

Uzbunitiy v. to stir up (tu sto'r a'p), to instigate (tu 
i'nstigejt) 

UzbunitI sef V. to mutiny (tu mju'tini) 

Uzbunjen, a. seditious (sedi'sas), mutinous (mju'ti- 
nas) 

Uzburkan, a. impetuous (impe'Cjuas) 

Uzburkatiy v. to stir up (tu sto'r a'p) 

Uzda, n. rein (rejn), bridle (brajdl) 

Uzdah, n. sigh (saj) 

Uzdahnuti, v. to sigh (tu sa'j) 

Uzdaja, uzdanje, n. reliance (rila'ens), trust (trast) 

Uzdar, n. harness -maker (ha*rnes-me*jkor) 

Uzdarje, n. consideration (konsi'dore'jSan), recipro- 
cal donation (risa'jprokal done'jSan), gift in re- 
turn (gi'ft in rito'rn) 

Uzdati, V. to bridle (tu bra'jdl) 

Uzdati se, v. to depend (tu dipe'nd), to trust (tu 
tra'st), to rely (tu rila'j), to confide (tu konfa'jd) 

Uzdici, V. to heave (tu hl'v), to lift (tu li'ft), to raise 
(tu re'jz) 

Uzdignuce, n. elevating (e'leve'jting), raising (re'j- 
zing) 

Uzdignutiy v. to raise (tu re'jz), to elevate (tu e'le- 
vejt), to lift (tu li'ft) 

Uzdisaj, n. sigh (saj) 

Uzdisatiy v. to sigh (tu sa'j) 

Uzdizanje (srca), n. exaltation (e'gzalte'jSan) 

Uzdizati se (srcem), v. to exalt (tu egza'lt) 

Uzdrhtati, v. to tremble (tu tre'mbl) 

Uzdrmati, v. to shake (tu ge'jk) 

Uzdrzanje (od jela, pi6a), n. temperance (te'mp5rens), 
moderation (ma'dore'jsan) 

Uzdrzati, v. to keep (tu ki'p), to maintain (tu men- 

te'jn), to preserve (tu prizo'rv) 
Uzdrzati, zadrzati, v. to keep (tu ki'p), to retain (tu 

rite'jn) 
Uzdrzati se (neCesa), v. to abstain (tu 5-pste'jn) 
Uzdrzavati, v. to support (tu supo'rt), to maintain 

(tu mente'jn) 
Uzdriljiv, uspre2an, a. abstemious (&bstl'miaa) Uzdrzijivosty n. abstemiousness (absti'miasnes) 

Uzduh, n. air (ar), atmosphere (a'tmosfi'r) 

Uzdusni, a. atmospherical (atmosfi'rikal) 

Uzdui, prep, along (ala'ng) 

Uzduz, adv. at full lenght (at fu'l le'ngt) 

Uzece, n. seizure (sl'zur) 

Uzet, kljenut, a. i n. paralitica! (,pa'rali'tik§.l) 

Uzeti, V. to take (tu te'jk) 

Uzglavak, uzglavlje, n. pillow (pi'lo), cushion (ku'- 

§an) 
Uzgoj, n. bringing up (bri'nging a'p), education (e'd2- 

juke'jsan) 
Uzgoj itelj, n. pedagogue (pe'daga'g) 
Uzgojiti, V. to bring up (tu bri'ng a'p), to educate (tu 

e'dzjukejt) 
Uzgorica, n. rising ground (ra'jzing gra'und), hill (hil) 
Uzgred, adv. along with (ala'ng ui't) 
Uzhicen, a. ravished (ra'vist) 
Uzhititi, V. to ravish (tu ra'vi§) 
Uzica, n. cord (kord), string (string), pack-tread 

(pa'k-tre'd), line (lajn) 
Uzicf, V. to ascend (tu ase'nd), to mount (tu ma'unt) 
Uzidan, a. immured (imju'rd) 
Uzidati, v. to immure (tu imju'r) 
Uzimati, v. to take (tu te'jk) 
Uzina, klanac, n. narrow passage (na'rO pS,'sed2), 

pass (pas) 
Uzina (svojstvo), n. narrowness (na'ronee) 
Uziti, V. to narrow (tu na'ro) ' 

Uzjahatiy v. to mount (tu ma'unt) 
Uzjecati, v. to resound (tu riza'und) 
Uzjoguniti se, v. to start (tu sta'rt) 
Uzlat, a. knotty (na'ti) 
Uziaz, n. ascension (ase'nSan) 
Uzletjeti, v. to float up~ (tu fg'ut a'p) 
Uzma (bolest), n. palsy (pa'lsi) 
Uzmaci, v. to fall back (tu fa'l ba'k), to retreat (tu 

ritrl't) 
Uzmah, n. soaring up (so'ring a'p), swing (sui'ng) 
Uzmahnuti, v. to swing (tu sui'ng) 
Uzmak, n. retreat (ritri't) 
Uzmicati, v. to retreat (tu ritri't) 
Uzmijesati, v. to stir up (tu sto'r a'p) 
Uzmoci, V. to afford (tu afo'rd) 

Uzmtititf, V. to trouble (tu tra'bl), to muddy (tu ma'di) 
Uzmutiti se, v. to grow gloomy (tu gro'u glu'ml) 
Uzmutiti se (o nebu), v. to cloud over (tu kla'ud 

6'vor) 
Uznemiriti, v. to disquiet (tu diskua'et), to trouble 

(tu tra'bl) 
Uziremirivanje, n. disturbance (di8t5'rb§.ns), trouble 

(trabl) 
Uznesti, vidi uznijeti 
Uznesenje, n. assumption (a'sa'mpSan) 
Uznesenje B. D. M., n. Assumption of the Virgin 

Mary (asa'mpsan av di Vo'rd^in M^'ri) 
Uznica, n. prison (pri'zn), jail (d2ejl) 
Uznicar, n. jailer (d2e'jl6r) 
Uznijeti, v .to carry up (tu k§,'ri §.'p) , 
Uznijeti se, v. to grow haughty (tu grg'y k^'ti) u Uznik 191 Vanda Uzniky n. prisoner (pri'znor) 

Uznositi, vidi uznijetl 

Uzobijestiti se, v. to become insolent (tu bika'm i'n- 
solent) 

Uzobrazitii v. to perfect (tu po'rfekt, ili tu porfe'kt) 

Uzor, n. ideal (a'jdi'al), type (tajp), prototype (prc^o- 
ta'jp) 

Uzorak, n. sample (sampl) 

Uzoran, a. exemplary (egze'mpleri), classical (kla'si • 
kal) 

Uzorit, a. eminent (e'minent) 

Uzoritosty n. eminence (e'minens) 

Uzorno, adv. exemplarily (e'gzempla'rili), wonderfully 
well fua'ndorfuli ue'l) 

Uzovy n. invitation (i'nvite'jsan) 

Uzrast, n. growth (gro'ut) 

Uzrastiy v. to grow up (tu gro'u a'p) 

Uzrocan, a. causal (ka'zal) 

Uzrocnost, n. predicament (predi'kament) 

Uzrok, n. motive (mo'tiv), cause (kaz), reason (rizn) 

Uzrokovati, v. to cause (tu ka'z) 

Uzrujan, a. excited (eksa'jted), nervous (no'rvas) 

Uzrujanost, n. excitement (eks'a'jtment) 

Uzrujati^ v. to excite (tu eksa'jt) 

Uzvelicati, v. to glorify (tu glo'rifaj), to celebrate (tu 
se'librejt) 

Uzvesti, V. to lead up (tu li'd a'p) 

Uzvik, n. interjection (i'ntordze'kgan) 

Uzvisiti, V. to elevate (tu e'livejt), to glorify (tu glo'ri- 
faj) 

Uzvisaky brezuljak, n. hillock (hi'lak) 

Uzvisen, a. raised (rejzd), elevated (e'livejted) Uzvisenost, n. excellence (ekse'lens), magnificence 
(magni'fisens) 

Uzvitlati, V. to stir (tu sto'r), to disturb (tu distorb) 

Uzvrat, n. return (rito'rn), consideration (kgnsi'dS- 
re'jsan) 

Uzvisenosty uzdignu6e, n. elevation (e'live'j^an) 

Uzvratan, a. regressive (rigre'siv) 

Uzvrnuti (rukave), v. to pull up the sleeves (tu Pu'l 
a'p di sli'vz) 

Uzar, n. rope-maker (ro'p-me'jkor) 

Uzariti, v. to glow (tu glo') 

Uzarna, n. rope-factory (r5'p-fa'ktori) 

Uzas, n. horror (ha'ror) 

Uzasan, a. horrible (ha'ribl), terrible (te'ribl), shoc- 
king (ga'king) 

Uze, n. rope (rop) 

Uzeci, V. to set fire (tu se't fa'er), to light (tu la'jt) 

Uzeg, po2ar, n. fire (fa'er), burning (bo'rning) 

Uzega^ n. tinder (ti'ndor) 

Uzeren, a. lit (lit) 

Uzgati, v. to set fire (tu se't fa'er), to light (tu la'jt) 
to inflame (tu infle'jm) 

Uzigac, n. fuse (fjuz) 

Uzina, n. lunch (lan5) 

Uzinati, v. to lunch (tu la'nC) 

Uzitaky n. usufruct (ju'zjufrakt), enjoyment (end2o'j- 
ment) 

Uziti, V. to enjoy (tu end^o'j) 

Uzivalac, n. enjoyer (endSo'jor) 

Uzivanje, n. enjoyment (endgo'jment), delight (dila'jt) 

Uzivati, V. to enjoy (tu endzo'j) 

Uzljebiti, v. to chamfer (tu ^a'mfor) Vab, n. decoy (diko'j) 
Vabac, n. decoy-bird (diko'j-bo'rd) 
Vabilac, n. allurer (alju'ror) 

Vabiti, V. to lure (tu Ijur), to decoy (tu diko'j) 
Vabljenje, n. inducement (indju'sment) 
Vabljiv, a. attractive (atra'ktiv), alluring (alju'ring) 
Vadicep, n. cork-screw (ko'rk-skru') 
Vaditi, V. to take out (tu te'jk a'ut), to pull out (tu 
PU'l a'ut) 

Vadjevina, n. advanced money (adva'nst ma'ni) 

Vaga, n. scale (skejl), weight (ue'jt) 

Vagan, n. bushel (busl) 

Vagori, n. car (kar) 

Vagon za puga6e, n. smoking-car (smo'king-ka'r) 

Vagati, v. to weigh (tu ue'j) 

Vaj, vaj meni, interj. woe to me! (uo'u tu mi') 

Vajac, n. screw-driver (skru'-dra'jvor) 

Vajar, kipar, n. sculptor (ska'lptor) 

Vajkada, adv. long ago (la'ng ago'), ever (e'v6r) 

Val, n. wave (ue'jv), billow (bi'lo) 

Valcik, n. waltz (ua'lc) 

Valcik plesati, v. to waltz (tu Ui.'lc) Valovit, a. wavy (ue'jvi), undulated (a'ndjule'jted), 
undulatory (a'ndjulatori) 

Valovlje, n. waves (ue'jvz), billows (bi'loz) 

Valj, n. roller (ro'lor), cylinder (si'lindor) 

Vaija, n. touch-hole (ta'5-ho'l) 

Vaija topa, n. vent (vent) 

Valjak, n. cylinder (si'lindor), roller (ro'lor) 

Valjan, a. good (gud), fit (fit), able (ejbl), apt (S,pt), 

orderly (o'rdorli) 
Vaijanje, n. rolling (ro'ling), weltering (ue'ltoring) 
Valjanost, n. fitness (fi'tnes), aptness (a'ptnes) 
Valjati, V. to roll (tu ro'l), to welter (tu u§'ltor) 
Valjati, vrijediti, v. to be worth (tu bi uo'rt), to be 

valid (tu bi va'lid), to be apt (tu bi a'pt) 
Valjda, adv. probably (pra'bebli), presumably (pri- 

zu'mabli) 
Valjka, n. mangle (m§,ngl), roll (rol) 
Valjkovit, a. cylindrical (sili'ndrikal) 
Vaijusak, n. dumpling (da'mpling) 
Vampir, vidi vukodlak 
Van, prep, out of (a'yt av), except (ekse'pt), besides 

(bisa'jdz) 
Vanda, adv. unless (anle's), except (ekse'pt) Vani 192 ^ Velesrdno Vani, adv. outside (a'ytsa'jd) 

Vanjkus, jastuk, n. pillow (pi'lo), cushion (ku'San) 

Vanjkusnlca, n. pillow-slip (pi'lo-sli'p), pillow case 

(pi'lo ke'js) 
Vanjski, a. exterior (eksti'rjor) 
Vafijski ured, n. foreign office (fo'ren a'fis) 
Vanjstina, n. exterior (eksti'rjor) 
Vanredan, a. extra (e'kstra), extraordinary (ekstro'r- 

dineri) 
Vapaj, n. ejaculation (idza'kjule'jgan) 
Vapiti, V. to ejaculate (tu idza'kjulejt), to cry (tu 

kra'j) 
Vapnar, n. lime-burner (la'jm-bo'rnor) 
Vapnenac, n. limestone (la'jmsto'n) 
Vapnenica, n. lime-kiln (la'jm-ki'l) 
Vapno, n. lime (lajm) 
Vapno gasiti, v. to slake (tu sle'jk) 
Vapno gaseno, n. slaked lime (sle'jkt la'jm) 
Vapno zeci, v. to burn (tu bo'rn) 
Vapno zezeno, n. quick lime (kufk la'jm) 
Vapnovit, a. limy (la'jmi), calcareous (kalke'jrias) 
Var, n. glowing- fire (glo'uing- fa'er) 
Varalica, n. cheater (ci'tor), swindler (sui'ndlor) 
Varan je, n. cheating (ci'ting), swindling (sui'ndling), 

defrauding (difra'ding) 
Varati, v. to cheat (tu ci't), to swindle (tu sui'ndl) 
Varav, a. fraudulent (fra'dzjulent), deceitful (disi't- 

ful) 
Varen, a. boiled (bo'eld) 

Varenje, n. boiling (bo'jling), cooking (ku'king) 
Variti, v. to cook (tu ku'k), to boil (tu bo'el) 
Variti pivo, v. to brew (tu bru') 
Varivo, n. vegetable (ve'dzetabl) 
Varjaca, n. pot-ladle (pa't-le'jdl) 
Varka, n. trick (trik), stratagem (stra'tadzem) 
Varmedjija, n. county (ka'unti) 
Varnica, n. tinder (ti'ndor), spark (spark) 
Varnicav, a. emitting sparks (emi'ting spa'rks) 
Varos, n. tow^n (ta'un), city (si'ti) 
Varosanln, n. inhabitant of a town (inba'bitant av e 

ta'un), townsman (ta'unzman) 
Varosica, n. borough (bo'ro), townlet (ta'unlet) 
Varoski, a. urban (o'rban), town-like (ta'un-lajk), 

municipal (mjuni'si'pal) 

Varzilo, n. brasil-wood (brozi'l-uu'd) 

Vas, vidi sav 

Vasfona, n. universe (ju'nivors) 

Vasioni, a. universal (ju'nivo'rsal) 

Vaskolik, a. whole (hoi), joint (d^o'jnt), all (M), entire 

(euta'er) 
Vaspitanje, izobrazenje, n. education (e*d2uke*j§an) 
Vas, pron. your (jur), yours (jurs) 
Vasar, n. market (ma'rket), fair (far) 
Vasariite, n. market-place (ma'rket-ple'js) 
Vatra, n. fire (fa'er) 
Vatra, groznica, n. fever (fi'vor) 

Vatralj, n. fire-pan (fa'er-pa'n), furnace (f5*rnes) 
Vatren, a. fiery (fa'eri), ardent (a'rdent) 
Vatrenjaca (gora), n. volcano (valke'jno) 
Vatrenost, n. glowing ardor (glo'uing a'rd5r) Vatriste, n. conflagration place (ka'nflagre'jgan ple'js) 

Vatrogasac, n. fire-fighter (fa'er-fa'jtor), fireman 
(fa'erman) 

Vatrolozac, n. fireman (fa'erman) 

Vatromet, n. fire-v7orks (fa'er-uo'rks) 

Vatrasipan, a. volcanic (vo'lka'nik) 

Vavijek, adv. alvvays (a'luejz) 

Vazam, uskrs, n. Easter (I'stor) 

Vazda, adv. at all times (at a'l ta'jms), ever (e*v(5r> 

Vazdan, adv. all day long (a'l dej la'ng) 

Vazduh, uzduh, n. air (ar), atmosphere (§,'tmosfi'r> 

Vazmenac, n. Easter-Monday (i'stor-ma'ndi) 

Vazan, a. important (impo'rt§.nt), weighty (ug'jti),. 
essential (ese'ncal) 

Vaziti, v. to be important (tu bi impo'rtant) 

Vaznost, n. importance (impo'rtans) 

Vece, vecer, n. eve (iv), evening (i'vning) 

Vecera, n. supper (sa'por) 

Veceras, adv. this evening (di's i'vning) 

Vecerati, v. to sup (tu sa'p) 

Vecernja, vecernica, n. vesper (ve'spor) 

Vecernjioa (zvijezda), n. evening-star (i'vning-sta*r> 

Vec, conj. but (bat) 

Vec, adv. already (alre'di) 

VecatI, povecati, v. to augment (tu agme*nt), to in- 
crease (tu inkri's) 

Vece, adv. more (mor) 

Veci, a. larger (la'rdzor), bigger (bi'gor) 

Vecina, n. majority (madza'riti) 

Vecma, adv. more (mor) 

Vedar, a. bright (brajt), clear (klir), serene (siri'n) 

Vedja, n. eye-lid (a'j-li'd) 

Vedrenjak, n. clear ice (kli'r a'js) 

Vedrica, n. water-pail (ua'dor-pe'jl) 

Vedrina, n. serenity (seri'niti), brightness (bra'jtnes) 

Vedriti se, v. to clear up (tu kli'r a*p) 

Vedro, n. bucket (ba'ket) 

Vedro nebo, n. clear sky (kli'r ska'j) 

Vehnuti, vidi venuti 

Vele, adv. much (mac), very (ve'ri) 

Velebnost, n. ma.gnificence (magni'fisens), splendor 
(sple'ndor), excellence (e'kselens) 

Velecasnl, a. right reverend (ra'jt re'vorend) 

Veledusan, a. generous (dze'noras), magnanimous 
(magna'nimas) 

Veledusnost, n. magnanimity (ma'gnani'miti), gene- 
rosity (d^e'nSra'siti) 

Veleizdaja, veleizdajstvo, n. high treason (ha'j tri'zn) 

Veleizdajnicki, a. treasonable (tri'znabl) 

Veleizdajnicki rad, n. treasonable practices (tri'znabl 
pra'ktises) 

Veleizdajnik, n. one guilty of high-treason (ua'n 
gi'lti av ha'j -tri'zn) 

Veleporeznik, n. taxpayer (ta'kspe'jor) 

Veleposjed, n. vast estate (va'st este'jt) 

Veleposjednlk, n. owner of vaste estate (o'unor av 
v§,'Et este'jt) 

Veleprodaja, n. wholesale-business (ho'lsejl bi'znis) 

Velesrdno, Jtdv. with all hearth (u|t a'l ha'rt) Veletriac 193 Vijek Veletriac, n. wholesale- dealer (ho'lse'jl-di'lGr) 

Veleucen, a. high-learned (ha'j-16'rned) 

Veleum, n. genius (d2i'nias) 

Velevlast, n. power (pa'uor) 

Velicanje, n. aggrandizement (agra'ndizment) 

Velicanstven, a. magnificent (mS^gni'fisent), majestic 
(madze'stik) 

Velicanstvo, n. majesty (ma'dzesti) 

Velicatelj, n. exalter (egza'ltor) 

Velicati, v. to praise (tu pre'jz), to magnify (tu ma*g- 
nifaj), to extol (tu eksto'l) 

Velicina, n. greatness (gre'jtnes), size (sajz) 

Velik, a. great (grejt), eminent (e'minent) 

Velik, krupan, a. big (big), large (lardz) 

Velik, visok, a. tall (tal) 

Velika Gospa, n. Assumption (asa'mpsan) 

Velika misa, n. high-mass (ha'j-ma's) 

Velika nedjeija, n. passion-week (pa§an-ui'k) 

Veiikan, n. great man (gre'jt ma'n) 

Velikas, n. magnate (ma'gnejt) 

Veliki petak, n. Good-Friday (gu'd-fra'jde) 

Veliko siovo, n. capital letter (ka'pital le'tor) 

Velikodusan a. magnanimous (magna'nimas) 

Velikodusnost, n. magnanimity (ma'gnani'miti), gene- 
rosity (dze'nora'siti) 

Velikost, n. greatness (gre'jtnes), largeness (la'rdz- 
nes), tallness (ta'lnes), enormity (ino*rmiti), 
magnitude (ma'gnitjud) 

Veljaca, n. February (fe'brueri) 

Velmoza, n. lord (lord), aristocrat (ari'stokrat) 

Velo, koprena, n. veil (vejl) 

Venuti, v. to fade (tu fe'jd), to wither (tu ui'dor) 

Veoma, adv. very (ve'ri) 

Vepar, divlja svinja, n. wild-boar (ua'eld bo'r) 

Verati se, v. to clamber (tu kla'mbor) 

Vjeresija, n. credit (kre'dit), trust (trast) 

Veriga, n. chain (cejn) 

Verugati re, v. to wind (tu ua'jnd), to meander (tu 
mia'ndor) 

Veseliti se, v. to rejoice (tu ridzo'js), to delight (tu 

dila'jt) 
Veseljak, n. jollier (dza'lior) 
Veselje, n. pleasure (ple'zur), delight (dila'jt), jo^ 

(dzoj) 

Veselost, n. merriment (me'riment), gayety (ge*eti), 
mirth (mort), cheerfulness (ci'rfulnes) 

Ves-eo, a. glad (glad), merry (me'ri), gay (gej), cheer- 
ful (ci'rful), jolly (dza'li) 

Veslar, n. oarsman (o'rzman), rower (ro'uor) 

Veslati, v. to row (tu ro'u) 

Veslo, n. oar (or) 

Vesna, bo^ica prolje6a, n Spring-Goddess (spring- 
ga'des) 

Vesti, V. to embroider (tu embro'jdor) 

Vez, n. embroidery (embro'jdori), fancy-work (f§.*nsi- 
yo'rk) 

Veza, n. ribbon (ri'ban), ribband (ri'band) 

Vezac, n. embroiderer (embro'jdSror) 

Vezac, n. binder (ba'jndor) Vezacica, n. embroideress (embro'jdSres) 

Vezan, a. bound (ba'und) 

Vezanje, n. binding (ba'jnding), copulation (ka'pju- 
le'jsan) 

Vezati, v. to tie (tu ta'j), to bind (tu ba'Jnd), to co- 
pulate (tu ka'pjulejt) 

Vezati se, v. to be bound (tu bi ba'und) 

Vezica, n. lace (lejs) 

Vezica, stanka, n. hyphen (ha'Jfen) 
Veziija, n. embroideress (embro'jdores) 
Vezir, n. vizier (vi'zjor, ili vizi'r) 

Vezivo, n. needle-work (nfdl-uo'rk), fancy-work (f^'n- 
si-uo'rk) 

Vezivo, vezilo, n. embroidery-cotton (embro'jdori - 

ka'tn) 
Veznik, n. conjunction (kondza'nkgan), copula (ka'- 

pjula) 
Vezovinai n. elm-tree (e'lm-tri') 
Veza, n. vestibule (ve'stibjul) 
Vezanj, n. package (pa'ked^) 
Vi, pron. you (ju) 

Vican, a. used to (ju'zd tu'), accustomed (ak§,'stamd) 
Vid, n. sight (sajt), sense of sight (se'ns av sa'jt) 
Vidan, a. perceivable (porsi'vabl), visible (vi'zibl) 
Vidanje, n. healing (hi'ling), cure (kjur) 
Vidar, n. surgeon (so'rdzan) 

Vidarski stol, n. operating table (a'porejting te'jbl) 
Vidarsko orudje, n. surgical instruments (so'rdzikal 

i'nstrumenc) 
Vidarstvo, n. surgery (so'rd^ori) 
Vidati, V. to heal (tu hi'l), to cure (tu kju'r) 
Vidik, n. view (vju), prospect (pra'spekt) 
Vidiv, a. visible (vi'zibl), conspicuous (konspi'kjUas) 
Vidjelo, n. light (lajt) 
Vidjen, a. prominent (pra'minent), conspicuous (kon- 

spi'kjuas) 
Vidjeti, V. to see (tu si') 
Vidnik, n. visual organ (vi'zjual o'rgan) 
Vidnost, n. visibility (vi'zibi'liti) 
Vidokrug, n. horizon (hora'jzon) 
Vidra, n. otter (a't(5r) 
Viganj, n. smith's forge (smi'c fo'rd2) 
Vihor, n. whirlwind (huo'rlui'nd) 
Vijac, n. screw-driver (skru'-dra'jv5r) 
Vijak, n. screw (skru) 
Vijanje, n. winding (ua'jnding) 
Vijati, V. to wind (tu ya'jnd) 
Vijavica, n. snow-storm (sno'u-sto'rm) 
Vijecanje, n. conference (ka'nforesns), consultation 
(ka'nsolte'jSan) 

Vijecati, v. to consult (tu konsa'lt), to confer (tu 
konfo'r), to bespeak (tu bispl'k) 

Vijede drzavno, n. senate (se'nat) 

Vijece gradsko, n. council (ka'unsi,!) 

Vijecnica gradska, n. town-hall (ta*un-ha*l), city- 
hall (si'ti-ha'l) 

Vijecnik drzavni, n. senator (se'nat(5r) 

Vijecnik gradski, n. councilman (ka'ynsilm&n), alder- 
man (S-'ldorman) 

Vijek, n. age (ejd2), period (pi'rjad) Vijenac — 194 .- Vjerovati Vijenac, n. wreath (rit), garland (ga'rl&nd) 
Vijesnik, n. courier (ko'rjOr), informer (info'rmSr), 

messenger (me'sendzor) 
Vijest, n. news (njus), tidings (ta'jdings) 
Vijor, vihar, n. whirlwind (hu5'rluind) 
Vijugasty a. meandering (mia'ndoring) 
Vijugati se, v. to meander (tu mia'ndor) 
Vika, n. noise Cnojz), scream (skrim), cry (kraj), 

clamor (kla'mor), shriek (§rik) 
Vikac, n. crier (kra'er), screamer (skri'mOr) 
Vikati, V. to yell (tu je'l), to scream (tu skri'm), to 

cry (tu kra'j) 
Viknuti, v. to shriek (tu gri'k) 
Vila, n. fairy (fa'ri), nymph (nimf) 
Vilajet, n. land (land), people (pipl) 
Vile, n. hay-fork (he'j-fo'rk), pitch-fork (pi'5-fo*rk) 
Vilenjak, n. sorcerer (so'rsoror), wizard (ui'z5rd) 
Vilica, n. fork (fork) 
Vilica, usna Celjust, n. jaw (dza) 
Vilicna kost, n. jaw-bone (dza-bo'n) 
Vilinski, a. fairy (fa'ri), fairy-like (fa*ri-la'jk) 
Viijuske, n. fork (fork) 
Vime, n. udder (a'dor), dug (dag) 
Vinar, n. wine-dealer (ua'jn-di'lor), wine-grower 

(ua'jn-grg'uor) 
Vinkot, n. wine-must (ua'jn-ma'st) 
Vino, n. wine (ua'jn) 
Vinober, berba, n. vintage (vi'nted2) 
Vinograd, n. vineyard (vi'njord) 

Vinogradar, n. wine-grower (ua'jn-gro'uor), vine- 
dresser (va'jndre'sor) 
Vinopija, n. wine-drinker (ija'jn-dri'nkOr), wine-bibber 

(ya'jn-bi'bSr) 
Vinorodan, a. abounding in vines (S,bQ,*ynding m 

va*jns) 
Vinova loza, n. vine (vajn) 
Vinski, a. vinous (va'jnas) 
Vinski prijedjel, n. vinous country (va'jnas ka'ntrl) 

wine-district (ua'jn -distri'kt) 
Vinuti, mahati, v. to wag (tu ua'g) 
Vir, n. whirl (huo'rl), vortex (vo'rteks) 
Viriti, V, to jut out (tu dia't §.*ut), to protrude (tu 

prt^tru'd) 
Virovit, a. full of springs (fu'l av spri'ngs) 
Vis, n. height (ha'jt), hill (hil) 

Viseci, a. hanging (h^'nging), dangling (d§,'ngling) 
Visibaba, n. snow-drop (snQ'U-dr§,'p) 
Visina, n. height (hajt) 

Visiti, V. to hang (tu hk*ng), to dangle (tu d4'ngl) 
Viska, n. whiskey (hui'ski) 
Visocanstvo, n. Highness (ha'jnes) 
Visocina, n. high-land (ha'j-lS,'nd) 
Visok, a. high (haj), tall (tal) 

Visost, n.' highness (ha'jnes), loftiness (la'ftines) 
Visak, n. surplus (s5'rplas) 
Vise, jo§, adv. more (mor) 
Vise (visok), comp. higher (ha'jSr) 
VisebroJ, mno^ina, n. plural (plu*r51) 
Visebrojni, a. plural (plu'rOl) 
Visekrat, adv. often (ofn) Visnja, n. cherry (5e'ri) 

Visnji, a. supreme (suprl'm), almighty (a'lma'jti) 

Visnjica, n. wild-cherry (ua'eld-Ce'ri) 

Visnjovik, n. wildcherry-wine (ua*eld6e'ri-ug,*jn) 

Vitak, a. slender (sle'ndor), pliant (pla'ent) 

Vitao, n. crane (kre'jn), windlass (ui'ndl5s) 

Viteski, a. knightly (na'jtli) 

Vitestvo, n. knighthood (na'jthu'd) 

Vitestvo, junaStvo, n. bravery (bre'jvSri) 

Vitez, n. knight (najt) 

Vitica, n. lock (lak), curl (k6rl) 

Vitica, strzaja (biljka), n. tendril (te'ndril) 

Vitica, prsten, n. ring (ring) 

Vitkost, n. slenderness (sle'ndornes), pliantness (pla*- 

entnes) 
Vizle, n. spaniel (spa'njel) 

Vjecan, a. eternal (ito'rnal), perpetual (porpe'fijual) 
Vjecnost, n. eternity (ito'rniti), perpetuity (po'rpe6- 

ju'iti) 
Vjekopis, n. biography (baja'grafi) 
Vjekovati, v. to perpetuate (tu pSrpe'^juejt) 
Vjekovit, a. everlasting (e'vSrl^'sting), perpetual 

(porpe'djual) 
Vjencani, a. wedding (u§'ding), matrimonial (m§,'tri- 

mo'nial) 
Vjencani list, n. marriage -certificate (m^*rid2-s5rtr- 

fiket) 
Vjencanje, n. wedding (ue'ding), marriage (ma'ridz) 
VJencati, v. to wed (tu ue'd), to marry (tu ma'ri) 
Vjencic, n. little garland (li'tl ga'rland) 
Vjera, n. faith (fejt), creed (krid), religion (reli'- 

dzan) 
Vjeran, a. faithful (fe'jtful), true (tru), loyal (lo'jal) 
VJerenica, a. fiancee (fianse') 
Vjerenik, n. fiance (fianse') 
Vjeridba, n. betrothal (betra'dal) 
Vjeriti, v. to betroth (tu bitra't) 
VJernik, n. believer (beli'vor) 
Vjernost, n. faithfulness (fe'jtfulnes), loyalty (lo'- 

jalti), fidelity (fide'liti) 
Vjerodajnica, n. credentials (kride'nSals) 
VJerodostojan, a. credible (kre'dibl), authentic (S,te'n- 

tik) 
VJerodostojnost, n. credibility (kre'dibi'liti), authenti- 
city (a'tenti'siti) 
Vjeroispovjed, n. confession of faith (konfe'S^n av 

fe'jt) 
Vjerojatan, a. credible (kre'dibl), likely (la'jkli), pro- 
bable (pra'b&bl) 
VJerojatno, adv. probably (pra'ba,bli) 
VJeroJatnost, n. probability (pra'babi'liti) 
Vjeroloman, a. faithless (fe'jtles), treacherous (tre'- 

5(5r§-s) 
Vjerolomstvo, n. breach of promise (bri'6 av pra'mis), 

treachery (tre'66ri) 
Vjeronauk, n. catechism (ka'tikizm) 
Vjeroucitelj, n. catechist (k§,*tikist) 
Vjerovanje, n. creed (krId) 
Vjerovati, v. to believe (tu beli'v), to have faith (tu 

h&'v fe'jt) Vjerovjesnik 195 -^ Vodomet Vjerovjesnik, n. missionary (mi'saneri) 

Vjerovnik, n. creditor (kre'ditor) 

Vjerski, a. religious (rili'dzas) 

Vjesnik, n. messenger (me'sendzor), courier (kS'rjor) 

Vjesac, n. hangman (ha'ngman), executioner (e'kse- 

kju'sanor) 
Vjesala, n. gallows (ga'loz) 
Vjesanje, n. hanging (ha'nging) 

Vjesati, v. to hang (tu ha'ng), to gibbet (tu d2i*bet) 
VjeSt, a. expert (e'ksport), able (ejbl), skilful (skil- 
ful), dexterous (de'kstoras) 
Vjestac, n. magician (madzi'san), wizard (ui'zSrd) 
Vjestak, n. expert (e'ksport) 
Vjestica, n. witch (ui'6), hag (hag) 
Vjestina, n. skilfulness (ski'lfulnes), dexterity (deks- 

te'riti) 
Vjetar, n. wind (ui'nd) 
Vjetarce, povjetarac, n. breeze (briz) 
V jet Pen, a. windy (ui'ndi) 
Vjetrenjaca, n. wind -mill (ui'nd-mi'l) 
Vjetrenjast, a. peevish (pi'viS), irritable (i'ritabl) 
Vjetrenost, n. peevishness (pi'viSnes) 
Vjetric, n. breeze (brlz) 

Vjetriti, v. to air (tu a'r), to ventilate (tu ve'ntilejt) 
Vjetrokaz, n. weather-cock (ue'dor-ka'k) 
Vjetrovit, a. windy (ui'ndi) 
Vjeverica, n. squirrel (skui'rel) 

Vjezba, n. practice (pra'ktis), exercise (e'ksorsajs) 
Vjezbaliste, n. exercising ground (e'ksorsajzing gra'- 

ynd) 
Vjezbanje, n. drilling (dri'ling) 
Vjezbati, v. to practice (tu pra'ktis), to exercise (tu 

e'ksorsajz) 
Vjezbati (voinika), v. to drill (tu dri'l), to discipline 

(tu di'siplin), to train (tu tre'jn) 
Vlaca, n. harrow (ha'ro) 
Vlaciti, V. to harrow (tu ha'ro) 
Vlada, n. reign (rejn), government (ga'vornment) 
Viadalac, vladar, n. ruler (ru'lor), governor (ga'v6r- 

nor), regent (ri'dSent) 
Vladanje, n. reign (rejn), ruling (ru'ling), swaying 

(sue'jing) 
Vladanje, ponasanje, n. behavior (bihe'jvjor), conduct 

(ka'ndakt) 
Vladar, n. regent (ri'dzent), ruler (ru'lor) 
Vladarstvo, n. regency (ri'd^ensi) 
Vladati, v. to rule (tu ru'l), to govern (tu ga'vorn), 

to reign (tu re'jn) 
Vladati se, v. to behave (tu bihe'jv) 
Vladika, n. bishop (bi'gap) 

Vlaga, n. dampness (da'mpnes), moisture (mo'js<56r) 
Vlak, n. train (trejn) 

Vlakance, n. filament (fi'lament), fibre (fa'jbSr) 
Vlaknast, a. filamentous (filome'ntas), fibred (fa'J- 

bord) 
Vlakno, n. fibre (fa'jbor) 
Vlakovodja, n. conductor (k5nda'kt6r), engineer (i'n- 

dzini'r) 
VI as, kosa, n, hair (har) 
Vlasast, a. hairy (h5,'ri) Vlasnik, n. proprietor (propra'et5r), owner (o'unor) 
Vlasnistvo, n. property (pra'pSrti), ownership (e'unSr- 

§ip) 
Vlast, n. might (majt), power (pa'uor), authority 

(ata'riti) • 
Vlastan, a. authorized (a'torajzd), entitled (enta'jtld) 
Vlastelin, n. lord of a manor (lo'rd av e ma'nor), 

squire (skua'er), nobleman (no'blman) 
Vlastelinstvo, n. manorship (ma'norSip) 
Vlastit, a. own (o'un), singular (si'ngjulor), peculiar 

(pekju'ljor) 
Vlastitost, n. peculiarity (pekjulja'riti), singularity 

(si'ngjula'riti), nature (ne'jdur) 
Vlastorucan, a. with one's own hand (uit ua'ns o'un 

ha'nd), authographic (a'togra'fik) 
Vlastorucni potpis, n. autograph (a'tograf), one's own 

signature (uans o'un si'gno^or) 
Viastorucno, adv. with one's own hand I'yit ua'ns 

oun ha'nd) 
Vlasuija, n. wig (ui'g), periwig (pe'riuig) 
Viasuijar, n. wig-maker (ui'g-me'jkor), hair-dresser 

(ha'r-dre'sor) 
Vlasici, zvijezde, n. pleiads (pli'odz), seven stars (se'- 

ven sta'rs) 
Vlat, n. blade (blejd), stalk (stak) 
Vlatak, n. small blade (sma'l ble'jd) 
Vlazan, a. damp (damp), moist (mojst) 
Vlaziti, V. to moisten (tu mo'jsn), to wet (tu yg't) 
Vo, vol, n. ox (aks) 
Vocar, n. fruiterer (fru'toror) 
Vodarstvo, n. fruitery (fru'tori) 
Voce, n. fruit (frut), fruits (fruc) 
Vocka, n. fruit-tree (fru't-tri') 
Vocnjak, n. orchard (o'rcord) 
Vod, n. detachment (dita'Cment) 
Voda, n. water (ua'dor) 
Voden, a. watery (ua'dori) 
Vodena bolest, n. dropsy (dra'psi) 
Vodena bol6st u glavi, n. hydrocephalus (ha'jdrise'- 

falas) 
Vodena ptica, n. water-fowl (ya'dor-fa'ul) 
Voden i kres, n. water-cress (ua'dor -kre's) 
Voden ica, n. water-mill (ua'dor-mi'l) 
Voden jaka, vrc, n. water-pail (ua'dor-pe'jl), ewer 

(ju'or) 
Vodica, n. holy-water (ho'li-ua'dor) 
Vodic, n. guide (gajd), chaperon (sa'poran) 
Vodik, n. hydrogen (ha'jdrodSen) 

Vod it i, V. to lead (tu li'd), to guide (tu ga'jd), to con- 
duce (tu kondju's), to conduct (tu konda'kt) 
Vodiv, a. conductible (konda'ktibl) 
Vodja, n. leader (ll'dor) 

Vodjenje, n. leading (li'ding), conduct (ka'nd§,kt) 
Vodnik, n. conductor (konda'ktor) 
Vodniti, v. to water (tu u§,'d6r) 
Vodnjikast, a. watery (ua'd5ri) 
Vodokrs6e, bogojavljenje, tri kralja, n. Epiphany 

(epi'fani) 
Vodomet, n. fountain (fa'ijntin), water-spout (ya.*d6r- 

spQ^^'yt) Vodomjfer 196 — Vrenje Vodomjer, n. hydrometer (hajdra'mitor) 
Vodonosa, n. water-carrier (ua'dor-ka'rior) 
Vodopady n. cataract (ka'tara'kt), cascade (k&ske*jd) 
Vodopija, n. water-drinker (ua'dor-dri'nkor), teeto- 
taller (ti'to'talor) 

Vodopija, yodoplav (biljka), n. chicory (5i'k6ri) 

Vodopoj, n. watering-place (ua'doring-ple'js) 

Vodoravan, n. horizontal (ha'riza'ntal) 

Vodovod, li. aqueduct (a'kuidakt), conduit (ko'ndit) 

Vodstvo, n. leadership (li'dorsip) 

Vojacki, a. military (mi'literi) 

Vojak, vojnik, n. soldier (so'ldzQr) 

Vojak prosti, n. private soldier (pra'jvet so'ld26r) 

Vojevanje, n. warfare (ua'rfar) 

Vojevati, v. to wage war (tu ue'jdz ua'r) 

Vojiste^ n. theatre of war (ti'ator av ua'r) 

Vojna, n. campaign (ka'mpe'jn) 

Vojni, a. warlike (ua'rla'jk), martial (ma'rsal) 

Vojnicki, a. soldierlike (so'ldzorla'jk), soldierly (so'l- 

dzorli), military (mi'literi) 
Vojnickl sud, n. court martial (ko'rt ma'rsal) 
Vojnicki zapt, n. military discipline (mi'literi di'si- 

plin) 
Vojnik, n. soldier (so*ldzor) 
Vojnistvo, n. military (mi'literi) 
Vojno, n. husband (ha'zband) 
Vojska, n. army (a'rmi) 
Vojskovodja, n. general (dze'noral), commander in 

chief (koma'ndor in ci'f) 
Vojskovodja (pomorski), n. commodore (ka'modo'r) 
Vojstiti, V. to wage war (tu ue'jdz ua'r) 
Vojujuci, part, at war (at ua'r), belligerent (beli'dzo- 

rent) 
Vojvoda, n. duke (djuk) 
Vojvodina, n. duchy (do'si) 
Vojvodkinja, n. duchess (da'cis) 
Vojvodstvo, n. dukedom (dju'kdam) 
Vol, n. ox (aks) 
Voija, n. will (ui'l) 
Voljan, a. willing (ui'ling) 

Voljeti, V. to prefer (tu prifo'r), to like (tu la'jk) 
Voljno, adv. willingly (ui'lingli) 
Vonj, n. smell (smel) 
Vonjati, v. to smell (tu sme'l) 
Vosak, n. wax (ua'ks) 

Vosak pecatni, n. ■ealing-wax (si'ling-ua'ks) 
Vosce, n. shave-grass (se'jv-gra's) 
Vostan, a. wax (ua'ks), made of wax (me'jd av ua'ks) 
Vostanica, n. wax-candle (ua'ks-ka'ndl) 
Vostar, n. wax-chandler (ua'ks-ca'ndlor) 
Vostilo, n. shoe-poliah (su'-pa'lis) 
Vostiti, V. to wax (tu ua'ks), to black (tu bla'k) 
Voz, n. wagon (ua'firan), load (lo'ud) 
Vozac, n. teamster (ti'mstor) 
Vozar, veslaS, n. rower (ro'uor) 
Vozarina, n. fare (far), cartage (ka'rtedz) 
Voziti, V, to carry (tu ka'ri), to convey (tu kgnve'j) 
Voziti se, v, to ride (tu ra'jd), to drive (tu dra*jv) 
Voziti se po moru, v. to sail (tu se'jl) 
Voznja, n. drive (drajv), ride (rajd) Voznja po moru, n voyage (vo'jedz) 

Vrabac, n. sparrow (spa'ro) 

Vrac, vracar, vra5arica, n. fortune-teller (fo'rSun- 

te'lor) 
Vracarstvo, n. sorcery (so'rs5ri), witchery (yi'COri), 

witchcraft (ui'Skra'ft) 
Vracati, v. to tell fortune (tu te'l fo'r6un) to bewitch 

(tu beui'c) 
Vraca, povrat, n. return (rlto'rn) 
Vracanj-e, n. returning (rito'rning) 
Vracati, v. to return (tu rito'rn), to give back (tu gi'v 

b&'k) 
Vracati se, v. to return (tu rito'rn) 
Vrag, n. devil (devl), satan (se'jtan), demon (dl'man) 
Vragolije, n. devilry (de'vlri) 
Vragoljan, n. rogue (rog), devil of a fellow (de'vl av 

e fa'lo) 
Vragoljast, a. waggish (ua'giS), roguish (r6'gi§), wic 

ked (ui'ked) 
Vran, n. raven (rejvn) 
Vran, a. black (blak) 
Vrana, n. crow (kro'u) 
Vranac, n. black horse (bla'k ho'rs) 
Vrancati, v. to infect with a venereal disease (tu in- 

fe'kt uit e vini'rial dizi'z) 

Vrancav, a. venereal (vini'rial) 

Vranj, cep, n. bung (bang) 

Vrat, n. neck (nek) 

Vrata, n. door (dor) 

Vrata (velika), n. gate (gejt) 

Vratar,-ica, n. door-keeper (do'r-ki'pSr) 

Vratiti, v. to return (tu rito'rn), to give back (tu gi'v 

ba'k) 
Vratiti se, v. to return (tu rito'rn) 
Vratnice, n. door-post (do'r-po'st) 
Vratnik, n. portal (po'rtal) 
Vratoloman, a. perilous (pe'rilas), hazardous (ha'- 

zordas) 
Vratolomija, n. foolhardiness (fu'lha'rdines) 
Vrazic, n. devilkin (de'vlkin), imp (imp) 
Vrazji, a. devilish (de'vli§), diabolical (da'jaba'likal), 

Satanic (sata'nik) 

Vrba, n. willow (iji'lo), willow-tree (ui'lo-tri') 

Vrbljak, n. willow-bush (yi'lo-bu'g) 

Vrbovina, n. willow-wood (yi'lo-uu'd) 

Vrc, n. pitcher (pi'cor) 

Vrcati, v. to whiz (tu hui'z), to rattle (tu ra'tl) 

Vrcina, n. chamber-pot (ce'jmbor-pa't) 

Vrci, V. to put (tu PM't), to place (tu ple'js) 

Vrebati, v. to spy (tu spa'j), to watch (tu ya'S) 

Vrebac, vrabac, n. sparrow (spa'ro) * 

Vrebac, n. spy (spaj) 

Vreca, n. sack (sak), bag (bag) 

Vredovac (biljka), n. wild-rue (iia'eld-ru') 

Vrednoca, n. worth (uo'rt), worthiness (uo'rdines) 

Vrelo, n. spring (spring), source (sors) 

Vremenit, a. timely (ta'jmli), temporal (te'mporal) 

Vremenoslovlje, n. chronology (krona'lCdii) 

Vremesan, a. aged (e'jdzd) 

Vrenje, n. boiling (bo'jling) Vrenje — 197 — Vunica Vrenje (vina itd.), n. fermentation (fo'rmente'j§§.n) 
Vreo, a. hot (hat), boiling (bo'jling) 
Vretenar, n. spindle-maker (spi*ndl-me'jk5r) 
Vretenka, n. driving" wheel (dra'jving hufl) 
Vreteno, n. spindle (spindl) 
Vreti, V. to boil (tu bo'el), to seethe (tu sl'd) 
Vreti (o vinu, itd.), v. to ferment (tu forme'nt) 
Vreva, n. swarm (sua'rm), crowd (kra'ud), throng 

(trang), tumult (tju'malt) 
Vrg, paljak, n. scoop (sktip) 
Vrganj, gljiva, n. fungus (fa'ngas), mushroom (ma'§- 

ru'm) 
Vrgnuti, vidi staviti 
Vrh, n. top (tap), summit (sa'mit), peak (pik), apex 

(e'jpeks) 
Vrh, povrh, prep, over (6'vor), above (aba'v) 
Vrhnje, n. cream (krim) 
Vrhovit, a. peakish (pi'kis) 

Vrhovna vlast, prvenstvo, n. supremacy (supre'masi) 
Vrhovni, a. supreme (supri'm), chief (cif), highest 

(ha' jest), greatest (gre'jtest) 
Vrhunac, n. top (tap), summit (sa'mit) 
Vrijedan, a. worthy (uo'rdi), deserving (dizo'rving), 

worth (uo'rt) 

Vrijediti, v. to be worth (tu bi uo'rt), to deserve (tu 

dizo'rv) 
Vrijedjati, v. to offend (tu ofe'nd), to insult (tu in- 

sa'lt) 
Vrijednost, n. value (va'lju), worthiness (uo'rdines), 

merit (me'rit) 
Vrijeme, n. weather (ue'dor) 
Vrijeme, doba, n. time (ta'jm) 
Vrijeme dospjetka, n. maturity of a bill (maCu'riti av 

e bi'l) 
Vrijeza, vitica, n. tendril (te'ndril) 
Vrisak, n. scream (skrim), shriek (srik) 
Vrisnuti, v. to scream (tu skri'm) 
Vristati, v. to cry (tu kra'j), to squall (tu skua'l) 
Vrkoc, gizdelin, fi6firi6, n. beau (bju), dandy (da'ndi) 
Vrkocenje, n. dandyism (da'ndiizm) 
Vrkoclti se, v. to play the dandy (tu ple'j di da'ndi) 
Vrlet, klisura, n. rock (rak), cliff (klif) 
Vrletan, a. steep (stip) 

Vrletnost, n. precipitousness (prisi'pitasnes) 
Vrii, a. superior (supi'rjor), exquisite (e'kskuizit), 

excellent (e'kselent), first-rate (forst-re'jt) 
Vrlina, n. virtue (vo'r6u), excellency (e'kselensi) 
Vrlo, adv. very (ve'ri) 

Vrludati, v. to roam (tu ro'm), to wander (tu ua'ndor) 
Vrnuti, v. to turn (tu to'rn) 

Vrpca, n. lace (lejs), band (band), ribbon (ri'bon) 
Vrpoljiti se, v. to wiggle (tu ui'gl) 
Vrsnica, vrsnik, n. of the same age (av di se'jm e*jd2) 
Vrsnoca, n. excellency (e'kselensi), quality (kua'liti) 
Vrsta, n. species (spi'Siz), kind (kajnd), sort (sort) 
Vrstan, a. able (ejbl), fit (fit), excellent (e'kselent), 

capable (ke'jpabl) Vrstati, v. to put in a row (tu pu't in e ro'u), to rank 

(tu ra'nk), to class (tu kla's) 
Vrstati se, v. to rank (tu ra'nk), to range (tu re'jnd2) 
Vrsak, n. top (tap) 
Vrsenje, n. execution (e'ksekju'San), performance 

(porfo'rmans) 
Vrsenje zita, n. trituration (tri'^ure'jSan) 
Vrsiti, V. to perform (tu porfo'rm), to do (tu du'), to 

execute (tu e'ksekjut) 
Vrsiti zito, v. to triturate (tu tri'curejt) 
Vrsiti se, v. to be fulfilled (tu bi fulfi'ld), to come 

true (tu ka'm tru') 
Vrsnjak,-inja, n. of the same age (av di se'jm e'jd2), 

contemporary (konte'mporeri) 
Vrt, n. garden (gardn) 
Vrtalo, n. borer (bo'ror), gimlet (gi'mlet) 
Vrtati, V. to bore (tu bo'r), to drill (tu dri'l) 
Vrteno, vreteno, n. spindle (spi'ndl) 
Vrtjeti, V. to turn (tu to'rn) 
Vrtiar, n. gardfener (ga'rdnor) 
Vrtlarstvo, n. horticulture (ho'rtika'l^or), gardening 

(ga'rdning) 
Vrtlog, n. whirlpool (huo'rlpu'l) 

Vrtnja, n. rotation (rote'jsan), gyration (dzajre'jSan) 
Vrtoglav, a. dizzy (di'zi), giddy (gi'di), vertiginous 

(vorti'dzinas) 
Vrtoglavac, n. giddy-brained fellow (gi'di-brejnd f§.'lo) 
Vrtogiavica, n. giddiness (gi'dines), dizziness (di'zi- 

nes) 
Vrtoglavka (ptica), n. wood-pecker (uu'd-pe'kor) 
Vrtuijak, obrtaljka, n. merry-go-lround (me'ri-go- 

ra'und) 
Vruc, a. warm (ua'rm), hot (hat) 
Vruc, nagao. a. hot-headed (ha't-he'ded), passionate 

(pa'sanet) 
Vrucica, n. burning fever (bo'rning fi'vor) 
Vrucina, n. heat (hit) 

Vrutak, n. bubbling fountain (ba'bling fa'untln) 
Vrva, vidi vreva 
Vrvjeti, v. to swarm (tu sua'rm) 

Vrzino kolo, n. dance of witches (da'ns av ui'5es) 
Vucibatina, n. lounger (la'und^or), vagabond (va'ga- 

band) 
Vucenje, n. drawing (dra'ing), dragging (dra'ging) 
Vucica, n. she-wolf (si'-uu'lf) 
Vuci, V. to drag (tu dra'g), to draw (tu dra') 
Vuk, n. wolf (uu'lf) 
Vukodlak, n. vampire (va'mpaer) 
Vulkan, n. volcano (valke'jno) 
Vuna, n. wool (uu'l) 
Vunara, n. woolen mill (uu'ln mi'l) 
Vunast, a. wooly (uu'li) 
Vunen, a. w^oolen (uu'ln) 
Vunica, n. woolen yarn (uu'ln ja'rn) Za 198 ZaCudjen Zai, prep, for (for), at (at), on (an), after (a'ftor) 
Zabaciti, v. to reject (tu ridze'kt). to misplace (tii 

misple'js) 
Zabadati, v. to stick in (tu sti'k i*n) 
Zabadava, adv. gratis (gre'jtis), free (fri), for nothing 

(for na'ting) 
Zabasati, v. to err (tu o'r), to lose one's way (tu lu'z 

uans ue'j), to stray (tu stre'j), to get off the track 

(tu ge't a'f di tra'k) 
Zabasuren, a. hushed up (ha'St a'p) 
Zabasurenje, n. hushing up (ha'sing a'p) 
Zabasuriti, v. to hush up (tu ha's a'p) 
Zabat (od kuCe), n. gable (gejbl) 
Zabataljenje, n. neglect (negle'kt), carelessness (ka'r- 

lesnes) 
Zabataljiti, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zabava, n. amusement (amju'zment), entertainment 

(e'ntorte'jnment), pastime (pa'sta'jm), recreation 

(re'krie'jsan) 

Zabavan, a. entertaining (e'ntorte'jning), amusing 

(amju'zing) 
Zabaviti se, zabavljati se, v. to amuse oneself (tu 

amju'z Tlanse'lf) 
Zabaviti se, zadoeniti, v. to delay (tu dile'j), to tarry 

(tu ta'ri), to retard (tu rita'rd) 
Zabavljati, v. to entertain (tu e'ntorte'jn), to amuse 

(tu amju'z) 
Zabavnjk, n, entertainer (entorte'jnor) 
Zabozeknuti se, v. to be astonished (tu bi asta'nist), 

to be surprised (tu bi sorpra'jzd) 
Zabijanje, n. ramming (ra'ming) 
Zabijati, v. to ram (tu ra'm), to nail (tu ne'jl) 
Zabijeliti se, v. to become white (tu bika'm hua'jt), 

to shine forth (tu sa'jn fo'rt) 
Zabiljezba, n. notation (note'jsan), mark (mark) 
Zabiljeziti, v. to note (tu no't), to mark (tu ma'rk), 

to make a record of (tu me'jk e re'koid a'v) 
Zabit, zabitnost, samoCa, n. solitude (sa'litjud), solita- 
^ riness (sa'lita'rines) 

Zabitan, a. solitary (sa'literi), retired (rita'erd), re- 
cluse (re'kljus) 
Zabiti, V. to nail (tu ne'jl), to ram (tu ra'm) 
Zablatiti, v. to mud (tu ma'd) 

Zablijestfti, v. to glisten (tu gli'sn), to glare (tu gla'r) 
Zabluda, n. error (e'ror), aberration (a'bore'jsan) 
Zabiuditi, vidi zabasati 
Zaboljeti, v. to cause pain (tu ka'z pe'jn), to ache (tu 

e'jk), to pain (tu pe'jn) 
Zaborav, zaboravnost, n. forgetfulness (forge'tfulnes), 

oblivion (obli'vjan) 
Zaboravan, a. forgetful (forge'tful), oblivious (abli'v- 

jas) 
Zaboraviti, v. to forget (tu forge't) 
Zaboravijen, a. forgotten (forga'tn) 
Z«ibo8ti, V. to stick in (tu sti'k i'n) Zabrana, n. forbiddance (forbi'dans), prohibition (pro'- 

hibi'san), interdiction (i'ntordi'ksan) 
Zabraniti, v. to prohibit (tu prohi'bit), to forbid (tu 

forbi'd) 
Zabraviti, v. to lock up (tu la'k a'p) 
Zabrazd iti, v. to go astray (tu go' astre'j), to deviate 

(tu di'viejt) 
Zabrbljati se, v. to blab out (tu bla'b a'ut) 
Zabredjati, v. to impregnate (tu impre'gnejt) 
Zabrinuti se, v. to be uneasy about (tu bi a'ni'zi 

aba'ut), to be anxious (tu bi a'nksas) 
Zabrinutost, n. anxiety (angza'eti), carefulness (ka'r- 

fulnes) 
Zabrkan, a. confounded (ka'nfa'unded) 
Zabrkati, v. to confound (tu ka'nfa'und) 
Zabrojiti se, v. to miscount (tu mi'ska'unt) 
Zabuna, n. confusion (konfju'zan), error (e'ror) 
Zabuniti se, v. to blunder (tu bla'ndor), to err (tu o'r) 
Zabunjen, a. confused (kgnfjuzd), perplexed (por- 

ple'kst) 
Zabunjenje, n. commotion (komo'san) 
Zabusiti se, v. to run into (tu ra'n i'ntu) 
Zacijeliti, v. to heal (tu hi'l) 

Zacijelo, adv. certainly (so'rtenli), surely (su'rli) 
Zacrveniti se, v. to blush (tu bla's) 
Zacviljeti. v. to scream (tu skri'm), to exclaim (tu 

ekskle'jm) 
Zacaran, a. bewitched (beui'^it) 
Zacarati, v. to bewitch (tu beui'c) 
Zacasni, a. honorary (a'noreri) 
Zacece, n. conception (konse'psan) 
Zacece Marijino, n. Immaculate Conception (ima'kju- 

let (konse'psan) 
Zacelje, n. uppermost place at table (a'pormost ple'js 

at te'jbl) 
Zacepiti, y. to stop (tu sta'p), to cork (tu ko'rk), to 

plug (tu pla'g) 
Zrc-^riii (o tijelu), v. to constipate (tu ka'nstipejt) 
Zecepljen (zeludac), a. constipated (ka'nstipe'jted) 
Zecepljenje (zeludca), n. constipation (ka'nstipe'jSan) 
Zacetak, n. origin (a'ridzin), beginning begi'ning), 

start (start) 
Zacetak (rijeci), n. prefix (pri'fiks) 
Zaceti, v. to begin (tu be'gin), to start (tu sta'rt), 
to originate (tu ori'd^inejt), to intend (tu inte'nd), 
to resolve (tu riza'lv) 
Zacetnik, n. beginner (begi'nor), originator (ori'd2i- 

ne'jt5r), founder (fa'undor), author (a'tor) 
Zacin (za salatu itd.), dressing (dre'sing) 
Zacin (solju i paprom), seasoning (si'zning) 
Zaciniti, v. to season (tu si'zn) 
Zacin jen, a. seasoned (si'zond) 
Zacuditi se, v. to be astonished (tu bi asta'nist), to be 

surprised (tu bi sdrpra'jzd) 
Zacudjen, a. bewildered (beui'Idord), astonished 
(asta'nist) ZaCudjenje — 199 Zagranak Zacudjenje, n. astonishment (asta'niSment), surprise 
(sorpra'jz) 

Zacuti, V. to hear (tu hfr), to learn (tu 16'rn) 

Zadaca, n. problem (pra'blem), lesson (lesn), task 
(task), theme (tim) 

Zadaonica, pisanka, n. writing-book (ra'jting-bu'k) 

Zadah, n. smell (smel) 

Zadahnuti, v. to breathe upon (tu bri'd apa'n) 

Zadak, n. back-ground (ba'k-gra'und) 

Zadatak, n. problem (pra'blem), task (task), question 
(kue'sdan) 

Zadati, v. to give (tu gi'v), to cause (tu ka'z) 

Zadaviti, v. to strangle (tu stra'ngl), to choke (tu 
5o'k) 

Zadavljen, a. strangled (strangld), choked (cokt) 

Zaderati, v. to tear (tu ta'r), to rend (tu re'nd) 

Zadesiti, v. to befall (tu bifa'l), to happen (tu ha'pn) 

Zadihati se, v. to pant (tu pa'nt) 

ZsidijQvct], V. to stick in (tu sti'k i'n) 

Zadijevati, bockati, v. to taunt (tu ta'nt), to tease (tu 
ti'z), to bother (tu ba'dor) 

Zadijevati se, v. to stick fast (tu sti'k fa'st) 

Zadijevati se u govoru, v. to stammer (tu sta'mor) 

ZadimitI, v. to smoke up (tu smo'k a'p) 

Zadimiti se, v. to smoke (tu smo'k) 

Zadirati, v. to stripe (tu stra'jp), to flay (tu fle'j) 

Zadirkivanje, n. teasing (ti'zing), raillery (re'jlSri) 

Zadirkivati, v. to tease (tu ti'z), to taunt (tu ta'nt), 
to banter (tu ba'ntor) 

Zadiviti se, v. to be astonished (tu bi asta'niSt), to be 
surprised (tu bi sorpra'jzd) 

Zadjeva, zadjevica, n. quarrel (kua'rel), strife (strajf) 

Zadniti bacvu, v. to head a cask (tu he'd e ka'sk) 

Zadnji, a. last (last), final (fa'jnal) 

Zadnjica, n. backside (ba'ksa'jd) 

Zadobiti, v. to gain (tu ge'jn), to win (tu ui'n), to re- 
ceive (tu risi'v), to get (tu ge't) 

Zadocniti, v. to come too late (tu ka'm tu' le'jt) 

Zadojiti, v. to suckle (tu sa'kl) 

Zadostajati, v. to be sufficient (tu bi sufi'§ent) 

Zadovoljan, a. content (konte'nt), contented (kgnte'n- 
ted), satisfied (sa'tisfajd) 

Zadovoljiti, v. to content (tu konte'nt), to satisfy (tu 
sa'tisfaj) 

Zadovo!jst\t), n. contentedness (konte'ntednes), satis- 
faction (sa'tisfa'kgan) 

Zadovoljstina, n. satisfaction (sa'tisfa'ksan) 

Zadrhtavati, v. to tremble (tu tre'mbl), to shiver (tu 
gi'vor) 

Zadrijemati, v. to fall asleep (tu fa'l asli'p) 

Zadrijeti, v. to stripe (tu stra'jp), to flay (tu fle'j) 

Zadrmati, v. to shake up (tu ge'jk a'p) 

Zadruga, n. communion (kamju'nion), association 
(5,so'sie'jgan), fellowship (fa'16§i'p), company 
(ka'mpani), family (fa' mill) 

Zadruzan, a. communistic (ka'mjuni'stik) 

Zadr^ati, zadrzavati, v. to detain (tu dite'jn), to hin- 
der (tu hi'ndOr), to uphold (tu a'pho'ld) 

Zadrr.ati se, zadrzavati se, v. to remain (tu rime'jn) Zadubljen u misMma, a. wrapped up in thoughts 

(ra'pt a'p in ta'c), meditatitig (me'ditejting) 
Zaduh^ n. smell (smel) 
Zaduhati se, v. to pant (tu pa'nt) 
Zadunuti, v. to breathe upon (tu bri'd apa'n) 
Zadupsti se, v. to be absorbed (tu bi ^pso'rbd) 
Zadusiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt) 
Zadusljiv, a. suffocating (sa'fokejting) 
Zadushice, n. requiem (ri'kuiem) 
Zaduzbina, n. foundation (fa'unde'jSan), donation (do'- 

ne'jsan) 
Zaduzen, a. indebted (inde'ted) 
Zaduzen (o imanju), a. encumbered (enka'mbord) 
Zaduzen je, n. indebtedness (inde'tednes) 
Zaduziti, v. to involve in debt (tu inva'lv in de't) 
Zaduznica, n. promissory note (pra'misori no't) 
Zaduznica na rtekretnine, n. mortgage (mo'rgedZ) 
Zagaliti, v. to bare (tu ba'r) 
Zagasit, a. dark (dark), brown (bra'un) 
Zagasiti, v. to extinguish (tu eksti'nguis) 
Zagasen, a. extinguished (eksti'nguist) 
Zagaziti, v. to wade into (tu ue'jd i'ntu) 
Zaglavak, zakljucak, n. epilogue (e'pilag) 
Zaglaviti, v. to wedge (tu ue'dz) 
Zaglaviti, propasti, v. to perish (tu pe'rig) 
Zaglavni, a. conclusive (kgnklju'siv), final (fa'jnal), 

ultimate (a'ltimetj 
Zagledati se, v. to stare (tu sta'r) 
Zagledati se (u djevojku), v. to fall in love (tu fa'l 

in la'v) 
Zaglusan, a. deafening (de'fening) 
Zaglusiti, v. to deafen (tu de'fn) 
Zagnati, v. to drive in (tu dra'jv i'n) 
Zagnjurivati se, v. to dive (tu da'jv), to plunge (tu 

pla'ndz), to immerge (tu imo'rdz) 
Zagonetan, a. puzzling (pa'zling), enigmatical (i'nig- 

ma'tikal), unintelligible (a'ninte'lidZibl) 
Zagonetati, v. to propose a riddle (tu propo'z e ri'dl) 
Zagonetka, n. riddle (ridl), enigma (ini'gma) 
Zagoriti, v. to scorch (tu sko'rd) 
Zagorje, n. the coutry behind the mountains (di kan*- 

tri biha'jnd di ma'untins) 
Zagovarati, v. to intercede (tu i'ntorsi'd), to favor (tu 

fe'jvor) 
Zagovor, zavjet, n. vow (va'y) 

Zagovor, n. pledge (pledz), intercession (i'nt6rse'§§.n) 
Zagovoriti se, v. to pledge one's self (tu ple'dg yan- 

se'lf) 
Zagovornik, n. interceder (i'ntorsi'dSr) 
Zagrabiti, v. to grab (tu gra'b), to take a handful (tu 

te'jk e ha'ndful) 
Zagrada, n. fence (fens), hedge (hed2), barricade 

(barike'jd) 
Zagraditi, v. to hedge in (tu he'dZ i'n), to fence (tu 

fe'ns) 
Zagradje, n. suburb (sa'bSrb) 
Zagraktati, v. to utter a shriek (tu a*t5r e Sri'k) 
Zagranak, n. branch (branC) Zagrljati — 200 — Zakonik Zagrijati se, v, to warm (tu \ia,'rm), to interest (tu 

i'ntorest) 
Zagristi, v. to bite in (tu ba'jt i'n) 
Zagrizak, n. bite (bajt) 
Zagrizljiv, a. biting (ba'jting), mordacious (m6rde*j- 

§as) 
Zagriiti, v. to embrace (tu embre'js), to hug (tu hg.*g) 
Zagrljaj, n. embrace (embre*js), hug (h§.g) 
Zagrmjeti, v. to thunder (tu t§,*nd6r) 
Zagrnut.'y zagrtati, v. to cover (tu ka'vSr) 
Zagrozlti se, v. to threaten (tu tre'tn), to menace (tu 

me'nes) 
Zagruvatiy v. to roar out (tu ro'r a'ut) 
Zagusiti, v. to suffocate (tu sa'fokejt), to choke (tu 

5o'k) 
Zagusljlv, a. suffocating (sa'fokejting) 
Zagusljjvost, n. closeness (klo'snes) 
Zagvozditi, v. to wedge (tu u§'dz) 
Zahladiti, v. to grow cool (tu gro'u ku'l) 
Zahod, n. water-closet (ija'dor-kla'zet) 
Zahod sunca, n. sun-set (sa'n-se't) 
Zahod it i, v. to set (tu se't) 
Zahrdjan, a. rusty (ra'sti) 
Zahrdjati, v. to rust (tu ra'st) 
Zahtijev, n. demand (dima'nd), requisition (re*kyizi- 

san) 
ZahtijevatI, v. to ask (tu a'sk), to demand (tu di- 

m§,*nd), to require (tu rikua*er) 
Zahukati, v. to hoot (tu hu't) 

Zahvala, n. thanks (tanks), gratefulness (gre*jtfulnes) 
Zahvalan, a. thankful (ta'nkful), grateful (gre*jtful) 
Zahvaliti, v. to thank (tu ta*nk) 
Zahvaliti se, v. to thank (tu ta'nk) 
Zi^'hvaliti se, otkloniti, v, to decline (tu dikla'jn), to 

refuse (tu rifju'z) 
Zahvaini dan, n. Thanksgiving- day (ta'nksgi'ving- 

de'j) 
Zahvalnica, n. thanksgiving (ta'nkagi'ving) 
Zahvalnost, n. thankfulness (ta'nkfulnes), gratitude 

(gra'titjud) 
Zahvatitj, v. to apprehend (tu &prihe*nd), to clutch 

(tu kla.'5) 
Zaigrati, v. play (tu ple'j) 
Zainatiti so, v. to quarrel (tu kuS-'rel) 
Zaira, n. supply (sypla'j) 
Zaiskati, v. to demand (tu dima'nd), to request (tu 

riku§*st) 
Zaista, adv. certainly (sS'rtenli), surely (§u*rli) 
Zajam, n. loan (lo'un) 
Zajamcenje, n. security (sekju'riti), bail (bejl), bond 

(band), guaranty (g3.*ranti') 
Zajamciti, v. to guarantee (tu ga'ranti'), to warrant 

(tu ua'rant), to pledge (tu ple'd2) 
Zajaukati, v. to utter a shriek (tu a'tor e Sri'k) 
Zajaziti, v. to dam up (tu da'm a*p) 
Zajecati, v. to sob (tu sa'b) 
Zajecati, v. to resound (tu riza'und) 
ZajedljiVf a. biting (ba'jting), mordacious (morde'j- 

§as) Zajednica, organizacija, n. society (sosa'iti), associ- 
ation (aso'§ie*jg§,n) 

Zajednica, zadruga, n. communion (ka,mju'njon), com- 
munity (kamju'niti) 

Zajednica (druStava), n. fraternity (fratS'rniti), orga- 
nization (organize' j§Q,n), order (o*rd6r) 

Zajednicki, a. common (ka'mon), in common (in ka*- 
mon), in company (in ka'mpani), general (d2e'- 
nSral) 

Zajedno, adv. together (tuge'dor) 

Zajmiti (od nekoga), v. to borrow (tu ba'ro) 

Zajmiti (nekomu), v. to lend (tu le*nd) 

Zajutrak, n. breakfast (bre'kfast) 

Zakaciti, v. to hook on (tu hu'k a'n), to grapple (tu 
gra'pl) 

Zakaludjeriti, v. to cloister (tu klo'jstor), to vow (tu 
va'u) 

Zakameniti se, v. to petrify (tu pe'trifaj) 

Zakasniti, v. to make late (tu me'jk le*jt), to retard 
(tu rita'rd), to come too late (tu ka'm tu' le'jt) 

Zakasnjenje, n. lateness (le'jtnes), stop (stap), delay 
(dile'j) 

Zakazati, v. to designate (tu de'zignejt), to appoint 
(tu apo'jnt) 

Zakidati, zakinuti, v. to abolish (tu aba'liS), to annul 
(tu ana'l), to nullify (tu na'lifaj) 

Zakiseliti, v. to sour (tu sa'ur) 

Zakivati, zakovati, v. to weld (tu ue'ld) 

Zaklada, n. fund (fand), foundation (fa'unde'jSan), 
donation (do'ne'jgan) 

Zakladnik, n. founder (fa'undor) 

Zakladnjak, n. stipendiary (stajpe'ndieri) 

Zaklanjati, v. to protect (tu prote'kt), to shield (tu 
slid) 

Zaklanje, n. butchering (bu'Soring) 

Zaklati, v. to kill (tu ki'l), to shaughter (tu sla*t(5r) 

Zaklet, a. cursed (ko'rsed), execrable (e'ksekrabl) 

Zakleti, v. to curse (tu ko'rs), to damn (tu da'm) 

Zaklet i se, v. to take oath (tu te'jk o'ut), to swear 
(tu sue'r) 

Zakietva, n. oath (o'ut) 

Zaklinjac, n. swearer (sue'ror) 

Zakllnjati, moliti, v. to beseech (tu bisi'C) 

Zakljucak, n. conclusion (konklju'zan) 

Zakljucati, v. to lock up (tu la'k a'p) 

Zakljuciti, v. to conclude (tu konklju'd) 

Zakljuciti (radune), v. to balance accounts (tu b&'lins 
akg-'ync) 

Zaklon, n. refuge (re'fjudS) 

Zakloniste, n. shelter (ge'ltor) 

Zaklonit, a. protected (prote'kted) 

Zaklon iti, v. to* protect (tu prote'kt), to defend (tu 
defe'nd), to shelter (tu se'ltor) 

Zaklop, n. clamp (klamp) 

Zaklopac, n. cover (ka'vor), lid (lid) 

Zaklopiti, v. to cover (tu ka'vor) 

Zakon, n. law (la), statute (sta'6ut), act (akt) 

Zakon, vjera. n, religion (reli'dSan), faith (fejt) 

Zakonik, n. code (kod), statute-book (st§,*6ut-bu'k) Zakonlk 201 — ZamaSaj Z Zakonik gradjanski, n. code of civil law (ko'd av si*vil 
la') 

Zakonik kriminaini, n. code of criminal law (ko'd av 
kri'minal la') 

Zakonit, a. legal (li'gal), legitimate (ledzi'timet) 

Zakonitosit, n. legality (liga'liti), legitimacy (led2i' ti- 
mes!) 

Zakonodavac, n. legislator (le'dzisle'jtor) 

Zakonodavan, a. legislative (le'dzisle'jtiv) 

Zakonodavna vlast, n. legislature (le'dzisle'jtor) 

Zakonodavno tijelo, n. legislative body (le'dzisle'jtiv 
ba'di) 

Zakonodavstvo, n. legislation (le'dZisle'jgan), legis- 
lature (le'dzisle'jdor) 

Zakonoslovac, n. jurist (dzu'rist) 

Zakonoznanstvo, n. jurisprudence (dzu'rispru'dens) 

Zakonski, a. legal (li'gal), lawful (la'ful) 

Zakop, n. burial (bo'rial) 

Zakopati, v. to bury (tu bo'ri) 

Zakopcati, v. to button (tu ba'tn) 

Zakotiti se, v. to multiply (tu ma'ltiplaj) 

Zakovan, a. forged (fordzd) 

Zakracunati, v, to bolt (tu bo'lt) 

Zakrcen, a. blocked up (bla'kt a'p), barricaded (ba'ri- 
ke'jded) 

Zakrcenje, zagrada, n. barricade (ba'rike'jd), bar 
(bar) 

Zakrciti, v. to barricade (tu ba'rike'jd), to bar (tu 
ba'r), to block up (tu bla'k a'p) 

Zakrenuti, v. to turn off (tu to'rn a'f), to divert (tu 
divo'rt) 

Zakriliti, v. to defend (tu dife'nd), to protect (tu pro- 
te'kt) 

Zakrilje, okrilje, n. shelter (Se'ltor), cover (ka*v6r) 

Zakriti, v. to cover (tu ka'vor) 

Zakrpa, n. patch (pa5) 

Zakrpiti, v. to patch up (tu pa'5 a'p) 

Zakruziti, v. to circle (tu so'rkl) 

Zakrvaviti, v. to bleed (tu bli'd) 

Zakrzljati, v. to pine away (tu pa'jn aue'j), to starve 

(tu sta'rv) 
Zakrzljati (o biljci), v. to stop the growth (tu sta'p 

di gro'ut) 
Zakukati, v. to cuckoo (tu ku'ku') 
Zakukati (zaplakati), v. to lament (tu l§,me'nt) 
Zakukuljiti se, v. to change into a chrysalis (tu Ce'jndz 

i'ntu e kri'salis) 
Zakup, n. rent (rent), lease (lis), tenure (te'njur) 
Zakupiti, v. to rent (tu re'nt), to lease (tu li's) 
Zakupnik, n. tenant (te'nant), lessee (le'si*) 
Zakupnina, n. rent (rent), quit-rent (kyi't-re'nt) 
Zakutak, n. recess (ri'se's), niche (niC) 
Zakutnjak (zub), n. molar tooth (mo'lSr tu*t) 
Zakvaciti, v. to hitch (tu hi'6), to hook on (tu hu'k 

a'n), to grapple (tu grll'pl) 
ZaIagaS, n. pawner (p&'n5r) 
Zaiagaonica, n. pawn-shop- (pS-'n-jSa'p), loan-office 

(iQ'un-a'fis) 
Zaiagati, v. to pawn (tu pM.'n), to mortgage (tu mo'r- 

ged2), to pledge (tu ple'di) Zaiajatiy v. to bark (tu ba'rk ) 

Zaiaz (sunca), sunset (sa'nse't), setting (seating) 

Zaiaziti, v. to set (tu se't) 

Zaieci se, v. to nestle (tu ne'sl) 

Zaiediti, v. to freeze (tu fri'z) 

Zaiedje, n. backing (ba'king) 

Zaiedjen, a. frozen (frozn) 

Zaiet, n. start (start) 

Zaietjeti, v. to dart (tu da'rt) 

Zaiezati se, v. to repose (tu ripo'z) 

Zaiiha, n. stock (stak), provision (provi'zan) 

Zaiijeciti, v. to heal up (tu hi'l a'p) 

Zaiijeniti se, v. to *>ecome lazy (tu bika'm le'jzi), to 

idle (tu a'jdl) 
* Zalijepitl, v. to paste together (tu pe'jst tuge'dSr) 
Zaiijevati, v. to water (tu ua'dor), to sprinkle (tu 

spri'nkl) to moisten (tu mo'jsn) 
Zaiisci, n. sideburns (sa'jdbo'rns) 
Zaiistak, n. damper (da'mpor) 
Zaiisan, a. superfluous (supo'rfljuas) 
Zaiisnost, n. superfluity (sju'porflju'iti) 
Zaiiti, vidi zaiijevati 
Zaijev, n. gulf (galf), bay (bej) 
Zaijubiti se, v. to fall in love (tu fa'l in la'v) 
Zaljuljatl, V. to swing (tu sui'ng), to rock (tu ra*k) 
Zaiog, n. pawn (pan), mortgage (mo'rgedX), pledge 

(pledz) 
Zaioga, n. pawning (pa'ning), mortgaging (mo'rge- 

dzing), pledging (ple'dzing) 
Zaiogaj, n. bit (bit), morsel (mo'rsel) 
Zaiozitelj, n. pawnor (pa'no'r), mortgagor (mo'rge- 

dzo'r) 
Zaioziti, jesti, v. to eat (tu i't) 
Zaioziti (vriednost), v. to pawn (tu pa'n), to pledge 

(tu ple'dz) 
Zaioziti (rijed), v. to pledge (tu ple'd2) 
Zaloznica (cedulja), n. pawn ticket (pa'n-ti'ket) 
Zaiud, adv. in vain (in ve'jn), vainly (ve'jnli) 
Zaiudan, a. vain (ve'jn), idle (ajdl), useless (ju'sles) 
Zaiuditi, v. to infatuate (tu infa'6juejt) 
Zaiudjenje, n. infatuation (infa*6ju*ej§§,n) 
Zaiupan, a. stupid (stju'pid) 

Zaiupan biti, v. to be a block-head (tu bi e bl§.*k-hed) 
Zaiupanac, n. dunce (d^ns) 
Zalutati, v. to stray (tu stre'j), to lose one's way (tu 

lu'z ua'ns ue'j), to go astray (tu go* §-stre*j) 

Zama6i, v. to go out of sight (tu go* §.*yt av sa'Jt) 

Zamagiiti, v. to becloud (tu bikli.'yd) 

Zamah, n. swing (sui'ng), sway (s\|§'j) 

Zamahnuti, v. to swing (tu syi'ng), to sway (tu s\}s'j) 

Zamaknuti, vidi zama6i 

Zamama, n. bait (bejt), lure (Ijur) 

Zamamiti, v. to bait (tu be'jt), to allure (tu &lju'r) 

Zamamljiv, a. seductive (sida'ktiv), tempting (te'mp- 

ting), captivating (k&'ptivejting) 
Zaman, uzalud, adv. in vain (in ve'jn) 
Zamandaiiti, v. to bolt (tu bo'lt) 
Zamastiti (jelo), v. to butter (tu bg.*t5r), to grease 

(tu gri'z) 
Zamaiaj, vaSnost, n. importance (impo'rt&ns) Zamasan 202 Zapadni Zamasan, a. heavy (he'vi), weighty (ue'jti), important 

(impo'rtant) 
Zamatati, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu 

enve'Iap) 
Zamazan, a. dirty (do'rti), soiled (so'eld) 
Zamazati, v. to smear up (tu smi'r a'p), to daub over 

(tu da'b o'vor) 
Zamediti, v. to honey (tu ha'ni) 
Zamesti, v. to delude (tu dilju'd) 
Zamesti (trag), v. to mislead (tu misli'd) 
Zametak, n. foetus (fi'tas), embryo (e'mbrio) 
Zametnuti, v. to misplace (tu misple'js) 
Zametnuti porod, v. to miscarry (tu miska'ri) 
Zamijeniti, v. to substitute (tu sa'pstitjut), to replace* 

(tu riple'js), to exchange (tu eksce'jndz) 
Zamijesiti, v. to knead (tu nfd) 
ZamijetitI, v. to perceive (tu porsi'v) 
Zamilovati, v. to /grow fond of (tu gro'u fa'nd a'v) 
Zamlsao, n. thought (tat), idea (ajdi'a) 
Zamisliti se, v. to be absorbed in thought (tu bi ab- 

so'rbd in ta't) 
Zamisljen, a. thoughtful (ta'tful) 
Zamisljenost, n. cogitation (ka'dzite'jsan), thought- 

fulnes (ta'tfulnes) 
Zamjena, n. substitution (sa'pstitju'San), exchange 

(eksce'jndz) 
Zamjenik,-ica, n. substitute (sa'pstitjut) 
Zamjenit, a. mutual (mju'cjuaJ), reciprocal (risi'- 

prakol) 
Zamjera, n. offense (ofe'ns), umbrage (a'mbredz) 
Zamjeran, a. considerable (konsi'dorabl) 
Zamjerlti, v. to take amiss (tu te'jk ami's) 
Zamka, n. trap (trap), snare (snar) 
Zamociti, v. to dip in (tu di'p i'n) 
Zamoliti, v. to request (tu rikue'st) 
Zamotak, n. package (pa'kedz), small parcel (sma'l 

pa'rsel) 
Zamotati, v. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu 

enve'Iap) 
Zamotriti, v. to behold (tu biho'ld), to discover (tu 

diska'vor) 
Zamraciti, v. to darken (tu da'rkn) 
Zamraciti se, v. to grow dusky (tu gro'u da'ski) 
Zamrijeti, v. to benumb (tu bina'm) 
Zamrljan, a. besmeared (bismi'rd), stained (stejnd) 
Zamrijati, v. to soil (tu so'el), to besmear (tu bismi'r) 
Zamrmljati, v. to murmur (tu mo'rmor) 
Zamrsiti, v. to entangle (tu enta'ngl), to embroil (tu 

embro'el), to confuse (tu konfju'z) 
Zamrsaj, n. entangling (enta'ngling)' complication 

(ka'mplike'jgan), confusion (konfju'zan) 
Zamrsaj (u igrokazu), n. plot (plat) 
Zamrsen, a. complicated (ka'mplike'jted) 
Zamrsenost, n. perplexity (porple'ksiti), confusion 

(kgnfju'^an) 
Zamrsivati, v. to entangle (tu enta'ngl), to embroil 

(tu embro'el) 
Zamrzlti, v. to hate (tu he'jt), to despise (tu dispa'jz) 
Zamrznuti, v. to freeze (tu fri'z) Zamucati, v. to keep silent (tu ki'p sa'jlent) 
Zamuknuti, utisati, v. to become still (tu bika'm sti'l) 
Zamutiti, v. to trouble (tu tra'bl), to muddy (tu ma'di), 

to confuse (tu konfju'z) 
Zanat, n. handicraft (ha'ndikraft), trade (trejd), pro- 
fession (profe'San) 
Zanatlija, n. handicraftsman (ha'ndikra'fcman), arti- 
san (a'rtizan), tradesman (tre'jdzman) 

Zanemaren, a. neglected (negle'kted) 
Zanemariti, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zanemarlvanje, n. neglect (negle'kt), neglecting (ne- 

gle'kting) 
Zanesen, a. enthusiastic (entju'zia'stik), in ecstasy (in 

e'kstasi) 
Zanesenjak, n. enthusiast (entju'ziast) 
Zanesenost, n. enthusiasm (entju'ziazm) 
Zanijekati, v. to deny (tu dina'j) 
Zanijemiti, v. to become speechless (tu bika'm spi'c- 

les) 
Zanimanje, n. occupation (a'kjupe'jsan), business 

(bi'znis), interest (i'ntorest), calling (ka'ling) 
Zanimati, v. to interest (tu i'ntorest) 
Zanimati se, v. to take interest (tu te'jk i'ntorest), 

to be interested (tu bi i'ntorested) 
Zanimljiv, a. interesting (i'ntoresting), curious (kju'- 

rias) 
Zanimljrvost, n. curiosity (kju'ria'siti) 
Zanoktica, n. felon (fe'lan) 
Zanos, n. enthusiasm (entju'ziazm) 
Zanosit, a. enthusiastic (entju'zia'stik) 
Zanositi, v. to enthuse (tu entju'z), to inspire with 

(tu iiispa'er ui't) 
Zanosit ij postati trudnom, v. to become pregnant (tu 

bika'm pre'gnant) 
Zanovijetalo, n. silly fellow (si'li fa'lo), blunderhead 

(bla'ndorhed) 
Zanovijetanje, n. rigmarole (ri'gmaro'l), silly talk 

(si'li ta'k) 
Zanovijetati, v. to bother (tu ba'dor), to drivel (tu 

dri'vl) 
Zao, a. bad (bad), wicked (ui'ked) 
Zaobliti, v. to round off (tu ra'und a'f) 
Zaodjenuti, v. to clothe (tu klo'd), to dress (tu dre's), 

to cover (tu ka'vor) 
Zaogrnuti, v. to wrap round (tu ra'p raund) 
ZaokruzitI, v. to circle (tu so'rkl), to round off (tu 

ra'und a'f) 
Zaokupiti, v. to encompass (tu enka'mpas) 
Zaoriti se, v. to resound (tu riza'und), to echo (tu 

e'ko) 
Zaostajanje, n. remaining behind (rime'jning biha'jnd) 
Zaostajati, v. to remain behind (tu rime'jn biha'jnd), 

to fall short of (tu fa'l go'rt a'v) 
Zaostajati (za uru), v. to be slow (tu bi slo'u) 
Zaostren, a. sharp (§arp), sharpened (sa'rpend) 
Zaostriti, v. to sharpen (tu sa'rpen) 
Zaostriti se, v. to become acute (tu bika'm akju't) 
Zapad sunca, n. sunset (sa'nset) 
Zapad, n. West (ue'st), Occident (a'ksident) 
Zapadni, a, westerly (ue'storli), occidental (a'kside'n- 

tal) Zapadnjak 203 Zapustiti Zapadnjak, n. Westerner (ue'stornor) 
Zapadnjak (vjetar), n. western wind (ue'storn ui'nd) 
Zapala, upala/n. inflammation (i'nflame'j§an) 
Zapaliti, v. to set on fire (tu se't an fa'er), to incensu 

(tu inse'ns), to kindle (tu ki'ndl) 
Zapaliti (svjetlo), v. to light (tu la'jt), to kindle (tu 

ki'ndl), to set fire (tu se't fa'er) 
Zapaiiti se, v. to catch fire (tu ka'c fa'er) 
Zapamtiti, v. to remember (tu rime'mbor), to bear in 

mind (tu ba'r in ma'jnd), to mark (tu ma'rk), to 

commit to memory (tu komi't tu me'mori) 
Zapanjenost, n. astonishment (asta'nisment) 
Zapanjjti se, v. to be benumbed (tu bi bina'md) 
Zapapril!, V. to pepper (tu pe'por) 
Zapapriti komu posteno, v. to bedevil with (tu bide'vl 

Zapara, i^. sultriness (sa'ltrines) 

ZcLparariy a. sultry (sa'ltri) 

Zapasti (o suncu), v. to set (tu se't) 

Zapasti u suzanjstvo, v. to be made a prisoner (tu bi 

me'jd e pri'znor) 
Zapaziti, v. to behold (tu biho'ld), to discover (tu 

diska'vor) 
Zapecatiti, v. to seal (tu si'l) 
Zapeci, v. to heat (tu hi't), to burn (tu bo'rn) 
Zapeti, V. to be stuck (tu bi sta'k) 
Zapeti se, v. to stick fast (tu sti'k fa'st) 
Zapeti jati, v. to tie up (tu ta'j a'p), to lace (tu le'js) 
Zapinjac, n. brake (brejk) 
Zapinjati, v. to retard (tu rita'rd) 
Zapis, n. talisman (ta'lisman) 
Zapisati, v. to inscribe (tu inskra'jb), to prescribe 

(til priskra'jb), to register (tu re'dzistor) 
Zapisati se, v. to register (tu re'dzistor), to enroll (tu 

enrol), to enlist (tu enli'st) 
Zapisnik, n. minutes (mi'nic), record (re'kord), pro- 
tocol (pro'toko'l), register (re'dzistor) 
Zapitati, v. to ask (tu a'sk), to inquire (tu i'nkua'ec^, 

to question (tu kue'scan), to demand (tu di- 

ma'nd) 
Zapiti, V. to spend for drink (tu spe'nd for dri'nk) 
Zapj6niti, zapjenusiti, v. to foam (tu fo'um) 
Zapjevati, v. to start to sing (tu sta'rt tu si'ng) 
Zaplakan, a. tearful (ti'rful) 

Zapiakati, v. to cry (tu kra'j)", to bawl (tu ba'l) 
Zaplamtjeti, v. to flame up (tu fle'jm a'p), to blaze 

(tu ble'jz) 
Zaplasiti, v. to frighten (tu fra'jtn), to scare (tu 

ska'r) 
Zaplece, n. support (supo'rt), backing (ba'king) 
Zap lest i, v. to interweave (tu i'ntorui'v), to involve 

(tu inva'lv) 
Zaplesti so, v. to become involved (tu bika'm invalvd), 

to be implicated (tu bi i'mplikejted) 
Zap let, n. entangling (enta'ngling), complication 

(ka'mplike'jsan), imbroglio (imbro'ljo) 
Zaplet u igrokazu, n, plot (plat) 
Zapletati, vidi zaplesti 

Zapletati u govoru, v. to stutter (tu sta'tor) 
Zapletenost, n. entanglement (ent&'nglment), intricacy 

(i'ntrikesi) Zaplijeniti, v. to take as booty (tu te'jk az bu'ti) 
Zaplijeniti, konfiscirati, v. to confiscate (tu ka'nfis- 

kejt) 
Zaplijeniti stoku, v. to impound (tu impa'und) 
Zaplijeniti sudbeno, v. to distrain (tu distre'jn) 
Zapljena, n. confiscation (ka'nfiske*j§an) 
Zapljenitelj, n. distrainer (distre'jnor), confiscator 

(ka'nfiske'jtor) 
Zapljuvati, V. to spit upon (tu spi't apa'n) 
Zaploviti, V. to set sail (tu se't se'jl) 
Zapocetak, n. beginning (begi'ning), start (start) 
Zapoceti, v. to begin (tu begi'n), to commence (tu 

kome'ns), to start (tu sta'rt) 
Zapodjetl, v. to call forth (tu ka'l fo'rt) 
Zapodjeti kavgu, v. to start a quarrel (tu sta'rt e 

kua'rel) 
Zapomagati, v. to cry out for help (tu kra'j a'ut for 

he'lp) 
Zapon, n. bolt (bolt) 
Zaponac, n. shackle (sakl) 
Zaponka, n. buckle (bakl) 
Zapor, n. bolt (bolt) 

Zaporka, n. (), parenthesis (pare'ntisis) 
Zaposjesti, v. to take possession (tu te'jk poze'gan) 
Zapostaviti, zapostavljati, v. to put back (tu pu't 

ba'k), to disregard (tu di'srega'rd), to ignore (tu 

igno'r) 
Zapovijed, n. command (koma'nd), order (o'rdor) 
Zapovjedni, a. imperative (impe'rativ) 
Zapovjedni nacin ( u gramatici), n. imperative (im- 
pe'rativ) 
Zapovjednickl, a. commandatory (koma'ndatori), im- 
perious (impi'rjas) 
Zapovjednik, n. commander (koma'ndor), chief (cif) 
Zapovjednistvo, n. command (koma'nd) 
Zaprasiti, v. to raise dust (tu re'jz da'st) 
Zapreci, zapregnuti, v. to tuck up (tu ta'k a'p) 
Zapreci konje, v. to harness (tu ha'rnes) 
Zapreka, n. obstacle (a'pstakl), impediment (impe'di- 

ment) 
Zapremati, v. to occupy (tu a'kjupaj) 
Zapretati, v. to cover with ashes (tu ka'vor uit S-'sez 
Zaprijecen, a. prevented (prive'nted), hindered (hi'n- 

dord), checked (6ekt) 
Zaprijeciti, v. to prevent (tu prive'nt), to check (tu 

ge'k), to thwart (tu tua'rt) 
Zaprijeti, v. to close (tu klo'z) 
Zaprijetiti, v. to menace (tu me'nas), to threaten (tu 

tre'tn) 
Zapriseci, v. to take oath (tu te'jk g'ut), to swear (tu 

sua'r) 
Zaprljati, v. to besmirch (tu bismd'rC) 
Zaprositi (djevojku), v. to woo (tu uu*) 
Zaprziti, v. to burn in (tu bo'rn i'n) 
Zapt, stega, n. discipline (di'siplin) 
Zapuciti, V. to button up (tu ba'tn a'p) 
Zapuhati, v. to blow (tu blo'u) 
Zapustiti, V. to quit (tu kui't), to leave (tu Ifv), to 

abandon (tu aba'ndan), to forsake (tu forge'jk) 
Zapustiti se, v. to neglect one's self (tu negle'kt ug-n- 

se'lf) z Zapustjeti — 204 Zastldjeti Zap list Jetiy v. to. become desert (tu bika'm de'zSrt), 

to forsake (tu fo'rse'jk) 
Zapuiitii v. to smoke (tu smO'k) 
Zapustati, v. to neglect (tu negle'kt) 
Zapuiten, a. neglected (negle'kted), abandoned 

(aba'nd^nd) 
Zapustenost, n. desolation (de'sole'jSaii), abandon- 
ment (aba'nd§,nment) 
Zaputiti se, v. to go (tu go'), to start (tu sta'rt) 
Zaracunati, v. to charge (tu 5a*rd2) 
Zarada, n. earnings (o'rnings), gain (gejn) 
Zaradi, prep, because of (bika'z a'v), on account of 

(an aka-'ynt a'v), for the sake of (for di se'jk 

a'v) 
Zaraditiy v. to gain (tu ge'jn), to earn (tu 6'rn) 
Zarana, adv. early (o'rli) 
Zarastiy srasti, v. to grow together (tu grg'^ tuge*- 

dor), to grow deformed (tu gro'u difo'rmd) 
Zarasti (o rani), v. to heal up (tu hi'l §.'p), to close 

(tu klQ'yz) 
Zaratiti se, v. to go to war with (tu go' tu u§,'r ui't) 
Zaravanak, n. terrace (te'res) 
Zaraza, po§ast, n. epidemic (e'pide'mik) 
Zarazan, a. contagious (konte'jd2§,s) 
Zaraziti, v. to infect (tu infe'kt) 
Zare6i se, v. to make a slip in speaking (tu me'jk e 

sli'p in spi'king) 
Zaredati, v. to follow (tu fa'lo) 
Zarediti, v. to ordain (tu orde'jn) 
Zarez, n. notch (na6), incision (insi'zan) 
Zarez, 5rknja, n. comma (ka'ma) 
Zarezati, v. to cut into (tu ka't i'ntu), to notch (tu 

na'5) 
Zareznik, n. insect (i'nsekt) 
Zaridatip v. to lament (tu lame'nt), to bemoan (tu bi- 

mg'un) 
Zarinuti, v. to stick in (tu sti'k i'n) 
Zarobiti, v. to captivate (tu ka'ptivejt), to enslave 

(tu ensle'jv) 
Zarobljeniky n. prisoner (pri'znor), captive (k§,'ptiv) 
Zaroga, n. mouth-piece (ma'ut-pl's) 
Zaroniti, v. to dive into (tu da'jv i'ntu), to immergo 

(tu im6'rd2) 
Zarubf n. hem (hem) 

Zarubiti, v. to seam (tu sl'm), to hem (tu he'm) 
Zaruciti, v. to affiance (tu afa'jans), to betroth (tu 

bitra't), to engage (tu enge'jd2) 
ZaruSni dan, n. betrothing- day (betra'ding-de'j) 
Zaru6ni prsten, n. engagement ring (enge'jdSment 

ri'ng) 
Zarucnica, n, fiancee (fi'a'nse') 
Zaru5nik, n. fiance (fi'a'nse') 
Zaruditi, v. to dawn (tu diCn) 
Zaruke, n. betrothal (betra'dal) 
Zarumeniti sa, v. to blush (tu bl^'fi) 
Zasady n. plant (pl&nt) 
Zasaditi, v. to plant (tu pl&'nt) 

Zaseban, a. private (pra'jvet), singular (si'ngjulttr) 
Zasebice, a. separately (se'paretli), individually (i'ndi- 

vi'd2ju§,li) 
Zaseiak, n. village (vi'ledS) Zasijati, v. to sow (tu sg'u) 

Zasijati, zasjati, v. to shine forth (tu §a*jn fo'rt) 

Zasijecati, v. to incise (tu insa'jz), to belong (tu bi- 
la'ng) 

Zasijedanje, n. session (se'San), sitting (si'ting), mee- 
ting (mi'ting) 

Zasijedati, drzati sjednice, v. to hold meeting (tu ho'ld 
mi'ting), to sit (tu si't) 

Zasijedati, vrebati, v. to ambush (tu a'mbus) 

Zasipati, v. to fill up (tu fi'l a'p) 

Zasititi, v. to satiate (tu se'jsiejt) 

Zasjati, v. to shine forth (tu §a'jn fo'rt) 

Zasjeda, n. ambuscade (a'mbaskejd), ambush (a'm- 
bu§) 

Zasjek, n. cut (kat) 

Zasjeniti, v. to shade (tu §e'jd) 

Zasjesti, v. to sit (tu si't) 

Zaskociti, v. to jump (tu dza'mp) 

Zasiada, n, dessert (dezo'rt) 

Zasladiti, v. to sweeten up (tu sui'tn a'p) 

Zasiijepiti, v. to blind (tu bla'jnd), to infatuate (tu 
infa'6juejt) 

Zasliniti, v. to salivate (tu sa'livejt) 

Zaslon, n. folding screen (fo'lding skri'n), screen-wall 
(skri'n-ua'l) 

Zaslon iti, v. to cover (tu ka'v5r), to muffle up (tu 
m§,'fl a'p) 

Zasiuga, n. earnings (o'rnings), profit (pra'fit), merit 
(me'rit), endeavor (ende'vor) 

Zasiuzan, a. meritorious (me'rito'rias), well-deser- 
ving (ue'l-diz5'rving) 

Zasluzba, n. earnings (o'rnings), salary (sa'lari), wa- 
ges (ue*jd2es), merit (me'rit) 

Zasluziti, v. to gain (tu ge'jn), to earn (tu 6'rn), to 
deserve (tu dizo'rv) 

Zasmociti, v. to season (tu si'zn) 

Zasmoliti, v. to pitch (tu pi'5) 

Zasmraditi, v. to infect (tu infe'kt) 

Zasmrdjeti, v. to stink (tu sti'nk) 

Zasnovati, v. to found (tu fa'und), to plan (tu pla'n) 

Zasopiti se, v. to pant (tu pa'nt) 

Zaspati, v. to fall asleep (tu fSl'l &sli'p) 

Zasramiti, v. to make ashamed (tu me'jk d^e'Jmd) 

Zasramiti se, v. to be ashamed (tu aSe'jmd) 

Zastajati, v. to impede (tu impi'd), to delay (tu dile'j) 

Zastario, a. antiquated (a'ntikue'jted), obsolete (a'p- 
soli't) 

Zastarjelo pravo, n. prescriptive right (preskri'ptiv 
ra'jt) 

Zastarjelost, n. obsoleteness (a'psoli'tnes), prescrip- 
tion (preskri'pSan), inveterateness (inve'tSretnes) 

Zastarjeti, v. to become antiquated (tu bika'm §.'nti- 
kuejted) 

Zastava, n. flag (flS.g), standard (st^'ndord), banner 
(ba'n5r) 

Zastavka, n. stopper (sta'pSr), lever (li*v5r) 

Zastavka, zaustava, n. brake (bre'jk) 

Zaatavnik, n. ensign (ensa'jn), color-bearer (ka'ldr- 
b&'ror) 

Zastavnjak zub, n. wisdom-tooth (\}|'zds.m-tti't) 

Za8tidjeti, v. to make ashamed (tu me'jk &Se'jmd) Zastidjeti — 205 Zavesti Zastidjeti se, v. to blush (tu bla*§) 

Zastirac, n. shade (§ejd) 

Zastirati, v. to cover (tu ka'vor), to muffle up (tu 

ma'fl a'p) 
Zastoj, n. standstill (sta'ndstil) 
Zastor, n. curtain (kortn), shade (sejd) 
Zastrasiti, v. to scare (tu ska'r), to intimidate (tu in- 

ti'midejt) 
Zastrijeti, v. to veil (tu ve'jl), to muffle up (tu ma'fl 

a'p), to shade (tu se'jd) 
Zastrt, a. veiled (vejld), covered (ka'vord) 
Zastrugati, v. to shave (tu §e'jv), to scrape (tu 

skre'jp) 
Zastupati, v. to represent (tu re'prize'nt), to inter- 
cede (tu i'ntorsi'd) 
Zastupnik, n. representative (re'prize'ntativ) 
Zastupnik, odaslanik, n. delegate (de'liget) 
Zastupnik (na americkom saboru), n. congressman 
(ka'ngresman), senator (se'nator) 

Zastupnik na sudu, n. attorney (ato'rni), counsel 

(k^'unsel) 
Zastupnistvo, n. representation (re'prezente'j§an) 
Zasukati, v. to roll up (tu ro'l a'p) 
Zasunka, zavor, n. bar (bar), bolt (bolt) 
Zasusiti, v. to dry up (tu dra'j a'p) 
Zasuti, V. to fill up (tu fi'l a'p) 
Zasuznjiti, v. to enslave (tu ensle'jv) 
Zasvjsdociti, v. to attest (tu ate'st), to bear witness 

(tu ba'r yi'tnes) 
Zaseceriti, v. to sugar (tu sy'gor) 

Zasiljiti, v. to point (tu po'jnt), to sharpen (tu sa'rpn) 
Zasiti V, to sew up (tu so'u a'p) 

Zastedjeti^ v. to save (tu se'jv), to spare (tu spa'r) 
Zasticenik, n. protegee (pro'teze*), client (kla'ent) 
Zastita, n. protection (prote'ksan), safe-guard (se'jf- 

ga'rd) 
Zastititi, v. to protect (tu prote'kt) 
Zastitni svetac, n. patron saint (pe'jtran se'jnt) 
Zastitnica, n. protectress (prote'ktres) 
Zastitni k, n. protector (prote'ktor) 
Zastitnistvo, n. protectorate (prote'ktSret), tutelage 

(tju'teledz) 
Zasto, adv. why (hua'j), what for (hua't fo'r) 
Zasutjeti, v. to silence (tu sa'jlens) 
Zasutkati, v. to hush up (tu ha'§ a'p) 
Zataja, n. concealment (konsflment) 
Zatajiti, v. to conceal (tu konsi'l) 
Zataknuti, v. to insert (tu insS'rt) 
ZatamanitI, v. to destroy (tu distro'j), to extirpate 

(tu e'kstorpejt) 

Zate6i, v. to meet (tu mft), to catch (tu ka'5) 

Zateg, n. tension (te*nS§,n) 

Zatezanje, n. procrastination (prokr§.'stine*jgan) 

Zatezati, v. to delay (tu dile'j), to procrastinate (tu 
prokra'stinejt) 

Zatezljiv, a. refractory (rifra'ktori) 

Zatiljak, n. nape (nejp) 

Zatim, potom, adv. subsequently (sa'psikugntli), after- 
wards (a'ftoruordz) 

Zatirati, v. to extirpate (tu e'kstSrpejt) 

Zatjerati, v. to drive (tu dra'jv) Zato, adv. therefore (de'rfo'r) 

Zatocenje, n. banishment (ba'nisment) 

Zatociti, V. to banish (tu ba'niS) 

Zatocnik, n. combatant (ka'mbatant) 

Zatomiti, v. to depress (tu dipre's), to refrain (tu 

rifre'jn) 
Zaton, n. gulf (galf), bay (bej) 
Zator, n. ruin (ru'in), decay (dike'j), destruction (di- 

str§,'k§an) 
Zatornik, n. destroyer (distro'j6r) 
Zatraviti, v. to bewitch (tu beui'c) 
Zatraziti, v. to request (tu rikue'st), to demand (tu 

dima'nd) 
Zatrcati se, v. to run (tu ra'n), to dart (tu da'rt) 
Zatreptati, v. to twinkle (tu tui'nkl) 
Zatrka, n. leap (lip), dash (d§,§) 
Zatrpati, v. to inter (tu into'r) 
Zatrti, V. to destroy (u distro'j), to annihilate (tu 

ani'hilejt) 
Zatrubiti, v. to trumpet (tu tra'mpet) 
Zatrudnjeti, v. to impregnate (tu impre'gnejt) 
Zatuci, V. to slay (tu sle'j) 
Zatupiti, V. to blunt (tu bla'nt), to dull (tu da'l), to 

stupefy (tu stju'pifaj) 
Zatupljen, a. dull (da,l), blunt (blant) 
Zatutnjiti, v. to roar (tu ro'r) 

Zatvor, n. prison (prizn), jail (dzejl), lockup (la*kap> 
Zatvor stolice, n. constipation (ka'nstipe'jgan), costi- 

veness (ka'stivnes) 
Zatvoren, a. locked up (la'kt a'p), shut up (sa*t a*p) 
Zatvoren (u tijelu), a. costive (ka'stiv), constipated 

(ka'nstipejted) 
Zatvoren ik, n. captive (ka'ptiv), prisoner (prrzn6r> 
Zatvor iti, v. to lock up (tu la'k §.*p), to close (tu 

klo'uz), to shut up (tu ga't §,'p) 
Zatvoriti (utrobu), v. to constipate (tu ka'nstipejt> 
Zaudarati, v. to stink (tu sti'nk), to funk (tu fa'nk) 
Zaulariti, v. to halter (tu ha'ltor) 
Zaustava, n. stoppage (sta'pedS) 

Zaustaviii, v. to stop (tu sta'p), to check (tu 6e'k> 
Zaustavljanje, n. stoppage (sta'ped2) 
Zausnica, n. slap (slap) 
Zauzdanje, n. bridling (bra'jdling) 
Zauzdati, v. to bridle (tu bra'jdl) 
Zauzece, n. occupation (a'kjupe'jSan) 
Zauzeti, v. to occupy (tu a'kjupaj), to take (tu te'jk> 
Zauzimati se, v. to take interest in (tu te'jk i'ntorest 

in), to intercede (tu i'ntSrsi'd) 
Zauzlati, v. to knot (tu na't), to tie (tu ta'j) 
Zavada, n. quarrel (kuarel), strife (strajf) 
Zavaditi, v. to set to fight (tu se't tu fa'jt) 
Zavaditi se, v. to fall out with (tu fai a'ut \ji't), to- 

quarrel (tu kua'rel) 
Zavaravanje, n. delusion (delju'2an), deceiving (di- 

si'ving) 
Zavaravati, v. to delude (tu delju'd), to deceive (tu 

disi'v) 
Zavedenje, n. seduction (sida*kj5i.n), enticement (en- 

ta'jsment) 
Zavesti, v. to mislead (tu misll'd), to seduce (tu si- 

dju's) Zavez 206 — Zbor Zavez, n. tie (taj) 

Zavezati, v. to tie (tu ta'j), to bind (tu ba'jnd) 

Zavezati oci, v. to blindfold (tu bla'jndfo'ld) 

Zavezati ranu, v. to dress (tu dre's) 

Zavicaj; n. home (horn), native country (ne'jtiv 

ka'ntri) 
Zavicajnii a. native (ne'jtiv) 
Zavicajnost, n. birth-place (bo'rt-ple'js) 
Zavidan, a. envious (e'nvias), grudging (gra'dzing), 
Zavidjeti, v. to envy (tu e'nvi) 
Zavidniky n. envier (e'nvior), grudger (gra'dzor) 
Zavidnost, nenavid, n. envy (envi), grudge (gradz) 
Zavijaca, n. bandage (ba'ndedz), swathe (sue'jd) 
Zavikatij v. to shout (tu sa'ut), to yell (tu je'l) 
Zavinut, a. curved (korvd), bent (bent) 
Zavinuti, v. to bend (tu be'nd), to curve (tu ko'rv) 
Zaviriti, v. to peep in (tu pi'p i'n) 
Zavisan, a. dependent (dipe'ndent) 
Zavisiti, v. to depend (tu dipe'nd), to depend upon 

(tu dipe'nd apa'n) 
Zavisnost, n. dependency (dipe'ndensi), reliance (ri- 

la'ens) 
Zavist, n. envy (tu e'nvi), grudge (gradz) 
Zavitak, n. package (pa'kedz) 
Zavitiy V. to wrap up (tu ra'p a'p), to envelop (tu en- 

ve'lap) 
Zaviti ranu, v. to dress a wound (tu dre's e uu'nd) 
Zavitlati, v. to brandish (tu bra'ndis), to flourish (tu 

flo'ris) 
Zavjera, n. vow (va'u), pledge (pledz) 
Zavjera, urota, n. plot (plat), conspiracy (konspi'rasi) 
Zavjeriti se, v. to promise (tu pra'mis), to vow (tu 

va'u) 
Zavjesa, n. curtain (kortn) 

Zavjesitiy v. to hang (tu ha'ng), to cover (tu ka'vor) 
Zavjet, n. vow (va'u), pledge (pledz) 
Zavjetan, a. pledged by a vow (ple'dzd baj e va'u) 
Zavjetnik, n. pledger (ple'dzor), vower (va'uor) 
Zavjetovati se, v. to take a vow (tu te'jk e va'u), to 

take a pledge (tu te'jk e ple'dz) 
Zavlacitiy v. to delay (tu dile'j), to retard (tu rita'rd) 
Zavladati, v. to rule (tu ru'l), to conquer (tu ka'nkor) 
Zavod> n. institute (i'nstitjut), institution (i'nstitju'- 

san), establishment (esta'blisment) 
Zavod ucevni, n. school (skul), academy (aka'dimi) 
Zavoditelj, n. seducer (sidju'sor) 
Zavoditiy v. to mislead (tu misli'd), to seduce (tu si- 

dju's) 
Zavodljiv, a. seductive (sida'ktiv), misleading (mislf- 

ding) 
Zavoj ceste, n. turn of a road (to'rn av e ro'ud) 
Zavoj crte, n. curve (korv) 
Zavoj rane, n. bandage (ba'ndedz) 

Zavoj ica, n. serpentine road (so'rpentajn ro'ud), win- 
ding course (ua'nding ko'rs), spiral (spa'jrS,!) 
Zavoj it, a. spiral (spa'jral) 

Zavoijeti, v. to grow fond of (tu gro'u fa'nd a'v) 
Zavonjati, v. to stink (tu sti'nk), to funk (tu fa'nk) 
Zavor, n. bolt (bolt) 
Zavraty povrat, n. return (rito'rn) 
Zavretiy v. to seethe (tu si't), to boil up (tu bo'el i,'p) Zavrijeditl, V. to deserve (tu dizo'rv), to merit (tu 

me'rit) 
Zavrisnuti, v. to scream (tu skri'm) 
Zavrnuti, v. to turn off (tu to'rn a'f) 
Zavrsak, svrsetak, n. end (end), conclusion (kanklju'- 

zan) ^ 

Zavrsiti, v. to end (tu e'nd), to conclude (tu kan- 

klju'd) 
Zavrtaljka, n. screv/ -driver (skru'-dra'jvor) 
Zavrtati, v. to bore (tu bo'r) 
Zavrtjeti, v. to whirl (tu huo'rl), to revolve (tu ri- 

va'lv) 
Zavuci se, v. to creep (tu kri'p) 
ZazidatI, v. to wall up (tu ua'l a'p), to immure (tu 

imju'r) 
Zazirati, v. to shun (tu sa'n), to avoid (tu avo'jd), to 

detest (tu dite'st) 
Zazivati, v. to call out (tu ka'l a'ut) 
Zazor, n. avoidance (avo'jdans), dislike (disla'jk) 
Zazoran, a. abominable (aba'minabl), detestable (di- 

te'stabl) 
Zazubica, n. ulcer in the teeth (a'lsor in di ti't) 
ZazLijati, v. to buzz (tu ba'z), to hum (tu ha'm) 
Zazvati, v. to call (tu ka'l) 
Zazvizdati, v. to whistle (tu hui'sl) 
Zazvoniti, v. to ring (tu ri'ng), to toll (tu to'l) 
Zazvoniti na misu, v. to toll to service (tu to'l tu so'r- 

vis) 
Zazaliti, v. to pity (tu pi'ti) 

Zazariti, v. to glow (tu glg'u), to heat (tu hi't) 
Zazeijeti, v. to desire (tu diza'er), to wish (tu ui'§) 
Zazmiriti, v. to close the eyes (tu klo'uz di a'jz), to 

blink (tu bli'nk), to connive at (tu kona'jv a't) 
Zbaciti, v. to cast off (tu ka'st a'f) 
Zbaciti jaram, v. to shake off the yoke (tu se'jk a'f di 

jo'k) 
Zbaciti krinku, v. to throw off the disguise (tu tro'u 

a.'f di disga'jz), to unmask (tu a'nma'sk) 

Zbaciti iz sluzbe, v. to dismiss (tu dismi's), to dis- 
charge (tu disca'rdz) 

Zbaciti s prestolja, v. to dethrone (tu ditro'n) 

Zbijati, V. to make (tu me'jk) 

Zbijen, a. beaten up (bi'tn a'p), congested (kon- 
dze'sted), crowded (kra'uded) 

Zbijenost, n. congestion (kondze's6an) 

Zbiija, n. reality (ria'liti), truth (trut) 

Zbiija, adv. really (ri'ali), indeed (indi'd) 

Zbiljski, a. actual (a'kdual), real (ri'al), true (tru), 
genuine (dze'njuajn) 

Zbirati, v. to gather (tu ga'dor), to collect (tu kole'kt) 

Zbirka, n. collection (kole'k§an) 

Zbirka zakona, n. body of the laws (ba'di av di la'z), 
code (kod) 

Zbiti se, v. to happen (tu ha'pn), to take place (tu 
te'jk ple'js), to occur (tu ok5'r) 

Zbjeg, n. alarm (ala'rm) 

Zbog, prep, for (for), because of (bika'z a'v), on ac- 
count of (an aka'unt a'v) 

Zbor, n. meeting (mi'ting), assembly (ase'mbli), con- 
vention (konve'ndan) Zbor — 207 — Zgrijesiti Zbor pjevacki, n. choir (kua'er), chorus (ko'rus), 
singing- society (si'nging sosa'iti) 

Zboriste, n. place of meeting (ple'js av mi'ting) 

Zboriti, v. to speak (tu spi'k), to talk (tu ta'k) 

Zbornica, n. meeting-hall (mi'ting-ha'l), conference- 
room (ka'nforens-ru'm) 

Zbornik, n. code (kod) 

Zborovodja, n. choir- director (kua'er-dire'ktor), leader 
of the chorus (li'dor av di ko'rus) 

Zbrajati, v. to add (tu a'd), to sum up (tu sa'm a'p) 

Zbrisati, v. to wipe off (tu ua'jp a'f), to scratch off 
(tu skra'c a'f) 

Zbrka, n. pellmell (pe'lme'l), confusion (konfju'zan) 

Zbrkati, v. to complicate (tu ka'mplikejt), to entangle 
(tu enta'ngl) 

Zbroj, n. sum (sam) 

Zbubati, v. to cram (tu kra'm) 

Zdenac, n. cistern (si'storn), well (ue'l) 

Zclepast, a. thick and short (ti'k and so'rt) 

Zdjela, n. bowl (bol) 

Zdjela za juhu, n. tureen (tjuri'n) 

Zd jelica, n. cup (kap) 

Zdrav, a. healthy (he'lti), sound (sa'und) 

Zdravica, n. toast (to'ust) 

Zdravitf se, v. to exchange greetings (tu eks6e*jndz 
gri'tings) 

Zdravlje, n. health (helt) 

Zdravstven, a. sanitary (sa'niteri), hygienic (hajdzi- 
e'nik) 

Zdrobiti, v. to crush (tu kra's), to break (tu bre'jk) 

Zdruzenje, n. union (ju'njan), association (aso'sie'j- 
san), amalgamation (ama'lgame'jsan) 

Zdruziti, v. to unite (tu juna'jt), to associate (tu 
aso'siejt), to amalgamate (tu ama'lgamejt) 

Zdusan, a. scrupulous (skru'pulas), conscientious 
(ka*nsiensQ.s) 

Zdusnost, n. scrupulosity (skru'pula'siti) 

Zdvajati, v. to dispair (tu dispa'r) 

Zdvojan, a. desperate (de'sporet) 

Zd vojnost, n. desperatenes (de'sporetnes), despair 
(dispa'r) 

Zeba, n. finch (fine), chaffinch (ca'finc) 

Zebra, n. zebra (zi'bra) 

Zee, n. hare (har) 

Zee domaci (kuni6), n. rabbit (ra'bit) 

Zecevina, n. hare-meat (ha'r-mi't) 

Zecevina pecena, n. roast-hare (ro'ust-ha'r) 

Zecica, n. doe-hare (do'u-ha'r) 

Zecic, n. leveret (le'vort) 

Zelen, a. green (grin) 

Zelen, nezreo, a. unripe (a'nra'jp) 

Zelenac (kamen), n. green-stone (gri'n-sto'n) 

Zelenika, n. box-tree (ba'ks-tri') 

Zelenilo, n. green (grin), verdure (vo'rdzor), green- 
ness (gri'nes) 

Zelen is, n. greenhorn (gri'nho'rn) 

Zeleniti, v. to green (tu grl'n) 

Zelenje, n. greens (grins), herbage (ho'rbed^), green- 
crop (gri'n-kra'p) 

Zelenkast, a. greenish (gri'niS) 

Zelen ko, n. green finch (gri'n fi'nS) 

Zelenook, a. green-eyed (gri'n-a'jd) Zelje, n. cabbage (ka'bedz) 

Zelje glavato, n. headed cabbage (he'ded ka'bed^) 
Zelje kis-elo, n. sourcrout (sa'urkra'ut) 
Zemaljska krugija, n. terrestrial globe (tere'strial 
glo'b) 

Zemaljski, a. earthly (o'rtli), terrestrial (tere'strial), 

temporal (te'mporal) 
Zemija, n. earth (ort), ground (gra'und), soil (so'el), 

land (land) 
Zemija (kopno), n. land (land) 
Zemija (kraj), n. country (ka'ntri) 
Zemljak, n. countryman (ka'ntriman) 
Zemijakinja, n. countrywoman (ka'ntriuuman) 
Zemijan, a. earthen (ortn) 
Zemljanica, n. potter's ware (pa'tors ua'r) 
Zem Ijano sudje, n. pottery (pa'tori) 
Zemljarina, n. ground tax (gra'und ta'ks) 
Zemljiste, n. land (land), ground (gra'und) 
Zemljodjelac, n. farmer (fa'rmor), land- tiller (la'nd- 

ti'lor) 

Zemljomjer, n. geometer (dzia'mitor) 

Zemljomjerstvo, n. geometry (dzia'metri) 

Zemljopis, n. geography (dzia'grafi) 

Zem I jopisac, a. geographer (dzia'grafor) 

Zem I jopisni, a. geographical (dzi'agra'fikal) 

Zemljoslovlje, n. geology (dzia'lodzi) 

Zemljovid, n. map (map), atlas (a'tlas) 

Zemnf, a. earthly (o'rtli) 

Zepsti, V. to freeze (tu fri'z) 

Zera, zerica, n. a little bit (e li'tl bi't) 

Zet, n. son-in-law (sa'n-in-la') 

Zgaditi, v. to disgust (tu disga'st) 

Zgaziti, v. to tread down (tu tre'd da'un) 

Zglavak, n. joint (dzojnt) 

Zglob, n. joint (dzojnt) 

Zglobiti, v. to conjoin (tu kondzo'jn), to combine (tu 
komba'jn) 

Zgnjaviti, v. to strangle (tu stra'ngl) 

Zgoda, prilika, n. occasion (oke'jzan), opportunity 
(a'partju'niti), chance (cans) 

Zgoda, dogodjaj, n. event (ive'nt), occurence (oko'- 
rens) 

Zgodan, a. suitable (su'tabl), convenient (konvi'njent), 
proper (pra'por), opportune (a'partju'n), expedi- 
ent (ekspi'dient) 

Zgoditak (na lutriji), n. prize (prajz) 

Zgoditr se, vidi dogoditi se 

Zgodno, adv. opportunely (a'partju'nli) 

Zgoljan, a. bare (bar), only (o'nli) 

Zgotoviti, v. to make (tu me'jk), to finish (tu fi'ni§) 

Zgrabiti, v. to grasp (tu gra'sp), to seize (tu si'z) 

Zgrada, n. building (bi'lding), edifice (e'difis) 

ZgraditI, v. to build (tu bl'ld) 

Zgrazati se, v. to shudder (tu ga'd5r) 

Zgroen, a. bent (bent), crooked (kru'ked) 

Zgrcenost, n. contraction (kontra'kSan), shrinking 
(§ri'nking) 

Zgrciti se, v. to shrink (tu Sri'nk) 

Zgrijati, v. to warm (tu ua'rm), to heat (tu hft) 

Zgrijesiti, v. to err (tu 6'r), to sin (tu si*n) Zgristi — 208 Znanost Zgristi, v. to chew up (tu Cu* a*p), to munch (tu 
m§,'n<5) 

Zgroziti se, v. to terrify (tu te'rifaj), to shudder (tu 

Zgrtatiy zgrnuti, v. to scrape together (tu skre'jp tu- 
ge'dor), to accumulate (tu S,kju*mjulejt) 

Zgrusati se, v. to congeal (tu kondSi'l), to coagulate 
(tu koa'gjulejt) 

Zguriti se, v. to stoop (tu sty'p) 

Zgusnuti se, v. to thicken (tu ti'kn), to condense (tu 
konde'ns) 

Zgustiti, V. to curdle (tu ko'rdl) 

Zguzvati, v. to crumple (tu kra'mpl), to rumple (tu 
ra'mpl) 

Zibati, V. to rock (tu ra'k) 

Zibanje, n. rocking (ra'king) 

Zid, n. wall (ua'l) 

Zidanje, n. building (bi'lding) 

Zidar, n. mason (me'jsan), bricklayer (bri'kle'or) 

Zidarstvoy n. masonry (me'jsanri) 

Zidaii, v. to build (tu bi'ld) ^ 

Zidine, n. ruins (ru'ins) 

Zidna ura, n. clock (klak) 

Zijevahje, n. yawning (ja'ning) 

Zijevatiy v. to yawn (tu ja'n) 

Zima, n. winter (ui'ntor) 

Zimnica, groznica, n. ague (e'jgju) 

Zimovanje, n. wintering (ui'ntoring) 

Zimovati, v. to pass the winter (tu pa's di ui'ntor) 

Zimoviste, n. winter resort (ui'ntor rizo'rt), winter- 
abode (ui'ntor-abo'd) 

Zimski, a. winterly (ui'ntorli), winter (ui'ntSr) 

Zimus, zimuske, adv. this winter (di's ui'ntbr) 

Zimzelen, n. evergreen (e'vorgri'n) 

Zinuti, V. to open one's mouth wide (tu 6'pen ua'ns 
ma'ut ua'jd), to gape tu ge'jp) 

Zipka, n. cradle (krejdl), crib (krib) 

Zjalo, n. gullet (ga'let), gully (ga'li) 

ZJatiy V. to yawn (tu jSl'n) 

Zjenica, n. pupil of the eye (pju'pil av di a'j), eye- 
ball (a'j-ba'l) 

Zlatan, a. golden (goldn), of gold (av go'ld) 

Zfatar, n. goldsmith (go'ldsmi't) 

Zlatiti, V. to gild (tu gi'ld) 

Ztatnina, n. jewelry (d2u'§lri) 

Zlato, n. gold (gold) 

Zlatoust, a. goldtongued (go'ldta'ngd) 

Zle volje, a. illtempered (i'lte'mpSrd) 

Zlikovac, n. criminal (kri'minal), malefactor (m&'li- 
fa'ktor) 

ZIo, n. evil (ivl), mischief (mi'sSif), misfortune (mis- 
fo'rSun) 

ZIo, adv. badly (ba'dli), wrongly (ra'ngli) 

Zioba, n. malice (ma'lis), malignity (mali'gniti) 

ZIoban, a. malicious (m&li'Sas), wicked (yi'ked), mis- 
chievous (mi'sCivas) 

ZIobnIk, n. malefactor (mS,'Ufi,'kt6r) ZIobno, adv. maliciously (mali'§asli) 

ZIocest, a. bad (bad), ill (il), evil (Ivl), mean (min), 

base (bejs) 
ZIocin, n. crime (krajm), misdeed (misdi'd) 
ZIocinac, n. criminal (kri'minal), malefactor (m§,'li- 

fa'ktor) 
ZIocinski, a. criminal (kri'minal) 
Zlocinstvo, n. crime (krajm) 
ZIoca, n. malice (ma'lis), wickedness (ui'kednes) 
Ziocudan, a. ill-natured (i'l-ne'j<5ord) 
ZIocudnost, n. ill-nature (i'l-ne'j6or) 
ZIoduh, n. evil spirit (i'vl spi'rit) 
Zloglasan, a. disreputable (disre'pjutabl) 
ZIoglasnik, n. defamer (dife'jmor) 
ZIokob, n. bad omen (ba'd o'men) 
ZIokoban, a. ominous (a'minas) 
Zioraba, n. misuse (misju's), abuse (5,bju's) 
Ziorabiti, v. to misuse (tu misju'z), to abuse (tu &b- 

ju'z) 
ZIorad, a. mischievous (mi'scivg,s) 
ZIoradost, n. mischievous joy (mi'sSivas dzo'j) 
ZIostavljanJe, n. ill-treatment (i'1-tri'tment) 
ZIostavljati, v. to mal-treat (tu ma'1-tri't) 
ZIotvor, n. malefactor (ma'lifa'ktor) 
ZIotvoran, n. maleficient (mali'fisent) 
Ziovoija, n. ill-humor (il-hju'mor) 
ZIovoljan, a. ill-disposed (i'1-dispo'zd), cranky (kra'n- 

kri), cross (kras), fretful (fre'tful) 
Zmaj, n. dragon (dra'gan) 
Zmija, n. snake (snejk), serpent (so'rpent) 
Znacaj, n. character (ka'raktor) 
Znacajan, a. significant (signi'fikant), characteristic 

(ka'raktori'stik) 
Znacajnost, n. characteristic (ka'raktori'stik) 
Znacenje, n. meaning (mi'ning), significance (signi'- 

fikans) 
Znaciti, v. to mean (tu mi'n), to signify (tu sl'gnifaj) 
Znaky n. mark (mark), sign (sajn) 
Znalac, n. connoisseur (ka'niso'r) 

Znalican, a. curious (k^u'rias), inquisitive (inkui'zitiv) 
Znaiicnost, n. inquisitiveness (inkui'zitivnes) 
Znamen, n. emblem (e'mblem), symbol (si'mbal) 
ZnamenJt, a. important (impo'rtlmt), remarkable (ri- 

ma'rkabl), significant (signi'fikant) 
Znamenitost, n. importance (impo'rtans), remarkable- 

ness (rima'rkablnes) 
Znamenje, n. omen (omen), symptom (si'mptam) 

sign (sajn) 
Znamenka, ri. mark (mark), characteristic (ka'r&ktS- 

ri'stik) 
Znamenovanje, n. signification (si'gnifike'j§§n), mea- 
ning (mi'ning) 
Znamenovati, v. to mean (tu mi'n), to signify (tu 

si'gnifaj) 
Znan, a. known (ng'un) 
Znanac,-ica, n. acquaintance (§,kue'jnt§,n8) 
Znanje, n. knowledge (na*led2) 
Znanost, n. science (sa'jens) Znanstven — 209 — Zvuk Znanstven, a. scientific (sa'jenti'fik) 

Znatan, a. important (impo'rtant), significant (signi*- 

fikant) 
Znati, V. to know (tu no'u), to be aware (tu bl 5,TjS.'r) 
Znatizeljan, a. curious (kju'rias), inquisitive (Inkyi'- 

zitiv) 
Znatizeijnost, n. curiosity (kju'ria'siti) 
Znojan, a. sweaty (sue'ti), perspiring (p5rspa'ering) 
Znojiti se, v. to sweat (tu sue't), to perspire (tu p5r- 

spa'er) 
Zob, n. oat (o'ut) 
Zobenica, n. oat-bread (o'ut-bre'd) 
Zobunacy n. jacket (d2S,*ket) 
Zoija, osa, n. wasp (ua'sp) 
Zona, pojas, n. zone (zon) 
Zona, n. dawn (dan), Aurora (aro'ra), morning-red 

(mo'rning-red), morning-light (mo'rning-la'jt) 
Zaran, a. intuitive (intju'itiv), contemplative (k§.n- 

te'mplativ) 

Zornica, n. morning- service (mo'rning-sG'rvis), matin 
(ma'tin) 

Zorno, adv. intuitively (intju*itivli) 

Zorom, adv. at dawn (at dan), at morning- twilight 
(at mo'rning-tua'la'jt) 

Zov, n. call (kal) 

Zova, bazag, n. elder (e'ldor) 

Zovnuti, V. to call (tu ka'l) 

Zracan, a. airy (a'ri) 

Zrak, n. air (ar), atmosphere (a'tmosfi'r) 

Zraka, n. ray (rej), beam (bim) 

Zrakoplovy n. balloon (balu'n), airship (a'rgip), aero- 
plane (e'jorople'jn) 

Zrakoplovac, n. aviatic (e'jvia'tik), aerial navigator 
(e'rial na'vige'jtor) 

Zrcalo, ogledalo, n. looking-glass (lu'king-gl&'s), mir- 
ror (mi'ror) 

Zrelost, n. ripeness (ra'jpnes), maturity (m3,(5u*riti) 

Zreo, a. ripe (rajp), mature (ma6u*r) 

Zreti, V. to ripen (tu ra'jpn), to mature (tu m§,<5u*r) 

Zrnat, a. granulous (gra'njulas), corny (ko'mi) 

Zrnce, n. granule (gra'njul) 

Zrnje, n. grains (grejns) 

Zmo, n. grain (grejn) 

Zub, n. tooth (tut) 

Zub ocnji, n. eye-tooth (a'j-tuH) 

Zub kutnji, n. molar-tooth (mo'lor-tu't) 

Zub pametiy n. wisdom-tooth (ui'zd§,m-tu't) 

Zubac, n. cog (kag) 

Zubar, n. dentist (de'ntist) 

Zubato kolo, n. cogged wheel (ka'gd-hyi'I) 

Zubija, n. torch (tOrC) 

Zubniy a. dental (de'ntal) 

Zubni prasak, n. tooth-powder (tu't-P8,'ydtJr) 

Zuboboija, n. tooth-ache (tu*t-e*jk) 

Zuj, n. buzz (baz), buzzing (b§.'zing) 

Zujatiy V. to buzz (tu b§,*z) 

Zujelka (pjesma), n. sonnet (sa*net) 

Zulum, n. tyranny (ti'rani) 

Zulumcar, n. tyrant (ta'jrSlnt) Zulumgariti, v. to tyrannize (tu ti'rHnajz) 
Zumbul, n. hyacinth (ha'jaSint) 
Zuriti, V. to gaze (tu ge'jz) 

Zvanican, a. official (ofi'sal), professional (profe'Sa- 
nal) 

Zvanik, n. invited guest (inva'jted ge'st) 

Zvanje, n. vocation (vo'ke'jgan), profession (^raf©'- 

Zvati, V. to call (tu ka'l) 

Zvati se, V. to be called (tu bi ka'ld), to name (tu 

ne'jm) 
Zvecati, V. to tiiagle (tu ti'ngl) 
Zveka, n. sound (sa'und) 
Zvekan, n. fool (ful), booby (bu'bi) 
Zveket, n, rattle (rati), clash (klas) 
Zveketati, v. to rattle (tu ra'tl), to clash (tu kla'e) 
Zvekir, n. knocker (na'kor) 
Zvljer, n. beast (bist) 
Zvijezda, n. star (star) 
Zvijezdje, n. constellation (ka'nstele'jsan) 
Zvijuk, n. whistle (hui'sl) 
Zvizdalica, n. whistle (hui'sl) 
Zvlzdati, V. to whistle (tu hjji'sl) 
Zvjermjak, n. menagerie (mina'dzori) 
Zvjerka, n. hind (hajnd), doe (do'u) 
Zvjerokradica, n. poacher (PQ*ucc3r) 
Zvjerski, a. beastly (bi'stli) 
Zvjezdan, a. starred Cstiaxd), starry (sta'ri) 
Zvjezdar, n. astronomer (astra'namor) 
Zvjezdarnica, n. observatory (abzo'rvatori) 
Zvjezdica, n. small star (sma'l sta'r) 
Zvjezdica, (♦) n, asterisk (a*st6risk) 
Zvjezdica riba, n. star-fish (sta'r-ffs) 
Zvjezdoznanstvo, n. astronomy f§,«tra'nami) 
Zvonar, n. bell-founder (be'l-fa*|ind6r) 
Zvonar, crkvenjak, n. sexton (se'kstan) 
Zvonara, n. steeple (stipl), belfry (be'lfri) 
Zvonce, n. small bell (sma'l be'l), hand-bell (h&'nd- 

be'l) 

Zvoncice, cvie^e, n. bell-flower (be*l-fla*y6r), blue-bell 

(blu'-be'l) 
Zvonik, n. steeple (stipl), belfry (be'lfri) 
Zvoniti, V. to ring (tu ri'ng), to toll (tu tO'l) 
Zvoniti na misu, v. to toll to service (tu t5'l tu sd'r- 

vis) 
Zvonjelica, pjesma, n. sonata (sdna'ta) 
Zvonjenje, n. ringing of the bells (ri'nging av di be'ls) 
Zvono, n. bell (bel) 

Zvonotijevac, n. bell-founder (be*l-fa*undt5r) 
Zvrcati, v. to snap (tu Bii4'p) 
Zvrckalo, n. snapper CsBa'pSr) 
Zvrgak, n. rattle |ratl), wkirligig <hu5'rlirig) 
Zvrckati, v. to rattle #tu r&'tl) 
Zvrk, toCak. n. top |tap), whirligig (hi^dYligig) 
Zvu6an, a. resonant tre'z^&nt), melodius (melS'dias) 
Zvu6nosty n. sonorousness (s6no*rgBneB) 
Zvuk, n. sound (s§,'^nd), resonance (re'stdnSjis) Zaba — 210 Zestiti Zaba, n. frpg (frag) 

Zabica praskava, n. cracket (kra'ket) 

Zabice, n. mumps (mamps) 

Zabljak, n. pile-worth (pa'el-uo'rt) 

Zabnjak, n. sprawn of frogs (spra'n av fra'gz) 

Zacanje^^ n. hesitation (hezite'j§an), lingering (li'n 

goring) 
Zacati se, v. to hesitate (tu he'zitejt), to linger (tu 

li'ngor), to lag (tu la'g) 
ZaI, n. coast (ko'ust), beach (bi5) 
Zalac, n. sting (sting), stinger (sti'ngor) 
Zaiba, n. complaint (komple'jnt) 
Zatiboze; adv. unfortunately (a'nfo'rSunetli) 
Zaiiti (za kime), v. to mourn (tu mo'rn) 
Zaiiti, V. to regret (tu rigre't), to deplore (tu di- 

plo'r), to appeal (tu api'l) 
Zaiost, n. sorrow (sa'ro), grief (grif), mourning 

(mo'rning) 
Zaiostan, a. sad (sad), sorrowful (sa'roful) 
Zaiostitiy V. to grieve (tu gri'v) 
Zaiostiv, a. compassionate (kompa'§anet), pitiful 

(pi'tiful) 
Zalovanje, n. mourning (mo'rning) 
Zamor, n. bustle (basl), murmuring (mo'rmoring) 
Zamoriti, v. to bustle (tu ba'sl) 
Zandar, n. constable (ka'nstabl) 
Zao, a. sorry (sa'ri) 

Zaoba, n. recourse (ri'ko'rs), appeal (api'l) 
Zar, n. ardor (a'rdor), fervency (fo'rvonsi) 
Zara, n. urn (orn) 
Zarsnje, n. glowing (glo'ing) 
Zariio, n. pocker (po'kor) 
Zariti, v. to glow (tu glo'u) 
Zarki, a. ardent (a'rdent), glowing (glo'ing) 
Zarkost, n. incandescence (i'nkande'sens) 
Zbica, n. spoke (spok) 
Zbuka, n. rough-cast (ra'f-ka'st) 
Zbun, grm, n. shrub (srab), bush (bug) 
ZcJeralica, n. glutton (glatn); devourer (diva'uror) 
£<leranjey n. devouring (diva'uring) 
Zderati, v. to devour (tu diva'ur), to eat greedily (tu 

I't gri'dili) 
Zdral (ptica), n. crane (krejn) 
Zdrebati, v. to draw lots (tu dra' la'c), to raffle (tu 

ra'fl) 
Zdrebica, n. filly (fi'li) 
Zdrijeby n. lot (lat) 
Zd rijebac, n. stallion (sta'ljan) 
Zdrijebe, n. colt (kolt) 
Zdrijelo, n. throat (tro'ut), gorge (gord2) 
Zdrijelo, ponor, n. gulf (galf), abyss (abi's) 
Zdrkljaj, n. gulp (galp), sip (sip) 
Zeci, v. to burn (tu bS'rn) 
Zedan, a. thirsty (to'rsti) 
Zedja^ n. thirst (torst) 
.Zedjati, v. to be thirsty (tu bi ta'rsti) Zedjati za cime, v. to thirst for (tu to'rst fo'r), to 

thirst after (tu to'rst a'ftor) 
Zega, n. heat (hit) 

Zeija, n. wish (ui's), desire (diza'er) 
Zeljan, a. desirous (diza'jras), eager (i'gor) 
Zeljeti, V. to wish (tu ui's), to desire (tu diza'er) 
Zeljezar, n. hardware- dealer (ha'rduar-di'lor) 
Zleljezara, n. iron-works (a'jarn-uo'rks) 
Zeljezarija, n. hardware (ha'rdua'r) 
Zeljezna roba, n. hardware (ha'rdua'r) 
Zeljezni, a, iron (a'jarn), of iron (av a'jarn) 
Zeljeznica, n. railroad (re'jlro'ud), railway (re'jlye'j) 
Zeljeznica nadzemna, n. elevated railroad (e'livejted 

re'jlro'ud) 
Zeljeznica podzemna, n. underground railroad (a'n- 

dorgra'und re'jlro'ud) 
Zeljeznica povrsna, n. surface railroad (so'rfes re'jl- 
ro'ud) 
Zeljeznicka kola, n. railway-car (re'jluej-ka'r) 
Zeljeznicka postaja, n. railway -station (re'jluej-ste'j- 

san) 
Zeljeznicka pruga, n. railroad line (re'jlrod-la'jn) 
Zeljeznicki podvalak, svelar, n. railway-sleeper (re'jl- 

ue'j-sli'por), tie (taj) 
Zeljezo, n. iron (a'jarn) 

Zeljezo kovano, n. wrought iron (ra't a'jarn) 
Zeljezo Ijevano, n. cast iron (ka'st a'jarn) 
Zeljezo si rove, n. raw iron (ra* a'jarn) 
Zeljezo u sipkama, n. pig iron (pi'g a'jarn) 
Zeljkovati, v. to long for (tu la'ng fo'r) 
Zeljno, adv. anxiously (a'nksasli) 
Zelud, zir, n. acorn (e'jkarn) 
Zeludac, n. stomach (sta'mak) 
Zemicka, n. roll (rol) 
Zena, n. woman (uu'man) 
Zena (supruga), n. wife (ua'jf) 
Zenar, n, woman -friend (uu'man-fre'nd) 
Zenidba, n. marriage (ma'ridz), matrimony (ma'tri- 

moni) 
Zen id ben i, a. nuptial (na'psal), marriage (ma*rid2) 
Zen it i, v. to marry (tu ma'ri), to wed (tu ue'd) 
Zenka, n. female (fi'me'jl) 
Zenska, n. female (fi'me'jl) 
Zenski, a. female (fi'me'jl) 
Zenski rod, n. female sex (fi'me'jl se'ks) 
Zenski rod (u gramatici), n. feminine gender (fe'mi- 

nin d^e'ndor) 
Zenstven, a. effeminate (efe'minet) 
Zep, n. pocket (pa'ket) 
Zerav, n. gray horse (gre'j ho'rs) 
Zerava, n. cinder (si'ndor) 

Zeravica, zgaravica, n. heart-burn (ha'rt-b5'rn) 
2!esta, n. spirit (spi'rit), alcohol (a'lkohal) 
Zestina, n. vehemence (ve'himens), fury (fju'ri) 
Zestiti se, v. to rage (tu re'jdz), to chafe (tu 5e'jf) Zestok 211 Zupljanin Zestok, a. furious (fju'rias), violent (va'jolent), vehe- 
ment (ve'himent) 

Zeteoc, zetelica, n. reaper (ri'por), harvester (ha'r- 
vestor) 

Zeti, V. to reap (tu ri'p), to harvest (tu ha'rvest) 

Zetva, n. harvest (ha'rvest), crop (krap) 

Zezlo, n. scepter (ske'ptor), mace (mejs) 

Zezen, a. scorched (skorct), charred (card) 

Zganci, n. dumplings (da'mplings) 

Zganica, n. whisky (hui'ski), brandy (bra'ndi) 

Zgaravica, n. heart-burn (ha'rt-bo'rn) 

Zica, n. wire (ua'er) 

Zica glazbala, n. string (string), cord (kord) 

Zice, n. life (lajf), living (li'ving) 

Zidak, n. liquid (li'kuid) 

Zidov; n. Jew (dzu) 

Zidovka, n. Jewess (dzu'es) 

Zidovski, a. Jewish (dzu'is) 

Zldovstvo, n. hebraism (hi'braizm) 

Zig, n. marking iron (ma'rking a'jarn) 

Zig, urez, n. mark of burning (ma'rk av bo'rning), 
stigma (sti'gma) 

Zigerica, n. liver (li'vor) 

Zigica, n. match (mac) 

Zigosati, v. to brand (tu bra'nd), to stigmatize (tu 
sti'gmatajz) 

Zila, n. vein (vejn), artery (a'rtori) 

Zila srca, n. main root (me'jn ru't) 

Zila zlatna, n. hemorrhoids (he'marojdz) 

Zilav, a. tough (taf) 

Ziiavost, n. toughness (ta'fnes) 

Zir, n. acorn (e'jkarn) 

Ziriti, V. to feed with acorn (tu fi'd uit e'jkarn) 

Zitak, n. grains (grejns) 

Zitar, n. corn-merchant (ko'rn-mo'rcant) 

Zitara, n. granary (gra'nari) 

Zitelj, n. inhabitant (inha'bitant) 

ZItnica, n. barn-floor (ba'rn-flo'r), granary (gra'- 
nari) 

Zito, n. corn (korn), grain (grejn) 

Ziv, a. living (living), alive (ala'jv), lively (la'jvli), 
vivacious (vajve'jsas) 

Ziva, n. quicksilver (kui'ksi'lvor), mercury (mo'rkuri) 

Zivac, n. nerve (norv) 

Zivad, n. fowl (fa'ul), poultry (po'ltri) 

Zivahan, a. lively (la'jvli), frisky (fri'ski) 

Zivahnost, n. liveliness (la'jvlines) 

Zivariti, v. to live scantily (tu li'v ska'ntili) 

Zivcani, a. nervous (n6*rvas) 

Zivez, n. victuals (vitlz), provision (provi'zan) 

Zivica, n. quickset hedge (kui'kset he'd2) 

Zivina, n. animal (a'nimal), beast (bist) 

Zivinar, n. veterinarian (ve'torine'jrian) 

Zivinarski, a. veterinary (ve'torineri) 

Zivince, n. domestic animal (dome'stik a'nimal) 

Zivinski, a. beastly (bi'stli) 

Zivio, inter j. long live! (la'ng li'v) 

Zivjeti, V. to live (tu li'v), to exist (tu egzl'st) Zivljenje, n. living (li'ving) 

Zivo, adv. lively (la'jvli) 

Zivoder, n. flayer (fle'jor) 

Zivot, n. life (lajf), existence (egzi'stens) 

Zivotan, a. vital (va'jtal) 

Zivotarenje, n. scantiness (ska'ntines) 

Zivotaritiy v. to live scantily (tu li'v ska'ntili) 

Zivotinja, n. animal (a'nimal) 

Zivotopis, n. biography (baja'grafi) 

Zivotopisac, n. biographer (baja'grafor) 

Zivotvoran, a., animated (a'nime'jted), vivific (vaj- 

vi'fik) 
Zivotvoriti, v. to animate (tu a'nimejt), to vivify (tu 

vi'vifaj) 
Zivotvorstvo, n. vivification (vi'vifike'jsan) 
Zivuci, a. living (li'ving), alive (ala'jv) 
Zizak, n. burner (bo'rnor) 
Zlica, n. spoon (spun), ladle (lejdl) 
Zlicar, n. spoon-maker (spu'n-me'jkor) 
Zlicica, n. tea-spoon (tl'-spu'n) 
Zlijeb, n. channel (ca'nel), gutter (ga'tor) 
Zlijebac, zlijebnjak, n. tile (ta'el), pipe (pajp) 
Zlijezda, n. gland (gland) 
Zmirecke, adv. blindfold (bla'jndfo'ld) 
Zmirlti, v. to blink (tu bli'nk) 
Zohar, n. cockroach (ka'kro'uc) 

Zrtva, n. victim (vi'ktim), dupe (djup), offer (a'for) 
Zrtvenik, n. altar (a'ltor) 
Zrtvovanje, n. offering (a'foring) 
Zrtvovati, v. to sacrifice (tu sa'krifajz), to offer (tu 

a'for) 
Zrtvovni, a. sacrificial (sa'krifi'sal) 
Zrvanj, mlin, n. grinding-mill (gra'jnding-mi'l) 
Zrvnjatl, v. to grind (tu gra'jnd) 
Zubor, n. bustle (basl) 
Zuboriti, V. to bustle (tu ba'sl), to whisper (tu hui's- 

por) 
Zuc, n. gall (gal), spleen (splin), bile (ba'el) 
Zucnik, n. gall-bladder (ga'l-bla'dor) 
Zucak, n. gold coin (go'ld ko'en) 
Zucanica, n. chicory (ci'kbri) 
Zuckast, a. yellowish (je'loi§) 
Zudan, a. covetous (ka'vetas), eager (i'gor) 
Zudjeti, V. to long for (tu la'ng fo'r) 
Zudnja, n. longing (la'nging), ardent desire (a'rdent 

diza'er) 
Zukoca, n. bitterness (bi'tornes) 
Zukva, n. broom (brum), furze (f6rz) 
Zulj, n. callus (ka'las) 
Zuljavost, n. callosity (kala'siti) 
Zuljiti, V. to rub (tu ra'b) 
Zumanac, n. yolk (jolk) 

Zuna (ptica), n. wood-pecker (uu'd-pe'k5r) 
Zupa, n. parish (pa'rig) 
Zupamija, n. circuit (so'rkjut) 
Zup'tjanin, n. parishioner (p§,ri'§n5r) ' * IZupnik — 212 2vi2duk Zupnik, n. Rector (re'ktSr), parson (parsn), curate 

(kju'ret) 
2:uran, a. quick (kui'k), fast (fa.st), urgent (5*rd2ent) 
Zurba, n. hurry (h5'ri), haste (hejst) 
Zuriti se, v. to hurry (tu h5'ri), to be in a hurry (tu 

bi in e ho'ri) 
Zlurnosty n. urgency (5'rd2ensi) 
Zut, a. yellow (je'15) 

2uticay 2uta groznica, n. jaundice (d2a'ndis) 
lutilo, n. yellowness (je'15nes) 
2utilovka (biljka), n. green-broom (gri'n-bru'm) 
Zutjeti, V. to jellow (tu je'15) Zutkast, a. yellowish (je'loiS) 

2uvancey n. yolk (jolk) 

Zvakanje, n. mastication (m&'stike'jSan), chewing 

(5u*ing) 
Zvakatl, v. to masticate (tu mS,'stikejt), to chew (tu 

5uO 
Zvale, n. bridle-bit (bra'jdl-bi't) 
Zvaliti, V. to bridle (tu bra'jdl) 
Zvalo, n. throat (tro'ut) 
ZvizdatI, V. to whistle (tu hui'sl) 
Zvlzduk, n. whistle (hui'sl) 
DODATAK 
APPENDIX Bijela — 214 — Plamenac PTICE, PERAD. — BIRDS, POULTRY. Bijela bluna, solaiid (so'land) 

Biserka, morska koko§, pintado (pinte'jdo) 

Bluna, booby (bu'bi), gannet (ga'net) 

Branjug, field-fare (fi'ld-fa'r) 

Bravenjak, litorn (li'torn) 

Bukovac, bukoc, rail-bittern (re'jl-bi'torn) 

Caric, wren (ren) 

Crnovac, sevar, hobby (ha'bi) 

Crvendac, robin (ra'bin) 

Cagrtaljka, castanet (ka'stanet) 

Capija, heron (he'ran) 

Capija bijela, aigret (e'jgrit) 

Cavka, grackle (grakl), caddow (ka'do) 

Cesljugar, thistle-finch (ti'sl-fi'nc) 

Cesljugarka, gold-finch (go'ld-fi'nc) 

Cigra, tern (torn), sea-bar (si'-ba'r) 

Cizak, zdenka, linnet (li'net) 

Copa, martin (ma'rtin) 

Cuk, sova, owl (a'ul) 

Cuvik, hawk-owl (hak-a'ul) 

Cvorak, cvrljak, skvor, starling (sta'rling) 

Dazdevnik, prosenka, alwargrim (alua'rgrim), dotteral 

(da'torol), plover (plo'vor) 
Dj-etao, woodpecker (uu'dpe'kor) 
Djetao mali, hickwall (hi'kual) 
DIaska, grossbeak (gro'sbi'k) 
Doda, dodo (do'do) 

Drozd, zutovoljka, mavis (me'jvis), trostle (trasl) 
thrush (tras) 

Fenic, phoenix (fi'niks) 
Futac, dedek, hoopoe (hu'po'u) 
Galeb, sea-gull (si'-ga'l) 

Galeb juznjacki, albatross (a'lbatros) 

Galeb sjeverni, fulmar (fu'lmor) 

Galeb veliki, skua (skju'a) 

Gavran, raven (rejvn) 

Gnjeteo, L'azan, pheasant (fe'zant) 

Gnjurac, loon (lun), plungeon (pla'ndzan) goosan- 
der (gu'sa'ndor) 

Golub, pigeon (pi'dzan) 

Golubar, hawk (hak) 

Golub dupljas, wood-dove (uu'd-da'v) 

Golub jakobinac, jacobin (dza'kobin) 

Golub kukmac, capuchin (ka'puSi'n) 

Golub sivi, burgermaster (borgorma'st5r) 

Golubica, dove (dav) 

Grlac, serin, (se'rin) 

Griica, turtle-dove (to'rtl-da'v) 

Grmusa, smokvarica, sedge warbler (se'dz-ua'rblor) 

Gusak, gander (ga'ndor) 

Guska, goose (guz) 

Guska divija, wild goose (ua'eld-gu'z) 

Guska njivna, bean-goose (bi'n-gu'z) 

Gusan (golub), powter (pa'utor) 

Harls, corn-crake (ko'rn-kre'jk) 

Imelas (drozd), mistlethrush (mi'sltra'g) 

Jarebica, partridge (pa'rtridz) 

Jarebica amerikanska, colin (ka'lin) 

Jastreb, hawk (h^k) Jastreb dugokrili, bockelet (ba'klet) 

Jastreb bjeloglavac, buld (bald) 

Jastreb kokosar, gooshawk (gu'zha'k) 

Jeja, drijemavica sova, howlet (ha'ulet) 

Kakadukalica (papiga), cockatoo (kakatu') 

Kanarinac, canary bird (kene'jri bord) 

Kljunorog, hornbill (ho'rnbil) 

Kobac pticar, sparrow-hawk (spa'ro-ha'k) 

Kokos, hen (hen) 

Kokos australska, brush turkey (bra's to'rki) 

Kokosar kite (kajt) 

Kokot, rooster (ru'stor), cock (kak) 

Kolibric, fire-tailed (fa'er-te'jld) 

Kondur, condor (ka'ndor) 

Konopljarka, linnet (li'net) 

Kopun, capon (ke'jpan) 

Kos, black-bird (bla'k-bo'rd) 

Krestelica, jay bird (dze'j bo'rd) 

Krstokljunka, cross-bill (kra's-bil) 

Kukavica, cuckoo (ku'ku') 

Labud, swan (su'an) 

Lastavica, swallow (sua'lo) 

Leganj, kozodoj, fern-owl (fo'rn-a'ul) 

Liska, guillemot (gi'lmat) 

Lisnica vrbovs, chiff-chaff (ci'f-ca'f) 

Livadarka, meadow lark (me'do lark) 

Ljestarka,, francolin (f!ra'nkolin), heat-cock (hft- 

ka'k) . 
Ljiljak, sismis, rearmouse (ri'rma'us) 
fVii^ar, skanj, buzzard (ba'zord) 

Mlakos, bilcock (bi'lka'k) 

Mocvarica, wader (ue'jdor) 

Morovran, sea-crow (si'-kro'u) 

Nesit ruzicasti, pelican (pe'likan) 

Njorba, puffin (pa'fin) 

Noj, ostrich (a'striC) 

Noj australski, emen (i'men) 

Noj zelandski, apterijx (a'pteriks) 

Orao, eagle (igl) 

Orlic, eaglet (I'glet) 

Pandurka, grebe (grib) 

Papiga, parrot (pa'rat) 

Patak, drake (dre'jk) 

Patka, raca, duck (dak) 

Patak diviji, mallard (ma'lord) 

Patka kreketaljka, gadwall (ga'dua'l) 

Patka morska, belgander (belga'ndor), sheldrake (§e'l- 
drejk) 

Patka rujavka, scaup (skap) 

Patka zlicarka, spatula (spa'tjula) 

Patka zvizdavka, widgeon (ui'dzan) 

Paun, pea-cock (pi'-ka'k), pea-fowl (pi'-fa'ul) 

Paunica, pea-hen (pi-he'n) 

Pilic, pipli6, little pullet (li'tl-pu'let) 

Pjetao, pijevac, kokot, cock (kak), rooster-cock (ru*s- 
t6r-ka'k), warbler (ua'rblor) 

Pjetli6, cockerel (ka'krel) 

Plamenac, flamingo (flami'ngo) Postolka — 215 Kozorog Postolka, castrel (ka'strel) 

Prdavac, corn-crake (ko'rn-kre'jk) 

Prepelica, quail (kue'jl) 

Pslna, pas, mastiff (ma'stif) 

Ptica selica, migratory- bird (ma'jg-ratori-bo'rd) 

Ptica togaljka, albatros (a'lbatros) 

Ptice bobuljavice, baccivorous birds (b3,ksi*voras 

bo'rdz) 
Pupavac, whoop (huu'p) 

Puran, tukac, turkey (torki), gobbler (ga'blor) 
Rajcica, paradise-bird (pa'radajz-bo'rd) 
Roda, stork (stork) 
Ronac, didapper (di'dopor) 
Ronac mali, weasel-coot (ui'zl-ku't) 
Ruzovac, gorcock (ga'rkak) 
Sarka, gallinule (ga'linjul) 
Sjenica, titling (ti'tling), titmouse (ti'tma'us) 
Slavulj, nightingale (na'jtingejl) 

Slijepi mis, flitter-mouse (fli'tor-ma'us), bat (bat) 
Smokvar, grmusa, fig-pecker (fi'g-pe'kor) 
Smrdovranka, jay (dze'j) 
Sokol, falcon (fakn) 
Sokol podoljski, saker (se'jkor) 
Sova, owlet (a'ulet) 
Sovuljaga, morn-owl (mo'rn-a'ul) 
Strvinar, vulture (va'lcur) 
Svracak, wood-chat (uu'd-ca't) 
'Svraka, magpie (ma'gpa'j) 
Svrakoper, flusher (fla'sor) 
Sarka, coot (kut) 
Seva, sevrljuga, lark (lark) 
S-eva poljska, titlark (ti'tla'rk) 
Seva velika, calandra (kala'ndra) Sismis, bat (bat) 

Skanj, buzzard (ba'zord), kite (kajt) 

Skanj kokosar, gled (gled) 

Skurak veliki, curlew (ko'rlju) 

Sljuka, wood-cock (uu'd-ka'k) 

Strbac, cicely (si'sili) 

Tetrljeb, grouse (gra'us) 

Tresoperka, wag-tail (u^'g-te'jl) 

Tucnjak, penguin (pe'nguin) 

Turpan (crna patka), scoter (ska'tor) 

Tustokljun, haw-pinch (ha'-pi'nc) 

Vivak, lapwing (la'puing), peewit (pi'ui't), sanderling 

(sa'ndorling), tirwit (to'ruit) 
Vodomar, ribar, halcyon (ha'lsian) 
Vrabac, sparrow (spa'ro) 
Vrsta gnjetaljke, bantam (ba'ntam) 
Vrsta divlje patke, garganey (ga'rgani) 
Vrsta male papige, paroquet (pa'roket) 
Vrsta sljuke, judcock (dzo'dkak) 
Vuga zlatna, loriot (la'riot), oriole (6'riol) 
Zeba, chaffinch (ca'fi'nc), spink (spink), wheat bird 

(hui't-bo'rd) 
Zelencica, siskin (si'skin) 
Zimnica mala, alp (alp) 
Zimovka, bullfinch (bu'lfi'nc) 
Zlatar troprsti, prosenka, plover (pla'vor) 
Zovoj, petrel (pe'tril) 
Zdral, crane (krejn) 

Zunaf vrtoglavka, wood-pecker (uu'd-pe'kor) 
Zutka, reed-bunting (ri'd-ba'nting) 
Zutoglava, kostoberina, bearded vulture (bi'rded va'l- 

cor) 
Zutovoljka, zutoglavka. 2IV0TINJE. — ANIMALS Antilopa africka, addax (adaks) 

Bigar, macak. sedra, tuff (taf) 

Eik, bull (bill) 

Bivo! americki, buffalo (ba'falo) 

Bivol evropski, aurochs (a'roks) 

Borusa, opossum (opa'sam) 

Bradas, poodle (pudl) 

Brav, ovan, wether (ue'dor), ram (ram) 

Cagalj, jackal (dza'ka'l) 

Cimpanza chimpanzee (cimpa'nzi) \ 

Deva, camel (ka'mel) 

Dikobraz, porcupine (po'rkjupajn) 

Divija macka, catamount (ka'tamaunt), wild-cat 

ua'eld-ka't) 
Diviji magarac, onager (a'nadzor) 
Diviji vol, bugle (bjugl) 
Divokoza, chamois (§a*mi) 

Dromedar, jednogrba deva, dromedary (dra'mideri) 
Gazela, gazel, gazelle (gaze'l) 
Gorlla, gorila (gori'la) 
Hat, race- horse (re'js-ho'rs) 
Hijena, hyena (hai'na) 
Hrcak, hamster (ha'mstor) 

Hrt, grey-hound (gre'jha'und), harrier (ha'rior) 
Jaguar, amerikanski tigar, jaguar (d2a'gjuar) Janje, lamb (lam) 

Jarac, buck (bak), he-goat (h'-go'ut) 

J are, kozlid, young-goat (ja'ng-go'ut) 

Jazavac, badger (ba'dzor), bawsin (ba'sin), brock 

(brak), ground-hog (gra'und-ha'g) 
Jazavcar (pas), terrier (te'rior) 
Jelen, deer (dir), stag (stag), hart (hart), pollard 

(pa'lord) 
Jelen africki, eland (i'land) 
Jelen kapski, caama (ke'jma) 
Jelen sareni, fallow-deer (fa'lo-dir) 
Jelence, brocket (bra'ket), fawn (fan) 
Jez, hedgehog (hedzha'g) 
Junac, bullock (bu'lak) 
Junica, heifer (he'for) 
Kep, vizla, blood-hound (bla'd-ha'und) 
Kljuse, pack-horse (pa'k-ho'rs) 
Klokan, kangaroo (ka'ngaru') 
Kobiia, mare (mar) 
Konj, horse (hors) 
Konj taljigas, dobbin (da'bin) 
Konjic, kljusak, bidet (bide't) 
Kosuta, hind (hajnd) 
Koza, she-goat (§i-gQ*yt) 
Kozorog, capricorn (kit'prikorn) Kjozii6 — 216 — Danje Kozii6, kid (kid) 

Krava, cow (ka'ij) 

Krilat konj, hippogriff (hi*p5grif) 

Krma&a, prasica, sow (sg.'\i) 

Krt, krtica, mole (m51) 

Kucka, kuja. bitch (bie) 

Kuitrov pas, barbet (ba'rbit), watch-dog (ua.*6-da'g) 

Kuna, marten (ma*rtn) 

Kunelj, kunid, rabbit (rS,'bit) 

Lama, llama (la'ma) 

Lama cpna, alpaca (alpa*ka) 

Lanj, doe (do'u) 

Lasica, weasel (ui'zl), ferret (fe'ret) 

Lav, lion (la'jan) 

Lavica, lioness Ga'janes) 

Leguan, iguana (igue'jnS.) 

Lemar, lemming (le'ming) 

Leopard (leopard (le'pftrd) 

Lisica, fox (faks), vixen (viksn) 

Ljustavac, manis (mej'nis) 

Lovni pas, pointer (po'jntOr) 

Macak. tomcat (ta'mka't), gibcat (gi'bk&.*t) 

MaLU6, kitten (kitn) 

Maoka, she-cat (§i'-ka't) 

Magarac, ass (as), jackass (dSS.'k§.'s), donkey (da'nkl) 

Majmun, opica, monkey (ma'hki) 

Majmun (pasjeg lica), baboon (ba'btln) 

Makij (polumajmun)/ lemur (li'mOr) 

Mali spanjoiski konj, genet (d£e'aet^ 

Mandril, mandrill (m&'ndrll) 

Mazga, mule (mjul) 

Medvjed, bear (bar) 

Medvjed bijeli, polar-bear (pol(5r-bS,'r) 

Medvjed indijski, aswail (a'svejl) 

Mli, mouse (m3,'us) 

Morska krava, lamantine (l§,ma*ntin) 

Morska ma£ka, morgay (ma'rgej) 

Morska zaba, sea-devil (si'-de'vl) 

Morski jez, sea-egg (si'-e'g) 

Morski medvjed, sea-bear (si'-ba'r) 

Mahovnjak, moose (mQs) 

Mi§ sumski, bean -mouse (bin-mg,*us) 

Nerast, boar (bor) 

Nosoreg, rhinoceros (rina'siras) 

Opica, majmun, monkey (ma'nki) 

Orangutan, orang-outang (dr6,'ngut2Ui) 

Ova«, wether (ue'd5r) 

Ovca, sheep (S!p) 

Panter, pard (pard), panther (pS.'nt3r) 

Parcov, Stakor, rat (r§,t) 

Pasp cucak. dog (d8.g), hound (h4*und) 

Pas Jelanjar, buck's hound Cba.'ks ha'und) 

Pas prepelicar, spaniel (flpS,'n|i^) 

Pas pticar, setter (se*t3r) Pas tarac, bull- dog (bu'1-da'g) 

Pasanac, armadillo (arm§,di'lo) 

Pastuh, stallion (sta'ljan) 

Potocni konj, hippopotamus (hi'popa*t&mas) 

Prasac, svinja, swine (sui.'jn), hog (hag) 

Psi6, puppy (pa'pi) 

Puh, dormouse (da'rma'ys) 

Rakun, racoon (raku'n) , 

Ridjan (konj), rubican (ru'bekan) 

Ris, linx (links) 

Sajga, antilope (§,'ntil6p) 

Sibirska vjeverica, calabar (ka*16b6r) 

SJeverni jelen, elk (elk), reindeer (re'jndi'r) 

Sjeverni medvjed, polar bear (p5'15r b§,'r) 

Skocimis, jerboa (dz6rbo*&) 

Slon, elephant (e'lifant) 

Smrdljlvac, skunk (skgink) 

Sob, reindeer (re'jndi'r) 

Srna, roe (ro'u) 

Srnac, roe-buck (ro'u-ba*k) 

Svinja, prasac, pig (pig), hog (hag) 

Svizac, marmot (ma'rmat) 

Svizavac africki, aardwarc (a'rdvark) 

Sakal, jackat (dza'kal) 

Stakor, rat (rat) 

Stakor havajski, agouta (agu'ta) 

Tele, calf (kaf) 

Teretni konj, stock horse (sta'k ho'rs) 

Tigar, tiger (ta'jgSr) 

Tiqar africki, caracal (k§.*rakal) 

Topir, peccary (pe'kari) 

Tvorac, skunk (skank), polecat (po*lkat) 

Vapiti, kanadski jelen, wapiti (ua'piti) 

Vepar, divlje prase, wild-boar (ua'gld b5'r) 

Vidra, otter (a'tSr) 

Vjeverica, squirrel (skui'rel) 

Vol, ox (aks) 

Voluharica (mi§), vole (v51) 

Voluharfca poljska, field vole (fi'ld v5'l) 

Voluharica vodena, bank vole (b&'nk v3'l) 

Vrsta losa, moose (mils) 

Vrsta sajge, boshbock (ba'Sba'k) 

Vuk australski, dingo (di'ngo) 

Zamorac (vrst majmuna), ape (e'jp) 

Zebra, zebra (zl'bra) 

Zee, hare (hir) 

Ze5ica, doe-hare (dQ'u-hS.'r) 

Zibet, civetka, ciiffet (sl'vlt) 

Zibetka, musk-cat (ma'sk-ki't) 

Zmaj, dragon (dr&'gan) 

idrijebac, stallion (st&'ljan) 

2drijebe, colt (kolt) 

idrijebica, filly (fni) 

tirafa, giraffe (dS5ir&'f), camelopard (kS,me'16pard) KUKCI, LEPTIRL — INSEaS, BUTTERFUES Baiaiak z»l«ni, green-lytta (gxf'n-li'ti) 
B^elt mrav, termite (tO'rmalt) 
Buba, flea (fli) 
Buha pj^i^anka, cherge (Ce'g^r) Bumbar, humble-bee (ha-'mbl-bf) 

Crn! £i2ak, calandre (kd,ld,'nd5r) 

6vrcak, tree-cricket (tri'-krl'ket) 

Danje paun5e, peacock butter-fly (pi'k^k bft'tdr-flaj) Grijalac ^ 217 — Huljia GrijaUc, chafer (6e*jf5r) 

Gundevalj, beetle (bitl) 

Kliinjak, elater (ile'jt5r) 

Kljunusa, bean-fly (bfn-fla'J) 

Kobilica, grass-hoper (grraS-ha'pOr), locust (16'ksst) 

Komarac, mosquito (maski'to), gnat (n&t) 

Krijesnicai glow-worm (gl6-\i5'rm) 

Krilonozac, cheiropter (kajra'pt5r) 

Kukuljica, mussle (masl) 

Lastavicji rep (leptir), swallow-tail (s\}§'15-te*jl) 

Leptir, butter-fly (bi.'t6r-fla'j) 

Ljitjak, sphinx (sfinks) 

Matica, queen-bee (kui'n-bl) 

Medonjica, palmer (pa'm5r) 

Moljac, moth (mat) 

Mrav, ant (ant), pismire (pi'smajr) 

Muhar, gnat snapper (na't snS,'p5r) 

Musica, gnat (n§,t) 

Nosorog^ cockchafer (ka'kCafor) 

Obad, Strk, bull-bee (bu'l-bi'), gadfly (g&*dfla'j). 

whame (hye'jm) 
Oaa, wasp (ua'sp) 
Pauk, spider (spa'jdor) Paukovac, arachnidan (&r4*knid&n) 

Pcela, bee (bl) 

Pcela medarlca, honey-bee (ha'ni-bl) 

Poganica (muha), dung-fly (d§.'ng-fla'j) 

Prstak, chrysalis (kri'salis) 

Ribokoz, skink (skink) 

Ruzin usenac, rose-aphis (ro'za'fis) 

Skakavac, grass-hopper (gr^s-ha'por), locust (10*- 

kast) 
Stjenica, bed-bug (be*d-ba'g) . 

Strs, strgen, hornet (ho'rnet) "* 

Svilac, slik-worm (si'lk-u^'rm) 

Siroka us, crab-louse (kra'b-la'us) < 

Sturak, cricket (kri'ket) 
Trsov usenac, vine-louse (va'jn-la'\|s) 
Trut, drone (dron) I 

Us, louse (la'us) 
Usenac, puceron (pju'soran) 
Vrsta stjenica, chinch (6inc) 
Zoija, wasp (ua'sp) 
Zujak, gundevalj, dorr (dar) 

Zitni moljac, grainmoth-worm (gre'jnma*t-\jo'rm) 
Zohar, cockroach (ka'kro'uC) RIBE. — FISHES. Bakalar, stock-fish (stak-fi's), codfish (ka'dfi'S) 

Balavac, banstickle (ba'nstikl) 

Barbun, trilja, surmullet (s5rmele't) 

BJelica, kesega, blay (blej), dace (dejs), whitefish 

(hua'jtfi'g) 
Bodljikava gusavica, orbis (a'rbis) 
Bodorka, garden (ga'rdon) 
Bradac, mren, barbel (ba'rbl) 
Brkati cikov, loach (166) 
Brkavica, mugil (mju'd^il) 
Capa, shad (§ad) 

Crni glavoc, sea-gudgeon (si-ga'dzan) 
Crnoustac, ling (ling) 
Crvenoperka, rudd (rad) 

6ikov, mulji6, smerlin (smo'rlin) mud-fish (mg-'d-fi'S) 
Cepa, zeljeznica, chad (6ad) 
Ciga, jcsetra, sturgeon (sto'rdzan) 
Djeverika, kozao, bream (brim) 
Dragana, pauk, weever (TjI'vOr) 
Drhtuija, crampfish (kra'mfig) 
Gera, trog, cackerel (ka'korel) 
Glavoc, gudgeon (ga'dzan) 
Glavocina, river-bull-head (riVOr-bul-he'd) 
Grenlandski losos, capelan (ka'pilan) 
Grgec, brass© (braa) 
Hajvar, ikra, roes (ro'z) 
Hajvar, slana ikra, botargo (bdta'rgo) 
Hobotnica, octopus (a'ktopos) 
Hridanka, orselja, archil (aT5il) 
Hrskavaca, hruStavka, chondropteriglan (kSndrap- 

toridzan) 
Igia, hornfish (ho'rnfi'S), buffalo (ba*f&15) 
Ikras, spawner (spH'nSr) 
1n£un, anchovy (an65*vi) 
tv»p, obll8, turbot (tS'rbat) Jastog, lobster (la'pstor) 

Jaz, jalac, roach (ro*u5) 

Jeguija, ugor, eel (il) 

Jesetra, sturgeon (sto'rdzan) 

Jezina, sea-hedge-hog (si'-he'd2-ha'g) 

Kalamar, sipa, lignja, cuttle-fish (ka'tl-fi'g) 

Kamenica, ostriga, oyster (o'jstor) 

Keclga, sterlet (sto'rlet) 

Kesega, vahnja, whiting (hya'jting) 

Kit, whale (hue'jl) 

Kien, klencia, chub (Cab) 

Koljuska, stickleback (sti'klbak), tittlebat (ti'tlb&t) 

Kosatka, (vrsta dupina), grampus (gra'mpas) 

Kosmac, rak, crawfish (kra'fig) 

Labrnjak, wrasse (ras) 

Lasica, migulja, lamprey (la'mpri) 

Lignja, sipa, cutle-fish (ka'tl-fi'g) 

Linjak, linj, tench (tend) 

Lipanj, umber (a'mbor), grayling (gre'jling) 

List, flounder (fla'undor), plaice (plejs) 

Ljustura, gkoljka, clamshel (kla'mge'l) 

Lokarda, zgambor, mackerel (ma'korel) 

Losos, zelentar, salmon (sa'man) 

Lovrata, gilt-head (g'lt-he'd) 

Mali klen, minnow (mi'no) 

Mjesecara, sunfish (sa'nfig) 

Mladi losos, grilse (grils) 

Morska lastavica, gurnard (go'rnord), flying-fiah 

(fla'jing-fi'g) 
Morska svinja, porpoise (pa'rpos) 
Morski jez, porcupine-fish (po'rkjupajn-fi'§) 
Morski pas, shark (§ark), sea-dog (si'-da'g) 
Mren, bradac, barbel (ba'rbel) 
Muljic, 6ikov, smerlin (sm5'rlin), mud-fish (m^'d- 

fi'S) sosatac 213 _ Bijamant Nosatac, chaetodon (ki'tbdon) 

Obi is, iver, turbo t (to'rbat) 

Okuk, chavender (5§<' vendor) 

Okun, grgec, kostres, barse (bars), bass (bas), perch 

(por5) 
Os(i6, codfish (ka'dfig) 
Ostriga, kamenica, oyster (o'jstor) 
Pastrva, straut (tra'ut) 
Pilarica, sawfish (sa'fis) 
Piskor, lasica, mig-ulja, lamprey (la'mpri) 
Pliskavica, dolphin (da'lfin) 
Podlanica, boce (bos) 
Prosta treska, sweet-john (suft-dSa'n) 
Prug, sea-crawfish (si'-kra'fi§) 
Raci6, crayfish (kre'jfis) 
Radja, ray (rej), thornback (to'rnbak) 
Radja glatka, skate (skejt) 
Rak potocni, lobster (la'pstor) 
Rakovica, crab (krab) 
Rumbac, fluke (fljuk), bret (bret) 
Sabija, sabljara, sword-fish (so'rd-fi'g) 
Sledj, herring (he'ring) 
Sledjica, sprat (sprat) Smolj, list, sole (sol) 

Snjetac, smelt (smelt) 

Som, silurus (sajljur'as) 

Srdeija, sardine (sa'rdin), sardel (sa'rdl) 

Svac, brill (bril) 

Saran, carp (karp) 

Skoijka, Ijustura, clamshell (kla'm§e*l), muscle (masl> 

Stuka, pike (pajk), luce (Ijus) 

Tivuska, groundling (gra'undling) 

Tovaric, haddock (ha'dak) 

Trllja, mullet (ma'let) 

Tuna, tunny (ta'ni) 

Ugor, jegulja, gruj, eel (il) 

Uljesura, kit, cachalot (ka'calot) 

Ustavica, sucker (sa'kor), remora (re'morS,) 

Vahuja, kesega, whiting (hua'jting) 

Velika ploca, halibut (ha'libot) 

Vrsta kesega (cheven (ce'vin) 

Vrsta pastrve, brandling-trout (bra'ndling-tra'ut> 

Vrsta renge, rumbaca, brit (brit) 

Vrsta tune albecore (a'lbikor) 

Zlatooka, goldney (go'ldni) ZMIJE, GMAZOVI. — SNAKES, REPTILES. Crv, worm (uo'rm), helminth (he'lmint) 

Crvic, brandling (bra'ndling), maggot (ma'gat) 

Cegrtusa, rattle-snake (ra'tl-sne'jk) 

Drvotocac, wood-worm (uu'd-uo'rm) 

Glista, maw- worm (ma'-uo'rm) 

Gljistina, earth-worm (o'rtuo'rm) 

Grinja, rastoc, mite (majt) 

Guja, Ijutica, viper (va'jpor) 

Gusjenica, caterpillar (ka'torpilor) 

Guster, gusterica, lacerta (laso'rta), lizard (li'zord), 

tang (tang), eft (eft) 
Llcinka, crvifi, maggot (ma'gat) 
Ljutica zmija, viper (va'jpor) 
Mocorad, triton (tra'jton) 

Morska zmija (u bajkama), kraken (krejkn) 
Naocarka, cobra (ko'bra) Pijavica, leech (116) 

Ploskun, stonoga, Avood-louse (uu'd-la'us) 

Poskok, ljutica zmija, addler (a'dlor) 

Puzalac, crawler (kra'lor) 

Puz, snail (snejl) 

Sljepic, slow-worm (slo'u-uo'rm) 

Stonoga, centipede (se'ntipid) 

Stipavac, skorpijon, scorpion (sko'rpian) 

Topola (zmija), asp (asp) 

Trakavica, tape-worm (te'jp-uo'rm) 

Udav, boa-constrictor (bo'a-konstri'ktor) 

Uz (vrst zmije), coluber (ka'ljubor) 

Vodena buha (crvi<5 za meku), sug (sag) 

Vodeni moljac, cadew (kadju') 

Zmija, snake (snejk) 

Zmija ljutica, addler (a'dlor) VODOZEMCI. — AQUATIC ANIMALS. Azdaja, zmaj, dragon (dra'gan) 
Cancara, vidi morska kornjaca 
Dabar, beaver (bi'vor) 
Dazdvenjak, gecko (ge'ko) 

Gatalinka, bozja zabica, green frog (gri'n-fra'g), tree- 
frog (tri'-fra'g) 
Kljunas, ornithorhyncus (a'rnitori'nkas) 
Kornjaca, turtle (to'rtl) 
Kornjaca morska, sea-tortoise (si'-to'rtos) Krastaca, zaburina, toad (to'ud) 
Krokodil, crocodile (kro'kodajl) 
Krokodil americki, alligator (a'lige'jtor) 
IVIorz, moron j, sea-cow (si'-ka'u), walrus (u^'lras) 
Pasoglavka amerikanska, alligator (a'lige'jtor), cay- 
man (k^'jman) 
Tuljan, morsko tele, seal (sil), sea-calf (si'-k§,'f> 
Vidra, otter (a'tor) 
Zaba brkacica, bull-frog (bu'1-fra'g) DRAGO KAMENJE. — GEMS and PRECIOUS STONES. Akat, bezdrak, agate (a'get) 
Alabaster, alabaster (alaba'stor) 
Alem, dijamant, diamond (da'jmond) 
Ametist, amethyst (5.'mitist) 
Biser, pearl (p6rl) Biser ceski, Bohemian-stones (bohi'mian-sto'ns) 
Brusilovac, argillite (a'rdzilajt) 
Crni dragulj, bort (bort) 
Dendrit, dentrite (de'ntrajt) 
Dijamant, alem, diamond (da'jmond) Diamant 219 — Bo^ur Diamant neizbrusenip brait (brejt) 
Drobnjak, sivac, wacke (ua'ki) 
Gagat, jet (dzet) 

Goiubac, armenian stone (armi'nian sto'n) 
Koralj fuknjas, madrepore (ma'dripar) 
Korund, corundum (kora'ndam) 
Krvalj, blood-stone (bla'd-ston) 
Magnet, magrnet (ma'gnet) 
Markasit, marcasite (ma'rkosajt) 
Meteorski kamen, aerolite (e'jorolajt) 
Mljecanac (kamen), galactite (ga'laktajt) 
Modruljica, turquoise (torko'jz) 
Mramor, marble (marbl) Rubin, ruby (ru*bi) 
Ruija, gneiss (najs) 
Safir, saphyre (sa'faer) 
Sijenlt, syenite (sa'jinajt) 
Smaragd, emerald (e'morald) 
Spin^ (vrst korunda), spinel (spi'nil) 
Topaz, topaz (to'paz) 
Turmalin, tourmalin (tu'rmalin) 
U ran it, uranite (ju'ronajt) 
Vocac, carpolite (ka'rpolajt) 
Zelenac, diabase (da'jebejs) 
Zmijevac, serpentine (so'rpentajn) RUDE, RUDACE. — MINERALS, ORES. Aluminij, glinik, aluminium (alu'minam) 

Asfalt, vidi paklina 

Bakar, copper (ka'por) 

Barit, tezac, ponderous spar (pa'ndoras spa'r) 

Bronz, tuc, bronze (branz ili bronz) 

Brusac, gladilo, whetstone (hue'tsto'n) 

Cijanit, cyanite (sa'jonajt) 

Drvenac, wood-stone (uu'd-sto'n) 

Dvozracnjak, Iceland spar (a'jsla'nd spa'r) 

Dvrsta, napucnjak, calcareous spar (kalke'jrias spa'r) 

Fltiorit, jedovac, derby -shire spar (do'rbi-§a'er-8pa'r) 

Gannba, zuta smola, baubul (ba'bol) 

Galica, copperas (ka'poras) 

Glinac, alumin (a'lumin) 

Granit, granite (gra'nit) 

Jakint, hyacinth (ha'jasint) 

Jantar, amber (a'mbor) 

Jantar sivi, ambergris (a'mborgris) 

Kacarao, chatoyant (soto'jent) 

Kalcedon, calcedony (kolse'doni) 

Kamen netesani, rubble (ro'bl) 

Kameno ulje, petroleum (pitro'liam) 

Klak, lime (lajm) 

Kocelj, alum (a'lam) 

Kositer, pewter (pju'tor) 

Krs, kras, amygdaloid (ami'gdolojd) 

Kreda. chalk (cak) 

Kremen, flint (flint) 

Kremena sol, silicate (si'likejt) 

Lava, lava (la'vo) 

Limy tin (tin) 

Ljubicnjak, am.ethyst (a'mitist) 

Magnezit, gorkovac, bitter-spar (bi'tor-spa'r) 

Mjed, brass (bras) 

Nikalj, nickel (ni'kel) 

Ocjel, celik, steel (stil) 

Okijjina, talog, dross (dras) 

Olovo, lead (led) Olovica, galena (gali'na) 

Opal, opal (o'pal) 

Csinac, asbestos (asbe'stas) 

Paklina, asphalt (a'sfalt) 

Platina, platina (pla'tina) 

Porculan, china (ca'jna), porcelain (po'rsilin) 

Rdja, rust (rast) 

Rogovac, moraz, amphibole (a'mfibol) 

Sadra, plaster (pla'stor) 

Smjesa rude sa zivom, amalgam (ama'lgam) 

Sol, salt (salt) 

Srdelik, cornelian (korni'lian) 

Srebrc, silver (si'lvor) 

Srebrovac crni, brittle -silver-glance (bri'tl-si'lvor- 

g]a'ns>' 
Sumpor, sulphur (sa'lfor) 
Sljunak, gravel (gra'vl) 

Skriljevac, killas (ki'los), schist (gist), shist (sisl) 
Tuc, bronze (branz ili bronz) 
Tuha, graphite (gra'fajt) 
Tutija, zinc (zink) 
Ugljen, coal (kol) 
Ugljen drveni. charcaol (ca'rko'l) 
Vapnenac, argentine (a'rdzintajn) 
Vapnik, calcium (ka'lsiam) 
Vapno, lime (lajm) 
Vrsta bijele kovne smjese, britannia metal (brita'nia 

me'tal) 
Zafir, sapphire (sa'faer) 
Zem I ja kremenjaca, silica (si'lika) 
Zlatna-srebrna sipka, billot (bi'lot) 
Zlato, gold (gold) 
Zlato tamno, sedov, buhl (bjul) 
Zlatocvijet, chrysolite (kri'solajt) 
Zeljezo, iron (a'jarn) 

Ziva, zivo srebro, quick silver (kui'k- si'lvor) 
Zrvanj, grindstone (gra'jndsto'n) 
iuta mjed, latten (latn), brass (bras) BILJKE. — HERBS Aniz, janus, anise (ani's) 
Apta, burjan, danewort (de'nuort) 
Bakuija, cambium (ka'mbiam) 
Bedrenik, krika, pimpernel (pi'mpornel) Biljka, trava, korijen, wort uort) 
BIjusac, choke-weed (co'k-ui'd) 
Bobovnjak, cirnjak, orpine (a'rpin> 
Bozur, peony (pi'oni) Bridanka — 220 — Pelin Cridanka, canary-bird (kane'jri-bO'rd) 

Srsijan, ivy (a'jvi) 

Srusnica, red bilberry (re'd bi'lberi) 

Buhaca, pulic (pju'lik) 

8unika, hog-bean (ha'g-bi'n) 

Ceceli kiselica, sorrel (sa'rel) 

Grijevce, chick-weed (6i'k-ui'd) 

Crkvina gomiljaca, parietary (para'jetSri) 

Crvotodica, wolfs claw (yu'lfs M^') 

Cepljez, asphodel (^'sfodil) 

Ceslja, e3e§ljuga, teasel (tizl) 

Cicak, burdock (bo'rdak), clothbur (kla'tbSr) 

tivit, anil (a'nil) 

Cubar, savor:y (se'jvori) 

Cucavac, dwarf-tree (dua'rf-tri*) 

Cuvarkuca, sengreen (se'ngrin) 

Despik, lavender (la* vendor) 

Dikica, repince, Xanthium (za'ntiam) 

Divizma, lepuh, mullein (ma'lin) 

Divlja gorusica, kedlock (ke'dla'k) 

Divokoznjak, leopard's-bane (le'pordz-be'jn) 

DJedovac, sasa, pasque-flower (pa'sk-fla'uQr) 

Dobricica, ale-hoof (e'jl-hu'f) 

Oragusac, krstovnik, groundsel (kra'undsel) 

Drijema, campion (ka'mpjon) 

Ouhan, tobacco (toba'ko) 

Dunjica, Ijekarica, medic (mi'dik) 

Epta, wall-wort (ua'l-uort) 

Etil, ethy] (i'til) 

Fagot, bassoon (basu'n) 

<3lalgany galanga (gala'nga) ^ 

<aladas, laser-wort (le'jzor-uort) 

Gladez, zutilovka, furze (f5rz) 

<jiladis, whin (hui'n) 

Golubica, §iha, crake-berry (kre'jk-be'ri) 

Gomoijika, gomoljak, truffle (trafl) 

iaorusica, mustard (ma'stSrd) 

Oospina jagodica, winter-cherry (ui'ntor-Se'ri) 

Gospina kosa, maiden-hair (me'jdn-ha'r) 

Ciospino zelje, St. John's wort (sejnt dga'ns yS'rt) 

Grmika, button (ba'tn) 

Gronica, pepper grass (pe'por gra's) 

Hmelj, hop (ha'p) 

Hudika, guelder-rose (ge*ld6r-r6z) 

fmela, mistletoe (mi'slto) 

Ivica, ajuga (adzu'ga) 

Jagnjica, chilver (6i'lv5r) 

Jalapa, Ijekoviti korijen, jalap (d^a'lop) 

JarcevaCy ash-weed (a*§-ui'd) 

Jar men, bar tram (ba'rtram) 

Jelenjaky hart's tongue (ha'rc ta'ng) 

Jetrenjarka, liver-wort (li'vor-u5rt) 

Juka, yucca (jQ'ki) , 

Juta, indijska konoplja, jute (dzut) 

Kalina, privet (pri'vet) 

K anient ka, saxifrage (sa'ksifredz) 

Kapar, caper (ke'jpSr) 

Katanac, weld (ue'ld), dye-weed (da'j-yi'd) 

Klica, acrospire (S<'kr6spaer) 

Klindaci (sjeme), cloves (kl5'V2) 

Koljenika, spurry (sp5'ri) Komorac, fennel (fe'nel) 

Konjogriz, cikorija, chiccory (5i'k5ri) 

Konoplje, hemp (hemp) 

Konopljusa, bone-set (bo'n-se't) 

Kopriva, nettle (netl) 

Kozlac, calf's foot (ka'fs fu't) 

Koziic, aron (e'jron) 

Krajovac, angelica (and^e'lika) 

Kravljak, carline-thistle (ka'rlin-ti'sl) 

Krikar shepherdls-wether-glasis (Se'pordz-ue'dor- 
gla's) 

Krivosija, wild-bugloss (ua'eld-bju'glas) 

Krvava iglica, stavalj, blood-wort (bla'd-uort) 

Kukavicnjak, caprifole (ka'prifol) 

Kukuijica, chrysalid (kri'salid) 

Kukuta, zivoiinai hemlock (he'mlak) 

Kustovnica, box-thorn (ba'ks-to'rn) 

Ljepcarica, catch-fly (ka'6-fla'j) 

Loboda, orach (a'rok) 

Lomika, break-stone (bre'jk-sto'n) 

Maoac, cammock (ka'mok) 

Macic, corn-flag (ko'rn-fla'g) 

Macja meta, nep (nep) 

Maginja, Spanish bilberry (spa'nig bi'lberi) 

Majcina dusica, serpolet (so'rpolet) 

Maniok, marioc (ma'niak) 

Masiacaky dandelion (da'ndila'jan) 

Marulja, calamint (ka'lomint) 

Matovilac, lamb's lettuce (la'mz le'tis) 

MedalJ, rhrysocolla (krisoka'la) 

Metijika, tamarisk (ta'marisk) 

Metvica paprena, pepper-mint (pe'por-mint) 

IVIIjecer, mljecika, wartwort (ua'rtuort), wolf's milk 

(uu'lfs mi'lk), euphorbia (jufo'rbii.) 
Mokrica, ches-lip (ce's-lip) 
Morska reslna, fucus (fju'kos) 

Morski krastavac, sea-cucumber (si'-kjuka'mbor) 
Mosnjak, cass-weed (ka's-ui'd) 
Muhomorka, otrovna gljiva, toadstool (to'udstu'l) 
Mukokazy granadilla (granadi'la) 
Nalijep, wolf's bane (uu'lfs be'jn) 
Naprstak, fox-glove (fa'ks-gla'v) 
Nard, despik, nard (nard) 
Neven, immortelle (imarte'l) 
Ocanica, vidac, eye-bright (a'j-bra'jt) 
Oman, elecampane (elikampi'n) 
Orah otrovni, vomic-nut (va'mik-n^'t) 
Oranj obicni, flix-weed (fli'ks-ul'd) 
Orlovi nokti, wood-bine (uu'd-bajn) 
Ov6je runo, sasa, wood-anemone (uu'd-ane'moni) 
Paculi, patchouli (pacu'li) 
Pakoiec, borage (bO'redz) 
Pamucnica indijska, cannequin (kS,'nikin) 
Pamuk, cotton (katn) 
Papar, pepper (pe'por) 

Paprat (bujad), brake (brejk), fern (fo'rn) 
Paparatka, wall-rue (ua'l-ru') 
Paponac, slak, withwind (ui'tuajnd) 
Pavit, clematis (kle'matis) 
Pddurka, gljiva, mushroom (ma'§ru'm) 
Pefin, worm-wood (yo'rm-uu'd) Peronjika 221 Jedia Peronjika, c3'perous (si'pSros) 

Petoprstica, cinque-foil (si'nk-fQ*§l) 

Pirika, withvine (ui'tvajn) 

Plamenac, phlox (flaks) 

Pokrin, mali§ak, mandragora (mandra'gora) 

Popina kapica, pakujac, columbine (ka'lambajn) 

Predence, vilina kosa, dodder (da'dor) 

Priljepac, cleavers (kli'vors) 

Primog, ursin (o'rsin) 

Pupcic, wall penny-wort (ua'l pe'ni-uort) 

Pusa, puhara, wolf's fist (uu'lfs fi'st) 

Repusac, pasji luk, rampion (ra'mpian) 

Rezeda, reseda (risi'da) 

Rezuha livadna^ cardamine (ka'rdomajn) 

Roman ika, cammomile (ka'momael) 

Rosopas, celandine (se'lendajn), tetter-wort .(te'tor- 
uo'rt) 

Runjavica, hawk-weed (ha'k-ui'd) 

Rutva, rue (ru) 
Sac, vrbovnik, woad uo'ud) 
Sapunjaca, bruise-wort (bru'z-uort) 
Selen, trojevac, lovag-e (la'vedz) 
Sladic, sweet-root (sui't-ru't), licorice (li'koris) 
Slador od trske, sugar-cane (su'gor-ke'jn) 
Sianica, barilla (bari'la) 
Sianutaky chick (cik) 

Siatka korica, cimet, cinnamon (si'naman) 
Slatka paprat, polypody (pa'lipo'di) 
Slezenica, spleenwort (spli'nuSrt) 
Smokvenica, carica (ka'rika) 
Smrdac, burn-weed (bo'rn-ui'd) 
.Solnjaca, kali (ke'jli) 

Sporis, verbena (vorbi'na), vervain (vo'rvin) 
Srdis, amomum (amo'mam), cardamom (ka'rdamam 
Srpac, bukvica, betony (be'toni) 
Steznik, tormentil (ta'rmentil) 
Stoiisniky milfoil (mi'lfo'el) 
Stoiisty centifoil (se'ntifo'el), centifolious (se'nti- 

fo'lias) 
Strcun, cantilever (ka'ntili'vor) 
Sveta smokvenica, peepul (pi'pSl) 
Sisak, skull (skal) 
^tavalj, dock (dak) 
^tirica, pellitory (pe'litori) 
Strpka, eudive (ju'dajv) 
Talac, wild-basil (ua'eld-ba'zil) Tarkanj, tarragon (t&,*rllgan) 

Tila, zuCica, laburnum (labo'rnom) 

Trnjak, briar (bra'jor) 

Trn, acantha (aka'nta) 

Trnovac, woodroof (uu'druf) 

Trnovaca, cibola, buUace (bu'les) 

Trputac fir-grove (for-grou), pldntain (pla'ntin), 
ribwort (ri'buort), lamb's tongue (la'ms ta'ng) 

Troprstac, wood-sorrel (uu'd-sa'rel) 

Trska, trstika, reed (rid), cane (kejn) 

Trubac, bignonia (bigno'nia) 

Trubeljika, cicuta- (sikju'ta) 

Turovac, kozja brada, salsify (sa'lsifi) 

Udovica, przenioa, scabious (ske'jbias) 

Upolin, globe-flower (glo'b-fla'uor) 

Usivac, lice-bane (la'js-bejn) 

Velje bilje, bella-donna (be'la-da'na) 

Veprinac^ butcher's broom (bu'Cors bru'm) 

Virginska vucja sapa, bugle-weed (bju'gl-ui'd) 

Vlasac, drobnjak, chive (Cajv) 

Vodeni macic, calamus (ka'lamas) 

Volujak, bugloss (ba'glas) 

Voskovac, gale (gejl) 

Vragomil, gusavica, behen (bi'hen) 

Vrbovnik, pastel (pa'stil) 

Vria kunica, bertram (bo'rtram) 

Vucika, lupine (Iju'pajn) 

Zdravac, sanicle (sa'nikl) 

Zijevaiica, zabica, calves-snout (ka'vz-sna'ut) 

Zlicnica, bucks horn cress (ba'ks horn kre's) 

Zvjezdan, aster (a'stor) 

Zvoncic morski, sea-corn (si'-ko'rn) 

Zvonik, fritillary (fri'tileri) 

Zvonika, ambrosia (ambro'za) 

Zvon, sasa, campana (kampe'jna) 

Zabica, calf's-snout (ka'fs-sna'ut) 

Zabnjak, ranunculus (r3.na'nkjulas) 

Zdralinjak, crane-bill (kre'jn-bi'l) 

Zednjak Ijuti, wall-pepper (ua'1-pe'pQr) 

Zilenac, brook-weed (bru'k-ufd) 

Zivolina, kex (keks) 

Zutelj, marigold (ma'rigold) 

2utika, barberry (ba'rbori), pepperidge (pe'p6rid2> 

Zutiiica, 2uka, broom (brum) 

Zu tiiovka, dye's broom (dajs brQ'm) CVIJECE. — FLOWERS. Bazgov cvijet, elder flover (e'ldor-fla'u5r) 

Biiina, herb (h6rb) 

Bogisa, iris (a'jris) 

Bosiljak, sweet bosie (svi't baze) 

Carev cvijet, hyacinth (ha'jasint) 

Cimentni cvijet, cassia blooms (ka'Sa blu'ms) 

Caj, tea (ti) 

6estosiavica, veronica (viro*nika) 

(^i5ak, burdock (b5*rdak) 

Djordjina, dahlia (de'jlia) 

Dragoljub, wattercress (ya'ddrkres) 

Drijemovac, grilly-flower (d2i*li-flg.'y5r) Dubacac, germander (d26rma*nd5r), poly (p5'li) 
Dubcac (nezaboravac), forget-me-not (fo'rget-mi- 

na't) 
Fuksija, fuchsia (fju'ga) 

Gjurgjica, lily of the valley (li'li av di vd'li) 
Gorsko smilje, cotton- weed (ka'tn-ui'd) 
Grbac, dragoljub, cress (kres) 
Guscarka, wall-cress (ua'l-kre's) 
Habat, dwarf-elder (dua'rf-e'ld5r) 
Hmeljeva mrijeza, bind (bajnd) 
Jag lac, primrose (pri'mroz) 
Jedi6, hedmet- flower (he*lmet-fl§,*u5r) KaCun 222 Zob Kacun, orchid (a'rkid) 

Kaloperi costmary (ka'stmeri) 

Kamelija, camellia (kame'lia) 

Karanfiijy klindac, carnation (karne'jgan) 

Karcfinalov cvijet, cardinal flower (ka'rdinal fla'uor) 

Kiobucac, cyclamen (si'klamen) 

Kopitnjak, cabaric (ka'barik), asarabacca (asoro- 

ba'ka) 
Krasuljak, daisy (de'jzi) 
Krosuljica, chervil (co'rvil) 
Krvusa, blood flower (bla'd fla'uor) 
Kukuljica, nympha (ni'mfa) 
Kukiirijek, sneeze-wort (sni'z-uort) 
Ljiljan, lijer, lily (li'li) 
Ljublmac, mignonette (mi'njane't) 
Ljubica, violet (va'jolet) 
LopoCy nenuphar (ne'njufar) 
Maca, ament (a'ment) 
Macuha, sirotica, pansy (pa'nzi) 
IVIak, poppy (pa'pi) 
Mazurana^ marjoram (ma'rdzoram) 
Mazurana, origan (a'rigan) 
IVIediCy mrtva kopriva, white archangel (hua'jt ar- 

ke'jndzl) 
Metica, mint (mint) 
Metlica, cassia (ka'sa) 
Modrac, corn-flower (ko'rn fla'uor) 
Nacasni cvijet, caliced (ka'list) 
Paragvajski caj, cassia berry (ka'sa be'ri) 
Paskvica, smrcak, morel (more'I), deadly-night-shade 

(da'dll-najt-§e'jd) 
Paunova kresta, barbadoes-pride (barbe'idoz-pra'jd) 
Pavenka, mali zimzelen, periwinkle (pe'riuinkl) 
Pedunika, flag (flag), iris (a'jris), sword-grass (so'rd- 

gra's) 
Plrika, quitch (kui'c), quitchgrass (kui'cgras) 
Razlicak, corn-flower (ko'rn-fla'uor) 
Razlicak crveni, centaury (se'ntari) Rogoz, bulrush (bu'lraS) 

Rusaljka, water-fairy (ua'dor-fa'ri) 

Ruski caj, caravan-tea (ka'ravan-ti') 

Ruza, rose (r5z) 

Ruza mjesecnjaca, damask-rose (da'mask-ro'z) 

Ruzina siska, bedeguar (be'digar) 

Ruzmarin, rosemary (ro'zmari) 

Sirotica, pauny (pa'ni), beedy's eyes (bi'diz a'jz) 

Slak, morning-glc/ry (mo'rning-glo'ri) 

Smilje, cud-weed (ka'd-ui'd) 

Sprez, christmas-rose (kri'smas-ro'z) 

Suncokret, sun-flower (sa'n-fla'uor) 

Sunovrat, oveica. narcissus (narsi'sas) 

Safran, saffron (sa'fran) 

Safranika, saf flower (sa'fla'uor) 

Sas, sedge (sedz) 

Sestoslavica, speedwell (spi'duel) 

Trska, trstina, calamus (ka lamas) 

Trst, cane (kejn) 

Tulipan, tulip (tju'lip) 

Usac, chrysanthemun (kriza'ntiman) 

Visibaba, snow-drop (sno'u-dra'p) 

Vladisavka, gentian (dze'nsian) 

Vlasuija, animal-flower (a'nimal-fla'uor) 

Vodeni cvijet, lotus (lo'tas) 

Voga, morska trava, wrack (rak) 

Vratic, tansy (ta'nzi) 

Zelenkada, sunovrat, daffodil (da'fodil) 

Zefenkasti rogovac, calamite (ka'lamajt) 

Zimzelen, evergreen (e'vorgrin) 

Zlatocvijet, chrysolite (kri'solajt) 

Zlatovac, chrysoprase (kri'soprejz) 

Zumbul, carev cvijet, hyacinth (ha'jasint) 

Zvoncic, campanula (kampa'njula) 

Zuti seboj, wall-flower (ua'1-fla'uor) 

Zuti vredovac, feathered columbine (fe'dord ka'lam- 

bajn) 
Zutnjak, indijski safran, turmeric (to'rmorik) TRAVE, ZITARICE. — GRASSES, GRAIN. Bob, horse-bean (ho'rsabi'n) 

Djetelina, clover (klo'vor), shamrock (ga'mrak) 

Grahor, tare (ter) 

Grahorica, vetch (vec) 

Grahorka, sainfoin (se'jnfojn) 

Haliiga (morska trava), kelp (kelp) 

Heljda, buckwheat (ba'khuit) 

Heljda, hajda, buckwheat (ba'khuit) 

Jarica psenica, summer wheat (sa'mor huit) 

Jecam, barley (ba'rli) 

Jecam brkaij, ozinac, here (bir) 

Konjski rep, horse tail grass (ho'rs te'jl gra's) 

Kozja brada, goat's beard (gg'uc bi'rd) 

Kukuruz, corn (korn) 

Kukuruz pucanac, pop-corn (pap-ko*rn) 

Kukuruz za marvu, silo-corn (sa'jlo-korn) 

Kukuruz indijski, Indian corn (i'ndian ko'rn) 

Kus, kadulja, sage (sejd2) 

L«6a, lentil (le*ntil) Macina trava, odoljen, valerian (vali'rian) 

Mahovina, moss (mas) 

Morska kopriva, carvel (ka'rvel) 

Morska trava, tangle (tangl) 

Ozimica, Avinter wheat (ui'ntor hui't) 

Piskavica, bozja travica, fenugreek (fe'njugrik) 

Pirinac u Ijusci. paddy (pa'di) 

Proso, hirse (hors), millet (mi'let), panic (pa'nik) 

Psenica, wheat (hui't) 

Psenica bezosja, nothwheat (na'thui't) 

Psenica brkasica, bearded wheat (bi'rded hui't) 

Raz, rye (raj) 

Riza, pirinac. rice (rajs) 

Snetljiva psenica, spoiled-wheat (spQ'eld-hui't) 

Suha djeteiina, clover-hay (klo'vor-he'j) 

Trava, ^rass (gras) 

Travka, blade of grass (ble'jd av gra's) 

Trolist, trefoil (tri'fojl) 

Zob, oats (o'uts) Akacija _ 223 — Magrinja DRVECE. — TREES. Akacija, vidi bagrema 

Aloevina, alve (a'lvi) 

Amerikanski orah, hickory (hi'kori) 

Aris, larch (larc) 

Ariz, mecjesan, larch (larc) 

Bagrema, locust (lo'kast) 

Bazag, zova, elder (e'ldor) 

Bazgovina, elderberry (e'ldorberi) 

Bor, pine (pajn) 

Borovica, juniper (dzu'nipor) 

Breza, birch (bore) 

Brijest, elm (elm) 

Bukva, beech (bic) 

Cimetno drvo, cinnamon tree (si'neman tri*) 

Crnogorica, pine (pajn) 

Cemin, delsamin, jasmine (dza'smin) 

Cesmina, holly (ha'li) 

Cicama drvo, jujub (dzu'dzub) 

Cokot, vine (vajn) 

Datula, date-tree (de'jt-trf) 

Dunja, quince (kui'ns) 

Elamovina, elon (i'lan) 

Glog, hawthorn (ha'torn) 

Grab, witchen (ui'cn) 

Hrast, oak (o'uk) 

Jagoda, strawberry (stra'beri) 

Jaisa, alder (a'ldor) 

Jasen, ash (as) 

Javor, maple (mejpl) 

Jela, fir (for) 

Jorgovan, syringa (siri'nga) 

Jorgovan, lilac (la'jlak) 

Judic drvo, judas-tree (dzu'dis-tri*) 

Kakao, cacao (koke'jo) 

Kampic (fcrazilsko drvo), blood wood (bla'd uu'd) 

Kaucukovo drvo, ule (Jul) 

Kava, coffee (ka'fi) 

Kedar, ccdrine (sfdrin) 

Konopljika, bullen (bu'lin) Koka, coca (ko'ka) 

Kokos, cocoa, (ko'ko) 

Kokosovac, cocoa (ko'ko) 

Kokotic, larkspur (la'rkspor) 

Kora, bark (bark) 

Kostanj, kesten, chestnut (Se'snit) 

Kukinja, blackberry (bla'kberi) 

Kupina, bramble (brambl) 

Lavorika, laurel (la'rel) 

Likov, hasten (be'jsten) 

Lipa, linden (lindn), teil (til), lime (lajm), bass wood 

(ba's uu'd) 
Ljeska, hazel tree (he'jzl tri*), filbert tree (fi'lb5rt 

tri') 
Nopal, nopal (no'pol) 
Omorika, spruce (sprus) 
Pal ma,, palm (pam) 

Pamukovo drvo, cotton plant (ka'tn pla'nt) 
Planika, arbute berry (a'rbjut be'ri) 
Rajsko drvo, calambac (ka'lambak) 
Sandalovina, sandal wood (sa'ndol uu'd) 
Sasafras, (vrst lovorike), sassafras (sa'sofras) 
Sitnogorica, coppice (ka'pis) 
Sitnogorica, grmlje, brush wood (bras uu'd), coppice 

(ka'pis) 
Smrdljika, terebinth (te'ribint) 
Smreka, foxtail (fa'kstejl), hickory-pine (hi'kSri- 

pajn) 
Sparoga, sparrow grass (spa'ro gra's) 
Stabalce, grm, arbuscle (a'rbosl) 
Stablik, aspen (a'spin) 

Strmogled, weeping- willow (ui'ping-ui'lo) 
Sipak, hip (hip), eglantine (e'glantajh) 
Topoia, poplar (pa'plor), abel tree (e'jbil tri') 
Trnjak. briar (bra'jor) 
Zelenika, box tree (ba'ks tri') 
Zelenika, gimsir, box-tree (ba'ks-tri') 
Zir (zelud), acorn (e'jkorn) 
Zutovka, aurate (a'rejt) VOCE. — FRUITS. Ananas, pine-apple (pa'jn-a'pl) 

Bajam, mandula, almond (a'mand) 

Bazga, elderberry (e'ldorberi) 

Borovnica, bilberry (bi'lbe'ri) 

Breskva, peach (pic) 

Carska sljiva, bonum magnum (bo'nom ma'gnam) 

Crvena breskva, brunion (bra'njon) 

Crvena ma§Ienka kruska, bury-pear (be'ri-pa'r) 

Cetrun, lemon (le'man) 

Datula, date (dejt) 

Divljaka, wilding (ua'jlding) 

Drijen, cornel (ka'rnel) 

Dud, murva, mulberry tree (ma'lberi tri') 

Grozdje, grape's (grejps) 

Grozdjice, raisins (re*jzns), currant (ka'rant) 

Indijska tresnja, barbadoes (barbe'jdoz) Indijska smokva, Indian fig (i'ndian fi'g) 

Ivanjaca, sweeting (sui'ting) 

Jabuka, apple (apl) 

Jagode, strawberries (stra'beriz) 

Jagodnjaca jabuka, calville (kalvi'l) 

Kajsija, apricot (e'jprikat) 

Karmelitan kruska, carmeiin (ka'rmelin) 

Kokosov orah, cocoa-nut (ko'ko-na't) 

Kruska mirisavka, burgamot (bo'rgomat) 

Kruska, pear (par) 

Kupina, bramble (brambl), bumblekite (ba'mblkajt), 

raspberry bush (ra'zberi bu'g) 
Lemun, vidi Setrun 
Lj'esnjak, hazel-nut (he'jzl-na't) 
Lovorova bobuija, bay berry (be'j be'ri) 
Maginja, arbute (a'rbjut) Malina — 224 ~- Bogoslav Matina, raspberry (r^'zberi) 

Maslina, olive (a'liv) 

Mendula, almond (5,'mand) 

Meksikanska tresnja, capulln (ka'pjulin) 

Morsko grozdje, goose-berry (gu'z-be'ri) 

Murve, mulberry (ma'lberi) 

Naranca, orange (a'rendz) 

Ogrozdy gooseberry (gu'zbe'ri) 

Orah, walnut (ua'lnat) 

Orasiy nuts (nac) 

Pompelj, shaddock (sa'dok) 

Rogac haruba, carob (ka'rob) 

Ribizy currants (ka'ranc) 

Ru§t, tregnja, bigaroon (bigaru'n) Ruzica, vrsta jabuke, golding (go'lding) 

Smokva, fig (fig) 

Smrekinja, juniper berry (dSu'nipor be'ri) 

Siriste (vrsta jabuke), rennet (re'net) 

SJjIva, plum (plam) 

Tresnja, cherry (6eri) 

Tresnja sitnica, gean (gin) 

Visnja, cherry (ceri) 

Vrsta grozdja, burlace (bo'rias) 

Vrsta rane Jabuke, jenneting (dze'neting) 

Vrsta tresanja, caroon (karQ'n) 

Vrzina breskva, cole (kol) 

Vucja jabuka, aristolochy (arista'laki) 

Zelud, zir, acorn (e'jkarn) POVRCE. — VEGETABLES. Angurija, water-melon (ua'dor-me'lan) 
Articok, artichoke (a'rtiSok) 
Artisok spanjolski, cardoon (kardti'n) 
Biber, papar, pepper (pe'p6r) 
Bijeli luk, 5e§njak, garlic (ga'rlik) 
Blitva, beet (bit), blite (blajt) 

Bundeva, tikva, pumpkin (pa'mkin), gourd ^gord) 
Cefer, celerj^ (se'lori) 
Cikia, beet (bit) 

Crveni Hi zelen-kupus, bore-cole (b5'r-ko'l) 
CvjetaSa, cauli -flower (ka'li-fla'uor) 
Cesnjak, garlic (ga'rlik) 
Oebela tikva, bryony (bra'joni) 
Dinja, cantaloupe (ka'ntalap) 
Drobnjak (luk), cibol (si'bol) 
Dusica, popovac, thyme (tajm) 
Gljiva, mushroom (ma'sru'm) 
Gomoljak, truffle (trafl) 
Grab, pasulj, beans (bins) 
Grasak, peas (piz) 
Hren, horse radish (ho'rs-ra*di§) 
Kapula, luk crveni, onion (a'njan) 
Kelj, kail (kejl), curly-cabbage (k6'rli-ka'bed2) 
Kiseiica, sorrel (sa'rel) 
Koraba, rapecole (re'jpkol) 
Kozjak, scallion (ska'ljan) 
Krastavac, ugorak, cucumber (kju'ka'mbor) 
Krosuljica, cervii (s5'rvil) 
Krunnpir, korun, (obiCni), potatoe (pote'jdo) 
Krumpir, korun (slatki), sweet -potatoe (suft -pote'j- 
do) Kumin, cumin (ka'min) 
Kupus, zelje, cabbage (ka'bedz) 
Kupus kiseli, sour-kraut (sa'ur-kr§,'\it> 
Ljutika, shallote (sa'lat) 
Locika, salata, lettuce (le'tis) 
Loboda, spinach (spi'noc) 

Lubenica, angurija, watermelon (ua'dorme'lan) 
Luk, onion (a'njan) 
Luk porji, leek (lik) 
Mazurana, marjoram (ma'rdzoram) 
Mrkva, merlin, carrot (ka'rat) 
Mrkvac, wild parsnip (ua'eld pa'rsnip) 
Ognjivac, cress (kres) 
Papaf, biber, papper (pe'por) 

Paprika, chilli (ci'li), gith (git), red pepper (re'd pe'- 
por) 
Paprika cijela, green-pepper (gri'n-pe*p5r> 
Paskavica, dwale (due'jl) 
Pastrnjak, parsnip (pa'rsnip) 
Persin, petrusin, parsley (pa'rsli) 
Poljska rotkva, charlock (ca'rlak) 
Poriluk, purjan, leek (lik) 
Rajcica (paradajz), tomatoe (tome'jdo) 
Repa, turnip (to'rnip) 
Rotkvica, radish (ra'diS) 
Salata, lettuce (le'tis) 
Sparoga, asparagus (aspa'ragas) 
Zelje, kupus, cabbage (k§,'bedz) 
Zelje kiselo, sour-kraut (sa'ur-kra'ut) 
2utjenica, endive (e'ndiv) KRSTNA IMENA. — CHRISTIAN NAMES. Abel, Abel (e'jbel) 
Abraham, Abraham (e'jbraham) 
Adam, Adam (§,'dam) 
Adelina, Adeline (i.'delajn) 
Aleks* Alexander (&'legzd,'nd6r) 
Aleksandra, Alice (§.'lis) 
Andrija, Andrew (a'ndru) 
Anka, Anna (5,'na) 
Anton, Anthony C&'ntoni) 
Anton ija AntonSa (§,nto'nia) Augustin, Augustin (aga'stin) 
Barbara, Barbary (ba'rbarl) 
Bartol, Bartho